BREVITAX Koncentrát pro infuzní roztok 6MG/ML

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
PAKLITAXEL (PACLITAXELUM)
Dostupné s:
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha
ATC kód:
L01CD01
INN (Mezinárodní Name):
PACLITAXEL (PACLITAXEL)
Dávkování:
6MG/ML
Léková forma:
Koncentrát pro infuzní roztok
Podání:
Intravenózní podání
Jednotky v balení:
10X5ML Injekční lahvička
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
PAKLITAXEL
Přehled produktů:
BREVITAX
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
44/ 193/05-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

sp.zn.sukls285397/2016

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO UŽIVATELE

BREVITAX 6 mg/ml

koncentrát pro infuzní roztok

paclitaxelum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Brevitax 6 mg/ml a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Brevitax 6 mg/ml používat

Jak se Brevitax 6 mg/ml používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Brevitax 6 mg/ml uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Brevitax 6 mg/ml a k čemu se používá

Brevitax 6mg/ml patří do skupiny látek nazývaných taxany; tyto látky působí proti rakovině. Tyto

látky inhibují růst rakovinotvorných buněk.

Brevitax 6mg/ml se používá k následující léčbě:

Rakovina vaječníků:

jako počáteční léčba v kombinaci s lékem obsahujícím platinu a cisplatinu

jako léčba druhé linie, jestliže jiné léky obsahující platinu nebyly účinné.

Rakovina prsu:

jako počáteční léčba při pokročilé nemoci nebo nemoci, která se rozšířila po celém

těle (metastazující onemocnění). Přípravek Brevitax 6 mg/mlse kombinuje buď s lékem patřícím do

skupiny známé jako antracykliny (tj. doxorubicin, epirubicin, daunorubicin) pro vhodné pacientky,

nebo s lékem nazývaným trastuzumab (u pacientů, pro které léčba antracyklinem není vhodná a jejichž

karcinotvorné buňky obsahují na povrchu protein nazývaný HER2, viz příbalové informace přípravku

obsahujícího trastuzumab).

jako doplňková léčba po léčbě antracyklinem a cyklofosfamidem (AC) po iniciálním

chirurgickém zákroku

jako léčba 2. linie u pacientek, které nereagovaly na standardní léčbu s využitím

antracyklinů nebo u kterých se taková léčba nesmí použít.

Nemalobuněčný karcinom plic:

v kombinaci s cisplatinou, u pacientů, kteří nejsou vhodnými kandidáty pro případné

chirurgické odstranění nádoru nebo radioterapii.

Kaposiho sarkom ve vztahu k AIDS:

jestliže jiná léčba, (např..lipozomálními antracykliny), nebyla účinná.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Brevitax 6mg/ml používat

Nepoužívejte přípravek Brevitax 6 mg/ml:

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku paklitaxel nebo na kteroukoliv další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6), zejména glyceromakrogol-ricinoleát,

jestliže kojíte,

jestliže máte v krvi příliš málo bílých krvinek. Váš lékař to zkontroluje odebráním

krevního vzorku.

jestliže máte závažnou a nezvládnutou infekci a přípravek Brevitax 6mg/ml je užíván k léčbě

Kaposiho sarkomu.

Jestliže se Vás týkají některé z těchto charakteristik, upozorněte svého lékaře dříve, než

začnete přípravek Brevitax 6mg/ml používat.

Léčbu přípravkem Brevitax 6mg/ml se nedoporučuje používat u dětí a mladistvých do 18 let.

Upozornění a opatření

Dříve než začnete přípravek Brevitax 6 mg/ml používat, bude Vám podáván jiný přípravek, aby byly

minimalizované alergické reakce.

Jestliže máte zkušenost se závažnou alergickou reakcí (například potíže s dýcháním,

zkrácený dech, tlak na hrudi, pokles krevního tlaku, závratě, motání hlavy, kožní reakce jako je

vyrážka nebo svědění)

Jestliže máte horečku, závažné nachlazení, povlaky nebo vředy v ústech (známky

útlumu kostní dřeně).

Jestliže máte pocity necitlivosti nebo slabosti rukou či nohou (známky periferní

neuropatie); může být potřebné snížení dávky přípravku Brevitax 6 mg/ml

Jestliže máte závažné jaterní problémy; v tomto případě se léčba přípravkem

Brevitax 6 mg/ml nedoporučuje.

Jestliže máte srdeční převodní problémy

Jestliže se u Vás vyvinul závažný nebo přetrvávající průjem s horečkou a bolestmi

břicha, během nebo krátce po léčbě přípravkem Brevitax 6 mg/ml Vaše tlusté střevo může být

zaníceno (pseudomembranózní kolitida)

Jestliže jste absolvoval/a ozařování hrudníku (protože to může zvýšit riziko zánětu plic)

Jestliže máte bolesti nebo zarudlá ústa (známky mukozitidy) a jste léčen/a na Kaposiho

sarkom. Pravděpodobně potřebujete nižší dávkování.

Upozorněte ihned svého lékaře, pokud se Vás týká něco z uvedeného.

Brevitax 6 mg/ml musí být vždy podáván nitrožilně. Pokud je injikován do tepny, může to

způsobit zánět tepny a můžete trpět bolestí, otokem, zarudnutím a horkem.

Další léčivé přípravky a Brevitax 6 mg/ml

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat. Důvodem je to, že Brevitax 6 mg/ml nebo další léky

užívané souběžně nemusí působit tak, jak se očekává, anebo mohou mít nežádoucí účinky.

Poraďte se se svým lékařem, jestliže užíváte paklitaxel současně se kterýmkoli z následujících

přípravků:

- přípravky k léčbě infekcí (tj. antibiotika jako erythromycin, rifampicin, atd.; zeptejte se

svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka, pokud si nejste jistý(á), zda přípravek,

který užíváte, je antibiotikum), a včetně přípravků k léčbě plísňových infekcí (např.

ketokonazol),

- léky, které pomáhají ustálit náladu, kterým se někdy říká antidepresiva (např. fluoxetin),

- přípravky užívané k léčbě záchvatů (epilepsie) (např. karbamazepin, fenytoin,

fenobarbital),

- léky, které pomáhají snižovat hladiny tuků v krvi (např. gemfibrozil),

- léky užívané při pálení žáhy nebo žaludečních vředech (např. cimetidin),

- léky užívané k léčbě HIV a AIDS (např. ritonavir, sachinavir, indinavir, nelfinavir,

efavirenz, nevirapin),

- přípravek nazvaný klopidogrel, který se používá k předcházení vzniku krevních sraženin

- protinádorové léky (cisplatina) : Brevitax 6 mg/ml musí být podán před cisplatinou a

Vaše funkce ledvin musí být často kontrolována.

- protinádorové léky (doxorubicin): Brevitax 6 mg/ml musí být podán 24 hodin po

doxorubicinu, aby se zabránilo vysokým hladinám této látky v těle.

- léky ke snížení cholesterolu (gemfibrozil): dávky přípravku Brevitax 6 mg/ml musí být

sníženy.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete být tímto přípravkem léčena. Pro prevenci těhotenství v

průběhu léčby přípravkem Brevitax 6 mg/ml používejte účinnou a bezpečnou antikoncepci.

Pacienti muži i ženy ve fertilním věku a/nebo jejich partneři by měli používat antikoncepci ještě

minimálně 6 měsíců po ukončení léčby paklitaxelem Muži by se měli informovat o možnosti

zamražení spermií před zahájením léčby paklitaxelem z důvodů možnosti vzniku neplodnosti.

Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Ukončete kojení, pokud jste léčena přípravkem Brevitax

6 mg/ml. Nezačínejte kojit znovu, dokud Vám to lékař nepovolí.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento lék obsahuje určité množství alkoholu, proto může být narušena Vaše schopnost řídit a/nebo

obsluhovat stroje. Kromě toho mohou Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje narušit také některé

nežádoucí účinky, jako jsou závratě, nevolnost a únava. Samozřejmě nesmíte řídit, máte-li závrať nebo

točí-li se Vám hlava.

Brevitax 6 mg/ml obsahuje glyceromakrogol-ricinoleát. Může způsobit těžké alergické reakce.

Brevitax 6 mg/ml obsahuje alkohol (přibližně 50 % ethanolu), 0,396 g v 1 ml přípravku, což

odpovídá asi 20 g v dávce 300 mg/ 50 ml, což odpovídá 450 ml piva nebo 175 ml vína. Je škodlivý

pro alkoholiky. Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako

jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií. Množství alkoholu v tomto léčivém přípravku

může měnit účinky dalších léků. Množství alkoholu v tomto léčivém přípravku může snížit pozornost

při řízení motorových vozidel nebo obsluze strojů.

3.

Jak se Brevitax 6 mg/ml používá

Aby se minimalizovala možnost vzniku alergické reakce, před podáním přípravku Brevitax 6 mg/ml

dostanete jiné léky buď ve formě tablet nebo infuze do žíly nebo obojí.

Brevitax 6 mg/ml se podává do žíly jako kapačka (intravenózní infuzí) přes filtr. Brevitax 6 mg/ml

může aplikovat pouze vyškolený zdravotnický personál, který Vám předem připraví roztok pro infuzi.

Dávka, kterou dostanete, se vypočítává na základě velikosti povrchu Vašeho těla a podle výsledku

krevních testů provedených před léčbou. V závislosti na typu a závažnosti nádorového onemocnění

dostanete buď Brevitax 6 mg/ml samotný, nebo v kombinaci s dalšími protinádorovými látkami.

Infuze se vždy aplikuje po dobu 3 nebo 24 hodin a obvykle se opakuje každé 2 nebo 3 týdny, pokud

lékař nerozhodne jinak. Váš lékař Vás bude informovat o potřebném počtu cyklů podávání přípravku

Brevitax 6 mg/ml.

Pokud máte jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

Jestliže jste dostal(a) větší dávku Brevitaxu 6 mg/ml, než jste měl(a)

Pro předávkování neexistuje protilátka, proto budete léčen(a) podle Vašich příznaků.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Oznamte ihned Vašemu lékaři, pokud zaznamenáte následující příznaky alergické reakce:

zarudnutí

kožní reakce

svědění

svírání na hrudníku

zkrácené nebo obtížné dýchání

otoky

To všechno mohou být příznaky závažných nežádoucích účinků.

Oznamte ihned Vašemu lékaři:

jestliže máte horečku, závažné nachlazení, bolesti v krku nebo vředy v ústech (známky útlumu

kostní dřeně)

jestliže máte pocity necitlivosti nebo slabosti rukou či nohou (známky periferní neuropatie)

jestliže se u Vás vyvinul závažný nebo přetrvávající průjem s horečkou a bolestmi břicha

Velmi časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 10 ze 100 léčených osob):

Vypadávání vlasů (k většině případů vypadávání vlasů došlo za méně než jeden měsíc po

zahájení užívání paklitaxelu. Pokud se to stane, je u většiny pacientů vypadávání vlasů

výrazné (více než 50%)).

Méně závažné alergické reakce jako zarudnutí kůže, vyrážka, svědění

Infekce: hlavně infekce horních cest dýchacích, infekce močových cest

Zkrácený dech

Bolesti v krku nebo vředy v ústech, bolestivá nebo zarudlá ústa, průjem, pocit

nevolnosti nebo nevolnost (nauzea, zvracení)

Ztráta vlasů

Bolesti svalů, křeče, bolesti kloubů

Horečka, závažné nachlazení, bolest hlavy, závratě, únava, pobledlost, krvácení,

snadnější vznik modřin než obvykle

Necitlivost, brnění nebo slabost rukou a nohou (známky periferní neuropatie)

Testy mohou ukázat: snížený počet krevních destiček, bílých nebo červených krvinek, nízký

tlak krve

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se až u 10 ze 100 léčených osob):

Reakce v místě aplikace (lokalizovaný otok, bolest, zčervenání kůže, ztvrdnutí tkáně v místě

aplikace)

Testy mohou ukázat: zpomalení srdečního tepu, závažné zvýšení jaterních enzymů (alkalické

fosfatázy a AST - SGOT)

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se až u 10 z 1 000 léčených osob):

Šok z infekce (známý jako "septický šok")

Bušení srdce, poruchy srdečního rytmu, rychlé bušení srdce, srdeční infarkt, dechová tíseň

Únava, pocení, kopřivka, slabost (mdloby), významné alergické reakce vyžadující léčbu,

flebitida (zánět žíly), otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo krku

Bolesti zad, bolesti na prsou, bolesti v rukách a nohách, zimnice, bolesti břicha

Testy mohou ukázat: závažné zvýšení bilirubinu (žloutenka), vysoký krevní tlak, krevní

sraženiny

Přechodné a mírné změny na nehtech a kůži

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 1000 léčených osob)

Snížení počtu bílých krvinek s horečkou a zvýšeným rizikem infekce (febrilní neutropenie)

Postižení nervů s pocitem ochablosti svalů paží a nohou (motorická neuropatie)

Dýchací obtíže jako dýchavičnost, plicní embolie, plicní fibróza, zánět plic, dušnost, pleurální

výpotek, srdeční selhání

Střevní neprůchodnost, proděravění střev, nedostatečné prokrvení střev s následným zánětem

projevující se bolestmi břicha (ischemická kolitida), zánět slinivky břišní (pankreatitida)

Svědění, vyrážka, zarudnutí kůže (erytém)

Horečka, dehydratace, slabost, otoky, malátnost

Závažné a potenciálně smrtelné reakce z přecitlivělosti (anafylaktická reakce)

Testy mohou ukázat: zvýšení hladiny kreatininu v krvi indikuje poškození funkce ledvin

Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 10 000 léčených osob)

Nepravidelný zrychlený srdeční rytmus (fibrilace síní, supraventrikulární tachykardie)

Náhlá porucha krvetvorby (akutní myeloidní leukémie, myelodysplastický syndrom)

Poruchy zraku a/ nebo zrakového nervu (scintilační skotom)

Ztráta nebo zhoršení sluchu (ototoxicita), ušní šelest (tinitus), závratě

Kašel

Krevní sraženiny v cévách břicha a střev (mezenterická trombóza), zánět tlustého střeva někdy

s trvalým závažným průjmem (pseudomembranózní kolitida, neutropenická kolitida),

přítomnost volné tekutiny v dutině břišní (ascites), zánět jícnu, zácpa

Závažné reakce z přecitlivělosti včetně horečky, zarudnutí kůže, bolestí v kloubech a/nebo

zánět oka (Stevens-Jonhsonův syndrom), místní olupování kůže (epidermální nekrolýza),

zčervenání s nepravidelnými červenými znaky (erythema multiforme), zánět kůže

s odlupujícími se puchýři (exfoliativní dermatitida), kopřivka, uvolnění nehtů z nehtového

lůžka (pacienti si musí chránit před sluncem ruce a nohy)

Ztráta chuti k jídlu (anorexie)

Závažné a potenciálně smrtelné reakce z přecitlivělosti s šokem (anafylaktický šok)

Porucha funkce jater (jaterní nekróza, jaterní encefalopatie (obojí s hlášenými případy úmrtí))

Stavy zmatenosti

Záchvaty grand mal (velký epileptický záchvat), střevní neprůchodnost a pokles krevního

tlaku po postavení (autonomní neuropatie), nezánětlivé onemocnění mozku (encefalopatie),

křeče, závratě, porucha koordinace pohybů (ataxie), bolesti hlavy

Nežádoucí účinky s neznámou četností

Ztuhnutí/ztluštění kůže (sklerodermie)

Otrava krve (sepse), zánět pobřišnice (peritonitida)

Syndrom nádorového rozpadu (závažný stav způsobený rychlým a masivním rozpadem buněk

nádoru)

Zrakové halucinace (fotopsie), zhoršené vidění

Zánět žil

Systémový lupus erythematodes

Byla hlášena diseminovaná intravaskulární koagulopatie neboli „DIC“. Jedná se o

závažný stav, při kterém postižená osoba příliš snadno krvácí, příliš snadno se jí tvoří

krevní sraženiny, případně obojí.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak Brevitax 6 mg/ml uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za

„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Lahvička před otevřením

Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Zmrazení přípravku nemá negativní vliv na jeho kvalitu.

Při uchovávání neotevřených lahviček v chladničce se může vytvořit sraženina, která se při dosažení

pokojové teploty rozpustí i bez promíchání nebo jen za mírného promíchání.

Kvalita přípravku tím není ovlivněna. Pokud roztok zůstane i nadále zakalený nebo je

v něm patrná nerozpustná sraženina, musí se lahvička zlikvidovat.

Po otevření a před naředěním

Chemická, fyzikální a mikrobiologická stabilita po prvním použití a následujících vstupech jehly a

odebírání přípravku byla prokázána na dobu 28 dní při teplotě 25 °C.

Po naředění

Chemická a fyzikální stabilita roztoku připraveného pro infuzi byla prokázána na dobu 24 hodin při

teplotě 5 až 25 °C, pokud byl přípravek naředěn 0,9 % roztokem chloridu sodného na infuze nebo 5 %

roztokem glukosy.

Z mikrobiologického hlediska má být zředěný přípravek použit okamžitě. Nepoužije-li se okamžitě,

doba a podmínky uchovávání jsou v zodpovědnosti uživatele a normálně by neměly být delší než 24

hodin při 2 až 8 °C, pokud rekonstituce/naředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných

aseptických podmínek.

Naředěný roztok chraňte před mrazem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co BREVITAX 6 mg/ml obsahuje

Léčivou látkou je paclitaxelum 6 mg/ml.

Pomocnými složkami jsou glyceromakrogol-ricinoleát, bezvodý ethanol.

Jak Brevitax 6 mg/ml vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Brevitax 6 mg/ml je čirý, nažloutlý, viskózní roztok.

Balení:

1 lahvička obsahuje paclitaxelum 30 mg/5ml, 100 mg/16,7ml, 300 mg/50ml

Koncentrace roztoku je paclitaxelum 6 mg/ml.

Velikost balení: jednotkové balení – 1x 30 mg, 1x 100 mg, 10x 30 mg

Skupinové balení: vícedávková lahvička – 1x 300 mg

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva Pharmaceuticals CR s.r.o.

Radlická 1c

150 00 Praha 5

Česká republika

Výrobce

TEVA Pharmaceutical Works Private Ltd., Gödöllö, Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 30. 11. 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZDE ODDĚLTE, NEŽ PŘEDÁTE VRCHNÍ ČÁST PŘÍBALOVÉ INFORMACE

PACIENTOVI

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky

Příprava infuzního roztoku:

Nádoby a infuzní sety pro použití přípravku Brevitax 6mg/ml nesmí být z PVC obsahující

DEHP. Protože tato látka DEHP [di-(2-ethylhexyl)phthalate] se z PVC uvolňuje.

Použití filtrů (např. IVEX-2), které obsahují krátkou přívodní nebo vývodní trubici z

PVC, nevedlo k významnému uvolňování DEHP.

Věnujte pozornost při manipulaci s přípravkem Brevitax 6mg/ml stejně jako se všemi

cytostatiky. Vždy noste ochranné rukavice, jestliže manipulujete s lahvičkami obsahujícími paklitaxel.

Ředění se má provádět za aseptických podmínek školeným personálem v určených prostorech. V

případě kontaktu s pokožkou je třeba zasažené místo omýt mýdlem a vodou. V případě kontaktu se

sliznicemi je třeba sliznice důkladně opláchnout vodou.

Nepoužívejte Chemo-Dispensing Pin nebo podobné nástroje s hroty, protože by mohl

způsobit porušení zátky lahvičky, které by vedlo ke ztrátě sterility.

Příprava k i.v. podání:

Před infuzí je třeba Brevitax 6mg/ml rozředit:

0,9% roztokem chloridu sodného

5% roztokem glukózy

5% roztokem glukózy a 0,9% roztokem chloridu sodného

5% roztokem glukózy v Ringerově roztoku

Konečný infuzní koncentrát paklitaxelu se musí pohybovat mezi 0,3 mg/ml a 1,2 mg/ml.

Musí být použity kontejnery a infuzní sety bez DEHP.

Připravené roztoky mohou být jemně zkalené, zákal je způsoben vehikulem a nedá se filtrací

odstranit. Zákal neovlivňuje účinnost přípravku.

Naředěné roztoky nesmí již být zmraženy.

Roztok připravený k infuzi se musí vizuálně kontrolovat, aby v něm nebyly částice a aby

nebyl zabarvený.

Brevitax 6 mg / ml se musí aplikovat přes "in-line" filtr s mikroporézní membránou

(rozměr pórů maximálně 0,22 mikrometrů), který je vložen do infuzní soupravy. Filtrem

se účinnost roztoku nemění.

Ojediněle se vyskytly zprávy o precipitacích během infuze paklitaxelu, obvykle ke konci

24hodinové aplikace. Aby se minimalizovala možnost výskytu precipitace, doporučuje se podávat

paklitaxel co nejdříve po naředění a vyhnout se silnému protřepávání roztoku.

V průběhu infuze má být vzhled roztoku sledován, a pokud se objeví sraženina, má se infuze

zastavit.

Premedikace

Premedikace všech pacientů kortikosteroidy, antihistaminiky a H2 antagonisty před podáním

infuze.

Brevitax 6mg/ml nesmí být znovu podán, dokud počet neutrofilů nepřesáhne 1 500/mm³ (≥1000/mm³

u pacientů s Kaposiho sarkomem) a počet destiček je ≥ 100 000/mm³ (75,000/mm³ u pacientů s

Kaposiho sarkomem).

Likvidace

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

Podávání a dávkování

Doporučené dávky pro nitrožilní infuzi přípravku Brevitax 6mg/ml:

Primární léčba rakoviny vaječníků:

135 mg/m2 po dobu 24 hodin, následováno cisplatinou 75 mg/m2; nebo

175 mg/m2 po dobu 3 hodin, následováno cisplatinou 75 mg/m2.

Sekundární léčba rakoviny vaječníků a rakoviny prsu:

175 mg/m2 po dobu 3 hodin.

Adjuvantní léčba rakoviny prsu:

175 mg/m2 po dobu 3 hodin; následováno léčbou antracyklinem a cyklofosfamidem (AC).

Primární léčba rakoviny prsu:

220 mg/m2 po dobu 3 hodin; 24 hodin po doxorubicinu (50 mg/m2),

175 mg/m2 po dobu 3 hodin; po trastuzumabu (viz SPC pro přípravek trastuzumab).

Nemalobuněčný karcinom plic:

175 mg/m2 po dobu 3 hodin; následováno cisplatinou 80 mg/m2.

Kaposiho sarkom ve spojení s AIDS:

100 mg/m2 po dobu 3 hodin.

Mezi cykly by měla být třítýdenní přestávka, v závislosti na toleranci pacienta, u pacientů

s Kaposiho sarkomem při AIDS by měla být přestávka mezi cykly dvoutýdenní.

Brevitax 6mg/ml se může podávat znovu teprve tehdy, když je počet neutrofilů ≥1 500/mm3

(≥ 1000/mm³ u pacientů s Kaposiho sarkomem) a počet trombocytů ≥100 000 mm3(≥ 75 000/mm³ u

pacientů s Kaposiho sarkomem).

Pacientům se závažnou neutropenií (počet neutrofilů < 500/mm³ po dobu jednoho týdne nebo

delší) nebo závažnou periferní neuropatií je třeba v následujících cyklech snížit dávku o 20 %

(25 % u pacientů s Kaposiho sarkomem). Bližší informace viz Souhrn údajů o přípravku (SPC).

Adekvátní údaje týkající se doporučeného dávkování u pacientů s mírným až středně těžkým

stupněm poškození jater nejsou dostupné. Pacienti s těžkým poškozením funkce jater nesmí

být paklitaxelem léčeni. (viz SPC)

Léčba přípravkem Brevitax 6mg/ml se nedoporučuje u dětí mladších než 18 let z důvodů

chybějících dat o jeho bezpečnosti a účinnosti.

Přečtěte si celý dokument

sp.zn. sukls285397/2016

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Brevitax 6 mg/ml

Koncentrát pro infuzní roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička 5 ml obsahuje paclitaxelum 30 mg

Jedna injekční lahvička 16,7 ml obsahuje paclitaxelum 100 mg

Jedna injekční lahvička 50 ml obsahuje paclitaxelum 300 mg

Pomocné látky se známým účinkem: glyceromakrogol-ricinoleát a bezvodý ethanol.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3. LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro infuzní roztok.

Popis přípravku: čirý, bezbarvý až světle žlutý roztok

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Karcinom ovaria:

Při pokročilém karcinomu ovaria je Brevitax 6 mg/ml indikován buď samotný anebo jako složka

kombinované terapie:

- při primární léčbě karcinomu ovaria je Brevitax 6 mg/ml indikován u pacientek v pokročilém stadiu

choroby anebo s residuem nádorové tkáně >1 cm po předchozí laparatomii. V těchto případech se

podává v kombinaci s cisplatinou.

- při sekundární léčbě karcinomu ovaria se Brevitax 6 mg/ml používá k terapii metastazujícího

karcinomu ovaria po selhání standardní terapie.

Karcinom prsu:

- Brevitax 6 mg/ml je indikován k léčbě metastazujícího karcinomu prsu po selhání standardní terapie

- k adjuvantní léčbě karcinomu prsu s metastázami do uzlin, v návaznosti na standardní kombinovanou

terapii.

Nemalobuněčný karcinom plic:

Paklitaxel je indikován k léčbě nemalobuněčného karcinomu plic u pacientů, u nichž primárně nelze

provést radikální způsob léčby (chirurgický výkon nebo ozáření).

Kaposiho sarkom:

Brevitax 6 mg/ml je indikován k sekundární terapii Kaposiho sarkomu u nemocných s AIDS.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Primární terapie karcinomu ovaria

Doporučená dávka přípravku Brevitax 6 mg/ml je 135 mg/m2 infundovaná po dobu 24 hodin

s následným podáním cisplatiny v dávce 75 mg/m2, s třítýdenním odstupem mezi jednotlivými cykly.

Sekundární terapie karcinomu ovaria

Doporučená dávka paklitaxelu je 175 mg/m2 infundovaná i.v. po dobu 3 hodin s třítýdenním

odstupem mezi jednotlivými cykly.

Adjuvantní terapie karcinomu prsu

Doporučená dávka paklitaxelu je 175 mg/m2 infundovaná i.v. po dobu 3 hodin ve čtyřech cyklech s

třítýdenními odstupy mezi jednotlivými cykly, v návaznosti na standardní kombinovanou terapii.

Sekundární terapie karcinomu prsu po selhání standardní terapie

Doporučená dávka paklitaxelu je 175 mg/m2 infundovaná i.v. po dobu 3 hodin ve čtyřech cyklech s

třítýdenními odstupy mezi jednotlivými cykly.

Terapie primárního nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC)

Doporučená dávka paklitaxelu je 175 mg/m2 infundovaná i.v. po dobu 3 hodin s následnou aplikací

platinového cytostatika, s třítýdenním odstupem mezi jednotlivými cykly. Další dávky paklitaxelu je

třeba upravit podle individuální snášenlivosti pacienta.

Sekundární terapie Kaposiho sarkomu

Doporučená dávka je 135 mg/m2 paklitaxelu podaného ve 3 hodinové i.v. infúzi v intervalu 3 týdnů

nebo 100 mg/m2 paklitaxelu podaného v déletrvající infuzi s 2-týdenním intervalem mezi

jednotlivými cykly.

Oba režimy podání jsou srovnatelné z hlediska velikosti dávky, která je v obou případech 45-50

mg/m2/týden.

Způsob podání

Všichni pacienti musí být před podáním paklitaxelu premedikováni kortikosteroidy, H1- a H2

antihistaminiky, aby nedošlo k silným projevům nesnášenlivosti.

Je třeba podat:

- Přibližně 12 hod a pak ještě přibližně 6 hod před podáním přípravku Brevitax 6 mg/ml 20 mg

dexamethazonu (nebo ekvivalentní dávku jiného glukokortikoidu) perorálně - u Kaposiho sarkomu 10

- 30 až 60 minut před podáním přípravku Brevitax 6 mg/ml 50 mg difenhydraminu (nebo ekvivalentní

dávku jiného H1 antihistaminika, např. klemastinu) intravenózně a rovněž 30 až 60 minut před

podáním přípravku Brevitax 6 mg/ml H2 antihistaminikum, 300 mg cimetidinu nebo 50 mg ranitidinu

intravenózně.

Paklitaxel má být podáván intravenózně ve formě infuze, za použití filtru v infúzní soupravě

(mikroporézní filtr s póry nejvýše 0,22 μm).

Další dávka paklitaxelu se nesmí podat, dokud je počet neutrofilů nižší než 1,5x10

/l = 1500 buněk/

mm3 (≤ 1000/mm3 u pacientů s Kaposiho sarkomem) a dokud je počet trombocytů nižší než 100x10

(100 000 trombocytů/ mm3). Pacienti s těžkou neutropenií (počet neutrofilů < 0,5x10

/l tj. < 500

neutrofilů/ mm3 nebo s těžkou periferní neuropatií by měli v následujících kúrách dostávat o 20%

nižší dávku.

Vliv selhávání jaterních nebo renálních funkcí na farmakokinetiku a tím i na změny dávkování

přípravku Brevitax 6 mg/ml není zatím znám.

V průběhu aplikace, zejména v prvních hodinách probíhající infuze, je nutná častá kontrola základních

životních funkcí a sledování případných příznaků hypersenzitivity (viz bod 4.4. Přecitlivělost). V

průběhu terapie je nutné monitorovat krevní obraz. Při opakovaném podávání je třeba monitorovat

EKG.

4.3. Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1, zejména

na glyceromakrogol-ricinoleát (viz bod 4.4).

Brevitax 6 mg/ml nesmí být používán u pacientů s bazální hladinou neutrofilů < 1 500/mm

(< 1000

neutrofilů/mm

u pacientů s KS).

Brevitax 6 mg/ml je kontraindikován během těhotenství a kojení (viz bod 4.6).

Brevitax 6 mg/ml je také kontraindikován u KS pacientů trpících souběžnými závažnými a těžko

kontrolovatelnými infekcemi.

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Brevitax 6 mg /ml se smí podávat pouze pod dohledem zkušeného lékaře, kvalifikovaného pro

podávání cytostatik. Protože se mohou vyskytovat výrazné reakce z přecitlivělosti, musí být

dosažitelné podpůrné vybavení.

Vzhledem k možnosti extravazace, se doporučuje při podání léku pozorně sledovat místo vpichu z

důvodu případné infiltrace.

Každému pacientovi se před vlastním podáním Brevitaxu 6 mg /ml musí podat premedikace

kortikosteroidy, antihistaminiky a H

-antagonisty (viz bod 4.2).

Používá-li se kombinovaná léčba má být paklitaxel podán před podáním cisplatiny (viz bod 4.5).

Významné hypersenzitivní reakce

U <1% pacientů dostávajících paklitaxel po dostatečné premedikaci se vyskytl angioedém a

generalizovaná kopřivka, charakterizované dušností a hypotenzí vyžadujících léčbu. Tyto reakce jsou

pravděpodobně zprostředkované histaminem. V případě vážných hypersenzitivních reakcí se má

infuze paklitaxelu okamžitě zastavit, má být zahájena symptomatická terapie a pacientovi se paklitaxel

nemá znovu podávat.

Útlum kostní dřeně (primární neutropenie) - představuje hlavní toxický projev limitující dávkování.

Má být zajištěna častá kontrola krevního obrazu. Pacienti nemají pokračovat v léčbě, dokud počet

neutrofilů nedosáhne ≥1,5 x 10

/l (≥1 x 10

/l u pacientů s KS) a počet trombocytů se neobnoví na

≥100 x 10

/l (≥75 x 10

/l u pacientů s KS). V klinické studii KS dostávala většina pacientů stimulační

faktor granulocytové kolonie (G-CSF).

Poruchy jaterní funkce: Pacienti s poruchami jaterních funkcí mohou být vystaveni zvýšenému

riziku toxicity, zejména ve formě myelosuprese stupně III-IV. Nejsou žádné důkazy o tom, že by se

toxicita paklitaxelu zvýšila, podává-li se léčivo formou 3hodinové infuze pacientům s mírně

abnormální funkcí jater. Podává-li se paklitaxel formou delší infuze, může se u pacientů se středně

těžkým až závažným poškozením jater zjistit zvýšená myelosuprese. Pacienti se musejí pečlivě

sledovat, zda u nich nevzniká výrazná myelosuprese (viz bod 4.2). K doporučení změny dávkování u

pacientů s mírnými až středně závažnými poruchami jaterní funkce nejsou k dispozici dostatečné údaje

(viz bod 5.2). Pro pacienty se závažnou výchozí cholestázou nejsou k dispozici žádné údaje. Pacienti

se závažným poškozením jaterních funkcí nesmí být paklitexelem léčeni.(viz bod 4.3.).

Závažné poruchy srdeční konduktivity byly hlášeny jen zřídka. Jestliže u pacientů vzniknou

výrazné poruchy vedení během podávání paklitaxelu, musí se nasadit vhodná terapie a během

následující terapie s paklitaxelem musí být pacient monitorován. Během podávání paklitaxelu byla

pozorována hypotenze, hypertenze a bradykardie; pacienti jsou obvykle asymptomatičtí a obvykle

nepotřebují léčbu. Doporučuje se častá kontrola vitálních funkcí, zejména během první hodiny infuze

paklitaxelu. Vážné kardiovaskulární příhody byly zjištěny častěji u pacientů s nemalobuněčným

karcinomem plic než u pacientů s karcinomem prsu či vaječníků. V klinické studii pacientů s AIDS-

KS byl hlášen jediný případ srdečního selhání spojeného s paklitaxelem.

Při podávání paklitaxelu v kombinaci s doxorubicinem nebo trastuzumabem v průběhu úvodní léčby

metastazujícího karcinomu prsu se musí pečlivě monitorovat srdeční funkce. U pacientů indikovaných

k této kombinované terapii je potřebné provést základní vyšetření srdce, včetně anamnézy, celkového

fyzikálního vyšetření, EKG, echokardiogramu a/nebo vyšetření zobrazovací metodou MUGA

(Multiple Gated Acquisition). Srdeční funkce pak mají být monitorovány v průběhu léčby (např. v

tříměsíčních intervalech). Monitorování pomůže identifikovat pacienty s vyvíjející se srdeční

dysfunkcí, přičemž ošetřující lékaři musí pečlivě posoudit kumulativní dávku podávaných

antracyklinů (mg/m2), které mohou ovlivnit ventrikulární funkce. V případě nálezu i asymptomatické

srdeční dysfunkce je třeba pečlivě posoudit klinický přínos další léčby z hlediska možnosti poškození

srdce, včetně ireverzibilních změn. Je-li podávána další léčba, mělo by být monitorování srdečních

funkcí prováděno častěji (např. každé 1–2 cykly). Podrobnější údaje jsou uvedeny v Souhrnu údajů o

přípravku pro přípravky obsahující trastuzumab nebo doxorubicin.

Periferní neuropatie: Periferní neuropatie jsou sice časté, ale těžké změny se vyskytnou zřídkakdy.

Ve vážných případech se doporučuje snížení dávky o 20 % (25 % u pacientů s KS) pro všechny další

cykly paklitaxelu. U pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic a karcinomem vaječníků mělo

podání paklitaxelu formou 3hodinové infuze v kombinaci s cisplatinou za následek zvýšený výskyt

závažné neurotoxicity ve srovnání s podáním kombinace cyklofosfamidu a cisplatiny.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, aby nedošlo k intraarteriálnímu podání paklitaxelu. Ve

studiích místní snášenlivosti na zvířatech došlo po intraarteriálním podání léčiva k vážným reakcím

tkání.

Kombinace pulmonální radioterapie a léčby paklitaxelem (bez ohledu na sled léčby) může podporovat

vznik intersticiální pneumonitidy.

Vzácně hlášená pseudomembranózní kolitida zahrnovala pacienty, kteří nebyli současně léčeni

antibiotiky.

U pacientů s KS je vážná mukozitida vzácná. Dojde-li k vážným reakcím, má se dávka paklitaxelu o

25% snížit.

Jelikož přípravek Brevitax 6mg/ml obsahuje ethanol (396 mg/ml), je třeba zvážit jeho vliv na CNS a

další možné účinky.

Tento léčivý přípravek obsahuje zhruba 50% alkoholu, 0,396 g v 1 ml přípravku, což odpovídá asi 20

g v dávce 300 mg/ 50 ml, což odpovídá 450 ml piva nebo 175 ml vína. Množství alkoholu v tomto

léčivém přípravku může měnit účinky dalších léků. Množství alkoholu v tomto léčivém přípravku

může snížit pozornost při řízení motorových vozidel nebo obsluze strojů.

Tento léčivý přípravek obsahuje glycerolmakrogol-ricinoleát. Může způsobit těžké alergické reakce.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Při primárním léčbě karcinomu ovaria se doporučuje podat paklitaxel před aplikací cisplatiny. V

takovém případě zůstává míra bezpečnosti paklitaxelu (resp. frekvence a závažnost jeho nežádoucích

účinků) aplikací cisplatiny nezměněna (je shodná jako u samostatného podání). Jestliže se však

paklitaxel aplikuje až po cisplatině, objevuje se těžší útlum kostní dřeně a clearance paklitaxelu je

snížena asi o 20 %. U pacientů léčených přípravkem paklitaxelem a cisplatinou je zvýšené riziko

selhání ledvin v porovnání se samotnou cisplatinou podávanou při gynekologických nádorech.

Vylučování doxorubicinu a jeho aktivních metabolitů může být sníženo v případě, že se paklitaxel a

doxorubicin podají následně po sobě. Proto se má přípravek Brevitax 6mg/ml v iniciální léčbě

metastazujícího karcinomu prsu podávat 24 hodin po doxorubicinu (viz bod 5.2).

Metabolismus paklitaxelu je částečně katalyzován izoenzymy CYP2C8 a CYP3A4 cytochromu P450.

Proto se vzhledem k neexistenci farmakokinetických studií lékových interakcí doporučuje opatrnost

při podávání paklitaxelu současně s léky, o nichž je známo, že inhibují CYP2C8 nebo CYP3A4 (např.

ketokonazol a jiná imidazolová antimykotika, erythromycin, fluoxetin, gemfibrozil, klopidogrel,

cimetidin, ritonavir, sachinavir, indinavir a nelfinavir), neboť toxicita paklitaxelu může být zvýšena

vzhledem k vyšší expozici paklitaxelu. Podávání paklitaxelu současně s léky, o nichž je známo, že

jsou induktory buď CYP2C8, nebo CYP3A4 (např. rifampicin, karbamazepin, fenytoin, efavirenz,

nevirapin) se nedoporučuje, protože účinnost paklitaxelu může být narušena při nižší expozici

paklitaxelu..

Clearance paklitaxelu neovlivňuje premedikace cimetidinem.

Studie u pacientů s KS, kteří používali vícečetnou konkomitantní léčbu, naznačují, že systémová

clearance paklitaxelu byla signifikatně nižší za přítomnosti nelfinaviru a ritonaviru, ale nebyla

ovlivněna za přítomnosti indinaviru. Dostupné jsou jen nedostatečné informace o interakcích s jinými

proteázovými inhibitory. Proto se má paklitaxel podávat u pacientů léčených těmito inhibitory velmi

opatrně.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Adekvátní údaje o použití paklitaxelu u těhotných žen nejsou k dispozici. Paklitaxel vykázal u králíků

embryotoxické a fetotoxické účinky, u potkanů snižoval fertilitu. Stejně jako jiné cytotoxické léky,

může užívání přípravku Brevitax 6mg/ml během těhotenství způsobit poškození plodu. Z tohoto

důvodu je paklitaxel v těhotenství kontraindikován (viz bod 4.3).

Kojení

Není známo, zda se paklitaxel vylučuje mateřským mlékem. Přípravek Brevitax 6mg/ml je během

kojení kontraindikován (viz bod 4.3). Kojení má být v průběhu léčby přerušeno.

Fertilita

Potenciálně plodné ženy, které užívají paklitaxel, se mají těhotenství vyvarovat a pokud by k

otěhotnění došlo, ihned o tom informovat svého lékaře. Muži i ženy ve fertilním věku a/nebo jejich

partneři mají používat antikoncepci nejméně 6 měsíců po ukončení léčby paklitaxelem.

Paklitaxel může snižovat u mužů plodnost, proto muži, kteří plánují potomky, mají před započetím

léčby požádat o kryokonzervaci spermatu.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Není prokázáno, že by paklitaxel snižoval schopnost vykonávat tyto činnosti. Nelze však opomenout,

že přípravek obsahuje alkohol (viz body 4.4 a 6.1).

4.8 Nežádoucí účinky

Pokud není uvedeno jinak, následující údaje jsou převzaty z databáze celkové bezpečnosti zahrnující

812 pacientů se solidními nádory léčenými samotným paklitaxelem v klinických studiích. Protože

populace pacientů s KS je velmi specifická, speciální část věnovaná výsledkům klinické studie 107

pacientů s KS je prezentována na konci tohoto bodu.

Četnost a závažnost nežádoucích účinků je zhruba stejná u pacientů, kteří paklitaxel dostávají k léčbě

karcinomu plic, karcinomu ovaria nebo karcinomu prsu. Pozorované toxické účinky nebyly

jednoznačně ovlivněny věkem.

Výrazné reakce přecitlivělosti, případně s velice vážnými následky (definovanými jako hypotenze

vyžadující terapii, angioneurotický edém, respirační tíseň vyžadující podání bronchodilatancií,

generalizovaná urtikarie) se objevily u 2 pacientů (<1 %). U 34 % pacientů (tj. v 17 % veškerých

provedených cyklů) se vyvinuly méně významné reakce přecitlivělosti, zejména zarudnutí a exantém,

které nevyžadovaly terapii ani nebránily v pokračování léčby paklitaxelem.

Nejčastějším nežádoucím účinkem byl útlum kostní dřeně. Těžká neutropenie (tj. < 500 buněk/mm

se vyskytla u 28 % pacientů, nebyla však spojena s horečnatými stavy. Pouze u 1 % pacientů těžká

neutropenie setrvala po 7 dní anebo déle. Trombocytopenie vznikla u 11 % pacientů, u 3 % dosáhl

pokles počtu trombocytů alespoň jednou během studie na hodnotu < 50 000 trombocytů/mm

Anémie se sice projevila u 64 % pacientů, závažná (koncentrace Hb < 5 mmol/l) však byla jen u 6 %.

Incidence a závažnost anémie má zřetelnou závislost na výchozích hodnotách hemoglobinu před

zahájením terapie.

Byla hlášena diseminovaná intravaskulární koagulopatie (DIC), často spojená se sepsí nebo

multiorgánovým selháním.

Neurotoxicita, především periferní neuropatie projevující se častěji a závažněji při dávkování

paklitaxelu 175 mg/m

v 3hodinové infuzi (neurotoxicita v 85 %, v 15 % těžká) než při dávkování 135

mg/m

ve 24hodinové infuzi (periferní neuropatie ve 25 %, ve 3 % závažná) při kombinaci paklitaxelu

s cisplatinou. U pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic a ovariálním karcinomem léčených

paklitaxelem v 3hodinové infuzi s následným podáním cisplatiny byl výskyt závažné neurotoxicity

zřetelně vyšší. V některých případech byla periferní neuropatie příčinou přerušení léčby paklitaxelem.

Senzorické příznaky se obvykle zlepšily nebo vymizely po několikaměsíčním přerušení aplikace

paklitaxelu. Preexistující neuropatie, vzniklé po jiném předchozím léčení, nepředstavují kontraindikaci

terapie paklitexelem.

Artralgie nebo myalgie se vyskytly u 60 % pacientů, závažné byly u 13 % nemocných.

Lokální reakce v místě injekce se mohou v průběhu infuze projevit jako místní edém, bolestivost,

erytém a indurace; příležitostně extravazace s následnou celulitidou a diskolorace kůže. Odlupování

nebo drolení kůže bylo rovněž zaznamenáno, někdy ve vztahu k extravazaci. Vzácně byly

zaznamenány případy lokální reakce v místě předchozí extravazace po podání paklitaxelu do jiného

místa, tzv. "recall". Specifická terapie extravazací není v současné době známa.

Alopecie byla pozorována u 87 % pacientů a její začátek byl náhlý. U většiny pacientů, u nichž se

vyskytne alopecie, se předpokládá výrazná ztráta ≥50 %vlasů.

V následující tabulce jsou uvedeny nežádoucí účinky související s podáváním samotného paklitaxelu

ve formě 3hodinové infuze pacientům s metastazujícími nádory (812 pacientů léčených v rámci

klinických studií).

Frekvence výskytu níže uvedených nežádoucích účinků je definována následujícím způsobem:

Velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100, <1/10), méně časté (≥1/1000, <1/100), vzácné (≥1/10 000,

<1/1000), velmi vzácné (<1/10 000). Nežádoucí účinky popsané jaké "není známo" byly hlášeny

během postmarketingového sledování paklitaxelu. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky

seřazeny podle klesající závažnosti.

Infekce a infestace :

Velmi časté: infekce (hlavně močových cest a horních cest dýchacích) s ohlášenými případy úmrtí

Méně časté: septický šok

Není známo: sepse

, peritonitida

, pneumonie

Poruchy krve a lymfatického systému:

Velmi časté: myelosuprese, neutropenie, anemie, trombocytopenie, leukopenie, krvácení

Vzácné: febrilní neutropenie

Velmi vzácné: akutní myeloidní leukemie*, myelodysplastický syndrom*

Poruchy imunitního systému:

Velmi časté: méně závažné reakce přecitlivělosti (zarudnutí, exantém)

Méně časté: výrazné reakce přecitlivělosti vyžadující léčbu (např. hypotenze, angioneurotický edém,

respirační tíseň, generalizovaná urtikarie, zimnice, bolesti zad a hrudníku, tachykardie, bolesti břicha,

bolesti končetin, pocení a hypertenze)

Vzácné: anafylaktická reakce*

Velmi vzácné: anafylaktický šok*

Poruchy metabolismu a výživy:

Velmi vzácné: anorexie*

Není známo: syndrom rozpadu tumoru*

Psychiatrické poruchy:

Velmi vzácné: stav zmatenosti*

Poruchy nervového systému:

Velmi časté: neurotoxicita (hlavně periferní neuropatie)

Vzácné: motorická neuropatie* (s výslednou méně závažnou distální slabostí)

Velmi vzácné: záchvaty grand mal*, autonomní neuropatie (projevující se paralytickým ileem a

ortostatickou hypotenzí)*, encefalopatie*, křeče*, závratě*, ataxie*, bolesti hlavy*

Poruchy oka:

Velmi vzácné: poruchy zrakového nervu nebo zraku (scintilační skotom)* hlavně u pacientů léčených

vyššími dávkami, než jsou doporučené

Není známo: otok makuly*, fotopsie*, zakalení sklivce*

Poruchy ucha a labyrintu:

Velmi vzácné: ztráta sluchu*, ototoxicita*, tinitus*, vertigo*

Srdeční poruchy:

Časté: bradykardie

Méně časté: infarkt myokardu, AV blok a synkopa, kardiomyopatie, asymptomatická ventrikulární

tachykardie, tachykardie s bigeminií,

Vzácné: srdeční selhání

Velmi vzácné: fibrilace síní*, supraventrikulární tachykardie*

Cévní poruchy:

Velmi časté: hypotenze

Méně časté: hypertenze, trombóza, tromboflebitida

Velmi vzácné: šok*

Není známo: flebitida*

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:

Vzácné: respirační selhání*, plicní embolie*, plicní fibróza*, intersticiální pneumonie*, dyspnoe*,

pleurální výpotek*

Velmi vzácné: kašel*

Gastrointestinální poruchy:

Velmi časté: průjem, zvracení, nauzea, zánět sliznic

Vzácné: střevní neprůchodnost*, perforace střev*, pankreatitida*, ischemická kolitida*

Velmi vzácné: mezenterická trombóza*, pseudomembranózní kolitida*, neutropenická kolitida*,

ascites*, ezofagitida*, zácpa*

Poruchy jater a žlučových cest:

Velmi vzácné: jaterní nekróza* a hepatoencefalopatie* (s hlášenými případy úmrtí u obou)

Poruchy kůže a podkožní tkáně:

Velmi časté: alopecie

Méně časté: přechodné a mírné změny na nehtech a kůži

Vzácné: pruritus*, vyrážka*, erytém*

Velmi vzácné: Stevens-Johnsonův syndrom*, epidermální nekrolýza*, erythema multiforme*,

exfoliativní dermatitida*, urtikarie*, onycholýza* (pacient má během terapie nosit ochranné pomůcky

proti slunečnímu záření na rukou a nohou)

Není známo: sklerodermie*

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:

Velmi časté: artralgie, myalgie

Není známo: systémový lupus erythematodes*

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:

Časté: reakce v místě vpichu (lokalizovaný edém, bolestivost, erytém, indurace, občas může

extravazace vyústit až do celulitidy, kožní fibróza a nekróza)

Vzácné: horečka*, dehydratace*, astenie*, edém*, malátnost*

Vyšetření:

Časté: výrazné zvýšení hodnot AST (SGOT) a alkalické fosfatázy

Méně časté: výrazné zvýšení hodnot bilirubinu

Vzácné: zvýšení hodnot kreatininu v krvi*

*: jak bylo hlášeno v postmarketingovém sledování

U pacientů s karcinomem prsu užívajících paklitaxel jako adjuvantní léčbu po předcházející AC terapii

byla zaznamenána neurosenzorická toxicita, hypersenzitivní reakce, artralgie/myalgie, anémie,

infekce, horečka, nauzea, zvracení a průjem častěji než u pacientek používajících samotnou AC léčbu.

Frekvence těchto nežádoucích reakci je však shodná s použitím samotného paklitaxelu tak, jak bylo

uvedeno v předchozí části.

Kombinovaná léčba

Následující údaje jsou převzaty ze dvou rozsáhlých studií primární chemoterapie karcinomu ovaria

(paklitaxel + cisplatina: více než 1050 pacientek), ze dvou studií fáze III primární léčby

metastazujícího karcinomu prsu: jedna testovaná kombinace s doxorubicunem (paklitaxel +

doxorubicin: 267 pacientek); druhá testovaná kombinace s trastuzumabem (paklitexel+ trastuzumab:

188 pacientek) a ze dvou studií fáze III léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic

(paklitaxel + cisplatina: více než 360 pacientek) (viz bod 5.1).

V primární léčbě karcinomu ovaria formou 3hodinové infuze paklitaxelu s následným podáním

cisplatiny se vyskytla neurotoxicita, artralgie, myalgie a hypersenzitivita častěji a byla závažnějšího

charakteru než u pacientek léčených cyklofosfamidem s následným podáním cisplatiny. Myelosuprese

se zdála být méně častá a méně závažná při léčbě paklitaxelem ve formě 3hodinové infuze s

následným podáním cisplatiny v porovnání s léčbou cyklofosfamidem s následným podáním

cisplatiny.

V průběhu primární chemoterapie metastazujícího karcinomu prsu se vyskytla neutropenie, anemie,

periferní neuropatie, artralgie/myalgie, astenie, horečka a průjmy častěji a s větší intenzitou, než když

se 3hodinová infuze paklitaxelu (220 mg/m

) podávala 24 hodin po doxorubicinu (50 mg/m

porovnání se standardní FAC terapií (5-FU 500 mg/m

, doxorubicin 50 mg/m

, cyklofosfamid 500

mg/m

). Nauzea a zvracení se vyskytly méně často a byly méně závažné v režimu paklitaxel(220

mg/m

) / doxorubicin (50 mg/m

) v porovnání se standardním FAC režimem. Použití kortikoidů může

snižovat četnost a závažnost nauzei a zvracení při použití kombinace paklitaxel/doxorubicin.

Při podávání paklitaxelu v kombinaci s trastuzumabem ve formě 3hodinové infuze v primární léčbě

pacientek s metastazujícím karcinomem prsu se objevily následující nežádoucí účinky (bez ohledu na

vztah k oběma přípravkům) častěji než při podání samotného paklitaxelu:

Selhání srdce (8 % vs. 1 %), infekce (46 % vs. 27 %), zimnice (42 % vs. 4 %), horečka (47 % vs. 23

%), kašel (42 % vs. 22 %), exantém (39 % vs. 18 %), artralgie (37 % vs. 21 %), tachykardie (12 % vs.

4 %), průjem (45 % vs. 30 %), hypertonie (11 % vs. 3 %), epistaxe (18 % vs. 4 %), akné (11 % vs. 3

%), herpes simplex (12 % vs. 3 %), náhodné poranění (13 % vs. 3 %), nespavost (25 % vs. 13 %),

rýma (22 % vs. 5 %), sinusitida (21 % vs. 7 %) a reakce v místě vpichu (7 % vs. 1 %). Některé rozdíly

ve frekvenci výskytu nežádoucích účinků mohou být způsobené rozdílnou délkou léčby a vyšším

počtem pacientek léčených kombinací paklitaxel/trastuzumab v porovnání s aplikací samotného

paklitaxelu. Poměr výskytu závažných reakcí při použití kombinace obou přípravků byl podobný jako

při léčbě samotným paklitaxelem.

Při podávání doxorubicinu v kombinaci s paklitaxelem u metastazujícího karcinomu prsu byly

pozorovány abnormality srdeční kontrakce (≥ 20% snížení ejekční frakce levé komory) u 15 %

pacientů ve srovnání s 10 % pacientů léčených ve standardním FAC režimu. Městnavé srdeční selhání

bylo pozorováno u < 1 % pacientů v obou ramenech paklitaxel/doxorubicin a ve standardním FAC

rameni. Podávání trastuzumabu v kombinaci s paklitaxelem pacientům, kteří byli v minulosti léčeni

antracyklinem, vedlo k vyšší frekvenci a závažnosti výskytu srdečních dysfunkcí ve srovnání s

pacienty léčenými pouze paklitaxelem (NYHA třída I/II 10% ve srovnání s 0 %; NYHA třída III/IV 2

% ve srovnání s 1 %) a vzácně souviselo s fatálním průběhem (viz Souhrn údajů o přípravku pro

trastuzumab). S výjimkou těchto vzácných případů pacienti odpovídali na léčbu přiměřeně.

Radiační pneumonitida se vyskytla u pacientů současně léčených radioterapií.

Kaposiho sarkom související s AIDS

Podle klinické studie zahrnující 107 pacientů je u pacientů s Kaposiho sarkomem kromě

hematologických a hepatálních nežádoucích účinků (viz níže) frekvence a závažnost nežádoucích

účinků obecně podobná jako u pacientů léčených paklitaxelem v monoterapii u jiných solidních

nádorů.

Poruchy krve a lymfatického systému

Hlavním limitujícím faktorem toxické dávky byl útlum kostní dřeně. Neutropenie je nejdůležitější

hematologická toxicita. V průběhu prvního terapeutického cyklu byla těžká neutropenie (< 500

buněk/mm

) pozorována u 20 % pacientů. V průběhu celého období léčby byla těžká neutropenie

pozorována u 39 % pacientů. Neutropenie byla přítomna během > 7 dní u 41 % a během 30-35 dní u 8

% pacientů. U všech sledovaných pacientů byla pozorována během 35 dní. Incidence neutropenie

stupně 4 přetrvávající déle než 7 dní byla 22 %.

Febrilní neutropenie ve vztahu k paklitaxelu se vyskytla u 14 % pacientů a u 1,3 % léčebných cyklů.

V průběhu podávání paklitaxelu byly zaznamenány 3 fatální septické episody (2,8 %) vztahující se

k podávání tohoto léku.

Trombocytopenie byla pozorována u 50 % pacientů a těžká (< 50 000 buněk/mm

) byla u 9 %

pacientů. Pouze u 14 % pacientů poklesl v průběhu léčby počet trombocytů pod 75 000 buněk/mm

nejméně jednou. Krvácivé stavy se ve vztahu paklitaxelu vyskytly u < 3 % pacientů, ale episody

krvácení byly pouze lokalizované.

Anémie (Hb < 11 g/dl) byla pozorována u 61 % pacientů a těžká anémie (Hb < 8 g/dl) u 10 %

pacientů. Nutnost krevních transfúzí si vyžadoval stav 21 % pacientů.

Poruchy jater a žlučových cest

Mezi pacienty (více než v 50 % užívajících inhibitory proteáz) s normální jaterní funkcí mělo 28 %

zvýšenou hladinu bilirubinu, 43 % zvýšenou hladinu alkalické fosfatázy a 44 % zvýšenou hladinu

AST. U každého z těchto parametrů bylo zvýšení závažné v 1 % případů.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48,

100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Při předávkování paklitaxelem není v současné době známo antidotum. Mezi očekávané primární

komplikace předávkování patří suprese kostní dřeně, periferní neuropatie a mukozitida. Předávkování

pediatrických pacientů může vyvolat akutní otravu alkoholem.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: cytostatika, taxany

ATC klasifikace: L01C D01

Paklitaxel je antimikrotubulární agens, které podporuje tvorbu mikrotubulů z tubulinových dimerů.

Vytvořené mikrotubuly stabilizuje tím, že inhibuje jejich depolymerizaci. Výsledkem této stabilizace

je inhibice normální dynamické reorganizace mikrotubulární sítě, která je nezbytná pro interfázi a

mitotickou funkci buněk. Paklitaxel také způsobuje abnormální uspořádání mikrotubulů v průběhu

buněčného životního cyklu a vede ke vzniku mnohočetných mikrotubulárních pseudoaster při mitóze.

Karcinom ovaria

V primární chemoterapii karcinomu ovaria byla účinnost a bezpečnost paklitaxelu hodnocena ve dvou

velkých randomizovaných a kontrolovaných studiích (vs. cyklofosfamid 750 mg/m

/cisplatina 75

mg/m

). Ve studii BMS CA 139-209 bylo více než 650 pacientek s primárním ovariálním karcinomem

ve stadiu II b-c, III nebo IV léčených paklitaxelem 175 mg/m

/3 hod. s následným podáním cisplatiny

(75 mg/m

) nebo kontrolního léku v maximálně devíti léčebných cyklech. Druhá velká studie (GOG-

111/BMS CA 139-022) zahrnující více než 400 pacientek s primárním karcinomem ovaria ve stadiu

III/IV s reziduálním nálezem > 1 cm po laparatomii nebo se vzdálenými metastázami, hodnotila

maximálně 6 cyklů terapie paklitaxelem (135 mg/m

v průběhu 24 hod.) s následným podáním

cisplatiny (75 mg/m

) nebo kontrolního léku. I přesto, že oba terapeutické režimy podávání paklitaxelu

nebyly přímo srovnávané, pacientky léčené kombinací paklitaxel /cisplatina vykazovaly vyšší míru

odpovědi, delší dobu do progrese a delší přežití ve srovnání se standardní léčbou.

Zvýšená neurotoxicita, artralgie / myalgie, ale snížená myelosuprese byly nalezeny u pacientek s

pokročilým karcinomem ovaria léčených tříhodinovou infuzí přípravku paklitaxel / cisplatina v

porovnání s pacientkami léčenými kombinací cyklofosfamid / cisplatina.

Karcinom prsu

V průběhu adjuvantní léčby karcinomu prsu bylo 3 121 pacientek s pozitivním nálezem v uzlinách

buď adjuvantně léčeno paklitaxelem, nebo byly bez chemoterapie po předchozích čtyřech cyklech

léčby doxorubicinem a cyklofosfamidem (CALGB 9344, BMS CA 139-223). Průměrná délka

sledování byla 69 měsíců. Celkově vykazovaly pacientky léčené paklitaxelem významné snížení rizika

opakování choroby o 18 % v poměru k pacientkám užívajícím samotnou AC léčbu (p=0,0014) a také

signifikantní snížení rizika úmrtí o 19 % (p= 0,0044). Retrospektivní analýzy ukázaly prospěch ve

všech podskupinách pacientek. U pacientek s hormonální receptor negativními nádory či s hormonální

receptor neznámými nádory byla zaznamenána 28% redukce rizika rekurence onemocnění (95% CI:

0,59-0,86). V podskupině pacientek s hormonální receptor pozitivními nádory bylo 9% riziko

rekurence onemocnění (95% CI: 0,78-1,07). Studie však nestudovala vliv rozšířené AC léčby po více

než čtyřech cyklech. Na bázi této studie samotné není vyloučeno, že pozorovaný účinek může být

zčásti způsoben rozdílným průběhem chemoterapie mezi dvěma rameny (AC 4 cykly; AC + paklitaxel

8 cyklů). Proto se má adjuvantní léčba přípravkem paklitexelem považovat za alternativu k rozšířené

AC terapii.

Ve druhé velké klinické studii adjuvantního uzlinově pozitivního karcinomu prsu s podobným

průběhem bylo randomizováno 3 060 pacientek, kterým byl podáván resp. nepodáván paklitaxel ve

čtyřech cyklech ve vyšší dávce 225/mg/m

po předcházejících čtyřech cyklech AC terapie (NSABP B-

28, BMS CA 139-270). Průměrná doba sledování byla 64 měsíců. Během ní měly pacientky užívající

paklitaxel signifikantně o 17 % nižší riziko rekurence onemocnění ve srovnání s pacientkami, které

užívaly samotnou AC terapii (p=0,006); léčba paklitaxelem byla také spojena se 7% snížením rizika

úmrtí (95% CI: 0,78-1,12). Všechny analýzy podskupin upřednostňovaly režim s paklitaxelem. V této

studii měly pacientky s hormonální receptor pozitivními nádory snížené riziko rekurence onemocnění

o 23% (95% CI: 0,6-0,92); v podskupině pacientek s hormonální receptor negativními nádory bylo

riziko rekurence onemocnění sníženo o 10% (95%CI:0,7-1,11).

Při primární léčbě metastazujícího karcinomu prsu byla účinnost a bezpečnost paklitaxelu sledována

ve dvou pivotních, randomizovaných, kontrolovaných a otevřených studiích fáze III.

V první studii (BMS CA 139-278) byla porovnávána kombinace bolusu doxorubicinu (50

mg/m

) podaného 24 hod. po aplikaci paklitaxelu (220 mg/m

v 3 hod. infuzi) (AT) se

standardním FAC režimem (5-FU 500 mg/m

, doxorubicin 50 mg/m

, cyklofosfamid 500

mg/m

), přičemž byly oba režimy podávané každé tři týdny po dobu 8 cyklů.

Do této randomizované studie bylo zařazeno 267 pacientek s metastazujícím karcinomem

prsu, které buď neužívaly chemoterapii, nebo užívaly pouze neantracyklinovou léčbu jako

adjuvantní. Výsledky ukázaly signifikantní rozdíl v délce doby do progrese u pacientek

užívajících AT režim v porovnání s FAC režimem (8,2 měsíců v porovnání se 6,2 měsíci;

p=0,029). Doba přežívání byla vyšší u režimu paklitaxel/doxorubicin (AT) v porovnání s

režimem FAC (23,0 měsíců v porovnání s 18,3 měsíců; p=0,004). V AT terapeutickém režimu

užívalo 44% pacientek následnou chemoterapii, která v 7 % zahrnovala taxany, v FAC režimu

užívalo následnou chemoterapii 48% pacientek a taxany byly do terapie zahrnuty v 50%.

Celkový poměr odpovědi byl rovněž signifikantně vyšší v AT režimu než v FAC režimu (68

% vs. 55 %). V režimu paklitaxel/doxorubicin byla úplná odpověď 19 % ve srovnání s 8 %

odpovědí v režimu FAC. Všechny výsledky účinnosti byly postupně potvrzené nezávislým

zaslepeným hodnocením.

Ve druhé pivotní studii byla hodnocena účinnost a bezpečnost kombinace paklitaxelu a

trastuzumabu v plánované analýze podskupiny studie HO648g (pacientky s metastazujícím

karcinomem prsu, které byly léčeny v předcházející adjuvantní terapii antracykliny). Účinnost

trastuzumabu v kombinaci s paklitaxelem u pacientek, které nebyly léčené předcházející

adjuvantní terapií antracykliny, nebyla prokázána. Kombinace trastuzumabu (úvodní dávka 4

mg/kg, poté 2 mg/kg týdně) a paklitaxelu (175 mg/m

) v tříhodinové infuzi každé tři týdny

byla porovnávána s léčbou samotným paklitaxelem (175 mg/m

) v tříhodinové infuzi každé tři

týdny u 188 pacientek s metastazujícím karcinomem prsu, u kterých se projevila výrazná

exprese HER2 (2+ nebo 3+ podle imuno-histochemického vyšetření) a které již absolvovaly

léčbu antracykliny. Paklitaxel byl podáván každé tři týdny minimálně v šesti cyklech, zatímco

trastuzumab byl podáván jedenkrát týdně až do progrese onemocnění. Studie ukázala výrazný

přínos kombinace paklitaxel/trastuzumab s ohledem na dobu do progrese (6,9 měsíců vs.

3měsíce), míru odpovědi na léčbu (41 % vs. 17 %) a délku trvání odpovědi (10,5 měsíců vs.

4,5 měsíce) ve srovnání s podáváním samotného paklitaxelu. Mezi nejvýznamnější případy

toxicity vyskytující se při podávání kombinace paklitaxel/trastuzumab patřila srdeční

dysfunkce (viz bod 4.8).

Nemalobuněčný karcinom plic

Při léčbě pokročilého nemalobunečného karcinomu plic bylo hodnoceno podávání paklitaxelu v dávce

175 mg/m

s následným podáním cisplatiny 80 mg/m

ve dvou klinických studiích fáze III u 367

pacientů s NSCLC. Obě studie byly randomizované, v jednom případě byla porovnávána uvedená

léčba cisplatinou 100 mg/m

, v druhém případě léčba teniposidem 100 mg/m

s následným podáním

cisplatiny 80 mg/m

(367 pacientů v porovnávané skupině). Výsledky byly v obou případech podobné.

U primárního parametru mortality nebyly nalezeny významné rozdíly mezi režimem zahrnujícím

paklitaxel a porovnávaným léčebným režimem (medián přežití 8,1 a 9,5 měsíců při režimu s

paklitaxelem a 8,6 a 9,9 měsíců v porovnávané skupině). Ani u ukazatelů přežití bez progrese nebyly

zjištěny významné rozdíly mezi oběma způsoby léčby. V oblasti míry odpovědi na léčbu byl

zaznamenán významný přínos. Výsledky ukazatelů kvality života poukazují na to, že léčba

paklitaxelem méně snižuje chuť k jídlu a vykazuje nižší výskyt periferní neuropatie (p<0,008).

Kaposiho sarkom související s AIDS

V léčbě KS souvisejícího s AIDS byla účinnost a bezpečnost paklitaxelu hodnocena v nesrovnávací

studii u pacientů s pokročilým KS dříve léčených systémovou chemoterapií. Výsledným primárním

ukazatelem byla nejlepší nádorová odpověď. Ze 107 pacientů bylo 63 rezistentních na liposomální

antracykliny. Tato podskupina je považována za základ populace vhodné pro terapii. Celkový poměr

úspěšnosti (úplná/částečná odpověď) po 15 léčebných cyklech byla 57 % (CI 44-70 %) u pacientů

rezistentních na liposomální antracykliny. Více než 50 % odpovědí je zachyceno po prvních třech

cyklech. U pacientů rezistentních na proteázové inhibitory byla rychlost odpovědi srovnatelná u

pacientů, kteří nikdy neužívali inhibitory proteáz (55,6 %), a těch, kteří je užívali nejméně 2 měsíce

před léčbou paklitaxelem (60,9 %). Medián časové progrese v základní skupině byl 468 dní (95 % CI

257-NE). Medián přežití nebyl sumarizován, ale hranice nižší než 95 % představovala v základní

skupině pacientů 617 dní.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po intravenózním podání paklitaxel vykazuje dvoufázový pokles plasmatické koncentrace.

Farmakokinetické parametry paklitaxelu byly zjišťovány po 3hodinových a 24hodinových infuzích

dávek 135 a 175 mg/m

. Poločas eliminace se pohybuje mezi 3,0 až 52,7 hodinami, hodnoty celkové

clearance mezi 11,6 až 24,0 l/hod/m

. Celková clearance se při vyšších plasmatických hladinách

paklitaxelu snižuje. Střední hodnota distribučního objemu se za rovnovážného stavu pohybuje mezi

198 až 688 l/ m

, což svědčí o rozsáhlé extravaskulární distribuci, respektive o vazbě na tkáně. Při

tříhodinové infuzi zvyšujících se dávek se hladiny v krvi zvyšovaly nelineárně s dávkami. Při 30%

zvýšení dávky ze 135 mg/m

na 175 mg/m

se C

zvýšila o 75 % a AUC



o 81 %.

Po intravenózní dávce 100 mg/m

podané formou 3hodinové infuze 19 pacientům s KS byla C

1,530 ng/ml (v rozmezí 761-2,860ng/ml) a AUC 5,619 ng/h/ml (v rozmezí 2,609-9,428 ng/h/ml).

Clearance byla 20,6 l/h/m

(rozmezí 11-38) a distribuční objem byl 291 l/m

(v rozmezí 121-638).

Průměrný poločas eliminace byl 23,7 hodin (rozmezí 12-33).

Intraindividuální variabilita farmakokinetiky paklitaxelu byla minimální. Kumulace paklitaxelu po

opakovaných léčebných cyklech nebyla zaznamenána.

Ze studií in vitro lze soudit, že na proteiny lidského séra se váže 89 až 98 % léčivého přípravku.

Cimetidin, ranitidin, dexamethason ani difenhydramin vazbu paklitaxelu na bílkoviny neovlivňují.

Způsob eliminace paklitaxelu u lidí nebyl zcela objasněn. Močí se vyloučí 1,3 až 12,6 % podané

dávky v nezměněné formě, což svědčí pro rozsáhlou extrarenální clearence látky. Hlavní eliminační

mechanismy paklitaxelu jsou pravděpodobně metabolismus v játrech a vylučování žlučí.

Paklitaxel se primárně metabolizuje enzymatickým systémem cytochromu P450. Po podání značeného

paklitaxelu se průměrně 26 % radioaktivity vyloučilo stolicí jako 6alfa-hydroxypaklitaxel, 2 % jako 3'-

p-hydroxypaklitaxel a 6 % jako 6

-3’-p-dihydroxy-paklitaxel. Vznik těchto hydroxylovaných

metabolitů katalyzují isoenzymy CYP2C8 a CYP3A4, případně –2C8 a –3A4.

Vliv renální a jaterní dysfunkce na farmakokinetiku paklitaxelu při tříhodinové infuzi nebyl dostatečně

prostudován. U jediného pacienta s hemodialýzou nebyly při tříhodinové infuzi paklitaxelu v dávce

135 mg/m

nalezeny rozdíly oproti nedialyzovaným pacientům.

V klinických studiích, ve kterých byl paklitaxel a doxorubicin podáván současně, byla distribuce a

eliminace doxorubicinu a jeho metabolitů prodloužena. Celková plasmatická expozice doxorubicinu

byla o 30% vyšší, pokud se paklitaxel podával bezprostředně po doxorubicinu, než když byl mezi

jednotlivým podáním přípravků 24hodinový interval.

Při použití paklitaxelu v kombinaci s jinými přípravky si prosím prostudujte dokumenty Souhrn údajů

o přípravku cisplatina, doxorubicin nebo trastuzumab s uváděnými údaji pro jejich použití.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Karcinogenní účinky paklitaxelu nebyly studovány. Na základě farmakodynamického mechanizmu

účinku je však třeba považovat paklitaxel za potenciálně karcinogenní a genotoxickou látku. V

testovaných savčích systémech in vitro a in vivo byl zjištěn mutagenní účinek paklitaxelu. Paklitaxel

rovněž vykázal embryotoxický a fetotoxické účinky u králíků a snižoval fertilitu u potkanů (viz bod

4.3).

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Glyceromakrogol-ricinoleát, bezvodý ethanol.

6.2 Inkompatibility

Glyceromakrogol-ricinoleát, obsažený v přípravku Brevitax 6 mg/ml, může vyluhovat z plastických

polyvinylchloridových (PVC) nádob látku DEHP (di-[2-ethylhexyl]ftalát) v množstvích, která se

zvyšují s prodlužující se dobou kontaktu obou látek. Proto Brevitax 6 mg/ml ani po zředění nesmí

přijít do kontaktu s PVC obsahujícím DEHP. Roztoky se proto uchovávají v nádobách neobsahujících

DEHP (např. sklo, polypropylen, polyolefin). Rovněž soupravy použité k podávání nesmějí DEHP

obsahovat.

Tento léčivý přípravek nesmí být míchán s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou

uvedeny v bodě 6.6.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky

Po otevření a před naředěním

Chemická, fyzikální a mikrobiologická stabilita po prvním použití a následujících vstupech jehly a

odebírání přípravku byla prokázána na dobu 28 dní při teplotě 25 °C.

Po naředění

Chemická a fyzikální stabilita roztoku připraveného pro infuzi byla prokázána na dobu 24 hodin při

teplotě 5 až 25 °C, pokud byl přípravek naředěn 0,9 % roztokem chloridu sodného na infuze nebo 5 %

roztokem glukosy.

Z mikrobiologického hlediska má být zředěný přípravek použit okamžitě. Nepoužije-li se okamžitě,

doba a podmínky uchovávání jsou v zodpovědnosti uživatele a normálně by neměly být delší než 24

hodin při 2 až 8 °C, pokud rekonstituce/naředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných

aseptických podmínek.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Lahvička před otevřením

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Zmrazení přípravku nemá negativní vliv na jeho kvalitu.

Při uchovávání neotevřených lahviček v chladničce se může vytvořit sraženina, která se při dosažení

pokojové teploty rozpustí i bez promíchání nebo jen za mírného promíchání. Kvalita přípravku tím

není ovlivněna. Pokud roztok zůstane i nadále zakalený nebo je v něm patrná nerozpustná sraženina,

musí se lahvička zlikvidovat.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Injekční lahvička z bezbarvého skla třídy I se zátkou z bromobutylové pryže a hliníkovým uzávěrem,

polypropylenový kryt, krabička.

1 lahvička obsahuje 30mg/5ml, 100mg/16,7ml nebo 300mg/50ml paklitaxelu. Koncentrace roztoku je

paclitaxelum 6 mg/ml.

Velikost balení: jednotkové balení – 1 x 30 mg, 1x 100 mg, 10 x 30 mg

skupinové balení (vícedávková lahvička) – 1 x 300 mg

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Manipulace:

Tak jako při manipulaci se všemi cytostatiky musí být při zacházení s Brevitaxem 6 mg/ml

dodržována bezpečnostní opatření. Ředění má být prováděno za aseptických podmínek

kvalifikovaným personálem, v prostorách k tomu určených. Osoby manipulující s Brevitaxem 6 mg/ml

musí mít ochranné rukavice. Je třeba se vyvarovat kontaktu s kůží a sliznicemi. V případě kontaktu s

kůží musí být zasažená oblast očištěna vodou a mýdlem. V místě zasažení dochází k řezání, pálení a

zarudnutí. V případě zasažení sliznic musí být postižené místo ihned opláchnuto proudem vody. Po

inhalaci může dojít k bolestem na hrudníku, pálení v hrdle, potížím s dýcháním a nevolnosti.

Příprava k i.v. podání: Před intravenózním podáním musí být Brevitax 6 mg/ml naředěn za

aseptických podmínek do infuzních roztoků (0,9% roztoku chloridu sodného nebo 5% roztoku glukosy

nebo 0,9% roztoku chloridu sodného s 5% glukosy nebo 5% roztoku glukosy v Ringerově roztoku) na

konečnou koncentraci 0,3 – 1,2 mg/ml.

Uchovávání roztoku připraveného k infuzi viz bod 6.3.

Naředěné roztoky nesmí již být zmraženy.

Roztok připravený k infuzi se musí vizuálně kontrolovat, aby v něm nebyly částice a aby nebyl

zabarvený.

Při přípravě roztoky mohou být mírně zkalené, zákal je způsoben vehikulem a nedá se filtrací

odstranit.

Zákal neovlivňuje účinnost přípravku.

Brevitax 6 mg/ml se musí aplikovat přes "in-line" filtr s mikroporézní membránou (rozměr pórů

maximálně 0,22 mikrometrů), který je vložen do infuzní soupravy. Filtrem se účinnost roztoku

nemění.

Ojediněle se vyskytly zprávy o precipitacích během infuze paklitaxelu, obvykle ke konci 24-hodinové

aplikace. Aby se minimalizovala možnost výskytu precipitace, doporučuje se podávat paklitaxel co

nejdříve po naředění a vyhnout se silnému protřepávání roztoku. V průběhu infuze má být vzhled

roztoku sledován, a pokud se objeví sraženina, má se infuze zastavit.

Likvidace: Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR s.r.o.

Radlická 1c

150 00 Praha 5

Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

44/193/05-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 15. 6. 2005

Datum posledního prodloužení registrace: 30. 4. 2014

10. DATUM REVIZE TEXTU

30. 11. 2016

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace