CARBO MEDICINALIS

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
AKTIVNÍ UHLÍ (CARBO ACTIVATUS)
Dostupné s:
PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Praha
ATC kód:
A07BA01
INN (Mezinárodní Name):
ACTIVATED CHARCOAL (CARBO ACTIVATUS)
Dávkování:
300MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
20, Blistr
Druh předpisu:
vyhrazená léčiva
Terapeutické oblasti:
AKTIVNÍ UHLÍ
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
49/ 069/89-S/C
Datum autorizace:
2014-08-01
EAN kód:
5903546000419

Strana 1 (celkem 3)

sp.zn. sukls41145/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

CARBO MEDICINALIS

(Carbo activatus)

Tablety

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Carbo medicinalis musíte

užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 2 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

Co je Carbo medicinalis a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Carbo medicinalis užívat

Jak se Carbo medicinalis užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Carbo medicinalis uchovávat

Další informace

1.

CO JE CARBO MEDICINALIS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Aktivní uhlí, léčivá látka obsažená v přípravku Carbo medicinalis, je látka se silnými adsorpčními a

ochrannými vlastnostmi. Po požití pokrývá sliznici trávicího ústrojí a chrání ji před dráždivými účinky

některých složek potravy, váže na sebe střevní plyny, hnilobné produkty, toxiny, různé toxické

produkty látkové přeměny, léčiva a jiné chemické sloučeniny. Má i protiprůjmový účinek.

porady

s lékařem

mohou

přípravek

krátkodobě

(nejdéle

dny)

užívat

dospělí,

kteří

trpí

nadýmáním, větry nebo průjmem po dietní chybě. Na doporučení lékaře může být přípravek podáván

dětem

věku.

Pouze

doporučení

lékaře

mohou

přípravek

užívat

dospělí,

kteří

trpí

nadměrným rozkladem potravy ve střevě, současným zánětem žaludku a střeva nebo vředy ve

střevech.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CARBO MEDICINALIS

UŽÍVAT

Neužívejte Carbo medicinalis

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku

přípravku Carbo medicinalis.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku je zapotřebí

když se do 2 dnů příznaky nezlepší, zhoršují se nebo se projeví neobvyklé reakce, poraďte se o

dalším užívání přípravku s lékařem.

Při průjmech dbejte na dostatečný přísun tekutin.

Strana 2 (celkem 3)

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Aktivní uhlí může snižovat vstřebávání a tím i účinnost některých léků. Pokud užíváte nějaké léky,

zachovávejte dvouhodinový interval mezi jejich užitím a užitím přípravku Carbo medicinalis.

Užívání přípravku Carbo medicinalis s jídlem a pitím

Neužívejte přípravek Carbo medicinalis současně se zmrzlinou nebo čokoládou, které snižují jeho

účinnost.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Jste-li těhotná, užívejte přípravek Carbo medicinalis pouze na základě doporučení lékaře. Pokud

kojíte, můžete Carbo medicinalis užívat, protože léčivá látka se nevylučuje do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento léčivý přípravek neovlivňuje pozornost při řízení a obsluze strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku Carbo medicinalis

Tento léčivý přípravek obsahuje sacharózu. Jestliže Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,

poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

JAK SE CARBO MEDICINALIS UŽÍVÁ

Vždy užívejte Carbo medicinalis přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si

nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Při nadýmání, větrech užívají dospělí obvykle 2 – 5 tablet 3 – 4krát denně. U průjmů mohou dospělí

užívat 10 – 12 tablet 3 – 4krát denně.

U onemocnění, kdy dospělí užívají přípravek na doporučení lékaře, určí dávku a délku léčby lékař.

U dětí od 3 let určí přesné dávkování a délku léčby vždy lékař. Obvyklá dávka je 2 – 5 tablet 3 – 4krát

denně, u průjmů obvykle 4 – 5 tablet 4krát denně.

Tablety rozkousejte a zapijte sklenicí vody nebo hořkého čaje. Můžete rovněž tablety rozdrtit nebo

nechat rozpadnout ve sklenici vody. Vzniklou suspenzi zamíchejte, vypijte a zapijte vodou nebo

hořkým čajem. Takovým způsobem podávejte přípravek dětem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Carbo medicinalis, než jste měl(a)

Předávkování se projeví zácpou. V případě předávkování, a to především u dětí, se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Carbo medicinalis

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Carbo medicinalis nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Zvracení (zvláště u dětí), zácpa; při zvracení může dojít k vdechnutí zvratků do plic. Aktivní uhlí

může zbarvit stolici dočerna.

Strana 3 (celkem 3)

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

5.

JAK CARBO MEDICINALIS UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25

C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

vlhkostí.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Carbo medicinalis nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Carbo medicinalis obsahuje

Léčivou látkou je carbo activatus (aktivní uhlí); 1 tableta obsahuje carbo activatus 300 mg.

Pomocnými látkami jsou sacharóza, povidon, magnesium-stearát

Jak Carbo medicinalis vypadá a co obsahuje toto balení

Carbo medicinalis jsou černé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami.

Druh obalu: oranžový PVC/Al blistr.

Velikost balení: 20 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Česká republika

Výrobce

ICN Polfa Rzeszów S.A.

Ul. Przemysłova 2

35-959 Rzeszów, Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

10.4.2013

Strana 1 (celkem 3)

sp.zn. sukls41145/2013

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

CARBO MEDICINALIS

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Carbo activatus 300 mg v jedné tabletě

Pomocné látky: sacharóza

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tablety

Popis přípravku: černé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

CARBO

MEDICINALIS

se používá

při léčbě

gastroenteritidy, flatulence,

nadýmání,

nadměrné

intestinální fermentace, vředů ve střevech, alimentárních průjmů.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dospělým i dětem od 3 let se obvykle podává 600 – 1500 mg (2 – 5 tablet) 3 – 4krát denně; u průjmů

se dospělým obvykle podává 3000 – 3600 mg (10 –12 tablet) 3 – 4krát denně a dětem 1200 – 1500 mg

(4 – 5 tablet) 4krát denně.

Způsob podávání

Tablety se mají rozkousat a zapít sklenicí vody nebo, a to zejména u dětí, rozdrtit nebo je nechat

rozpadnout v malém množství vody. Vzniklou suspenzi pak vypít a zapít sklenicí vody nebo hořkého

čaje.

Podávání přípravku u dětí do 3 let je kontraindikováno (viz bod 4.3).

4.3

Kontraindikace

hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku;

věk do 3 let.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Užití medicinálního uhlí ve formě tablet jako antidota při akutní léčbě intoxikací se nedoporučuje.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku je třeba dbát v následujících případech:

při

absenci

zvuků

střevech

zvýšené

riziko

gastrointestinálních

komplikací,

jako

gastrointestinální obstrukce.

při použití přípravku jako antidiaroika:

Strana 2 (celkem 3)

při dehydrataci. Rehydratace má zásadní význam při výskytu známek dehydratace,

jako jsou sucho v ústech, nadměrná žíznivost, svraštění kůže, snížené močení, závratě

nebo pocit točení hlavy. Ztráta tekutin může mít vážné důsledky, jako jsou cirkulační

kolaps nebo selhání ledvin, a to zvláště u malých dětí a starých osob.

u průjmů, kde suspektním patogenem je parazit. Adsorpční antidiaroikum může ztížit

rozpoznání parazita. Při podezření, že patogenem je parazit, musí být před podáním

adsorbencia odebrány vzorky stolice potřebné k určení patogenu.

u akutní dysenterie charakterizované krvavou stolicí a horečkou podávání samotného

adsorbencia nestačí. V takových případech je nutná terapie antibiotiky.

Přípravek barví stolici dočerna, čímž může simulovat nebo zastřít melénu.

Přípravek obsahuje sacharózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy,

Lappovým nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nesmějí tento léčivý přípravek

užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Aktivní

uhlí

může

snížit

absorpci

jiných

léčiv,

např.

salicylátů,

barbiturátů

nebo

glutetimidu

z gastrointestinálního traktu. Proto se mezi užíváním aktivního uhlí a jiných léčiv doporučuje zachovat

interval 2 hodiny.

Současné požívání zmrzliny nebo čokolády sníží adsorpční schopnost aktivního uhlí.

4.6

Těhotenství a kojení

Těhotenství:

Žádné studie hodnotící rizika podávání přípravku během těhotenství nebyly provedeny ani na

zvířatech, ani na těhotných ženách. Při podávání těhotným ženám je proto třeba dbát opatrnosti.

Kojení:

Nejsou známy žádné adekvátní údaje o podávání aktivního uhlí kojícím ženám a jeho vlivu na

kojence. Vzhledem k tomu, že přípravek není absorbován z trávicího traktu, je nepříznivý vliv na

kojence nepravděpodobný.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Carbo medicinalis nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Frekvenci výskytu nežádoucích účinků nelze na základě přístupných dat definovat.

Gastrointestinální poruchy:

Zvracení (zvláště u dětí), zácpa

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:

aspirace do plic (zvláště při zvracení po požití

aktivního uhlí)

Aktivní uhlí může zbarvit stolici dočerna.

4.9

Předávkování

Příznakem předávkování je obstipace, kterou by bylo možné léčit podáním laxativ.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Digestiva, adsorbencia, acida, ATC kód: A07BA01

Medicinální uhlí je střevní adsorbens. Má silné adsorpční a protektivní účinky. Adsorbuje střevní

plyny,

hnilobné

produkty,

bakterie,

toxiny,

různé

toxické

produkty

metabolismu,

léčiva

jiné

Strana 3 (celkem 3)

chemické sloučeniny. Při perorálním podání pokrývá sliznici gastrointestinálního traktu a tím ji chrání

před dráždivým působením. Má i protiprůjmový účinek.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Carbo activatus je inertní látka, která není absorbována z trávicího traktu. Po perorálním podání se

kompletně vyloučí stolicí.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Žádné zvláštní údaje nejsou známy.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Sacharóza, povidon, magnesium-stearát

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

vlhkostí.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Oranžový PVC/Al blistr

Velikost balení: 20 tablet

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

49/069/89-S/C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

13.10.1993/3.11.2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

10.4.2013

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace