Canigen Puppy 2b Injekční suspenze

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Psí parvovirus vakcíny
Dostupné s:
Virbac SA
ATC kód:
QI07AD
INN (Mezinárodní Name):
Canine parvovirus vaccine (Parvovirus enteritidis canis attenuatum)
Léková forma:
Injekční suspenze
Terapeutické skupiny:
psi, štěňata
Terapeutické oblasti:
Živé virové vakcíny
Přehled produktů:
Kódy balení: 9939491 - 10 x 1 dávka - injekční lahvička
Registrační číslo:
97/003/05-C
Datum autorizace:
2005-01-17

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Canigen Puppy 2b

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

VIRBAC

1ére Avenue-2065 m

F-06516 Carros Cedex

Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Canigen Puppy 2b

Injekční suspenze.

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Parvovirus enteritidis canis attenuatum 2b, kmen CPV 39………..10

- 10

TCID

*50% infekční dávka pro tkáňové kultury

4.

INDIKACE

K aktivní imunizaci psů proti psí parvoviróze, ke snížení vylučování viru, k prevenci

mortality a typických příznaků (enterická forma) od 5 týdnů věku.

Nástup imunity se dostavuje 2 týdny po vakcinaci. Délka trvání imunity byla prokázána do

11. týdne věku.

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

V místě aplikace injekce se může v některých případech vyskytnout mírný, přechodný

pruritus (trvající méně než 1 minutu) a mírná bolestivost až do 30 minut po vakcinaci. V místě

aplikace může být také pozorován mírný, přechodný otok, který po dvou až třech hodinách

sám zmizí.

U některých zvířat lze pozorovat reakce v důsledku přecitlivělosti na přípravek. V případě

anafylaktických reakcí okamžitě zahajte léčbu kortikoidy nebo antihistaminiky jako při běžné

léčbě anafylaktických reakcí.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Pes (štěně).

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Podávejte jednu dávku 1 ml přípravku subkutánně štěňatům od 5 týdnů věku.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Z důvodu heterogenního šíření mateřských protilátek mezi štěňaty se doporučuje o 2 týdny

později revakcinace v dávce 1 ml. K zajištění dlouhodobé imunity by se mělo provést

konvenční vakcinační schéma se začátkem před 11. týdnem věku s vakcínou obsahující

valenci parvoviru.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2

C – 8

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Vakcinační kmen se může šířit. Bylo prokázáno, že toto šíření nezpůsobuje u březích nebo

laktujících fen nebo koček žádné nežádoucí účinky.

Vakcínu je třeba podávat při dodržení běžných aseptických podmínek pro vakcinaci. Před

vakcinací je třeba zvířata přeléčit na střevní endoparazity. Očkujte pouze zdravá štěňata.

V případě vysokých hladin mateřských protilátek (

1/80), je poměr sérokonverze redukován

z 94% na 42%.

Léčivá látka vakcíny nemá u člověka patogenní účinky, avšak doporučuje se dodržet

běžná opatření k zamezení potřísnění kůže a sliznic a sebepoškození injekčně

aplikovaným přípravkem. V případě náhodného sebepoškození vyhledejte ihned

lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Nepoužívat v průběhu březosti a laktace.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního přípravku

schváleného k tomuto účelu příslušnými úřady.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Říjen 2012

15.

DALŠÍ INFORMACE

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána

zároveň s jinou vakcínou.

Nemísit s jinou vakcínou nebo imunologickým přípravkem.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikost balení:

10 x 1 dávka

50 x 1 dávka

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Canigen Puppy 2b

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Složení v dávce 1 ml

Léčivá látka:

Parvovirus enteritidis canis attenuatum 2b, kmen CPV 39………..10

- 10

CCID

*50% infekční dávka pro buněčné kultury

Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Bezbarvá injekční suspenze.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Pes (štěně).

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

K aktivní imunizaci psů proti psí parvoviróze, ke snížení vylučování viru, k prevenci mortality a

typických příznaků (enterická forma) od 5 týdnů věku.

Nástup imunity se dostavuje 2 týdny po vakcinaci. Délka trvání imunity byla prokázána do 11. týdne

věku.

4.3

Kontraindikace

Nejsou.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Vakcinační kmen se může šířit. Bylo prokázáno, že toto šíření nezpůsobuje u březích nebo laktujících

fen nebo koček žádné nežádoucí účinky.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Vakcínu je třeba podávat při dodržení běžných aseptických podmínek pro vakcinaci. Před vakcinací je

třeba zvířata přeléčit na střevní endoparazity. Očkujte pouze zdravá štěňata.

V případě vysokých hladin mateřských protilátek (

1/80), je poměr sérokonverze redukován z 94%

na 42%.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Léčivá látka vakcíny nemá u člověka patogenní účinky, avšak doporučuje se dodržet běžná

opatření k zamezení potřísnění kůže a sliznic a sebepoškození injekčně aplikovaným

přípravkem. V případě náhodného sebepoškození vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte

příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

V místě aplikace injekce se může v některých případech vyskytnout mírný, přechodný pruritus

(trvající méně než 1 minutu) a mírná bolestivost až do 30 minut po vakcinaci. V místě aplikace může

být také pozorován mírný, přechodný otok, který po dvou až třech hodinách sám zmizí.

U některých zvířat lze pozorovat reakce v důsledku přecitlivělosti na přípravek. V případě

anafylaktických reakcí okamžitě zahajte léčbu kortikoidy nebo antihistaminiky jako při běžné léčbě

anafylaktických reakcí.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nepoužívat v průběhu březosti a laktace.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jinou

vakcínou.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Podávejte jednu dávku 1 ml přípravku subkutánně štěňatům od 5 týdnů věku.

Z důvodu heterogenního šíření mateřských protilátek mezi štěňaty se doporučuje o 2 týdny později

revakcinace v dávce 1 ml. K zajištění dlouhodobé imunity by se mělo provést konvenční vakcinační

schéma se začátkem před 11. týdnem věku s vakcínou obsahující valenci parvoviru.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Při desetinásobném předávkování Canigenem Puppy 2b v maximálním povoleném titru nedocházelo

k jiným reakcím než těm uvedeným v odstavci 4.6 „Nežádoucí účinky“.

4.11

Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

5.

IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: veterinaria immunopraeparata; ATCvet kód: QI07AD01

Léčivou látkou vakcíny je plně oslabený psí parvovirus 2b, který stimuluje aktivní imunizaci štěňat od

5 týdnů věku proti enterické formě parvovirózy. Vyvolává vznik specifických protilátek proti CPV

sérotypům -2b, -2a, -2.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Chlorid sodný

Dihydrogenfosforečnan draselný

Hydrogenfosforečnan sodný bezvodý

Voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Nemísit s jinou vakcínou nebo imunologickým přípravkem.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2

C – 8

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Skleněná lékovka (typ I) o objemu 3 ml pro injekční preparáty s elastomerovou zátkou s obsahem 1 ml

vakcíny.

Plastová blistrová krabička obsahující 10 nebo 50 lékovek.

10 x 1dávka

50 x 1dávka

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního přípravku schváleného

k tomuto účelu příslušnými úřady.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

VIRBAC

1ére Avenue - 2065 m L.I.D.

06516 Carros Cedex

Francie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

97/003/05-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

17. 1. 2005 / 4. 8. 2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Prosinec 2017

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace