CANIQUANTEL PLUS

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Kombinace benzimidazoles a související látky
Dostupné s:
Euracon Pharma, GmbH
ATC kód:
QP52AC
INN (Mezinárodní Name):
Combinations of benzimidazoles and related substances (Fenbendazolum, Praziquantelum)
Léková forma:
Perorální gel
Terapeutické skupiny:
psi, kočky
Terapeutické oblasti:
Benzimidazoles a související látky
Přehled produktů:
9937018 - 6 x 6 ml - aplikátor - plast
Registrační číslo:
96/135/04-C
Datum autorizace:
2004-08-26

Příbalová informace.

CANIQUANTEL PLUS gel ad us. vet.

Výrobce:

Produlab Pharma B.V., Forellenweg 16,

4941 SJ

Raamsdonksveer, Nizozemsko

Držitel rozhodnutí o registraci:

Euracon pharma Consulting & Trading GmbH, , Unterschleisseheim, Německo

Složení:

Přípravek obsahuje v 1 ml:

Praziquantelum

10,0 mg

Fenbendazolum

100,0 mg

Silica colloidalis anhydrica, paraffinum perliquidum, dry aroma

Indikační skupina:

Veterinaria – pharmaceutica.Veterinární anthelmintika.

Charakteristika:

Přípravek CANIQUANTEL PLUS gel ad us. vet. je širokospektrální anthelmintikum

ve formě gelu, určené k preventivní a léčebné aplikaci u psů a koček.

Farmakologické údaje:

Široké spektrum antiparazitární aktivity přípravku pro psy a kočky navozuje

kombinace praziquantelu a fenbendazolu.

Akutní toxicita praziquantelu i fenbendazolu je velmi nízká.

Praziquantel narušuje permeabilitu stěn cyst trematod a cestod. Paraziti jsou

likvidovány macerací.

Praziquantel je organizmem rychle absorbován, nejvyšší koncentrace je v séru

prokazována za 30 – 60 minut. Je metabolizován v játrech a vylučován ledvinami.

Poločas eliminace je 0,1 – 0,3 hodin.

Fenbendazol patří do skupiny benzimidazolů a působí interferenci při absorpci glukózy

a její metabolizaci v glykogen. Po příjmu fenbendazolu parazitem dochází k likvidaci

jeho energetického metabolizmu a navození neurotoxického efektu.

Maximální koncentrace fenbendazolu v séru zvířat je prokazována za 6 – 30 hodin. Za

10 – 27 hodin je eliminováno 50%. Oxidační metabolizmus fenbendazolu probíhá

převážně v játrech, více než 50% je vylučováno trusem a jen malé množství močí.

Přípravek CANIQUANTEL PLUS gel ad us. vet. je zvířaty dobře snášen a k

účinnému působení na oblé i ploché endoparazity, je možné v rámci antiparazitárního

programu odčervení, léčebnou či preventivní aplikaci opakovat podle potřeby.

Indikace:

Přípravek CANIQUANTEL PLUS gel ad us. vet. je určen jako anthelmintikum proti

endoparazitům psů a koček, jak plochých, tak oblých.

Jde zejména o Toxocara cati (mystax), Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala,

Ancylostoma tubaeformae, Trichuris vulpis, Echinococcus multilocularis, Dipilidium

caninum, Taenia spp., Mesocestoides spp.

Jelikož u novorozených zvířat je první možností výskytu dospělé tasemnice až od

třetího týdne života, je ošetření přípravkem CANIQUANTEL PLUS gel ad us. vet.

doporučeno až od tří týdnů stáří mláďat.

Kontraindikace:

Přípravek nepoužívat u gravidních zvířat.

Nežádoucí účinky:

Nejsou známy.

Interakce:

Nejsou známé

Dávkování:

Doporučená dávka: 5 mg praziquantelu a 50 mg fenbendazolu na 1 kg ž.hm.,

tj. 0,5 ml gelu / 1 kg živé hmotnosti

Podání aplikátorem opatřeným stupnicí: 1 dílek stupnice na 1 kg ž.hm.

Způsob použití:

Přípravek CANIQUANTEL PLUS gel ad us. vet. se aplikuje psům a kočkám

aplikátorem perorálně nebo do krmiva.

Zpravidla se aplikace provádí jednorázově. V případě léčebného podání při

nematodózách opakujte podání ve třech následujících dnech. Při podávání přípravku

není zapotřebí diety nebo hladovka.

V případě invaze škrkavek u mladých zvířat se nedosahuje úplného odstranění červů,

proto se mohou tato stát zdrojem infekce. Z tohoto důvodu opakujte aplikaci ve třech

následujících dnech.

Je-li prokázána echinokokóza, je nutné opakované podání přípravku z důvodu rizika

nakažení člověka.

Upozornění:

Případné předávkování přípravku může u koček navodit přechodnou nevolnost,

zvracení nebo diareu.

Tyto nežádoucí účinky vymizí po krátké době bez následků. Speciální léčba není

nutná.

Uchovávání:

Přípravek se skladuje při teplotě 15- 25°C, mimo dosah dětí.

Balení:

Aplikátor z polyetylénu se stupnicí o obsahu 6 ml gelu.

(1 dílek odpovídá 0,5 ml = 0,48 g gelu)

6 x 6 ml.

Ochranné lhůty:

Přípravek není určen pro potravinová zvířata.

Exspirace:

2 roky

Zbytek gelu obsažený v aplikátoru pro jednorázové použití musí být po aplikaci zneškodněn.

Datum poslední revize textu:

Listopad 2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CANIQUANTEL PLUS perorální gel

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Přípravek obsahuje v 1 ml:

Léčivé látky:

Praziquantelum 10 mg

Fenbendazolum 100 mg

Pomocné látky:

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Perorální gel

Téměř bílý až béžový gel

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Psi, kočky.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Přípravek CANIQUANTEL PLUS perorální gel je určen jako anthelmintikum proti

endoparazitům

psů a koček, jak plochých, tak oblých.

Jde zejména o Toxocara cati (mystax), Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala,

Ancylostoma tubaeformae, Trichuris vulpis, Echinococcus multilocularis, Dipylidium

caninum, Taenia spp., Mesocestoides spp.

Jelikož u novorozených zvířat je první možností výskytu dospělé tasemnice až od třetího

týdne života, je ošetření přípravkem CANIQUANTEL PLUS perorální gel doporučeno až od

tří týdnů stáří mláďat.

4.3

Kontraindikace

Přípravek nepoužívat u gravidních zvířat.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Rezistence parazitů vůči kterékoliv skupině anthelmintik se může vyvinout po častém,

opakovaném použití anthelmintik ze stejné skupiny.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Předcházejte poddávkování z důvodu nesprávného určení živé hmotnosti či nesprávným

podáním léku.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem používejte gumové či latexové rukavice.

Zamezte kontaktu přípravku s pokožkou. Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce vodou a

mýdlem.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nejsou známy.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Přípravek nepoužívat u gravidních zvířat.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Přípravek CANIQUANTEL PLUS perorální gel se aplikuje psům a kočkám aplikátorem

perorálně nebo do krmiva.

Doporučená dávka: 5 mg praziquantelu a 50 mg fenbendazolu na 1 kg ž.hm., tj. 0,5 ml gelu /

1 kg živé hmotnosti.

Podání aplikátorem opatřeným stupnicí: 1 dílek stupnice na 1 kg ž.hm.

Zpravidla se aplikace provádí jednorázově. V případě léčebného podání při nematodózách

opakujte podání ve třech následujících dnech. Při podávání přípravku není zapotřebí diety

nebo hladovka.

V případě invaze škrkavek u mladých zvířat se nedosahuje úplného odstranění červů, proto se

mohou tato stát zdrojem infekce. Z tohoto důvodu opakujte aplikaci ve třech následujících

dnech.

Je-li prokázána echinokokóza, je nutné opakované podání přípravku z důvodu rizika nakažení

člověka.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Případné předávkování přípravku může u koček navodit přechodnou nevolnost, zvracení nebo

diareu.

Tyto nežádoucí účinky vymizí po krátké době bez následků. Speciální léčba není nutná.

4.11

Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Benzimidazoly a příbuzné substance

ATCvet kód: QP52AC30

Široké spektrum antiparazitární aktivity přípravku pro psy a kočky navozuje kombinace

praziquantelu a fenbendazolu.

Akutní toxicita praziquantelu i fenbendazolu je velmi nízká.

Praziquantel narušuje permeabilitu stěn cyst trematod a cestod. Paraziti jsou likvidovány

macerací.

Praziquantel je rychle absorbován organizmem, nejvyšší koncentrace je v séru prokazována

za 30 – 60 minut. Je metabolizován v játrech a vylučován ledvinami. Poločas eliminace je 0,1

– 0,3 hodin.

Fenbendazol patří do skupiny benzimidazolu a působí interferenci při absorpci glukózy a její

metabolizaci v glykogen. Po příjmu fenbendazolu parazitem dochází k likvidaci jeho

energetického metabolizmu a navození neurotoxického efektu.

Maximální koncentrace fenbendazolů v séru zvířat je prokazována za 6 – 30 hodin. Za 10 –

27 hodin je eliminováno 50%. Oxidační metabolizmus fenbendazolu probíhá převážně

v játrech, více než 50% je vylučováno trusem a jen malé množství močí.

Přípravek CANIQUANTEL PLUS perorální gel je zvířaty dobře snášen a k účinnému

působení na oblé i na ploché endoparazity, je možné v rámci antiparazitárního programu,

léčebnou či preventivní aplikaci opakovat podle potřeby.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Lehký tekutý parafin

Sušené rybí aroma

6.2

Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky

Zbylé množství přípravku, obsaženého v aplikátoru pro jednorázové použití, musí být po aplikaci

zlikvidováno.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Polyethylenový aplikátor se stupnicí o obsahu 6 ml gelu. (1 dílek odpovídá 0,5 ml = 0,48 g

gelu)

Baleno po 6 aplikátorech do papírové skládačky.

Balení: 6 x 6 ml.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého

přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Euracon Pharma Consulting & Trading GmbH

Max-Planck-Strasse 11

D-85716 Unterschleissheim

Německo

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/135/04-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

26.8.2004, 16.6.2011

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Červen 2011

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace