CANDESARTAN +PHARMA 8 MG, POR TBL NOB 30X8MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
KANDESARTAN-CILEXETIL (CANDESARTANUM CILEXETILUM)
Dostupné s:
+pharma arzneimittel gmbh, Graz
ATC kód:
C09CA06
Dávkování:
8MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
30, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
58/ 719/11-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Příloha č.2krozhodnutí o registraci sp. zn. sukls157472-75/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Candesartan +pharma 4 mg

Candesartan +pharma 8 mg

Candesartan +pharma 16 mg

Candesartan +pharma 32 mg

tablety

candesartanum cilexetilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tentopřípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že sijibudete potřebovat přečíst znovu.

Máte-lijakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

TentopřípravekbylpředepsánVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjí

ublížit, a to i tehdy, má-listejné příznaky jako Vy.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsi

všimnetejakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalové

informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete

1.Coje přípravekCandesartan+pharmaa k čemu se používá

2.Čemumusíte věnovat pozornost, než začnete přípravekCandesartan+pharmaužívat

3.Jak se přípravekCandesartan+pharmaužívá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravekCandesartan+pharmauchovávat

6.Dalšíinformace

1. CO JE PŘÍPRAVEKCANDESARTAN+PHARMAA K ČEMU SE POUŽÍVÁ

NázevléčivéhopřípravkujeCandesartan+pharma.Léčivoulátkoujekandesartan-cilexetil.

Tatolátkapatřído skupinylékůzvaných antagonisté receptorů angiotenzinu II. Účinkuje tak,

žeuvolňujearozšiřujecévy.TímnapomáhásnižovatVáškrevnítlak.Vašemusrdcitaké

pomáhá snadněji rozvádět krev do celého těla.

Tento lék se používá k

léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) u dospělých pacientů.

léčběsrdečníhoselháníudospělýchsesníženoufunkcísrdečníhosvaluspolus

inhibitoryangiotenzinkonvertujícíhoenzymu(ACE)nebopokudinhibitoryACE

nelzeužívat(inhibitoryACEjsouskupinouléčivýchpřípravkůužívanýchkléčbě

srdečního selhání).

2.ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST,NEŽZAČNETEPŘÍPRAVEK

CANDESARTAN+PHARMAUŽÍVAT

NeužívejteCandesartan+pharma

pokudjstealergičtí(přecitlivělí)nakandesartan-cilexetilnebojakoukolizesložek

Candesartan+pharma(viz bod 6).

pokud jste těhotná déle než tři měsíce (na počátku těhotenství je také lépeCandesartan

+pharmaneužívat-vizbodo těhotenství).

pokudmátezávažnoujaterníchorobunebobiliárníobstrukci(problémsodvodem

žluči ze žlučníku).

Pokudsinejstejisti,zdaseVásněcozvýšeuvedenéhotýká,poraďtesesesvýmlékařemči

lékárníkem ještě než začnete užívatCandesartan+pharma.

Při užívánípřípravkuCandesartan+pharmadbejte zvýšené opatrnosti

Než začnete užívatCandesartan+pharmanebo během jeho užívání informujte svého lékaře:

pokud máte obtíže se srdcem, játryčiledvinami, nebo chodíte na dialýzu.

pokud jste v poslední době podstoupili transplantaci ledviny.

pokud zvracíte nebo jste nedávno intenzivně zvraceli nebo pokud máte průjem.

pokudtrpíteonemocněnímnadledvinzvanýmConnůvsyndrom(taktéžzvaným

primární hyperaldosteronismus).

pokud máte nízký krevní tlak.

pokud jste někdymělimozkovou příhodu.

pokudsimyslíte,žejstetěhotná(nebomůžeteotěhotnět),musítetosdělitsvému

lékaři.Candesartan+pharmase nedoporučuje v rané fázitěhotenstvía nesmíse užívat,

pokud jste těhotná déle než 3 měsíce,protožemůže závažně poškodit Vaše dítě, pokud

byste jejvtéto fázi užívala (vizbodo těhotenství).

Pokud se uVásvyskytujecokoli zvýše uvedeného,lékař Vásmůže zvát na prohlídkučastěji

a provádět některé testy.

Pokudsechystátenaoperaci,informujtesvéholékařenebozubníholékaře,žeužíváte

Candesartan+pharma.Důvodemjeto,žepřípravekCandesartan+pharma,pokudseužíváv

kombinaci s některými anestetiky, může způsobit pokles krevního tlaku.

Užíváníléčivého přípravkudětmi

NejsoužádnézkušenostisužívánímpřípravkuCandesartan+pharmaudětí(mladšíchnež18

let). Proto sepřípravekCandesartan+pharmanemá podávat dětem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím,informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebokteréjste

užívala vnedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Candesartan+pharmamůžeovlivnitzpůsob,jakýmúčinkujíněkteréjinélékyaněkteréléky

mohoumítvlivnapřípravekCandesartan+pharma.Pokudužívátenějakéléky,lékařVás

může čas od času poslat na odběrykrve.

Lékaře informujte především tehdy, pokud užíváte některé z následujících léků:

JinélékynapomáhajícísnižovatVáš krevní tlak, a to včetněbeta-blokátorů, diazoxidu

a inhibitorů ACE jako je enalapril, captopril, lisinoprilčiramipril.

Nesteroidníaprotizánětlivéléky(NSAID)jakojeibuprofen,naproxen,diclofenac,

celecoxib či etoricoxib (léky na zmírnění bolestia zánětu).

Kyselinuacetylsalicylovou(pokudužívátevícenež3gdenně)(lékynazmírnění

bolestia zánětu).

Přípravkysdraslíkemčináhradysoliobsahujícídraslík(léky,kterézvyšujímnožství

draslíku v krvi).

Heparin (lék na ředění krve).

Tabletyna odvodnění (diuretika).

Lithium (lék na potížes mentálnímzdravím).

UžívánípřípravkuCandesartan+pharma s jídlem apitím(zejménasalkoholem)

Candesartan+pharma můžete užívat s jídlem i bez jídla.

PokudjeVámpředepsánCandesartan+pharma,poraďteseslékařemdříve,než

budete konzumovat alkohol.AlkoholVámmůže způsobit mdloby či závratě.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Musíteinformovatsvéholékaře,pokudsedomníváte,žejste(nebožebystemohlabýt)

těhotná.VášlékařVámobvykledoporučí,abystepřestalaužívatpřípravekCandesartan

+pharmadřívenežotěhotníteneboihnedjakmilezjistíte,žejstetěhotná,adoporučíVám

užívatjinýlékmístopřípravkuCandesartan+pharma.Candesartan+pharmasevčasném

těhotenstvínedoporučujeanesmíseužívat,pokudjstetěhotnádélejak3měsíce,jelikož

může Vaše dítě vážně poškodit, pokud je užíván po třetím měsíci těhotenství.

Kojení

Informujtesvéholékaře,pokudkojítenebopokudzamýšlítekojit.PřípravekCandesartan

+pharmasenedoporučujekojícímmatkám,přičemž,pokudsipřejetekojit,Vášlékařmůže

zvolitjinou léčbu, zvláště pokud jde o novorozence nebo předčasně narozené dítě.

Řízenídopravních prostředkůa obsluha strojů

PřiužívánípřípravkuCandesartan+pharmaseněkteřípacientimohoucítitunaveninebo

mohoumítzávratě.PokudseVámtostane,neřiďtemotorovávozidlaaninepoužívejtežádné

nástroje čipřístroje.

Důležité informace o některých složkách přípravkuCandesartan+pharma

Candesartan+pharmaobsahujelaktózu,cožjedruhcukru.PokudVámlékařsdělil,žetrpíte

nesnášenlivostíněkterých cukrů,kontaktujte svého lékařeještě než začnete tento lék užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEKCANDESARTAN+PHARMAUŽÍVÁ

Candesartan+pharmaužívejtevždypřesnětak,jakVámřekllékař.Pokudsinejstejisti,

poraďtesesvýmlékařemčilékárníkem.Candesartan+pharmajenutnoužívatkaždýden.

Candesartan+pharmamůžete užívat s jídlem i bez jídla.

Tabletu spolkněte a zapijte vodou.

Tabletyse snažte užívat každýden ve stejnou dobu. Budete sitak lépe pamatovat, že máte lék

užít.

Vysokýkrevní tlak:

ObvykládávkapřípravkuCandesartan+pharmaje8mgjednoudenně.LékařVám

můžezvýšittutodávkuna16mgjednoudenněadálena32mgjednoudenněv

závislostina reakcikrevního tlaku.

U některých pacientů, např.u pacientů, kteřímajíproblémy s játry,sledvinami nebo u

pacientů, kteřívnedávné době ztratili tělní tekutiny, např. po zvracení či průjmunebo

po užívání tablet na odvodnění, může lékařpředepsat nižšípočátečnídávku.

Uněkterýchpacientůčernošsképopulacemůženastatsníženáreakcenatentotyp

léčivéhopřípravku,pokudsepodávájakojedináterapieautakovýchpacientůmůže

býtpotřeba vyšší dávky.

Srdeční selhání:

ObvyklápočátečnídávkapřípravkuCandesartan+pharmačiní4mgjednoudenně.

VášlékařmůžezvýšitVašidávkunadvojnásobekvintervalunejméně2týdnyažna

32mgjednoudenně.Candesartan+pharmalzeužívatspolečněsjinýmilékyna

srdeční selhání a Váš lékařrozhodne, která terapie je pro Vás vhodná.

Jestliže jste užil(a)vícepřípravkuCandesartan+pharma,nežjste měl(a)

Jestližejsteužil(a)vícepřípravkuCandesartan+pharma,nežVámpředepsallékař,

kontaktujte ihnedlékaře či lékárníka o radu.

Jestliže jste zapomněl(a)užítpřípravekCandesartan+pharma

Neužívejtedvojnásobnoudávku,abystenahradil(a)vynechanoutabletu.Vezmětesipříští

dávku jako obvykle.

Jestliže jste přestal(a)užívatpřípravekCandesartan+pharma

PokudpřestaneteužívatCandesartan+pharma,můžeseVámopětzvýšitkrevnítlak.Proto

nepřerušujteužívánípřípravkuCandesartan+pharma,anižbystesenejprveporadilis

lékařem.

Máte-lijakékolidalšíotázkytýkajícíseužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvéholékaře

nebolékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

PodobnějakovšechnylékymůžemítiCandesartan+pharmanežádoucíúčinky,kteréseale

nemusívyskytnoutukaždého. Je důležité, abystesibylivědomitěchto možných nežádoucích

účinků a toho, co představují.

PokuduVásdojdekjakékoliznásledujícíchalergickýchreakcí,ihnedpřestaňteužívat

přípravekCandesartan+pharma a vyhledejte lékařskou pomoc:

potíže s dýcháním, s otokyve tváři, na rtech, jazyku a v hrdle či bez nich.

otokyvetváři,nartech,jazykua/nebovhrdle,kterémohouzpůsobitpotížes

polykáním.

intenzivnísvědění pokožky(s projevyjakou kopřivky).

Candesartan+pharmamůžezpůsobitsníženípočtubílýchkrvinek.MůžeuVásdojítike

sníženíodolnostivůčiinfekciamůžetezaznamenatúnavu,infekcičihorečku.Pokudk tomu

dojde,obraťtesenasvéholékaře.VášlékařVámmůžepříležitostněudělatkrevnítexty, aby

zjistil,zdaCandesartan+pharmanějak ovlivňuje Vašikrev (agranulocytóza).

Další možné nežádoucíúčinkyzahrnují:

Časté (postihují1 až 10uživatelů ze 100)

Pocit závratě a točení hlavy.

Bolest hlavy.

Respirační infekce.

Nízký krevní tlak. Toto může způsobovat pocit na omdlení a závratě.

Změnyve výsledcích krevních testů:

ozvýšenémnožstvídraslíkuvkrvi,zejménapokudjižmátepotížesledvinami

nebosrdečníselhání.Vzávažnýchpřípadechtěchtonežádoucíchúčinků

můžetezaznamenatúnavu,slabost,nepravidelnoučinnostsrdcenebo

mravenčení.

Účinkynafunkciledvin,zejménapokudjižmátepotížesledvinamičijsteutrpěli

srdeční selhání. Vevelmivzácných případech může nastat selhání funkce ledvin.

Velmi vzácné (postihujíméně než 1 z10000 uživatelů)

Otokytváře, rtů, jazyka a/nebohrdla.

Sníženíhodnotyčervenýchnebobílých krvinek.Můžete zaznamenat únavu,infekciči

horečku.

Kožní vyrážka, kopřivka.

Svědění.

Bolest zad, bolestikloubů a svalů.

Změnyvefunkcijatervčetnězánětujater(hepatitis).Můžetezaznamenatúnavu,

žloutnutípokožkya bělma očía dálepříznaky podobné chřipce.

Nauzea.

Kašel.

Změnyve výsledcích krevních testů:

osníženémnožstvísodíkuvkrvi.Přizávažnémstavumůžetezaznamenat

slabost, nedostatek energie či svalové křeče.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,

sdělte to svému lékařinebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEKCANDESARTAN+PHARMAUCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Candesartan+pharmanepoužívejte po uplynutídoby použitelnosti, uvedené

napapírovékrabičceablistru.Dobapoužitelnostisevztahujekposlednímudni

uvedeného měsíce.

Tentoléčivýpřípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínkyuchovávání.

Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtese

svéholékárníka,jakmátelikvidovatpřípravky,kteréjižnepotřebujete.Tatoopatření

pomáhají chránit životníprostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravekCandesartan+pharmaobsahuje

Léčivoulátkouje4mg,8mg,16mg,32mgcandesartanumcilexetilumvjedné

tabletě.

Pomocnélátky:kukuřičnýškrob,monohydrátlaktosy,triethyl-citrát(E1505),

hyprolosa(E463), sodná sůl kroskarmelosy(E468), magnesium-stearát (E572).

Jak přípravekCandesartan+pharmavypadá a co obsahuje toto balení

Candesartan+pharmajsoubíléažtéměřbílé,kulaté,bikonvexnítabletyspůlicírýhouna

jednéstraněavyraženýmC/4(C/8,C/16,C/32)nastejnéstraně.Tabletulzedělitnadvě

stejné poloviny.

Tabletyjsou dodávány vkrabičce s blistryobsahujícími14, 28nebo30 tablet.

Na trhu nemusí být všechnyvelikostibalení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitelrozhodnutío registraci

+pharma arzneimittelgmbh, Hafnerstrasse 211, 8054 Graz, Rakousko

Výrobce

Siegfried Generics Malta Ltd., HHF070 Hal Far Industrial Estate, BBG 3000 Hal Far, Malta

GenericonPharma Gesellschaft mbH, Hafnerstrasse 211, 8054 Graz, Rakousko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Členský stat Název

Česká republika Candesartan +pharma 4 mg /8 mg / 16 mg / 32 mg

Maďarsko Akanid 4 mg /8mg / 16 mg / 32 mg

Nizozemsko Candesartan cilexetil Pluspharma 4 mg /8 mg / 16 mg / 32 mg

Polsko AKANID

Slovenská republika Candesartan +pharma 4 mg /8 mg / 16 mg / 32 mg

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:16.11.2011.

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 3 krozhodnutí o registraci sp. zn. sukls157472-75/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

Candesartan +pharma 4 mg, tablety

Candesartan +pharma 8 mg, tablety

Candesartan +pharma 16 mg, tablety

Candesartan +pharma 32 mg, tablety

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

JednatabletapřípravkuCandesartan +pharma 4 mg obsahuje 4 mg candesartanumcilexetilum.

Jednatableta rovněž obsahuje133,80 mg monohydrátu laktosy.

JednatabletapřípravkuCandesartan +pharma 8 mg obsahuje 8 mg candesartanumcilexetilum.

Jedna tableta rovněž obsahuje 129,80 mg monohydrátu laktosy.

JednatabletapřípravkuCandesartan +pharma 16 mg candesartanumcilexetilum.

Jedna tableta rovněž obsahuje121,80 mg monohydrátu laktosy.

Jedna tabletapřípravkuCandesartan +pharma 32 mgobsahuje32 mg candesartanumcilexetilum.

Jedna tableta rovněž obsahuje243,60 mg monohydrátu laktosy.

Úplný seznampomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Tableta

Candesartan+pharma4mg:kulaté,bikonvexní,bíléažtéměřbílétabletyoprůměru8mm,s

půlicí rýhou na jedné straně asvyraženým„C/4“nastejnéstraně. Tabletylze dělit na dvě stejné

poloviny.

Candesartan+pharma8mg:kulaté,bikonvexní,bíléažtéměřbílétabletyoprůměru8mm,s

půlicí rýhou na jedné straně asvyraženým„C/8“nastejnéstraně. Tabletylze dělit na dvěstejné

poloviny.

Candesartan+pharma16mg:kulaté,bikonvexní,bíléažtéměřbílétabletyoprůměru8mm,s

půlicí rýhou na jedné straně a vyraženým„C/16“na stejné straně. Tabletylze dělit na dvě stejné

poloviny.

Candesartan+pharma32mg:kulaté,bikonvexní,bíléažtéměřbílétabletyo průměru10mm,s

půlicí rýhou na jedné straně a vyraženým„C/32“na stejné straně. Tabletylze dělit na dvě stejné

poloviny.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

Candesartan +pharma se používák:

léčběesenciální hypertenze u dospělých pacientů

léčbědospělýchpacientů se srdečním selháníma zhoršenou systolickoufunkcílevé komory

(ejekčnífrakcelevé komory40 %) jako doplněk kléčběACEinhibitorynebo vpřípadech

intolerance ACE inhibitorů (viz část 5.1).

4.2Dávkování a způsob podání

Dávkování při hypertenzi

DoporučenápočátečníaobvykláudržovacídávkapřípravkuCandesartan+pharmaje8mgjednou

denně.Maximálníholéčebnéhoúčinkujedosaženovprůběhu4týdnůodzahájeníléčby.U

některých pacientů s neadekvátně řízenýmkrevnímtlakemlze dávku zvýšit na 16 mgjednou denně

a maximálněna32 mg jednou denně. Terapii je vhodné upravit podle reakce krevního tlaku.

Candesartan+pharmalzepodávatsouběžněsjinýmiantihypertenzivy.Prokázalose,žesouběžné

podáváníhydrochlorothiazidumápodpůrnýantihypertenzníúčinekurůznýchdávekpřípravku

Candesartan +pharma.

Starší pacienti

U starších pacientů není nutná úprava počáteční dávky.

Pacienti s deplecíintravaskulárního objemu:

Počátečnídávka4mgsedoporučujeupacientůsrizikemhypotenze,jakojsoupacientismožnou

deplecí intravaskulárního objemu (viz také bod 4.4).

Pacienti s poškozenímfunkce ledvin

Počátečnídávka4mgsedoporučujeupacientůspoškozenoufunkcíledvin,včetněpacientůna

hemodialýze.Dávkasemáupravitvzávislostinareakcipacientanaléčbu.Upacientůsvelmi

závažnýmpoškozenímfunkceledvinneboseselhánímledvin(clearancekreatininu15ml/min)

jsou klinické zkušenosti omezené(viz bod 4.4).

Pacienti s poškozenímfunkce jater

Upacientůsmírnýmanebosestřednězávažnýmpoškozenímfunkcejatersedoporučujepočáteční

dávka4mgjednoudenně.Dávkasemůžeupravitpodleodpovědinaléčbu.Candesartan+pharma

jekontraindikovánupacientůsezávažnýmpoškozenímjaterníchfunkcía/nebocholestázou(viz

body4.3 a 5.2).

Černošská populace

Antihypertenzníúčinekcandesartanujeučernošsképopulacevporovnánísostatnímipacienty

nižší.Ztohotodůvodumůžebýtpotřebnénazabezpečeníkontrolykrevníhotlakuzvýšenídávky

přípravkuCandesartan+pharmaasouběžněpodávanýchlékůčastějšíučernošsképopulace,nežu

ostatních pacientů (viz bod 5.1).

Dávkování při srdečním selhání

ObvykládoporučenápočátečnídávkapřípravkuCandesartan+pharmaje4mgjednoudenně.

Postupnézvyšovánínacílovoudávku32mgjednoudenně(maximálnídávka)nebonanejvyšší

tolerovanoudávkuseprovádízdvojnásobenímdávkyvminimálnědvoutýdenníchintervalech(viz

bod4.4).Hodnocenípacientůsesrdečnímselhánímbyvždymělozahrnovatvyhodnocenífunkce

ledvinvčetněmonitoringusérovéhokreatininuadraslíku.Candesartan+pharmalzepodávat

souběžněsdalšíterapiísrdečníhoselhání,atovčetněinhibitorůACE,beta-blokátorů,diuretika

digitalisunebo kombinací těchtoléčiv. Kombinace inhibitoru ACE, draslík šetřícího diuretika (např.

spironolaktonu) apřípravkuCandesartan +pharmase nedoporučuje a zvažovat by semělapouze po

pečlivém vyhodnocení přínosu a rizik (vizbody4.4, 4.8 a 5.1).

Zvláštní skupiny pacientů

Ustaršíchpacientůneboupacientůsdeplecíintravaskulárníhoobjemu,poškozenímfunkceledvin

nebomírnýmažstřednězávažnýmpoškozenímfunkcejaternenínutnážádnáúpravapočáteční

dávky.

Pediatrickápopulace

Účinnost a bezpečnost podávánípřípravkuCandesartan +pharmau dětíve věku od narození do 18ti

let nebyla doposud stanovena při léčbě hypertenze a srdečního selhání. K dispozici nejsou žádné údaje.

Způsob podávání

Perorální podání.

Candesartan +pharmase podává jednou denně nezávisle na příjmupotravy.

Potravaneovlivňujebiologickoudostupnostkandesartanu.

4.3Kontraindikace

Přecitlivělost nakandesartan-cilexetil nebo na kteroukolisložku přípravku.

Druhýa třetítrimestr těhotenství (viz body4.4 a 4.6).

Závažné poškozenífunkcejater a/anebo cholestáza.

4.4Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Poškozenífunkceledvin

Stejnějakoujinýchpřípravkůinhibujícíchsystémrenin-angiotensin-aldosteronlzeucitlivých

pacientů léčených přípravkemCandesartan +pharmaočekávat změnyfunkce ledvin.

VpřípaděpoužitípřípravkuCandesartan+pharmaupacientůshypertenzíspoškozenímfunkce

ledvinjetřebapravidelněsledovatsérovýkreatininadraslík.Zkušenostispodávánímpřípravku

pacientůmsvelmizávažnýmpoškozenímneboselhávánímledvinjsouomezené(clearance

kreatininu15ml/min).Vtakovýchpřípadechjetřebadávkuopatrnětitrovatpřimonitorování

krevního tlaku.

Hodnocenípacientůsesrdečnímselhánímbyměloobnášetiperiodickéhodnocenífunkceledvin,

předevšímupacientůvevěku75letastarších,aupacientůspoškozenímfunkceledvin.

DoporučujesepřipočátečnítitracidávkypřípravkuCandesartan+pharmamonitorovánísérového

kreatininuadraslíku.Doklinickéhohodnocenípacientůsesrdečnímselhánímnebylyzahrnuty

subjektyse sérovým kreatininem > 265μmol/l(> 3 mg/dl).

Souběžná léčba sACE inhibitorem při srdečním selhání

Rizikovznikunežádoucíchúčinků,předevšímpoškozenírenálnífunkceahyperkalémie,semůže

zvýšit,jestližesepřípravekCandesartan+pharmaužívávkombinacisACEinhibitorem(vizbod

4.8). Pacientistouto léčbou mají být pravidelně a pečlivě sledováni.

Hemodialýza

BěhemdialýzymůžebýtkrevnítlakzvláštěcitlivýnablokáduAT

-receptoru,kteránastává

redukovanýmobjememplasmyaaktivacísystémurenin-angiotenzin-aldosteron.Ztohotodůvodu

mábýtupacientůnahemodialýzeCandesartan+pharmaopatrnětitrovánpřipečlivém

monitorování krevního tlaku.

Stenóza renální artérie

Léčivé přípravky, kteréovlivňují systémrenin-angiotenzin-aldosteron, včetně antagonistů receptoru

angiotenzinII(AIIRA),mohouzvyšovathodnotuureyvkrviakreatininuvséruupacientůs

oboustrannou stenózou renální artérie nebo stenózou renální artériesolitárníledviny.

Transplantace ledvin

NejsoužádnézkušenostispodávánímpřípravkuCandesartan+pharmapacientůmponedávné

transplantaciledvin.

Hypotenze

VprůběhuléčbypacientůsesrdečnímselhánímpřípravkemCandesartan+pharmamůžedocházet

khypotenzi.Hypotenzesemůžerovněžobjevituhypertenzníchpacientůsdeplecí

intravaskulárníhoobjemu,napříkladutěchpacientů,kteříjsouléčenivysokýmidávkamidiuretik.

Na počátku léčbyby se tedymělo postupovat s opatrností a snažit se o úpravu hypovolémie.

Anestezie a chirurgický zákrok

UpacientůléčenýchantagonistyangiotenzinuIIsemůžepodobuanestezieachirurgického

zákrokuvyskytnouthypotenzenazákladěblokádyrenin-angiotenzinovéhosystému.Vevelmi

vzácnýchpřípadechmůžejítotěžkouhypotenzi,kterámůževyžadovatpodáníintravenozních

tekutin a/anebo vazopresorů.

Aortální a mitrální stenóza (obstrukční hypertrofická kardiomyopatie)

Podobnějakoujinýchvasodilatanciíjenutnévěnovatspeciálnípozornostpacientům

shemodynamickyvýznamnouaortálnínebomitrálnístenózouneboobstrukčníhypertrofickou

kardiomyopatií.

Primární hyperaldosteronismus

Pacientisprimárnímhyperaldosteronismemobecněnereagujínaantihypertenziva,kterápůsobí

prostřednictvíminhibicesystémurenin-angiotenzin-aldosteron.Protosepoužitípřípravku

Candesartan+pharmau těchto pacientůnedoporučuje.

Hyperkalémie

SoučasnépodávánípřípravkuCandesartan+pharmaadraslíkšetřícíchdiuretik,doplňkůdraslíku,

náhražeksolisobsahemdraslíkunebojinýchléčiv,kterámohouzvyšovathladinudraslíku(např.

heparin),můžeupacientůshypertenzívéstkezvýšenísérovéhodraslíku.Doporučujese

monitorovat hodnotu draslíku vhodným způsobem.

UpacientůsesrdečnímselhánímléčenýchpřípravkemCandesartan+pharmasemůževyskytnout

hyperkalémie. Po dobu léčby se doporučuje pravidelné sledování hladin draslíku vséru.Kombinace

inhibitorůACEadraslíkšetřícíchdiuretik(např.spironolakton)apřípravkuCandesartan+pharma

senedoporučujeajevhodnéjizvažovatpouzepopečlivémvyhodnocenípotenciálníhopřínosua

rizik.

Všeobecně

Upacientů,jejichžvaskulárnítonusarenálnífunkcezávisejípředevšímnaaktivitěsystémurenin-

angiotensin-aldosteron(např.pacientistěžkýmměstnavýmsrdečnímselhánímneboprimárním

renálním onemocněním, včetně stenózyrenální artérie),jeléčbajinýmiléčivy, která ovlivňují tento

systém, spojena s projevyakutníhypotenze, azotémie, oligurie avzácně akutního renálního selhání.

TytoprojevynelzevyloučitaniuAIIRA.Podobnějakoujinýchantihypertenzivmůževéstnáhlé

sníženíkrevníhotlakuupacientůsischemickouchorobousrdečníneboaterosklerotickou

cerebrovaskulární chorobou k infarktu myokardu nebo k náhlé mozkové cévní příhodě.

Antihypertezivníúčinekkandesartanumůžebýtzesílendalšímiléčivýmipřípravkysnižujícími

krevní tlak,ať už jsou předepsány kléčbě hypertenze nebo vjiné indikaci.

PřípravekCandesartan+pharmaobsahujelaktosu.Pacientisevzácnouvrozenouintolerancí

galaktosy,svrozenýmdeficitemlaktasyanebosglukoso-galaktosovoumalabsorpcínemajítento

lék užívat.

Těhotenství

AntagonistyangiotenzinuII(AIIRA)nenívhodnéaplikovatběhemtěhotenství.Pokudseterapie

AIIRAnepovažujezazásadní,pacientkyplánujícítěhotenstvíbymělypřestoupitnaalternativní

antihypertenzníterapii,kterámástanovenýbezpečnostníprofilpoužitíběhemtěhotenství.Při

diagnózetěhotenstvíjetřebapodáváníléčbyAIIRAihnedukončitaje-litovhodné,zahájit

alternativní terapii. (viz body 4.3 a 4.6).

4.5Interakce sjinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Látky hodnocené vklinických studiích zaměřených na farmakokinetiku zahrnují

hydrochlorothiazid, warfarin, digoxin, perorální kontraceptiva (např.

ethinylestradiol/levonorgestrel),glibenclamid,nifedipinaenalapril.Nebylyzjištěnyžádnéklinicky

významné interakce s jinými léčivy.

Přisouběžnémpodávánídraslíkšetřícíchdiuretik,přípravkůdoplňujícíchdraslík,náhradsolí

obsahujícíchdraslíkčijinýchléků,kterémohouzvyšovatkoncentracidraslíku(např.heparin)se

můžezvyšovathodnotadraslíku.Doporučujesemonitorovathodnotudraslíkuvhodnýmzpůsobem

(viz bod 4.4).

PřisoučasnémpodáváníACEinhibitorůapřípravkůslithiembylpozorovánreverzibilnívzestup

koncentracílithiavplasměsprojevytoxicity.Podobnýúčineksemůžeprojevitpřisoučasném

podáváníantagonistůreceptoruangiotenzinuII(AIIRA).Použitíkandesartanuslithiemse

nedoporučuje.Pokudjekombinacetěchtopřípravkůnutná,doporučujesepečlivěmonitorovat

plasmatické koncentrace lithia.

PřisouběžnémpodáváníAIIRAsnesteroidnímiprotizánětlivýmiléky(NSAID)(tj.selektivními

inhibitoryCOX-2,kyselinou acetylsalicylovou(3g/den)asneselektivnímiNSAID)můžedojít

koslabení antihypertenzivního účinku.

UACEinhibitorůmůžesouběžnéužíváníAIIRAaNSAIDvéstkezvýšenírizikazhoršení

renálních funkcí, včetně možného akutního selhání ledvin, a dále kezvýšení hladiny draslíku vséru,

především u pacientů sjižsníženoufunkcíledvin. Tato kombinace semápodávat opatrně, zejména

ustaršíchpacientů.Pacientimajíbýtadekvátněhydratovaníajetřebazvážitmonitorování

renálníchfunkcí ihned po zahájení souběžné léčby, a potomvpravidelných intervalech.

4.6Těhotenství a kojení

Těhotenství

BěhemprvníhotrimestrutěhotenstvísepodáváníAIIRAnedoporučuje(vizbod4.4).Podávání

AIIRAje kontraindikovánoběhem 2. a 3. trimestru těhotenství (viz bod 4.3 a 4.4).

Epidemiologické důkazy ohledně teratogenního rizika po expozici ACE inhibitorůmběhem prvního

trimestru těhotenství nebylyjednoznačné; malé zvýšenírizika však nelze vyloučit. Ačkoli neexistují

kontrolovanéepidemiologickéúdajeorizikuuAIIRA,mohouutétoskupinyléčivexistovat

podobná rizika. Pokud není pokračováníléčbyAIIRA považováno za nezbytné, pacientkyplánující

těhotenstvímusíbýtpřevedenynaalternativníantihypertenzivníléčbusezavedenýmprofilem

bezpečnostipropodávánívtěhotenství.Je-litěhotenstvídiagnostikováno,léčbaAIIRAmusíbýt

ihned ukončena, a je-li to vhodné, musí býtzahájena alternativní léčba.

Jeznámo,žepodáváníAIIRAvedruhématřetímtrimestrutěhotenstvívyvoláváhumánní

fetotoxicitu(renálnídysfunkce,oligohydramnion,zpožděníosifikacelebky)aneonatálnítoxicitu

(renální selhání, hypotenze, hyperkalemie) (viz bod 5.3).

PokuddojdekexpoziciAIIRAoddruhéhotrimestrutěhotenství,doporučujeseultrazvuková

kontrola funkce ledvin a lebky.

Dětimatek,kteréAIIRAužívaly,musíbýtpečlivěsledoványzhlediskahypotenze(vizbody4.3a

4.4).

Kojení

ProtožeopodávánípřípravkuCandesartan+pharmaběhemkojenínejsoukdispozicižádné

informace,přípravekCandesartan+pharmasenedoporučujeapřednostsedáváalternativním

způsobůmléčbysezavedenějšímprofilembezpečnostipropodáváníběhemkojení,zvláštěpři

kojenínovorozence nebo předčasně narozeného dítěte.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Neexistujístudiesledujícívlivcandesartanunaschopnostříditmotorovávozidlaaschopnost

ovládatstroje.Nicménějenutnobrátvúvahu,žesevprůběhuléčbyhypertenzepřípravkem

Candesartan +pharmamohou dostavit závratě nebo únava.

4.8 Nežádoucí účinky

Léčba hypertenze

Výskytnežádoucíchúčinkůvkontrolovanýchklinickýchstudiíchbylmírnýapřechodný.Celková

incidencenežádoucíchúčinkůnevykazujezávislostnadávcenebověku.Nutnostpřerušitléčbuv

důsledkuvýskytunežádoucíchúčinkůbylopodobněčastéukandesartan-cilexetilu(3,1%)a

placeba(3,2%).

Veskupinovéanalýzedatzklinickýchstudiíupacientůshypertenzíbylydefinoványnežádoucí

reakcenakandesartan-cilexetilnazákladěvýskytunežádoucíchúčinkůunejméněo 1%vyššínež

výskytnežádoucíchúčinkůzaznamenanýuplaceba.Nazákladětétodefinicebylynejčastěji

uváděnými nežádoucími reakcemi závratě/vertigo, bolest hlavya respirační infekce.

V tabulce níže jsou uvedeny nežádoucí reakce z klinických studií a postmarketingové praxe.

Frekvencevýskytupoužitévtabulkáchvbodě4.8jsounásledující:Velmičasté(≥1/10);časté(≥

1/100až<1/10);méněčasté(≥1/1000až<1/100);vzácné(≥1/10000až<1/1000);velmivzácné

(<1/10000).

Třídaorgánových systémů Frekvence Nežádoucí účinek

Infekce a infestace Časté Respirační infekce

Poruchykrvealymfatického

systému Velmi vzácné Leukopenie, neutropenieaagranulocytóza

Poruchymetabolismu a výživy Velmi vzácné Hyperkalémie, hyponatrémie

Poruchynervového systému Časté Závratě/vertigo, bolestihlavy

Gastrointestinální poruchy Velmi vzácné Nausea

Poruchyjater a žlučových cest Velmi vzácné Zvýšená hodnota jaterních enzymů,

abnormálnífunkce jater čihepatitida

Poruchykůže a podkožnítkáně Velmi vzácné Angioedém, vyrážka, kopřivka, svědění

Poruchysvalovéakosterní

soustavya pojivové tkáně Velmi vzácné Bolestizad, artralgie, myalgie

Poruchyledvin a močových cest Velmi vzácné Poškozeníledvinvčetněselháníledvinu

náchylných pacientů (viz bod 4.4)

Respirační,hrudnía

mediastinálníporuchy Velmi vzácné Kašel

Laboratornínálezy

Obecně nebylnalezen klinickyvýznamnývliv podávání přípravkuCandesartan +pharmana rutinně

stanovovanélaboratorníhodnoty.Podobnějakouostatníchinhibitorůsystémurenin-angiotenzin-

aldosteron bylo pozorováno malé sníženíhladinhemoglobinu.Nenínutnélaboratornímonitorování

pacientů léčených přípravkemCandesartan +pharma.Nicméně upacientů s renálním poškozením se

doporučuje provádět pravidelné sledování kalémie a kreatininémie.

Léčba srdečního selhání

ProfilnežádoucíchúčinkůpřípravkuCandesartan+pharmaupacientůsesrdečnímselhánímbyl

konzistentnísfarmakologiílékuazdravotnímstavempacientů.VklinickémprogramuCHARM

porovnávajícímCandesartan +pharmavdávkách do32 mg (n = 3803) splacebem (n = 3796), 21 %

pacientů užívajícíchkandesartan-cilexetil a 16,1 % pacientů, kteřídostávali placebo, přerušilo léčbu

kvůlinežádoucímpříhodám.Nejčastějiuváděnýmnežádoucímúčinkembylahyperkalémie,

hypotenze a porucha funkce ledvin. Tyto účinky byly běžnější u pacientů nad 70 let věku, diabetiků

čijedinců,kterýmsepodávalyjinélékyovlivňujícísystémrenin-angiotensin-aldosteron,zejména

inhibitoryACEčispironolakton.

V tabulce níže jsou uvedeny nežádoucí reakce z klinických studií a postmarketingové praxe.

Třída orgánových systémů Frekvence Nežádoucí účinek

Poruchykrvealymfatického

systému Velmi vzácné Leukopenie, neutropenieaagranulocytóza

Poruchymetabolismu a výživy Časté

Velmi vzácné Hyperkalémie

Hyponatrémie

Poruchynervového systému Velmi vzácné Závratě, bolestihlavy

Cévníporuchy Časté Hypotenze

Gastrointestinální poruchy Velmi vzácné Nausea

Poruchyjater a žlučových cest Velmivzácné Zvýšená hodnota jaterních enzymů,

abnormálnífunkce jater čihepatitida

Poruchykůže a podkožnítkáně Velmi vzácné Angioedém, vyrážka, kopřivka, svědění

Poruchysvalovéakosterní

soustavya pojivové tkáně Velmi vzácné Bolestizad, artralgie, myalgie

Poruchyledvin a močových cest Časté Poškozeníledvinvčetněselháníledvinu

náchylných pacientů (viz bod 4.4)

Respirační,hrudnía

mediastinálníporuchy Velmi vzácné Kašel

Laboratornínálezy

HyperkalémieaporuchafunkceledvinjsouběžnéupacientůléčenýchpřípravkemCandesartan

+pharmauindikacesrdečníhoselhání.Doporučujesepravidelnésledovánísérovéhokreatininua

draslíku (viz bod 4.4).

4.9Předávkování

Symptomy

Nazákladěfarmakologickýchúčinkůselzedomnívat,žehlavnímprojevempředávkováníbude

symptomatickáhypotenzeazávratě.Vhlášeníjednotlivýchpřípadůpředávkování(ažvdávce

672mgcandesartan cilexetilu)bylo zotavení pacientů bez komplikací.

Léčba předávkování

Pokuddojdeksymptomatickéhypotenzi,jetřebazahájitsymptomatickouléčbuamonitorovat

vitálnífunkce. Pacient bymělbýtuložendo polohynazádech se zvednutými dolními končetinami.

Pokudtotoopatřenínenídostatečné,mělbybýtzvětšenobjemintravaskulárnítekutinypodáním

infúze, např. fyziologickéhoroztoku. Pokud ani takto není dosaženo uspokojivého stavu pacienta, je

třeba podat sympatomimetika.

Kandesartan nelze ztělaodstranit hemodialýzou.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antagonistaangiotenzinuII,nekombinovaný

ATC kód: C09CA06

AngiotenzinIIjehlavnímvazoaktivnímhormonemsystémurenin-angiotenzin-aldosteronahraje

významnouúlohuvpatofyziologiihypertenze,srdečníhoselháníajinýchkardiovaskulárních

onemocnění.Mávýznamnouúlohuvpatogeneziorgánovéhypertrofieajinýchorgánových

poškození.HlavnífyziologickéúčinkyangiotenzinuII(vazokonstrikce,stimulacesekrece

aldosteronu,regulacevodníaminerálovéhomeostázyastimulacebuněčnéhorůstu)jsou

zprostředkovány interakcís receptoremtypu 1 (AT

Kandesartan-cilexetiljeinaktivníprekursorlékuvhodnéhoproperorálnípodání.Popodáníse

kandesartan-cilexetilvprůběhuabsorpcezgastrointestinálníhotraktuesterovouhydrolýzourychle

přeměňujenafarmakologickyaktivnímetabolit,kandesartan.Candesartanjeselektivním

antagonistou receptorůangiotenzinu II(AT

), kterýse pevněváže na tyto receptorya pomalu z této

vazby disociuje. Nemá agonistickou aktivitu.

Kandesartan neinhibuje ACE, který přeměňuje angiotezinI na angiotezinII adegraduje bradykinin.

KandesartanneovlivňujeACEanezvyšujekoncentracibradykininunebosubstanceP.

VkontrolovanýchklinickýchstudiíchsrovnávajícíchkandesartansinhibitoryACEbylaincidence

kašlenižšíveskupiněléčenékandesartan-cilexetilem.Kandesartanseneváženadalšíhormonální

receptoryaniiontovékanály,kteréjsoudůležitépřiregulacikardiovaskulárníhosystému,anije

neblokuje.BlokádareceptorůangiotenzinuII(AT

vyvolávánadávcezávislývzestup

plasmatickýchkoncentracíreninu,angiotenzinuIaIIapoklesplasmatickýchkoncentrací

aldosteronu.

Hypertenze

Upacientůshypertenzízpůsobujekandesartan-cilexetilnadávcezávislýdlouhodobýpokles

arteriálníhokrevníhotlaku.Antihypertenzníúčinekjevyvolánpoklesemsystémovéperiferní

rezistence.Minutovýsrdečníobjemanisrdečnívýkonnejsouovlivněny.Nejsoužádnépoznatkyo

tom,žebypoprvnímpodánídocházelokevznikuvýznamnéhypotenze,resp.tzv."rebound"

fenoménu po přerušení léčby.

Pojednorázovémpodáníkandesartan-cilexetilu seprojevíantihypertenzníúčinekv

průběhu2hodin.Po opakovanémpodáníjemaximálníhoantihypertenzníhoúčinku,bezohleduna

podávanoudávku,dosaženovprůběhu4týdnůaantihypertenzníúčinekjetrvalý.Výsledky

metaanalýzyukázalynaskutečnost,žeprůměrnýefektzvýšenídávkyz16mgna32mgjednou

denně byl nízký. Při započtení interindividuální variabilityse u některých pacientů dá očekávat více

nežprůměrnýefekt.Podánímcandesartan-cilexetilujednoudenněseúčinnéaplynulésnížení

krevníhotlakuudržujepodobu24hodin,smalýmirozdílymezimaximálnímiaminimálními

hodnotamikrevního tlakunaměřenými mezi podáním jednotlivých dávek. Antihypertenzní účinek a

tolerabilitakandesartanualosartanubylyporovnáványvedvourandomizovaných,dvojitě

zaslepenýchstudiíchu1268pacientůslehkouažstřednětěžkouhypertenzí.Nejnižšídosažená

redukcekrevníhotlaku(systola/diastola)byla13,1/10,5mmHgprokandesartan-cilexetil32mg

jednoudenněa10,0/8,7mmHgprodraselnousůllosartanu100mgjednoudenně(rozdílvredukci

krevního tlaku 3,1/1,8 mmHg, p0,0001/p0,0001).

Pokudsekandesartan-cilexetilpodáváspolushydrochlorothiazidem,máaditivníúčineknasnížení

krevního tlaku. Zvýšený antihypertenzní účinek se pozoruje i při kombinacikandesartan-cilexetilus

amlodipinem či felodipinem.

Lékyblokujícírenin-angiotenzin-aldosteronovýsystémmajíméněvýraznýantihypertenzníúčinek

učernošských pacientůnež u ostatních pacientů (obyčejně jde o „nízko-reninovou“ populaci). Týká

setoikandesartanu.Votevřenémklinickémhodnocení,kteréhosezúčastnilo5156pacientů

sdiastolickouhypertenzí,bylosníženíkrevníhotlakupodobuléčbykandesartanemsignifikantně

nižšíučernošskýchpacientů,nežuostatníchpacientů(14,4/10,3mmHgproti19,0/12,7mmHg,

p0,0001/p0,0001).

Kandesartanzvyšujeprůtokkrveledvinamiaudržujenebozvyšujeglomerulárnífiltračnírychlost

(GFR),přičemžrenálnívaskulárnírezistenceafiltračnífrakcejsousníženy.Vtříměsíčním

klinickémhodnoceníuhypertonikůsdiabetesmellitus2.typuasmikroalbuminuriízredukovala

antihypertenznímedikacekandesartanemvylučováníalbuminumočí(poměralbumin/kreatinin

průměrně30%,95%CI:rozmezí15až42%).Vsoučasnostinejsoukdispoziciúdajeovlivu

kandesartanu na progresi diabetické nefropatie.

Účinekkandesartan-cilexetilupodávanéhojednoudenněvdávce8-16mg(středníhodnota12mg)

nakardiovaskulárnímorbidituamortalitubylsledován v randomizovanémklinickémhodnoceníu

4937staršíchpacientů(věk70–89let,ztoho21%vevěku80letnebostarších)smírnouaž

středně závažnou hypertenzí trvající vprůměru 3,7 let(SCOPE-Studyon COgnitionand Prognosis

intheErderly).Pacientiužívalikandesartan-cilexetilneboplacebospolusdalšíantihypertenzní

léčbou,přidanoupodlepotřeby.Veskupiněpacientů,kteříužívalikandesartan,krevnítlakklesl

z166/90na145/80mmHg,vkontrolnískupiněze167/90na149/82mmHg.Vprimárních

koncovýchukazatelích,přizávažnýchkardiovaskulárníchpříhodách(kardiovaskulárnímortalita,

ischemickámozkovápříhodaainfarktmyokardubezsmrtelnýchnásledků)nebylyzjištěnyžádné

statistickyvýznamnérozdíly.Vyskytlose26,7příhodna1000paciento-rokůveskupiněpacientů

léčenýchkandesartanem,vporovnáníse30případyna1000paciento-rokůvkontrolnískupině

(relativní riziko 0,89, 95% CI:0,75 až 1,06, p = 0,19).

Srdeční selhání

Tak,jakbylozjištěnovprogramuCHARM–CandesartaninHeartfailure-Assessmentof

ReductioninMortalityandmorbidity,léčbakandesartan-cilexetilemsnižujemortalitu,redukuje

hospitalizacizdůvodůsrdečníhoselháníazlepšujesymptomyupacientůsesystolickoudysfunkcí

levé komory.

Tentoplacebemkontrolovaný,dvojitězaslepenýstudijníprogramupacientůschronickým

selhánímsrdce(CHF)sfunkčnímstupněmNYHAII-IVsestávalzetřísamostatnýchstudií:

CHARM-Alternative(n=2028)upacientůsLVEF40%neléčenýchinhibitoremACEkvůli

intoleranci(hlavněkvůlikašli,72%)CHARM-Added(n=2548)upacientůsLVEF40%

léčenýchinhibitoremACEaCHARM-Preserved(n=3023)upacientůsLVEF>40%.Pacienti

soptimálnízákladníterapiíCHFbylirandomizovanídoskupinyužívajícíplaceboanebodo

skupiny užívajícíkandesartan-cilexetil (v dávce od 4 mg anebo 8 mg jednou denně do 32 mg jednou

denně,anebovnejvyššítolerovanédávce,sprůměrnoudávkou24mg),vmediáněsledování37,7

měsíců.Pošestiměsícíchléčby63,3%pacientůužívajícíchkandesartan-cilexetil(89%)bylona

cílové dávce 32 mg.

VestudiiCHARM-Alternativebylsoubornýkoncovýparametr(compositeendpoint)

kardiovaskulárnímortalityaneboprvníhospitalizacekvůlichronickémusrdečnímuselhání

signifikantněsníženýukandesatranuvporovnánísplacebem(hazardratio(HR)0,77,95%CI:

0,67-0,89,p0,001),cožodpovídá23%nímurelativnímusníženírizika.Celkem33%pacientů

užívajícíchkandesartan(95%CI:30,1až36,0)acelkem40%pacientůužívajícíchplacebo(95%

CI: 37,0 až 43,1) dosáhlo tohoto koncovéhoparametru, absolutní rozdíl činil 7,0% (95% CI:11,2 až

2,8).Podobu studiebylonutno ošetřit 14 pacientů k tomu, aby se zabránilo úmrtíjednoho pacienta

vdůsledkukardiovaskulárnípříhodynebohospitalizacikvůlisrdečnímuselhání.Složenýcílový

parametrzahrnujícímortalituzevšechpříčinaneboprvníhospitalizacizdůvoduchronického

srdečního selhání byl také ukandesartan-cilexetilu statistickyvýznamně snížen HR 0,80, (95%CI:

0,70-0,92,p=0,001).Celkem36.6%zeskupinykandesartanu(95%CI:33.7až39,7)acelkem

42,7%pacientůzeskupinyplaceba(95%CI:39,6až45,8)dosáhlotohotokoncovéhoparametru,

absolutnírozdílčinil6,0%(95%CI:10,3až1,8).Jakmortalita,takmorbidita(hospitalizacez

důvoduchronickéhosrdečníhoselhání),složkytohotosloženéhocílovéhoparametru,přispělyk

příznivým účinkůmkandesartan-cilexetilu. Léčbakandesartan-cilexetilemvedla ke zlepšení funkční

třídyNYHA (p = 0,008).

VestudiiCHARM-Addedbylsloženýcílovýparametrzahrnujícíkardiovaskulárnímortalituanebo

prvníhospitalizacizdůvoduchronickéhosrdečníhoselhánístatistickyvýznamněsníženu

kandesartan-cilexetiluvporovnánísplacebemHR0,85,95%CI:0,75-0,96,p=0,011).To

odpovídá relativnímu snížení rizika o 15%. Celkem 37,9% pacientů ze skupinykandesartanu (95%

CI:35,2až40,6)acelkem42,3%pacientůzeskupinyplaceba(95%CI:39,6až45,1)dosáhlo

tohoto koncového parametru, absolutní rozdíl činil 4,4% (95% CI: 8,2 až 0,6). Po dobu studiebylo

nutnoošetřit23pacientyktomu,abysezabrániloúmrtíjednohopacientavdůsledku

kardiovaskulárnípříhodynebohospitalizacikvůlisrdečnímuselhání.Složenýcílovýparametr

zahrnujícímortalituzevšechpříčinaneboprvníhospitalizacizdůvoduchronickéhosrdečního

selháníbyltaké ukandesartan-cilexetilustatistickyvýznamně snížen, HR 0,87(95% CI: 0,78-0,98,

p = 0,021). Celkem 42,2% pacientů ze skupinykandesartanu (95% CI: 39,5 až 45,0) a celkem 46,1

%pacientůzeskupinyplaceba(95%CI:43,4až48,9)dosáhlotohotokoncovéhoparametru,

absolutnírozdílčinil3,9%(95%CI:7,8až0,1).Jakmortalita,takmorbidita(hospitalizacez

důvoduchronickéhosrdečníhoselhání),složkytohotosloženéhocílovéhoparametru,přispělyk

příznivým účinkůmkandesartan-cilexetilu. Léčbakandesartan-cilexetilemvedla ke zlepšení funkční

třídyNYHA (p = 0,020).

VestudiiCHARM-Preservednebylodosaženostatistickyvýznamnéhosníženíusloženého

cílovéhoparametruzahrnujícíhokardiovaskulárnímortalituaneboprvníhospitalizacizdůvodu

chronického srdečního selhání, HR 0,89 (95%CI: 0,77-1,03, p = 0,118).

MortalitazevšechpříčinnebylapřisamostatnémhodnocenívrámcikaždézetříCHARMstudií

statistickyvýznamná. Mortalita ze všech příčin se však posuzovala také v souhrnných populacích:u

CHARM-AlternativeaCHARM-Added,HR0,88(95%CI:0,79-0,98,p=0,018),aupopulace

všech třístudií, HR 0,91 (95%CI: 0,83-1,00, p = 0,055).

Příznivýúčinekkandesartanubylkonzistentnínezávislenavěku,pohlavíasouběžnéléčbě.

Kandesartan-cilexetilbylúčinnýiupacientůužívajícíchsouběžněbetablokátoryaACE-inhibitory

apříznivéhoúčinkubylodosaženobezohledunato,zdapacientiužívalineboneužívaliACE-

inhibitoryvcílových dávkách doporučených léčebnými směrnicemi.

Upacientůschronickýmsrdečnímselhánímasníženousystolickoufunkcílevékomory(ejekční

frakcelevékomory,LVEF≤40%)snižujekandesartan-cilexetilsystémovoucévnírezistencia

plicní kapilární tlakvzaklínění, zvyšuje plazmatickou reninovou aktivitu, koncentraciangiotensinu

II a snižuje hladinyaldosteronu.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce a distribuce:

Po perorálnímpodáníjekandesartan-cilexetilpřeměňovánnavlastníléčivoulátkukandesartan.Po

perorálnímpodáníroztokukandesartan-cilexetilujeprůměrnáhodnotaabsolutníbiologické

dostupnostiasi40%.Relativníbiologickádostupnostpopodánítabletje34%svelmimalou

variabilitou.Odhadovanáabsolutníbiologickádostupnosttabletovélékovéformyje14%.

Průměrnýčasdosaženímaximálníplasmatickékoncentrace(C

)po podánítabletje3-4hodiny.

Plazmatickékoncentracekandesartanuselineárnězvyšujísdávkouvrozmezíterapeutických

dávek.Nebylo pozorovánoovlivněnífarmakokinetikykandesartanuvzávislostinapohlaví. Plocha

podkřivkoukoncentracíkandesartanuvplasměvzávislostinačase(AUC)nenívýznamně

ovlivněna příjmem potravy.

Kandesartanjezvícenežz99%vázánnaplazmatickébílkoviny.Zdánlivýdistribučníobjem

kandesartanu (V

) je 0,1l/kg.

Biologickádostupnostkandesartanu není ovlivněna příjmem potravy.

Biotransformacea eliminace:

Kandesartanjeeliminovánpřevážněvnezměněnéforměmočíažlučíapouzevmenšímířeje

metabolizovánvjátrech(CYP2C9).DostupnéinterakčnístudienevykazujížádnývlivnaCYP2C9

aCYP3A4. Na základě informacíinvitrose neočekávají žádné interakce sléčivýmilátkami, jejichž

metabolismuszávisínacytochromuP450isoenzymůCYP1A2,CYP2A6,CYP2C9,CYP2C19,

CYP2D6,CYP2E1neboCYP3A4,invivo.Terminálnípoločaseliminacekandesartanujepřibližně

9hodin. Po opakovaném podání nedochází ke kumulaci léčiva.

Celkováplasmatickáclearancekandesartanujeasi0,37ml/min/kg,renálníclearancejeasi0,19

ml/min/kg.Krenálníeliminacikandesartanudocházíjakglomerulárnífiltrací, takaktivnítubulární

sekrecí.Poperorálnímpodáníkandesartan-cilexetiluznačeného14Cjepřibližně26%dávky

vyloučenomočíjakokandesartana7%jakoneaktivnímetabolity,přičemž56%dávkyje

vyloučeno stolicí jakokandesartan a 10% jako neaktivní metabolity.

Farmakokinetika uzvláštníchpopulací

Ustaršíchlidí(nad65let)sevesrovnánísmladýmipacientyzvyšujehodnotaC

,

resp.AUCo50%,resp.80%.VlivpodanédávkyCandesartanu+pharmanakrevnítlaki

frekvence výskytu nežádoucích účinkůjevšak vobou věkových skupinách podobný(viz bod 4.2).

Vesrovnáníspacientysnormálnífunkcíledvinbyloupacientůsmírnýmažstřednězávažným

poškozenímfunkceledvinpoopakovanémpodánípřípravkupozorovánozvýšeníhodnotC

aAUCo50%,resp.o70%,alehodnotyt

bylysrovnatelnésezdravýmijedinci.Odpovídající

změnyupacientůsezávažnýmpoškozenímfunkceledvinbylypřibližně50%,resp.110%.

Konečnýt

kandesartanubylu pacientů se závažným poškozenímfunkceledvin přibližnědvakrát

delší.AUCkandesartanuupacientůléčenýchhemodialýzoubylpodobnýjakoupacientůse

závažným poškozením ledvin.

Vedvoustudiíchzahrnujícíchpacientysmírnýmažstřednězávažnýmpoškozenímjaterdošlok

nárůstuprůměrnéhoAUCkandesartanuopřibližně20%vjednéstudiia80%vedruhéstudii(viz

bod 4.2). Nejsou k dispozici zkušenosti s pacientyse závažným poškozením jater.

5.3Předklinické údaje vztahující se kbezpečnosti

Neexistuje žádný důkaz abnormální systémové či lokální orgánovétoxicitypři klinicky relevantním

dávkováníkandesartanu.Vpředklinickýchbezpečnostníchstudiíchvykazovalkandesartanve

vysokýchdávkáchúčineknaledvinyanaparametryčervenéhokrevníhoobrazuumyší,potkanů,

psůaopic.Kandesartanpůsobilredukciparametrůčervenéhokrevníhoobrazu(erytrocyty,

hemoglobin,hematokrit).Účinkynaledviny(jakonapř.intersticiálnínefritida,dilatacetubulů,

basofilnítubuly,zvýšeníplasmatickýchkoncentracíureyakreatininu)vyvolanékandesartanem

mohoubýtsekundárnívdůsledkuhypotenze,vedoucíkalteraciperfúzeledvin.Kandesartanmůže

téžvyvolathyperplazii/hypertrofiijuxtaglomerulárníchbuněk.Tytozměnyjsoudůsledkem

farmakologickéhoúčinkukandesartanu.Nezdáse,žebyhyperplazie/hypertrofierenálních

juxtaglomerulárních buněk byla klinickyrelevantnípřipoužitíterapeutických dávekkandesartanu.

Vpokročilých stádiích těhotenství byla pozorována fetotoxicita (viz bod 4.6).

Údajeztestovánímutagenityinvitroainvivoukazují,žekandesartannevykazujevpodmínkách

klinického použitímutagenní či klastogenní aktivitu.

Kancerogenitakandesartanu nebyla dokázána.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Kukuřičnýškrob

Monohydrát laktosy

Triethyl-citrát (E 1505)

Hyprolosa(E463)

Sodná sůlkroskarmelosy(E468)

Magnesium-stearát (E572)

6.2Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5Druh obalu a velikost balení

PVC/PVDC//Alblistryvpapírové krabičceobsahující 14, 28 nebo 30 tablet.

Na trhu nemusí být všechnyvelikostibalení.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení sním

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ OREGISTRACI

+pharma arzneimittelgmbh, Hafnerstrasse 211,8054Graz, Rakousko

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Candesartan +pharma 4 mg : 58/718/11-C

Candesartan +pharma 8 mg : 58/719/11-C

Candesartan +pharma 16 mg : 58/720/11-C

Candesartan +pharma 32 mg : 58/721/11-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

16.11.2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

16.11.2011

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace