CANVAC JUNIOR

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CANVAC JUNIOR Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi
 • Léková forma:
 • Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CANVAC JUNIOR Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi, štěňata
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé a inaktivované virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9937199 - 6 x 1 dávka - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/1157/97-C
 • Datum autorizace:
 • 01-12-1997
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO

CANVAC JUNIOR

lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem pro psy

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ

ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže: Dyntec spol. s r. o., Pražská 328, 411 55 Terezín, Česká

republika, telefon: +420 416 782 251, fax: +420 416 782 575, e-mail:

dyntec@dyntec.cz

dyntec@dyntec.cz.

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CANVAC JUNIOR lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem pro psy.

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna dávka (1 ml) obsahuje:

Lékovka s lyofilizovanou složkou D:

Léčivá(é) látka(y): Virus febris contagiosae canis attenuatum min. 10

- 10

. EID

- 50% infekční dávka pro kuřecí embrya.

Lékovka s tekutou složkou P:

Léčivá(é) látka(y): Parvovirus enteritidis canis inactivatum 1024 - 2048 HAU. HAU - hemaglutinační jednotky, tj. množství antigenu

po inaktivaci, indukující hladinu hemaglutinačně-inhibičních protilátek v sérech morčat dle požadavků Evropského lékopisu.

Adjuvans: gel hydroxidu hlinitého 2,0 - 4,5 mg.

Lyofilizovaná složka D je nažloutlá porézní kompaktní nebo rozdrobená hmota. Tekutá složka P je narůžovělá tekutina s lehce

roztřepatelným sedimentem.

4.

INDIKACE

K aktivní imunizaci psů, zejména štěňat, od stáří 6 týdnů proti psince a parvoviróze psů.

Solidní imunita nastupuje za 2 až 3 týdny po primovakcinaci a přetrvává nejméně 1 rok.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případech akutního infekčního onemocnění, orgánového a horečnatého onemocnění, v případech, kdy byla zjištěna

nepříznivá postvakcinační reakce či alergie při dřívějších vakcinacích a po stresu zvířat (přeprava, vysoké teploty prostředí).

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Vzácně (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat) může aplikace vakcíny vyvolat mírný subfebrilní vzestup teploty a přechodnou

inapetenci. K nástupu těchto nežádoucích reakcí dochází v důsledku obranných reakcí organismu na živou atenuovanou složku

vakcíny s délkou trvání až 5 dnů. Ve velmi vzácných případech (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení) může

aplikace vakcíny vyvolat i alergickou či anafylaktickou reakci. K nástupu této nežádoucí reakce dochází obvykle časně po aplikaci

s příznaky typickými pro alergickou či anafylaktickou reakci. Ke zmírnění celkových reakcí se doporučuje použít symptomatickou

léčbu. Za 2 až 5 dní po imunizaci se ve vzácných případech může v místě aplikace v podkoží vytvořit tuhoelastický útvar velikosti

hrášku a místo může být bolestivé. Útvar vzniká jako dočasná místní reakce na inaktivovanou část vakcíny. Ve většině případů tyto

lokální reakce vymizí bez nutnosti ošetření do 2 až 3 týdnů po aplikaci.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to

prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Imunizační dávka pro 1 zvíře je bez ohledu na stáří, pohlaví a hmotnost 1 ml. Vakcína se aplikuje subkutánně (s.c.) nejlépe v krajině

za lopatkou. Primovakcinace: První vakcinace se provádí od stáří 6 až 8 týdnů, druhá dávka vakcíny se aplikuje za 2 až 3 týdny po

první vakcinaci. Poznámka: U mláďat se specifickými kolostrálními protilátkami se k minimalizaci nežádoucího vlivu kolostrální

imunity doporučuje za 2 až 3 týdny po druhé dávce podat třetí dávku vakcíny. Revakcinace: Pro udržení trvalé imunity se doporučuje

pravidelná roční revakcinace dalšími vakcínami řady CANVAC.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Lyofilizovaná složka D se bezprostředně před použitím rozpustí v 1 ml tekuté složky P. Rozpuštění se provede aseptickým přidáním

tekuté složky P do lékovky s lyofilizovanou složkou D. Po smíchání vznikne narůžovělá nebo nažloutlá tekutina, mírně zakalená. Při

použití by měla mít vakcína pokojovou teplotu. Vakcinační dávka se protřepe a ihned se aplikuje. Nepoužívejte CANVAC JUNIOR

lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem pro psy, pokud si všimnete poškození uzavření lékovky.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí. Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Chraňte před mrazem. Chraňte před světlem. Uchovávejte v

suchu.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě a na krabičce po "EXP:".

Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci. Doba použitelnosti po rekonstituci podle návodu: spotřebujte ihned.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Při imunizaci mláďat je nutno přihlédnout k úrovni imunity matek a k předpokládané ochraně mláďat specifickou kolostrální

imunitou.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Po imunizaci se doporučuje ponechat zvířata přibližně jeden týden v klidu. Zejména se nedoporučuje používat psy k výcviku, k lovu

nebo k jiným namáhavým výkonům. Rovněž se nedoporučuje zvířata přemísťovat a vystavovat stresovým podmínkám. Doporučuje se

imunizovat odčervená zvířata.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

V případě náhodného samo podání/sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte

příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Březost a laktace:

Vakcína je určena pro štěňata a mladé psy a není indikována pro použití u březích zvířat a zvířat v období laktace.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým

přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na

základě zvážení jednotlivých případů.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Po podání desetinásobné dávky lyofilizované složky D a po podání dvojnásobné dávky tekuté složky P nebyly zaznamenány žádné

další nežádoucí účinky, než ty popsané v bodu 6.

Inkompatibility:

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem, vyjma tekuté složky P dodané pro použití s přípravkem.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE

JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních

právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Listopad 2015

15.

DALŠÍ INFORMACE

Imunologické vlastnosti: Stimulace aktivní imunity proti psince a parvoviróze psů. Vakcína obsahuje ve složce D atenuovaný virus

psinky a ve složce P inaktivovaný virus parvovirózy psů. Atenuovaný virus psinky obsažený ve vakcíně se v imunizovaném zvířeti

pomnoží a vyvolá infekční nekontagiózní imunizující proces. Inaktivovaný virus parvovirózy stimuluje imunitní systém a vyvolá

odpovídající aktivní imunitu. Vzniká řada obranných mechanizmů snižujících následné rozvinutí onemocnění po kontaktu s infekcí.

Specifická ochrana zvířat proti onemocnění je vázána zejména na humorální imunitu. Se vznikem specifické imunity jsou imunogeny

postupně aktivně degradovány a metabolizovány. Pomocné látky jsou po imunizaci zvířat metabolizovány, degradovány a vyloučeny

organismem.

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikosti balení: 6 x 1 dávka, 30 x 1 dávka, 60 x 1 dávka. Každá dávka představuje kombinaci jedné lékovky s lyofilizovanou složkou

D a jedné lékovky s tekutou složkou P.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele

rozhodnutí o registraci.

Česká republika

Dyntec spol. s r. o., Pražská 328, 411 55 Terezín, telefon: +420 416 782 251, fax: +420 416 782 575, e-mail:

dyntec@dyntec.cz

dyntec@dyntec.cz