CANOCORD 16MG Tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
KANDESARTAN-CILEXETIL (CANDESARTANUM CILEXETILUM)
Dostupné s:
Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto
ATC kód:
C09CA06
INN (Mezinárodní Name):
KANDESARTAN-CILEXETIL (CANDESARTANUM CILEXETILUM)
Dávkování:
16MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
98; 14; 28; 30; 56; 60; 84; 90 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
KANDESARTAN
Přehled produktů:
CANOCORD
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
58/ 566/11-C
Datum autorizace:
2021-12-10

Přečtěte si celý dokument

sp. zn. sukls207943/2018

Příbalová infor

mace: informace pro

uživatele

Canocord 4 mg tablety

Canocord 8 mg tablety

Canocord 16 mg tablety

Canocord 32 mg tablety

candesartanum cilexetilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

pro

tože obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Canocord a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Canocord užívat

Jak se přípravek Canocord užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Canocord uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Canocord a k

čemu se používá

Název Vašeho léčivého přípravku je Canocord. Léčivou látkou je kandesartan-cilexetil. Tato látka

patří do skupiny léčiv nazývaných antagonisté receptoru angiotenzinu II. Její účinek spočívá

v uvolnění a rozšíření Vašich krevních cév. To napomáhá snížit Váš krevní tlak. Také to Vašemu srdci

usnadňuje pumpování krve do všech částí Vašeho těla.

Tento léčivý přípravek se používá k:

Léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) u dospělých pacientů a u dětí a dospívajících ve

věku 6 až <18 let.

Přípravek Canocord může být použit k léčbě dospělých pacientů se srdečním selháním se

sníženou funkcí srdečního svalu, kdy nelze použít inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu

(ACE), nebo jako přídatná léčba k inhibitorům ACE, pokud příznaky přetrvávají navzdory

léčbě, a nelze použít antagonisty mineralokortikoidních receptorů (MRA). (Inhibitory ACE

a MRA jsou léky používané k léčbě srdečního selhání).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Canocord

užívat

Neužívejte přípravek

Canocord:

jestliže jste alergický(á) na kandesartan-cilexetil nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6).

jestliže jste déle než 3 měsíce těhotná. (Je lepší neužívat přípravek Canocord ani v časném

těhotenství – viz bod „Těhotenství“.).

jestliže máte závažnou poruchu jater nebo obstrukci žlučových cest (problém s odtokem žluči ze

žlučníku).

je-li pacientem dítě mladší 1 roku.

pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin nebo jste léčen(a) přípravkem ke

snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren.

Pokud si nejste jistý(á), zda se některý z výše uvedených bodů týká i Vás, poraďte se s lékařem nebo

lékárníkem dříve než začnete užívat přípravek Canocord.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Canocord se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

jestliže máte problémy se srdcem,

játry

nebo ledvinami, nebo chodíte na dialýzu,

jestliže jste v nedávné době podstoupil(a) transplantaci ledvin,

jestliže zvracíte, nedávno jste hodně zvracel(a) nebo máte průjem,

jestliže máte onemocnění nadledvin, které se označuje jako Connův syndrom (též primární

hyperaldosteronismus),

jestliže máte nízký krevní tlak,

jestliže jste někdy měl(a) cévní mozkovou příhodu,

musíte informovat svého lékaře, pokud si myslíte, že jste

těhotná

(nebo byste mohla otěhotnět).

Přípravek Canocord se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí se užívat, pokud jste těhotná

déle než 3 měsíce, protože může způsobit závažné poškození Vašemu dítěti, pokud se užívá

v tomto období (viz bod „Těhotenství“),

pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:

inhibitor ACE (například enalapril, lisinopril, ramipril), a to zejména pokud máte

problémy s ledvinami související s diabetem.

aliskiren.

pokud užíváte současně inhibitor ACE s přípravkem, který patří do skupiny léčivých přípravků

známých jako antagonisté mineralokortikoidních receptorů (MRA). Tyto léky se používají

k léčbě srdečního selhání (viz „Další léčivé přípravky a přípravek Canocord“).

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství

elektrolytů (např. draslíku) v krvi.

Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek Canocord“.

Pokud se některý z bodů vztahuje i na Vás, může lékař požadovat, abyste častěji chodil(a) na

pravidelné kontroly a podrobit Vás některým vyšetřením.

Pokud jdete na operaci nebo k výkonu u zubního lékaře, řekněte svému lékaři/zubnímu lékaři, že

užíváte přípravek Canocord. Přípravek Canocord může v kombinaci s některými anestetiky vyvolat

náhlý pokles krevního tlaku.

Děti a dospívající

Přípravek Canocord byl studován u dětí. Více informací Vám sdělí Váš lékař. Přípravek Canocord se

nesmí podávat dětem mladším 1 roku z důvodu možného rizika pro vyvíjející se ledviny.

Další léčivé přípravky a přípravek Canocord

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Canocord může ovlivnit účinek jiných léčiv a naopak jiná léčiva mohou ovlivnit účinek

přípravku Canocord. Pokud užíváte některá léčiva, lékař může navrhnout pravidelné kontroly krve.

Informujte svého lékaře, zvláště pokud užíváte některý z následujících léků:

jiné léky ke snížení krevního tlaku, včetně beta blokátorů, diazoxidu a ACE inhibitorů, např.

enalapril, kaptopril, lisinopril nebo ramipril.

nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), např. ibuprofen, naproxen, diklofenak, celekoxib nebo

etorikoxib (léky tlumící bolest a zánět).

kyselinu acetylsalicylovou v případě, že užíváte více než 3 g denně (léky k tlumení bolesti

a zánětu).

doplňky draslíku, nebo náhrady solí s obsahem draslíku (léky, které zvyšují množství draslíku

ve Vaší krvi).

heparin (lék k ředění krve).

diuretika (léky k odvodnění těla).

lithium (k léčbě psychických poruch).

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření:

Pokud užíváte inhibitor ACE nebo aliskiren (viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek

Canocord“ a „Upozornění a opatření“).

Pokud jste léčen(a) inhibitorem ACE spolu s některými dalšími přípravky k léčbě srdečního

selhání, které jsou známé jako antagonisté mineralokortikoidních receptorů (MRA) (např.

spironolakton, eplerenon).

Přípravek

Canocord s

jídlem

,

pitím

a alkoholem

Přípravek Canocord můžete užívat nezávisle na jídle.

Pokud Vám lékař předepsal přípravek Canocord, poraďte se s ním ohledně pití alkoholu. Alkohol

může vyvolat pocit slabosti nebo závratě.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Informujte svého lékaře, pokud si myslíte, že jste (nebo byste mohla být) těhotná. Váš lékař Vám

obvykle doporučí, abyste přestala užívat přípravek Canocord dříve, než otěhotníte nebo ihned, jakmile

zjistíte, že jste těhotná, a doporučí Vám užívat jiný lék místo přípravku Canocord. Přípravek Canocord

se v časném těhotenství nedoporučuje a nesmí se užívat, pokud jste déle jak 3 měsíce těhotná, jelikož

může Vaše dítě vážně poškodit, pokud je užíván po třetím měsíci těhotenství.

Kojení

Informujte svého lékaře, pokud kojíte nebo pokud zamýšlíte kojit. Přípravek Canocord se

nedoporučuje kojícím matkám, pokud si přejete kojit, může Váš lékař zvolit jinou léčbu, zvláště pokud

jde o novorozence nebo předčasně narozené dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

U některých lidí se může během léčby přípravkem Canocord vyskytnout únava nebo závratě. Pokud se

Vám to stane, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje.

Přípravek Canocord obsahuje laktosu, což je druh cukru. Jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte

nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na svého lékaře, dříve než začnete užívat tento lék.

3.

Jak se přípravek

Canocord

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Důležité je, abyste užíval(a) přípravek

Canocord pravidelně každý den.

Přípravek Canocord můžete užívat v průběhu jídla i mimo jídlo. Tabletu spolkněte a zapijte vodou.

Snažte se užívat přípravek Canocord ve stejnou denní dobu. To Vám napomůže k tomu, abyste

nezapomněl(a) na užívání přípravku. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Léčba vysokého krevního tlaku

Doporučená dávka kandesartanu je 8 mg jednou denně. Lékař může zvýšit dávku na 16 mg jednou

denně a dále až na 32 mg jednou denně v závislosti na dosaženém krevním tlaku.

U některých pacientů, např. u těch, kteří mají problémy s játry, ledvinami nebo kteří nedávno ztratili

velké množství tekutin, např. v důsledku zvracení, průjmu nebo po diureticích, může lékař předepsat

nižší počáteční dávku.

Někteří pacienti tmavé pleti mohou mít nižší odezvu na tento typ léků, pokud je jedinou léčbou,

a u těchto pacientů může být nutná vyšší dávka.

Použití u dětí a dospívajících s vysokým krevním tlake

m:

Děti ve věku 6 až <18 let:

Doporučená úvodní dávka jsou 4 mg jednou denně.

Pacienti s hmotností < 50 kg: U pacientů, jejichž krevní tlak není dostatečně zaléčen, se může lékař

rozhodnout dávku zvýšit maximálně na 8 mg jednou denně.

Pacienti s hmotností ≥ 50 kg: U pacientů, jejichž krevní tlak není dostatečně zaléčen, se může lékař

rozhodnout dávku zvýšit na 8 mg jednou denně a na 16 mg jednou denně.

Léčba srdečního selhání

u dospělých

Doporučená počáteční dávka kandesartanu jsou 4 mg jednou denně. Lékař může dávku zvyšovat

zdvojnásobováním dávky, prováděném v intervalu nejméně 2 týdnů, až na dávku 32 mg jednou denně.

Přípravek Canocord lze předepsat spolu s jinými léky k léčbě srdečního selhání a Váš lékař rozhodne

o tom, která léčba je pro Vás nejvhodnější.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Canocord

, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Canocord, než Vám lékař předepsal, kontaktujte ihned svého lékaře

nebo lékárníka o radu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Canocord

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Užijte následující dávku v

pravidelnou dobu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek

Canocord

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Canocord, Váš krevní tlak se může opět zvýšit. Nepřestávejte

proto užívat přípravek Canocord bez předchozí porady s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Je důležité, abyste věděl(a), které nežádoucí účinky to mohou být.

Léčbu přípravkem Canocord okamžitě ukončete a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás

objeví jakákoliv z následujících alergických reakcí:

potíže s dechem s otokem nebo bez otoku obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla,

otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, který může působit obtíže při polykání,

závažné svědění kůže (s vyvýšenými pupínky).

Přípravek Canocord může způsobit snížení počtu bílých krvinek. Může být snížená Vaše odolnost

proti infekcím a můžete zaznamenat únavu, infekci nebo horečku. Pokud se tak stane, kontaktujte

svého lékaře. Váš lékař Vám může příležitostně provést krevní testy, aby zkontroloval, zda přípravek

Canocord neovlivnil Vaši krev (agranulocytóza).

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Časté

(mohou postihnout až 1 z

10 osob):

Pocit závratí/pocit točící se hlavy.

Bolest hlavy.

Infekce dýchacích cest.

Nízký krevní tlak, který můžete pociťovat jako slabost nebo závrať.

Změny výsledků krevních testů:

zvýšení množství draslíku v krvi, zvláště pokud již máte problémy s ledvinami nebo

selhávající srdce. Pokud je stav závažný, můžete pociťovat únavu, slabost, nepravidelnou

srdeční akci a píchání/bodání na kůži.

Problémy s ledvinami, zvláště pokud již máte poruchu funkce ledvin nebo selhávající srdce.

Velmi vzácně mohou ledviny selhávat.

Velmi vzácné

(mohou postihnout až 1 z

10 000 osob):

Otok tváře, rtů, jazyka a/nebo hrdla.

Snížení počtu červených nebo bílých krvinek. Můžete pociťovat únavu, můžete dostat infekci

nebo horečku.

Kožní vyrážka (rash), kopřivka.

Svědění.

Bolesti zad, bolesti kloubů a svalů.

Změny funkce jater, někdy zahrnující i zánět jater (hepatitida). Můžete pociťovat únavu,

pozorovat zežloutnutí kůže a bělma očí a příznaky podobné chřipce.

Kašel.

Nevolnost.

Změny výsledků krevních testů:

snížení množství sodíku v krvi. Pokud jde o závažné snížení, můžete pociťovat slabost,

ztrátu energie nebo svalové křeče.

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit):

Průjem.

U dětí léčených pro vysoký krevní tlak byly nežádoucí účinky podobné jako u dospělých, ale

vyskytovaly se častěji. Bolesti v hrdle (dyskomfort) byly velmi častým nežádoucím účinkem u dětí,

ale ne u dospělých a rýma, horečka a zvýšená srdeční frekvence byla častá u dětí, ale nebyla hlášena

u dospělých.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek

Canocord

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Canocord obsahuje

Léčivou látkou je kandesartan-cilexetil. Jedna tableta obsahuje candesartanum cilexetilum 4 mg,

8 mg, 16 mg nebo 32 mg.

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, makrogol 8000, hyprolosa,

vápenatá sůl karmelosy, magnesium-stearát a červený oxid železitý (E172) – (jen u tablet 8 mg,

16 mg a 32 mg).

Jak přípravek

Canocord

vypadá a co obsahuje toto balení

Canocord 4 mg: bílé, mírně bikonvexní, kulaté tablety o průměru 7 mm se zkosenými hranami a půlicí

rýhou na jedné straně.

Canocord 8 mg: světle růžové, mírně bikonvexní, kulaté tablety o průměru 7 mm se zkosenými

hranami a půlicí rýhou na jedné straně.

Canocord 16 mg: světle růžové, mírně bikonvexní, kulaté tablety o průměru 7 mm se zkosenými

hranami a půlicí rýhou na jedné straně.

Canocord 32 mg: světle růžové, mírně bikonvexní, kulaté tablety o průměru 9 mm se zkosenými

hranami a půlicí rýhou na jedné straně.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Velikost balení: 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 tablet v blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 5, 27472 Cuxhaven, Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu

Název léčivého přípravku

Německo

Candesartan Krka 4, 8, 16, 32 mg Tabletten

Slovinsko

Candecor 4, 8, 16, 32 mg Tablete

Polsko

Karbis

Bulharsko

Karbis 4, 8, 16, 32 mg Tablets

Rumunsko

Karbis 4, 8, 16, 32 mg Comprimate

Kypr

Candesartan TAD 16, 32 mg Tablets

Řecko

Candesartan TAD 16, 32 mg Tablets

Česká republika

Canocord 4 / 8 / 16 / 32 mg

Estonsko

Canocord 4 / 8 / 16 / 32 mg

Litva

Canocord 4 / 8 / 16 / 32 mg tabletės

Lotyšsko

Canocord 4 / 8 / 16 / 32 mg tabletes

Slovenská republika

Karbis 4, 8, 16, 32 mg Tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 18. 7. 2018

Přečtěte si celý dokument

1/16

sp. zn. sukls207943/2018

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Canocord 4 mg tablety

Canocord 8 mg tablety

Canocord 16 mg tablety

Canocord 32 mg tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje candesartanum cilexetilum 4 mg.

Jedna tableta obsahuje candesartanum cilexetilum 8 mg.

Jedna tableta obsahuje candesartanum cilexetilum 16 mg.

Jedna tableta obsahuje candesartanum cilexetilum 32 mg.

Pomocná látka se známým účinkem:

4mg tableta

8mg tableta

16mg tableta

32mg tableta

Laktosa

88,73 mg

84,93 mg

77,33 mg

154,66 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

Canocord 4 mg: bílé, mírně bikonvexní, kulaté tablety o průměru 7 mm se zkosenými hranami a půlicí

rýhou na jedné straně.

Canocord 8 mg: světle růžové, mírně bikonvexní, kulaté tablety o průměru 7 mm se zkosenými

hranami a půlicí rýhou na jedné straně.

Canocord 16 mg: světle růžové, mírně bikonvexní, kulaté tablety o průměru 7 mm se zkosenými

hranami a půlicí rýhou na jedné straně.

Canocord 32 mg: světle růžové, mírně bikonvexní, kulaté tablety o průměru 9 mm se zkosenými

hranami a půlicí rýhou na jedné straně.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Canocord je indikován k:

Léčbě esenciální hypertenze u dospělých pacientů.

Léčbě hypertenze u dětí a dospívajících ve věku 6 až <18 let.

Léčbě dospělých pacientů se srdečním selháním a poruchou systolické funkce levé komory

(ejekční frakce levé komory ≤ 40 %), pokud léčba inhibitory ACE není tolerována, nebo jako

přídatná léčba k inhibitorům ACE u pacientů se symptomatickým srdečním selháním, i přes

optimální terapii, pokud antagonisté mineralokortikoidních receptorů nejsou tolerovány (viz

body 4.2, 4.4, 4.5 a 5.1).

2/16

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování při hypertenzi

Doporučená počáteční a obvyklá udržovací dávka přípravku Canocord je 8 mg jednou denně. Většiny

antihypertenzního účinku je dosaženo v průběhu 4 týdnů. U některých pacientů, jejichž krevní tlak

není adekvátním způsobem kontrolován, lze dávku zvýšit na 16 mg jednou denně, až na maximálně

32 mg jednou denně. Léčbu je třeba upravovat podle odezvy krevního tlaku.

Přípravek Canocord se může také podávat s jinými antihypertenzivy (viz body 4.3, 4.4, 4.5 a 5.1). Byl

prokázán aditivní antihypertenzní účinek přidáním hydrochlorothiazidu u různých dávek přípravku

Canocord.

Starší pacienti

U starších pacientů není nutná úprava počáteční dávky.

Pacienti s deplecí intravaskulárního objemu

Počáteční dávka 4 mg se doporučuje u pacientů s rizikem hypotenze, jako jsou pacienti s možnou

deplecí intravaskulárního objemu (viz bod 4.4).

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Počáteční dávka 4 mg se doporučuje u pacientů s poruchou funkce ledvin, včetně pacientů na

hemodialýze. Dávka se má upravit v závislosti na reakci pacienta na léčbu. U pacientů s velmi

závažnou poruchou funkce ledvin nebo se selháním ledvin (clearance kreatininu

15 ml/min) jsou

klinické zkušenosti omezené (viz bod 4.4).

Pacienti s poruchou funkce jater

U pacientů s mírnou anebo se středně závažnou poruchou funkce jater se doporučuje počáteční dávka

4 mg jednou denně. Dávka se může upravit podle odpovědi na léčbu. Přípravek Canocord je

kontraindikován u pacientů se závažnou poruchou funkce jater a/nebo cholestázou (viz body 4.3 a

5.2).

Pacienti černé

pleti

Antihypertenzní účinek kandesartanu je u černošských pacientů v porovnání s ostatními pacienty nižší.

Z tohoto důvodu může být na zabezpečení kontroly krevního tlaku u černochů potřebné častější

zvýšení dávky přípravku Canocord a souběžná terapie, než je tomu u ostatních pacientů (viz bod 5.1).

Pediatrická populace

Děti a dospívající ve věku 6 až < 18 let:

Doporučená počáteční dávka jsou 4 mg jednou denně.

Pacienti s hmotností < 50 kg: U pacientů, jejichž krevní tlak není dostatečně zaléčen, může být

dávka zvýšena maximálně na 8 mg jednou denně.

Pacienti s hmotností ≥ 50 kg: U pacientů, jejichž krevní tlak není dostatečně zaléčen, může být

dávka zvýšena na 8 mg jednou denně a následně podle potřeby na 16 mg jednou denně (viz bod

5.1).

Dávky vyšší než 32 mg nebyly u pediatrických pacientů studovány.

Antihypertenzního účinku je ve většině případů dosaženo během 4 týdnů.

U dětí s možnou deplecí intravaskulárního objemu (např. pacienti léčení diuretiky, především pokud

mají poruchu renální funkce) je třeba léčbu přípravkem Canocord započít pod pečlivým lékařským

dohledem a je potřeba zvážit podávání nižší úvodní dávky, než jsou dávky obecně doporučené (viz

3/16

bod 4.4).

Podávání přípravku Canocord nebylo studováno u dětí, jejichž glomerulární filtrace je nižší než 30

ml/min/1,73m

(viz bod 4.4).

Černošští pediatričtí pacienti

Antihypertenzní účinek kandesartanu je u černošských pacientů méně výrazný než nečernošských

pacientů (viz bod 5.1).

Děti mladší 1 roku až < 6 let

Bezpečnost a účinnost u dětí ve věku 1 až < 6 let nebyla stanovena.

V současnosti dostupné údaje jsou popsány v bodě 5.1, ale na jejich základě nelze učinit žádná

doporučení ohledně dávkování.

Přípravek Canocord je kontraindikován u dětí mladších 1 roku (viz bod 4.3).

Dávkování při srdečním selhání

Obvyklá doporučená počáteční dávka přípravku Canocord je 4 mg jednou denně. Postupné zvyšování

na cílovou dávku 32 mg jednou denně (maximální dávka) nebo na nejvyšší tolerovanou dávku se

provádí zdvojnásobením dávky v minimálně dvoutýdenních intervalech (viz bod 4.4). Hodnocení

pacientů se srdečním selháním by mělo vždy zahrnovat přezkoumání funkce ledvin včetně

monitorování sérového kreatininu a draslíku. Přípravek Canocord může být podáván s další léčbou

srdečního selhání, včetně inhibitorů ACE, beta-blokátorů, diuretik a digitalisu nebo s kombinací těchto

léčivých přípravků. Přípravek Canocord může být podáván s inhibitory ACE u pacientů se

symptomatickým srdečním selháním i přes optimální standardní léčbu srdečního selhání, pokud

antagonisté mineralokortikoidních receptorů nejsou tolerovány. Kombinace inhibitoru ACE, diuretika

šetřící draslík a přípravku Canocord se nedoporučuje a je třeba ho zvážit pouze po důkladném

vyhodnocení potenciálních přínosů a rizik (viz body 4.4, 4.8 a 5.1).

Zvláštní skupiny pacientů

U starších pacientů nebo u pacientů s deplecí intravaskulárního objemu nebo poruchou funkce ledvin

nebo mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater není nutná žádná úprava počáteční dávky.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost kandesartanu u dětí od novorozeneckého věku do 18 let věku nebyla v případě

srdečního selhání stanovena. Nejsou k dispozici žádné údaje.

Způsob podání

Perorální podání.

Přípravek Canocord se podává jednou denně nezávisle na příjmu potravy.

Biologická dostupnost kandesartanu není ovlivněna potravou.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz body 4.4 a 4.6).

Těžká porucha funkce jater a/nebo cholestáza.

Děti mladší jednoho roku (viz bod 5.3).

Současné užívání přípravku Canocord s přípravky obsahujícími aliskiren je kontraindikováno

u pacientů s diabetes mellitus nebo s poruchou funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m

) (viz body

4.5 a 5.1).

4/16

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Porucha funkce ledvin

Stejně jako u jiných přípravků inhibujících systém renin-angiotenzin-aldosteron lze u citlivých

pacientů léčených přípravkem Canocord očekávat změny funkce ledvin.

V případě použití přípravku Canocord u hypertenzních pacientů s poruchou funkce ledvin se

doporučuje pravidelné sledování sérový hladin draslíku a kreatininu. Zkušenosti s podáváním

přípravku pacientům s velmi závažnou poruchou funkce nebo selháváním ledvin jsou omezené

(clearance kreatininu

15 ml/min). V takových případech je třeba dávku opatrně titrovat při

monitorování krevního tlaku.

Hodnocení pacientů se srdečním selháním by mělo zahrnovat i periodické hodnocení funkce ledvin,

především u pacientů ve věku 75 let a starších, a u pacientů s poruchou funkce ledvin. Doporučuje se

při počáteční titraci dávky přípravku Canocord monitorování sérového kreatininu a draslíku. Do

klinického hodnocení pacientů se srdečním selháním nebyly zahrnuty subjekty se sérovým

kreatininem > 265 μmol/l (> 3 mg/dl).

Použití u pediatrických pacientů s renální insuficiencí

Přípravek Canocord nebyl u dětí s glomerulární filtrací nižší než 30 ml/min/1,73m

studován (viz bod

4.2).

Souběžná léčba s inhibitory ACE při srdečním selhání

Riziko nežádoucích účinků, zejména hypotenze, hyperkalemie a snížené funkce ledvin (včetně

akutního renálního selhání) se může zvýšit, pokud je přípravek Canocord užíván v kombinaci

s inhibitory ACE. Trojkombinace inhibitoru ACE, antagonisty mineralokortikoidních receptorů

a kandesartanu se také nedoporučuje. Použití těchto kombinací má probíhat pod dohledem

specializovaného lékaře a za častého pečlivého sledování renálních funkcí, elektrolytů a krevního

tlaku.

Inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II nemají být užívány současně u pacientů

s diabetickou nefropatií.

Hemodialýza

Během dialýzy může být krevní tlak zvláště citlivý na blokádu AT

-receptoru, která nastává

redukovaným objemem plasmy a aktivací systému renin-angiotenzin-aldosteron. Z tohoto důvodu má

být Canocord u pacientů na hemodialýze opatrně titrován při pečlivém monitorování krevního tlaku.

Stenóza renální artérie

Léčivé přípravky, které ovlivňují systém renin-angiotenzin-aldosteron, zahrnující inhibitory receptoru

pro angiotenzin II (AIIRA), mohou zvyšovat hladinu močoviny v krvi a sérový kreatinin u pacientů s

oboustrannou stenózou renální artérie nebo stenózou renální artérie u solitární ledviny.

Transplantace ledvin

Nejsou žádné zkušenosti s podáváním přípravku Canocord pacientům po nedávné transplantaci ledvin.

Hypotenze

V průběhu léčby pacientů se srdečním selháním přípravkem Canocord se může vyskytnout hypotenze.

K hypotenzi může dojít také u hypertenzních pacientů s deplecí intravaskulárního objemu, například u

pacientů léčených vysokými dávkami diuretik. Na počátku léčby by se tedy mělo postupovat s

opatrností a snažit se o úpravu hypovolémie.

5/16

U dětí s možnou deplecí intravaskulárního objemu (např. pacienti léčení diuretiky, především pokud

mají poruchu renální funkce) je třeba léčbu přípravkem Canocord započít pod pečlivým lékařským

dohledem a je potřeba zvážit podávání nižší úvodní dávky, než jsou dávky obecně doporučené (viz

bod 4.2).

Anestezie a chirurgický zákrok

U pacientů léčených antagonisty angiotenzinu II se může po dobu anestezie a chirurgického zákroku

vyskytnout hypotenze na základě blokády renin-angiotenzinového systému. Ve velmi vzácných

případech může jít o těžkou hypotenzi, která může vyžadovat podání intravenózních tekutin a/anebo

vazopresorů.

Aortální a mitrální stenóza (obstrukční hypertrofická kardiomyopatie)

Podobně jako u jiných vasodilatancií je nutné věnovat speciální pozornost pacientům

s hemodynamicky významnou aortální nebo mitrální stenózou nebo obstrukční hypertrofickou

kardiomyopatií.

Primární hyperaldosteronismus

Pacienti s primárním hyperaldosteronismem obecně nereagují na antihypertenziva, která působí

prostřednictvím inhibice systému renin-angiotenzin-aldosteron. Použití přípravku Canocord se proto u

těchto pacientů nedoporučuje.

Hyperkalemie

Souběžné podávání přípravku Canocord a draslík šetřících diuretik, přípravků s obsahem draslíku,

náhrad solí s obsahem draslíku nebo jiných léčiv, která mohou zvyšovat kalémii (např. heparin), může

vyvolat zvýšení obsahu draslíku u pacientů s hypertenzí. Mělo by být prováděno pravidelné sledování

hladin draslíku v séru.

U pacientů se srdečním selháním léčených přípravkem Canocord se může vyskytnout hyperkalemie.

Kombinace ACE inhibitorů, draslík šetřících diuretik (jako je spironolakton) a přípravku Canocord se

nedoporučuje a mělo by se o ní uvažovat pouze po pečlivém zhodnocení potenciálního prospěchu a

rizika.

Těhotenství

Léčba AIIRA se v těhotenství nesmí nasazovat. Pacientky plánující otěhotnění musí být převedeny na

alternativní způsoby léčby vysokého krevního tlaku se zavedeným bezpečnostním profilem v

těhotenství, pokud není léčba AIIRA opravdu nezbytná. Při zjištění těhotenství se léčba AIIRA musí

ihned ukončit, a pokud je to vhodné, musí se zahájit alternativní léčba (viz body 4.3 a 4.6).

U postmenarcheálních pacientek je třeba pravidelně zvažovat možnost těhotenství. Je třeba podat

příslušné informace a/nebo přijmout příslušná opatření týkající se prevence rizika expozice

kandesartanu v těhotenství (viz bod 4.3 a 4.6).

Všeobecně

U pacientů, jejichž vaskulární tonus a renální funkce závisejí především na aktivitě systému renin-

angiotenzin-aldosteron (např. pacienti s těžkým městnavým srdečním selháním nebo primárním

renálním onemocněním, včetně stenózy renální artérie), je léčba jinými léčivy, která ovlivňují tento

systém, spojena s projevy akutní hypotenze, azotémie, oligurie a vzácně akutního renálního selhání.

Tyto projevy nelze vyloučit ani u antagonistů angiotenzinu II. Podobně jako u jiných antihypertenziv

může vést náhlé snížení krevního tlaku u pacientů s ischemickou chorobou srdeční nebo

aterosklerotickou cerebrovaskulární chorobou k infarktu myokardu nebo k náhlé mozkové cévní

6/16

příhodě.

Antihypertenzivní účinek kandesartanu může být zvýšen jinými léčivými přípravky, které snižují

krevní tlak, ať jsou již předepsány jako antihypertenziva, nebo v jiných indikacích.

Duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)

Bylo prokázáno, že současné užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo

aliskirenu zvyšuje riziko hypotenze, hyperkalemie a snížení funkce ledvin (včetně akutního selhání

ledvin). Duální blokáda RAAS pomocí kombinovaného užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů

pro angiotenzin II nebo aliskirenu se proto nedoporučuje (viz body 4.5 a 5.1).

Pokud je duální blokáda považována za naprosto nezbytnou, má k ní docházet pouze pod dohledem

specializovaného lékaře a za častého pečlivého sledování funkce ledvin, elektrolytů a krevního tlaku.

Inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II nemají být používány současně u pacientů

s diabetickou nefropatií.

Tento přípravek obsahuje laktosu.

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, úplným nedostatkem laktasy nebo

malabsorpcí glukosy a galaktosy nemají tento přípravek užívat.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

V klinických studiích zaměřených na farmakokinetiku byl posuzován hydrochlorothiazid, warfarin,

digoxin, perorální kontraceptiva (např. ethinylestradiol/levonorgestrel), glibenclamid, nifedipin a

enalapril. Nebyly zjištěny žádné klinicky významné interakce s jinými léčivy.

Souběžné podávání draslík šetřících diuretik, léků obsahujících draslík, náhrad solí obsahujících

draslík, nebo jiných léků, které mohou zvyšovat koncentraci draslíku (např. heparin), může vést ke

zvýšení hladiny draslíku v séru. Pokud je to vhodné, je třeba zavést sledování sérového draslíku (viz

bod 4.4).

Při současném podávání ACE inhibitorů a přípravků s lithiem byl pozorován reverzibilní vzestup

koncentrací lithia v plasmě s projevy toxicity. Podobná interakce se může vyskytnout při současném

podávání AIIRA. Použití kandesartanu s lithiem se nedoporučuje. Pokud je tato kombinace nutná,

doporučuje se pečlivě monitorovat plasmatické koncentrace lithia.

Při souběžném podávání AIIRA spolu s nesteroidními protizánětlivými léky (NSAID) (tj. selektivní

COX-2 inhibitory, kyselina acetylsalicylová (

3 g/den) a neselektivní NSAID) může dojít k oslabení

antihypertenzivního účinku.

Podobně jako u ACE inhibitorů může souběžné užívání AIIRA a NSAID vést ke zvýšení rizika

zhoršení renálních funkcí, včetně možného akutního selhání ledvin, a dále ke zvýšení hladiny draslíku

v séru, především u pacientů s již sníženou funkcí ledvin. Tato kombinace se má podávat opatrně,

zejména u starších pacientů. Pacienti mají být adekvátně hydratovaní a je třeba zvážit monitoring

renálních funkcí ihned po zahájení souběžné léčby, a potom v pravidelných intervalech.

Data z klinických studií ukázala, že duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)

pomocí kombinovaného užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo

aliskirenu je spojena s vyšší frekvencí nežádoucích účinků, jako je hypotenze, hyperkalemie a snížená

funkce ledvin (včetně akutního renálního selhání) ve srovnání s použitím jedné látky ovlivňující

RAAS (viz body 4.3, 4.4 a 5.1).

Pediatrická populace

Interakční studie byly provedeny pouze u dospělých.

7/16

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Používání AIIRA se během prvního trimestru těhotenství nedoporučuje (viz bod 4.4). Používání

AIIRA je během 2. a 3. trimestru těhotenství kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.4).

Epidemiologické důkazy ohledně rizika teratogenity po expozici ACE inhibitorům během prvního

trimestru těhotenství nebyly jednoznačné; malé zvýšení rizika však nelze vyloučit. Ačkoli neexistují

kontrolované epidemiologické údaje o riziku u AIIRA, mohou u této skupiny léčivých látek existovat

podobná rizika. Pokud není pokračování léčby AIIRA považováno za nezbytné, pacientky plánující

těhotenství musí být převedeny na alternativní antihypertenzivní léčbu se zavedeným profilem

bezpečnosti pro použití v těhotenství. Je-li těhotenství diagnostikováno, léčba AIIRA musí být ihned

ukončena, a je-li to vhodné, musí být zahájena alternativní léčba.

Je známo, že expozice léčbě AIIRA ve druhém a třetím trimestru těhotenství vyvolává humánní

fetotoxicitu (renální dysfunkce, oligohydramnion, zpoždění osifikace lebky) a neonatální toxicitu

(renální selhání, hypotenze, hyperkalemie) (viz bod 5.3).

Pokud dojde k expozici AIIRA od druhého trimestru těhotenství, doporučuje se ultrazvuková kontrola

funkce ledvin a lebky.

Děti matek, které užívaly AIIRA, musí být pečlivě sledovány z hlediska hypotenze (viz body 4.3 a

4.4).

Kojení

Protože o používání přípravku Canocord během kojení nejsou k dispozici žádné informace, přípravek

Canocord se nedoporučuje a přednost se dává alternativním způsobům léčby se zavedenějším profilem

bezpečnosti pro použití během kojení, zvláště při kojení novorozence nebo předčasně narozeného

dítěte.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Žádné studie hodnotící vliv kandesartanu na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Nicméně je nutno vzít v úvahu, že se během léčby přípravkem Canocord mohou příležitostně

vyskytnout závratě nebo únava.

4.8

Nežádoucí účinky

Léčba hypertenze

Výskyt nežádoucích účinků v kontrolovaných klinických studiích byl mírný a přechodný. Celkový

výskyt nežádoucích účinků není závislý na dávce nebo věku. Nutnost přerušit léčbu v důsledku

výskytu nežádoucích účinků byla podobná ve skupině s kandesartan-cilexetilem (3,1 %) a ve skupině

s placebem (3,2 %).

V souhrnné analýze údajů z klinických studií u hypertenzních pacientů byly definovány nežádoucí

účinky kandesartan-cilexetilu na základě výskytu nejméně o 1 % vyšším než výskyt při podávání

placeba. Na základě této definice byly nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky závrať/vertigo, bolest

hlavy a respirační infekce.

Tabulka níže uvádí nežádoucí účinky z klinických studií a z hlášení po uvedení přípravku na trh.

Četnosti výskytu používané v tabulkách v tomto bodě jsou:

Velmi časté (≥ 1/10)

Časté (≥ 1/100 až < 1/10)

8/16

Méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)

Vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000)

Velmi vzácné (< 1/10 000)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Třídy orgánových systémů

Četnost

Nežádoucí účinek

Infekce a infestace

Časté

Infekce dýchacích cest

Poruchy krve a lymfatického

systému

Velmi vzácné

Leukopenie, neutropenie, agranulocytóza

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi vzácné

Hyperkalemie, hyponatrémie

Poruchy nervového systému

Časté

Závrať/vertigo, bolesti hlavy

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Velmi vzácné

Kašel

Gastrointestinální poruchy

Velmi vzácné

Nauzea

Není známo

Průjem

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi vzácné

Zvýšené hodnoty jaterních enzymů,

abnormální funkce jater nebo hepatitida

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi vzácné

Angioedém, vyrážka, kopřivka, svědění

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Velmi vzácné

Bolesti zad, artralgie, myalgie

Poruchy ledvin a močových cest

Velmi vzácné

Porucha funkce ledvin včetně selhání ledvin u

citlivých pacientů (viz bod 4.4)

Laboratorní nálezy

Obecně nebyl nalezen klinicky významný vliv podávání kandesartan-cilexetilu na rutinně stanovované

laboratorní hodnoty. Podobně jako u ostatních inhibitorů systému renin-angiotenzin-aldosteron, bylo

pozorováno malé snížení hladin hemoglobinu. Obvykle není nutné laboratorní monitorování pacientů

léčených kandesartan-cilexetilem. Nicméně u pacientů s renálním poškozením se doporučuje provádět

pravidelné sledování sérového draslíku a kreatininu.

Pediatrická populace

Bezpečnost kandesartan-cilexetilu byla sledována u 255 dětí a dospívajících s hypertenzí ve věku 6 až

< 18 let během čtyřtýdenní studie klinické účinnosti a během jednoleté otevřené studie (viz bod 5.1).

Ve všech rozmanitých třídách orgánových systémů je četnost výskytu nežádoucích účinků u dětí v

rozmezí časté/méně časté. Ačkoli je povaha a závažnost nežádoucích účinků podobná jako u

dospělých (viz tabulka výše), četnost výskytu všech nežádoucích účinků je u dětí a dospívajících

vyšší, především v případě:

Bolestí hlavy, závrati, infekcí horních cest dýchacích, které jsou velmi časté (tj. ≥1/10) u dětí

a časté (≥ 1/100 až < 1/10) u dospělých.

Kašle, který je „velmi častý“ (tj. ≥1/10) u dětí a „velmi vzácný“ (< 1/10 000) u dospělých.

Vyrážky, která je „častá“ (tj. ≥1/100 až <1/10) u dětí a „velmi vzácná“ (< 1/10 000)

u dospělých.

Hyperkalemie, hyponatrémie a abnormálních jaterních testů, které jsou méně časté (≥ 1/1 000 až

< 1/100) u dětí a velmi vzácné (< 1/10 000) u dospělých.

Sinusové arytmie, nasopharyngitidy a horečky, která je častá (tj. >1/100 až <1/10) a

orofaryngeální bolesti, která je „velmi časté“ (tj. ≥1/10) u dětí a nebyla hlášena u dospělých.

Nicméně v dětství se jedná se o přechodnou a všeobecnou poruchu.

9/16

Celkový bezpečnostní profil kandesartan-cilexetilu se u pediatrických pacientů nijak významně neliší

od bezpečnostního profilu u dospělých.

Léčba srdečního selhání

Profil nežádoucích účinků kandesartan-cilexetilu u dospělých pacientů se srdečním selháním byl

konzistentní s farmakologií léku a zdravotním stavem pacientů. V klinickém programu CHARM

porovnávajícím kandesartan-cilexetil v dávkách do 32 mg (n = 3 803) s placebem (n = 3 796), 21 %

pacientů užívajících kandesartan-cilexetil a 16,1 % pacientů, kteří dostávali placebo, přerušilo léčbu

kvůli nežádoucím účinkům. Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky byly hyperkalemie, hypotenze a

porucha funkce ledvin. Tyto případy byly častější u pacientů ve věku nad 70 let, u diabetiků nebo u

jedinců léčených jinými léčivými přípravky ovlivňujícími renin-angiotenzin-aldosteronový systém,

zvláště pak ACE inhibitorem a/nebo spironolaktonem.

Níže uvedená tabulka uvádí nežádoucí účinky z klinických studií a z hlášení po uvedení přípravku

na trh.

Třídy orgánových systémů

Četnost

Nežádoucí účinek

Poruchy krve a lymfatického

systému

Velmi vzácné

Leukopenie, neutropenie, agranulocytóza

Poruchy metabolismu a výživy

Časté

Hyperkalemie

Velmi vzácné

Hyponatrémie

Poruchy nervového systému

Velmi vzácné

Závrať, bolesti hlavy

Cévní poruchy

Časté

Hypotenze

Gastrointestinální poruchy

Velmi vzácné

Nauzea

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi vzácné

Zvýšené hodnoty jaterních enzymů,

abnormální funkce jater nebo hepatitida

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi vzácné

Angioedém, vyrážka, kopřivka, svědění

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Velmi vzácné

Bolesti zad, artralgie, myalgie

Poruchy ledvin a močových cest

Časté

Porucha funkce ledvin včetně selhání ledvin u

citlivých pacientů (viz bod 4.4)

Laboratorní nálezy

Hyperkalemie a porucha funkce ledvin jsou časté u pacientů léčených přípravkem Canocord v indikaci

srdeční selhání. Doporučuje se pravidelné sledování sérového kreatininu a draslíku (viz bod 4.4).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

10/16

4.9

Předávkování

Symptomy

Na základě farmakologických účinků se lze domnívat, že hlavním projevem předávkování bude

symptomatická hypotenze a závratě. V jednotlivých hlášených případech předávkování (až 672 mg

kandesartan-cilexetilu) došlo k plnému uzdravení pacienta.

Léčba předávkování

Pokud je přítomna symptomatická hypotenze, je třeba zahájit symptomatickou léčbu a monitorovat

vitální funkce. Pacient by měl být uložen v poloze na zádech s nohama výše než trup. Pokud toto

opatření není dostatečné, měl by být zvětšen objem intravaskulární tekutiny podáním infúze, např.

fyziologického roztoku. Pokud ani takto není dosaženo uspokojivého stavu pacienta, je třeba podat

sympatomimetika.

Kandesartan nelze odstranit hemodialýzou.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antagonisté angiotenzinu II, samotní, ATC kód: C09CA06

Mechanismus účinku

Angiotenzin II je hlavním vazoaktivním hormonem systému renin-angiotenzin-aldosteron a hraje

významnou úlohu v patofyziologii hypertenze, srdečního selhání a jiných kardiovaskulárních

onemocnění. Má také významnou úlohu v patogeneze orgánové hypertrofie a jiných orgánových

poškození. Hlavní fyziologické účinky angiotenzinu II (např. vazokonstrikce, stimulace sekrece

aldosteronu, regulace vodní a minerálové homeostázy a stimulace buněčného růstu) jsou

zprostředkovány stimulací receptoru typu 1 (AT

Farmakodynamické účinky

Kandesartan-cilexetil je inaktivní prekursor léku vhodného pro perorální podání. Po podání se

kandesartan-cilexetil v průběhu absorpce z gastrointestinálního traktu esterovou hydrolýzou rychle

přeměňuje na farmakologicky aktivní metabolit, kandesartan. Kandesartan je AIIRA, selektivní pro

receptory AT

, s pevnou vazbou na tyto receptory a pomalou disociací z receptoru. Nemá agonistickou

aktivitu.

Kandesartan neinhibuje ACE, který přeměňuje angiotezin I na angiotezin II a degraduje bradykinin.

Neovlivňuje ACE a nezvyšuje koncentraci bradykininu nebo substance P. V kontrolovaných

klinických studiích srovnávajících kandesartan a ACE inhibitory byla incidence kašle nižší ve skupině

léčené kandesartan-cilexetilem. Kandesartan se neváže nebo neblokuje další receptory nebo jiná

efektorová místa, která jsou důležitá v systému kardiovaskulárních regulačních mechanismů.

Antagonizace receptorů pro angiotenzin II (AT

) vyvolává na dávce závislý vzestup plasmatických

koncentrací reninu, angiotenzinu I a II a pokles plasmatických koncentrací aldosteronu.

Klinická účinnost a bezpečnost

Hypertenze

U pacientů s hypertenzí způsobuje kandesartan na dávce závislý dlouhodobý pokles arteriálního

krevního tlaku. Antihypertenzní účinek je vyvolán poklesem systémové periferní rezistence, bez

11/16

reflexního zvýšení krevního tepu. Nejsou žádné poznatky o tom, že by po prvním podání docházelo ke

vzniku významné hypotenze, resp. tzv. „rebound“ fenoménu po přerušení léčby.

Po jednorázovém podání kandesartan-cilexetilu se projeví antihypertenzní účinek v průběhu 2 hodin.

Po opakovaném podání je maximálního antihypertenzního účinku, bez ohledu na podávanou dávku,

dosaženo v průběhu 4 týdnů a antihypertenzní účinek je trvalý. Výsledky metaanalýzy ukázaly na

skutečnost, že průměrný efekt zvýšení dávky z 16 mg na 32 mg jednou denně byl nízký. Při započtení

interindividuální variability se u některých pacientů dá očekávat více než průměrný efekt. Podáním

kandesartan-cilexetilu jednou denně se účinné a plynulé snížení krevního tlaku udržuje po dobu 24

hodin, s malými rozdíly mezi maximálními a minimálními hodnotami TK naměřenými mezi podáním

jednotlivých dávek. Antihypertenzní účinek a tolerabilita kandesartanu a losartanu byly porovnávány

ve dvou randomizovaných, dvojitě zaslepených studiích u 1 268 pacientů s lehkou až středně těžkou

hypertenzí. Nejnižší dosažená redukce krevního tlaku (systola/diastola) byla 13,1/10,5 mm Hg pro

kandesartan-cilexetil 32 mg jednou denně a 10,0/8,7 mm Hg pro draselnou sůl losartanu 100 mg

jednou denně (rozdíl v redukci krevního tlaku 3,1/1,8 mm Hg, p

0,0001/p

0,0001).

Kombinace kandesartan-cilexetilu s hydrochlorothiazidem má aditivní účinek na snížení krevního

tlaku. Zvýšení antihypertenzního účinku je pozorováno také při kombinaci kandesartan- cilexetilu s

amlodipinem nebo felodipinem.

Kandesartan je stejně účinný u všech pacientů bez ohledu na věk nebo pohlaví. Léky blokující renin-

angiotenzin-aldosteronový systém mají méně výrazný antihypertenzní účinek u černochů než u

ostatních pacientů (obyčejně jde o „nízko-reninovou“ populaci). Týká se to i kandesartanu.

V otevřeném klinickém hodnocení, kterého se zúčastnilo 5 156 pacientů s diastolickou hypertenzí,

bylo snížení krevního tlaku po dobu léčby kandesartanem signifikantně nižší u černochů, než u

ostatních pacientů (14,4/10,3 mm Hg proti 19,0/12,7 mm Hg, p

0,0001/p

0,0001).

Kandesartan zvyšuje průtok krve ledvinami a udržuje nebo zvyšuje glomerulární filtrační rychlost

(GFR), zatímco renální vaskulární rezistenci a filtrační frakci snižuje. V tříměsíčním klinickém

hodnocení u hypertoniků s diabetem mellitus 2. typu a s mikroalbuminurií zredukovala

antihypertenzní medikace kandesartan-cilexetilem vylučování albuminu močí (poměr

albumin/kreatinin průměrně 30 %, 95% CI 15 - 42 %). V současnosti nejsou k dispozici údaje o vlivu

kandesartanu na progresi diabetické nefropatie.

V randomizovaném klinickém hodnocení u 4 937 starších pacientů (věk 70 – 89, z toho 21 % 80letých

a starších) s mírnou až středně závažnou hypertenzí trvající v průměru 3,7 let byl sledován účinek

kandesartan-cilexetilu podávaného jednou denně v dávce 8 – 16 mg (průměrně 12 mg) na

kardiovaskulární morbiditu a mortalitu (SCOPE - Study on Cognition and Prognosis in the Erderly).

Pacienti užívali kandesartan-cilexetil nebo placebo spolu s další antihypertenzní léčbou, přidanou

podle potřeby. Ve skupině pacientů, kteří užívali kandesartan, klesl krevní tlak ze 166/90 na 145/80

mm Hg, v kontrolní skupině ze 167/90 na 149/82 mm Hg. V primárních koncových ukazatelích, při

závažných kardiovaskulárních příhodách (kardiovaskulární mortalita, ischemická mozková příhoda a

infarkt myokardu bez smrtelných následků) nebyly zjištěny žádné statisticky významné rozdíly.

Vyskytlo se 26,7 příhod na 1 000 pacientoroků ve skupině pacientů léčených kandesartanem,

v porovnání s 30 případy na 1 000 pacientoroků v kontrolní skupině (relativní riziko 0,89, 95% CI

0,75 až 1,06, p = 0,19).

Pediatrická populace

- hypertenze

Antihypertenzní účinky kandesartanu byly zjišťovány u dětí s hypertenzí ve věku 1 až < 6 let a ve

věku 6 až < 17 let ve dvou randomizovaných, dvojitě zaslepených, multicentrických, 4 týdenních

studiích s různým dávkováním.

U dětí ve věku 1 až < 6 let bylo randomizováno 93 pacientů, z nichž 74 % mělo onemocnění ledvin,

do skupin užívajících perorálně suspenzi kandesartan-cilexetilu v dávce 0,05; 0,20 nebo 0,40 mg/kg

jednou denně. Primární metodou analýzy byl sklon (strmost) změny systolického krevního tlaku (SBP)

12/16

jako funkce dávky. SBP a diastolický krevní tlak (DBP) poklesly o 6,0/5,2 až 12,0/11,1 mm Hg oproti

původní hodnotě napříč třemi dávkovacími schématy kandesartan-cilexetilu. Nicméně jelikož nebyla

založena placebová skupina, skutečná velikost účinku na krevní tlak zůstává nejasná, takže

přesvědčivé posouzení přínosu a rizika je pro tuto věkovou skupinu obtížné.

U dětí ve věku 6 až < 17 let bylo randomizováno 240 pacientů k užívání placeba nebo nízkých, středně

vysokých a vysokých dávek kandesartan-cilexetilu v poměru 1:2:2:2. U dětí s hmotností < 50 kg byly

dávky kandesartan-cilexetilu 2, 8 nebo 16 mg jednou denně. U dětí s hmotností > 50 kg byly dávky

kandesartan-cilexetilu 4, 16 nebo 32 mg jednou denně. Kandesartan v souhrnných dávkách snižoval

systolický TK o 10,2 mm Hg (P < 0,0001) a diastolický TK o 6,6 mm Hg (P = 0,0029) oproti

původním hodnotám. V placebové skupině došlo také ke snížení systolického TK, a to o 3,7 mm Hg

(p = 0,0074), a diastolického TK o 1,80 mm Hg (p = 0,0992) oproti původním hodnotám. Přes výrazný

placebo efekt bylo veškeré individuální dávkování kandesartanu (a veškeré souhrnné dávkování)

signifikantně superiorní oproti placebu. Maximální odpověď ve smyslu snížení krevního tlaku byla

u dětí s hmotností pod 50 kg dosažena při dávkách 8 mg a u dětí s hmotností nad 50 kg při dávkách 16

mg a účinek byl v tomto bodě vyrovnaný. 47 % ze zúčastněných respondentů studie byli černošští

pacienti a 29 % bylo ženského pohlaví; průměrný věk +/- SD (standardní odchylka) byl 12,9 +/- 2,6

roku.

U dětí ve věku 6 až < 17 let byl pozorován sklon k nižšímu účinku na krevní tlak u černošských

pacientů ve srovnání s pacienty jiné rasy.

Srdeční selhání

Tak, jak bylo zjištěno v programu CHARM – Candesartan in Heart failure - Assessment of Reduction

in Mortality and morbidity, léčba kandesartan-cilexetilem snižuje mortalitu, redukuje hospitalizaci

z důvodů srdečního selhání a zlepšuje symptomy u pacientů se systolickou dysfunkcí levé komory.

Tento placebem kontrolovaný, dvojitě zaslepený studijní program u pacientů s chronickým selháním

srdce (CHF) u pacientů s funkčním stupněm NYHA II-IV sestával ze tří samostatných studií:

CHARM-Alternative (n = 2 028) u pacientů s LVEF

40 % neléčených inhibitorem ACE kvůli

intoleranci (hlavně kvůli kašli, 72 %)

CHARM-Added (n = 2 548) u pacientů s LVEF

40 %

léčených inhibitorem ACE a CHARM-Preserved (n = 3 023) u pacientů s LVEF

40 %. Pacienti

s optimální základní terapií byli randomizovaní do skupiny užívající placebo anebo do skupiny

užívající kandesartan-cilexetil (v dávce od 4 mg anebo 8 mg jednou denně do 32 mg jednou denně,

anebo v nejvyšší tolerované dávce, s průměrnou dávkou 24 mg), v mediáně sledování 37,7 měsíců. Po

šesti měsících léčby 63,3 % pacientů užívajících kandesartan-cilexetil (89 %) bylo na cílové dávce

32 mg.

Ve studii CHARM-Alternative byl souborný koncový parametr (composite endpoint) kardiovaskulární

mortality anebo první hospitalizace kvůli chronickému srdečnímu selhání signifikantně snížený u

kandesartanu v porovnání s placebem hazard ratio (HR) 0,77 (95% CI: 0,67 až 0,89, p

0,001), což

odpovídá 23% relativnímu snížení rizika. U 33 % pacientů na kandesartanu (95% CI: 30,1 až 36,0) a

40,0 % pacientů na placebu (95% CI: 37,0 až 43,1) se objevil tento cílový parametr, absolutní rozdíl

7,0 % (95% CI: 11,2 až 2,8). 14 pacientů bylo v průběhu studie nutno ošetřit, jednoho pacienta s cílem

zabránit úmrtí na kardiovaskulární příhodu, ostatní byli hospitalizováni kvůli léčbě srdečního selhání.

Souborný koncový parametr (composite endpoint) mortality ze všech příčin anebo první hospitalizace

kvůli chronickému srdečnímu selhání byly také signifikantně snížené u kandesartanu HR 0,80 (95%

CI: 0,70 až 0,92, p = 0,001). U 36,6 % pacientů léčených kandesartanem (95% CI: 33,7 až 39,7) a

42,7 % pacientů léčených placebem (95% CI: 39,6 až 45,8) se vyskytnul tento cílový parametr,

absolutní rozdíl 6,0 % (95% CI: 10,3 až 1,8). Mortalita i morbidita (hospitalizace kvůli chronickému

srdečnímu selhání), jako složky těchto souborných koncových parametrů (composite endpoints)

přispěly k příznivým účinkům kandesartanu. Léčba kandesartan-cilexetilem vedla ke zlepšení

v klasifikaci NYHA (p = 0,008).

13/16

Ve studii CHARM-Added byl souborný koncový parametr (composite endpoint) kardiovaskulární

mortality anebo první hospitalizace kvůli chronickému srdečnímu selhání signifikantně snížený u

kandesartanu v porovnání s placebem HR 0,85 (95% CI: 0,75 až 0,96, p = 0,011), což odpovídá

relativnímu snížení rizika o 15 %. U 37,9 % (95% CI: 35,2 až 40,6) pacientů léčených kandesartanem

a 42,3 % (95% CI: 39,6 až 45,1) pacientů léčených placebem se objevil tento cílový parametr,

absolutní rozdíl 4,4 % (95% CI: 8,2 až 0,6). 23 pacientů bylo v průběhu studie nutno ošetřit, jednoho

pacienta s cílem zabránit úmrtí na kardiovaskulární příhodu, ostatní byli hospitalizováni kvůli léčbě

srdečního selhání. Souborný koncový parametr (composite endpoint) mortality ze všech příčin anebo

první hospitalizace kvůli chronickému srdečnímu selhání byly také signifikantně snížené u

kandesartanu HR 0,87 (95% CI: 0,78 až 0,98, p = 0,021). U 42,2 % pacientů léčených kandesartanem

(95% CI: 39,5 až 45,0) a 46,1 % pacientů léčených placebem (95% CI: 43,4 až 48,9) se vyskytnul

tento cílový parametr, absolutní rozdíl 3,9 % (95% CI: 7,8 až 0,1). Mortalita i morbidita jako složky

těchto souborných koncových parametrů (composite endpoints) přispěly k příznivým účinkům

kandesartanu. Léčba kandesartan-cilexetilem vedla ke zlepšení v klasifikaci NYHA (p = 0,020).

Ve studii CHARM-Preserved nebylo dosaženo statisticky významného snížení u složeného cílového

parametru zahrnujícího kardiovaskulární mortalitu anebo první hospitalizace z důvodu chronického

srdečního selhání, HR 0,89 (95% CI: 0,77 - 1,03, p = 0,118).

Mortalita z jakéhokoliv důvodu nebyla statisticky signifikantní při posuzování samostatně v každé ze

tří CHARM studií. Mortalita z jakéhokoliv důvodu se však posuzovala také v souborné populaci:

CHARM-Alternative a CHARM-Added HR 0,88 (95% CI: 0,79 až 0,98, p = 0,018), a rovněž ve všech

třech studiích HR 0,91 (95% CI: 0,83 až 1,00, p = 0,055).

Příznivý účinek kandesartanu byl podobný bez ohledu na věk, pohlaví a souběžnou léčbu.

Kandesartan byl účinný i u pacientů užívajících souběžně beta-blokátory a ACE-inhibitory a

příznivého účinku bylo dosaženo bez ohledu na to, jestli pacienti užívali nebo neužívali ACE-

inhibitory v cílových dávkách doporučených léčebnými směrnicemi (guidelines).

U pacientů s chronickým srdečním selháním a sníženou systolickou funkcí levé komory (LVEF

40 %) snižuje kandesartan systémovou cévní rezistenci a plicní kapilární tlak v zaklínění, zvyšuje

plasmatickou reninovou aktivitu a koncentraci angiotenzinu II, a snižuje hladiny aldosteronu.

Duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)

Ve dvou velkých randomizovaných, kontrolovaných studiích (ONTARGET (ONgoing Telmisartan

Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) a VA NEPHRON-D (The Veterans

Affairs Nephropathy in Diabetes)) bylo hodnoceno podávání kombinace inhibitoru ACE s blokátorem

receptorů pro angiotenzin II.

Studie ONTARGET byla vedena u pacientů s anamnézou kardiovaskulárního nebo

cerebrovaskulárního onemocnění nebo u pacientů s diabetes mellitus 2. typu se známkami poškození

cílových orgánů. Studie VA NEPHRON-D byla vedena u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a

diabetickou nefropatií.

V těchto studiích nebyl prokázán žádný významně příznivý účinek na renální a/nebo kardiovaskulární

ukazatele a na mortalitu, ale v porovnání s monoterapií bylo pozorováno zvýšené riziko hyperkalemie,

akutního poškození ledvin a/nebo hypotenze. Vzhledem k podobnosti farmakodynamických vlastností,

jsou tyto výsledky relevantní rovněž pro další inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II.

Inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II proto nesmí pacienti s diabetickou nefropatií

užívat současně.

Studie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease

Endpoints) byla navržena tak, aby zhodnotila přínos přidání aliskirenu k standardní terapii inhibitorem

ACE nebo blokátorem receptorů pro angiotenzin II u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a chronickým

onemocněním ledvin, kardiovaskulárním onemocnění, nebo obojím. Studie byla předčasně ukončena z

důvodu zvýšení rizika nežádoucích komplikací. Kardiovaskulární úmrtí a cévní mozková příhoda byly

numericky častější ve skupině s aliskirenem než ve skupině s placebem a zároveň nežádoucí účinky a

sledované závažné nežádoucí účinky (hyperkalemie, hypotenze a renální dysfunkce) byly častěji

14/16

hlášeny ve skupině s aliskirenem oproti placebové skupině.

5.2

Farmakokinetické vlas

tnosti

Absorpce a distribuce

Po perorálním podání je kandesartan-cilexetil přeměňován na vlastní léčivou látku kandesartan. Po

perorálním podání roztoku kandesartan-cilexetilu je průměrná hodnota absolutní biologické

dostupnosti asi 40 %. Relativní biologická dostupnost po podání tablet je v porovnání se stejným

perorálním roztokem 34 % s velmi malou variabilitou. Odhadovaná absolutní biologická dostupnost

tabletové lékové formy je 14 %. Průměrný čas dosažení maximální plasmatické koncentrace (C

) po

podání tablet je 3 - 4 hodiny. Plazmatické koncentrace kandesartanu se lineárně zvyšují s dávkou v

rozmezí terapeutických dávek. Nebylo pozorováno ovlivnění farmakokinetiky kandesartanu v

závislosti na pohlaví. Plocha pod křivkou koncentrací kandesartanu v plasmě v závislosti na čase

(AUC) není významně ovlivněna příjmem potravy.

Kandesartan je z více než 99 % vázán na plazmatické bílkoviny. Zdánlivý distribuční objem

kandesartanu je 0,1 l.kg

Biologická dostupnost kandesartanu není ovlivněna potravou.

Biotransformace a eliminace

Kandesartan je eliminován převážně v nezměněné formě močí a žlučí a pouze v menší míře je

metabolizován v játrech (CYP2C9). Dostupné interakční studie neukazují na ovlivnění CYP2C9 a

CYP3A4. Na základě in vitro údajů se in vivo neočekává interakce s léčivy, jejichž metabolismus je

zprostředkován izoenzymy cytochromu P450 CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6,

CYP2E1 nebo CYP3A4. Terminální poločas eliminace kandesartanu je asi 9 hodin. Po opakovaném

podání nedochází ke kumulaci léčiva.

Celková plasmatická clearance kandesartanu je asi 0,37 ml/min/kg, renální clearance je asi

0,19 ml/min/kg. Na renální eliminaci kandesartanu se podílí jak glomerulární filtrace, tak aktivní

tubulární sekrece. Po perorálním podání

C-kandesartan-cilexetilu je 26 % dávky vyloučeno močí

jako kandesartan a 7 % jako neaktivní metabolity, zatímco asi 56 % dávky je vyloučeno stolicí jako

kandesartan a 10 % jako neaktivní metabolity.

Farmakokinetika u vybraných populací

U starších lidí (nad 65 let) se ve srovnání s mladými zvyšuje hodnota C

, resp. AUC o 50 %, resp.

80 %. Vliv podané dávky kandesartan-cilexetilu na krevní tlak i frekvence výskytu nežádoucích

účinků jsou však v obou věkových skupinách podobné (viz bod 4.2).

Ve srovnání s pacienty s normální funkcí ledvin bylo u pacientů s mírnou až středně závažnou

poruchou funkce ledvin po opakovaném podání přípravku pozorováno zvýšení hodnot C

a AUC o 50 %, resp. 70 %, ale hodnoty t

byly srovnatelné se zdravými jedinci. Odpovídající

hodnoty u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin byly zvýšeny o 50 %, resp. 110 %. Konečné

hodnoty t

kandesartanu byly u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin dvojnásobné. AUC

kandesartanu u hemodialyzovaných pacientů je podobná jako u pacientů s těžkou renální insuficiencí.

Ve dvou studiích s pacienty s mírným až středně závažným poškozením funkce jater bylo pozorováno

zvýšení hodnot AUC kandesartanu, v jedné studii přibližně o 20 %, ve druhé studii přibližně o 80 %

(viz bod 4.2). Nejsou žádné zkušenosti u pacientů se závažným poškozením funkce jater.

Pediatrická populace

Farmakokinetické vlastnosti kandesartanu byly zjišťovány u dětí s hypertenzí ve věku 1 až < 6 let a ve

věku 6 až < 17 let ve dvou jednodávkových PK studiích.

15/16

U dětí ve věku 1 až < 6 let užilo 10 dětí s hmotností 10 až < 25 kg jednorázovou dávku perorální

suspenze ve výši 0,2 mg/kg. Mezi C

a AUC vztaženou k věku a hmotnosti nebyla žádná korelace.

Nebyla shromažďována žádná data týkající se clearance; proto je možnost korelace mezi clearance

a hmotností/věkem v této populaci neznámá.

U dětí ve věku 6 až < 17 let užilo 22 dětí jednorázovou dávku ve výši 16 mg. Mezi C

a AUC nebyla

žádná korelace vzhledem k věku. Nicméně, hmotnost pravděpodobně signifikantně korelovala s C

(p = 0,012) a AUC (p = 0,011). Nebyla shromažďována žádná data týkající se clearance, proto je

možnost korelace mezi clearance a hmotností/věkem v této populaci neznámá.

Jelikož užily stejnou dávku jako dospělí, byla expozice dětí > 6 let podobná jako u dospělých.

Farmakokinetika kandesartan-cilexetilu nebyla studována u pediatrických pacientů mladších 1 roku.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

Neexistuje žádný důkaz abnormální systémové či lokální orgánové toxicity při klinicky relevantním

dávkování. V předklinických bezpečnostních studiích vykazoval kandesartan ve vysokých dávkách

účinek na ledviny a na parametry červeného krevního obrazu u myší, potkanů, psů a opic. Kandesartan

působil redukci parametrů červeného krevního obrazu (erytrocyty, hemoglobin, hematokrit). Účinky

na ledviny (jako např. intersticiální nefritida, dilatace tubulů, basofilní tubuly, zvýšení plasmatických

koncentrací urey a kreatininu) vyvolané kandesartanem mohou být sekundární v důsledku hypotenze,

vedoucí k alteraci perfúze ledvin. Kandesartan může též vyvolat hyperplazii/hypertrofii

juxtaglomerulárních buněk. Tyto změny jsou důsledkem farmakologického účinku kandesartanu.

Nezdá se, že by hyperplazie/hypertrofie renálních juxtaglomerulárních buněk byla klinicky relevantní

při použití terapeutických dávek kandesartanu.

V preklinických studiích normotenzních novorozených a juvenilních potkanů způsoboval kandesartan

pokles tělesné hmotnosti a hmotnosti srdce. Stejně jako u dospělých zvířat jsou tyto účinky pokládány

za výsledek farmakologického účinku kandesartanu. Při nejnižší dávce 10 mg/kg byla expozice

kandesartanu mezi 12násobkem a 78násobkem hladin naměřených u dětí ve věku 1 až < 6 let

užívajících kandesartan-cilexetil v dávce 0,2 mg/kg a mezi 7násobkem a 54násobkem hladin

naměřených u dětí ve věku 6 až < 17 let, které užívaly kandesartan-cilexetil v dávce 16 mg. Jelikož

nebyl v těchto studiích zjištěn žádný pozorovatelný účinek hladiny přípravku, bezpečnostní rozpětí pro

tyto účinky na hmotnost srdce a klinická relevance těchto nálezů je neznámá.

V pokročilých stádiích těhotenství byla pozorována fetotoxicita (viz bod 4.6).

Na základě zkoušek mutagenity in vitro a in vivo je nepravděpodobné, že by kandesartan vykazoval

mutagenní či klastogenní aktivitu při klinickém použití.

Kancerogenita kandesartanu nebyla dokázána.

Systém renin-angiotenzin-aldosteron hraje kritickou úlohu v intrauterinním vývoji ledvin. Bylo

prokázáno, že blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron vede k abnormálnímu vývoji ledvin

u velmi mladých myší. Podávání léčiv, která účinkují přímo na systém renin-angiotenzin-aldosteron,

může alterovat normální vývoj ledvin. Z toho důvodu by neměly děti mladší 1 roku kandesartan užívat

(viz bod 4.3).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných láte

k

16/16

Monohydrát laktosy

Kukuřičný škrob

Makrogol 8000

Hyprolosa

Vápenatá sůl karmelosy

Magnesium-stearát

Červený oxid železitý (E172) – (jen u tablet 8 mg, 16 mg a 32 mg)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

PVC/PVDC/Al blistr

Velikosti balení:14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 tablet, krabička.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Canocord 4 mg : 58/564/11-C

Canocord 8 mg : 58/565/11-C

Canocord 16 mg : 58/566/11-C

Canocord 32 mg : 58/567/11-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 31. 8. 2011

Datum posledního prodloužení registrace:

10.

DATUM REVIZE TEXTU

18. 7. 2018

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace