Calciject 40 CM

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Calciject 40 CM Injekční roztok
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Calciject 40 CM Injekční roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • skot
 • Terapeutické oblasti:
 • VÁPNÍK
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9937518 - 1 x 400 ml - láhev

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/114/98-C
 • Datum autorizace:
 • 09-12-1998
 • Poslední aktualizace:
 • 05-03-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Pro balení 400 ml

Pro balení 400 ml PI=etiketa

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CALCIJECT 40 CM injekční roztok

Calcii gluconas monohydricus

Magnesii hypophospis hexahydricus

2.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml čirého nažloutlého injekčního roztoku obsahuje

Léčivá látka:

Calcii gluconas monohydricus

333 mg

Magnesii hypophospis hexahydricus

50 mg

3.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited, Rossmore Industrial Estate, Monaghan, Irsko.

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Norbrook Manufacturing Ltd, Rossmore Industrial Estate, Monaghan, Irsko

Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry, Severní Irsko BT35 6 JP.

4.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot.

5.

INDIKACE

Léčba hypokalcemie komplikované deficitem hořčíku u skotu.

6.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH

Doporučená dávka při subkutánním nebo pomalém intravenózním podání

je 200 - 400 ml pro toto.

7.

ZPŮSOB A CESTA(Y) PODÁNÍ

Subkutánní nebo pomalé intravenózní podání.

8.

POKYN PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před aplikací roztok zahřejte na tělesnou teplotu.

9.

KONTRAINDIKACE

Nejsou

10.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou.

11.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

12.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí

Uchovávejte při teplotě do 25 °C

Chraňte před světlem

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

13.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Intravenózní aplikace má být provedena pomalu roztokem zahřátým na tělesnou teplotu a přerušena

při prvních příznacích nežádoucího účinku. Rychlá intravenózní aplikace může mít za následek

kardiální arytmii, toxemii, kolaps a úhyn.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned

lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Náhodná intramuskulární aplikace může vyvolat podráždění v místě vpichu.

Náhodná intravenózní aplikace může mít negativní vliv na funkci kardiovaskulárního

systému. Vyvarujte se kontaktu přípravku s očima. Pokud dojde k zasažení očí, okamžitě je

vypláchněte vodou, při zásahu pokožky ji omyjte vodou a mýdlem. V případě komplikací

vyhledejte lékařskou pomoc.

14. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

15.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2019

16.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pro balení 400 ml se navíc uvede:

LÉKOVÁ FORMA:

Injekční roztok.

VELIKOST BALENÍ:

400 ml

Registrační číslo přípravku: 96/114/98-C

POUZE PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ

EXSPIRACE: {měsíc/rok}

Č. ŠARŽE: {číslo}