CANDEGAMMA 32 MG TABLETY, POR TBL NOB 98X32MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
KANDESARTAN-CILEXETIL (CANDESARTANUM CILEXETILUM)
Dostupné s:
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Böblingen
ATC kód:
C09CA06
Dávkování:
32MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
98, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
58/ 633/12-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

1

Přílohač. 1 krozhodnutíoregistracisp.zn.sukls214828/2010,sukls214833/2010,sukls214838/2010,

sukls214844/2010, sukls214847/2010

Příbalováinformace:informace pro uživatele

Candegamma 2mgtablety

Candegamma 4mgtablety

Candegamma 8mgtablety

Candegamma 16mgtablety

Candegamma 32mgtablety

candesartanumcilexetilum

Přečtětesipozorně celoupříbalovouinformacidříve, nežzačnetetento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vásdůležité údaje.

- Ponechte sipříbalovou informacipro případ, že sijibudetepotřebovatpřečístznovu.

- Máte-lijakékolidalšíotázky, zeptejtesesvéholékařenebo lékárníka.

- TentopřípravekbylpředepsánvýhradněVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjí

ublížit,atoitehdy,má-listejnéznámkyonemocněníjakoVy.

- PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékařinebo

lékárníkovi.Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsou

uvedenyvtétopříbalovéinformaci.

Co naleznetev této příbalové informaci:

1. CojeCandegammaa kčemu sepoužívá

2. Čemumusíte věnovatpozornost, nežzačnetepřípravekCandegamma užívat

3. JaksepřípravekCandegamma užívá

4. Možné nežádoucíúčinky

5. JakpřípravekCandegammauchovávat

6. Obsah balenía dalšíinformace

1.Co jeCandegammaa kčemusepoužívá

NázevVašeholékuje Candegamma.Léčivou látkoujekandesartan-cilexetil. Patřído skupinyléčiv,

která se označujíjako antagonistéreceptorů(vazebných míst)pro hormon angiotenzin II. Účinkuje

tak, že snižuje napětísvalůcév(relaxuje), atímrozšiřuje cévy. Tímnapomáhásníženíkrevního tlaku.

Téžusnadňuje srdcipumpovatkrevdo celéhotěla.

Tento přípravekseužívá k:

- léčbě vysokého krevníhotlaku (hypertenze)u dospělých pacientů.

- léčbě dospělých pacientů sesrdečnímselháním, tj.sníženou funkcísrdečnísvaloviny,

jako doplněkkACE inhibitorůmnebo pokud nemohou býtACE inhibitorypoužity

(ACE inhibitoryjsou skupinou léčivpoužívaných kléčbě srdečníhoselhání).

2.Čemumusítevěnovatpozornost, nežzačnete přípravek Candegamma užívat

Neužívejte přípravek Candegamma

- Jestližejstealergický/á(přecitlivělý/á)nakandesartan-cilexetilnebonakteroukolivsložku

přípravkuCandegamma(vizbod6).

2

- Jestližejstedélenež3měsícetěhotná(nejlepšíjevyhnoutseužívánípřípravkuCandegammai

včasnémtěhotenství-viz„Těhotenstvíakojení“níže).

- Jestližemátezávažnouporuchujaterneboobstrukcižlučovýchcest(problémsodtokem

žlučizežlučníku).

Pokud sinejstejistý/á, zdaseněkterýzvýšeuvedených bodůtýká iVás,poraďteseslékařem

nebo lékárníkemdříve,nežzačnete užívatpřípravekCandegamma.

Upozorněnía opatření

Před užitímpřípravkuCandegamma, nebo ivprůběhuléčbypřípravkemCandegammaseporaďtese

svýmlékařem,

- jestliže máte problémysesrdcem, játrynebo ledvinami, nebo chodíte na dialýzu.

- jestližejste vnedávné doběpodstoupil/a transplantaciledvin.

- jestliže zvracíte,nedávnojste hodně zvracel/a nebo máte průjem.

- jestližemáteonemocněnínadledvin,kteréseoznačujejakoConnůvsyndrom(též

primárníhyperaldosteronismus).

- jestliže máte nízkýkrevnítlak.

- jestližejste někdyměl/a mozkovoumrtvici.

- jestliže simyslíte, žejste(nebo byste mohla být)těhotná, řekněte to lékaři. Přípravek

Candegamma se nedoporučuje včasnémtěhotenstvíanesmíseužívat, pokudjstedélenež3

měsícetěhotná. Pokud seužívá vtéto fázitěhotenství,může způsobitzávažné poškození

plodu(viz„Těhotenstvía kojení“ níže).

Pokud seněkterýzbodů vztahujeinaVás, může lékařpožadovat, abystečastějichodil/a na

pravidelné kontroly,a podrobitVásněkterýmvyšetřením.

Pokudjdetenaoperacinebokvýkonuuzubníholékaře,řekněteošetřujícímuchirurgovinebo

stomatologovi,žeužívátepřípravekCandegamma.Candegammamůževkombinacisněkterými

anestetikyvyvolatnáhlýpokleskrevníhotlaku.

Dětia dospívající

NejsoužádnézkušenostispoužitímpřípravkuCandegammaudětí(do18letvěku).Ztohodůvodu

seCandegammanesmípodávatdětem.

Dalšíléčivépřípravkya Candegamma

Prosím,informujtesvéholékařeovšechlécích,kteréužívátenebojsteužíval/avnedávnédobě,a

toiolécích,kteréjsoudostupnébezlékařskéhopředpisu.

Candegammamůže ovlivnitúčinekjiných léčivých přípravkůa naopakjinéléčivé přípravkymohou

ovlivnitúčinekpřípravkuCandegamma.Pokudužíváteněkteréléčivépřípravky,lékařmůže

potřebovatprovádětpravidelnékontrolykrve.

Informujtelékaře, zvláště pokud užíváte některýznásledujíchléků:

- jinélékykesníženíkrevníhotlaku,včetněbetablokátorů,diazoxiduaACEinhibitorů,např.

enalapril,kaptopril,lisinoprilneboramipril.

- nesteroidníprotizánětlivéléky(NSAID),např.ibuprofen,naproxen,diklofenak,celekoxib

neboetorikoxib(lékytlumícíbolestazánět).

- kyselinuacetylsalicylovouvpřípadě,žeužívátevícenež3gdenně(lékktlumeníbolestia

zánětu).

- doplňkydraslíkunebonáhradysolísobsahemdraslíku(léky,kterézvyšujímnožství

draslíkuveVašíkrvi).

- heparin(lékkředěníkrve).

- diuretika (močopudnélékykodvodněníorganismu).

- lithium(kléčbě psychických poruch).

3

Candegammasjídlema pitímaalkoholem

- PřípravekCandegammamůžete užívatsjídlemnebo bezněj.

- PokudVámlékařpředepsalpřípravekCandegamma,poraďtesesním,pokudpijetealkohol.

Alkoholmůževyvolatpocitslabostinebozávratě.

Těhotenstvía kojení

Těhotenství

Informujtelékaře, pokud simyslíte, žejste (nebo bystemohlabýt)těhotná. LékařVámobvykle

doporučí,abyste přestala užívatpřípravekCandegamma předtím, nežotěhotníte,nebojakmile se

dozvíte, žejste těhotná. Současně Vámporadí,jakýlékužívatnamísto přípravku Candegamma.

PřípravekCandegamma senedoporučuje užívatvčasných fázích těhotenstvía nesmíseužívat, pokud

jste těhotná délenež3 měsíce. Pokud seužívá po 3 měsícitěhotenství, může způsobitzávažné

poškozeníplodu.

Kojení

Informujtelékaře, pokud kojíte nebo chcete začítkojit. PřípravekCandegamma se nedoporučuje

užívatvprůběhu kojení. Lékařmůže vybratjinouléčbu, pokud sipřejete kojit, zvláště pokudjde

onovorozence nebo předčasněnarozenédítě.

Řízenídopravních prostředkůa obsluha strojů

Uněkterých lidísemůže vprůběhu léčbyobjevitúnava nebo závratě. PokudjetoVášpřípad,

neřiďte motorová vozidla anineovládejtestroje anářadí.

Candegammaobsahuje laktosu

Candegammaobsahujemonohydrátlaktosy, cožjedruh cukru.Pokud Vámlékařřekl, že trpíte

nesnášenlivostíněkterých cukrů, informujte otomlékaře předtím, nežzačnetetento léčivýpřípravek

užívat.

3.Jak se přípravek Candegamma užívá

Vždyužívejtetentopřípravekpřesněpodle pokynů lékařenebolékárníka. Pokud sinejste

jistý/á, poraďte sesvýmlékařemnebo lékárníkem. Důležitéje, abyste užíval/a přípravek

Candegamma pravidelně každýden.

PřípravekCandegammamůžete užívatvprůběhujídla imimo jídlo.

Tabletu spolkněte azapijtevodou.

Snažte seužívatpřípravekCandegammave stejnou dennídobu.ToVámnapomůže ktomu, abyste

nezapomněl/a na užívánípřípravku.

Vysokýkrevnítlak:

- ObvykládávkapřípravkuCandegammaje8mgjednoudenně.Lékařmůžezvýšitdávkuna

16mgjednoudenněadáleažna32mgjednoudenněvzávislostinadosaženémkrevním

tlaku.

- Uněkterýchpacientů,např.utěch,kteřímajíproblémysjátry,ledvinami,neboupacientů,kteří

nedávnoztratilivelkémnožstvítekutinvdůsledkuzvracení,průjmunebopodiureticích,může

lékařpředepsatnižšípočátečnídávku.

- Někteřípacientitmavépletimohoubýtméněvnímavíktomutotypuléků. Pokudjejim

přípravekCandegammapředepsánjakojedinýlék,můžebýtnutnávyššídávka.

Srdečníselhání:

- Obvyklá počátečnídávka přípravku Candegamma jsou4 mgjednou denně.Lékařmůže

dávkuzvyšovatzdvojnásobovánímdávkyprováděnémvintervalunejméně2týdnů ažna

dávku 32mgjednou denně.PřípravekCandegammalzepředepsatspolusjinýmiléčivyk

léčběsrdečníhoselháníaVášlékařrozhodneotom,kteráléčbajeproVásnejvhodnější.

4

Jestližejste užil(a)více přípravkuCandegamma,nežjsteměl(a)

Jestližejsteužil/avětšídávkupřípravkuCandegamma,nežVámpředepsallékař,ihnedvyhledejte

lékařenebolékárníkaapožádejtejeoradu.

Jestližejste zapomněl(a)užítpřípravek Candegamma

Nezdvojujte následujícídávku, abyste nahradil/a dávku vynechanou. Užijtenásledujícídávku

vpravidelnoudobu.

Jestližejste přestal(a)užívatpřípravek Candegamma

Jestliže přestanete užívatpřípravekCandegamma,Váškrevnítlaksemůže opětzvýšit. Bez

předchozíporadys lékařemproto nepřestávejte přípravekCandegamma užívat.

Máte-lijakékolivdalšíotázky, týkajícíseužívánítohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.Možné nežádoucíúčinky

Podobnějako všechnyléky, můžemítitento přípraveknežádoucíúčinky,které seale nemusí

vyskytnoutu každého.Je všakdůležité, abyste věděl/a, které nežádoucíúčinkyto mohou být.

LéčbupřípravkemCandegammaokamžitěukončeteavyhledejtelékařskoupomoc,pokudse

uVásobjevíjakákoliznásledujícíchalergickýchreakcí:

- obtížné dýchání, někdyprovázenéotokemobličeje, rtů,jazyka a/nebo hrdla

- otokobličeje,rtů,jazyka a/nebo hrdla, kterézpůsobujíobtíže připolykání

- silné svěděníkůže (s pupínky, které serozlévajía vytvářejíotok)

Candegammamůže vyvolatsníženípočtu bílých krvinek.Tímmůže býtsníženaschopnostVašeho

těla bránitse infekcíma můžete pociťovatúnavu, býtnáchylný/á kinfekcímnebomíthorečku.

Pokud budete míttyto problémy, obraťte sena svéholékaře. Lékařmůže příležitostněprovádět

krevnítesty, abyzkontroloval, zda Candegamma nemá vlivna složeníVašíkrve (agranulocytóza).

Dalšínežádoucíúčinkyzahrnují:

Časté nežádoucíúčinky(postihují1 až10 pacientůze 100)

- Pocitzávratí/pocittočícísehlavy.

- Bolesthlavy.

- Infekcedýchacích cest.

- Nízkýkrevnítlak, kterýmůžete pociťovatjako slabostnebo závrať.

- Změnyvýsledků krevních testů:

- zvýšenímnožstvídraslíkuvkrvi, zvláště pokudjižmáte problémys ledvinaminebo

selhávajícísrdce. Pokudjestavzávažný,můžete pociťovatúnavu, slabost, nepravidelnou

srdečníakcia píchání/bodánína kůži.

- Problémys ledvinami, zvláště pokudjižmáte poruchufunkceledvin neboselhávajícísrdce.Velmi

vzácně mohou ledvinyselhávat.

Velmivzácné nežádoucíúčinky(postihujíméněnež1 pacienta z10000)

- Otoktváře, rtů,jazyka a/nebo hrdla.

- Sníženípočtučervených nebo bílých krvinek. Můžetepociťovatúnavu, můžete dostatinfekci

nebo horečku.

- Kožnívyrážka,vyrážka spupínky,(kopřivka).

- Svědění.

- Bolestizad, bolestikloubůa svalů.

- Změnyfunkcejater,někdyzahrnujícíizánětjater(hepatitida).Můžete pociťovatúnavu,

pozorovatzežloutnutíkůže abělma očía příznakypodobné chřipce.

5

- Pocitnevolnosti.

- Změnyvýsledků krevních testů:

- sníženímnožstvísodíku vkrvi. Pokud jde ozávažné snížení, můžete pociťovatslabost,

ztrátuenergie nebo svalovékřeče.

PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékařinebolékárníkovi.

Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalové

informaci.

5.Jak přípravek Candegammauchovávat

Uchovávejte tento přípravekmimo dohled adosahdětí.

Nepoužívejtetento přípravekpo uplynutídobypoužitelnostiuvedenéna krabičceneboblistru. Doba

použitelnostisevztahuje kposlednímu dniuvedenéhoměsíce.

Tentoléčivýpřípraveknevyžaduje žádnézvláštnípodmínkyuchovávání.

Léčivé přípravkysenesmívyhazovatdo odpadních vod nebo domácího odpadu.Zeptejte sesvého

lékárníka,jakmáte likvidovatpřípravky,kteréjižnepotřebujete.Tato opatřenípomáhajíchránit

životníprostředí.

6.Obsah baleníadalšíinformace

Co Candegamma obsahuje

Léčivou látkoujecandesartanumcilexetilum

Dalšímisložkamijsou

Monohydrátlaktosy

Kukuřičnýškrob

Vápenatá sůlkarmelosy(E466)

Hyprolosa(E463)

Makrogol8000

Magnesium-stearát(E572)

Tablety16 mga 32 mgobsahujínavíc:

Červenýoxid železitý(E172)

Jak Candegammavypadáa co obsahujetoto balení

Bíléažtéměřbílé, kulaté, bikonvexní, nepotaženétabletyo velikosti2x5mm, rovné naobou stranách

Bíléažtéměřbílé, kulaté, bikonvexní, nepotaženétabletyo velikosti3x6mm, s půlícírýhou najedné

straněa rovné nadruhé straně.Tabletu lze rozdělitna(dvě)stejnédávky.

Bíléažtéměřbílé, kulaté, bikonvexní, nepotaženétabletyo velikosti3x9mm, sčtvrtícímkřížemna

jednéstraně ahladké nadruhé straně.Tabletulze rozdělitna(čtyři)stejné dávky.

Růžové,kulaté, bikonvexní, nepotaženéskvrnité tabletyo velikosti3x9mm,sčtvrtícímkřížemna

jednéstraně asvyraženým“16”na druhé straně.Tabletu lze rozdělitna(čtyři)stejné dávky.

Růžové,kulaté, bikonvexní, nepotaženéskvrnité tabletyo velikosti4x10mm, sčtvrtícímkřížemna

jednéstraně asvyraženým“32”na druhéstraně.Tabletu lze rozdělitna(čtyři)stejné dávky.

Krabička obsahujeAl/PVC/PE/PVdCblistypo7, 10a14 tabletách.

Velikostibalení:7, 10,14,28, 30, 56,98, 100, 300tablet

Na trhu nemusíbýtkdispozicivšechnyvelikostibalení.

6

Držitelrozhodnutío registraci

WörwagPharma GmbH&Co. KG

CalwerStr.7

D-71034 Böblingen

Německo

Výrobce

WörwagPharmaGmbH&Co. KG,CalwerStr.7,D-71034Böblingen, Německo

MEDISINTERNATIONALa.s.,Karlovo náměstí319/3, 1220 00 Praha2, Českárepublika smístem

výrobyPrůmyslová 961/16;747 23 Bolatice

Tento léčivý přípravek jev členskýchstátech EHPregistrován podtěmito názvy:

Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika:

Candegamma

Tato příbalová informacebyla naposledyrevidována:7.11.2012.

Přečtěte si celý dokument

1

Přílohač. 2krozhodnutíoregistracisp.zn.sukls214828/2010,sukls214833/2010,sukls214838/2010,

sukls214844/2010, sukls214847/2010

SOUHRNÚDAJŮOPŘÍPRAVKU

1. NÁZEVPŘÍPRAVKU

Candegamma2mgtablety

Candegamma4mgtablety

Candegamma8mgtablety

Candegamma16mgtablety

Candegamma32mgtablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jednatableta obsahuje2/4/8/16/32 mgcandesartanumcilexetilum.

Pomocnélátky:

Candegamma2/4/8/16/32mg:37,600/75,200/150,400/142,350/284,700mgmonohydrátulaktosy

vjednétabletě.

Úplnýseznampomocnýchlátekvizbod 6.1.

3. LÉKOVÁFORMA

Tableta

Bíléažtéměřbílé,kulaté, bikonvexní, nepotaženétabletyo velikosti2x5mm,rovné naobou stranách

Bíléažtéměřbílé, kulaté, bikonvexní, nepotaženétabletyo velikosti3x6mm, s půlícírýhou najedné

straněa rovné nadruhé straně.Tabletu lze rozdělitna(dvě)stejnédávky.

Bíléažtéměřbílé, kulaté, bikonvexní, nepotaženétabletyo velikosti3x9mm,sčtvrtícímkřížemna

jednéstraněa hladké nadruhé straně.Tabletulze rozdělitna(čtyři)stejné dávky.

Růžové,kulaté, bikonvexní, nepotaženéskvrnité tabletyo velikosti3x9mm,sčtvrtícímkřížemna

jednéstraněasvyraženým“16”na druhé straně.Tabletu lze rozdělitna(čtyři)stejné dávky.

Růžové,kulaté, bikonvexní, nepotaženéskvrnité tabletyo velikosti4x10mm,sčtvrtícímkřížemna

jednéstraně asvyraženým“32”na druhé straně.Tabletu lze rozdělitna(čtyři)stejné dávky.

4. KLINICKÉÚDAJE

4.1Terapeutickéindikace

PřípravekCandegammaje indikován k:

- Léčbě esenciálníhypertenze u dospělých.

- Léčbědospělýchpacientůsesrdečnímselhánímazhoršenousystolickoufunkcílevésrdeční

komory(ejekčnífrakcelevésrdečníkomory≤

40%)jako přídavná léčbakléčběinhibitory

angiotenzin konvertujícíhoenzymu (ACE) nebo kdyžACE inhibitorynejsou tolerovány(viz

bod 5.1).

4.2Dávkovánía způsob podání

Dávkovánípřihypertenzi

Doporučenápočátečníaobvyklá udržovacídávka přípravku Candegamma je 8mgjednou denně.

Maximumantihypertenzního účinkuje dosaženo vprůběhu 4týdnů. Uněkterýchpacientů, u kterých

2

nenídosaženoadekvátníkontrolykrevního tlaku, může býtdávka zvýšena na16 mgjednou denně a

dáleažna maximálnídávku 32 mgjednou denně. Léčbujetřebaupravitpodle odpovědikrevního

tlaku.

PřípravekCandegammalzepodávattéžsjinýmiantihypertenzivy. Bylo prokázáno, že přidání

hydrochlorothiazidu má přídavnýantihypertenzníúčineks různýmidávkamipřípravku Candegamma.

Staršípacienti

Ustarších pacientůnenínutná úprava počátečnídávky.

Pacientisintravaskulárníobjemovou deplecí

Počátečnídávka 4 mgmůžebýtzváženau pacientů srizikemhypotenze,jakojsou pacienti

smožnou deplecíintravaskulárníhoobjemu (vizbod 4.4).

Pacientisporuchou funkceledvin

Upacientůsmírnouažstřednětěžkouporuchoufunkceledvin,včetněhemodialyzovanýchpacientů

jepočátečnídávka4mg.Dávkujetřebaupravitvzávislostinaodpovědi.Upacientůsvelmi

závažnouporuchoufunkceledvinnebovterminálnífáziporuchyfunkceledvin(Cl

kreatininu <15

ml/min)jsou omezenézkušenosti(vizbod 4.4).

Pacientisporuchou funkcejater

Upacientůsmírnouažstřednětěžkou poruchoufunkcejatersedoporučuje počátečnídávka 4mg

jednoudenně. Dávku lze upravitpodle odpovědi.PřípravekCandegammaje kontraindikován

upacientů sezávažnýmporuchoufunkcejatera/nebo cholestázou(vizbody4.3 a 5.2).

Černošštípacienti

Antihypertenzníúčinekkandesartanuje u černochů vporovnánís ostatnímipacientynižší. Pro

kontrolu krevního tlaku takmůže býtu černochů potřebné častějšízvýšenídávkypřípravku

Candegamma asouběžné podáváníjiných antihypertenziv, nežu ostatníchpacientů (vizbod

5.1).

Dávkovánípřisrdečnímselhání

Obvyklá doporučená počátečnídávka přípravku Candegammaje4 mgjednou denně.Postupné

zvyšovánína cílovou dávku 32 mgjednou denně(maximálnídávka)nebona nejvyššítolerovanou

dávku seprovádízdvojnásobenímdávkyvminimálně dvoutýdenníchintervalech(vizbod 4.4).

Vyšetřenípacientůsesrdečnímselhánímbymělo vždy zahrnovatpřezkoumánífunkceledvin včetně

monitorovánísérového kreatininua draslíku.PřípravekCandegammalze podávatsjinýmipřípravky

kléčbě srdečního selhánívčetně ACE inhibitorů, beta-blokátorů, diuretika digitalisových glykosidů

nebo kombinacítěchtoléčiv.KombinovatACE inhibitory, draslíkšetřícídiuretika(např.

spironolakton)a přípravekCandegammasenedoporučuje atato kombinace byměla býtnasazena

pouze po pečlivémzhodnoceníprospěchu arizika (vizbody4.4, 4.8 a 5.1).

Zvláštnískupiny pacientů

Ustaršíchpacientůneboupacientůsdeplecíintravaskulárníhoobjemu,poruchoufunkceledvin

nebomírnouažstřednězávažnouporuchoufunkcejaternenínutnážádnáúpravapočátečnídávky.

Pediatrická populace

Bezpečnosta účinnostpřípravku Candegammavléčběhypertenze asrdečního selháníu dětí

ve věku od narozenído 18letnebyla dosud stanovena.Nejsoudostupné žádné údaje.

Způsob podání

Perorálnípodání.

PřípravekCandegammasepodávájednou denně nezávisle napříjmu potravy.

3

Biologická dostupnostkandesartanu neníovlivněna potravou.

4.3Kontraindikace

Hypersenzitivita nakandesartan-cilexetilnebo nakteroukolipomocnou látkuuvedenou vbodě 6.1.

Druhýa třetítrimestrtěhotenství(vizbody4.2 a 4.6).

Závažnáporuchafunkcejatera/nebo cholestáza.

4.4Zvláštníupozorněníaopatřenípro použití

Poruchafunkceledvin

Stejnějako ujiných přípravků inhibujícíchsystémrenin-angiotenzin-aldosteron lze u citlivých

pacientůléčených přípravkemCandegamma očekávatzměnyfunkceledvin.

VpřípaděpoužitípřípravkuCandegammaupacientůshypertenzíaporuchoufunkceledvinse

doporučujepravidelněsledovatsérovýkreatininadraslík.Zkušenostispodávánímpřípravku

pacientůmsvelmizávažnouneboterminálnímporuchoufunkceledvin(Cl

kreatininu <15ml/min) jsou

omezené.VtakovýchpřípadechjetřebadávkupřípravkuCandegammaopatrnětitrovatza

současnéhomonitorováníkrevníhotlaku.

Vyšetřenípacientůsesrdečnímselhánímmázahrnovatiperiodické hodnocenífunkceledvin,

předevšímu pacientů ve věku 75 leta starších a upacientůsporuchoufunkceledvin. Připočáteční

titracidávkypřípravku Candegamma sedoporučuje monitorovánísérového kreatininu adraslíku.

Do klinických studiísrdečního selhánínebylizahrnutipacientis hodnotamisérového kreatininu >

265 μmol/l(> 3 mg/dl).

Souběžná léčba ACEinhibitorempřisrdečnímselhání

Riziko vzniku nežádoucíchúčinků, předevšímpoškozenírenálníchfunkcía hyperkalemie, se může

zvýšit,jestliže seCandegammaužívá vkombinacisACE inhibitorem(vizbod 4.8). Pacientistouto

léčbou majíbýtpravidelněa pečlivě sledováni.

Hemodialýza

BěhemdialýzymůžebýtkrevnítlakzvláštěcitlivýnablokáduAT

-receptoru,kteránastávásnížením

objemuplazmyaaktivacísystémurenin-angiotenzin-aldosteron.Ztohodůvodumábýt

uhemodialyzovanýchpacientůpřípravekCandegammaopatrnětitrovánzapečlivéhomonitorování

krevního tlaku.

Stenóza renálníartérie

Léčivé přípravky, které ovlivňujísystémrenin-angiotenzin-aldosteron zahrnujícíinhibitoryreceptoru

pro angiotenzin II(AIIRA), mohou zvyšovatureuvkrvia sérovýkreatinin upacientůs oboustrannou

stenózourenálníartérie nebo stenózou renálníartérie usolitérníledviny.

Transplantaceledvin

NejsoužádnézkušenostispodávánímpřípravkuCandegammapacientůmponedávné

transplantaciledvin.

Hypotenze

VprůběhuléčbypřípravkemCandegamma se u pacientů se srdečnímselhánímmůže objevit

hypotenze.Hypotenze se může objevitiu hypertenzních pacientů s deplecíintravaskulárního objemu,

např. upacientůléčených vysokýmidávkamidiuretik.Na počátku léčbyjetřebaobezřetnostaje

třeba pokusitse o korekcihypovolémie.

4

Anestezie a chirurgický zákrok

Upacientůléčených antagonistyangiotenzinu IIsemůže po dobu anestezie achirurgického zákroku

vyskytnouthypotenze nazákladěblokádysystému renin-angiotenzin.Ve velmivzácných případech

může jítotěžkou hypotenzi, která může vyžadovatintravenóznípodánítekutina/nebo vazopresorů.

Stenóza aortálnía mitrálníchlopně (obstrukčníhypertrofická kardiomyopatie)

Podobnějakoujinýchvazodilatanciíjenutnévěnovatzvláštnípozornostpacientům

shemodynamickyvýznamnouaortálnínebomitrálnístenózouneboobstrukčníhypertrofickou

kardiomyopatií.

Primárníhyperaldosteronismus

Pacientis primárnímhyperaldosteronismemobecně nereagujína antihypertenziva, která působí

prostřednictvíminhibicesystému renin-angiotenzin-aldosteron. PoužitípřípravkuCandegamma se

utěchtopacientů nedoporučuje.

Hyperkalémie

Souběžné podávánípřípravku Candegamma adraslíkšetřících diuretik, přípravků s obsahem

draslíku, náhradsolísobsahemdraslíku nebojiných léčiv, která mohou zvyšovatkalémii(např.

heparin),můževéstke zvýšeníobsahudraslíku vséruu pacientů s hypertenzí.Podle potřebyby

mělo býtzahájeno monitorovánídraslíku.

UpacientůsesrdečnímselhánímléčenýchpřípravkemCandegammasemůže vyskytnout

hyperkalémie.Doporučujesepravidelnémonitorovánísérovéhodraslíku.KombinaceACEinhibitorů,

draslíkšetřícíchdiuretik(např.spironolakton)apřípravkuCandegammasenedoporučuje aje možno

otéto kombinaciuvažovatpouze po pečlivémzhodnocenípotenciálníhoprospěchu a rizika.

Všeobecně

Upacientů,jejichžcévnítonus arenálnífunkcezávisejípředevšímna aktivitěsystému renin-

angiotenzin-aldosteron (např. pacientistěžkýmměstnavýmsrdečnímselhánímnebo primárním

renálnímonemocněním, včetněstenózyrenálníartérie),jeléčbajinýmiléčivy, která ovlivňujítento

systém, spojenas projevyakutníhypotenze, azotémie, oligurie nebo,vzácně,akutníhorenálního

selhání.Tytoprojevynelze vyloučitaniu AIIRA. Podobnějako ukterýchkolivjiných antihypertenziv

může véstnáhlésníženíkrevního tlaku u pacientů sischemickou chorobousrdečnínebo ischemickou

cerebrovaskulárníchorobou kinfarktu myokardu nebomozkovémrtvici.

Antihypertenzivníúčinekkandesartanu může býtzvýšenjinýmiléčivýmipřípravky, které snižují

krevnítlak, aťjsoujižpředepsányjako antihyperztenziva, nebo vjiných indikacích.

Candegammaobsahujemonohydrátlaktosy.Pacientisevzácnýmidědičnýmiproblémys

intolerancígalaktosy,vrozenýmnedostatkemlaktázynebomalabsorpcíglukosyagalaktosyby

tentopřípravekneměliužívat.

Těhotenství

Léčba AIIRAbyneměla býtzahajovánavprůběhutěhotenství. Pokud nenípokračovánívléčbě

AIIRApovažováno za nezbytné, mělybybýtpacientky, které plánujíotěhotnět,převedenyna

alternativníantihypertenzníléčbu sezavedenýmbezpečnostnímprofilempro podávánívtěhotenství.

Pokud je diagnostikováno těhotenství,léčbaAIIRAmusíbýtokamžitě přerušena,a pokudjeto

vhodné,jetřebazahájitalternativníléčbu(vizbody4.3 a 4.6).

4.5Interakce sjinýmiléčivýmipřípravkya jinéformy interakce

Vklinických studiích zaměřených nafarmakokinetiku bylposuzován hydrochlorothiazid,

warfarin, digoxin, perorálníkontraceptiva (např. ethinylestradiol/levonorgestrel), glibenklamid,

nifedipin aenalapril. Nebylyzjištěnyžádnéklinickyvýznamnéfarmakokinetickéinterakce

stěmitoléčivýmilátkami.

5

Souběžnépodávánídraslíkšetřícíchdiuretik,doplňkůdraslíku,náhradsolísobsahemdraslíkunebo

jinýchléků(např.heparin)můževéstkezvýšenísérovéhodraslíku.Pokudjetovhodné,jetřeba

provádětkontrolysérovéhodraslíku(vizbod4.4).

PřisoučasnémpodáváníACE inhibitorůa přípravků s lithiembylpozorován reverzibilnívzestup

koncentracílithia vséru s projevytoxicity. Podobnýúčineklze očekávatu AIIRA.Užívání

kandesartanus lithiemsenedoporučuje. Pokudje tatokombinace nezbytná, doporučujesepečlivé

monitorovánísérových koncentracílithia.

PřisouběžnémpodáváníAIIRAa nesteroidních protizánětlivých přípravků (NSAID, tj.selektivní

inhibitoryCOX-2, kyselinaacetylsalicylová (>3 g/den)a neselektivníNSAID)může dojítkoslabení

antihypertenzivního účinku.

Podobnějako u ACE inhibitorů může souběžné užíváníAIIRAa NSAIDvéstke zvýšenírizika

zhoršenírenálníchfunkcí,včetně možného akutního selháníledvin,a ke zvýšeníhladinydraslíku

vséru, předevšímu pacientů s poškozenou funkcíledvin.Tato kombinace semá podávatopatrně,

zejménau starších pacientů. Pacientimajíbýtadekvátně hydratovániaje třeba zvážitmonitorování

renálníchfunkcíihned po zahájenísouběžné léčbya dále vpravidelných intervalech

4.6Fertilita, těhotenstvíakojení

Těhotenství

Nedoporučuje sepodávatAIIRAvprvnímtrimestrutěhotenství(vizbod 4.4). PoužitíAIIRAje

kontraindikováno ve druhéma třetímtrimestrutěhotenství(vizbody4.3 a 4.4).

Epidemiologické důkazyoteratogennímriziku přiexpoziciACE inhibitorůmvprůběhu prvního

trimestrutěhotenstvínejsoujednoznačné, ovšemmalývzestuprizika nelze vyloučit. Ačkoli

neexistujíkontrolovanéepidemiologické údaje o riziku AIIRA,mohou u této skupinyléčiv

existovatpodobnárizika. Pokud nenípokračováníléčbyAIIRApovažováno za zcela nezbytné,

mělybybýtpacientky, které plánujíotěhotnět, převedenyna jinou alternativníantihypertenzní

léčbusezavedenýmbezpečnostnímprofilempro podávánívtěhotenství.Jakmile je

diagnostikováno těhotenství, léčbu AIIRAje třebaokamžitě ukončit,a pokudje tovhodné, zahájit

alternativníléčbu.

Jeznámo, že expoziceAIIRAvprůběhu druhéhoa třetího trimestru těhotenstvímá toxické

účinkyna lidskýplod (sníženífunkceledvin, oligohydramnion, zpomaleníosifikace lebky)a

novorozence (selháníledvin, hypotenze, hyperkalémie)(vizbod 5.3).

PokuddošlokexpoziciAIIRAvobdobíoddruhéhotrimestrutěhotenství,doporučujeseprovést

ultrazvukovoukontrolufunkceledvinakontrolulebky.

Děti,jejichžmatkyužívalyAIIRA,bymělybýtpečlivěsledoványzhlediskahypotenze

(vizbody4.3a4.4).

Kojení

PřípravekCandegammasenedoporučujepodávatvprůběhukojení,neboťnejsoudostupnéinformace

ojehopoužitívprůběhukojení.Jetřebadátpřednostjinýmléčebnýmrežimůmsezavedenějším

bezpečnostnímprofilempropodáváníběhemkojení,zvláštěpřikojenínovorozencůnebopředčasně

narozenýchdětí.

6

4.7Účinky na schopnostřídita obsluhovatstroje

Nebylyprovedenyžádnéstudie,kterébyhodnotilyvlivkandesartanunaschopnostříditaobsluhovat

stroje.Jevšaktřebamítnazřeteli,žesevprůběhuléčbypřípravkemCandegammamohou

příležitostněvyskytnoutzávratěaúnava.

4.8Nežádoucíúčinky

Léčba hypertenze

Nežádoucíúčinky, které sevyskytlyvkontrolovaných klinických studiích,bylymírnéa

přechodné. Celkovývýskytnežádoucích příhod nevykazovalspojitosts podávanou dávkou nebo

věkem. Nutnostpřerušitléčbu vdůsledku výskytu nežádoucípříhodybyla podobná ve skupině

skandesartan-cilexetilem(3,1 %)a splacebem(3,2 %).

Vsouhrnnéanalýzeúdajůzklinickýchstudiíuhypertenzníchpacientůbylydefinoványnežádoucí

účinkykandesartan-cilexetilunazákladěvýskytu,kterýbylalespoňo1%vyššínežvýskyt

uplaceba.Napodkladětétodefinicebylynejčastějihlášenýminežádoucímiúčinkyzávrať/vertigo,

bolesthlavyarespiračníinfekce.

Tabulka níže uvádínežádoucíúčinkyzklinických studiía postmaketingového období.

Frekvence uvedené vtabulkách vbodě 4.8jsou definoványnásledovně:velmičasté (≥1/10),

časté (≥1/100až< 1/10),méněčasté(≥1/1000 až<1/100), vzácné (≥1/10000až< 1/1000)a

velmivzácné (< 1/10 000).

Třída orgánových systémů Frekvence Nežádoucíúčinek

Infekcea infestace Časté Respiračníinfekce

Poruchykrve alymfatického

systému Velmivzácné Leukopenie,neutropenie a

agranulocytóza

Poruchymetabolismu a

výživy Velmivzácné Hyperkalémie, hyponatrémie

Poruchynervového sytému Časté Závratě/vertigo, bolesthlavy

Gastrointestinálníporuchy Velmivzácné Nauzea

Poruchyjatera žlučových

cest Velmivzácné Zvýšené hodnotyjaterníchenzymů,

abnormálnífunkcejaternebo hepatitida

Poruchykůže apodkožní

tkáně Velmivzácné Angioedém,vyrážka, kopřivka, svědění

Poruchysvalové akosterní

soustavya pojivové tkáně Velmivzácné Bolestzad, bolestkloubůasvalů

Poruchyledvin a močových

cest Velmivzácné

Porucha funkceledvinvčetněselhání

ledvin upredisponovanýchpacientů(viz

bod 4.4)

Laboratornínálezy

Všeobecně nebylyzjištěnyklinickyvýznamné účinkypřípravku Candegamma naběžné laboratorní

hodnoty.Podobnějako ujiných inhibitorůsystému renin-angiotenzin-aldosteronbylpozorován

mírnýpokleshemoglobinu.Upacientůléčených přípravkemCandegamma neníobvykle nutné

pravidelnésledovánílaboratorníchhodnot. Upacientůsporuchoufunkceledvin se doporučuje

pravidelnésledovánísérového draslíku a kreatininu.

7

Léčba srdečníhoselhání

Profilnežádoucích účinkůkandesartanuu pacientůsesrdečnímselhánímbylvsouladusfarmakologií

léčivé látkya zdravotnímstavempacientů.Vklinickémprogramu CHARM, kterýsrovnával

kandesartan vdávkách až32 mg(n = 3803)s placebem(n = 3796), přerušiloléčbu vdůsledku

nežádoucích účinků celkem21,0 %pacientů ve skupině skandesartanema 16,1%ve skupině

splacebem.Nejčastějihlášenýminežádoucímiúčinkybylyhyperkalémie, hypotenze aporuchafunkce

ledvin.Tyto příhodybylyčastějšíu pacientůve věku nad 70 let,diabetiků nebo pacientů, kterýmbyly

podáványdalšíléčivé přípravky,kteréovlivňujísystémrenin-angiotensin-aldosteron, zejménaACE

inhibitorya/nebospironolakton.

Tabulka níže uvádínežádoucíúčinkyzklinických studiía postmarketingového období.

Třída orgánových systémů Frekvence Nežádoucíúčinek

Poruchykrve alymfatického

systému Velmivzácné Leukopenie,neutropenie a

agranulocytóza

Poruchymetabolismu a

výživy Časté

Velmivzácné Hyperkalémie

Hyponatrémie

Poruchynervového sytému Velmivzácné Závratě, bolesthlavy

Cévníporuchy Časté Hypotenze

Gastrointestinálníporuchy Velmivzácné Nauzea

Poruchyjatera žlučových

cest Velmivzácné Zvýšené hodnotyjaterníchenzymů,

abnormálnífunkcejaternebo hepatitida

Poruchykůže apodkožní

tkáně Velmivzácné Angioedém,vyrážka, kopřivka, svědění

Poruchysvalové akosterní

soustavya pojivové tkáně Velmivzácné Bolestzad, bolestkloubůasvalů

Poruchyledvin a močových

cest Časté

Porucha funkceledvinvčetněselhání

ledvin upredisponovanýchpacientů(viz

bod 4.4)

Laboratornínálezy

Upacientůléčených přípravkemCandegamma vindikacisrdečníselháníje častáhyperkalémie a

porucha funkceledvin.Doporučujesepravidelné sledovánísérového kreatininu adraslíku (vizbod

4.4).

4.9Předávkování

Příznaky

Na základěfarmakologických úvahjepravděpodobnýmhlavnímprojevempředávkování

symptomatická hypotenze azávratě. Vjednotlivých hlášených případech předávkování(až

672mgkandesartan-cilexetilu)sepacientizotavilibeznásledků.

Léčba předávkování

Pokud je přítomna symptomatická hypotenze,jetřebazahájitsymptomatickou léčbu amonitorovat

vitálnífunkce. Pacientbymělbýtuložen vpoloze nazádech snohama výšenežtrup. Pokud toto

opatřenínenídostatečné, mělbybýtzvětšen objemintravaskulárnítekutinypodáníminfúze, např.

fyziologického roztoku. Pokud tato opatřenínejsou dostatečná,je třeba podatsympatomimetika.

Kandesartan nelze odstranithemodialýzou.

8

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:

antagonistaangiotezinu II,ATCkód:C09CA06

Angiotenzin IIje hlavnímvazoaktivnímhormonemsystému renin-angiotenzin-aldosterona hraje

významnou úlohu vpatofyziologiihypertenze, srdečního selháníajiných kardiovaskulárních

onemocnění.Mávýznamnou úlohuvpatogeneziorgánové hypertrofiea orgánových poškození.

Hlavnífyziologické účinky angiotenzinu II,vazokonstrikce, stimulace sekrecealdosteronu,regulace

vodnía minerálové homeostázyastimulacebuněčnéhorůstu,jsou zprostředkoványinterakcí

sreceptoremtypu 1 (AT

).

Kandesartan-cilexetiljeproléčivemvhodnýmkperorálnímupodání.Popodánísehydrolýzouesteru

vprůběhuabsorpcezgastrointestinálníhotrakturychlepřeměňujenaaktivnílátku-kandesartan.

KandesartanjeAIIRA,selektivníproreceptoryAT

,spevnouvazbouapomaloudisociací

zreceptoru. Nemá agonistickou aktivitu.

Kandesartan neinhibuje ACE, kterýpřeměňuje angiotezin Ina angiotezin IIa degradujebradykinin.

Neovlivňuje ACE, nepotencujebradykinin nebosubstanciP.Vkontrolovaných klinických studiích

srovnávajícíchkandesartans ACE inhibitorybylvýskytkašle nižšíupacientůléčených kandesartan-

cilexetilem. Kandesartan seneváže najiné hormonálníreceptorynebo iontové kanálydůležité

vsystémukardiovaskulárních regulačních mechanismů. Antagonizacereceptorů pro angiotenzin II

)vedeke zvýšeníplazmatické koncentracereninu, angiotenzinu Ia angiotenzinu IIa ke snížení

plazmatické koncentracealdosteronu, závislé na podané dávce.

Hypertenze

Uhypertenze kandesartan způsobuje na dávcezávislýdlouhodobýpoklesarteriálního krevníhotlaku.

Antihypertenzníúčinekje vyvolán poklesemsystémové perifernírezistence, bezreflexního vzestupu

srdečnífrekvence. Nejsoužádnépoznatkyo tom,že by po prvnímpodánídocházelo ke vzniku

významné hypotenze nebo"rebound"fenoménu po přerušeníléčby.

Pojednorázovémpodánídávkykandesartan-cilexetiluseprojevínástup antihypertenzního účinku

vprůběhu 2 hodin.Po opakovanémpodáníje maximálního antihypertenzního účinku, bezohledu na

podávanou dávku, dosaženo vprůběhu 4týdnů a antihypertenzníúčinekpřidlouhodobémpodávání

přetrvává.Podlemetaanalýzyjeprůměrnýdodatečnýúčinekzvýšenídávkyz16mgna 32 mgjednou

denněmalý.S ohledemna interindividuálnívariabilitulze u některých pacientů očekávatvyššínež

průměrnýúčinek.Kandesartan-cilexetilpodávanýjednou denně účinněa rovnoměrně snižuje krevní

tlakpo celý24hodinovýdávkovýinterval, přičemžrozdílymezimaximálnímaminimálnímúčinkem

vrámcidávkového intervalujsoumalé. Antihypertenzníúčineka tolerabilita kandesartanu alosartanu

bylyporovnáványve dvou randomizovaných,dvojitě zaslepených studiích u 1268pacientůs mírnou

ažstřednětěžkou hypertenzí.Nejvyššídosaženáhodnota sníženíkrevníhotlaku (systolický/

diastolický)byla 13,1/10,5mmHgpro kandesartan-cilexetil32mgjednou denněa10,0/8,7 mmHgpro

draselnou sůllosartanu100mgjednou denně (rozdílve sníženíkrevníhotlaku 3,1/1,8 mmHg,

p<0,0001/p<0,0001).

Kombinacekandesartan-cilexetilu s hydrochlorothiazidemmá aditivníúčineknasníženíkrevního

tlaku. Zvýšeníantihypertenzního účinkuje pozorovánopřikombinacikandesartan-cilexetilu

samlodipinemnebo felodipinem.

Lékyblokujícísystémrenin-angiotenzin-aldosteron majíméněvýraznýantihypertenzníúčinek

učernochůnežu ostatníchpacientů(obvykle jde o populacis nízkýmreninem).Týká se toi

kandesartanu.Votevřenémklinickémhodnocení, kterého sezúčastnilo5156 pacientů

sdiastolickou hypertenzí, bylo sníženíkrevníhotlaku vprůběhu léčbykandesartanemvýznamně

9

nižšíu černochů nežu ostatních pacientů (14,4/10,3 mmHgvs. 19,0/12,7 mmHg,

p<0,0001/p<0,0001).

Kandesartan zvyšuje průtokkrve ledvinamia buďto neovlivňuje nebo zvyšuje rychlostglomerulární

filtrace(GFR), zatímco cévnírezistencea filtračnífrakcesesnižují.Vtříměsíčníklinické studii

upacientů s hypertenzí,diabetemmellitem2. typu a mikroalbuminuriísnížilkandesartan-cilexetil

vylučováníalbuminu močí(poměralbumin/kreatinin,průměr30 %,95%intervalspolehlivosti15-

42%). Vsoučasnostinejsou kdispoziciúdaje o vlivu kandesartanuna progresidiabetické nefropatie.

Vrandomizovanéklinickéstudiiu4937staršíchpacientů (věk70-89 let, ztoho21 %ve věku 80 leta

starších)s mírnouažstředně závažnou hypertenzítrvajícívprůměru 3,7 roku bylsledován účinek

kandesartan-cilexetilu podávanéhojednou denně vdávce8-16mg(průměrná dávka 12 mg)na

kardiovaskulárnímorbiditua mortalitu(Studyon Cognition and Prognosisin the Erderly).Pacienti

užívalikandesartan-cilexetilneboplacebospolu sdalšíantihypertenzníléčbou podle potřeby. Ve

skupině pacientů,kteříužívalikandesartan, kleslkrevnítlakz166/90 na 145/80 mmHg,vkontrolní

skupině ze 167/90 na 149/82 mmHg. Vprimárnímcílovémparametru,kterýpředstavovalzávažné

kardiovaskulárnípříhody(kardiovaskulárnímortalita, nefatálnícévnímozková příhoda anefatální

infarktmyokardu),nebylyzjištěnyžádnéstatistickyvýznamné rozdíly.Vyskytlose26,7příhod na

1000 pacient/roků ve skupině skandesartanem, ve srovnánís 30 příhodamina 1000 pacient/roků

vkontrolnískupině(relativníriziko 0,89;95%CI0,75 až1,06;p= 0,19).

Srdečníselhání

Léčba kandesartan-cilexetilemsnižuje mortalitu, snižuje hospitalizacivdůsledku srdečníhoselhánía

zlepšuje symptomyu pacientů se systolickou dysfunkcílevé komory, jakbylo prokázáno vprogramu

CHARM–„CandesartaninHeartfailure-AssessmentofReductionin Mortalityand morbidity“.

Tento mezinárodní,placebemkontrolovaný,dvojitězaslepenýstudijníprogramu pacientů

schronickýmsrdečnímselháním(CHF) sfunkčníklasifikacípodle NYHAII-IVsestávalze tří

samostatných studií:CHARM-Alternative (n= 2028)u pacientů s LVEF≤40%neléčených

inhibitoremACEkvůliintoleranci(předevšímkvůlikašli,72%);CHARM-Added (n = 2548)

upacientů s LVEF≤40%a léčených inhibitoremACE a CHARM-Preserved (n= 3023)upacientů

s LVEF> 40%.PacientisoptimálníléčbouCHFnapočátkuprogramubylirandomizovánido

skupinyužívajícíplacebonebokandesartan-cilexetil(vdávcetitrovanéod4mgnebo8mgjednou

dennědo32mgjednoudenněnebovnejvyššítolerovanédávce,průměrnádávka24mg)asledováni

po dobu 37,7měsíce(medián). Po 6měsících léčbybylo63,3 %pacientů užívajícíchkandesartan-

cilexetil(89%)nacílovédávce32mg.

VestudiiCHARM-Alternative bylcelkovýcílovýparametrkardiovaskulárnímortalita nebo první

hospitalizacevdůsledku CHF významně nižšíu kandesartanu ve srovnánís placebem(poměrrizik

(HR)0,77;95%CI0,67-0,89, p < 0,001),cožodpovídá 23%relativnímu sníženírizika. U 33 %

pacientůna kandesartanu (95%CI:30,1 až36,0)a 40,0 %pacientů(95%CI:37,0až43,1)se objevil

tento cílovýparametr, absolutnírozdíl7,0%(95%CI:11,2 až2,8).Čtrnáctpacientů bylo nutné

vprůběhu studieléčit,abyseujednoho pacienta zabrániloúmrtízkardiovaskulárních příčinnebo

hospitalizacipro srdečníselhání.Celkovýcílovýparametrmortalityze všech příčin nebo první

hospitalizacezdůvodu CHF bylu kandesartanu téžvýznamně snížen,HR0,80(95%CI0,70-0,92;

p= 0,001).U36,6%pacientů léčených kandesartanem(95%CI:33,7 až39,7)a42,7 %pacientů

léčených placebem(95%CI:39,6 až45,8)sevyskytnultentocílovýparametr, absolutnírozdíl6,0%

(95%CI:10,3 až1,8).Jakmortalita,takmorbidita (hospitalizace zdůvodu CHF)těchto celkových

cílových parametrů přispělykpříznivýmúčinkůmkandesartanu.Léčbakandesartan-cilexetilemvedla

ke zlepšenífunkčníklasifikace podle NYHA(p= 0,008).

VestudiiCHARM-Addedbylcelkovýcílovýparametrkardiovaskulárnímortalitynebo první

hospitalizacezdůvodů CHF významně snížen u kandesartanu ve srovnánís placebem, HR0,85

(95%CI0,75-0,96;p = 0,011).To odpovídárelativnímu sníženírizika o 15%.U37,9 %(95%CI:

35,2 až40,6)pacientůléčených kandesartanema 42,3%(95%CI:39,6 až45,1)pacientůléčených

10

placebemseobjeviltento cílovýparametr,absolutnírozdíl4,4%(95%CI:8,2 až0,6).Dvacettři

pacientybylo nutné vprůběhu studieléčit, abyseujednoho pacienta zabrániloúmrtí

zkardiovaskulárních příčinnebo hospitalizacipro srdečníselhání.Celkovýcílový parametrmortality

ze všech příčin nebo prvníhospitalizacezdůvodu CHF bylu kandesartanu téžvýznamně snížen

HR0,87 (95%CI0,78-0,98;p = 0,021).U42,2%pacientůléčených kandesartanem(95%CI:39,5 až

45,0)a46,1%pacientůléčených placebem(95%CI:43,4 až48,9)sevyskytnultento cílový

parametr,absolutnírozdíl3,9 %(95%CI:7,8 až0,1).Jakmortalita, takmorbiditatěchto celkových

cílových parametrů přispělykpříznivýmúčinkůmkandesartanu. Léčbakandesartan-cilexetilemvedla

ke zlepšenífunkčníklasifikace podle NYHA(p= 0,020).

VestudiiCHARM-Preservednebylodosaženostatistickyvýznamnéhosníženícelkovéhocílového

parametrukardiovaskulárnímortalitaneboprvníhospitalizacezdůvodůCHF(HR0,89;95%CI:0,77-

1,03;p=0,118).

Mortalita zjakékolivpříčinynebyla statistickyvýznamná, pokud byla hodnocenazvlášťpro

každou ze třístudiíCHARM. Mortalita ze všech příčin byla téžposuzovánavcelkové populaci,

CHARM-Alternative aCHARM-Added (HR0,88;95%CI:0,79 až0,98;p= 0,018)a ve všech

třech studiích (HR0,91;95%CI:0,83 až1,00;p= 0,055).

Příznivé účinkykandesartanu bylykonzistentníbezohledu na věk, pohlavía souběžnou léčbu.

Kandesartan bylúčinnýiupacientůužívajícíchsouběžnějakbeta-blokátory, takACE-inhibitorya

příznivého účinku bylodosaženo bezohledu nato, zdapacientiužívaliACE inhibitoryvcílových

dávkách doporučených léčebnýmisměrnicemičinikoliv.

UpacientůsCHFasníženousystolickoufunkcílevékomory(ejekčnífrakcelevékomory,

LVEF≤40%)snižujekandesartansystémovoucévnírezistenciaplicníkapilárnítlakvzaklínění,

zvyšujeplazmatickouaktivitureninuakoncentraciangiotenzinuIIasnižujehladinyaldosteronu.

5.2Farmakokinetickévlastnosti

Absorpcea distribuce

Po perorálnímpodáníjekandesartan-cilexetilkonvertovánna léčivou látku kandesartan. Absolutní

hodnota biologické dostupnostikandesartan-cilexetiluje přibližně 40%po perorálnímpodáníroztoku

kandesartan-cilexetilu. Relativníbiologická dostupnostlékové formytabletve srovnánís perorálním

roztokemje 34%s velmimalou variabilitou.Odhadovanáabsolutníbiologická dostupnostlékové

formytabletjetedy14%.Průměrnýčas dosaženímaximálníplazmatické koncentrace(C

)po

podánítabletje 3-4 hodiny.Plazmatické koncentrace kandesartanusevrozmezíterapeutických dávek

lineárně zvyšujísdávkou. Nebylo pozorováno ovlivněnífarmakokinetikykandesartanu vzávislostina

pohlaví. Plocha pod křivkou plazmatických koncentracíkandesartanu vzávislostina čase(AUC)není

významně ovlivněnapotravou.

Kandesartanjezvícenež99%vázánnaplazmatickébílkoviny.Zdánlivýdistribučníobjem

kandesartanuje0,1l/kg.

Biologická dostupnostkandesartanu neníovlivněna potravou.

Biotransformacea eliminace

Kandesartanje eliminován převážně vnezměněné forměmočía žlučíapouze vmenšímířeje

metabolizován vjátrech(CYP2C9).Dostupnéinterakčnístudie neukazujína ovlivněníCYP2C9 a

CYP3A4. Na základěin vitroúdajů seinvivoneočekává interakcesléčivy, jejichžmetabolismusje

zprostředkován isoenzymycytochromu P450 CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6,

CYP2E1 nebo CYP3A4.Terminálnípoločas eliminace kandesartanuje přibližně9 hodin. Po

11

opakovanémpodánínedocházíke kumulaciléčiva.

Celková plazmatickáclearancekandesartanuje přibližně 0,37 ml/min/kg, renálníclearanceje asi

0,19 ml/min/kg. Renálníeliminace kandesartanu probíhájakglomerulárnífiltrací,takaktivní

tubulárnísekrecí. Po perorálnímpodáníkandesartan-cilexetilu značeného 14 Cjepřibližně 26%

dávkyvyloučeno močíjako kandesartana 7%jako neaktivnímetabolity. Do stolice se vyloučí56 %

dávkyjako kandesartan a 10 %jako neaktivnímetabolity.

Farmakokinetikau zvláštních populacípacientů

Ustarších lidí(nad 65let)se ve srovnánís mladýmizvyšujehodnota C

o 50 %, resp.AUC

o80%.Vlivpodané dávky kandesartanuna krevnítlaka výskytnežádoucích účinků jsou však

vobou věkových skupinách podobné (vizbod 4.2).

Vesrovnánís pacientys normálnífunkcíledvin bylo upacientů smírnouažstřednězávažnou

poruchoufunkceledvin poopakovanémpodánípřípravku pozorováno zvýšeníhodnotC

o50%a

AUCo 70 %, ale hodnotyt

nebylyzměněny. Odpovídajícízměnyu pacientů sezávažnou

poruchoufunkceledvin bylypřibližně 50%,resp.110%.Terminálnít

kandesartanu byl

upacientů sezávažnouporuchoufunkceledvin přibližně dvakrátdelší. HodnotaAUCkandesartanu

u dialyzovaných pacientů byla podobnájako hodnotaAUCu pacientůsezávažnouporuchoufunkce

ledvin.

Ve dvou studiích s pacientysmírnouažstřednězávažnouporuchoufunkcejaterbylo pozorováno

zvýšeníhodnotAUCkandesartanu, vjednéstudiipřibližně o 20%, ve druhé studiipřibližně

o80%(vizbod 4.2).Nejsou žádnézkušenostiu pacientů sezávažnouporuchoumfunkcejater.

5.3Předklinické údajevztahujícíse k bezpečnosti

Neexistuje žádnýdůkazabnormálnísystémové čilokálníorgánové toxicitypřiklinicky

relevantnímdávkování. Vpředklinických bezpečnostních studiích vykazovalkandesartanve

vysokých dávkách účinekna ledvinya nahodnotyčerveného krevníhoobrazu u myší, potkanů, psů

a opic.Kandesartan snižovalhodnotyčerveného krevního obrazu (erytrocyty, hemoglobin,

hematokrit).Účinkyna ledviny(jako např.intersticiálnínefritida,dilatacetubulů,bazofilnítubuly,

zvýšeníplazmatických koncentracímočovinya kreatininu)vyvolanékandesartanemmohou být

druhotné,jako důsledekhypotenze, vedoucíke změnámperfúze ledvin.Kandesartan dále vyvolal

hyperplazii/hypertrofiijuxtaglomerulárníchbuněk. Tyto změnyjsou důsledkemfarmakologického

účinku kandesartanu. Nezdá se, že byhyperplazie/hypertrofierenálníchjuxtaglomerulárních buněk

byla klinickyrelevantnípřipoužitíterapeutických dávekkandesartanu.

Vpokročilých stádiíchtěhotenstvíbylapozorovánafetálnítoxicita (vizbod 4.6).

Výsledkyzkoušeknamutagenituinvitroainvivoneukazují,žebykandesartanmělmutagenníči

klastogenníaktivitupřiklinickémpoužití.

Nejsou žádné důkazyokancerogenitě.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Vápenatásůlkarmelosy(E466)

Monohydrátlaktosy

Hyprolosa(E463)

Makrogol8000

12

Magnesium-stearát(E572)

Kukuřičnýškrob

Tablety16 mga 32 mgobsahujínavíc:

Červenýoxid železitý(E172)

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3Doba použitelnosti

Pro tabletys obsahem2 mg a 4 mgcandesartanum

30 měsíců

Pro tabletys obsahem8 mg, 16 mga 32 mgcandesartanum

3 roky

6.4Zvláštníopatřeníprouchovávání

Tentoléčivýpřípraveknevyžaduje žádnézvláštnípodmínkyuchovávání.

6.5Druh obalu a obsah balení

Krabička obsahujícíAl/PVC/PE/PVdCblistrypo7,10a 14 tabletách.

Velikostibalení:7, 10,14,28, 30, 56,98, 100, 300tablet

Na trhu nemusíbýtkdispozicivšechnyvelikostibalení.

6.6Zvláštníopatřeníprolikvidacipřípravku a prozacházenís ním

Žádnézvláštnípožadavky.

7. DRŽITELROZHODNUTÍ OREGISTRACI

WörwagPharma GmbH&Co. KG

CalwerStr.7

D-71034 Böblingen

Německo

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Candegamma 2mgtablety:58/629/12-C

Candegamma 4mgtablety:58/630/12-C

Candegamma 8mgtablety:58/631/12-C

Candegamma 16mgtablety:58/632/12-C

Candegamma 32mgtablety:58/633/12-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

7.11.2012

13

10. DATUM REVIZETEXTU

7.11.2012

Podrobné informace otomto léčivémpřípravku jsou kdispozicina webových stránkách:

http://www.sukl.cz

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace