BUR 706

Základní informace

 • Název přípravku:
 • BUR 706 Lyofilizát pro suspenzi
 • Léková forma:
 • Lyofilizát pro suspenzi
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • BUR 706 Lyofilizát pro suspenzi
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kur domácí
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9968779 - 1 x 1000 dávka - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/966/94-C
 • Datum autorizace:
 • 09-09-1994
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

BUR 706, lyofilizát pro přípravu suspenze pro kura domácího.

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Merial, 29 avenue Tony Garnier, 69 007 Lyon, Francie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

MERIAL, Rue de l´Aviation, 69800 Saint-Priest, Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

BUR 706, lyofilizát pro přípravu suspenze pro kura domácího.

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 dávka obsahuje:

Léčivá látka:

Virus bursitidis infectiosae avium (phyl. S-706) 10

- 10

CCID

* 50% infekční dávka pro buněčnou kulturu

4.

INDIKACE

K aktivní imunizaci drůbeže proti infekční burzitídě.

Nástup imunity: 2 týdny po vakcinaci.

Trvání imunity: u brojlerů do konce výkrmu, u chovných kuřic je nutná revakcinace inaktivovanou

vakcínou.

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí (brojlerová kuřata, chovné kuřice)

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Vakcinační schéma by mělo být adaptováno na místní epidemiologické podmínky (patogenita

terénního kmene, sanitární podmínky, heterogenita mateřských protilátek) a typ chovu (výkrm

brojlerů, budoucí nosnice). Protože kmen S 706 je možné aplikovat od prvého dne věku kuřat,

lze doporučit jedno z následujících schémat:

Brojleři

- v subklinických epizootických oblastech: BUR 706 se aplikuje první den věku s revakcinací

14. den věku.

- v akutních epizootických oblastech: BUR 706 se aplikuje první den věku s následnou

revakcinací 11. den a 21. den stáří.

Odchov kuřic

- v subklinických epizootických oblastech: BUR 706 se aplikuje 28. den věku.

- v akutních epizootických oblastech: BUR 706 se aplikuje první den věku s následnou

revakcinací 14. a 28. den věku.

Za určitých podmínek je lepší ochrana kuřic zajištěna užitím vakcinačního schématu, kde

dochází ke kombinaci vakcíny BUR 706 podané 1. den věku s inaktivovanou vakcínou proti

infekční burzitídě (Gumboriffa).

Aplikace

1 dávka na kus všem věkovým kategoriím.

Lyofilizát rozpusťte v pitné vodě prosté antiseptik a desinfekčních látek, např. 1000 dávek v 1

ml vody.

Individuální vakcinace (od 1. dne věku)

- oční podání (příklad pro 1000 dávek)

Rozpuštěný lyofilizát (1ml) rozmíchejte ve 40 až 60 ml pitné vody v závislosti na typu

aplikátoru. Umístěte kapku vakcinačního roztoku do jednoho oka každého ptáka a vyčkejte,

dokud se vakcína nevstřebá.

-nosní podání (příklad pro 1000 dávek)

Rozpuštěný lyofilizát (1ml) rozmíchejte ve 250 ml pitné vody. Ponořte zobák kuřete až po

nozdrily, aby se vakcína dostala do nosních dutin.

Hromadná vakcinace

-rozprašováním (od 15-21 dne věku), (příklad pro 1000 dávek)

Rozpuštěný lyofilizát (1ml) rozmíchejte v 500 ml pitné vody. Objem roztoku musí být

přizpůsoben vakcinačnímu zařízení. Sprej aplikujte nad kuřata s využitím aplikátoru, který

produkuje příslušnou velikost kapek. Po aplikaci ponechte kuřata 15 minut spolu k zajištění

dobré účinnosti vakcinace.

- orální podání - pitnou vodou (od 5 dnů věku), (příklad pro 1000 dávek)

Rozpuštěný vakcinační roztok (1ml) nařeďte v takovém množství vody, aby ji zvířata

spotřebovala nejpozději do 2 hodin (např. v 5 až 10 litrech pitné vody - tento objem musí být

přizpůsoben věku drůbeže). Voda nesmí obsahovat antiseptické a dezinfekční látky. Před

vakcinací ponechte drůbež asi dvě hodiny bez pitné vody.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Vakcinovat pouze zdravou drůbež.

Používat obvyklé aseptické postupy.

Na přípravu vakcinačního roztoku používat sterilní materiál bez antiseptických a/nebo

dezinfekčních látek.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2

C – 8

C). Chraňte před světlem.

Chraňte před mrazem.

Použít ihned po naředění.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Uchovávat mimo dosah dětí.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána

zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před

nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě

zvážení jednotlivých případů.

Doporučuje se oddělit vakcinovanou drůbež od nevakcinované, aby se předešlo šíření viru.

Nepoužívat během snášky.

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

Přítomnost antiseptických a nebo desinfekčních látek ve vodě nebo zařízení určeném

k rozpuštění lyofilizátu může mít negativní vliv na účinnost vakcíny.

V případě náhodného samopodání vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou

informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Zabránit kontaminaci očí a dýchacích cest.

Po aplikaci si důkladně umyjte a vydezinfikujte ruce.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním

lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Říjen 2014

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikosti balení

1 x 1000 dávek, 10 x 1000 dávek, 1 x 5000 dávek, 10 x 5000 dávek, .

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.