CALCIUMFOLINAT "EBEWE" 15 MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
PENTAHYDRÁT KALCIUM-FOLINÁTU (CALCII FOLINAS PENTAHYDRICUS)
Dostupné s:
EBEWE Pharma Ges.m.b.H Nfg.KG, Unterach
ATC kód:
V03AF03
INN (Mezinárodní Name):
PENTAHYDRATE CALCIUM-FOLINÁTU (CALCII FOLINAS PENTAHYDRICUS)
Dávkování:
15MG
Léková forma:
Tvrdá tobolka
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
20 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
KALCIUM-FOLINÁT
Přehled produktů:
CALCIUMFOLINAT "EBEWE"
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
19/ 842/94-C
Datum autorizace:
0000-00-00

sp.zn.sukls173490/2016

Příbalová informace: informace pro pacienta

Calciumfolinat „Ebewe“ 15 mg

tvrdé tobolky

calcii folinas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li

akékol

další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je přípravek Calciumfolinat „Ebewe“ 15 mg a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Calciumfolinat „Ebewe“ 15 mg užívat

3. Jak se přípravek Calciumfolinat „Ebewe“ 15 mg užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Calciumfolinat „Ebewe“ 15 mg uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Calciumfolinat „Ebewe“ 15 mg a k čemu se používá

Léčivý přípravek Calciumfolinat „Ebewe“ 15 mg se používá při léčbě nádorů. Může se používat

samostatně, ale častěji se používá v kombinaci s dalšími protinádorovými léčivy.

Přípravek Calciumfolinat „Ebewe“ 15 mg je určen:

pro snížení toxických účinků a neutralizaci působení antagonistů kyseliny listové, jako je

methotrexát,

při

cytotoxické

léčbě

předávkování

dospělých

dětí.

Tato

metoda

používaná při cytotoxické léčbě se obecně nazývá ochranná léčba kalcium-folinátem.

pro kombinaci s 5-fluorouracilem při cytotoxické léčbě.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Calciumfolinat „Ebewe“ 15

mg užívat

Nepoužívejte přípravek Calciumfolinat „EBEWE“ 15 mg:

Jestliže jste alergický(á) na léčivou látku kalcium-folinát nebo na kteroukoli další složku

tohoto přípravku (viz bod 6),

Při

onemocnění

zhoubnou

chudokrevností

nebo

při

onemocnění

ostatními

druhy

chudokrevnosti způsobenými nedostatkem vitamínu B

Při podávání přípravku Calciumfolinat „Ebewe“ 15 mg těhotným a kojícím ženám se řiďte

pokyny uvedenými níže.

Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte

svého ošetřujícího lékaře.

Upozornění a opatření

Přípravek Calciumfolinat „Ebewe“ 15 mg se užívá perorálně (ústy).

Kalcium-folinát se má užívat s methotrexátem nebo 5-fluorouracilem pouze pod přímým dohledem

klinického lékaře, který má zkušenosti s látkami používanými při chemoterapii nádorů.

Léčba kalcium-folinátem může zakrývat zhoubnou chudokrevnost a ostatní druhy anémií vzniklých na

podkladě nedostatku vitamínu B

Používání mnoha cytotoxických léčivých přípravků – přímé nebo nepřímé inhibitory syntézy DNA –

vede k makrocytóze (hydroxycarbamid, cytarabin, mercaptopurin, thioguanin). Taková makrocytóza

(zvětšení červených krvinek) se nemá léčit kalcium-folinátem.

U epileptických pacientů léčených fenobarbitalem, fenytoinem, primidonem a succinimidy existuje

riziko zvýšeného výskytu záchvatů vlivem snížení plazmatické koncentrace antiepileptik. Doporučuje

se klinické sledování, případné sledování plazmatických koncentrací, a jestliže je to nutné, úprava

dávek antiepileptik během podávání ckalcium-folinátu a po jeho přerušení.

Kalcium-folinát/5-fluorouracil

Kalcium-folinát může zvýšit riziko toxicity 5-fluorouracilu, obzvláště u starších nebo oslabených

pacientů. Nejběžnějšími projevy jsou leukopenie (nedostatek bílých krvinek), mukozitida, stomatitida

(zánět v dutině ústní) anebo průjem, který je limitujícím faktorem pro výši dávky. Jestliže se kalcium-

folinát a 5-fluorouracil používají společně, musí se v případech projevů toxicity dávka 5-fluorouracilu

snížit více, než když se 5-fluorouracil použije samostatně.

Kombinovaná léčba 5-fluorouracilem/kalcium-folinátem se nemá zahajovat nebo udržovat u pacientů

s příznaky vážného onemocnění trávicího ústrojí (projevy viz výše), bez ohledu na jejich intenzitu, do

té doby, dokud všechny tyto příznaky nezmizí.

Protože průjem může být projevem vážného poškození trávicího ústrojí, pacienti, kteří mají průjem,

musí být pečlivě sledováni až do doby úplného vymizení příznaků, protože by mohlo dojít k rychlému

klinickému zhoršení vedoucímu až ke smrti. Jestliže se objeví průjem nebo zánět v dutině ústní,

doporučuje se snížit dávku 5-fluorouracilu, dokud příznaky zcela nevymizí. Obzvláště starší lidé a

pacienti

sníženým

fyzickým

výkonem

důsledku

svého

onemocnění

mají

sklony

k těmto

komplikacím. Proto se musí léčbě takových pacientů věnovat zvláštní pozornost.

U starších pacientů a pacientů, kteří se podrobili předběžné radioterapii se doporučuje zahájit léčbu

sníženou dávkou 5-fluorouracilu.

U pacientů, kteří dostávají kombinovanou léčbu 5-fluorouracilem/kalcium-folinátem se má sledovat

hladina vápníku a v případě nízkých hladin se má provést jeho doplňování.

Kalcium-folinát/methotrexát

Kalcium-folinát nemá vliv na nehematologické toxicity methotrexátu jako je nefrotoxicita vyplývající

ze srážení methotrexátu a/nebo jeho metabolitů v ledvinách. U pacientů, kteří prodělají opožděné

počáteční vylučování methotrexátu, se pravděpodobně vyvine vratné ledvinové selhání a všechny

toxicity spojené s methotrexátem. Předešlá nebo methotrexátem vyvolaná ledvinová nedostatečnost

bývá často spojena s opožděným vylučováním methotrexátu, což může zvýšit potřebu podání vyšších

dávek nebo prodloužit dobu podávání kalcium-folinátu.

Je potřeba se vyhnout podání příliš vysokých dávek kalcium-folinátu, protože by to mohlo oslabit

protinádorové působení methotrexátu, obzvláště u nádorů CNS, kde se po opakovaných léčebných

kúrách kalcium-folinát hromadí.

Rezistence vůči

methotrexátu jako

výsledek sníženého

membránového

transportu zahrnuje

také

rezistenci vůči ochranné léčbě kyselinou folinovou, protože tyto přípravky sdílejí stejný transportní

systém.

Náhodné předávkování antagonistou kyseliny listové, jako je methotrexát, by se mělo léčit jako náhlá

příhoda. Protože se zvyšuje časový interval mezi podáním methotrexátu a ochrannou léčbou kalcium-

folinátem, účinnost kalcium-folinátu při potlačování toxicity se snižuje.

V případě výskytu abnormálních laboratorních výsledků nebo při projevech toxicity je vždy nutné

zvážit možnost, že si pacient bere další léky interagující s methotrexátem (např. léky, které mohou

zasahovat do jeho vylučování nebo se vázat na sérový albumin).

Další léčivé přípravky a přípravek Calciumfolinat „Ebewe“ 15 mg

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat.

Když

kalcium-folinát

kombinuje

s antagonistou

kyseliny

listové

(např.

cotrimoxazolem,

pyrimethaminem),

účinnost

působení

antagonisty

kyseliny

listové

buď

sníží,

nebo

zcela

neutralizuje.

Kalcium-folinát může snížit účinek antiepileptických látek: fenobarbitalu, primidonu, fenytoinu a

succinimidů

může

zvýšit

četnost

výskytu

záchvatů

(můžeme

pozorovat

snížení

hladin

enzymatických induktorů protikřečových léků, protože jaterní metabolismus je zvýšený, jelikož foláty

jsou jedním ze spolufaktorů).

Současné podávání kalcium-folinátu s 5-fluorouracilem, jak se prokázalo, posiluje účinnost a toxicitu

5-fluorouracilu.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Neexistují odpovídající a dobře kontrolované klinické studie prováděné u těhotných a kojících žen.

S kalcium-folinátem se také neprováděly žádné reprodukční studie toxicity na zvířatech. Neexistují

žádné náznaky, že by kyselina folinová podávaná v těhotenství vyvolávala škodlivé účinky. Během

těhotenství má být methotrexát podáván pouze v jasně indikovaných případech, v nichž prospěšné

účinky léku pro matku převáží nad možnými riziky pro plod. V případě, že se provádí léčba

methotrexátem nebo jinými antagonisty kyseliny listové navzdory těhotenství nebo kojení, pak nejsou

žádná omezení pro podávání kalcium-folinátu, protože jeho používání snižuje toxicitu nebo působí

proti účinkům takové léčby.

Používání 5-fluorouracilu je všeobecně kontraindikováno v době těhotenství a kojení. To se týká také

kombinovaného používání kalcium-folinátu s 5-fluorouracilem.

Není známo, zda je kalcium-folinát vylučován do mateřského mléka. Proto může být kalcium-folinát

používán během kojení jen tehdy, když se to s ohledem na léčebné indikace považuje za nezbytné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neexistují žádné důkazy o tom, že by užívání přípravku Calciumfolinat „Ebewe“ 15 mg mělo vliv na

schopnost řídit dopravní prostředek nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Calciumfolinat „Ebewe“ 15 mg obsahuje monohydrát laktózy

Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem

dříve, než začnete tento přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek Calciumfolinat „Ebewe“ 15 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Jestliže si všimnete jakýchkoliv neobvyklých

známek, příznaků nebo pocitů, řekněte to, prosím, okamžitě svému lékaři nebo lékárníkovi.

Tento lék Vám bude podávat lékařský personál. Neberte si ho proto sami.

Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a)

Jestliže dojde k předávkování, nebo když zjistíte výrazné vedlejší účinky, oznamte to okamžitě svému

lékaři.

Nebyly

zaznamenány

žádné

následky

pacientů,

kteří

dostali

více

kalcium-folinátu,

než

doporučované

množství.

Nicméně,

mimořádně

vysoké

dávky

kalcium-folinátu

mohou

úplně

znehodnotit terapeutické účinky antagonistů kyseliny listové.

Jestliže dojde k předávkování kombinace 5-fluorouracilu s kalcium-folinátem, řiďte se pokyny pro

používání 5-fluorouracilu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Calciumfolinat „Ebewe“ 15mg

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

zdravotní sestry

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Calciumfolinat „Ebewe“ 15mg nežádoucí účinky

které se ale

nemusí vyskytnout u každého..

Kalcium-folinát může způsobit následující nežádoucí účinky:

Pro obě léčebné indikace:

Velmi vzácné nežádoucí účinky

(

vyskytující se až u 1 z 10 000 osob

)

těžké alergické reakce – může se u Vás vyskytnout náhlá svědivá vyrážka (kopřivka), otok

rukou, chodidel, kotníků, tváří, rtů, úst nebo hrdla (což může způsobit potíže s polykáním a s

dechem) a můžete mít pocit na omdlení. To je závažný nežádoucí účinek. Můžete potřebovat

okamžitou lékařskou pomoc.

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytující se až u 1 z 1000 osob)

zvýšení počtu záchvatů u epileptických pacientů

deprese

agitovanost

poruchy trávicího ústrojí

nespavost

Kombinovaná léčba s 5-fluorouracilem:

Pokud je Vám kalcium-folinát podáván v kombinaci s přípravkem k léčbě rakoviny obsahujícím

fluoropyrimidiny, je více pravděpodobné, že se u Vás vyskytnou následující nežádoucí účinky

Velmi časté nežádoucí účinky (vyskytující se až u 1 z 10 osob)

nauzea (pocit na zvracení)

zvracení

těžký průjem

dehydratace v důsledku průjmu

zánět sliznice střeva a úst (vyskytly se i život ohrožující případy)

snížení počtu krevních buněk (včetně život ohrožujících případů)

Časté

červenání a otok dlaní nebo chodidel, což může způsobit olupování kůže (syndrom ruka-noha)

Není známo (četnost nelze odhadnout z dostupných dat)

zvýšené množství amoniaku v krvi

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Calciumfolinat „Ebewe“ 15 mg uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce/blistru za Použitelné

do:/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Calciumfolinat „Ebewe“ 15 mg obsahuje

Léčivou látkou je calcii folinas pentahydricus.

Jedna tvrdá tobolka obsahuje calcii folinas pentahydricus 19,06 mg, což odpovídá acidum folinicum

15 mg.

Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktózy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát,

sodná sůl kroskarmelózy, želatina, čištěná voda a barviva: E 171 (oxid titaničitý), E 172 (žlutý oxid

železitý), E 132 (indigokarmin).

Jak přípravek Calciumfolinat „Ebewe“ 15 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Tvrdé tobolky

Popis přípravku: želatinové tobolky se spodní částí bílou, vrchní olivově zelenou, obsahující bílý

prášek

Balení:

1. Polypropylenová lahvička s LDPE pojistným uzávěrem, krabička

2. PVC/PVDC/Al blistr, krabička

Velikost balení: 20 tobolek

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG,

Unterach, Rakousko

Výrobce

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG,Unterach,Rakousko

Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo

Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19.7.2016

sp.zn.sukls173490/2016

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Calciumfolinat „Ebewe“ 15 mg

tvrdé tobolky

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tobolka obsahuje calcii folinas pentahydricus 19,06 mg (odpovídá 15 mg acidum

folinicum).

Pomocné látky se známým účinkem: obsahuje monohydrát laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka

Popis přípravku: želatinové tobolky se spodní částí bílou, vrchní olivově zelenou, obsahující

bílý prášek

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Přípravek Calciumfolinat „Ebewe“ 15 mg je indikován:

v případech, kdy je zapotřebí omezit toxické účinky a neutralizovat působení

antagonistů

kyseliny

listové

(jako

methotrexát)

při

cytotoxické

léčbě

předávkování u dospělých i u dětí. Tato metoda používaná při cytotoxické léčbě

se obecně nazývá ochranná léčba kalcium-folinátem.

ke kombinaci s 5-fluorouracilem při cytotoxické léčbě.

4.2 Dávkování a způsob podání

Calciumfolinat „Ebewe“ 15 mg je určen k perorálnímu podání.

Dávky nad 50 mg by se měly podávat parenterálně, protože vyšší dávky podávané perorálně

nevedou k vyšším hladinám látky v krvi v důsledku nasycení při vstřebávání kalcium-folinátu.

U pacientů s malabsorpčním syndromem nebo u dalšími gastrointestinálními poruchami

(zvracení, průjmy, subileus atd.), kde není zajištěna enterální absorpce je potřeba provádět

ochrannou léčbu kalcium-folinátem parenterálně.

Ochranná léčba kalcium-folinátem při léčbě methotrexátem:

Protože

dávkovací

schéma

ochrannou

léčbu

kalcium-folinátem

závisí

značně

dávkování a způsobu podání střední nebo vysoké dávky methotrexátu, bude methotrexátový

protokol určovat dávkovací schéma kalcium-folinátu pro léčbu. Proto je nejlepší se podívat

do protokolu používané střední nebo vysoké dávky methotrexátu na dávkování a způsoby

podávání kalcium-folinátu.

Následující pokyny mohou sloužit jako ilustrace schémat použitých u dospělých, starších lidí

a u dětí:

Ochranná léčba kalcium-folinátem je nezbytná, pokud je methotrexát podáván v dávkách

vyšších než 500 mg/m

tělesného povrchu a má se zvážit u dávek v rozmezí 100 – 500 mg/

tělesného povrchu.

Dávkování a délka léčby kalcium-folinátem závisí primárně na dávkování methotrexátu

a/nebo výskytu toxických symptomů. Obvykle se podá první dávka kalcium-folinátu 15 mg (6

- 12 mg/m

) 12 - 24 hodin (nejpozději 24 hodin) po začátku infuze methotrexátu. Stejná

dávka se aplikuje každých 6 hodin v průběhu 72 hodin. Vyskytne-li se více toxických

nežádoucích příznaků, léčba kalcium-folinátem se zintenzivní a prodlouží. Později se může

přejít na perorální podávání.

Nezbytnou

součástí

ochranné

léčby

kalcium-folinátem

zajištění

rychlé

exkrece

methotrexátu (udržování vysoké produkce moči a její alkalinizace). Funkce ledvin musí být

denně sledována měřením sérových hladin creatininu.

Zbytková hladina methotrexátu v krvi se má změřit 48 hodin po začátku infuze methotrexátu.

Pokud je hladina zbytkového methotrexátu > 0,5 μmol/l, dávkování kalcium-folinátu má být

upraveno dle následující tabulky:

Zbytková hladina methotrexátu 48 hodin po

zahájení infuze:

Dodatečná dávka kalcium-folinátu, která má

být podána každých 6 hodin po dobu 48

hodin, než hladina methotrexátu klesne pod

0,05 μmol/l

> 0,5 μmol/l

15 mg/m

> 1,0 μmol/l

100 mg/m

> 2,0 μmol/l

200 mg/m

Kombinovaná chemoterapie s 5-fluorouracilem:

Používají se různá dávkovací schémata a různé dávky, aniž by se prokázalo, že je kterákoli

dávka optimální.

Dávkování kalcium-folinátu při kombinované léčbě s 5-FU: viz souhrn údajů o přípravku

Calciumfolinat „Ebewe“ 10 mg/ml a 5-Fluorouracil „Ebewe“.

Určení počtu opakování terapeutických cyklů se ponechává na úvaze klinického lékaře.

Antidotum antagonistů kyseliny listové trimetrexátu, trimethoprimu a pyrimethaminu

Toxicita trimetrexátu:

Prevence: Kalcium-folinát by se měl podávat během léčby s trimetrexátem každý den a 72

hodin po poslední dávce trimetrexátu. kalcium-folinát může být podáván buď intravenózně

v dávce 20 mg/m

po dobu 5 až 10 minut každých 6 hodin do celkové denní dávky 80 mg/m

nebo perorálně ve čtyřech dávkách 20 mg/m

podaných ve stejných časových intervalech.

Denní dávky kalcium-folinátu by se měly upravit v závislosti na hematologické toxicitě

trimetrexátu.

Předávkování

(možné

dávek

trimetrexátu

mg/m

současného

podávání

kalcium-folinátu): po dokončení podávání trimetrexátu, podáme kalcium-folinát 40 mg/m

intravenózně každých 6 hodin po dobu 3 dnů.

Toxicita trimethoprimu:

Po přerušení podávání trimethoprimu podáváme denně 3-10 mg kalcium-folinátu, dokud se

neupraví krevní obraz.

Toxicita pyrimethaminu:

V případě podávání vysokých dávek pyrimethaminu nebo při prodloužené léčbě nižšími

dávkami by se měl současně podávat kalcium-folinát v množství 5 až 50 mg denně.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na kalcium-folinát nebo na kteroukoli pomocnou

látku uvedenou v bodě 6.1.

Onemocnění perniciózní anemií nebo jinými druhy anemií vzniklých na základě karence

vitamínu B

Pokud

používání

kalcium-folinátu

s methotrexátem

nebo

5-fluorouracilem

v době

těhotenství, viz. bod 4.6 a souhrn údajů o přípravku methotrexátu a 5-fluorouracilu.

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Přípravek Calciumfolinat „Ebewe“ 15 mg je určen k perorálnímu podání.

Kalcium-folinát

měl

používat

s methotrexátem

nebo

5-fluorouracilem

pouze

přímým dohledem klinického lékaře, který má zkušenosti s léčbou nádorů.

Léčba kalcium-folinátem může maskovat perniciózní anemii a ostatní druhy anémií vzniklých

na podkladě karence vitamínu B

Používání mnoha cytotoxických přípravků – přímé nebo nepřímé inhibitory syntézy DNA –

vede

k makrocytóze

(hydroxycarbamid,

cytarabin,

mecaptopurin,

thioguanin).

Taková

makrocytóza nesmí být léčena kyselinou folinovou.

U epileptických pacientů léčených fenobarbitalem, fenytoinem, primidonem a succinimidy

existuje

riziko

zvýšeného

výskytu

záchvatů

vlivem

snížení

plazmatické

koncentrace

antiepileptik.

Doporučuje

klinické

sledování,

případné

sledování

plazmatických

koncentrací a, jestliže je to nutné, úprava dávek antiepileptik během podávání kalcium-

folinátu a po jeho přerušení (viz. také část 4.5 Interakce).

Kalcium-folinát / 5-fluorouracil

Kalcium-folinát

může

zvýšit

riziko

toxicity

5-fluorouracilu,

obzvláště

starších

nebo

oslabených pacientů. Nejběžnějšími projevy limitujícími dávku jsou leukopénie, mukozitida,

stomatitida a/nebo průjem. Jestliže se kalcium-folinát a 5-fluorouracil používají společně,

musí se v případech projevů toxicity dávka 5-fluorouracilu snížit více, než když se 5-

fluorouracil použije samostatně.

Kombinovaná léčba 5-fluorouracilem/kalcium-folinátem se nemá zahajovat nebo udržovat u

pacientů s příznaky gastrointestinální toxicity (zmíněny výše) bez ohledu na jejich intenzitu

až do doby jejich vymizení.

Protože průjem může být projevem gastrointestinální toxicity, pacienti, kteří mají průjem,

musí být pečlivě sledováni až do doby jeho vymizení, protože by mohlo dojít k rychlému

klinickému zhoršení

vedoucímu ke smrti. Jestliže se objeví

průjem

a/nebo

stomatitida,

doporučuje se snížit dávku 5-fluorouracilu, dokud příznaky zcela nevymizí. Zvláště starší lidé

a pacienti se sníženým fyzickým výkonem způsobeným onemocněním mají sklony k těmto

toxicitám. Proto se musí jejich léčbě věnovat zvláštní pozornost.

U starších pacientů a pacientů, kteří se podrobili předběžné radioterapii se doporučuje

zahájit léčbu sníženou dávkou 5-fluorouracilu (viz SPC 5-Fluorouracil).

U pacientů, kteří dostávají kombinovanou léčbu 5-fluorouracilem/kalcium-folinátem se má

sledovat hladina kalcia a v případě, že je jeho hladina nízká, mělo by se provést doplnění.

Kalcium-folinát methotrexát

Detaily o snížení toxicity methotrexátu naleznete v příslušném Souhrnu údajů o přípravku.

Kalcium-folinát nemá vliv na nehematologické toxicity methotrexátu jako je nefrotoxicita

vyplývající z precipitace methotrexátu a/nebo jeho metabolitů v ledvinách. U pacientů, kteří

prodělají

opožděné

počáteční

vylučování

methotrexátu,

pravděpodobně

vyvine

reverzibilní renální selhání a všechny toxicity spojené s methotrexátem (prostudujte si prosím

Souhrn

údajů

přípravku

methotrexát).

Existující

methotrexátem

vyvolaná

renální

insuficience bývá často spojena s opožděným vylučováním methotrexátu, což může zvýšit

potřebu aplikace vyšších dávek kalcium-folinátu nebo prodloužit jeho používání.

Je potřeba se vyhnout aplikaci příliš vysokých dávek kalcium-folinátu, protože by tak mohlo

být oslabeno protinádorové působení methotrexátu a to obzvláště u tumorů CNS, kde se po

opakovaných léčebných kúrách kalcium-folinát hromadí.

Rezistence vůči methotrexátu jako výsledek sníženého membránového transportu zahrnuje

také rezistenci vůči ochranné léčbě kyselinou folinovou, protože přípravky sdílejí stejný

transportní systém.

Náhodné předávkování antagonistou kyseliny listové, jako je methotrexát, by se mělo léčit

jako náhlá příhoda. Protože se zvyšuje časový interval mezi podáním methotrexátu a

ochrannou léčbou kalcium-folinátem, účinnost kalcium-folinátu při potlačování toxicity se

snižuje.

V případě výskytu abnormálních laboratorních výsledků nebo při projevech toxicity je vždy

nutné zvážit možnost, že si pacient bere další léky interagující s methotrexátem (např.léky,

které mohou zasahovat do jeho vylučování nebo se vázat na sérový albumin).

Tento

léčivý

přípravek

obsahuje

monohydrát

laktózy.

Pacienti

vzácnými

dědičnými

problémy s intolerancí galaktózy, Lappovým nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy

a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Když se kalcium-folinát kombinuje s antagonistou kyseliny listové (např. cotrimoxazolem,

pyrimethaminem), účinnost působení antagonisty kyseliny listové se buď sníží nebo se zcela

neutralizuje.

Kalcium-folinát může snížit účinek antiepileptických látek: fenobarbitalu, primidonu, fenytoinu

a succinimidů a může zvýšit četnost výskytu záchvatů (můžeme pozorovat snížení hladin

enzymatických induktorů protikřečových léků, protože jaterní metabolismus je zvýšený,

jelikož foláty jsou jedním ze spolufaktorů) (viz. také body 4.4 a 4.8).

Současné podávání kalcium-folinátu s 5-fluorouracilem, jak se prokázalo, posiluje účinnost a

toxicitu 5-fluorouracilu (viz také body 4.4, 4.5 a 4.8).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Neexistují odpovídající a dobře kontrolované klinické studie prováděné u těhotných a kojících

žen. S kalcium-folinátem se také neprováděly žádné reprodukční studie toxicity na zvířatech.

Neexistují

žádné

náznaky,

kyselina

folinová

podávaná

těhotenství

vyvolávala

škodlivé účinky. Během těhotenství má být methotrexát podáván pouze v jasně indikovaných

případech, v nichž prospěšné účinky léku pro matku převáží nad možnými riziky pro plod. V

případě,

provádí

léčba

methotrexátem

nebo

jinými

antagonisty

kyseliny

listové

navzdory těhotenství nebo kojení, pak nejsou žádná omezení pro podávání kalcium-folinátu,

protože jeho používání snižuje toxicitu nebo působí proti účinkům takové léčby.

Používání 5-fluorouracilu je všeobecně kontraindikováno v době těhotenství a kojení. To se

týká také kombinovaného používání kalcium-folinátu s 5-fluorouracilem.

Prostudujte

prosím,

také

informace

týkající

methotrexátu,

ostatních

folátových

antagonistů a 5-fluorouracilu (viz příslušná SPC).

Kojení

Není známo, zda je kalcium-folinát vylučován do mateřského mléka. Proto může být kalcium-

folinát používán během kojení jen tehdy, když se to s ohledem na léčebné indikace považuje

za nezbytné.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Neexistují žádné důkazy o tom, že by používání kalcium-folinátu ovlivňovalo schopnost řídit

motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky jsou uspořádány podle tříd orgánových systémů, upřednostňovaného

termínu dle MedDRA a frekvence s použitím následujících kategorií frekvence: velmi časté

(≥1/10), časté (≥1/100 až < 1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až

<1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Pro obě léčebné indikace:

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné: alergické reakce, včetně anafylaktoidních/anafylaktických reakcí a kopřivky.

Psychiatrické poruchy

Vzácné: insomnie, neklid a depresivní stavy po vysokých dávkách

Gastrointestinální poruchy

Vzácné: gastrointestinální poruchy po vysokých dávkách

Poruchy nervového systému

Vzácné: zvýšení počtu epileptických záchvatů (viz. také bod 4.5)

Kombinovaná léčba s 5-fluorouracilem:

Bezpečnost léčby obecně závisí na použitém schématu dávkování 5-fluorouracilu s ohledem

na zvýšení výskytu toxicit způsobených 5-fluorouracilem.

Poruchy metabolismu a výživy

Není známo

:

hyperamonemie

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi časté

:

porucha tvorby kostní dřeně včetně fatálních případů

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté

:

mukozitida, včetně stomatitidy a cheilitis. Vyskytly se i fatální případy jako

důsledek mukozitidy.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté: palmoplantární erytrodysestesie

Při měsíčním schématu dávkování:

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté: zvracení a nauzea

Výskyt ostatních toxicit vyvolaných 5-fluorouracilem (např. neurotoxicita) není zvýšený.

Při týdenním schématu dávkování:

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté: průjem u vyšších stupňů toxicity a dehydratace, což má za následek přijetí

pacienta do nemocničního léčení a dokonce i smrt.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení

podezření

nežádoucí

účinky

registraci

léčivého

přípravku

důležité.

Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme

zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu: Strana 7

(celkem 10)

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Nebyly hlášeny žádné následky u pacientů, kterým byla podána výrazně vyšší dávka

kalcium-folinátu,

než

doporučeno.

Nicméně,

vysoké

dávky

kalcium-folinátu

mohou

chemoterapeutický účinek antagonistů kyseliny listové anulovat.

V případě, kdy by došlo k předávkování kombinací 5-fluorouracilu a kalcium-folinátu, se má

postupovat podle pokynů pro předávkování 5-fluorouracilu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: antidotum, detoxikans; ATC kód: V03AF03

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Kalcium-folinát je vápenatá sůl kyseliny 5-formyltetrahydrofolové. Je to aktivní metabolit

kyseliny folinové a základní koenzym pro syntézu nukleové kyseliny při cytotoxické terapii.

Kalcium-folinát se často používá pro snížení toxicity a působení proti účinku folátových

antagonistů,

jako

methotrexát.

Kalcium-folinát

folátoví

antagonisté

sdílejí

stejné

membránové transportní nosiče a soutěží o transport do buněk, čímž stimulují eliminaci

folátových antagonistů. To také chrání buňky před účinky folátových antagonistů doplněním

sníženého folátového poolu. Kalcium-folinátt slouží jako předem redukovaný zdroj folátu H4;

může

tedy

obejít

blokádu

folátových

antagonistů

poskytnout

zdroj

různé

formy

koenzymů, jako je kyselina listová.

Kalcium-folinát

také

často

používá

při

biochemické

modulaci

fluoropyridinu

fluorouracilu) pro zvýšení jeho cytotoxického účinku. 5-fluorouracil (5-FU) inhibuje syntézu

thymidylátu (TS), klíčového enzymu zapojeného do pyrimidinové biosyntézy a kalcium-folinát

zvyšuje inhibici syntézy thymidylatu zvýšením vnitrobuněčné zásoby folátu, tedy stabilizuje

komplex 5-FU-TS a zvyšuje jeho aktivitu.

Konečně, kalcium-folinát může být podán intravenózně pro prevenci a léčbu nedostatku

folátu tehdy, když mu není možno zabránit nebo ho upravit dodáním kyseliny listové

perorálně. K tomu dochází v případě plné parenterální výživy a při těžkých poruchách

vstřebávání

(malabsorpční

syndrom).

Intravenózně

také

indikován

při

léčbě

megaloblastické anemie s ohledem na nedostatek kyseliny listové tehdy, když není možné

perorální podávání.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

perorálním

podání

kalcium-folinát

rychle,

prakticky

celý

absorbován.

K nasycení

perorální absorpce kalcium-folinátu dochází při dávkách vyšších než 25 mg. Biologická

dostupnost po perorálním podání závisí na dávce: 97% pro 25 mg, 75% pro 50 mg, 37,5%

pro 100 mg a 31% pro 200 mg.

Metabolismus

Kalcium-folinát je racemát, kde L-forma (L-formyl-tetrahydrofolát, L-5-formyl-THF) je aktivním

optickým izomerem.

Hlavní metabolický produkt kalcium-folinátu je 5-metyl-tetrahydrolistová kyselina (5-metyl-

THF), která se převážně produkuje v játrech a střevní mukóze.

Distribuce

Distribuční objem kyseliny folinové není znám.

Exkrece

80-90 % se vyučuje močí (5- a 10-formyl-tetrahydrofoláty jako neaktivní metabolity) a 5-8 %

stolicí.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neexistují

žádné

předklinické

údaje

považované

relevantní

z hlediska

klinické

bezpečnosti, kromě údajů uvedených v jiné části Souhrnu údajů o přípravku.

6. FARMACEUTICKĚ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Monohydrát

laktózy,

koloidní

bezvodý

oxid

křemičitý,

magnesium-stearát,

sodná

sůl

kroskarmelózy, želatina, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý, indigokarmín.

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

světlem.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

6.5 Druh obalu a obsah balení

1. Polypropylenová lahvička s LDPE pojistným uzávěrem, krabička

2. PVC/PVDC/Al blistr, krabička

Velikost balení : 20 tvrdých tobolek.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Veškerý

nepoužitý

přípravek

nebo

odpad

musí

být

zlikvidován

v souladu

s místními

požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG

Mondseestrasse 11, 4866 Unterach, Rakousko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

19/842/94-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 27.07.1994

Datum posledního prodloužení registrace: 14.10.2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

19.7.2016

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace