CANVAC JUNIOR Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Dostupné s:
Dyntec, spol s r.o.
ATC kód:
QI07AH
INN (Mezinárodní Name):
(Virus febris contagiosae canis attenuatum, Parvovirus enteritidis canis)
Léková forma:
Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi
Terapeutické skupiny:
psi, štěňata
Terapeutické oblasti:
Živé a inaktivované virové vakcíny
Přehled produktů:
Kódy balení: 9937199 - 6 x 1 dávka - lahvička
Registrační číslo:
97/1157/97-C
Datum autorizace:
1997-12-01

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO

CANVAC JUNIOR

lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem pro psy

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ

ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže: Dyntec spol. s r. o., Pražská 328, 411 55 Terezín, Česká

republika, telefon: +420 416 782 251, fax: +420 416 782 575, e-mail:

dyntec@dyntec.cz

dyntec@dyntec.cz.

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CANVAC JUNIOR lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem pro psy.

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna dávka (1 ml) obsahuje:

Lékovka s lyofilizovanou složkou D:

Léčivá(é) látka(y): Virus febris contagiosae canis attenuatum min. 10

- 10

. EID

- 50% infekční dávka pro kuřecí embrya.

Lékovka s tekutou složkou P:

Léčivá(é) látka(y): Parvovirus enteritidis canis inactivatum 1024 - 2048 HAU. HAU - hemaglutinační jednotky, tj. množství antigenu

po inaktivaci, indukující hladinu hemaglutinačně-inhibičních protilátek v sérech morčat dle požadavků Evropského lékopisu.

Adjuvans: gel hydroxidu hlinitého 2,0 - 4,5 mg.

Lyofilizovaná složka D je nažloutlá porézní kompaktní nebo rozdrobená hmota. Tekutá složka P je narůžovělá tekutina s lehce

roztřepatelným sedimentem.

4.

INDIKACE

K aktivní imunizaci psů, zejména štěňat, od stáří 6 týdnů proti psince a parvoviróze psů.

Solidní imunita nastupuje za 2 až 3 týdny po primovakcinaci a přetrvává nejméně 1 rok.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případech akutního infekčního onemocnění, orgánového a horečnatého onemocnění, v případech, kdy byla zjištěna

nepříznivá postvakcinační reakce či alergie při dřívějších vakcinacích a po stresu zvířat (přeprava, vysoké teploty prostředí).

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Vzácně (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat) může aplikace vakcíny vyvolat mírný subfebrilní vzestup teploty a přechodnou

inapetenci. K nástupu těchto nežádoucích reakcí dochází v důsledku obranných reakcí organismu na živou atenuovanou složku

vakcíny s délkou trvání až 5 dnů. Ve velmi vzácných případech (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení) může

aplikace vakcíny vyvolat i alergickou či anafylaktickou reakci. K nástupu této nežádoucí reakce dochází obvykle časně po aplikaci

s příznaky typickými pro alergickou či anafylaktickou reakci. Ke zmírnění celkových reakcí se doporučuje použít symptomatickou

léčbu. Za 2 až 5 dní po imunizaci se ve vzácných případech může v místě aplikace v podkoží vytvořit tuhoelastický útvar velikosti

hrášku a místo může být bolestivé. Útvar vzniká jako dočasná místní reakce na inaktivovanou část vakcíny. Ve většině případů tyto

lokální reakce vymizí bez nutnosti ošetření do 2 až 3 týdnů po aplikaci.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to

prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Imunizační dávka pro 1 zvíře je bez ohledu na stáří, pohlaví a hmotnost 1 ml. Vakcína se aplikuje subkutánně (s.c.) nejlépe v krajině

za lopatkou. Primovakcinace: První vakcinace se provádí od stáří 6 až 8 týdnů, druhá dávka vakcíny se aplikuje za 2 až 3 týdny po

první vakcinaci. Poznámka: U mláďat se specifickými kolostrálními protilátkami se k minimalizaci nežádoucího vlivu kolostrální

imunity doporučuje za 2 až 3 týdny po druhé dávce podat třetí dávku vakcíny. Revakcinace: Pro udržení trvalé imunity se doporučuje

pravidelná roční revakcinace dalšími vakcínami řady CANVAC.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Lyofilizovaná složka D se bezprostředně před použitím rozpustí v 1 ml tekuté složky P. Rozpuštění se provede aseptickým přidáním

tekuté složky P do lékovky s lyofilizovanou složkou D. Po smíchání vznikne narůžovělá nebo nažloutlá tekutina, mírně zakalená. Při

použití by měla mít vakcína pokojovou teplotu. Vakcinační dávka se protřepe a ihned se aplikuje. Nepoužívejte CANVAC JUNIOR

lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem pro psy, pokud si všimnete poškození uzavření lékovky.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí. Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Chraňte před mrazem. Chraňte před světlem. Uchovávejte v

suchu.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě a na krabičce po "EXP:".

Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci. Doba použitelnosti po rekonstituci podle návodu: spotřebujte ihned.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Při imunizaci mláďat je nutno přihlédnout k úrovni imunity matek a k předpokládané ochraně mláďat specifickou kolostrální

imunitou.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Po imunizaci se doporučuje ponechat zvířata přibližně jeden týden v klidu. Zejména se nedoporučuje používat psy k výcviku, k lovu

nebo k jiným namáhavým výkonům. Rovněž se nedoporučuje zvířata přemísťovat a vystavovat stresovým podmínkám. Doporučuje se

imunizovat odčervená zvířata.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

V případě náhodného samo podání/sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte

příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Březost a laktace:

Vakcína je určena pro štěňata a mladé psy a není indikována pro použití u březích zvířat a zvířat v období laktace.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým

přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na

základě zvážení jednotlivých případů.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Po podání desetinásobné dávky lyofilizované složky D a po podání dvojnásobné dávky tekuté složky P nebyly zaznamenány žádné

další nežádoucí účinky, než ty popsané v bodu 6.

Inkompatibility:

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem, vyjma tekuté složky P dodané pro použití s přípravkem.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE

JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních

právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Listopad 2015

15.

DALŠÍ INFORMACE

Imunologické vlastnosti: Stimulace aktivní imunity proti psince a parvoviróze psů. Vakcína obsahuje ve složce D atenuovaný virus

psinky a ve složce P inaktivovaný virus parvovirózy psů. Atenuovaný virus psinky obsažený ve vakcíně se v imunizovaném zvířeti

pomnoží a vyvolá infekční nekontagiózní imunizující proces. Inaktivovaný virus parvovirózy stimuluje imunitní systém a vyvolá

odpovídající aktivní imunitu. Vzniká řada obranných mechanizmů snižujících následné rozvinutí onemocnění po kontaktu s infekcí.

Specifická ochrana zvířat proti onemocnění je vázána zejména na humorální imunitu. Se vznikem specifické imunity jsou imunogeny

postupně aktivně degradovány a metabolizovány. Pomocné látky jsou po imunizaci zvířat metabolizovány, degradovány a vyloučeny

organismem.

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikosti balení: 6 x 1 dávka, 30 x 1 dávka, 60 x 1 dávka. Každá dávka představuje kombinaci jedné lékovky s lyofilizovanou složkou

D a jedné lékovky s tekutou složkou P.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele

rozhodnutí o registraci.

Česká republika

Dyntec spol. s r. o., Pražská 328, 411 55 Terezín, telefon: +420 416 782 251, fax: +420 416 782 575, e-mail:

dyntec@dyntec.cz

dyntec@dyntec.cz

Adresa

Dyntec spol. s r. o.

Pražská 328

411 55 Terezín, Česká republika

Telefon

E-mail

+420 416 782 251

+420 416 782 575

dyntec@iol.cz

CRccJUNspcCZ260209

Souhrn údajů o přípravku

CANVAC JUNIOR

lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem pro psy

SPC

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CANVAC JUNIOR lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem pro psy

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna dávka (1 ml) obsahuje:

Lékovka s lyofilizovanou složkou D:

Léčivá(é) látka(y):

Virus febris contagiosae canis attenuatum min. 10

- 10

- 50% infekční dávka pro kuřecí embrya.

Lékovka s tekutou složkou P:

Léčivá(é) látka(y):

Parvovirus enteritidis canis inactivatum 1024 - 2048 HAU.

hemaglutinační

jednotky,

množství

antigenu

inaktivaci,

indukující

hladinu

hemaglutinačně-inhibičních protilátek v sérech morčat dle požadavků Evropského lékopisu.

Adjuvans:

gel hydroxidu hlinitého 2,0 - 4,5 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem.

Lyofilizovaná složka D je nažloutlá porézní kompaktní nebo rozdrobená hmota. Tekutá složka P je

narůžovělá tekutina s lehce roztřepatelným sedimentem.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Psi.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

K aktivní imunizaci psů, zejména štěňat, od stáří 6 týdnů proti psince a parvoviróze psů.

Solidní imunita nastupuje za 2 až 3 týdny po primovakcinaci a přetrvává nejméně 1 rok.

4.3

Kontraindikace

Nepoužívat v případech akutního infekčního onemocnění, orgánového a horečnatého onemocnění,

v případech, kdy byla zjištěna nepříznivá postvakcinační reakce či alergie při dřívějších vakcinacích a po

stresu zvířat (přeprava, vysoké teploty prostředí).

cz_vet_97_1157_97_C_spc.doc

Strana 1 (celkem 5)

Adresa

Dyntec spol. s r. o.

Pražská 328

411 55 Terezín, Česká republika

Telefon

E-mail

+420 416 782 251

+420 416 782 575

dyntec@iol.cz

CRccJUNspcCZ260209

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Při imunizaci mláďat je nutno přihlédnout k úrovni imunity matek a k předpokládané ochraně mláďat

specifickou kolostrální imunitou.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Po imunizaci se doporučuje ponechat zvířata přibližně jeden týden v klidu. Zejména se nedoporučuje

používat psy k výcviku, k lovu nebo k jiným namáhavým výkonům. Rovněž se nedoporučuje zvířata

přemísťovat a vystavovat stresovým podmínkám.

Doporučuje se imunizovat odčervená zvířata.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V případě náhodného samo podání/sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned

lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Vzácně (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat) může aplikace vakcíny vyvolat mírný subfebrilní

vzestup teploty a přechodnou inapetenci. K nástupu těchto nežádoucích reakcí dochází v důsledku

obranných reakcí organismu na živou atenuovanou složku vakcíny s délkou trvání až 5 dnů. Ve velmi

vzácných případech (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení) může aplikace vakcíny

vyvolat i alergickou či anafylaktickou reakci. K nástupu této nežádoucí reakce dochází obvykle časně po

aplikaci s příznaky typickými pro alergickou či anafylaktickou reakci. Ke zmírnění celkových reakcí se

doporučuje použít symptomatickou léčbu.

Za 2 až 5 dní po imunizaci se ve vzácných případech může v místě aplikace v podkoží vytvořit

tuhoelastický útvar velikosti hrášku a místo může být bolestivé. Útvar vzniká jako dočasná místní reakce

na inaktivovanou část vakcíny. Ve většině případů tyto lokální reakce vymizí bez nutnosti ošetření do

2 až 3 týdnů po aplikaci.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Březost a laktace:

Vakcína je určena pro štěňata a mladé psy a není indikována pro použití u březích zvířat a zvířat v období

laktace.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným

veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném

veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

4.9

Podávané množství a způsob podání

cz_vet_97_1157_97_C_spc.doc

Strana 2 (celkem 5)

Adresa

Dyntec spol. s r. o.

Pražská 328

411 55 Terezín, Česká republika

Telefon

E-mail

+420 416 782 251

+420 416 782 575

dyntec@iol.cz

CRccJUNspcCZ260209

Imunizační dávka pro 1 zvíře je bez ohledu na stáří, pohlaví a hmotnost 1 ml.

Lyofilizovaná složka D se bezprostředně před použitím rozpustí v 1 ml tekuté složky P. Rozpuštění se

provede aseptickým přidáním tekuté složky P do lékovky s lyofilizovanou složkou D. Při použití by měla

mít vakcína pokojovou teplotu. Vakcinační dávka se protřepe a ihned se aplikuje.

Nepoužívejte vakcínu, pokud došlo k poškození uzavření lékovky.

Vakcína se aplikuje subkutánně (s.c.) nejlépe v krajině za lopatkou.

Primovakcinace: První vakcinace se provádí od stáří 6 až 8 týdnů, druhá dávka vakcíny se aplikuje za

2 až 3 týdny po první vakcinaci.

Poznámka: U mláďat se specifickými kolostrálními protilátkami se k minimalizaci nežádoucího vlivu

kolostrální imunity doporučuje za 2 až 3 týdny po druhé dávce podat třetí dávku vakcíny.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Po podání desetinásobné dávky lyofilizované složky D a po podání dvojnásobné dávky tekuté složky P

nebyly zaznamenány žádné další nežádoucí účinky, než ty popsané v bodu 4.6.

4.11 Ochranná(é) lhůta(y)

Není určeno pro potravinová zvířata.

5.

IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Živé a inaktivované virové vakcíny.

ATCvet kód: QI07AH. Živá a inaktivovaná virová vakcína pro psy.

Stimulace aktivní imunity proti psince a parvoviróze psů.

Vakcína obsahuje ve složce D atenuovaný virus psinky a ve složce P inaktivovaný virus parvovirózy psů.

Atenuovaný virus psinky obsažený ve vakcíně se v imunizovaném zvířeti pomnoží a vyvolá infekční

nekontagiózní imunizující proces. Inaktivovaný virus parvovirózy stimuluje imunitní systém a vyvolá

odpovídající aktivní imunitu. Vzniká řada obranných mechanizmů snižujících následné rozvinutí

onemocnění po kontaktu s infekcí. Specifická ochrana zvířat proti onemocnění je vázána zejména na

humorální imunitu.

Se vznikem specifické imunity jsou imunogeny postupně aktivně degradovány a metabolizovány.

Pomocné látky jsou po imunizaci zvířat metabolizovány, degradovány a vyloučeny organismem.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Lékovka s lyofilizovanou složkou D

lyofilizační médium:

laktosa monohydrát,

baktopepton,

dihydrogenfosforečnan draselný,

cz_vet_97_1157_97_C_spc.doc

Strana 3 (celkem 5)

Adresa

Dyntec spol. s r. o.

Pražská 328

411 55 Terezín, Česká republika

Telefon

E-mail

+420 416 782 251

+420 416 782 575

dyntec@iol.cz

CRccJUNspcCZ260209

hydrogenfosforečnan sodný dodekahydrát,

hydrogenuhličitan sodný,

voda na injekci.

Lékovka s tekutou složkou P

gel hydroxidu hlinitého,

ředící médium (roztok PBS):

chlorid sodný,

chlorid draselný,

dihydrogenfosforečnan draselný,

hydrogenfosforečnan sodný dodekahydrát,

voda na injekci.

6.2

Inkompatibility

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem, vyjma tekuté složky P dodané pro použití

s přípravkem.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po rekonstituci podle návodu: spotřebujte ihned.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C).

Chraňte před mrazem. Chraňte před světlem. Uchovávejte v suchu.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

6 x 1 dávka, to je vždy lyofilizovaná složka D v 6 skleněných nebo umělohmotných lékovkách o užitném

objemu 3 ml a 1 ml tekuté složky P v 6 skleněných nebo umělohmotných lékovkách o užitném objemu

3 ml. Lékovky jsou uzavřeny pryžovou zátkou a hliníkovou pertlí, jsou opatřeny etiketou a jsou uloženy

v papírové (kartónové) krabičce s příbalovou informací.

30 x 1 dávka, to je vždy lyofilizovaná složka D v 30 skleněných nebo umělohmotných lékovkách

o užitném objemu 3 ml a 1 ml tekuté složky P v 30 skleněných nebo umělohmotných lékovkách

o užitném objemu 3 ml. Lékovky jsou uzavřeny pryžovou zátkou a hliníkovou pertlí, jsou opatřeny

etiketou a jsou uloženy v umělohmotné krabičce s příbalovou informací.

60 x 1 dávka, to je vždy lyofilizovaná složka D v 60 skleněných nebo umělohmotných lékovkách

o užitném objemu 3 ml a 1 ml tekuté složky P v 60 skleněných nebo umělohmotných lékovkách

o užitném objemu 3 ml. Lékovky jsou uzavřeny pryžovou zátkou a hliníkovou pertlí, jsou opatřeny

etiketou a jsou uloženy v umělohmotné krabičce s příbalovou informací.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

cz_vet_97_1157_97_C_spc.doc

Strana 4 (celkem 5)

Adresa

Dyntec spol. s r. o.

Pražská 328

411 55 Terezín, Česká republika

Telefon

E-mail

+420 416 782 251

+420 416 782 575

dyntec@iol.cz

CRccJUNspcCZ260209

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Dyntec spol. s r. o.

Pražská 328

411 55 Terezín

Česká republika

Telefon: +420 416 782 251

Fax: +420 416 782 575

E-mail:

dyntec@dyntec.cz

dyntec@dyntec.cz

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

97/1157/97-C

9.

DATUM REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 1. prosince 1997

Datum posledního prodloužení registrace: 8. dubna 2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Listopad 2015

ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ

Neuplatňuje se.

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

cz_vet_97_1157_97_C_spc.doc

Strana 5 (celkem 5)

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace