BOTOX, INJ PLV SOL 1X100UT

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
BOTULOTOXIN TYP A (BOTULINI TOXINUM TYPUS A)
Dostupné s:
Allergan Pharmaceuticals Ireland, Westport
ATC kód:
M03AX01
Dávkování:
100UT/LAH
Léková forma:
Prášek pro přípravu injekčního roztoku
Podání:
Injekce
Jednotky v balení:
1, Injekční lahvička
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
63/ 568/93-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
4024787230142

Přílohač. 1 krozhodnutíoopravěrozhodnutío změněregistrace

sp.zn.sukls83298/2012apřílohakesp.zn.sukls23083/2010

Příbalová informace: informacepro uživatele

BOTOX

botulinitoxinumtypus A

Prášek propřípravu injekčního roztoku

Přečtětesipozorněceloupříbalovouinformacidříve,nežzačnetetentopřípravek

používat,protožeobsahujepro Vás důležitéúdaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, žesi ji budetepotřebovat znovu přečíst.

Máte-lijakékolidalšíotázky,zeptejtese,prosím,svéholékaře,lékárníkanebo

zdravotnísestry.

TentopřípravekbylpředepsánvýhradněVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohl

byjíublížit, ato itehdy,má-listejnéznámkyonemocnění jako Vy

PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvému

lékaři,lékárníkovinebozdravotnísestře.Stejněpostupujtevpřípadějakýchkoli

nežádoucích účinků, kterénejsou uvedenyvtéto příbalové informaci .

Co naleznete vtéto příbalové informaci

1.Co je BOTOXakčemu se používá

2.Čemu musítevěnovat pozornost, nežzačnete BOTOXpoužívat

3.Jak se BOTOX používá

4.Možnénežádoucí účinky

5.Jak přípravek BOTOXuchovávat

6. Obsah balení adalšíinformace

1. Co jeBOTOX a kčemuse používá

Co je přípravek BOTOX

BOTOX jepřípravek uvolňující svaly. Aplikujeseinjekčněbuďdo svalů,do stěnymočového

měchýřenebo hluboko pod kůži. Účinek spočívá v částečnéblokáděpřenosu nervových

impulsůdo svalů, do kterých bylBOTOX injekčněpodán, cožzpůsobí, žesetyto svaly

přestanou nadměrněstahovat.

Při injekční aplikaci do kůžepůsobípřípravek BOTOXnapotnížlázyaomezuje tak produkci

potu.

PoaplikaciinjekcedostěnymočovéhoměchýřepůsobípřípravekBOTOXnasvalovinu

močového měchýřeasnižuje únik moči (močovou inkontinenci).

V případěchronickémigrényblokujeBotoxbolestivésignály, které nepřímo zamezujívývoji

migrény.

Kčemu se přípravek BOTOXpoužívá

Udospělýchsepřípravek BOTOX používá k léčbě:

trvalých spasmůočníchvíčekaobličeje(spasmus= svalová křeč, nadměrný stah

svalu);

trvalých spasmůkrkuaramen;

trvalých spasmůzápěstíarukyu pacientů po cévní mozkovépříhodě

nadměrného pocenípodpaží, kterérušivě ovlivňuje každodenní činnostau kterého

nebylajináléčbaúspěšná.

únikumoči kvůliproblémůmsmočovýmměchýřemspojenýchsporaněnímmíchy

neborozroušenousklerózou

UdospělýchseBotoxpoužívákprevencibolestihlavyupacientůschronickoumigrénou

(bolestihlavynejméně15 dní vměsíci, ztoho jenejméně8 dní smigrénou).

Udětístarších dvou let,kterétrpí mozkovou obrnou akteréjsouschopnéchodit, může

přípravekBOTOX léčit:

deformity chodidlazpůsobenétrvalým svalovýmspasmem v nohou. Přípravek

BOTOX uvolňuje trvaléspasmysvalů v nohou.

BOTOXsetaképoužíváudospělýchdo65letkpřechodnémuzlepšenívzhledusvislých

vrásekmeziobočím,kteréjsoupatrnépřisvraštěníčela,kdymázávažnosttěchtovrásek

závažnýpsychologickýdopad napacienta.

2. Čemumusítevěnovatpozornost,nežzačnetepřípravekBOTOX používat

PřípravekBOTOX NEPOUŽÍVEJTE

jestližejstealergický/á(přecitlivělý/á)naléčivoulátkunebonajakoukolivdalší

složku přípravku BOTOX

Pokud máteinfekcivnavrhovanémmístěaplikaceinjekce

pokudjsteléčeniproúnikmočiadošlouVásbuďknáhlémuvýskytuinfekce

močových cest nebo náhléneschopnosti močit(anepoužívátepravidelněkatétr)

pokud jste léčeni pro únik moči anejsteochotnizačítpoužívat katétr, bude-litonutné

pokudjsteošetřovánizdůvoduzlepšenívzhledusvislýchvrásekmeziobočímatrpíte

chronickýmonemocněnímovlivňujícímsvaly(myastheniagravisneboLambert-

Eatonův syndrom)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravkuBOTOXjezapotřebí

Před použitímpřípravkuBOTOX

Informujtesvého lékaře,jestliže:

jstev minulostiměl/a jakékolipotížespojenés aplikací injekcí(např. omdlévání);

mátejakýkolizánět svalůnebokůžev místě, kam lékař plánuje aplikovatinjekci;

trpíte významnýchoslabenímneboochabnutímsvalův místě, kam lékař plánuje

aplikovat injekci;

jsteněkdy měl/a potížespolykánímnebo náhodnýmvniknutímpotravy nebo

tekutiny do plic, obzvláště, pokudVámmá býtléčentrvalý svalový spasmus

krkua ramen;

trpíte jakýmikolijinýmisvalovými potížeminebochronickou chorobouovlivňující

svaly(jako je myasteniagravis neboLambert-Eatonův syndrom); v kosmetické

indikaci (ošetření vrásek)se vtěchto případech přípravek nesmípodávat

trpíte určitýmichorobamiovlivňujícími vášnervový systém(jako jeamyotrofická

laterálnísklerózanebo motorickáneuropatie);

trpíte onemocněnímokanazývanýmglaukoms uzavřeným úhlem(zvýšenýtlak v

oku),nebo vám rozvoj tohoto typuglaukomu hrozí;

jsteprodělal/aoperacineboúraz, kterémohlyjakýmkoli způsobem ovlivnitsval, do

něhožse máaplikovat injekce.

Po aplikaci přípravkuBOTOX

Kontaktujtesvého lékařeaihned vyhledejtelékařskou pomoc, jestližese uvás projeví:

potížesdechem,polykánímnebomluvením;

kopřivka, otoky,včetně otoků obličejenebo hrdla,dušnost, pocityslabostiazrychlené

dýchání(možnépříznakyprudkéalergickéreakce).

Obecná opatření

Je-livám přípravek BOTOXaplikován příliš často, nebo v příliš vysokýchdávkách, vašetělo

můžezačítprodukovat některéprotilátky, kterémohou účinnost přípravkuBOTOX snížit.

Pokud jste před léčbou přípravkem BOTOX dlouhou dobupříliš necvičil/a,měl/a byste po

aplikaci injekcí začínat sjakoukoli tělesnou aktivitou pozvolna.

Není pravděpodobné, želéčbatímto přípravkem zlepší rozsahpohybu kloubů, jejichžpřilehlé

svalyztratilypružnost.

Používá-lise přípravek BOTOXpři léčbětrvaléhosvalového spasmu očního víčka, může

způsobit méněčasté mrkání, cožmůžepoškodit povrch vašich očí.Abyk tomu nedošlo,

možnábudete potřebovatočníkapky, mast, měkkékontaktní čočkynebo dokonceochranné

krytí, uzavírající oko.Váš lékař vás upozorní, pokud tato opatření budou zapotřebí.

PokudjeBotoxpoužívánkekontroleúnikumoči,předepíšeVámlékařantibiotika,která

budete užívat před touto léčbou i po léčbě, tak abyse předešlo infekci močovýchcest.

Přibližně2týdnypoinjekciabsolvujeteprohlídkuusvéholékaře,pokudjstepředpodáním

injekcenepoužívalikatétr.Budetepožádániabystesevymočiliapotésepomocíultrazvuku

změříobjemmoči,kterázůstanevmočovémměchýři.Vášlékařrozhodne,zdajenutné,

abysteseběhemnásledujících12týdnůdostaviliznovanatotéžvyšetření.Kdykolivpřípadě,

žesesaminebudeteschopnivymočit,musítekontaktovatsvéholékaře,neboťjemožné,že

budete muset začítpoužívat katétr.

Dalšíléčivé přípravky a BOTOX

Informujtesvého lékaře, lékárníkanebo zdravotnísestru jestliže:

užívátejakákoliantibiotika(užívají sekléčběinfekcí), anticholinesterázovépřípravky,

lékynaovlivnění srdečního rytmu nebo lékyuvolňující svaly. Některéztěchto léků

mohou zvýšitúčinnost přípravku BOTOX.

vám byl nedávno injekčněaplikovánlék obsahující botulotoxin(léčivá látka přípravku

BOTOX), protožeto můževést k nežádoucímu zvýšení účinnosti přípravku BOTOX.

užívátenějaképrotidestičkovéléky(Aspirinapodobnéléky)a/nebolékyprotikrevní

srážlivosti (ředící krev)

Informujte svého lékařenebo lékárníkao všech lécích, kteréužíváte,kteréjste vnedávnédobě

užíval(a) nebo kterémožnábudete užívat

Těhotenství,kojení a fertilita

Pokud není nezbytněnutné, použití přípravku BOTOXse během těhotenstvíau žen

vplodném věku, kteréneužívají antikoncepci, nedoporučuje.

Použití přípravku BOTOX u kojících žen se nedoporučuje.

Pokudjstetěhotnánebokojíte,domnívatese,žemůžetebýttěhotnáneboplánujete

otěhotnět,poraďtesesesvýmlékařemnebolékárníkemdříve,nežzačnetetentopřípravek

používat. Váš lékař Vámporadí, zdalije vhodnévpřípadnéléčběpokračovat.

Poraďte sese svým lékařemnebo lékárníkem dříve, nežzačnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředkůa obsluhastrojů

PřípravekBOTOXmůžezpůsobovatzávratě,ospalost,únavunebopotížesviděním.Pokud

seuvásprojevíjakékoliztěchtoúčinků,neřiďteaneobsluhujtestroje.Nejste-lisijistý/á,

zeptejte sesvého lékaře.

3. Jak se přípravekBOTOX používá

PřípravekBOTOX můžeaplikovat pouzevyškolenýlékař, kterému jepřesněznámo, jak lék

používat.

Způsob a cesta podání:

Botoxje injikovándo Vašich svalů(intramuskulárně),do stěnymočovéhoměchýřepomocí

speciálního nástroje(cystoskop)nebo do kůže(intradermálně).Injekční aplikaceprobíhá

přímo do postiženéoblastiVašeho těla, Váš lékařobvykleaplikuje BOTOX do několikamíst

postiženéoblasti.

Obecnéinformaceo dávkování

Počet injekcí na jeden sval a dávkazávisínaindikaci. Váš lékař proto rozhodnev jaké

dávce, jakčasto a do jakého svalu vám budepřípravek BOTOXaplikovat.Doporučuje

seaplikovat nejnižší možnou dávku;

Dávkypro starší pacientyjsou stejnéjako dávkyu ostatních dospělých.

DávkapřípravkuBOTOX adélka jeho účinnostizávisínaonemocnění, sekterým seléčíte.

Níženajdetepodrobnosti týkající se jednotlivýchonemocnění.

Bezpečnostaúčinnost přípravku BOTOXv léčbětrvaléhospasmu očních víček, obličeje,

krku arameneu dětí(do12 let)nebylazatím doložena.

Bezpečnostaúčinnost přípravku BOTOXv léčbězvýšeného pocení v podpaží nebyla u dětí

do 12 let zkoumána. Zkušenosti s léčbou nadměrného pocení v podpaží přípravkemBOTOX

u dospívajících vevěku 12 až17 let jsou velmi omezené. Účinnost přípravku BOTOX u této

věkovéskupinynebyla prokázána. Dalšíinformacevám podá váš lékař.

BezpečnostaúčinnostpřípravkuBOTOXpřiléčběfokálníspasticity(zvýšenénapětísvalů)

horníkončetinyvyvolanécévnímozkovouobrnouudětíamladistvýchdo18letnebyla

stanovena.

Bezpečnostaúčinnost přípravku BOTOXpři léčběúniku moči u dětí a mladistvých do 18 let

nebylastanovena.

Bezpečnostaúčinnost přípravku BOTOXpři použití uprevencechronickémigrénynebylau

dětía mladistvých do 18let sledována.

Bezpečnostaúčinnost přípravku BOTOXvléčběsvislých vrásek mezi obočím nebylau dětí

amladistvých do 18 let prokázána.

Způsoby a cesty podání

PřípravekBOTOX seaplikujeinjekčnědo svalu (intramuskulárně) nebo dokůže

(intradermálně). Aplikujese injekčněpřímo do postiženéoblastitěla.Lékařvám obvykle

aplikuje přípravekBOTOXdo několikamíst v postiženéoblasti.

Trvalý spasmus očníchvíčeka obličeje

Dávkování

Připrvnímsezení vám můželékař do postiženého svalu podat několik injekcí s 1,25 až

2,5jednotkamipřípravkuBOTOX do každého místa vpichu.

Maximálnídávkapři prvnímsezení je25 jednotek napostiženou oblast (například najedno

oko).Při následujících sezeních můžebýtcelkovámaximálnídávkapodle potřebyzvýšenaaž

na100 jednotek.

Délka trvání účinku

Zlepšení obvyklezaznamenáte do 3 dnů po podáníprvní injekce.

Maximálního účinku jeobvykle dosaženo po 1 až2 týdnech od podání léčby.

Kdyžzačneúčinek pomíjet, můžete léčbu opakovat, ne však častěji nežjednou zatři měsíce.

Trvalý svalový spasmus krkua ramen

Dávkování

Váš lékař můžedo postiženého svalu podat několik injekcí ažs 50 jednotkami přípravku

BOTOX do každého místa vpichu.

Maximálnídávkapřiprvnímsezeníje200jednotek.Přinásledujícíchsezeníchmůžebýt

celková maximálnídávkapodle potřebyzvýšenaažna300 jednotek.

Délka trvání účinku

Zlepšení obvyklezaznamenáte do 2 týdnů po podání první injekce.

Maximálního účinku jeobvykle dosaženo po 6 týdnech od podání léčby.

Kdyžzačneúčinek pomíjet, můžete léčbu opakovat, ne však častěji nežjednou za10 týdnů.

Trvalý spasmus zápěstía ruky upacientůpo cévní mozkovépříhodě

Dávkování

Lékař vám můžedo postižených svalůaplikovat několik injekcí. Dávkaapočet injekcí se

mohou lišit vzávislostinamnoha faktorech, včetněvašich individuálních potřeb, cílových

svalů, velikosti svalů, sílespasmu atd.

Délka trvání účinku

Zlepšení obvyklezaznamenáte do 2 týdnů po podání první injekce.

Maximálního účinku jeobvykle dosaženo po 4 až6 týdnech od podání léčby.

Kdyžzačneúčinek pomíjet, můžete léčbu opakovat, ne však častěji než jednou za12 týdnů.

Nadměrnépocení v podpaží

Dávkování

LékařvámbudeaplikovatinjekcepřípravkuBOTOXdoněkolikamístvoblastikůže

podpaží. Celková dávkanajedno podpaží činí 50 jednotek přípravkuBOTOX.

Délka trvání účinku

Zlepšení obvyklezaznamenáte do týdnepo podání první injekce.

Účinek po prvnímpodání trváv průměru 7,5 měsíce, ale u každého čtvrtého pacientaje

účinnost patrnáještěpo jednom roce.

Kdyžzačneúčinek pomíjet, můžete léčbu opakovat, ne však častěji než jednou za16 týdnů.

Únikmoči způsobený neurogennímmočovýmměchýřem

Dávkování:

Lékař Vám aplikujeněkolik injekcí do stěnymočového měchýře. Celkovádávkaje

200jednotek přípravkuBOTOX.InjekceVám mohou být aplikoványpodmístnínebo

celkovou anestezií.

Délka trvání účinku

Zlepšení obvyklezaznamenáte do 2 týdnů po aplikaci první injekce.

Účinek většinou přetrvápo dobu 8–10 měsícůpo aplikaci injekce.

Kdyžzačneúčinek pomíjet, můžete léčbu opakovat, ne však častěji nežjednou za3 měsíce.

Trvalý svalový spasmus nohouudětí postiženýchdětskoumozkovouobrnou

Dávkování

Lékař můžedo postižených svalů aplikovat několik injekcí. Dávkazávisínahmotnosti dítěte.

Délka trvání účinku

Zlepšení jepatrnéběhemprvních dvou týdnů po podání injekce.

Kdyžzačneúčinek pomíjet, je možnéléčbu opakovat, ne všakčastěji nežjednou za3 měsíce.

Lékařisemůžepodařitnajíttakovoudávku,kteráumožníaplikacíinjekcívintervaluaž6

měsíců.

Prevencebolesti hlavy udospělých schronickoumigrénou.

Dávkování:

LékařVámmůžeaplikovatněkolikinjekcídopostiženýchsvalůatoaž5jednotekBotoxudo

každého místa.

Celková dávkaje mezi 155 a195 jednotkamiv jednom léčebném cyklu.

Trvání léčebného efektu:

Pokudléčebnýefektustupujejemožnéléčebnýcyklusopakovat,nevšakčastějinežkaždých

12 týdnů ,

Kosmeticképoužití–vrásky udospělých mladších 65 let

Dávkování

Lékař podá20 jednotek přípravkuBotoxrozdělených do 5 míst ve výraznéglabelární vrásce.

Délka trvání účinku

Zlepšení obvyklezaznamenáte do jednohoaždvou dnů aběhem prvního týdnese bude

stupňovat. U většinypacientů účinkypřetrvávajípřibližně3–4 měsíce.

Kdyžzačneúčinekpomíjet,můžeseošetřeníopakovat,nevšakčastějinežjednouza3

měsíce.

Jestližebylo použito vícepřípravkuBOTOX, nežjedoporučeno

Známkypředávkování nemusíbýt patrnépo několik dní od podání injekce.Pokud u vás dojde

k nezáměrnéaplikaci injekcenebo požití přípravku BOTOX, měl/abyste vyhledat svého

lékaře, kterývás budeponěkolik týdnů sledovat.

Pokud vám bylo podánonadměrnémnožstvípřípravku BOTOX, mohou seu vás projevit

jakékoliznížeuvedených příznaků aje nutné, abyste seneprodleněobrátil/anasvého lékaře.

Lékař rozhodneo vaší případnéhospitalizaci:

potížes dýcháním, polykánímnebo mluvenímnásledkem obrnysvalů;

vniknutí potravynebo tekutinydo plicnásledkemobrnysvalů, cožmůžezpůsobit zápal

plic(plicní infekce).

pokles očního víčka, dvojité vidění;

celková slabost.

Máte-lijakékolidalšíotázky, týkající se používání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se

svéholékaře, lékárníkanebo zdravotnísestry.

4. Možnénežádoucí účinky

Podobnějako všechnyléky, můžemít itento léčivýpřípravek nežádoucí účinky, kterése ale

nemusívyskytnoutu každého.Nežádoucí účinkyseobvykleobjeví běhemněkolikaprvních

dnů po injekci.

Obvykle trvajíkrátce, alemohou přetrvávat několik měsíců avzácněi déle.

JESTLIŽESEU VÁS POAPLIKACIPŘÍPRAVKU BOTOX OBJEVÍ POTÍŽES

DÝCHÁNÍM,POLYKÁNÍMNEBOMLUVENÍM, VYHLEDEJTEOKAMŽITĚ

SVÉHO LÉKAŘE.

Pokudse u vás objevíkopřivka,otoky,včetně otokůobličejenebo hrdla,dušnost, pocit

slabostia zrychlenédýchání, vyhledejteokamžitěsvého lékaře.

Nežádoucí účinkyjsoupodle četnosti výskytu rozdělenydo následujících kategorií:

Velmi časté projevují seu vícenež1pacientaz10

Časté projevují seu 1 až10 pacientů z100

Méněčasté projevují seu 1 až10 pacientů z1000

Vzácné projevují seu 1 až10 pacientů z10000

Velmi

vzácné projevují seu méněnež1 pacientaz10000

Nížejeuvedenseznamnežádoucíchúčinků,kteréselišívzávislostinačástitěla,dokterése

přípravekBOTOX aplikuje:

Injekcedo oblasti víčkaa obličeje

Velmi časté nežádoucí účinky:

pokles horního víčka

Časté nežádoucí účinky:

otok obličeje

povrchovýzánět rohovky(zánět průhlednévnějšívrstvypřední částioka)

obtížesúplným zavřením oka

zvýšenátvorbaslz

podráždění vmístě vpichu

pocitsuchých očí, podráždění očí acitlivosti na světlo

podkožní modřiny.

Méněčasténežádoucí účinky:

závrať

poruchyvidění

rozostřenévidění

dvojité vidění

únava

zánět rohovky(průhlednévnějšívrstvypřední částioka)

ochablostobličejových svalů

pokles svalů na jednéstraněobličeje

vyrážka

nepřirozenéobrácení očního víčkadovnitř nebo ven.

Vzácnénežádoucí účinky:

otok očního víčka

Velmi vzácnénežádoucíúčinky:

vřed, poškození nebo proděravěnírohovky(průhlednévnějšívrstvypředníčástioka).

zvýšenýoční tlak.

Vměkkétkániočníhovíčkasesnadnovytvořípodlitina,čemužselékařbudesnažitvyhnout

tím, žepo podání injekcenatuto oblast jemně zatlačí.

Pokud seu Vás vyskytne kterýkoliznežádoucíchúčinků, sdělte to svémulékaři ,lékárníkovi

nebo zdravotnísestře.Stejně postupujte v případějakýchkolinežádoucích účinků,kterénejsou

uvedenyv této příbalovéinformaci.

Injekcedo oblasti krkuaramen

Velmi časté nežádoucí účinky:

obtížepři polykání

bolest

svalováslabost

Obtížepřipolykánímohoubýtjakmírné,takvážné,dokoncesemůžeteizačítdusit.Můžese

stát,žebudetepotřebovatlékařskéošetření.Nežádoucíúčinkymohoutrvatoddvoudotří

týdnů po podání injekce.Zcela vzácnědošlo i kúmrtím způsobeným obtížemipři polykání.

Časté nežádoucí účinky:

závrať

chřipkové příznaky

ospalost

křečesvalů

sníženácitlivostkůže

pocitslabosti

celkovýpocitnevolnosti

pocitnazvracení

bolesthlavy

ztuhlénebo bolavésvaly

ucpanýnos nebo rýma, kašel, bolest v krku, lechtání nebo škrábání v krku

suchov ústech.

Méněčasténežádoucí účinky:

dušnost

dvojité vidění

horečka

pokles očního víčka

změnyhlasu

Pokud seu Vás vyskytne kterýkoliznežádoucíchúčinků, sdělte to svému

lékaři,lékárníkovinebozdravotnísestře.Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucích

účinků,kterénejsou uvedenyv této příbalovéinformaci.

Injekcedo zápěstí a ruky upacientůpo cévní mozkovépříhodě

Časté nežádoucí účinky:

svalováslabost

zvýšenésvalovénapětí

modřinyapodkožní krvácení způsobující červenéskvrny(ekchymózanebo

purpura)

krvácení nebo pálení v místěaplikaceinjekce

bolest rukyaprstů

bolest a podráždění v místěaplikaceinjekce

horečka

chřipkové příznaky.

Méněčasténežádoucí účinky:

deprese

pokleskrevníhotlakupřivstávánídovzpřímenépolohyzpůsobujícízávraťnebo

omdlévání

závratě nebo „točení hlavy“(vertigo)

poruchakoordinacepohybů

ztráta paměti

celková slabost

bolest

zánětnebo bolest kloubů

sníženácitlivostkůže

necitlivost

otok končetin, např. rukou nebo chodidel

zánět kůže(dermatitida)

bolest hlavy

celkovýpocitnevolnosti

pocitnazvracení

zvýšenácitlivostv místě aplikaceinjekce

vyrážka

sníženácitlivostv okolíúst

poruchyspánku (insomnie)

svědění.

Některéztěchto méněčastých nežádoucích účinků mohou souviset svašímonemocněním.

PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékaři,lékárníkovi

nebozdravotnísestře.Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsou

uvedenyv této příbalovéinformaci.

Injekceproti nadměrnémupocení v podpaží

Velmi častýnežádoucí účinek:

bolest v místěaplikaceinjekce

Časté nežádoucí účinky:

bolest hlavy

sníženácitlivost

návalyhorka

zvýšenépocení na jinýchmístech, nežje podpaží

neobvyklýpach kůže

svědění

ztráta ochlupení

podkožní zduřenina

bolest končetin, např. rukou nebo prstů na rukou

bolest

reakceaotoky, krvácení nebo pálení azvýšenácitlivostv místě aplikaceinjekce.

Méněčasténežádoucí účinky:

svalováslabost

pocitslabosti

bolest svalu

potížes klouby

pocitnazvracení

slabost ruky

Pokud seu Vás vyskytne kterýkoliznežádoucíchúčinků, sdělte to svémulékaři,

lékárníkovi nebo zdravotní sestře.Stejněpostupujte v případějakýchkolinežádoucích

účinků,kterénejsou uvedenyv této příbalovéinformaci.

Injekcedo nohouudětí sdětskoumozkovouobrnou

Velmi časté nežádoucí účinky:

virováinfekce;

ušníinfekce.

Časté nežádoucí účinky:

ospalost;

svalováslabost;

bolest končetin, např. rukou nebo prstů na rukách;

potížes chůzí;

necitlivost;

bolest svalu;

močováinkontinence(únik moči);

celkovýpocitnevolnosti;

padání;

vyrážka;

bolest v místěaplikaceinjekce;

pocitslabosti.

Jeznámo několik velmivzácnýchpřípadů, kdypo aplikaci přípravkuBOTOXu dětís

dětskoumozkovou obrnou došlo k aspiračnímu zápalu plic (po vniknutí potravynebo tekutin

do plic), vedoucímu k úmrtí.

Pokud seu Vás vyskytne kterýkoliznežádoucíchúčinků, sdělte to svémulékaři, lékárníkovi

nebo zdravotnísestře.Stejně postupujte v případějakýchkolinežádoucích účinků,kterénejsou

uvedenyv této příbalovéinformaci.

Injekcedo stěnymočového měchýře

Velmi časté nežádoucí účinky:

infekcemočových cest

neschopnostvyprázdnitmočovýměchýř (retencemoči)

Časté nežádoucí účinky:

poruchyspánku (insomnie)

zácpa

svalováslabost

spasmus svalů

krev vmoči po aplikaci injekce*

bolestivostpři močení po aplikaci injekce*

vchlípení stěnymočového měchýře(divertiklmočového měchýře)

únava

poruchychůze

možnénekontrolovanéreflexní reakcetěla(např.nadměrnépocení, pulzující bolest

hlavynebo zvýšení tepovéfrekvence) vdoběkolem aplikaceinjekce(autonomní

dysreflexie)*

padání

*Některézuvedených častých nežádoucích účinků mohou souviset se zákrokem

Pokud seu Vás vyskytne kterýkoliznežádoucíchúčinků, sdělte to svémulékaři, lékárníkovi

nebo zdravotnísestře.Stejně postupujte v případějakýchkolinežádoucích účinků,kterénejsou

uvedenyv této příbalovéinformaci.

Injekcedo hlavy a krkukprevenci bolesti hlavy upacientůs chronickoumigrénou.

Časté nežádoucí účinky:

bolest hlavy

migréna

slabost obličejových svalů

pokles víček

vyrážka

svědění

bolestišíje

svalováztuhlost

svalováslabost

svalovábolestivost

svalovékřeče

napětísvalů

bolest v místěinjekce

Méněčasténežádoucí účinky

obtížepři polykání

bolest kůže

bolest čelisti

Pokud seu Vás vyskytne kterýkoliznežádoucíchúčinků, sdělte to svémulékaři, lékárníkovi

nebo zdravotnísestře.Stejně postupujte v případějakýchkolinežádoucích účinků,kterénejsou

uvedenyv této příbalovéinformaci.

Injekcezkosmetickýchdůvodů-vrásky

Časté nežádoucí účinky:

bolest hlavy

pokles očního víčka

bolest v obličeji

červenézbarvení kůže

slabost svalů vobličeji

Méněčasténežádoucí účinky:

zvýšenénapětíkůže,

otok obličeje, očního víčkaaoblastikolem očí

pocitnazvracení

závratě

zánět očních víček

bolest oka

poruchyvidění

suchákůže

poruchyčití (mravenčení, brnění)

svědění

zvýšenácitlivostkůženasvětlo

suchov ústech

úzkost

infekce

záškubysvalů

chřipkové příznaky

celková slabost

horečka

PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékaři,lékárníkovi

nebozdravotnísestře.Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsou

uvedenyv této příbalovéinformaci.

Obecnéinformaceo dalších nežádoucích účincích

JsouznámyvelmivzácnénežádoucíúčinkyspojenésšířenímpřípravkuBOTOXdalekood

místa podání, kterézahrnují

svalovou slabost

zácpa

potížes polykánímnebovniknutí potravynebo tekutinydo plic, což

můževést k rozvojizápalu plic.

Potížespolykánímmohoubýtmírnéažzávažné,avněkterýchpřípadechmohouvyžadovat

léčbu. Vevzácných případech došlo následkem potíží s polykánímk úmrtíosob.

Vzácnějsou hlášenyvedlejšíúčinky, týkající sesrdce:

nepravidelnásrdečníčinnost

infarkty.

Někteří ztěchto lidízemřeli. Někteří ztěchtopacientů však onemocněnímsrdcetrpělijižpřed

léčbou.

Vzácněbylyhlášenyvážnénebo okamžitéalergickéreakce, včetně

kopřivky

otoků, včetně otoků obličeje ahrdla

dušnosti

pocitu slabosti

zrychleného dýchání.

Jsouznámypřípady

záchvatů nebo křečí po léčběpřípravkem BOTOX,předevšímu pacientů,

ukterýchsetytopříznakyvyskytlyjiždříve.Tytoúčinkyseprojevily,kdyžbyly

přípravkemBOTOXléčenytrvalésvalovéspasmynohouudětísdětskoumozkovou

obrnou.

Jakouvšechinjekcíseuvásmohouobjevitnežádoucíúčinkysouvisejícísinjekční

aplikací:

bolest, modřiny, krvácenínebo infekcev místě aplikaceinjekce

necitlivost

sníženácitlivostkůže

citlivostnadotek

otoky/opuchnutí

zarudnutíkůže(erytém)

pokles krevního tlaku nebo mdlobymohou být následkem bolestinebo strachu při

aplikaci injekce.

Po injekcích přípravkuBOTOX seu pacientů taképrojevili

horečkaapříznakychřipky.

Následujícíseznampopisujedalšínežádoucíúčinkyohlášenévsouvislostisaplikací

přípravkuBOTOX pro jakékolionemocnění poté,co byl přípravek uvedennatrh:

alergickáreakce

ztráta nervového zásobení/smrštění svalu, do kterého je aplikovánainjekce

depresedechua/nebo dechovéselhání

aspirační pneumonie(zánět plic způsobený vdechnutím jídla, pití, slin nebo zvratků)

chronickéonemocnění postihující svaly(mystenia gravis);

rozostřenévidění

poruchyvidění

strabismus(šilhání)

mdloby

bolest/necitlivost/slabostzačínající v oblastipáteře

pokles svalů na jednéstraněobličeje

ochablostobličejových svalů

potížes pohybem paží nebo ramenem

sníženácitlivostkůže

bolest svalů

bolest břicha

průjem, zvracení, ztráta chutik jídlu

horečka

různétypyvyrážek projevujících sečervenýmiskvrnami

celkovýpocitnevolnosti

potížes řečí

svědění

nadměrnépocení

ztráta ochlupení

ztráta sluchu

zvukyv uších

závratě nebo „točení hlavy“(vertigo)

necitlivost

PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékaři,lékárníkovi

nebozdravotnísestře.Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsou

uvedenyv této příbalovéinformaci.

5. JakBOTOXuchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled adosah dětí.

Neotevřenélahvičky:Uchovávejtevchladničcepřiteplotě2°C-8°Cnebovmrazících

boxech při teplotě pod-5,0°C.

NaředěnýroztokBotoxu:Uchovávejtevchladničcepřiteplotě2°C-8°Cnejdélepodobu24

hodin.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutídobypoužitelnosti, uvedenénaštítku zaEXP.

Dobapoužitelnosti se vztahuje kposlednímu dni uvedeného měsíce .

Nepoužívejte, jestližerozpuštěnýBOTOX není čirýbezbarvýažsvětle žlutýroztok bez

patrných částicnebo sraženin.

Nepoužívejte azničtelahvičku, pokud rozpouštědlo není vtaženo vakuem do lahvičky.

Jakýkolizbytek přípravku vraťtedo lékárnykbezpečnélikvidaci.

Přípravek je určen kjednorázovému použití, nespotřebovanýroztok jetřebaznehodnotit.

Nevyhazujtežádnéléčivépřípravkydo odpadních vod nebo domácího odpadu.Zeptejte se

svéholékárníka,jak naložits přípravky, kteréjižnepoužíváte.Tato opatřenípomáhajíchránit

životní prostředí.

Identifikacepřípravku

Kověření,žesejednáskutečněopřípravekBOTOXodfirmyAllergan,hledejtenaštítku

lahvičkyhologram.Abystejejspatřili,prohlédnětesilahvičkupodstolnílampounebopod

ultrafialovýmsvětlem.Přiotáčenílahvičkoumeziprstyhledejtenaštítkuvodorovnéduhové

čáryaověřtesi, žese uvnitř těchtočar objeví jméno Allergan.

(Hologramnezasahujedooblasti,kdejeuvedenadobapoužitelnostiačíslošarže.)Pokudse

duhovéčárynebojménoAllerganneobjeví,přípraveknepoužívejteakontaktujtemístní

zastoupení firmyAllergan prozískání dalších informací.

6. Obsah balenía dalšíinformace

Co přípravekBOTOXobsahuje

Léčivou látkou jebotulinitoxinum typus A zClostridiumbotulinum.

Jednalahvičkaobsahuje100 Allergan jednotek botulinitoxinumtypus A.

TytojednotkyjsouspecificképroBOTOXanejsoupoužitelnéujinýchpřípravků

obsahujících botulotoxin.

Pomocnýmilátkamijsoulidskýalbumin a chloridsodný.

JakpřípravekBOTOX vypadá a co obsahujetoto balení

BotoxjedodávánjakobílýprášekvlahvičcezbezbarvéhosklauzavřenépertlemaPEflip

off uzávěremfialové barvystransparentním povrchem a spopisem Allergan 100 avkrabičce.

Předaplikacíinjekcemusíbýtpřípravekrozpuštěnvesterilnímroztoku.chloridusodného9

mg/ml (0,9%) nainjekce.

Balení obsahuje1 nebo 4lahvičky o objemu 10 ml.

Natrhu nemusíbýt všechnyvelikosti balení

Držitelrozhodnutío registracia výrobce

Allegan PharmaceuticalsIreland, Westport,Irsko

Dalšíinformace otomto přípravku získáte u místníhozástupcedržitelerozhodnutío registraci.

NEOMEDs.r.o., Sodomkova 6, 10200,Praha 10

Tel:420 274008 411

E-mail:info@neomed.cz

Tato příbalová informacebyla naposledy revidována:20.6.2012

Přílohač.2krozhodnutío opravěrozhodnutío změně registrace

sp.zn.sukls83298/2012 apřílohakesp.zn.sukls23083/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

BOTOX

botulini toxinumtypus A

prášek propřípravu injekčního roztoku

2. KVALITATIVNÍAKVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látkaje botulini toxinumtypus A100 jednotekv 1 lahvičce(900kD).

Je-lipřípravekpodánzadefinovanýchpodmínekintraperitoneálněmyším,odpovídá

jednajednotkastřední letální dávce(LD50).

TytojednotkyjsouspecificképroBOTOXanejsoupoužitelnéprojinépřípravky

obsahující botulotoxin.

Úplnýseznam pomocných látekvizbod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Prášek propřípravu injekčního roztoku

Popis přípravku: bílýlyofilizát.

4. KLINICKÉÚDAJE

4.1. Terapeutickéindikace

BOTOXje určen kléčbě:

Blefarospasmu,hemifaciálního spasmu a přidružených fokálních dystonií.

Idiopatickérotační cervikálnídystonie(spastickétorticollis).

Fokálníspasticity

- spojenésdynamickouequinusdeformacínohyvdůsledkuspasticityuambulantních

pacientů sdětskoumozkovouobrnou od dvou let věku;

- zápěstíarukyvzniklénapodkladěcévní mozkovépříhodyu dospělých pacientů.

Prevencebolestíhlavyudospělýchschronickoumigrénou(bolestihlavynejméně15dní

v měsíci, ztoho jenejméně8 dní smigrénou).

Vytrvalátěžkáprimárníhyperhidrózaaxil,kterárušivězasahujedokaždodenníchaktivit

aje rezistentnínatopickou léčbu.

Močováinkontinenceudospělýchpacientůzpůsobenáneurogenníhyperaktivitou

detruzoru vyvolanou neurogennímmočovým měchýřemjako důsledekporanění míchy

(traumatickénebo netraumatické) nebo sclerosismultiplex.

BOTOXjetakéurčenkpřechodnémuzlepšenívýskytustředníažvelkévertikálnívrásky

meziobočím(glabelárnívrásky)udospělýchdo65let,kterámánapacientavelký

psychologickývliv.

4.2. Dávkování a způsobpodání

Jednotkybotulotoxinů nejsou mezi jednotlivýmivýrobkynavzájem zaměnitelné.Dávky

vjednotkách používaných společností Allergan se lišíod jiných přípravků

sbotulotoxinem.

Důležitéjsounásledující informace:

Používají-lise při aplikaci injekcí různé velikosti balenípřípravkuBOTOX, jetřeba

dbátna to,aby se při rekonstituci na příslušný počet jednotekna 0,1 ml používal

správný objemrozpouštědla.Objemrozpouštědla se upřípravkůBOTOX 50

AllerganUnits, BOTOX 100 AllerganUnits aBOTOX200 AllerganUnits liší.

Každá injekční stříkačka musí býtřádněoznačena.

K rekonstituci přípravku BOTOX sepoužívá sterilní roztok chloridu sodného9 mg/ml

(0,9 %) pro injekce.Do stříkačkyje třebanatáhnout odpovídajícíobjem rozpouštědla (viz

tabulkaníže).

Tabulka ředěníupřípravkuBOTOX50,100 a 200 AllerganUnitspro všechny

indikacekroměléčby močovéinkontinencezpůsobenéneurogenní hyperaktivitou

detruzoru.

lahvička50 jednotek lahvička 100 jednotek lahvička200 jednotek

Výsledná

dávka

(jednotky

na 0,1 ml) Množstvírozpouštědla

(chlorid sodný9 mg/ml

(0,9 %)roztokpro injekci)

přidaného do lahvičkyo

obsahu50 jednotek Množství rozpouštědla

(chloridsodný9 mg/ml

(0,9 %)roztokpro injekci)

přidaného do lahvičky o

obsahu100 jednotek Množstvírozpouštědla

(chlorid sodný9 mg/ml

(0,9 %)roztokpro injekci)

přidaného do lahvičkyo

obsahu200 jednotek

20

jednotek 0,25 ml 0,5 ml 1 ml

10 0,5 ml 1 ml 2 ml

jednotek

5 jednotek1 ml 2 ml 4 ml

4 jednotky1,25 ml 2,5 ml 5 ml

2,5

jednotky 2 ml 4 ml 8 ml

1,25

jednotky 4 ml 8 ml -

Pokynykředěnípřípravkuvinjekčníchlahvičkáchoobsahu100jednotek

určenýchkléčběmočovéinkontinencezpůsobenéneurogenníhyperaktivitou

detruzoru:

ProveďterekonstitucidvouinjekčníchlahvičekpřípravkuBOTOXo

obsahu100U,dokaždéinjekčnílahvičkypřidejte6mlroztokuchloridu

sodného (0,9%) bezkonzervačních látek ajemněpromíchejte.

Zjednotlivýchinjekčníchlahvičeknatáhněte4mldokaždézedvou10ml

injekčních stříkaček.

Natáhnětezbývající2mlzkaždéinjekčnílahvičkydotřetí10mlinjekční

stříkačky.

Rekonstitucidokončetepřidáním6mlroztokuchloridusodného(0,9%)

bezkonzervačníchlátekdokaždé10mlinjekčnístříkačkyajemně

promíchejte.

Výsledkembudoutři10mlinjekčnístříkačkyscelkovýmobsahem200jednotek

rekonstituovanéhopřípravkuBOTOX.Přípraveksemusípoužítneprodleněpo

rekonstituci vinjekční stříkačce.Nepoužitýroztok znehodnoťte.

Tento přípravek je určen k jednorázovému použití ajakýkolinepoužitýroztok jetřeba

zlikvidovat.

Pokynyohledněpoužití, zacházeníspřípravkemalikvidacelahvičekvizbod6.6.

Starší pacienti

Studietýkajícísedávkováníustaršíchpacientůnebylyprovedeny.Doporučuje senejnižší

účinnádávkasnejdelšímiindikovanýmiintervalymeziaplikacemiinjekcí.Ustarších

pacientů,kteřímajívýznamnézdravotnípotíževanamnézeakteřísouběžněužívajíjiné

léky,jepřiléčbětřebadbátzvýšenéopatrnosti.OpoužitípřípravkuBOTOXkléčbě

glabelárníchvrásekupacientůstarších65letjsoukdispozicijenomezenéúdaje

zklinickýchstudiífáze3(vizbod5.1).Nežbudeprovedenovícestudiíutétověkové

skupiny,použitípřípravkuBOTOXkléčběglabelárníchvrásekupacientůstarších65let

senedoporučuje.

Pediatrickápopulace

BezpečnostaúčinnostpřípravkuBOTOXpřiléčběblefarospasmu,hemifaciálního

spasmu nebo idiopatickécervikálnídystonieu dětí(do 12 let)nebyla prokázána.

BezpečnostaúčinnostpřípravkuBOTOXvléčběprimárníhyperhidrózyaxiludětído12

letnebylazatímzkoumána.BezpečnostaúčinnostpřípravkuBOTOXpřiléčběprimární

hyperhidrózyaxilumladistvýchvevěku12až17letnebylazatímstanovena.Údaje,

kteréjsouvsoučasnostidostupné,jsoupopsányvbodech4.8a5.1,alenajejichzákladě

nelzedoporučitdávkování.Vizbody4.8 a5.1.

BezpečnostaúčinnostpřípravkuBOTOXvléčběsvislýchvrásekmeziobočím(známých

jakoglabelárnívrásky)ujedincůmladších18letnebylaprokázána.Ujedincůmladších

18 let sepoužití přípravku BOTOX nedoporučuje (vizbod 4.4).

BezpečnostaúčinnostpřípravkuBOTOXpřiléčběmočovéinkontinencezpůsobené

neurogenní hyperaktivitou detruzoru u dětíamladistvých(do 18 let)nebyla stanovena.

BezpečnostaúčinnostpřípravkuBOTOXpřiléčběfokálníspasticityhorníkončetiny

vyvolanécévní mozkovou obrnou u dětíamladistvých do 18 let nebyla stanovena.

BezpečnostaúčinnostpřípravkuBOTOXpřipoužitíuprevencechronickémigrény

nebyla u dětía mladistvých do 18 let sledována.

Způsob podání:

Vizspecifickádoporučení pro každou indikaci uvedenáníže.

PřípravekBOTOXmusíaplikovatpouzelékařisodpovídajícíkvalifikacíazkušenostmis

léčbou as používáním požadovaných pomůcek.

Obecněplatnáoptimálnídávkaapočetmístaplikacevesvalunebylyprovšechny

indikacepevněstanoveny.Vtěchtopřípadechbyprotoměllékařnavrhnoutindividuální

léčebnýrežim.Optimálnídávkujetřebastanovittitrací,přičemžmaximálnídoporučená

dávkanesmíbýt překročena.

Blefarospasmus/hemifaciální spasmus

NaředěnýroztokpřípravkuBOTOXseaplikujesterilníjehlou27-30G/0,40–0,30mm.

Aplikacinenínutnoprovádětpodelektromyografickoukontrolou.Úvodnídoporučená

dávkaje1,25–2,5jednotekaplikovanýchdoorbicularisoculi,mediálněalaterálněna

hornímvíčkuapouzelaterálněnadolnímvíčku.Můžeseaplikovattakédooblastiobočí,

dom.orbicularislateralisnebodohorníčástitváře,pokudzdespasmyrušívidění.

Komplikacespojenésptózoumohoubýtsníženy,pokudinjekceneníaplikovánado

blízkostim.levatorpalpebraesuperioris.Diplopiimůžemepředejít,pokudsevyhneme

aplikacidomediálníčástidolníhovíčka,čímžsesnížídifuzedom.inferiorobliquus.

Následující obrázkyznázorňujímožnámísta aplikace:

Efektbýváobvyklepatrnýdotřídnů,maximadosahujeza1–2týdnypopodání.Účinnost

každéaplikacetrváasi3měsíce,apotélzeléčbupodlepotřebyopakovat.Pokudje

odpověďnaúvodníléčbunedostatečná,můžebýtpřiopakovanémsezenídávkazvýšena

ažnadvojnásobek.Zvyšovánídávkynad5,0jednotekdokaždéhoaplikačníhomístaje

všakmálopřínosné.Počátečnídávkabynemělapřekročit25jednoteknakaždéoko.

Léčba, kteráje prováděnačastěji nežkaždé3 měsíce, nepřináší obvykle dalšívýhody.

Celková dávkapři léčběblefarospasmu bynemělapřekročit100jednotekkaždých12

týdnů.

Upacientůshemifaciálnímspasmemneboporuchamiinervacen.VIIsepostupujejakou

unilaterálníhoblefarospasmu,podlepotřebyseinjekceaplikujíidojinýchpostižených

obličejových svalů.

Cervikální dystonie

NaředěnýroztokpřípravkuBOTOXseaplikujejehloupřiměřenévelikosti(obvykle25–

30 G/0,50–0,30 mm).

Léčbacervikálnídystonievklinickýchstudiíchvětšinoupředstavovalaaplikaciinjekce

přípravkuBOTOXdom.sternocleidomastoideus,levatorscapulae,scalenae,splenius

capitis,semispinalis,longissimusa/nebotrapezius.Tento seznam není úplnýanezahrnuje

všechnysvalyzodpovědnézapolohu hlavy, kterémůžebýt třebaléčit.

Přivýběruvhodnédávkyjetřebazohlednitobjemsvalovéhmotyastupeňhypertrofie

neboatrofie.Vzorcesvalovéaktivityucervikálnídystoniesemohousamovolnězměnit

bezzměn v klinických projevech dystonie.

Vpřípaděpotížípřilokalizacijednotlivýchsvalůjetřebainjekceaplikovatpod

elektromyografickoukontrolou.Vúvodníchkontrolovanýchklinickýchstudiíchke

stanoveníbezpečnostiaúčinnostiucervikálnídystoniesedávkyrekonstituovaného

přípravkuBOTOXpohybovalyvrozmezíod140do280jednotek.Vnovějšíchstudiích

sedávkypohybovalyvrozmezíod95do360jednotek(sprůměrempřibližně240

jednotek).Úvodnídávkaunovýchpacientů,stejnějakoukaždéjinéléčby,semázahájit

nejnižšíúčinnoudávkou.Dožádnéhomístabynemělobýtpodánovícenež50jednotek.

Dom.sternocleidomastoideusbynemělobýtpodánovícenež100jednotek.Prosnížení

incidencedysfagieseinjekcenesmíaplikovatdom.sternocleidomastoideusoboustranně.

Vprvníléčebnékúřesenesmíaplikovatvícenež200jednotekaúpravanásledujících

dávekzávisínaprvotníreakcipacienta.Přijednéaplikacibynikdynemělabýt

překročenacelkovádávka300jednotek.Optimálnípočetmístvpichuzávisínavelikosti

svalu.

Klinickézlepšení obecněnastáváběhem prvníchdvou týdnů po aplikaci.Maximální

efekt většinou nastaneza6 týdnů po aplikaci.Kratšíinterval léčbynež10 týdnů se

nedoporučuje.V klinických studiích existovala značnávariabilitavdélceúčinku (od 2 do

33 týdnů)s typickou dobou účinnostipřibližně12 týdnů.

Dětská mozková obrna

RekonstituovanýroztokpřípravkuBOTOXseaplikujesterilníjehlou23-26G/0,60–

0,45mm.Aplikujesevrozdělenédávcedomediálníalaterálníhlavypostiženéhom.

gastrocnemius.Přihemiplegiisedoporučujeúvodnícelkovádávka4jednotky/kg

hmotnostidopostiženékončetiny.Přidiplegiisedoporučujeúvodnícelkovádávka6

jednotek/kghmotnostirozdělenámezipostiženékončetiny.Celkovádávkanesmí

překročit200 jednotek.

Klinickézlepšeníobecněnastáváběhemprvníchdvoutýdnůpoaplikaci.Pokud

předchozíléčebnýúčinekpoklesne,aplikacijetřebaopakovat,alenečastějinežkaždétři

měsíce.Dávkovacírežimjemožnépřizpůsobittak,abymezijednotlivýmisezenímibyl

interval minimálně6 měsíců.

Fokální spasticita horní končetiny vyvolaná cévní mozkovoupříhodou

RekonstituovanýpřípravekBOTOXseaplikujedopovrchovýchsvalůsterilníjehlou25,

27nebo30Gadelšíjehloudohlubokýchsvalů.Klokalizacipostiženýchsvalůmůžebýt

vhodnépoužítelektromyografickoukontrolunebotechnikunervovéstimulace.Aplikace

injekcípřípravkuBOTOXdovícemístumožnírovnoměrnýkontaktsinervačníoblastí

svalu, cožje zvláštěužitečnéu velkých svalů.

Velikostdávkyapočetvpichůjetřebaindividuálněupravitnazákladěvelikosti,počtua

lokalizacepostiženýchsvalů,míryspasticity,přítomnostilokálnísvalovéslabostia

pacientovyreakcenapředchozí léčbu.

Vkontrolovaných klinických studiích bylypoužitynásledující dávky:

Sval Celková dávka;

Počet míst

Flexordigitorum profundus 15–50jednotek, 1–2 místa

Flexordigitorum sublimis 15–50jednotek, 1–2 místa

Flexorcarpi radialis 15–60jednotek, 1–2 místa

Flexorcarpi ulnaris

Adductor pollicis

Flexorpollicis longus 10–50jednotek, 1–2 místa

20 jednotek, 1–2 místa

20 jednotek, 1–2 místa

V kontrolovaných i otevřených nekontrolovaných klinických studiích bylyvprůběhu

jednoho léčebného sezení použitydávkyv rozmezí 200 až240 jednotek, kterébyly

rozdělenymezi vybranésvaly.

Vkontrolovanýchklinickýchstudiíchbylipacientipojednorázovéléčběsledovánipo

dobu12týdnů.Zlepšenísvalovéhonapětínastaloběhem2týdnůstím,žemaximální

účinekbylobvyklepatrnýběhem4–6týdnů.Votevřenýchnekontrolovaných

pokračovacíchstudiíchbylavětšiněpacientůdalšíinjekceaplikovánapo12–16týdnech,

tedyvechvíli,kdyúčineknasvalovýtonuszeslábl.Těmtopacientůmbylyaplikoványaž

4injekcesmaximálnícelkovoudávkouaž960jednotekběhem54týdnů.Uzná-lito

ošetřujícílékařzavhodné,opakovanédávkymohoubýtpodány,jakmileúčinek

předcházejícíinjekceklesá.Dalšíinjekcebynemělabýtpodánadřívenežza12týdnů.

Stupeňacharaktersvalovéspasticityvdoběpodáníopakovanéinjekcemůževéstke

změnědávkypřípravku BOTOX. Jetřebapoužítnejnižší účinnou dávku.

Primární hyperhidróza axily

RekonstituovanýpřípravekBOTOX(100jednotek/4ml)seaplikujejehlou 30G.Aplikuje

se50jednotekpřípravkuBOTOXintradermálně,vrovnoměrněrozdělenýchdávkáchdo

vícemíst,kterásenacházejí1–2cmodsebe.Hyperhidrotickáoblastmůžebýtstanovena

použitímstandardníchbarvícíchtechnik,jakojenapř.Minorůvjodo-škrobovýtest.

Dávkyvyššínež50 jednotek naaxilu se nedoporučují.

Klinickézlepšeníobecněnastáváběhemprvníhotýdnepoaplikaci.Pokudúčinek

předcházejícíinjekceklesáauzná-litoošetřujícílékařzavhodné,můžebýtpodánadalší

dávkapřípravkuBOTOX.Injekcesenemajíopakovatčastějinežza16týdnů.(Vizbod

5.1).

Močová inkontinencezpůsobená neurogenní hyperaktivitou detruzoru

Pacienti byvdoběléčbyneměli trpět infekcí močových cest.

Pacientůmbysemělapodatprofylaktickáantibiotika1–3dnypředléčbou, vden léčbya

1–3dnypo léčbě.

Doporučujese,abypacientipřerušiliantiagregačníterapiinejpozději3dnypředaplikací

injekce.Upacientůpodstupujícíchantikoagulačníterapiijenutnopodniknoutpříslušná

opatření nasnížení rizika krvácení.

Předinjekcílzedlemístníchobvyklýchpostupůprovéstbuďintravesikálníinstilaci

zředěnéhoanestetika(sobsahemsedativnebobeznich)nebocelkovouanestezii.Pokud

seprovádíinstilaceanestetik,močovýměchýřbysemělpředdalšímikrokyinjekční

aplikaceodsát a vypláchnout sterilnímfyziologickým roztokem.

Doporučenádávkaje200jednotekpřípravkuBOTOXveforměinjekcíoobjemu1ml

(přibližně6,7jednotek) do 30 míst detruzoru.

RekonstituovanýpřípravekBOTOX(200jednotek/30ml)seaplikujeinjekcídosvalu

detruzorumimooblasttrigonupomocíflexibilníhoneborigidníhocytoskopu.Močový

měchýřbymělbýtinstilovándostatečnýmmnožstvímfyziologickéhoroztoku,abyse

dosáhloodpovídajícívizualizaceproaplikaciinjekce,nemělobyvšakdojít

knadměrnému roztažení.

Předzahájenímaplikaceinjekcejetřebadoinjekčníjehlynatáhnoutpřibližně1ml

roztoku (podledélkyjehly) kvůliodstranění veškerého vzduchu.

Jehlasezavádípřibližně2mmdodetruzorua30injekcí,každáoobjemu1ml(celkový

objem30ml)seaplikujepřibližněvevzdálenosti1cmodsebe(viznákres).Vposlední

injekciseaplikujepřibližně1mlsterilníhofyziologickéhoroztoku,abybylapodána

celkovádávka.Popodáníinjekcíseodsajefyziologickýroztokpoužitýnavizualizaci

stěnymočovéhoměchýře.Pacientajenutnosledovatnejméně30minutpoaplikaci

injekce.

Klinickézlepšeníobecněnastáváběhem2týdnů.Kdyžupacientůvymizíklinickýúčinek

předchozídávky,mělobyseuvažovatopodánídalšíinjekce(průměrnádélkapůsobení

přípravkuBOTOX200jednotekve3.fáziklinickéstudiebyla256–295dní),nevšak

dříve nežpo uplynutí3měsíců od předchozí injekcedo močového měchýře.

Prevencechronické migrény

Doporučenádávkarekonstituovaného Botoxu proléčbu chronickémigrényje 155 U–

195 U aplikovaných intramuskulárně(IM) pomocí jehly30 G, doporučenádélka 12-

15mm, ato v dávce5 U (0,1mlpři ředění 2ml) do 31 až39 injekčních bodů. U pacientů s

extrémně silnýmikrčními svalymůžebýt v oblastikrkupoužitadelšíjehla. Svýjimkou

m. procerus, kterýje aplikován v jednom bodě(uprostřed), byvšechnyostatnísvalyměly

být injikoványbilaterálně–polovinaaplikačních míst mábýt nalevéapolovinanapravé

straněhlavyakrku.

Doporučenéschema následných aplikací jekaždých 12 týdnů.PoužitíBotoxu vindikaci

prevencebolestíhlavyu dospělých schronickou migrénou bylo posouzeno pro 5 cyklů

nad 56 týdnů.Nejsou dostupnéžádnédlouhodobéúdaje o bezpečnosti a účinnostipo 5

cyklech léčby. Potřebadalšíléčbybymělabýt určenalékařem na základěindividuální

odpovědi pacienta.

Dávkování Botoxu projednotlivésvalyv indikaci chronickámigréna

Doporučená dávka

Oblast hlavy a krku Celkový počet jednotek(U)(počet IMinjekčních míst a )

M. frontalis b 20U (4 místa)

M. corrugator b 10U (2 místa)

M. procerus 5U (1 místo)

M. occipitalis b 30U (6míst) až40U (8míst)

M. temporalis b 40U (8míst) až50U (10míst)

M. trapezius b 30U (6míst) až50U (10míst)

Cervikálníparaspinální

skupinasvalů b 20U (4 místa)

Rozmezí celkovédávky: 155U až195 U

31 až39 injekčních míst

1IM injekční místo =0.1 ml=5U BOTOXu (ředění 2ml)

Dávkarozdělenabilaterálně

Kosmeticképoužití přípravku–glabelárnívrásky

PřiinjekčníaplikacipřípravkuBOTOXdosvislýchvrásekmeziobočím,známýchtaké

jako glabelární vrásky, je třebadbát na to, abynedošlo kaplikaci do krevní cévy.

RekonstituovanýpřípravekBOTOX(100jednotek/2,5ml)seaplikujesterilníjehlou30

G.Dokaždéhoz5injekčníchmístseaplikuje0,1ml(4jednotky):2injekcedokaždého

musculus corrugator a1 injekcedo musculus procerus do celkové dávky20jednotek.

Před aplikací injekceje zapotřebí palecnebo ukazováček pevněpřitisknoutpod okraj

orbity, abynedošlo kextravazaci pod okraj orbity. Jehla byběhem aplikaceměla

směřovat nahoru ado středu. Zdůvodu snížení rizika ptózynení možnéaplikovat injekce

do oblastilevator palpebraesuperioris, zejménau pacientù světšímikomplexyobočí a

depresoru(depressor supercilii). Injekcedo musculus corrugator jetřebaaplikovat

docentrálníčástitohoto svalu, alespoň 1 cm nad obloukem obočí.

Glabelárnívráskyvznikajízvýšenouaktivitoumusculuscorrugatoramusculus

orbicularisoculi.Tytosvalypohybujíobočímmediálně.Musculusprocerusa

musculusdepresorsuperciliitáhnouobočídolů.Tímsevytvářízamračenýnebo

vrásčitývýraz.

Umístění,velikostavyužívánísvalůseindividuálněznačněliší.Vráskynavozené

výrazemtvářevznikajíkolmokesměruúčinkukontrahovanýchobličejovýchsvalů.

Potřebnádávkaproodstraněnívrásekjeurčenacelkovýmpozorovánímschopnosti

pacientaaktivovat povrchovésvaly, do kterých má být injekceaplikována.

Kezlepšení závažnosti svislých vrásek mezi obočím (glabelární vrásky) dochází obecně

do jednoho týdnepoošetření. Byla prokázánaúčinnost po dobu až4 měsíců.

Po rekonstituci jepřípravek BOTOX možnépoužítpouzek jednéaplikaci injekce

(injekcí) u jednoho pacienta.

Intervalymezi jednotlivýmiošetřenímibynemělybýt kratšínežtři měsíce.

Všechny indikace

Vpřípaděléčebnéhoselhánípoprvnímsezení,např.nepřítomnostsignifikantního

klinickéhozlepšeníprotivýchozímustavuzaměsícpoléčbě,jepotřebadodržet

následující postup:

- klinickéověřeníúčinkutoxinunapříslušnýsval,kterémůžezahrnovat

elektromyografickévyšetření u specialisty;

- analýzapříčinselhání,např.špatnývýběrsvalů,nedostatečnádávka,špatná

injekčnítechnika,výskytfixníkontraktury,přílišoslabenýsvalovýantagonista,

tvorbatoxin-neutralizujících protilátek;

- přehodnocení vhodnosti léčbybotulotoxinem typu A;

- pokudprvníléčebnákúranebylaspojenasvýskytemnežádoucíchúčinků,zahajte

dalšíléčbupodlenásledujícíhodoporučení:I)upravtedávku,přičemžvezmětev

úvahudůvodyselhánípředcházejícíléčby;II)použijteEMGaIII)zachovejte

tříměsíční interval mezi dvěmaléčebnýmikúrami.

Vpřípaděléčebnéhoselhánínebooslabeníúčinkuopakovaněpodávanýchinjekcísemají

použítalternativní léčebnémetody.

4.3. Kontraindikace

Přípravek BOTOX vevšech indikacích jekontraindikován:

-upacientůseznámoupřecitlivělostínabotulotoxintypAnebokteroukolizesložek

přípravku;

-připřítomnostiinfekcevnavrhovaném místěaplikace

Přípravek BOTOXv indikacimočovéinkontinencezpůsobenéneurogenní hyperaktivitou

detruzoru je kontraindikován i vnásledujících případech:

-u pacientů sakutníinfekcí močových cest vdoběléčby,

-upacientůsakutníretencímočivdoběléčby,ukterýchseběžněneprovádí

katetrizace.

-upacientů,kteřínejsouochotničischopnizahájitpoléčebnoukatetrizaci,pokudje

třeba.

Přípravek BOTOX vkosmetickéindikaci jekontraindikován i vnásledujícímpřípadě:

u pacientů smyastheniagravisneboLambert-Eatonsyndromem.

4.4. Zvláštní upozornění aopatření pro použití

PředpodánímpřípravkuBOTOXjenutnéznátvšechnydůležitéanatomickévztahya

změnyzpůsobenédřívějšímioperačnímivýkonyajezapotřebívyhnoutseaplikaci injekcí

do citlivých anatomických struktur.

Upacientů,kterýmbylBotoxinjekčněaplikovánpřímodoslinnýchžlaz,dooblastioro-

linguálně-faryngeálníadojícnuažaludkubylyhlášenyzávažnénežádoucíúčinkyvčetně

fatálníchnásledků.Někteříztěchtopacientůmělipreexistujícídysfagiinebovýznamnou

slabost.

Nesmísepřekračovatdoporučenédávkováníanizkracovatdoporučenéintervalymezi

aplikacemi.

Vzácněbylyhlášenyvážnéa/nebookamžitéhypersensitivníreakcevčetněanafylaxe,

sérovénemoci,kopřivky, otoku měkkých tkání adyspnoe.

NěkteréztěchtoreakcíbylyhlášenypopoužitíBotoxusamotnéhonebovkombinaci

spoužitímjiných přípravků, kterévyvolávajípodobnénežádoucí reakce.

Pokudseobjevítakováreakce,podánímusíbýtpřerušenoajepotřebazahájitpříslušnou

terapii,jakojeokamžitépodáníepinephrinu.Jeznámjedenpřípadanafylaktickéhošoku,

kdypacientzemřelpoinjekčníaplikacipřípravkuBOTOXnesprávněnaředěného5ml

1% lidokainu(viz„Dalšíinformace“vbodě4.8).

Bylyhlášenynežádoucíúčinkysouvisejícísešířenímtoxinudovzdálenýchmístodmísta

podání(vizbod4.8),kterémělyněkdyzanásledekúmrtíakterébylyvněkterých

případech spojenysdysfagií, pneumonií a/nebo značnou tělesnou slabostí.

Upacientůléčenýchterapeutickýmidávkamisemůžeprojevitnadměrnásvalováslabost.

Pacientisezákladnímineurologickýmiporuchamivčetněpolykacíchpotížíjsoutěmito

nežádoucímiúčinkyohroženivezvýšenémíře.Utakovýchpacientůjenutné

botulotoxinovépřípravkypoužívatpouzezadohleduspecialisty,má-liprospěchzléčby

převážitriziko.Pacientysdysfagiíaaspiracívanamnézejenutnoléčitsezvláštní

opatrností.

Pacientinebojejichošetřovatelébymělibýtupozorněni,abyvyhledaliokamžitě

lékařskou pomoc, pokudseobjevíporuchypolykání, řeči nebo dýchání.

Dysfagiebylahlášenatéžpoaplikacidojinýchmístnežkrčníchsvalů(vizbod4.4-

cervikálnídystonie).KlinickéfluktuaceběhemopakovanéhopoužitíBotoxu(stejnějako

uvšechbotulotoxinů)semohouobjevitvdůsledkuodlišnýchprocesůrekonstituce

přípravku,intervalůmeziinjekcemi,svalů,dokterýchjepřípravekaplikován,alehce

rozdílných hodnot potencedaných použitýmimetodamibiologického testování.

TvorbaprotilátekprotibotulotoxinutypuAmůžesnížitúčinnostléčbypřípravkem

BOTOXato inaktivací biologickéaktivitytoxinu.

Výsledkyzněkterýchstudiíukazují,žepoužitípřípravkuBOTOXvpříliščastýchnebo

vysokýchdávkáchmůževéstkzvýšenétvorběprotilátek.Vpřípaděpotřebyjemožné

rizikotvorbyprotilátekminimalizovataplikacíinjekcenejnižšíúčinnédávkyvnejdelším

klinickyindikovaném intervalu mezi injekcemi.

Podobnějakovjinýchpřípadechléčby,kteráumožňujezvýšeníaktivitypoošetření,by

mělipacienti,kteřípředléčbouvedlisedavýzpůsobživotazahajovatdalšíaktivity

postupně.ZvýšenáopatrnostpřipoužitípřípravkuBOTOXjenutná,pokudjevmístě

plánovanéinjekcepřítomenzánět,nebojepřítomnavýraznáslabostneboatrofiev

cílovém svalu.

ZvýšenáopatrnostpřipoužitípřípravkuBOTOXjetakénutnáupacientůsperiferním

neuropatickýmonemocněním(např.amyotrofickoulaterálnísklerózounebomotorickou

neuropatií).

PřípravekBOTOXbymělbýtpoužívánsezvýšenouopatrnostíapodzvýšeným

dohledemupacientůsesubklinickýmneboklinickýmvýskytemporuch

neuromuskulárníhopřenosu:např.myastheniagravisneboLambert-Eatonsyndromem(v

kosmetickéindikacijepodánípřípravkuutěchtoonemocněníkontraindikovánovizbod

4.3).TitopacientimajízvýšenoucitlivostkpřípravkuBOTOX,cožmůževyvolat

nadměrnousvalovouslabost.Pacientisneuromuskulárnímonemocněnímmajízvýšené

riziko výskytu nežádoucíchúčinků, včetně vážnédysfagie arespiračních poruch.

Injekcemůžezpůsobit infekci vmístě vpichu, bolest, zánět, parestézii, sníženou citlivost,

otok, erytém a/nebokrvácení/podlitiny.

Bolest a/nebo strach mohou vyvolat vasovagálníodpověď, např. synkopu, hypotenzi.

Opatrnost jetaképotřeba, pokud je místo vpichu poblížanatomickyzranitelných oblastí.

Po aplikaci Botoxu do oblastiblízko hrudníku byl hlášen sinjekční procedurouspojený

pneumotorax.Opatrnost sevyžaduje přiinjekciaplikovanévblízkosti plic, zejménapak

plicních vrcholů.

Blefarospasmus

Sníženáčetnostmrkánípoinjekcibotulinovéhotoxinudom.orbicularismůževéstke

snížení ochranyrohovky, trvalému poškození epitelu atvorběulceracerohovky, obzvláště

upacientůsporuchounervuVII.Jetřebazajistitpečlivévyšetřenícitlivostirohovkyu

dříveoperovanýchočí,vyhnoutseaplikacidodolníhovíčka,abynedošlokektropiu,

okamžitěadůkladněléčitkaždýdefektrohovkovéhoepitelu.Tatoléčbamůžezahrnovat

aplikaciochrannýchkapek,mastí,terapeutickýchměkkýchkontaktníchčočeknebo

zakrytíokapřelepenímnebo jiným způsobem.

Vměkkýchtkáníchvíčkasnadnovznikajíekchymózy.Tymohoubýtminimalizovány

působenímjemnéhotlaku namístovpichubezprostředněpo injekci.

Vzhledemkanticholinergníaktivitěbotulotoxinujetřebadbátzvýšenéopatrnostipři

léčběpacientůsrizikemglaukomusuzavřenýmúhlem,včetněpacientůsanatomicky

úzkým úhlem.

Cervikální dystonie

Pacientiscervikálnídystoniíbymělibýtinformovániomožnémvznikudysfagie,která

můžebýtmírná,aleizávažná.Dysfagiemůžepřetrvávatdvaažtřitýdny,alebylhlášen

případtrváníipětměsícůpoinjekci.Důsledkemdysfagiejemožnostaspirace,dyspnoea

příležitostněpotřebavýživysondou.Vevzácnýchpřípadechbylapodysfagiihlášena

aspirační pneumonie aúmrtí.

Rizikovznikudysfagiemůžebýtsníženoomezenímdávkyaplikovanédom.

sternocleidomastoideusnaméněnež100jednotek.Upacientůsnižšísvalovouhmotouv

oblastikrkuneboupacientů,kterýmjeaplikovánainjekcebilaterálnědomusculus

sternocleidomastoideus,bylohlášenovyššírizikodysfagie.Dysfagiesepřisuzuješíření

toxinu do esofageálních svalů.

Aplikacedolevatorscapulaemůžebýtspojenasezvýšenímrizikarespiračníinfekcea

dysfagie.

Dysfagiemůžepřispětkzhoršenémupříjmupotravyivodyaknáslednémusníženíváhy

adehydrataci.Upacientůssubklinickoudysfagiímůžebýtzvýšenorizikovážnějšího

průběhu dysfagie po injekcipřípravku BOTOX.

Fokální spasticita spojená s dětskoumozkovouobrnoua spasticita ruky a zápěstí u

dospělých po cévní mozkovépříhodě

PřiléčběfokálníspasticitybylpřípravekBOTOXsledovánpouzevespojeníse

standardnípéčíaneníurčenjakonáhradatěchtoléčebnýchmetod.Nenípravděpodobné,

žebypřípravekBOTOXzlepšovalrozsahpohybuukloubůpoškozenýchfixními

kontrakturami.

Pouvedenípřípravkunatrhbyloudětskýchpacientůsdalšímizdravotnímiproblémy,

předevšímsmozkovouobrnou,hlášenomožnéšířenítoxinudomístvzdálenýchmístu

podání.Obecněplatí,žebylautěchtopřípadůpoužitavyššíneždoporučenádávka(viz

bod 4.2).

Jeznámoněkolikvelmivzácnýchpřípadů,kdypoaplikacipřípravkuBOTOXudětí

stěžkoumozkovouobrnoudošlokaspiračnípneumoniivedoucíkúmrtí.Zvýšená

opatrnostpřipoužitípřípravkuBOTOXjenutnáupediatrickýchpacientůsvýrazným

neurologickýmpostižením,dysfagiínebonedávnouproběhlouaspiračnípneumoniínebo

plicnímonemocněním v anamnéze.

Primární hyperhidróza axil

Kvyloučenípřípadůsekundárníhyperhidrózy(např.hypertyreóza,feochromocytom)je

třebaodebratzdravotníanamnézuaprovéstfyzikálnívyšetřeníapřípadnědalšíspecifická

vyšetření.Toumožnívyhnoutsesymptomatickéléčběhyperhidrózybezdiagnózynebo

léčbyzákladního onemocnění.

Kosmeticképoužití-vrásky

Tentoléčivýpřípravekobsahujeméněnež1mmolsodíku(23mg)nadávku20jednotek,

to znamená,žejej lzeoznačitzapřípravek, který„neobsahuje sodík“.

OpatrnostpřiaplikaciBotoxujetřeba,pokudjevnavrhovanémmístě(místech)injekce

přítomenzánětnebosvaly,dokterýchbudeaplikovánvykazujízvýšenouslabostnebo

atrofii.

ZvýšenáopatrnostpřikosmetickémpoužitípřípravkuBOTOXjenutnáupacientů

skožnímizánětlivýmiprojevyvmístěaplikace,zřetelnoufaciálníasymetrií,ptózou,

dermatochalazií,hlubokýmikožnímijizvaminebokůžísezvýšenouprodukcímazu,

protožetito pacienti nebyli zařazeni do 3. fázeklinických studií.

PoužitípřípravkuBotoxvkosmetickéindikaciseupacientůmladších18letastarších65

let nedoporučuje.

Močová inkontinencezpůsobená neurogenní hyperaktivitou detruzoru

Při provádění cystoskopie je nutno postupovat snáležitou lékařskou opatrností.

Upacientůbezkatetrizacebysemělstanovitdo2týdnůpoléčběobjempostmikčního

reziduaadálepravidelněažpodobu12týdnůdlepotřebléčby.Pacientibymělibýt

poučeni,abyvpřípaděobtížípřimočeníkontaktovalisvéholékaře.Vpřípaděpotřeby

můžebýt nutnéprovést katetrizaci.

Vsouvislostise zákrokem se můževyskytnoutautonomní dysreflexie. Můževyžadovat

okamžitou lékařskou pomoc .

Prevencechronické migrény

Bezpečnostaúčinnostpřipoužitíuprevencechronickémigrénynebylaupacientů

sepizodickou migrénou(bolestihlavyméněnež15 dní vměsíci) stanovena.

4.5. Interakcesjinými léčivými přípravky a jinéformy interakce

Účinekbotulotoxinumůžebýtteoretickypotencovánaminoglykosidovýmiantibiotiky,

spektinomycinemnebojinýmipřípravky,kterézasahujídoneurosvalovéhopřenosu

(např. nervosvalovéblokátory).,

Důsledekpodánírůznýchsérotypůbotulotoxinuvestejnoudobuneboběhemněkolika

měsícůneníznám.Podánídalšíhobotulotoxinupředodezněnímúčinkůdřívepodaného

botulotoxinu můževyvolat nadměrnou nervosvalovou slabost.

Žádnéstudieinterakcínebylyprovedeny.Nebylyhlášenyžádnéklinickyvýznamné

interakce.

4.6.Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

NejsoukdispozicižádnéadekvátníúdajeopoužitíbotulotoxinutypuAutěhotnýchžen.

Studienazvířatechprokázalyreprodukčnítoxicitu(vizbod5.3).Neníznámémožné

rizikoprolidi.PřípravekBOTOXbynemělbýtpoužívánběhemtěhotenstvíauženve

fertilním věku, kterénepoužívají antikoncepci,pokud to není nezbytně nutné.

Kojení

Neníznámo,zdasepřípravekBOTOXvylučujedomateřskéhomléka.Běhemkojeníse

nedoporučuje přípravek BOTOX používat.

Fertilita

NejsoukdispoziciodpovídajícíúdajeoúčincíchpoužíváníbotulotoxinutypuAna

plodnostuženvefertilnímvěku.Studienapotkanníchsamcíchasamicíchprokázaly

snížení plodnosti (vizbod 5.3).

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebylyprovedenyžádnéstudietýkajícíseúčinkunaschopnostříditapoužívatstroje.

PřípravekBOTOXvšakmůžezpůsobovatastenii,svalovouslabost,závratěaporuchy

vidění, kterémohou mítvliv nařízení.

4.8. Nežádoucí účinky

Obecně

V kontrolovaných klinických studiích bylynežádoucí účinky, kterépodlehodnotitelů

souvisí saplikací Botoxu hlášenyu 35 %pacientů s blefarospasmem, 28 % s cervikální

dystonií, 17 % s dětskoumozkovou obrnou a11 %s primární hyperhidrózou axil.

Nežádoucíúčinkyzaznamenalo16%pacientůsfokálníspasticitouhorníkončetiny

spojenouscévnímozkovoupříhodou,kteříbylivklinickýchstudiíchléčenipřípravkem

BOTOX.

Nazákladěúdajůzkontrolovanýchklinickýchstudiílzevýskytnežádoucíchreakcípo

léčběglabelárníchvrásekpřípravkemBOTOXočekávatu23,5%(placebo:19,2%)

pacientů.Tytonežádoucíreakcemohousouvisetsléčbou,injekčnítechnikounebos

oběma těmito faktory.

Vklinickýchstudiíchzaměřenýchnamočovouinkontinencizpůsobenouneurogenní

hyperaktivitoudetruzorubylvýskytu32%pacientůpřiprvníléčběspoklesemna18%

při druhéléčbě.

Nežádoucíúčinkyseobecněobjevilyběhemněkolikaprvníchdnípoinjekciabyly

přechodné, mohou však přetrvávat měsíceavevzácných případech i déle.

Lokálnísvalováslabostpředstavujeočekávanéfarmakologicképůsobeníbotulotoxinuve

svalovétkáni.Blefaroptóza,kterávzniklavdůsledkukosmetickéhopoužitínaglabelární

vráskyakterámůžesouvisetsinjekčnítechnikou,souvisísfarmakologickýmúčinkem

přípravku BOTOX.

Stejnějakoujinýchinjekčníchpostupůmůžebýtvýkonspojensmístníbolestí,zánětem,

hypoastezií,citlivostí,opuchnutímnebootokem,erytémem,lokalizovanouinfekcí,

krvácenímnebomodřinamivdůsledkuinjekčníhopodání.Bolesta/nebostrach,

souvisejícísinjekcí,mohouzpůsobitvaso-vagálníreakce,např.přechodné

symptomatickésníženíkrevníhotlakunebomdloby.Poinjekcibotulotoxinubylataké

hlášenahorečkaachřipkovýsyndrom.

Nežádoucí účinky–četnost podle indikace

Nížejsouuvedenyfrekvencenežádoucíchúčinkůprokaždouindikacivycházejícíz

klinickýchstudií.Tytofrekvencejsoudefinoványtakto:velmičasté((1/10),časté

((1/100až<1/10),méněčasté((1/1000až<1/100),vzácné((1/10000až<1/1000),

velmi vzácné(<1/10000).

Blefarospasmus/hemifaciální spasmus

Poruchy nervového systému

Méněčasté:Závratě, faciální parézaafaciální obrna.

Poruchy oka

Velmi časté:Ptózaočního víčka.

Časté: Keratitis punctata, lagoftalmus, suchéoko, fotofobie

podráždění a zvýšenátvorbaslz.

Méněčasté:Keratitis, ektropium, diplopie, entropium, poruchyvidění

arozostřenévidění.

Vzácné: Otok očního víčka.

Velmi vzácné:Ulcerózní keratitida, defekt rohovkového epitelu, perforacerohovky.

Poruchy kůžeapodkožní tkáně

Časté: Ekchymóza.

Méněčasté:Vyrážka/dermatitis.

Celkovéporuchy a reakcev místěaplikace

Časté: Podráždění a otok obličeje.

Méněčasté:Únava.

Cervikální dystonie

Infekcea infestace

Časté: Rýma ainfekcehorních cest dýchacích.

Poruchy nervového systému

Časté: Závratě, hypertonie, hypestézie, ospalostabolest hlavy.

Poruchy oka

Méněčasté:Diplopie, ptózaočního víčka.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Méněčasté:Dušnost a dysfonie.

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté:Dysfagie (vizbod „Dalšíinformace“níže).

Časté: Sucho vústech anauzea.

Poruchy svalovéa kosterní soustavy a pojivovétkáně

Velmi časté:Svalová slabost.

Časté: Svalová ztuhlost a bolestivost.

Celkovéporuchy a reakcev místěaplikace

Velmi časté:Bolest.

Časté: Astenie, onemocnění podobné chřipce, malátnost.

Méněčasté:Horečky.

Dětská mozková obrna

Infekcea infestace

Velmi časté:Virovéinfekceainfekceucha.

Poruchy nervového systému

Časté: Ospalost, poruchychůzeaparestézie.

Poruchy kůžea podkožní tkáně

Časté: Vyrážka.

Poruchy svalovéa kosterní soustavy a pojivovétkáně

Časté: Myalgie, svalová slabost a bolest končetin.

Poruchy ledvina močovýchcest

Časté: Močováinkontinence.

Poranění, otravy aprocedurální komplikace

Časté: Pád.

Celkovéporuchy a reakcev místěaplikace

Časté: Malátnost, bolest v oblastivpichu aastenie.

Fokální spasticita horní končetiny vyvolaná cévní mozkovoupříhodou

Psychiatrické poruchy

Méněčasté:Depreseanespavost.

Poruchynervového systému

Časté: Hypertonie.

Méněčasté:Hypestézie, bolest hlavy, parestézie, poruchakoordinaceaamnézie.

Poruchy ucha a labyrintu

Méněčasté:Vertigo.

Cévní poruchy

Méněčasté:Ortostatickáhypotenze.

Gastrointestinální poruchy

Méněčasté:Nauzeaaorálníparestézie.

Poruchy kůžea podkožní tkáně

Časté: Ekchymózaapurpura.

Méněčasté:Dermatitis, svědění a vyrážka.

Poruchy svalovéa kosterní soustavy a pojivovétkáně

Časté: Bolest končetin asvalováslabost.

Méněčasté:Artralgie,bursitis.

Celkovéporuchy a reakcev místěaplikace

Časté: Bolest v místěvpichu,pyrexie, onemocnění podobné chřipce, hemoragie

apodráždění v místěvpichu.

Méněčasté:Astenie, bolest, zvýšenácitlivostv místě vpichu, malátnosta

periferní otok.

Některézméněčastých nežádoucích účinkůmohu souviset s onemocněním.

Primární hyperhidróza axily

Poruchy nervového systému

Časté: Bolest hlavyaparestézie.

Cévní poruchy

Časté: Návalyhorka.

Gastrointestinální poruchy

Méněčasté:Nauzea.

Poruchy kůžea podkožní tkáně

Časté: Hyperhidróza(pocení mimo axily), abnormálnízápach kůže,

svědění, podkožní uzlinyaalopecie.

Poruchy svalovéa kosterní soustavy a pojivovétkáně

Časté: Bolest vkončetinách.

Méněčasté:Svalová slabost, myalgie aartropatie.

Celkovéporuchy a reakcev místěaplikace

Velmi časté:Bolest v místěaplikaceinjekce.

Časté: Bolest, otok vmístě vpichu, hemoragie vmístě vpichu,

citlivostapodráždění vmístě vpichu, astenieareakcevmístě vpichu.

Přiléčběprimárníhyperhidrózyaxilbylodojednohoměsíceodaplikaceinjekceu4,5%

pacientůhlášenozvýšenépocenímimoaxily,přičemžnebylzjištěnžádnýspecifický

vzorecsohledemnato,kteréanatomickéoblastibylytaktopostiženy.Uasi30%

pacientů potížeustoupilydo čtyř měsíců.

Méněčastobylatakéhlášenaslabostruky(0,7%),kterábylamírná,přechodná,

nevyžadovalaléčbuaodeznělabeznásledků.Tentonežádoucíúčinekmůžesouvisets

léčbou,injekčnítechnikounebosoběmatěmitofaktory.Dojde-likhlášeníméněobvyklé

svalovéslabosti,jetřebazvážitneurologickévyšetření.Navícjepředdalšíaplikací

injekcežádoucípřehodnotitinjekčnítechniku,abybylazajištěnaintradermálníaplikace

injekce.

VnekontrolovanébezpečnostnístudiipřípravkuBOTOX(50jednoteknaaxilu)u

pediatrickýchpacientůvevěku12až17let(N=144)seuvícenežjednohopacienta(v

oboupřípadechu2pacientů)objevilybolestvmístěinjekceahyperhidróza(pocení

mimo oblast axil).

Kosmeticképoužití-vrásky

Infekcea infestace

Méněčasté:Infekce.

Psychiatrické poruchy

Méněčasté:Úzkost.

Poruchy nervového systému

Časté: Bolest hlavy

Méněčasté:Parestézie, závratě.

Poruchy oka

Časté: Ptózaočního víčka.

Méněčasté:Blefaritis, bolest oka, poruchyvidění.

Gastrointestinální poruchy

Méněčasté:Nauzea, sucho vústech.

Poruchy kůžea podkožní tkáně

Časté: Erytém.

Méněčasté:Napětíkůže,otoky(obličeje,očníhovíčka,periorbitálníotoky),

fotosenzitivita, svědění, suchápokožka.

Poruchy svalovéa kosterní soustavy a pojivovétkáně

Časté:Lokalizovanásvalováslabost.

Méněčasté:Záškubysvalů.

Celkovéporuchy a reakcev místěaplikace

Časté: Bolest vobličeji.

Méněčasté:Chřipkové příznaky, astenie, horečka.

Závažnostdysfagiekolísáodmírnépozávažnou,smožnostíaspirace,apříležitostně

můževyžadovat lékařskou intervenci. Vizbod 4.4.

Chronická migréna:

Poruchynervového systému

Časté: bolest hlavy, migréna, faciální paréza

Poruchyoka

Časté: pokles víčka

Poruchykůžeapodkožní tkáně

Časté:svědění, vyrážka

Poruchysvalovéakosterní soustavyapojivovétkáně

Časté:Bolestišíje,svalováztuhlost,svalováslabost,bolestsvalů,muskuloskeletární

bolest, svalovékřeče, svalovénapětí

Celkové poruchyareakcevmístě aplikace

Časté: bolest vmístě injekce

Méněčasté: bolest kůže, bolest čelisti

Gastrointestinálníporuchy

Méněčasté: nauzea

Vplacebemkontrolovanýchstudiíchbylybolestihlavyamigrénahlášenyčastějiu

pacientů,kterýmbylaplikovánBotox(9%),oprotiplaceboskupině(6%).Tytoreakcese

objevujícharakteristickyběhemprvníhoměsícepoinjekciajejichincidenceklesá

sopakovanou léčbou.

Močová inkontinencezpůsobená neurogenní hyperaktivitou detruzoru

Infekcea infestace

Velmi časté:infekcemočových cest

Psychiatrické poruchy

Časté:nespavost

Gastrointestinální poruchy

Časté:zácpa

Poruchy svalovéa kosterní soustavy a pojivovétkáně

Časté:svalováslabost, spasmysvalů

Poruchy ledvina močovýchcest

Velmi časté:retencemoči

Časté: hematurie*, dysurie*, divertikl močového měchýře

Celkovéporuchy a reakcev místěaplikace

Časté:únava, poruchychůze

Poranění, otravy a komplikacespojenése zákrokem

Časté:autonomní dysreflexie*, padání

*nežádoucí účinkysouvisející se zákrokem

Vklinickýchstudiíchbylyhlášenyinfekcemočovéhotraktuatou49,2%pacientů

léčených200jednotkamiBotoxuau35,7%pacientůléčenýchplacebem(veskupině

pacientůssclerosismultiplextobylou53%pacientůléčených200jednotkamiBotoxu,

oproti29,3%splacebem,veskupiněsporaněnímmíchytobylou45,4%pacientů

léčených200jednotkamiBotoxuoproti41,7%splacebem)Retencemočibylahlášenaa

tou17,2%pacientůléčených200jednotkamiBotoxuau2,9%pacientůléčených

placebem(veskupiněpacientůssclerosismultiplextobylou28,8%pacientůléčených

200jednotkamiBotoxu,oproti4,5%splacebem,veskupiněsporaněnímmíchytobylou

5,4%pacientů léčených 200 jednotkamiBotoxu oproti1,4%splacebem).

Při opakovaném podání nebyla zjištěnazměnatypu nežádoucích účinků.

Dopivotních studií bylizařazeni pacienti sroztroušenou sklerózou. Nebyla zjištěna

změnavročnímpočtu relapsů u pacientů sroztroušenou sklerózou (tj. počet případů

relapsů u pacientů s roztroušenou sklerózou v přepočtu na pacientaarok) (BOTOX=

0,23, placebo =0,20).

Upacientů,ukterýchsevpůvodnímstavupředléčbouneprovádělakatetrizace,se

katetrizacezahájilau39,8%pacientůpoléčběpřípravkemBOTOX200jednotek

vporovnání se 17,3%pacientů dostávajících placebo.

Dalšíinformace

Závažnostdysfagiekolísáodmírnépozávažnou,smožnostíaspirace,apříležitostně

můževyžadovat lékařskou intervenci. Vizbod 4.4.

Velmivzácněbylyhlášenynežádoucíúčinkyspojenésrozšířenímtoxinudalekoodmísta

podání(nadměrnásvalováslabost,dysfagie,zácpa,aspirace/aspiračnípneumonie,která

můžebýt v některých případech fatální). (Vizbod 4.4.).

Následujícínežádoucíúčinkybylyoznámenypouvedenípřípravkunatrh:

Denervace/atrofiesvalů,respiračnídepresea/neborespiračníselhání,aspirační

pneumonie,dysartrie,strabismus,periferníneuropatiedysartrie,bolestbřicha,rozostřené

vidění,poruchyzraku,horečka,fokálnífaciálníparalýza,hypestézie,malátnost,bolest

svalů,svědění,zvýšenépocení,alopecie(včetněmadarózy)průjem,anorexie,poruchy

sluchu,tinitus,závratě,radikulopatie,synkopa,myasteniagravis,parestézie,erythema

multiforme, psoriaziformnídermatitis, zvracení abrachiální plexopatie.

Vzácněbylytakéhlášenynežádoucíúčinkytýkajícísekardiovaskulárníhosystému,

včetněarytmieainfarktumyokardu,některéznichmělyfatálníprůběh.Někteříztěchto

pacientů měli rizikové faktory, včetně kardiovaskulárního onemocnění.

Vzácněbylyhlášenyvážnéa/nebookamžitéreakcezpřecitlivělostivčetněanafylaxea

sérovénemoci,stejnějakodalšíprojevyhypersenzitivityvčetněkopřivky, otoku měkkých

tkáníadyspnoe.Některéztěchtoreakcíbylyhlášenypopoužitísamotnéhopřípravku

BOTOXnebopopoužitívkombinacisjinýmipřípravky,kterévyvolávajípodobné

nežádoucí účinky.

Přiléčběblefarospasmubotulotoxinembylpopsánvelmivzácnýpřípadvznikuglaukomu

s uzavřeným úhlem.

Bylhlášennovýneboopakovanývýskytzáchvatů,obvykleupacientů,kteřímajík

výskytutěchtostavůpredispozici.Přesnásouvislosttěchtoudálostísinjekcemi

botulotoxinunebylastanovena.Udětíbylytytoudálostihlášenypředevšímupacientů

léčených prospasticitu spojenou s dětskoumozkovou obrnou.

Bolesta/nebo strach související s injekcí mohou způsobit vaso-vagálníreakce.

4.9. Předávkování

PředávkovánípřípravkemBOTOXjerelativnípojemazávisínadávce,oblastivpichua

vlastnostechpodkožnítkáně.Nebylhlášenžádnýpřípadsystémovétoxicity,kterýbybyl

vyvoláninjekčnímpodánímpřípravkuBOTOX.Nebylhlášenžádnýpřípadpožití

přípravkuBOTOX.Zvýšenédávkymohouzpůsobitlokálnínebovzdálenoucelkovoua

silnouneuromuskulárníparalýzu.Projevypředávkovánínejsoupatrnybezprostředněpo

injekci.Pokuddojdeknáhodnéinjekcinebopožitípřípravku,jenutnéupacientaněkolik

dnísledovatrozvíjejícíseprojevysvalovéslabosti,kterémohoubýtlokálnínebov

místechvzdálenýchodmístavpichu,cožmůžezahrnovatptózu,diplopii,dysfagii,

dysatrii,celkovouslabostneborespiračníselhání.Utěchtopacientůjetřebazvážitdalší

lékařskévyšetřeníamělabybýtokamžitězavedenapříslušnáléčebnáterapie,kterámůže

zahrnovat hospitalizaci.

Připostiženísvalovinyorofarynguajícnumůžedojítkaspiraci,kterámůževéstke

vznikuaspiračnípneumonie.Jestližedojdekparalýzenebooslabenídýchacíchsvalů,je

zapotřebíintubaceařízenéhodýchání,dokudnedojdekúpravě,včetněmožné

tracheostomieaprolongovanémechanickéventilace,tovšejakododatekkdalší

všeoběcnépodpůrnépéči.

5.FARMAKOLOGICKÉVLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutickáskupina:jináperiferněpůsobící myorelaxancia,botulotoxin

ATC kód: M03AX01

Farmakoterapeutickáskupina:jinádermatologika

ATC kód: D11AX

KomplexneurotoxinuClostridiumbotulinumtypAblokujeperiferníuvolňování

acetylcholinunapresynaptickýchzakončeníchcholinergníchnervůštěpenímSNAP-25,

proteinunezbytnéhokúspěšnémuspojeníauvolněníacetylcholinuzvesikulvnervových

zakončeních.

Poinjekcisetoxinrychleasvysokouafinitouváženaspecifickéreceptorybuněčného

povrchu.Potomnásledujepřenostoxinupřesplasmatickoumembránureceptory

zprostředkovanouendocytózu.Nakonecsetoxinuvolňujedocytosolu.Tentopozdější

procesjeprovázenpostupnouinhibicíuvolňováníacetylcholinu,klinicképříznakyse

projevují během 2-3dnů, smaximálním účinkem patrným 5-6 týdnů po injekci.

Zotavenípointramuskulárníinjekcinastáváobvykleběhem12týdnů,kdyžnervové

zakončenívyrosteaznovusespojískoncovouploténkou.Upacientů,kterýmbylodo

podpažíintradermálněpodáno50jednotek(cílemjsouekkrinnípotnížlázy),trvalúčinek

průměrně7,5měsíce popodáníprvníinjekce.Nicméněu27,5%pacientůtrvalúčinek1

rokavíce.Zotavenínervovýchzakončenísympatiku,kterýinervujepotnížlázy,nebylo

po intradermálním podánípřípravku BOTOXstudováno.

PoaplikaciinjekcedodetruzoruovlivňujepřípravekBOTOXeferentnídráhyaktivity

detruzoruinhibicíuvolňováníacetylcholinu.PřípravekBOTOXnavícinhibujeaferentní

neurotransmiteryasenzorickédráhy.

KLINICKÉ STUDIE

Primární hyperhidróza axil

Dvojitězaslepenámulticentrickáklinickástudiebylaprovedenaupacientůsperzistující

bilaterálníprimárníhyperhidrózou,kterábyladefinovánanazákladěgravimetrického

měřenízatěchtopodmínek:nejméně50mgspontánníprodukcepotuvkaždéaxileza5

minutpřipokojovéteplotěvklidu.320pacientůbylorandomizovánotak,že242znich

dostalo50jednotekpřípravkuBOTOXa78placebo.Respondentinaléčbubyliti,u

kterýchdošlominimálněk50%sníženíaxilárníhopoceníoprotivýchozímustavu.Při

prvnímhodnocení4týdnypoaplikacibylpodílrespondentůveskupiněspřípravkem

BOTOX93,8%proti35,9%veskupiněsplacebem(p<0,001).Incidencerespondentů

mezipacientyveskupiněspřípravkemBOTOXbylanadálesignifikantněvyšší

(p<0,001), nežu pacientů léčených placebem po celou dobu aždo 16. týdne.

Následujícíotevřenástudiezahrnovala207vhodnýchpacientů,kteřídostaliaž3kúry

přípravkuBOTOX.Dvěstudietrvající 16 měsíců(dvojitězaslepená4 měsíce, pokračující

otevřená12měsíců)dokončilocelkem174pacientů.Incidenceklinickýchodpovědív16.

týdnunásledujícípo1.kúře(n=287),2.kůře(n=123)a3.kůře(n=30)byla85,0%,86,2%

a80%.Průměrnádobatrváníúčinkuvevšechstudiíchbyla7,5měsícepoprvníkúře,

avšaku 27,5%pacientů trval účinek 1 rok i více.

Močová inkontinencezpůsobená neurogenní hyperaktivitou detruzoru

Bylyprovedenydvědvojitězaslepené,placebemkontrolovanérandomizované

multicentrickéklinickéstudie3.fázeupacientůtrpícíchmočovouinkontinencí

způsobenouneurogenníhyperaktivitoudetruzoru,ukterýchdocházelobuďkespontánní

mikcinebopodstoupilikatetrizaci.Dostudiebylozahrnuto691pacientůsporaněním

míchynebosroztroušenousklerózou,ukterýchnebylauspokojiváléčbapomocínejméně

jednoho anticholinergika.

Pacientibylináhodněrozdělenidoskupinadostávalibuď200jednotekpřípravku

BOTOX (n=227),300U přípravku BOTOX (n=223)nebo placebo (n=241).

Voboustudiích3.fázebylouprimárníproměnnéúčinnosti–změnyvtýdenníčetnosti

případůinkontinenceoprotipůvodnímustavu–zjištěnovýraznézlepšenívporovnání

splacebemveprospěchpřípravkuBOTOX(200jednoteka300jednotek)vprimárním

časovémboděv6.týdnu,včetněprocentuálníhopodílupacientůbezinkontinence.Bylo

zjištěnovýraznézlepšeníurodynamickýchparametrůvčetnězvýšenícystometrické

kapacityasníženímaximatlakudetruzoruběhemprvnímimovolníkontrakcedetruzoru.

Bylozjištěnotakévýraznézlepšeníspecifickýchukazatelůkvalityživotavsouvislosti

sinkontinencívporovnánísplacebemdlehodnocenípacientůvdotazníkukvalityživota

vsouvislostisinkontinencí(I-QOL)(včetněnutnostivyhýbatselimitujícímaktivitám,

psychosociálníhodopaduasociálníchrozpaků).Nebylyprokázányžádnédalšívýhody

přípravkuBOTOXoobsahu300jednotekoprotipřípravkusobsahem200jednotek,

příznivějšíbezpečnostní profil byl pakpozorován u Botoxu sobsahem 200 jednotek.

Souhrnnévýsledkypivotních studií jsou uvedenyníže:

Primárníasekundárníkoncovébodyvevýchozímstavuazměnaoproti

výchozímustavu dle souhrnupivotních studií:

BOTOX

200 U

(n =227) Placebo

(n=241) Hodnota p

Týdenníčetnostpřípadů inkontinence*

Průměrnývýchozístav

Průměrná změnave 2. týdnu

Průměrná změna v 6. týdnu a

Průměrná změnave 12. týdnu

32,4

-17,7

-21,3

-20,6

31,5

-9,0

-10,5

-9,9

p<0,001

p<0,001

p<0,001

Maximální cystometrická kapacita (ml)

Průměrnývýchozístav

Průměrná změna v 6. týdnu b

250,2

+153,6

253,5

+11,9

p<0,001

Maximální tlak detruzoru během

1.mimovolní kontrakce detruzoru

(cmH

2 O)

Průměrnývýchozístav

Průměrná změna v 6. týdnu b

51,5

-32,4

47,3

+1,1

p<0,001

Celkovéskórekvalityživotavsouvislosti

sinkontinencí c,d

Průměrnývýchozístav

Průměrná změna v 6. týdnu b

Průměrná změnave 12. týdnu

35,37

+25,89

+28,89

35,32

+11,15

+8,86

p<0,001

p<0,001

*Procentuálnípodílpacientůbezinkontinencevprůběhu6.týdnebyl37%uskupinypoužívající

přípravekBOTOX200jednoteka9%uskupinypoužívajícíplacebo.Podílypacientů,ukterýchbylo

dosaženonejméně75%omezenípřípadůinkontinenceoprotivýchozímustavu,byly63%upřípravku

BOTOX200jednoteka24%uplaceba.Podílypacientů,ukterýchbylodosaženonejméně50%omezení

oproti výchozímustavu,byly76% a39%.

a Primární cílovýparametr

b Sekundární cílovýparametr

c MěřítkocelkovéhoskóreI-QOLležívrozmezí 0(největší potíže)až100(vůbecžádnépotíže).

d Vpivotníchstudiíchbylpředemspecifikovanýminimálněvýznamnýrozdíl(MID)procelkovéskóreI-

QOL8bodůnazákladěhodnoceníMIDvevýši4–11bodůuváděnýchupacientůtrpícíchneurogenní

hyperaktivitoudetruzoru.

Průměrnádobatrváníúčinkuvycházejícízežádostipacientaoopakováníléčbybyla

vdanýchdvoupivotníchstudiích256–295dní(36–42týdnů)uskupinydostávající

dávku 200jednotekoproti 92 dnům(13 týdnům) u skupinydostávající placebo.

Uvšechcílovýchparametrůúčinnostipocítilipacientipřiopakováníléčbyshodnou

odezvu.

Vpivotníchstudiích nedošlo u žádného z475 pacientů trpících neurogenní hyperaktivitou

detruzoru po podání analyzovaných vzorků ketvorběneutralizačních protilátek.

Prevencechronickémigrény

Botox blokuje uvolňování neurotransmiterů, které souvisí se vznikem

bolesti.Předpokládanýmechanismusprevencebolestíhlavyjeblokovánípřenosu

periferníchsignálůdocentrálnínervovésoustavy,cožinhibujecentrálnísenzibilizacijak

bylo prokázáno v preklinických aklinických studiích.

Pacientischronickou migrénou bezjakékolisoučasněužívanéprofylaxe

bolesti hlavy,kteříměliběhem28dnítrvajícího vstupního období 15avíce

dní sbolestí hlavy,z nichž alespoň 50%bylamigréna/pravděpodobná

migréna,aměli4avíceataků zaden, bylistudováni vedvou klinických

studiích fáze3.Pacientisměliužívat akutní medikaci(65,5%znich užívalo

akutní medikaciběhemvstupního období). AplikaceBotoxumělaza

následekstatistickysignifikantní (p<0.001) aklinickysmysluplnézlepšení

jejich stavu oprotipočátečnímustavu vesrovnánísplacebem,ato 50-ti

procentní redukcipočtu dnůsmigrénou, průměrnéfrekvencednů se

středněsilnou /silnou bolestí hlavyacelkového kumulovaného počtu

hodin bolesti hlavyvtěchto dnech. Schopnost vykonávat každodenní

činnosti pacientů, jejich vitalita,psychologickáúlevaacelkovákvalita

života,sledovanápomocítestuvlivu bolesti hlavy(HeadacheImpact Test-

HIT6), bylavesrovnánísplacebemrovněžsignifikantnězlepšena.

5.2 Farmakokinetickévlastnosti

Obecná charakteristika léčivé látky

StudiedistribuceupotkanůnaznačujípomaloudifusibotulotoxinutypuAoznačeného

125 poinjekcidom.gastrocnemius, po kterénásledoval rychlýsystémovýmetabolismusa

vyloučenímočí.Množstvíradioaktivněznačenéhomateriáluvesvalusesnížilona

polovinuzapřibližně10hodin.Vmístěvpichuseradioaktivitavázalanavelkémolekuly

proteinů,zatímcovplazměsevázalanamalémolekuly,cožnaznačujerychlýsystémový

metabolismussubstrátu.Během24hodinodpodánídávkyje60%radioaktivity

vyloučenomočí.Toxinsepravděpodobněmetabolizujeproteázamiamolekulárnísložky

seopětovně využijí vnormálnímetabolickécestě.

Klasickéstudieabsorpce,distribuce,biotransformaceaeliminaceléčivélátkynebyly

vzhledem kpovazepřípravku prováděny.

Charakteristika po podání upacientů

Jepravděpodobné,žemůženastatmalásystémovádistribuceterapeutickýchdávek

přípravkuBOTOX.Klinickéstudiepoužívajícíelektromyografickoutechnikuukázaly

zvýšeníelektrofyziologickéneuromuskulárníaktivityvesvalechvzdálenýchodmísta

injekce, kteránebyla provázenaklinickýmipříznaky.

5.3. Předklinické údajevztahující se kbezpečnosti přípravku

Reprodukční studie

Pokudjebřezímmyším,potkanůmakrálíkůmpodánintramuskulárněpřípravekBOTOX

běhemobdobíorganogeneze,vývojbeznežádoucíchúčinků(NOAEL)bylpři4,1,

respektive0,125jednotek/kg.Vyššídávkybylyspojenysredukcífetálníhmotnosti

a/nebo sopožděnou osifikací a u králíků bylyzaznamenánypotraty.

Dalšístudie

Kroměreprodukčnítoxikologiebylyprovedenynásledující preklinickéstudiebezpečnosti

přípravkuBOTOX:akutnítoxicita,toxicitapoopakovanéminjekčnímpodání,lokální

snášenlivost,mutagenita,antigenita,krevníkompatibilita.Běhemstudiípoužitíklinicky

relevantnídávkyseneobjeviložádnézvláštnírizikoprolidi.Maximálnídoporučená

dávkaulidíběhemjednékůryje300jednotek(odpovídá6jednotek/kguosoby

shmotností50kg).PublikovanáintramuskulárníLD

50 ujuvenilníchopicje39

jednotek/kg.

PopodáníjednorázovéinjekcepřípravkuBOTOXvdávce<50jednotek/kgdodetruzoru

upotkanůnebylazjištěnasystémovátoxicita.Přisimulacineúmyslnéaplikaceinjekce

bylapodánajednorázovádávkapřípravkuBOTOX(přibližně7jednotek/kg)do

prostatickéčástimočovétrubiceaproximálníhorekta,semennýchváčkůastěny

močovéhoměchýřenebododělohyuopic(přibližně3jednotky/kg)beznežádoucích

klinickýchúčinků.Vestudiisledujícíopakovanépodánídávkydodetruzorupo9

měsících(4injekce)bylazjištěnaptózapřidávce24jednotek/kgamortalitabylazjištěna

při dávkách ≥24jednotek/kg.

Myofibrickádegenerace/regeneracekosterníchsvalůbylapozorovánauzvířatsdávkami

24U/kgavyššími.Tytomyopatickézměnybylypovažoványzasekundárníúčinek

systémovéexpozice.Navícbylamyofibrickádegeneracepozorovánaujednohozvířete

sdávkou12U/kg.Poškozenízdebylomálozávažnéanebylospojenosžádnouklinickou

manifestací.Nemohlozdebýtsjistotouurčeno,zdasejednáosouvislostsléčbou

Botoxem.Dávka12U/kgodpovídá3krátvyššíexpozicipřípravkuBOTOXnež

představujedoporučenáklinickádávka200Upřimočovéinkontinencizpůsobené

neurogenní hyperaktivitou detruzoru (naosobuo hmotnosti 50 kg).

6. FARMACEUTICKÉÚDAJE

6.1. Seznampomocnýchlátek

lidskýalbumin

chlorid sodný

6.2. Inkompatibility

Protoženebylyprovedenystudieinkompatibility,nesmíbýtpřípravekBOTOXmísen

sžádnýmidalšímiléčivýmipřípravky.

6.3.Doba použitelnosti

Neotevřenálahvička: 3 roky.

Po rekonstitucivlahvičcebyladoloženastabilitana24 hodin při teplotě2°C-8°C.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejtev chladničcepři teplotě2°C-8°Cnebo vmrazících boxech při teplotě pod-

5,0°C.

Uchovávání přípravku po rekonstituci:vizbod 6.3.

Mikrobiologickéstudieastudieúčinnostiprokázaly,žeporekonstitucimůžebýt

přípravek uchováván při teplotě 2°C-8°Cpo dobu 5 dnů.

Avšak,vzhledemktomu,žepřípravekneobsahujekonzervanty,jedobaapodmínky

uchovávánípřípravkupředpoužitímvodpovědnostíuživateleanemělabybýtdelšínež

24 hodin při teplotě2°C-8°C.

6.5. Druhobalua velikost baleni

LahvičkazbezbarvéhosklauzavřenápertlemaPEflipoffuzávěremfialovébarvy

stransparentním povrchem a spopisem Allergan100 μ,krabička

Velikostbalení1a4lahvičkyo objemu10ml.

Natrhu nemusíbýt všechnyvelikosti balení

6. 6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravkua pro zacházení s ním

Doporučujesepřipravovatroztokaplnitinjekčnístříkačkunapodložcezbuničitévaty,

kterázachytípřípadnévystříknutíroztoku.PřípravekBOTOXserekonstituujesterilním

fyziologickýmroztokembezkonzervačníchlátek(0,9%chloridsodnýroztokpro

injekci). Připravte si příslušnémnožstvírozpouštědla do stříkačky(viztabulkaředění).

Tabulka ředěnípropřípravekBOTOX 50, 100 a 200 AllerganUnitspro všechny

indikacekroměléčby močovéinkontinencezpůsobenéneurogenní hyperaktivitou

detruzoru.

lahvička50 jednotek lahvička100 jednotek lahvička200 jednotek

Výsledná

dávka

(jednotek

na 0,1 ml) Množstvírozpouštědla

(chlorid sodný9 mg/ml

(0,9 %)roztokpro injekci)

přidaného do lahvičkyo

obsahu50 jednotek Množství rozpouštědla

(chloridsodný9 mg/ml

(0,9 %)roztokpro injekci)

přidaného do lahvičky o

obsahu100 jednotek Množstvírozpouštědla

(chlorid sodný9 mg/ml

(0,9 %)roztokpro injekci)

přidaného do lahvičkyo

obsahu200 jednotek

20

jednotek 0,25 ml 0,5 ml 1 ml

10

jednotek 0,5 ml 1 ml 2 ml

5 jednotek1 ml 2 ml 4 ml

4 jednotek1,25 ml 2,5 ml 5 ml

2,5

jednotky 2 ml 4 ml 8 ml

1,25 4 ml 8 ml -

jednotky

Rozpouštědlosesmídolahvičkyaplikovatjenvelmizvolna,neboťbubláním nebo

prudkýmmíchánímztrácípřípravekBOTOXúčinnost.Nepoužívejteazničtelahvičku,

pokudrozpouštědlonenívtaženovakuemdolahvičky.Rekonstituovanýpřípravek

BOTOXječirýbezbarvýažsvětležlutýroztokbezpatrnýchčásticnebosraženin.

RekonstituovanýroztokBOTOXbymělbýtpředpodánímvizuálnězkontrolován(čirýa

bezčástic).NaředěnýroztokBOTOXuvlahvičcesepředpodánímmůžeuchovávatv

chladničce(přiteplotě2-8°C)nejdélepodobu24hodin.Datumačasnaředěníbyměl být

zaznamenánnaobalu.Je-lipřípravekBotoxvinjekčnístříkačcedálenaředěnkpoužitíu

močovéinkontinence,mělbyseaplikovatokamžitě.Přípravekjeurčenkjednorázovému

použití, nespotřebovanýroztok jetřebaznehodnotit.

Probezpečnoulikvidacimusíbýtnepoužitélahvičkyporekonstitucimalýmmnožstvím

vodyautoklávovány.Použitélahvičky,stříkačky,rozlitýroztokatd.bymělybýt

autoklávoványnebozbytekBotoxuinaktivován0,5%roztokemchlornanupodobu5

minut.

Nepoužitýpřípravekneboodpadnímateriálbymělbýtzlikvidovánvsouladusmístními

požadavky.

7. DRŽITELROZHODNUTÍO REGISTRACI

Allergan Pharmaceuticals Ireland,Westport, Irsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

63/568/93-C

9. DATUMPRVNÍ REGISTRACE /PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

14.7.1993 / 24.6.2009

10. DATUMREVIZETEXTU

20.6.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace