BORTEZOMIB TEVA Prášek pro injekční roztok

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
MANNITOLESTER BORTEZOMIBU (MANNITOLI ESTER BORTEZOMIBI)
Dostupné s:
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha
ATC kód:
L01XX32
INN (Mezinárodní Name):
MANNITOLESTER BORTEZOMIB (MANNITOLI ESTER BORTEZOMIBI)
Dávkování:
2,5MG
Léková forma:
Prášek pro injekční roztok
Podání:
Subkutánní/intravenózní podání
Jednotky v balení:
1 Injekční lahvička
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
BORTEZOMIB
Přehled produktů:
BORTEZOMIB TEVA
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
44/ 869/16-C
EAN kód:
8594056563845

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls75235/2019

Příbalová informace: informace pro uživatele

Bortezomib Teva 2

,5 mg prášek pro injekční roztok

bortezomibum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Bortezomib Teva a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bortezomib Teva používat

Jak se přípravek Bortezomib Teva používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Bortezomib Teva uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je

přípravek

Bortezomib Teva a k

čemu se používá

Bortezomib Teva obsahuje léčivou látku bortezomib, tak zvaný „proteazomový inhibitor“.

Proteazomy hrají významnou roli v kontrole buněčných funkcí a růstu buňky. Bortezomib může ničit

nádorové buňky zásahem do jejich funkce.

Bortezomib Teva se používá k léčbě

mnohočetného myelomu

(nádor kostní dřeně) u pacientů

starších než 18 let:

samostatně nebo společně s dexamethasonem nebo pegylovaným liposomálním doxorubicinem u

nemocných, jejichž onemocnění se zhoršuje (progreduje) po minimálně jedné předchozí léčbě a u

kterých transplantace krevních kmenových buněk nebyla úspěšná nebo není vhodná.

v kombinaci s léčivými přípravky obsahujícími melfalan a prednison u pacientů, jejichž

onemocnění nebylo dosud léčeno, a kteří nejsou vhodní pro vysokodávkovou chemoterapii

s transplantací krevních kmenových buněk.

v kombinaci s léčivými přípravky obsahujícími buď dexamethason samotný nebo dexamethason

spolu s thalidomidem u pacientů, kteří dosud nebyli léčeni a před podáním vysokodávkové

chemoterapie s transplantací krevních kmenových buněk (indukční léčba).

Bortezomib Teva se používá k léčbě

lymfomu z plášťových buněk

(typ rakoviny postihující

lymfatické (mízní) uzliny) u pacientů ve věku 18 let a starších v kombinaci s rituximabem,

cyklofosfamidem, doxorubicinem a prednisonem, u pacientů, jejichž nemoc dosud nebyla léčena a u

kterých transplantace krevních kmenových buněk není vhodná.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Bortezomib Teva

používat

Nepoužívejte

Bortezomib Teva:

jestliže jste alergický(á) na bortezomib, bór nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

jestliže máte určité

závažné

problémy s plícemi nebo srdcem.

Upozornění a opatření

Poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou, pokud máte cokoli z níže uvedeného:

nízký počet červených nebo bílých krvinek

problémy s krvácením a/nebo nízký počet krevních destiček;

průjem, zácpu, pocit na zvracení nebo zvracení;

mdloby, závrať nebo točení hlavy v minulosti;

problémy s ledvinami;

středně těžké až těžké poruchy jater;

pocit necitlivosti, brnění nebo bolest rukou nebo nohou (neuropatie) v minulosti;

problémy se srdcem nebo krevním tlakem;

dušnost nebo kašel;

křeče;

pásový opar (lokalizovaný v okolí očí nebo šířící se po celém těle);

příznaky tzv. syndromu nádorového rozpadu, jako jsou svalové křeče, svalová slabost, zmatenost,

ztráta nebo poruchy zraku nebo dušnost;

ztráta paměti, problémy s myšlením, obtíže při chůzi nebo ztráta zraku. Může se jednat o

příznaky závažné infekce mozku a Váš lékař může nařídit další vyšetření a sledování.

Před zahájením léčby přípravkem Bortezomib Teva a v jejím průběhu budete muset podstupovat

pravidelná vyšetření krevního obrazu.

Pokud máte lymfom z plášťových buněk a spolu s přípravkem Bortezomib Teva dostáváte rituximab,

musíte svého lékaře informovat:

pokud se domníváte, že máte hepatitidu (žloutenku) nebo že jste ji měl(a) v minulosti. V několika

případech se může u pacientů, kteří již měli hepatitidu B, toto onemocnění objevit znovu, což

může být smrtelné. Pokud máte infekci virem hepatitidy B v anamnéze, Váš lékař Vás bude

pečlivě sledovat pro příznaky aktivní hepatitidy B.

Přečtěte si pozorně příbalové informace všech léčivých přípravků, které budete užívat/používat v

kombinaci s přípravkem Bortezomib Teva, abyste o těchto léčivých přípravcích měl(a) informace před

zahájením léčby přípravkem Bortezomib Teva.

Pokud je užíván thalidomid, je zapotřebí zvláštní pozornosti testování a prevenci těhotenství (viz bod

Těhotenství, kojení a plodnost v tomto bodě).

Děti a dospívající

Přípravek Bortezomib Teva se nemá používat u dětí a dospívajících, protože není známo, jaký na ně

bude mít tento léčivý přípravek vliv.

Další léčivé přípravky a

přípravek

Bortezomib Teva

Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste

v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Zejména informujte lékaře, pokud užíváte léčivé přípravky obsahující některou z následujících

léčivých látek:

ketokonazol používaný k léčbě plísňových infekcí

ritonavir používaný k léčbě infekce HIV

rifampicin, antibiotikum používané k léčbě bakteriálních infekcí

karbamazepin, fenytoin nebo fenobarbital užívané k léčbě epilepsie

třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) užívaná k léčbě deprese nebo jiných onemocnění

perorální antidiabetika (přípravky k léčbě cukrovky užívané ústy).

Těhotenství

,

kojení

a plodnost

Jestliže jste těhotná,

nemě

la byste přípravek Bortezomib Teva používat, pokud to není nezbytně

nutné.

Jak muži, tak i ženy léčení přípravkem Bortezomib Teva musí během léčby a ještě 3 měsíce po jejím

ukončení používat účinnou antikoncepci. Pokud i přes tato opatření dojde k otěhotnění, oznamte to

ihned svému lékaři.

Během léčby přípravkem Bortezomib Teva nekojte. Poraďte se s ošetřujícím lékařem, kdy je po

ukončení léčby vhodné znovu začít kojit.

Thalidomid způsobuje vrozené vady a

úmrtí

plodu. Pokud se přípravek Bortezomib Teva podává v

kombinaci s thalidomidem,

musíte

dodržovat program prevence početí pro thalidomid (viz příbalová

informace pro thalidomid).

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Bortezomib Teva může vyvolat únavu, závrať, mdlobu nebo rozmazané vidění. Pokud

pociťujete tyto nežádoucí účinky,

nesmíte

řídit motorová vozidla nebo používat nástroje nebo

obsluhovat stroje; i když tyto účinky nepociťujete, měl(a) byste být opatrný(á).

3.

Jak se

přípravek

Bortezomib Teva

používá

Lékař zvolí dávku přípravku Bortezomib Teva podle Vaší výšky a tělesné hmotnosti (plochy tělesného

povrchu). Obvyklá počáteční dávka přípravku Bortezomib Teva činí 1,3 mg/m

tělesného povrchu

dvakrát týdně.

Lékař může změnit dávku a celkový počet léčebných cyklů podle odpovědi na léčbu, podle výskytu

některých nežádoucích účinků a podle Vašich základních onemocnění (např. problémů s játry).

Progresivní mnohočetný myelom

Pokud se přípravek Bortezomib Teva podává

samostatně

, dostanete 4 dávky přípravku Bortezomib

Teva intravenózně (nitrožilně) nebo subkutánně (podkožně) 1., 4., 8. a 11. den, pak následuje 10denní

„období odpočinku“ bez léčby. Trvání jednoho léčebného cyklu je 21 dní (3 týdny).

Můžete dostat až 8 cyklů (24 týdnů).

Přípravek Bortezomib Teva Vám rovněž může být podáván společně s pegylovaným liposomálním

doxorubicinem nebo s dexamethasonem.

Pokud se přípravek Bortezomib Teva podává

spolu s pegylovaným liposomálním doxorubicinem

bude Vám přípravek Bortezomib Teva podáván nitrožilně nebo podkožně jako léčebný cyklus trvající

21 dní a pegylovaný liposomální doxorubicin se v dávce 30 mg/m

podává 4. den 21denního

léčebného cyklu přípravku Bortezomib Teva formou nitrožilní infuze po podání injekce přípravku

Bortezomib Teva.

Můžete dostat až 8 cyklů (24 týdnů).

Pokud se přípravek Bortezomib Teva podává spolu s dexamethasonem, bude Vám přípravek

Bortezomib Teva podáván nitrožilně nebo podkožně jako 21denní léčebný cyklus a dexamethason se

v dávce 20 mg podává perorálně (ústy) 1., 2., 4., 5., 8., 9., 11. a 12. den 21denního léčebného cyklu

přípravku Bortezomib Teva.

Můžete dostat až 8 cyklů (24 týdnů).

Dříve neléčený mnohočetný myelom

Pokud jste dosud nebyl(a) léčen(a) pro mnohočetný myelom a

není u Vás vhodná

transplantace

krevních kmenových buněk, budete přípravek Bortezomib Teva dostávat

spolu se dvěma dalšími

léčivými přípravky melfalanem a prednisonem

V tomto případě je trvání léčebného cyklu 42 dní (6 týdnů). Dostanete 9 cyklů (54 týdnů).

V cyklech 1 až 4 se přípravek Bortezomib Teva podává dvakrát týdně ve dnech 1, 4, 8, 11, 22,

25, 29 a 32.

V cyklech 5 až 9 se přípravek Bortezomib Teva podává jednou týdně ve dnech 1, 8, 22 a 29.

Melfalan (9 mg/m

) a prednison (60 mg/m

) se podávají perorálně (ústy) ve dnech 1, 2, 3 a 4 prvního

týdne každého cyklu.

Pokud jste dosud

nebyl(a) léčen(a

) pro mnohočetný myelom a

je u Vás vhodná

transplantace

krevních kmenových buněk, bude Vám přípravek Bortezomib Teva podáván nitrožilně nebo podkožně

společně s dexamethasonem nebo s dexamethasonem a thalidomidem jako indukční léčba.

Pokud se podává přípravek Bortezomib Teva spolu s dexamethasonem, bude Vám přípravek

Bortezomib Teva podáván nitrožilně nebo podkožně jako 21denní léčebný cyklus a dexamethason se

v dávce 40 mg podává perorálně (ústy) 1., 2., 3.,4., 8., 9., 10., a 11. den 21denního léčebného cyklu

přípravku Bortezomib Teva.

Dostanete 4 cykly (12 týdnů).

Pokud se podává přípravek Bortezomib Teva spolu s thalidomidem a dexamethasonem je trvání

léčebného cyklu 28 dní (4 týdny).

Dexamethason se v dávce 40 mg podává perorálně (ústy) v den 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 a 11 28denního

léčebného cyklu přípravku Bortezomib Teva a thalidomid se podává perorálně (ústy) jednou denně, v

dávce 50 mg, až do dne 14 prvního cyklu, a pokud je snášen, dávka podávaná ve dnech 15-28 se zvýší

na 100 mg a poté může být ještě dále zvýšena na 200 mg denně od druhého cyklu dále.

Může Vám být podáno nejvýše 6 cyklů (24 týdnů).

Dosud neléčený lymfom z plášťových buněk

Pokud jste dosud nebyl(a) pro lymfom z plášťových buněk léčen(a), bude Vám přípravek Bortezomib

Teva podáván nitrožilně nebo podkožně spolu s rituximabem, cyklofosfamidem, doxorubicinem a

prednisonem.

Přípravek Bortezomib Teva se podává nitrožilně nebo podkožně 1., 4., 8. a 11. den, poté následuje

„období klidu“ bez léčby. Trvání léčebného cyklu je 21 dní (3 týdny). Může Vám být podáno až 8

cyklů (24 týdnů).

1. den každého 21denního léčebného cyklu přípravku Bortezomib Teva se ve formě nitrožilní infuze

podávají následující léčivé přípravky:

Rituximab v dávce 375 mg/m

, cyklofosfamid v dávce 750 mg/m

a doxorubicin v dávce 50 mg/m

Prednison se podává perorálně (ústy) v dávce 100 mg/m

1., 2., 3., 4. a 5. den léčebného cyklu

přípravku Bortezomib Teva.

Jak se Bortezomib Teva podává

Tento léčivý přípravek je k nitrožilnímu nebo podkožnímu podání. Přípravek Bortezomib Teva Vám

bude podáván pod dohledem zdravotnického pracovníka, který má zkušenosti s používáním

cytotoxických léčivých přípravků.

Prášek přípravku Bortezomib Teva je nutno před podáním rozpustit. To provede odborný

zdravotnický pracovník. Výsledný roztok se potom vstříkne buď do žíly nebo pod kůži. Injekce do

žíly je rychlá, trvající 3 až 5 sekund. Injekce pod kůži se podává buď do stehna nebo do břicha.

Jestliže Vám bylo podáno příliš velké množství přípravku Bortezomib Teva

Vzhledem k tomu, že tento přípravek podává lékař nebo zdravotní sestra, je nepravděpodobné, že

Vám bude podáno příliš velké množství.

V nepravděpodobném případě předávkování bude lékař sledovat Váš stav pro případ, že by se

vyskytly nežádoucí účinky.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře,

lékárníka nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Některé z těchto nežádoucích účinků mohou být závažné.

Pokud je Vám přípravek Bortezomib Teva podáván k léčbě mnohočetného myelomu nebo lymfomu z

plášťových buněk,

neprodleně informujte svého lékaře

, jestliže zaznamenáte některý z následujících

příznaků:

svalové křeče, svalová slabost

zmatenost, ztráta nebo poruchy zraku, slepota, záchvaty křečí, bolest hlavy

dušnost, otok chodidel nebo změny srdečního tepu, vysoký krevní tlak, únava, mdloby

kašel a potíže s dýcháním nebo tíseň na hrudi.

Léčba přípravkem Bortezomib Teva může velmi často způsobit pokles počtu červených a bílých

krvinek a krevních destiček v krvi. Před zahájením léčby přípravkem Bortezomib Teva a v jejím

průběhu budete muset podstupovat pravidelná vyšetření krevního obrazu. Dále se může dostavit

snížení počtu

krevních destiček, proto můžete být náchylnější k tvorbě modřin nebo krvácení bez zjevného

poranění (např. střevní nebo žaludeční krvácení, krvácení z úst a dásní nebo mozkové nebo

jaterní krvácení);

červených krvinek, což může vést k anemii (chudokrevnosti) s příznaky jako je únava a bledost;

bílých krvinek, což Vás učiní náchylnějšími k infekcím nebo příznakům podobným chřipce.

Pokud je Vám přípravek

Bortezomib Teva

podáván k léčbě mnohočetného myelomu, jsou

nežádoucí

účinky, které Vás mohou postihnout, uvedeny dále:

Velmi časté

:

mohou postihnout více než 1 osobu z 10

změny citlivosti, necitlivost, brnění nebo pálení kůže nebo bolest rukou nebo nohou v důsledku

poškození nervů

snížení počtu červených krvinek a/nebo bílých krvinek (viz výše)

horečka

nevolnost (pocit na zvracení) nebo zvracení, ztráta chuti k jídlu

zácpa s plynatostí nebo bez plynatosti (může být těžká)

průjem: v tomto případě je důležité, abyste pil(a) více vody než obvykle. Lékař Vám může

předepsat ještě další lék k léčbě průjmu

únava (vysílení), pocit slabosti

bolest svalů, bolest kostí.

Časté

:

mohou postihnout až 1 z 1

0 osob

nízký krevní tlak, náhlý pokles krevního tlaku po postavení se, který může vést až k mdlobám

vysoký krevní tlak

snížená činnost ledvin

bolest hlavy

celkový pocit nemoci, bolest, závratě, točení hlavy, pocit slabosti nebo ztráta vědomí

třes

infekce včetně zánětu plic (pneumonie), infekcí dýchacích cest, zánět průdušek (bronchitida),

plísňové infekce, kašel s vykašláváním hlenu, onemocnění podobné chřipce

pásový opar (ohraničený včetně výskytu kolem očí nebo rozšířený po těle)

bolest na hrudi nebo dušnost při tělesné námaze

různé typy vyrážek

svědění kůže, bulky na kůži nebo suchá kůže

zrudnutí obličeje nebo praskání drobných vlásečnic

zrudnutí kůže

dehydratace (nedostatek tekutin v těle)

pálení žáhy, nadýmání, říhání, plynatost, bolest břicha, krvácení ze střeva nebo žaludku

změna funkce jater

bolestivá ústa nebo rty, sucho v ústech, vředy v ústech nebo bolest v krku

úbytek tělesné hmotnosti, ztráta chuti

svalové křeče, svalové stahy, svalová slabost, bolest v hýždích

rozmazané vidění

infekce vnější vrstvy oka a vnitřního povrchu očních víček (zánět spojivek)

krvácení z nosu

obtíže nebo problémy se spaním, pocení, úzkost, změny nálady, depresivní nálada, neklid nebo

vzrušení, změny duševního stavu, dezorientace

otok těla zahrnující okolí očí i jiné části těla.

Méně časté

:

mohou postihnout až 1 osobu ze 100

srdeční selhání, srdeční příhoda (infarkt myokardu), bolest na hrudi, nepříjemné pocity na

hrudi, zrychlení nebo zpomalení tlukotu srdce

selhání ledvin

zánět žil, krevní sraženiny v cévách a plicích

problém se srážlivostí krve

oběhové problémy

zánět vazivového obalu srdce nebo tekutina okolo srdce

infekce včetně infekcí močových cest, chřipka, infekce herpetickým virem (opary), infekce

ucha a celulitida

krev ve stolici nebo krvácení ze sliznic např. z úst, pochvy

poruchy cév v mozku

ochrnutí, křeče, pád, poruchy hybnosti, abnormální nebo změněná nebo snížená citlivost (hmat,

sluch, chuť, čich), porucha pozornosti, třes, trhavé pohyby

artritida (zánět kloubů), včetně zánětu kloubů na prstech rukou i nohou a čelisti

problémy týkající se plic, které brání tělu získat dostatek kyslíku. Mohou zahrnovat

obtížné dýchání, dušnost, dušnost i bez námahy (klidová dušnost), mělké dýchání, ztížené

dýchání nebo zástava dýchání, sípání

škytavka, poruchy řeči

zvýšení nebo snížení tvorby moče (vzhledem k poškození ledvin), bolestivé močení nebo

krev/bílkovina v moči, zadržování tekutin

porucha vědomí, zmatenost, porucha paměti nebo ztráta paměti

hypersenzitivita (přecitlivělost)

zhoršení sluchu, hluchota nebo zvonění v uších, nepříjemné pocity v uchu

hormonální nerovnováha, která může ovlivňovat vstřebávání soli a vody

příliš vysoká činnost štítné žlázy

neschopnost tvořit dostatek insulinu nebo odolnost k normálním hladinám insulinu

podráždění nebo zánět očí, nadměrná vlhkost očí, bolest oka, suché oči, infekce v oku, bulka v

očním víčku (chalazion), červená a oteklá víčka

výtok z očí, nenormální vidění, krvácení z oka

otoky lymfatických (mízních) žláz

ztuhlost kloubů nebo svalů, pocit tíhy, bolest v tříslech

vypadávání vlasů a nenormální struktura vlasů

alergické reakce

zarudnutí a bolest v místě vpichu

bolest v ústech

infekce nebo zánět úst, vřídky v ústech, jícnu, žaludku a střevech, někdy spojené s bolestí nebo

krvácením, špatný pohyb střev (včetně ucpání), nepříjemný pocit v oblasti břicha nebo jícnu,

obtížné polykání, zvracení krve

kožní infekce

bakteriální a virové infekce

infekce zubů

zánět slinivky břišní, neprůchodnost žlučovodu

bolest genitálu, problémy s erekcí

zvýšení tělesné hmotnosti

žízeň

zánět jater (hepatitida)

obtíže v místě injekce nebo obtíže spojené s příslušenstvím k aplikaci injekce

kožní reakce a problémy (mohou být závažné a život ohrožující), vředy na kůži

modřiny, pády a zranění

zánět nebo krvácení krevních cév, které se mohou projevit jako malé červené nebo fialové tečky

(obvykle na dolních končetinách) až velké skvrny podobné modřinám pod kůží nebo v tkáni

benigní (nezhoubné) cysty

závažné vratné onemocnění mozku, které zahrnuje křeče, vysoký krevní tlak, bolest hlavy,

únavu, zmatenost, slepotu nebo jiné problémy se zrakem.

Vzácné

:

mohou postihnout až 1 osobu z 1 000

problémy se srdcem, které zahrnují srdeční příhodu (infarkt myokardu) a anginu pectoris

návaly

změna zbarvení žil

zánět míšních nervů

problémy s ušima, krvácení z uší

snížená činnost štítné žlázy

Budd-Chiariho syndrom (klinické příznaky způsobené neprůchodností žil v játrech)

změna funkce střev nebo nenormální funkce střev

krvácení do mozku

žluté zbarvení očí a kůže (žloutenka)

závažná alergická reakce (anafylaktický šok), jejíž známky mohou zahrnovat obtíže s dýcháním,

bolest nebo svíravý pocit na hrudi a/nebo závrať/mdlobu, závažné svědění kůže nebo vznik

vystouplých bulek na kůži, otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, což může vést k problémům s

polykáním, kolaps

onemocnění prsou

výtok z pochvy

otok genitálu

neschopnost snášet alkohol

úbytek tělesné hmotnosti

zvýšení chuti k jídlu

píštěl

výpotek v kloubech

cysty v kloubní výstelce (synoviální cysty)

zlomeniny

rozpad svalových vláken vedoucí k dalším komplikacím

otok jater, jaterní krvácení

rakovina ledvin

změny na kůži podobné lupénce

rakovina kůže

bledá kůže

zvýšení počtu krevních destiček nebo plazmatických buněk (druh bílých krvinek) v krvi

krevní sraženina v malých cévách (trombotická mikroangiopatie)

neobvyklá reakce na krevní transfuzi

částečná nebo úplná ztráta zraku

snížení pohlavní touhy

slinění

vyvalené oči

citlivost na světlo

zrychlené dýchání

bolest konečníku

žlučové kameny

kýla

poranění

lámavé nebo slabé nehty

neobvyklé ukládání bílkovin v životně důležitých orgánech

bezvědomí (kóma)

vředy ve střevech

selhání více orgánů

úmrtí.

Pokud je Vám přípravek

Bortezomib Teva

podáván spolu s dalšími přípravky k léčbě lymfomu

z

plášťových buněk, jsou nežádoucí účinky, které Vás mohou postihnout, uvedeny dále:

Velmi časté

: mohou

postihnout více než 1 osobu z 10

zápal plic (pneumonie)

ztráta chuti k jídlu

citlivost, necitlivost, mravenčení nebo pálivé pocity na kůži nebo bolest v rukou a nohou v

důsledku poškození nervů

pocit na zvracení a zvracení

průjem

vředy v ústech

zácpa

bolest svalů, bolest kostí

vypadávání vlasů a nenormální struktura vlasů

únava, pocit slabosti

horečka.

Časté

:

mohou postihnout až 1 osobu z 10

pásový opar (lokalizovaný kolem očí nebo rozšířený po těle)

infekce herpetickým virem

bakteriální a virové infekce

infekce dýchacích cest, zánět průdušek, kašel s vykašláváním hlenu, onemocnění podobné

chřipce

plísňové infekce

přecitlivělost (alergická reakce)

neschopnost vytvářet dostatek inzulinu nebo rezistence vůči normálním hladinám inzulinu

zadržování tekutin

potíže se spánkem nebo problematický spánek

ztráta vědomí

porucha vědomí, zmatenost

pocit točení hlavy, závratě

zrychlený tep, vysoký krevní tlak, pocení

abnormální vidění, rozmazané vidění

srdeční selhání, srdeční příhoda (infarkt myokardu), bolest na hrudi, nepříjemné pocity na

hrudi, zrychlený nebo zpomalený tep

vysoký nebo nízký krevní tlak

náhlý pokles krevního tlaku při napřímení, což může vést k mdlobám

dušnost při námaze

kašel

škytavka

zvonění v uších, nepříjemné pocity v uchu

krvácení ze střev nebo žaludku

pálení žáhy

bolest břicha, nadýmání

potíže s polykáním

infekce nebo zánět žaludku a střev

bolest břicha

bolavá ústa nebo rty, bolest v hrdle

porucha jaterních funkcí

svědění kůže

zarudnutí kůže

vyrážka

svalové křeče

infekce močových cest

bolest v končetinách

otok těla zahrnující i oči a další části těla

třesavka

zarudnutí a bolest v místě injekce

celkový pocit nemoci

ztráta tělesné hmotnosti

nárůst tělesné hmotnosti.

Méně časté

:

mohou postihnout až 1 osobu ze 100

zánět jater (hepatitida)

těžká alergická reakce (anafylaktická reakce), jejíž známky mohou zahrnovat potíže s dechem,

bolest na hrudi nebo tíseň na hrudi a/nebo pocit točení hlavy/mdloby, silné svědění nebo

vystouplé bulky na kůži, otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, což může způsobit potíže při

polykání, kolaps

pohybové poruchy, ochrnutí, záškuby

závrať

ztráta sluchu, hluchota

poruchy, které mohou postihnout plíce, zabraňující dostatečném přísunu kyslíku do těla.

Některé z nich zahrnují dýchací obtíže, dušnost, klidovou dušnost, dýchání, které se změní v

mělké, obtížné nebo se zastaví, sípání.

krevní sraženiny v plicích

žluté zbarvení očí a kůže (žloutenka)

bulka v očním víčku (chalazion), červená a oteklá víčka.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 1

000)

krevní sraženina v malých cévách (trombotická mikroangiopatie)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro

kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-

ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak

přípravek

Bortezomib Teva

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na injekční lahvičce a krabičce

za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Injekční lahvičku

uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím rekonstituovaného roztoku byla prokázána na

dobu 24 hodin při teplotě 25 °C (při uchovávání v originální injekční lahvičce a/nebo injekční

stříkačce). Z mikrobiologického hlediska, pokud způsob otevření / rekonstituce nevylučuje riziko

mikrobiální kontaminace, má být přípravek použit okamžitě.

Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v

odpovědnosti uživatele.

Přípravek Bortezomib Teva je určen pouze pro jednorázové použití.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co

přípravek

Bortezomib Teva obsahuje

Léčivou látkou je bortezomibum (bortezomib). Jedna injekční lahvička obsahuje bortezomibum

2,5 mg (jako mannitoli ester bortezomibi).

Pomocnou látkou je mannitol (E421).

Rekonstituce pro intravenózní podání:

Po rekonstituci s 2,5 ml obsahuje 1 ml injekčního roztoku pro intravenózní podání bortezomibum

1 mg.

Rekonstituce pro subkutánní podání:

Po rekonstituci s 1 ml obsahuje 1 ml injekčního roztoku pro subkutánní podání bortezomibum 2,5 mg.

Jak

přípravek

Bortezomib Teva

vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Bortezomib Teva prášek pro injekční roztok je bílý až téměř bílý koláč nebo prášek.

Jedno balení přípravku Bortezomib Teva 2,5 mg prášek pro injekční roztok obsahuje skleněnou

injekční lahvičku s šedou zátkou a šedým hliníkovým uzávěrem s oranžovým odtrhovacím víčkem.

Injekční lahvičky jsou obaleny (průhledným ochranným obalem).

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Radlická 3185/1c

150 00 Praha 5

Česká republika

Výrobce

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company)

Táncsics Mihály út 82.

H-2100 Gödöllő

Maďarsko

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

11 Ion Mihalache Ave., the 1st District

Bukurešť, 011171

Rumunsko

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd),

Prilaz baruna Filipovica 25

Zagreb, 10000

Chorvatsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského

státu

Název léčivého přípravku

Chorvatsko

Bortezomib Pliva 2,5 mg prašak za otopinu za injekciju

Rakousko

Bortezomib ratiopharm 2,5 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung

Česká republika

Bortezomib Teva

Německo

Bortezomib-ratiopharm 2,5 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung

Estonsko

Bortezomib Teva

Španělsko

Bortezomib Teva 2,5 mg polvo para solución inyectable

Finsko

Bortezomib Teva 2,5 mg injektiokuivaaine, liuosta varten

Maďarsko

Bortezomib Teva 2,5 mg por oldatos injekcióhoz

Itálie

Bortezomib Teva

Nizozemsko

Bortezomib Teva 2,5 mg, poeder voor oplossing voor injectie

Norsko

Bortezomib Teva

Portugalsko

Bortezomib Teva

Švédsko

Bortezomib Teva

Slovinsko

Bortezomib Teva 2,5 mg prašek za raztopino za injciranje

Velká Británie

Bortezomib Teva 2.5 mg Powder for Solution for Injection

Irsko

Bortezomib Teva 2.5 mg Powder for solution for injection

Rumunsko

BORTEZOMIB TEVA 2,5 mg pulbere pentru soluție injectabilă

Francie

Bortezomib Teva 2,5 mg poudre pour solution injectable

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 25. 3. 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

1.

REKONST

ITUCE K INTRAVENÓZNÍ INJEKCI

Poznámka: Bortezomib Teva je cytotoxický. Z tohoto důvodu musí být dodržována zvýšená opatrnost

při zacházení s ním a při přípravě. K zamezení kontaktu s kůží a ochraně uživatele se doporučuje

používat rukavice a jiné ochranné oděvy.

PŘI MANIPULACI S PŘÍPRAVKEM BORTEZOMIB TEVA MUSÍ BÝT PŘÍSNĚ DODRŽOVÁNY

ASEPTICKÉ PODMÍNKY, PROTOŽE PŘÍPRAVEK NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ KONZERVAČNÍ

LÁTKY.

Příprava

2,5

mg injekční lahvičky

opatrně přidejte

2,5 ml sterilního injekčního roztoku

chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9%) do injekční lahvičky obsahující prášek

Bortezomib Teva pomocí injekční stříkačky vhodné velikosti, aniž by byla odstraněna zátka

injekční lahvičky. Rozpuštění lyofilizovaného prášku je dokončeno za méně než 2 minuty.

Koncentrace výsledného roztoku bude 1 mg/ml. Roztok musí být čirý a bezbarvý, s výsledným

pH 4 až 7, pH roztoku není třeba kontrolovat.

Před aplikací zkontrolujte vizuálně, zda roztok neobsahuje částice nebo není zabarven. Jestliže

zjistíte jakékoli zabarvení nebo přítomnost částic, roztok zlikvidujte. Ujistěte se, že je podávána

dávka správná pro

intravenózní způsob podání

(1 mg/ml).

Rekonstituovaný roztok neobsahuje konzervační látky a má být použit okamžitě po přípravě.

Chemická a fyzikální stabilita rekonstituovaného roztoku připraveného dle výše uvedeného

návodu však byla prokázána na dobu 24 hodin při 25 °C, při uchovávání v původní injekční

lahvičce a/nebo injekční stříkačce. Celková doba uchovávání rekonstituovaného léčivého

přípravku před podáním nesmí přesáhnout 8 hodin. Není-li rekonstituovaný roztok použit

okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v

odpovědnosti uživatele.

Rekonstituovaný roztok není nutné chránit před světlem.

2.

PODÁNÍ

Po rozpuštění nasajte příslušné množství rekonstituovaného roztoku na základě dávky spočítané

podle plochy povrchu těla pacienta.

Před použitím zkontrolujte dávku a koncentraci v injekční stříkačce (zkontrolujte, zda je

injekční stříkačka určena k intravenózní aplikaci).

Roztok aplikujte formou intravenózního bolusu po dobu 3 – 5 vteřin periferním nebo

centrálním žilním katetrem.

Intravenózní katetr propláchněte sterilním injekčním roztokem chloridu sodného o koncentraci

9 mg/ml (0,9%).

Přípravek

Bortezomib Teva

2,5 mg prášek pro injekční roztok

JE K

SUBKUTÁNNÍ

MU NEBO

INTRAVENÓZNÍ

MU

PODÁNÍ. Nepodávejte jinou cestou. Intratekální podání vedlo k úmrtí.

3.

LIKVIDACE

Injekční lahvička je na jednorázové použití a zbylý roztok musí být zlikvidován.

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

_________________________________________________________________________________

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Subkutánně, jak je popsáno dále, lze podat pouze 2,5mg a 3,5mg injekční lahvičku.

1.

REKONSTITUCE K SUBKUTÁNNÍ INJEKCI

Poznámka: Přípravek Bortezomib Teva je cytotoxický. Z tohoto důvodu musí být dodržována zvýšená

opatrnost při zacházení s ním a při přípravě. K zamezení kontaktu s kůží a ochraně uživatele se

doporučuje používat rukavice a jiné ochranné oděvy.

PŘI MANIPULACI S PŘÍPRAVKEM BORTEZOMIB TEVA MUSÍ BÝT PŘÍSNĚ DODRŽOVÁNY

ASEPTICKÉ PODMÍNKY, PROTOŽE PŘÍPRAVEK NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ KONZERVAČNÍ

LÁTKY.

Příprava

2,5mg i

njekční lahvičky: opatrně přidejte 1

ml sterilního injekčního roztoku

chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9%) do injekční lahvičky obsahující prášek

přípravku Bortezomib Teva pomocí injekční stříkačky vhodné velikosti, aniž by byla

odstraněna zátka injekční lahvičky. Rozpuštění lyofilizovaného prášku je dokončeno za méně

než 2 minuty.

Koncentrace výsledného roztoku bude 2,5 mg/ml. Roztok musí být čirý a bezbarvý, s

výsledným pH 4 až 7, pH roztoku není třeba kontrolovat.

Před aplikací zkontrolujte vizuálně, zda roztok neobsahuje částice nebo není zabarven. Jestliže

zjistíte jakékoli zabarvení nebo přítomnost částic, roztok zlikvidujte. Ujistěte se, že je podávána

dávka správná pro

subkutánní způsob podání

(2,5 mg/ml).

Rekonstituovaný roztok neobsahuje konzervační látky a má být použit okamžitě po přípravě.

Chemická a fyzikální stabilita rekonstituovaného roztoku připraveného dle výše uvedeného

návodu však byla prokázána na dobu 24 hodin při 25 °C, při uchovávání v původní injekční

lahvičce a/nebo injekční stříkačce. Celková doba uchovávání rekonstituovaného léčivého

přípravku před podáním nesmí přesáhnout 8 hodin. Není-li rekonstituovaný roztok použit

okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v

odpovědnosti uživatele.

Rekonstituovaný roztok není nutné chránit před světlem.

2.

PODÁNÍ

Po rozpuštění nasajte příslušné množství rekonstituovaného roztoku na základě dávky spočítané

podle plochy povrchu těla pacienta.

Před použitím zkontrolujte dávku a koncentraci v injekční stříkačce (zkontrolujte, zda je

injekční stříkačka určena k subkutánní aplikaci).

Vstříkněte roztok subkutánně pod úhlem 45 – 90 º.

Rekonstituovaný roztok aplikujte subkutánně do stehna (pravého nebo levého) nebo břicha

(pravé nebo levé části).

Místa injekce je nutno při následných injekcích střídat.

Objeví-li se po subkutánním podání přípravku Bortezomib Teva reakce v místě injekce, lze

podat buď méně koncentrovaný roztok přípravku Bortezomib Teva (1 mg/ml místo 2,5 mg/ml)

subkutánně nebo se doporučuje přejít na intravenózní podání.

Přípravek

Bortezomib Teva

2,5 mg prášek pro injekční roztok

JE K

SUBKUTÁNNÍ

MU NEBO

INTRAVENÓZNÍ

MU

PODÁNÍ. Nepodávejte jinou cestou. Intratekální podání vedlo k úmrtí.

3.

LIKVIDACE

Injekční lahvička je na jednorázové použití a zbylý roztok musí být zlikvidován.

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Přečtěte si celý dokument

sp.zn. sukls72448/2020

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Bortezomib Teva 2,5 mg prášek pro injekční roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička obsahuje bortezomibum 2,5 mg (jako mannitoli ester bortezomibi).

Po rekonstituci s 1 ml, obsahuje 1 ml subkutánního injekčního roztoku bortezomibum 2,5 mg.

Po rekonstituci s 2,5 ml, obsahuje 1 ml intravenózního injekčního roztoku bortezomibum 1 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro injekční roztok.

Bílý až téměř bílý koláč nebo prášek.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Bortezomib Teva je v monoterapii nebo v kombinaci s pegylovaným liposomálním doxorubicinem nebo s

dexamethasonem indikován k léčbě dospělých pacientů s progresivním mnohočetným myelomem, kteří již

prodělali nejméně jednu předchozí léčbu a kteří již podstoupili transplantaci hematopoetických kmenových

buněk nebo nejsou pro tuto transplantaci vhodní.

Bortezomib Teva je v kombinaci s melfalanem a prednisonem indikován k léčbě dospělých pacientů s dříve

neléčeným mnohočetným myelomem, u kterých není vhodná vysokodávková chemoterapie s transplantací

hematopoetických kmenových buněk.

Bortezomib Teva je v kombinaci s dexamethasonem nebo s dexamethasonem a thalidomidem indikován k

indukční léčbě dospělých pacientů s dosud neléčeným mnohočetným myelomem, u kterých je vhodná

vysokodávková chemoterapie s transplantací hematopoetických kmenových buněk.

Bortezomib Teva je v kombinaci s rituximabem, cyklofosfamidem, doxorubicinem a prednisonem indikován

k léčbě dospělých pacientů s dosud neléčeným lymfomem z plášťových buněk, u kterých není vhodná

transplantace hematopoetických kmenových buněk.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba musí být zahájena pod dohledem kvalifikovaného lékaře se zkušenostmi s léčbou onkologických

pacientů, nicméně bortezomib může být podán zdravotnickým pracovníkem se zkušenostmi s

chemoterapeutickými látkami. Rekonstituci přípravku Bortezomib Teva musí provádět zdravotnický

pracovník (viz bod 6.6).

Dávkování při léčbě progresivního mnohočetného myelomu (pacienti, kteří dostávali minimálně jednu

předchozí terapii)

Monoterapie

Bortezomib Teva 2,5 mg prášek pro injekční roztok se podává intravenózní nebo subkutánní injekcí v

doporučené dávce 1,3 mg/m

tělesného povrchu dvakrát týdně po dobu dvou týdnů 1., 4., 8. a 11. den

21denního léčebného cyklu. Toto 3týdenní období je považováno za léčebný cyklus. Doporučuje se, aby

pacienti s potvrzenou kompletní odpovědí podstoupili 2 léčebné cykly s přípravkem Bortezomib Teva.

Doporučuje se rovněž, aby pacienti, kteří odpovídají na léčbu a u kterých nebylo dosaženo kompletní remise,

podstoupili celkem 8 léčebných cyklů s přípravkem Bortezomib Teva. Odstup mezi po sobě jdoucími

dávkami přípravku Bortezomib Teva musí být nejméně 72 hodin.

Úprava dávkování během léčby a při opětovném zahájení léčby v monoterapii

Léčba přípravkem Bortezomib Teva musí být přerušena při výskytu jakékoli nehematologické toxicity

stupně 3 nebo jakékoli hematologické toxicity stupně 4 s výjimkou neuropatie, jak je uvedeno níže (viz také

bod 4.4). Jakmile projevy toxicity ustoupí, může být léčba přípravkem Bortezomib Teva znovu zahájena

dávkou sníženou o 25 % (1,3 mg/m

snížit na 1,0 mg/m

; 1,0 mg/m

snížit na 0,7 mg/m

). Jestliže toxicita

neodezněla, nebo pokud se objeví i při nejnižší dávce, musí se uvažovat o vysazení léčby přípravkem

Bortezomib Teva, zejména pokud přínos léčby prokazatelně nepřevýší riziko.

Neuropatická bolest a/nebo periferní neuropatie

Pacienti, u kterých se v souvislosti s léčbou bortezomibem objevila neuropatická bolest a/nebo periferní

neuropatie, mají být léčeni, jak uvádí tabulka 1 (viz bod 4.4). Pacienti s již existující závažnou neuropatií

mohou být léčeni přípravkem Bortezomib Teva pouze po pečlivém zhodnocení poměru rizika/přínosu.

Tabulka 1: Doporučené* úpravy dávkování u neuropatie související s

bortezomibem

Závažnost neuropatie

Úprava dávkování

Stupeň 1 (asymptomatická, ztráta hlubokých

šlachových reflexů nebo parestezie) bez bolesti

nebo ztráty funkce

Žádná

Stupeň 1 s bolestí nebo stupeň 2 [středně těžké

příznaky, omezení instrumentálních aktivit denního

života (Activities of Daily Living = ADL)**]

Snížit dávku přípravku Bortezomib Teva na 1,0

mg/m

nebo

změnit dávkovací režim přípravku Bortezomib

Teva na 1,3 mg/m

jednou týdně

Stupeň 2 s bolestí nebo stupeň 3 (závažné příznaky,

omezení sebeobslužných ADL***)

Přerušit léčbu přípravkem Bortezomib Teva, dokud

projevy toxicity neustoupí. Po ústupu toxicity

obnovit léčbu přípravkem Bortezomib Teva a snížit

dávku na 0,7 mg/m

jednou týdně.

Stupeň 4 (život ohrožující následky, nutná okamžitá

intervence) a/nebo závažná autonomní neuropatie

Vysadit léčbu přípravkem Bortezomib Teva

* Založeno na úpravě dávkování ve studiích mnohočetného myelomu fáze II a III a na postmarketingové zkušenosti. Stupnice podle NCI

Common Toxicity Criteria CTCAE v 4.0;

Instrumentální ADL:

vztahuje se k přípravě pokrmů, nákupu potravin nebo oděvů, používání telefonu, zacházení s penězi apod.;

Sebeobslužné ADL:

vztahuje se ke koupání, oblékání a svlékání, konzumaci potravy, použití toalety, užívání léků, nikoli k upoutání na

lůžko.

Kombinovaná léčba s pegylovaným liposomálním doxorubicinem

Bortezomib Teva 2,5 mg prášek pro injekční roztok se podává formou intravenózní nebo subkutánní injekce

v doporučené dávce 1,3 mg/m

tělesného povrchu, dvakrát týdně po dobu dvou týdnů, 1., 4., 8. a 11. den

21denního léčebného cyklu. Toto 3týdenní období je považováno za jeden léčebný cyklus. Odstup mezi po

sobě jdoucími dávkami přípravku Bortezomib Teva musí být nejméně 72 hodin.

Pegylovaný liposomální doxorubicin se podává v dávce 30 mg/m² 4. den léčebného cyklu přípravku

Bortezomib Teva ve formě jednohodinové intravenózní infuze podávané po injekci přípravku Bortezomib

Teva. Této kombinované léčby se může podat až 8 cyklů, pokud pacient neprogredoval a toleroval léčbu.

Pacienti, kteří dosáhnou kompletní odpovědi, mohou pokračovat v léčbě nejméně 2 cykly po prvním

zaznamenání kompletní odpovědi, i když to vyžaduje léčbu delší než 8 cyklů. Pacienti, kterým se hladiny

paraproteinů po 8 cyklech nadále snižují, mohou také pokračovat, pokud tolerují léčbu a nadále na ni

odpovídají.

Podrobnější informace týkající se pegylovaného liposomálního doxorubicinu jsou uvedené v příslušném

souhrnu údajů o přípravku.

Kombinace s dexamethasonem

Bortezomib Teva 2,5 mg prášek pro injekční roztok se podává formou intravenózní nebo subkutánní injekce

v doporučené dávce 1,3 mg/m

tělesného povrchu, dvakrát týdně po dobu dvou týdnů, 1., 4., 8. a 11. den

21denního léčebného cyklu. Toto 3týdenní období je považováno za jeden léčebný cyklus. Odstup mezi po

sobě jdoucími dávkami přípravku Bortezomib Teva musí být nejméně 72 hodin.

Dexamethason se podává perorálně v dávce 20 mg 1., 2., 4., 5., 8., 9., 11. a 12. den léčebného cyklu

přípravku Bortezomib Teva. Pacienti, kteří dosáhnou odpovědi, nebo se jejich onemocnění stabilizuje po

4 cyklech této kombinované léčby, mohou nadále dostávat stejnou kombinaci nejvíce po dobu dalších

4 cyklů.

Podrobnější informace týkající se dexamethasonu jsou uvedené v příslušném souhrnu údajů o přípravku.

Úpravy dávkování kombinované léčby u pacientů s progresivním mnohočetným myelomem

Při úpravách dávkování přípravku Bortezomib Teva při kombinované léčbě se postupuje podle pokynů k

úpravě dávkování, které jsou uvedené u monoterapie výše.

Dávkování u dříve neléčených pacientů s mnohočetným myelomem, u nichž není vhodná transplantace

hematopoetických kmenových buněk

Kombinovaná léčba s melfalanem a prednisonem

Bortezomib Teva 2,5 mg prášek pro injekční roztok se podává intravenózní nebo subkutánní injekcí v

kombinaci s perorálním melfalanem a perorálním prednisonem tak, jak je uvedeno v tabulce 2. Za jeden

léčebný cyklus se považuje 6týdenní období. V cyklech 1 – 4 se Bortezomib Teva podává dvakrát týdně ve

dnech 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29 a 32. V cyklech 5 – 9 se Bortezomib Teva podává jednou týdně ve dnech 1, 8,

22 a 29. Odstup mezi po sobě jdoucími dávkami přípravku Bortezomib Teva musí být nejméně 72 hodin.

Jak melfalan tak i prednison se podávají perorálně ve dnech 1, 2, 3 a 4 v prvním týdnu každého cyklu.

Podává se devět léčebných cyklů této kombinované léčby.

Tabulka 2: Doporučené dávkování pro Bortezomib Teva v kombinaci s melfalanem a prednisonem

Bortezomib Teva

dvakrát týdně (cykly 1

- 4)

Týden

1

2

3

4

5

6

(1,3 mg/m

)

Den -- -- Den

1 4

Den Den

8 11

přestávka

Den Den

22 25

Den Den

29 32

přestávka

M (9 mg/m

P (60 mg/m

)

Den Den Den Den

1 2 3 4

-- --

přestávka

-- --

-- --

přestávka

Bortezomib Teva

jednou týdně (cykly

5-9)

Týden

1

2

3

4

5

6

(1,3 mg/m

Den -- -- --

8

přestávka

22

29

přestávka

M (9 mg/m

P (60 mg/m

)

Den Den Den Den

1 2 3 4

--

přestávka

--

přestávka

Btz = Bortezomib Teva; M = melfalan; P = prednison

Úprava dávkování během léčby a při opakovaném

zahájení léčby u kombinované terapie s melfalanem a

prednisonem

Před zahájením nového cyklu léčby:

Počet trombocytů má být ≥ 70x 10

/l a celkový počet neutrofilů má být ≥ 1,0x 10

Nehematologické toxicity mají ustoupit na stupeň 1 nebo se navrátit k výchozímu stavu

Tabulka 3: Úprava dávkování během následujících cyklů přípravku Bortezomib Teva v

kombinaci s

melfalanem a prednisonem

Toxicita

Úprava nebo odložení dávkování

Hematologická toxicita během cyklu

V případě výskytu prolongované neutropenie

stupně 4, trombocytopenie nebo trombocytopenie

s krvácením v předešlém cyklu

Zvážit snížení dávky melfalanu o 25 % v příštím

cyklu.

V případě počtu trombocytů

≤ 30x 10

/l nebo ANC ≤ 0,75x 10

/l v den podání

přípravku Bortezomib Teva (kromě dne 1)

Léčbu přípravkem Bortezomib Teva vynechat

V případě vynechání více dávek přípravku

Bortezomib Teva v jednom cyklu (≥ 3 dávky při

podávání dvakrát týdně nebo ≥ 2 dávky při

podávání jednou týdně)

Dávku přípravku Bortezomib Teva je nutno snížit o

1 dávkovou úroveň (z 1,3 mg/m

na 1mg/m

nebo z

1 mg/m

na 0,7 mg/m

)

Stupeň nehematologických toxicit ≥ 3

Léčba přípravkem Bortezomib Teva se má přerušit

do ustoupení příznaků toxicity na stupeň 1 nebo k

výchozímu stavu. Poté je možno znovu zahájit

podávání přípravku Bortezomib Teva s dávkou o

jednu úroveň nižší (z 1,3 mg/m

na 1 mg/m

nebo z

1 mg/m

na 0,7 mg/m

). Při neuropatické bolesti

a/nebo periferní neuropatii spojené s přípravkem

Bortezomib Teva pozastavte a/nebo upravte dávku

přípravku Bortezomib Teva, jak je uvedeno v

tabulce 1.

Další informace týkající se melfalanu a prednisonu jsou uvedeny v odpovídajících souhrnech údajů o

přípravku.

Dávkování u dříve neléčených pacientů s mnohočetným myelomem, u nichž je vhodná transplantace

hematopoetických kmenových buněk (indukční léčba)

Kombinovaná léčba s dexamethasonem

Bortezomib Teva 2,5 mg prášek pro injekční roztok se podává intravenózní nebo subkutánní injekcí v

doporučené dávce 1,3 mg/m

tělesného povrchu dvakrát týdně po dobu dvou týdnů ve dnech 1, 4, 8 a 11

21denního léčebného cyklu. Toto 3týdenní období se považuje za léčebný cyklus. Odstup mezi po sobě

jdoucími dávkami přípravku Bortezomib Teva musí být nejméně 72 hodin.

Dexamethason se podává perorálně v dávce 40 mg ve dnech 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 a 11 léčebného cyklu

přípravku Bortezomib Teva.

Podávají se čtyři léčebné cykly této kombinované léčby.

Kombinovaná léčba s dexamethasonem a thalidomidem

Bortezomib Teva 2,5 mg prášek pro injekční roztok se podává intravenózní nebo subkutánní injekcí v

doporučené dávce 1,3 mg/m

tělesného povrchu dvakrát týdně po dobu dvou týdnů ve dnech 1, 4, 8 a 11

během 28denního léčebného cyklu. Toto 4týdenní období se považuje za léčebný cyklus. Odstup mezi po

sobě jdoucími dávkami přípravku Bortezomib Teva musí být nejméně 72 hodin.

Dexamethason se podává perorálně v dávce 40 mg ve dnech 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 a 11 léčebného cyklu

přípravku Bortezomib Teva.

Thalidomid se podává perorálně v dávce 50 mg denně ve dnech 1 – 14 a je-li dobře snášen, dávka se poté

zvýší na 100 mg ve dnech 15 – 28, poté může být dále zvýšena na 200 mg denně od 2. cyklu (viz tabulka 4).

Podávají se čtyři cykly této kombinace. Doporučuje se, aby pacienti s alespoň částečnou odpovědí

absolvovali 2 další cykly.

Tabulka 4: Dávkování

bortezomibu

v kombinované léčbě u dříve neléčených pacientů s mnohočetným

myelomem, u nichž je vhodná transplantace hematopoetických kmenových buněk

Btz+Dx

Cykly 1

4

Týden

1

2

3

Btz (1,3 mg/m

Den 1, 4

Den 8, 11

Přestávka

Dx 40 mg

Den 1, 2, 3, 4

Den 8, 9, 10, 11

Btz+Dx+T

Cyklus 1

Týden

1

2

3

4

Btz (1,3 mg/m

Den 1, 4

Den 8, 11

Přestávka

Přestávka

T 50 mg

Denně

Denně

T 100 mg

Denně

Denně

Dx 40 mg

Den 1, 2, 3, 4

Den 8, 9, 10, 11

Cyklus 2

4

b

Btz (1,3 mg/m

Den 1, 4

Den 8, 11

Přestávka

Přestávka

T 200 mg

Denně

Denně

Denně

Denně

Dx 40 mg

Den 1, 2, 3, 4

Den 8, 9, 10, 11

Btz=bortezomib; Dx=dexamethason; T=thalidomid

Dávka thalidomidu se zvýší na 100 mg od týdne 3 cyklu 1, pouze pokud je tolerována dávka 50 mg, a na 200 mg od cyklu 2, pouze pokud

je tolerována dávka 100 mg.

Pacientům, kteří dosáhnou po 4 cyklech alespoň částečné odpovědi, lze podat až 6 cyklů

Úprava dávkování u pacientů vhodných k transplantaci

Při úpravě dávkování přípravku Bortezomib Teva, je třeba se řídit pokyny pro úpravu dávek v monoterapii.

Je-li Bortezomib Teva podáván v kombinaci s dalšími chemoterapeutiky, je dále v případě toxicity nutno

zvážit snížení dávky těchto léčivých přípravků podle doporučení v souhrnu údajů o přípravku.

Dávkování u pacientů s dosud neléčeným lymfomem z plášťových buněk (MCL)

Kombinovaná léčba s rituximabem, cyklofosfamidem, doxorubicinem a prednisonem (

BtzR-CAP)

Bortezomib Teva 2,5 mg prášek pro injekční roztok se podává intravenózní nebo subkutánní injekcí v

doporučené dávce 1,3 mg/m

tělesného povrchu dvakrát týdně po dobu dvou týdnů 1., 4., 8. a 11. den, poté

od 12. do 21. dne následuje 10denní klidové období. Toto 3týdenní období se považuje za léčebný cyklus.

Doporučuje se šest cyklů léčby přípravkem Bortezomib Teva, i když u pacientů s první doloženou odpovědí

v 6. cyklu lze podat další 2 cykly léčby přípravkem Bortezomib Teva. Mezi dvěma po sobě jdoucími

dávkami přípravku Bortezomib Teva musí uplynout nejméně 72 hodin.

1. den každého 3týdenního léčebného cyklu přípravku Bortezomib Teva se ve formě intravenózních infuzí

podávají následující léčivé přípravky: rituximab v dávce 375 mg/m

, cyklofosfamid v dávce 750 mg/m

doxorubicin v dávce 50 mg/m

Prednison se podává perorálně v dávce 100 mg/m

1., 2., 3., 4. a 5. den každého cyklu léčby přípravku

Bortezomib Teva.

Úpravy dávkování během léčby pacientů s dosud neléčeným lymfomem z plášťových buněk

Před zahájením nového cyklu léčby:

počty trombocytů musí být ≥ 100 000 buněk/μl a absolutní počty neutrofilů (ANC) musí být ≥ 1500

buněk/μl

u pacientů s infiltrací kostní dřeně nebo se sekvestrací sleziny musí být počty trombocytů ≥ 75 000

buněk/μl

hemoglobin ≥ 8 g/dl

nehematologické toxicity musí být zlepšeny na stupeň 1 nebo na výchozí hodnoty.

Léčbu přípravkem Bortezomib Teva je nutno vysadit při vzniku jakékoli nehematologické toxicity

související s bortezomibem stupně 3 a vyššího (kromě neuropatie) nebo jakékoli hematologické toxicity

stupně 3 a vyššího (viz také bod 4.4). Úprava dávkování je uvedena v tabulce 5 níže.

Při hematologických toxicitách lze v souladu s místní standardní praxí podávat faktory stimulující kolonie

granulocytů. Použití faktorů stimulujících kolonie granulocytů v profylaxi má být zváženo v případě

opakovaných prodlev v cyklu dávkování. Je-li to klinicky vhodné, je nutno k léčbě trombocytopenie zvážit

transfuzi trombocytů.

Tabulka 5: Úpravy dávkování během léčby pacientů s dosud neléčeným lymfomem z

plášťových buněk

Toxicita

Úprava nebo odklad dávkování

Hematologická toxicita

Neutropenie stupně 3 nebo vyššího s horečkou,

neutropenie stupně 4 trvající déle než 7 dní, počty

trombocytů < 10 000 buněk/μl

Léčbu přípravkem Bortezomib Teva je nutno

vysadit na dobu až 2 týdnů, dokud pacient nebude

mít ANC ≥ 750 buněk/μl a počty trombocytů ≥ 25

000 buněk/μl.

Pokud po pozastavení podávání přípravku

Bortezomib Teva toxicita neodezní, jak je

definováno výše, musí se léčba přípravkem

Bortezomib Teva ukončit.

Pokud toxicita odezní, tj. pacient má ANC ≥

750 buněk/μl a počty trombocytů ≥ 25 000

buněk/μl, lze přípravek Bortezomib Teva

znovu nasadit v dávce snížené o jednu

dávkovací úroveň (z 1,3 mg/m

na 1 mg/m

nebo z 1 mg/m

na 0,7 mg/m

Jsou-li v den podávání přípravku Bortezomib

Teva (kromě 1. dne každého cyklu) počty

trombocytů < 25 000 buněk/μl nebo ANC < 750

buněk/μl

Léčbu přípravkem Bortezomib Teva je nutno

vysadit

Nehematologické toxicity

stup

≥ 3 u nichž se má

za to, že souvisí s bortezomibem

Léčbu přípravkem Bortezomib Teva je nutno

vysadit, dokud symptomy toxicity neodezní na

stupeň 2 nebo nižší. Poté lze přípravek Bortezomib

Teva znovu nasadit v dávce snížené o jednu

dávkovací úroveň (z 1,3 mg/m

na 1 mg/m

nebo z

1 mg/m

na 0,7 mg/m

). Při neuropatické bolesti

a/nebo periferní neuropatii související s

bortezomibem podávání přípravku Bortezomib

Teva pozastavte a/nebo upravte podle tabulky 1.

Navíc, pokud se přípravek Bortezomib Teva podává v kombinaci s dalšími chemoterapeutickými léčivými

přípravky, je nutno v případě toxicit zvážit vhodné snížení dávek těchto léčivých přípravků, a to podle

doporučení v příslušném souhrnu údajů o přípravku.

Zvláštní populace

Starší pacienti

Neexistují údaje, které by nasvědčovaly nutnosti úpravy dávkování u pacientů starších 65 let s mnohočetným

myelomem nebo lymfomem z plášťových buněk.

K dispozici nejsou studie týkající se použití bortezomibu u starších pacientů s dříve neléčeným

mnohočetným myelomem, u nichž je vhodná vysokodávková chemoterapie s transplantací hematopoetických

kmenových buněk.

Proto nelze pro tuto populaci uvést žádné doporučení pro dávkování.

Ve studii u dříve neléčených pacientů s lymfomem z plášťových buněk bylo bortezomibu vystaveno 42,9 %

a 10,4 % pacientů ve věkovém rozmezí 65 - 74 let a ≥ 75 let, v uvedeném pořadí. U pacientů ve věku ≥75 let

byly oba režimy jak BtzR-CAP tak R-CHOP méně tolerovány (viz bod 4.8).

Porucha funkce jater

Pacienti s lehkou poruchou funkce jater nevyžadují úpravu dávkování a léčí se doporučenou dávkou. U

pacientů se středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce jater se léčba zahájí sníženou dávkou přípravku

Bortezomib Teva 0,7 mg/m

v injekci během prvního léčebného cyklu; v závislosti na pacientově

snášenlivosti je možné zvážit zvýšení dávky na 1,0 mg/m

nebo další snížení na 0,5 mg/m

(viz tabulka 6 a

body 4.4 a 5.2).

Tabulka 6: Doporučená modifikace počáteční dávky

bortezomibu

u pacientů s poruchou funkce jater

Stupeň poruchy

funkce jater*

Hladina

bilirubinu

Hladina

SGOT (AST)

Modifikace počáteční dávky

Lehká

≤ 1,0 x ULN

> ULN

žádná

> 1,0 x-1,5 x ULN

Jakákoli

žádná

Středně těžká

> 1,5 x - 3 x ULN

Jakákoli

Snižte dávku přípravku Bortezomib

Teva na 0,7 mg/m

v prvním léčebném

cyklu.

Podle snášenlivosti pacienta zvažte v

dalších cyklech zvýšení dávky na

Těžká

> 3 x ULN

Jakákoli

1,0 mg/m

nebo další snížení dávky na

0,5 mg/m

Zkratky: SGOT= sérová glutamátoxalacetotransamináza; AST = aspartátaminotransferáza; ULN = horní hranice normálního rozmezí

*Založeno na klasifikaci NCI Organ Dysfunction Working Group pro kategorizaci poruchy funkce jater (lehká, středně těžká, těžká).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s lehkou nebo středně těžkou poruchou funkce ledvin [clearance kreatininu (CrCl) > 20

ml/min/1,73 m

] není farmakokinetika bortezomibu ovlivněna, proto u těchto pacientů není nutná úprava

dávky. Není známo, zda u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (CrCl < 20 ml/min/1,73 m

), kteří

nepodstupují dialýzu, dochází k ovlivnění farmakokinetiky bortezomibu. Protože dialýza může koncentrace

bortezomibu snížit, je nutno Bortezomib Teva podávat po provedení dialýzy (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost bortezomibu u dětí mladších 18 let nebyla stanovena (viz body 5.1 a 5.2). Současně

dostupné údaje jsou uvedeny v bodě 5.1, ale na jejich základě nelze doporučit dávkování u dětí.

Způsob podání

Bortezomib Teva 2,5 mg a 3,5 mg prášek pro injekční roztok

je určen k intravenóznímu nebo subkutánnímu

podání.

Bortezomib Teva se nesmí podávat jinou cestou. Intratekální podání vedlo k úmrtí.

Intravenózní injekce

Rekonstituovaný roztok přípravku Bortezomib Teva 2,5 mg se podává jako 3 – 5sekundový bolus

intravenózní injekcí periferním nebo centrálním intravenózním katetrem s následným výplachem injekčním

roztokem chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9%). Mezi 2 dávkami přípravku Bortezomib Teva musí

být odstup nejméně 72 hodin.

Subkutánní injekce

Rekonstituovaný roztok přípravku Bortezomib Teva 2,5 mg se podává subkutánně do stehna (pravého nebo

levého) nebo do břicha (pravé nebo levé části). Roztok se vstříkne subkutánně pod úhlem 45 - 90º. Při

opakovaných injekcích je nutno místa vpichu měnit.

Objeví-li se po subkutánní injekci přípravku Bortezomib Teva lokální reakce, lze buď podat subkutánně

roztok přípravku Bortezomib Teva o nižší koncentraci (Bortezomib Teva 2,5 mg se rekonstituuje na 1 mg/ml

místo 2,5 mg/ml) nebo se doporučuje přejít k intravenózní injekci.

Pokud se přípravek Bortezomib Teva podává v kombinaci s dalšími léčivými přípravky, pokyny k jejich

podávání naleznete v souhrnech údajů o těchto přípravcích.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, bór nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Akutní difuzní infiltrativní plicní a perikardiální nemoc.

Pokud se Bortezomib Teva podává v kombinaci s jinými léčivými přípravky, je třeba se odkázat na jejich

souhrny údajů o přípravku pro další kontraindikace.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pokud se bortezomib podává v kombinaci s jinými přípravky, je třeba nahlédnout do jejich souhrnů údajů o

přípravku předtím, než bude zahájena léčba přípravkem Bortezomib Teva. Pokud je podáván thalidomid, je

třeba věnovat zvláštní pozornost testování těhotenství a jeho předcházení (viz bod 4.6).

Intratekální podání

Při neúmyslném intratekálním podání bortezomibu došlo k úmrtím. Bortezomib Teva 2,5 mg a 3,5 mg

prášek pro injekční roztok je určen pouze k intravenóznímu nebo subkutánnímu podání. Přípravek

Bortezomib Teva se nesmí podávat intratekálně.

Gastrointestinální toxicita

Při léčbě bortezomibem je velmi častá gastrointestinální toxicita zahrnující nauzeu, průjem, zvracení a zácpu.

Méně často byly hlášeny případy ileu (viz bod 4.8). Proto mají být pacienti, kteří trpí zácpou, pečlivě

sledováni.

Hematologická toxicita

Léčba bortezomibem je velmi často provázena hematologickou toxicitou (trombocytopenií, neutropenií a

anemií). Ve studiích u pacientů s recidivujícím mnohočetným myelomem, léčených bortezomibem, a u

pacientů s dosud neléčeným lymfomem z plášťových buněk léčených bortezomibem v kombinaci s

rituximabem, cyklofosfamidem, doxorubicinem a prednisonem (BtzR-CAP), byla jednou z nejčastějších

hematologických toxicit přechodná trombocytopenie. Počty trombocytů byly nejnižší 11. den každého cyklu

léčby bortezomibem a obvykle se do dalšího cyklu vrátily na výchozí hodnoty. Nebyla prokázána

kumulativní trombocytopenie. Naměřená dolní hodnota průměrného počtu trombocytů činila ve studiích

léčby mnohočetného myelomu jediným léčivem přibližně 40 % výchozí hodnoty a ve studii léčby lymfomu z

plášťových buněk to bylo 50 %. U pacientů s pokročilým myelomem souvisela závažnost trombocytopenie s

počtem trombocytů před zahájením léčby; při výchozí hodnotě počtu trombocytů < 75 000/μl, 90 % z 21

pacientů mělo během studie počet ≤ 25 000/μl, včetně 14 % < 10 000/μl; proti tomu při výchozí hodnotě

počtu trombocytů > 75 000/μl, pouze 14 % z 309 pacientů mělo během studie počet trombocytů ≤ 25 000/µl.

U pacientů s lymfomem z plášťových buněk (studie LYM-3002) byla ve skupině léčené bortezomibem

(BtzR-CAP) v porovnání se skupinou bortezomibem neléčenou (rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin,

vinkristin a prednison [R-CHOP]) vyšší incidence (56,7 % versus 5,8 %) trombocytopenie stupně 3 a

vyššího. Tyto dvě léčebné skupiny si byly podobné, pokud jde o celkovou incidenci krvácivých příhod všech

stupňů (6,3 % ve skupině BtzR-CAP a 5,0 % ve skupině R-CHOP) i o krvácivé příhody stupně 3 a vyššího

(BtzR-CAP: 4 pacienti [1,7 %]; R-CHOP: 3 pacienti [1,2 %]). Ve skupině BtzR-CAP dostalo transfuzi

trombocytů 22,5 % pacientů v porovnání se 2,9 % pacientů ve skupině R-CHOP.

V souvislosti s léčbou bortezomibem bylo hlášeno gastrointestinální a intracerebrální krvácení. Proto je před

každou aplikací přípravku Bortezomib Teva nutno stanovit počet trombocytů. Pokud je počet trombocytů <

25 000/μl nebo, v případě kombinace s melfalanem a prednisonem, pokud je počet trombocytů ≤ 30 000/μl,

léčba bortezomibem má být zastavena (viz bod 4.2). Potenciální přínos léčby musí být pečlivě posouzen

proti rizikům, zvláště v případě středně těžké až těžké trombocytopenie s rizikovými faktory krvácení.

V průběhu léčby přípravkem Bortezomib Teva musí být často sledován kompletní krevní obraz a diferenciál

včetně počtu trombocytů. Pokud je to klinicky vhodné, je nutno zvážit transfuzi trombocytů (viz bod 4.2).

U pacientů s lymfomem z plášťových buněk byla pozorována přechodná neutropenie, která byla mezi cykly

reverzibilní, přičemž zde nebyl žádný průkaz kumulativní neutropenie. Neutrofily byly nejnižší 11. den

každého cyklu léčby bortezomibem a obvykle se do dalšího cyklu vrátily na výchozí hodnoty. Ve studii

LYM-3002 byla podávána podpora pomocí kolonie stimulujících faktorů 78 % pacientů v rameni BtzR-CAP

a 61 % pacientů v rameni R-CHOP. Jelikož jsou pacienti s neutropenií více ohroženi infekcemi, je nutno u

nich sledovat známky a příznaky infekce a bezodkladně je léčit.

Granulocytární kolonie stimulující faktory lze podávat při hematologické toxicitě podle místní standardní

praxe. Použití granulocytární kolonie stimulujících faktorů v profylaxi má být zváženo v případě

opakovaných prodlev v cyklu dávkování (viz bod 4.2).

Reaktivace viru herpes zoster

U pacientů léčených přípravkem Bortezomib Teva se doporučuje antivirová profylaxe. Ve studii fáze III u

pacientů s dříve neléčeným mnohočetným myelomem byl celkový výskyt reaktivace viru herpes zoster

častější ve skupině pacientů léčených kombinací bortezomib + melfalan + prednison ve srovnání s kombinací

melfalan + prednison (14 % vs. 4 %).

U pacientů s lymfomem z plášťových buněk (studie LYM-3002) byla incidence infekce herpes zoster 6,7 %

v rameni BtzR-CAP a 1,2 % v rameni R-CHOP (viz bod 4.8).

Reaktivace a infekce virem hepatitidy B (HBV)

Pokud se v kombinaci s přípravkem Bortezomib Teva používá rituximab, musí se u pacientů ohrožených

infekcí HBV před zahájením léčby vždy provést screening na HBV. Přenašeči hepatitidy B a pacienti s

hepatitidou B v anamnéze musí být během kombinované léčby rituximabem a přípravkem Bortezomib Teva

a po ní pečlivě sledováni na klinické a laboratorní známky aktivní infekce HBV. Je nutno zvážit antivirovou

profylaxi. Více informací o rituximabu naleznete v jeho souhrnu údajů o přípravku.

Progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML)

U pacientů léčených bortezomibem byly velmi vzácně hlášeny případy infekce John Cunninghamovým

virem (JC) s neznámou kauzalitou, které vedly k PML a úmrtí. Pacienti s diagnostikovanou PML dostávali

dříve nebo současně imunosupresivní léčbu. Většina případů PML byla diagnostikována během 12 měsíců

po podání první dávky bortezomibu. U pacientů je nutno v pravidelných intervalech monitorovat jakékoli

nové nebo zhoršení stávajících neurologických příznaků nebo projevů, které mohou ukazovat na PML jako

součást diferenciální diagnostiky problémů CNS. Je-li podezření na diagnózu PML, je nutno pacienty předat

specialistovi na PML a zahájit příslušnou diagnostiku PML. Je-li diagnostikována PML, léčbu přípravkem

Bortezomib Teva ukončete.

Periferní neuropatie

Léčba bortezomibem je velmi často spojena s výskytem periferní neuropatie, která je převážně senzorická.

Byly však hlášeny případy závažné motorické neuropatie s vyjádřenou nebo nevyjádřenou senzorickou

periferní neuropatií. Incidence periferní neuropatie se zvyšuje v počátku léčby a dosahuje vrcholu během 5.

cyklu.

Doporučuje se, aby pacienti byli pečlivě sledováni pro možné projevy neuropatie, k nimž patří pocit pálení,

hyperestezie, hypestezie, parestezie, nepříjemné pocity, neuropatická bolest nebo slabost.

Ve studii fáze III srovnávající bortezomib podávaný intravenózně oproti subkutánnímu podání byla

incidence příhod periferní neuropatie stupně ≥ 2 u skupiny se subkutánní injekcí 24 % a 41 % u skupiny s

intravenózní injekcí (p = 0,0124). Periferní neuropatie stupně ≥ 3 se vyskytla u 6 % pacientů ve skupině se

subkutánní léčbou ve srovnání s 16 % ve skupině s intravenózní léčbou (p = 0,0246). Výskyt všech stupňů

periferní neuropatie po podání bortezomibu intravenózně byl v dřívějších studiích s bortezomibem nižší než

ve studii MMY-3021.

U pacientů s novým výskytem nebo zhoršením stávající periferní neuropatie má být provedeno neurologické

vyšetření a může být nutná změna dávky, režimu podávání nebo způsobu podání na subkutánní (viz bod 4.2).

Neuropatie byla zvládnutelná podpůrnou nebo jinou léčbou.

U pacientů léčených přípravkem Bortezomib Teva v kombinaci s léčivými přípravky, o nichž je známo, že

jsou spojeny s neuropatií (např. thalidomid), je nutno zvážit včasné a pravidelné monitorování příznaků

neuropatie spojené s léčbou spolu s neurologickým zhodnocením, případně příslušné snížení dávky nebo

ukončení léčby.

K rozvoji některých nežádoucích účinků, k nimž patří posturální hypotenze a těžká zácpa až ileus, by kromě

periferní neuropatie mohla přispívat i autonomní neuropatie. Informace o autonomní neuropatii a jejím

podílu na těchto nežádoucích účincích jsou omezené.

Záchvaty

Méně často byly hlášeny záchvaty u pacientů bez předchozího výskytu záchvatů nebo epilepsie. U pacientů s

rizikovými faktory pro výskyt záchvatů je zapotřebí zvláštní péče.

Hypotenze

Léčba bortezomibem je často provázena ortostatickou/posturální hypotenzí. Většina nežádoucích účinků je

mírného až středně těžkého charakteru a byla pozorována v celém průběhu léčby. U pacientů, u kterých se

během léčby (intravenózně podaným) bortezomibem objevila ortostatická hypotenze, nebyla ortostatická

hypotenze pozorována před léčbou bortezomibem. U většiny pacientů bylo nutné ortostatickou hypotenzi

léčit. U menší části pacientů s ortostatickou hypotenzí se objevily synkopy.

Ortostatická/posturální hypotenze s podáním bolusu bortezomibu bezprostředně nesouvisela. Mechanismus

této příhody není znám, ačkoli jedním z důvodů může být autonomní neuropatie. Autonomní neuropatie

může souviset s bortezomibem nebo bortezomib může zhoršit základní onemocnění, jako je diabetická nebo

amyloidózní neuropatie. Opatrnost se doporučuje při léčbě pacientů s anamnézou synkop při podávání léků,

u kterých je známa souvislost s hypotenzí, nebo u dehydratovaných pacientů s recidivujícími průjmy nebo

zvracením. Zvládnutí ortostatické/posturální hypotenze může vyžadovat úpravu dávkování antihypertenzních

léčivých přípravků, rehydrataci nebo podání mineralokortikoidů a/nebo sympatomimetik. Pacienty je třeba

informovat o tom, že v případě výskytu závratí, točení hlavy nebo mdloby musejí vyhledat lékaře.

Syndrom posteriorní reverzibilní encefalopatie (PRES)

U pacientů léčených bortezomibem byly hlášeny případy PRES. PRES je vzácný, často reverzibilní, rychle

se vyvíjející neurologický stav, který se může projevit záchvaty, hypertenzí, bolestí hlavy, letargií,

zmateností, slepotou a dalšími zrakovými a neurologickými poruchami. Pro potvrzení diagnózy se používá

zobrazení mozku, preferenčně magnetická rezonance (MRI). U pacientů, u kterých se objeví PRES, má být

léčba přípravkem Bortezomib Teva ukončena.

Srdeční selhání

V průběhu léčby bortezomibem byl pozorován akutní rozvoj nebo exacerbace městnavého srdečního selhání

a/nebo nový pokles ejekční frakce levé komory. Predisponujícím faktorem pro příznaky a projevy srdečního

selhání může být retence tekutin. Pacienti s rizikovými faktory kardiovaskulárního onemocnění nebo se

stávající srdeční chorobou mají být pečlivě sledováni.

Vyšetření elektrokardiogramu

V klinických studiích se vyskytly ojedinělé případy prodloužení QT intervalu, kauzalita nebyla stanovena.

Plicní poruchy

U pacientů léčených bortezomibem byla vzácně hlášena akutní difuzní infiltrativní choroba plicní neznámé

etiologie jako např. pneumonitida, intersticiální pneumonie, plicní infiltrace a syndrom akutní respirační

tísně (ARDS) (viz bod 4.8). Některé z těchto příhod byly fatální. Před zahájením léčby se doporučuje provést

radiologické vyšetření hrudníku, aby se určil výchozí stav pro potenciální změny na plicích po léčbě.

Při objevení se nových nebo při zhoršení stávajících plicních příznaků (např. kašle, dyspnoe) je třeba

neprodleně stanovit diagnózu a pacienti mají podstoupit vhodnou léčbu. Před pokračováním léčby

přípravkem Bortezomib Teva je nutno zhodnotit poměr prospěch/riziko.

Dva pacienti (ze dvou), kterým byla během klinické studie podána vysoká dávka cytarabinu (2 g/m

za den)

nepřetržitou 24hodinovou infuzí společně s daunorubicinem a bortezomibem k léčbě relapsu akutní

myeloidní leukémie, zemřeli na ARDS krátce po zahájení léčby a studie byla ukončena. Tento zvláštní

léčebný režim se současným podáváním s vysokými dávkami cytarabinu (2 g/m

za den) nepřetržitou

24hodinovou infuzí se proto nedoporučuje.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s mnohočetným myelomem jsou časté ledvinové komplikace, a proto je nutné pacienty s

poruchou funkce ledvin pečlivě sledovat (viz body 4.2 a 5.2).

Porucha funkce jater

Bortezomib je metabolizován jaterními enzymy. Expozice bortezomibu se u pacientů se středně těžkou nebo

těžkou poruchou funkce jater zvyšuje; tyto pacienty je nutno léčit sníženými dávkami přípravku Bortezomib

Teva a pečlivě sledovat, zda u nich nedochází k rozvoji toxicity (viz body 4.2 a 5.2).

Jaterní nežádoucí účinky

U pacientů, kterým byl podáván bortezomib a souběžné jiné léčivé přípravky, a kteří byli ve vážném

zdravotním stavu, byly hlášeny vzácné případy jaterního selhání. K dalším hlášeným jaterním nežádoucím

účinkům patří zvýšení jaterních enzymů, hyperbilirubinemie a hepatitida. Tyto změny mohou být po

vysazení bortezomibu reverzibilní (viz bod 4.8).

Syndrom nádorového rozpadu

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace