BONEFOS 60MG/ML Koncentrát pro infuzní roztok

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
TETRAHYDRÁT DINATRIUM-KLODRONÁTU (DINATRII CLODRONAS TETRAHYDRICUS)
Dostupné s:
Bayer Oy, Turku
ATC kód:
M05BA02
INN (Mezinárodní Name):
TETRAHYDRATE DISODIUM KLODRONÁTU (DINATRII CLODRONAS TETRAHYDRICUS)
Dávkování:
60MG/ML
Léková forma:
Koncentrát pro infuzní roztok
Podání:
Intravenózní podání
Jednotky v balení:
5X5ML; 4X25ML; 1X25ML Ampulka
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
KYSELINA KLODRONOVÁ
Přehled produktů:
BONEFOS
Stav Autorizace:
B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu 6 měsíců od schválení změny (Uvedení na trh do) a vydáván a použ
Registrační číslo:
44/ 094/89-S/C
Datum autorizace:
2018-07-17

Přečtěte si celý dokument

sp.zn. sukls240083/2017

Příbalová informace

:

Informace pro uživatele

BONEFOS

koncentrát pro inf

u

zní roztok

(Dinatrii clodronas)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek použív

at.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by

jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co nale

znete v této

příbalové informaci

Co je Bonefos a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než je Vám Bonefos podán

Jak se Bonefos používá

Možné nežádoucí účinky

5. Jak Bonefos uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je Bonefos a k čemu se používá

Bonefos patří do skupiny léčivých přípravků zvaných bisfosfonáty, které pomáhají předcházet ztrátám

vápníku z kostí. Léčivou látkou je dinatrium-klodronát.

Bonefos, koncentrát pro přípravu infuzního roztoku se používá intravenózně k léčbě zvýšené hladiny

vápníku (hyperkalcemie) způsobené zhoubným onemocněním.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než je Vám Bonefos podán

Ne

použív

ejte Bonefos

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na dinatrium-klodronát nebo na kteroukoli další složku

přípravku Bonefos

pokud již používáte některé jiné bisfosfonáty

Zvláštní opatrnosti při použití Bonefosu je zapotřebí

Během léčby Bonefosem je třeba zajistit dostatečný přívod tekutin. To je zvlášť důležité, pokud je

Vám Bonefos aplikován intravenózně nebo máte hyperkalcemii (vysokou hladinou vápníku v krvi)

nebo vážnější poruchu funkce ledvin (ledvinné selhání).

Je třeba postupovat opatrně, podává-li se klodronát pacientům s poruchou funkce ledvin.

Při podávání intravenózních dávek vyšších než je doporučeno, zvláště je-li infuze příliš rychlá, může

dojít k vážnému poškození ledvin.

Během léčby se doporučuje pravidelně kontrolovat jaterní funkce (transaminázy) a hladinu vápníku a

fosfátu v krvi.

Bonefos, koncentrát pro infuzní roztok obsahuje v jedné dávce 53 mg sodíku. Toto množství je třeba

vzít v úvahu u pacientů, kteří mají dietu s kontrolovaným příjmem sodíku.

Před zahájením léčby informujte lékaře, pokud Vás bolí čelist, máte ji oteklou, bolí Vás nebo se Vám

kýve zub.

Pokud během léčby potřebujete jít k zubaři, informujte nejprve svého ošetřujícího lékaře.

Mnoho pacientů, u kterých se během léčby bisfosfonáty rozvinula osteonekróza čelisti, používalo také

chemoterapii (léčba rakoviny specifickými chemickými látkami nebo léčivy) a kortikosteroidy

(syntetická látka, která se výrazně podobá kortisolu, hormonu, který je tvořen nadledvinami).

Pokud se u Vás vyskytují rizikové faktory (např. rakovina, chemoterapie, léčba zářením- radioterapie,

léčby kortikosteroidy, špatná zubní hygiena), Váš lékař může doporučit preventivní zubní vyšetření

před začátkem léčby Bonefosem. Během léčby Bonefosem Vám nemají být prováděny rozsáhlé zubní

výkony.

Při léčbě bisfosfonáty (jinými než je Bonefos) byly hlášeny atypické subtrochanterické a diafyzární

zlomeniny stehenní kosti (neobvyklé zlomeniny stehenní kosti), zejména u pacientů s dlouhodobou

léčbou osteoporózy. Do této doby nebyl tento nežádoucí účinek u pacientů používajících Bonefos

pozorován. Pokud máte podezření nebo máte neobvyklou zlomeninu stehenní kosti, lékař pečlivě

zváží, zda bude léčba bisfosfonáty ukončena.

Informujte svého lékaře, pokud pociťujete jakoukoli bolest, slabost nebo máte nepříjemný pocit v

oblasti stehna, kyčle nebo třísla, neboť to může být časná známka možné zlomeniny stehenní kosti.

Lékař provede nezbytné vyšetření a v souladu s tím Vám poradí (viz také Možné nežádoucí účinky).

Vzájemné působení s

dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Některé léky mohou zvyšovat nebo snižovat účinek přípravku Bonefos. Pokud si nejste jisti, zda

můžete Bonefos používat, zeptejte se lékaře.

Bonefos se nesmí používat spolu s jinými bisfosfonáty.

Používání Bonefosu současně s protizánětlivými léky (nesteroidními antirevmatiky), zvláště

s diklofenakem, může zvyšovat riziko poruchy funkce ledvin.

Opatrnosti

třeba,

je-li

Bonefos

používán

současně

s aminoglykosidovými

antibiotiky,

protože je vyšší riziko hypokalcémie (nízké hladiny vápníku v krvi).

Při současném podávání estramustin-fosfátu (při léčbě rakoviny prostaty) s Bonefosem bylo

zaznamenáno zvýšení koncentrace estramustin-fosfátu v krvi až o 80%.

Bonefos koncentrát pro infuzní roztok se nesmí intravenózně podávat s roztoky obsahujícími

bivalentní kationty (např. Ringerův roztok).

Děti a starší lidé

Bonefos se nesmí používat u dětí, protože bezpečnost a účinnost léčby u dětských pacientů ještě

nebyla stanovena.

Neexistuje žádné zvláštní doporučení pro dávkování u starších pacientů. V klinických studiích nebyly

hlášeny žádné nežádoucí účinky, které by byly specifické pro skupinu pacientů starších než 65 let.

Těhotenství

,

kojení

a plodnost

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Bonefos nesmí být používán u těhotných žen. Během léčby musí ženy v plodném věku používat

účinnou antikoncepci. U zvířat proniká klodronát placentou do plodu, ale není známo, zda proniká do

lidského plodu, zda může poškodit plod nebo nepříznivě ovlivnit schopnost rozmnožování u lidí.

Není známo, zda je klodronát vylučován do mateřského mléka. Kojení po dobu léčby Bonefosem se

nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Účinek Bonefosu na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje není znám.

3. Jak se Bonefos

používá

Klodronát se vylučuje zejména ledvinami. Musíte přijímat dostatečné množství tekutin (jako např.

vody) před léčbou, během ní i po skončení léčby.

Bonefos intravenózní infuze (pouze pro krátkodobou léčbu)

Lékař bude provádět pravidelná vyšetření vašeho stavu před a během léčby.

Doba, po kterou je hladina vápníku po infuzi Bonefosu v přijatelném rozmezí se u jednotlivých

pacientů značně liší. Pokud je to k udržení hladiny vápníku třeba, může se infuze opakovat nebo může

být vhodné zahájit léčbu Bonefos tabletami nebo tobolkami.

Nejsou k dispozici žádné informace ohledně kompatibility Bonefosu, koncentrátu pro přípravu infuze

s jinými intravenózně podávanými léčivými přípravky nebo roztoky pro injekci. Proto lze Bonefos,

koncentrát pro přípravu infuze ředit a podávat pouze podle níže uvedeného doporučení.

Pacienti s

normální funkcí ledvin:

Jednorázová dávka:

Jednorázově lze podat 1500 mg Bonefosu rozpuštěného v 500 ml

fyziologického roztoku (chlorid sodný 9 mg/ml) nebo v roztoku 5 % glukózy (50 mg/ml) jako 4

hodinovou infuzi. Ringerův roztok se nesmí použít.

Vícenásobná dávka:

Intravenózně se podává 300 mg Bonefosu po dobu minimálně 2 hodin několik

po sobě jdoucích dní, rozpuštěných v 500 ml fyziologického roztoku (chlorid sodný 9 mg/ml) nebo 5

% roztoku glukózy (50 mg/ml). Ringerův roztok se nesmí použít. Normální koncentrace vápníku

v krvi (normokalcemie) se většinou dosáhne během 5 dní. Pokud je třeba, léčba může pokračovat po

dobu maximálně 7 dní.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Podle stupně ledvinového selhání (vyšetření zvané clearance kreatininu) Vám lékař sníží dávku

Bonefosu:

clearance kreatininu 50-80 ml/min: snížení dávky o 25 %

clearance kreatininu 12-50 ml/min: snížení dávky o 25 – 50 %

clearance kreatininu nižší než 12 ml/min: snížení dávky o 50 %

Doporučená dávka u pacientů na hemodialýze je 300 mg Bonefosu podaného intravenózně před

dialýzou a 150 mg ve dnech mimo dialýzu. Léčba má trvat maximálně 5 dní. Peritoneální dialýzou se

klodronát z krevního oběhu odstraňuje hůře.

Jestliže je Vám podána větší dávka přípravku Bonefos, než měla být

podána

Po intravenózním podání vysokých dávek klodronátu bylo zaznamenáno zvýšení sérového kreatininu

a poruchy funkce ledvin.

Lékař bude kontrolovat funkci Vašich ledvin a hladinu vápníku v krvi.

Máte

-

li jakékoliv další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Jako všechny léky může mít i Bonefos nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nejčastějším nežádoucím účinkem je průjem, který je obvykle mírný a objevuje se častěji při

používání vyšších dávek.

Dále uvedené nežádoucí účinky se mohou vyskytnout při používání přípravku Bonefos ve formě tablet

nebo tobolek i při podání infuze, i když častost jejich výskytu se může lišit.

Níže je uveden seznam možných nežádoucích účinků podle četnosti výskytu.

Časté nežádoucí účinky:

mohou se vyskytnout u 1 až 10 na každých 100 pacientů.

nízká hladina vápníku v krvi (bez příznaků)

průjem, nevolnost, zvracení (obvykle mírné)

zvýšení transamináz (skupina jaterních enzymů), hodnoty zůstávají v normálním rozmezí

Vzácné nežádoucí účinky:

mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta na každých 1000 pacientů

nízká hladina vápníku v krvi (s příznaky),

zvýšení hladin parathormonu (hormonu tvořeného v příštítných tělískách) spolu se sníženou

hladinou sérového vápníku,

zvýšení sérové koncentrace alkalické fosfatázy (u pacientů s metastatickým onemocněním toto

může být i v důsledku onemocnění jater a kostí)

zvýšení transamináz (skupina jaterních enzymů) na výše než dvojnásobek normálních hodnot,

bez přidružené poruchy jater

kožní reakce (hypersenzitivita)

Velmi vzácně bylo při léčbě některými bisfosfonáty zjištěno poškození čelisti (osteonekróza).

Příznaky mohou být bolest v ústech, bolest zubu a/nebo čelisti, otoky nebo vřídky v ústech, necitlivost

nebo pocit „těžké čelisti“, kývání zubu. Oznamte ihned svému ošetřujícímu lékaři a zubaři, pokud by

se u Vás vyskytl kterýkoli z těchto příznaků.

K takovémuto poškození čelisti dochází nejčastěji u pacientů léčených pro rakovinu, zejména ve

spojení s vytržením zubu nebo zánětem v dutině ústní v průběhu léčby.

Spontánní hlášení z

postmarketingového sledování:

U pacientů používajících Bonefos byla pozorována uveitida (otok a podráždění uvey, vnitřní vrstvy

oka). Další oční poruchy, které byly hlášeny při léčbě bisfosfonáty, zahrnovaly konjunktivitidu (otok

nebo infekce spojivek), episkleritidu (otok a podráždění episklery, tenké vrstvy pokrývající skléru

(bělimu), bílá vnější stěna oka) a skleritidu (otok a podráždění bělimy). Zánět spojivek byl hlášen

pouze u jednoho pacienta, který používal Bonefos a současně jiný bisfosfonát, ale nebyla ještě hlášena

u pacientů, kteří používali samotný Bonefos. Do této doby nebyla episkleritida a skleritida u pacientů

používajících Bonefos hlášena.

Bylo hlášeno zhoršení dýchacích funkcí u pacientů s astmatem vyvolaným kyselinou

acetylsalicylovou (aspirinem) a hypersenzitivní reakce projevující se poruchou dýchání.

Porucha funkce ledvin (zvýšení kreatininu v séru a proteinurie - velké množství bílkovin v moči),

závažné poškození ledvin se vyskytuje spíše ve spojení s rychlou infuzí vysokých dávek klodronátu.

Ojediněle bylo popsáno selhání ledvin, vzácně končící úmrtím, zvláště při současném užívání

nesteroidních protizánětlivých léků, nejčastěji diklofenaku.

Ojediněle byly hlášeny případy osteonekrózy (odumření kostní tkáně) čelisti, především u pacientů,

kteří byli předtím léčeni amino-bisfosfonáty jako zolendronát a pamidronát.

Poraďte se se svým lékařem, pokud máte bolest ucha, výtok z ucha a/nebo infekci ucha.

Mohlo by se jednat o známky poškození kosti v uchu

(osteonekróza zevního zvukovodu)

Tyto

případy byly hlášeny velmi vzácně

U pacientů používajících Bonefos byly hlášeny silné bolesti kostí, kloubů a/nebo svalů. Nástup

příznaků kolísá od dnů po několik měsíců po začátku používání Bonefosu. Nicméně v kontrolovaných

klinických studiích nebylo toto hlášení potvrzeno.

V souvislosti s léčbou bisfosfonáty jinými než je Bonefos byly hlášeny atypické subtrochanterické a

diafyzární zlomeniny stehenní kosti (neobvyklé zlomeniny stehenní kosti), zejména u pacientů

dlouhodobě léčených pro osteoporózu. Do této doby nebyly tyto nežádoucí účinky pozorovány u

pacientů používajících Bonefos. Tyto příčné nebo krátké šikmé zlomeniny se mohou objevit kdekoli

v celé délce stehenní kosti. Tyto zlomeniny se objevují po minimálním traumatu nebo bez souvislosti

s traumatem. Někteří pacienti mohou pociťovat bolest ve stehně nebo třísle, často spolu s rysy

únavové zlomeniny na zobrazovacích vyšetřeních, týdny až měsíce před projevením se úplné

zlomeniny stehenní kosti. Zlomeniny se vyskytují často na obou stehenních kostech, proto pokud

používáte bisfosfonáty a utrpěli jste zlomeninu stehenní kosti, lékař vyšetří obě stehenní kosti. Bylo

zaznamenáno špatné hojení těchto zlomenin.

Pokud je u vás podezření, že máte neobvyklou zlomeninu stehenní kosti, lékař pečlivě zváží, zda bude

léčba bisfosfonáty ukončena.

Pokud se u Vás objeví bolest, slabost nebo nepříjemné pocity v oblasti stehna, kyčle nebo třísla,

kontaktujte svého lékaře, protože to mohou být časné příznaky možné zlomeniny stehenní kosti. Lékař

pak provede nezbytná vyšetření a v souladu s tím Vám poradí.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které

nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na

adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5. Jak Bonefos uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30

C, chraňte před mrazem.

Chemická a fyzikální stabilita po naředění do infuzního roztoku byla prokázána na dobu 24 hodin při

teplotě 15-25°C. Z mikrobiologického hlediska je však nutno přípravek použít ihned po naředění.

Není-li přípravek použit okamžitě, je za dobu a způsob uchovávání plně zodpovědný uživatel. Tato

doba však nesmí překročit 24 hodin při teplotě 2 – 8

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Bonefos,

koncentrát pro infu

z

roztok obsahuje

Léčiv

ou

látk

ou je:

Dinatrii clodronas tetrahydricus 75 mg, což odpovídá

dinatrii clodronas 60 mg v 1 ml koncentrátu

Jedna ampule 5 ml obsahuje dinatrii clodronas 300 mg.

Jedna ampule 25 ml obsahuje dinatrii clodronas 1500 mg.

Pomocn

ými

látk

ami jsou:

Roztok hydroxidu sodného 1 mol/l, voda na injekci

Jak Bonefos koncent

rát pro infuzní roztok

vypadá a co obsahuje toto balení

Čirý bezbarvý roztok.

Velikost b

alení

:

5 ampulí o obsahu 5 ml

1 ampule o obsahu 25 ml

4 ampule o obsahu 25 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 1

51373 Leverkusen

Německo

V

ýrobce

Bayer OY

Pansiontie 47

20210 Turku

Finsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 11.10.2017

________________________________________________________________________________

Informace

pro zdravotnické pracovníky

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky

DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ

Intravenózní infuze (pouze pro krátkodobé použití)

PŘEDÁVKOVÁNÍ

Léčba předávkování má být symptomatická (viz také bod Jestliže je Vám podána větší dávka

přípravku Bonefos, než měla být).

PŘEDKLINICKÉ ÚDAJE VZTAHUJÍCÍ SE K

BEZPE

ČNOSTI

Akutní toxicita

Studie s jednotlivými dávkami na myších a potkanech poskytly následující hodnoty LD

Perorální aplikace

více než 3 600 mg/kg (myš)

2 200 mg/kg (potkan)

Intravenózní aplikace

160 mg/kg (myš)

120 mg/kg (potkan)

U myší a potkanů zahrnovaly klinické známky akutní toxicity sníženou motorickou aktivitu,

křeče, bezvědomí a dušnost. Pro mini-prasata byla intravenózní dávka 240 mg/kg toxická po

dvou až třech infuzích.

Systémová tolerance

Studie toxicity po opakovaném podání trvající od dvou týdnů do dvanácti měsíců byly

provedeny na potkanech a mini-prasatech. Pouze několik zvířat při všech těchto studiích

uhynulo. Intravenózní podání bylo pro potkany letální při denní dávce 140 a 160 mg/kg po

jednom až sedmi dnech. U mini-prasat intravenózní denní dávka 80 mg/kg způsobila po 7 - 13

dnech zvracení a celkovou slabost před uhynutím. Při perorálním podání denní dávky 800

mg/kg mini-prasatům a 100 - 480 mg/kg potkanům nebyla zaznamenána žádná mortalita

související s testovanou látkou.

Ve studiích toxicity byl pozorován účinek klodronátu na tyto orgány (pozorované změny jsou

uvedeny v závorce): kost (skleróza způsobená farmakologickým účinkem klodronátu),

zažívací ústrojí (podráždění), krev (lymfopenie, účinek na hemostázu), ledviny (dilatace

tubulů, proteinurie) a játra (zvýšení sérových transamináz).

Reprodukční toxicita

Ve studiích na zvířatech klodronát nezpůsobil poškození plodu, ale vysoké dávky snížily

plodnost samců. Po měsíci subkutánního podávání klodronátu novorozeným potkanům, byly

pozorovány skeletální změny připomínající osteopetrózu. Tyto změny souvisejí

s farmakologickými účinky klodronátu.

Genotoxický potenciál, tumorogenita

U klodronátu se neprojevila žádná genotoxicita. Studie na myších a potkanech neprokázaly

kancerogenní efekt.

INKOMPATIBILITY

Studie kompatibility přípravku Bonefos, infuzní koncentrát a dalších přidaných přípravků

nebo jiných injekčních roztoků nejsou k dispozici, a proto tento přípravek musí být ředěn a

podáván pouze podle návodu v bodu 3 Jak se Bonefos používá.

Přečtěte si celý dokument

sp.zn. sukls240083/2017

Souhrn údajů o přípravku

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

BONEFOS

koncentrát pro inf

u

zní roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml koncentrátu obsahuje:

dinatrii clodronas tetrahydricus 75 mg, což odpovídá dinatrii clodronas 60 mg

Jedna ampule 5 ml obsahuje: dinatrii clodronas 300 mg

Jedna ampule 25 ml obsahuje: dinatrii clodronas 1500 mg

Pomocné látky se známým účinkem: 5 ml koncentrátu obsahuje 53 mg sodíku

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro infuzní roztok.

Čirý bezbarvý roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Léčba hyperkalcemie způsobené maligním onemocněním.

4.2 Dávkování a způsob podání

Klodronát je vylučován převážně ledvinami. Proto musí být během léčby klodronátem

zajištěn dostatečný příjem tekutin.

Před léčbou a během ní je třeba sledovat renální funkce a hladiny kalcia v séru a musí být

zajištěna dostatečná hydratace.

Klinicky přijatelná hladina kalcia se udrží po podání infuze u jednotlivých pacientů různě

dlouhou dobu. Je-li kontrolována hladina kalcia v séru, je možné infuzi opakovat, nebo na

infuzní léčbu může navázat perorální podávání klodronátu.

Děti

Bezpečnost a účinnost u pediatrických pacientů nebyla stanovena.

Starší pacienti:

Neexistuje žádné zvláštní doporučení pro dávkování u této skupiny pacientů. Klinických

studií

se zúčastnili

pacienti

starší

než

let a

nevyskytly

žádné

nežádoucí

účinky

specifické pro tuto skupinu.

Dospělí pacienti s

normálními renálními funkcemi

Klodronát se podává jako intravenózní infuze 300 mg denně. To znamená 1 ampule o objemu

5 ml zředěná buď v 500 ml fyziologického roztoku (chlorid sodný 9 mg/ml) nebo v 5 %

roztoku glukózy (50 mg/ml). Doba podání infuze je minimálně 2 hodiny. Infuze se opakuje

v následujících dnech, dokud není dosaženo normokalcemie, většinou během 5 dní. Celkové

trvání infuzní léčby nemá přesáhnout 7 dní.

Alternativně je možné podat klodronát v jediné dávce 1500 mg, zředěné v objemu 500 ml

podle doporučení uvedeného výše. Doba infuze je v tomto případě čtyři hodiny.

Pacienti s

renální insuficiencí

Doporučuje se dávku redukovat následujícím způsobem:

Stupeň renální insuficience

Clearance kreatininu, ml/min

Redukce dávky o (v %)

50 - 80

12 - 50

25 - 50

méně než 12

Doporučuje se podávat dávku 300 mg před hemodialýzou a ve dnech, kdy není pacient

dialyzován, snížit dávku o 50%, léčba má trvat maximálně 5 dní. Je třeba upozornit, že

peritoneální dialýzou se klodronát z krevního oběhu odstraňuje hůře.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

Současná terapie jinými bisfosfonáty.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Během léčby je třeba zajistit dostatečný přívod tekutin. To je zvlášť důležité u pacientů

léčených intravenózními infuzemi a u pacientů trpících hyperkalcemií či renální insuficiencí.

Před léčbou a během léčby mají být monitorovány renální funkce a hladiny kreatininu,

vápníku a fosfátu v séru.

V klinických studiích se objevilo asymptomatické zvýšení transamináz beze změn v dalších

jaterních funkcích. Doporučuje se provádět monitorování transamináz v séru (viz také bod

4.8).

Je třeba postupovat opatrně, podává-li se klodronát pacientům s renální insuficiencí (viz bod

4.2 Dávkování a způsob podání - úprava dávky).

Intravenózní podání dávky výrazně vyšší, než je doporučená dávka může způsobit těžké

poškození ledvin zejména tehdy, je-li rychlost infuze příliš vysoká.

U pacientů léčených pro maligní onemocnění včetně primárně i.v. podávaných bisfosfonátů byla

hlášena osteonekróza čelisti, zejména ve spojení s extrakcí zubu a/nebo lokální infekcí (včetně

osteomyelitidy).

Mnoho

z těchto pacientů

bylo současně

léčeno

chemoterapií

kortikosteroidy.

Osteonekróza čelisti byla velmi vzácně hlášena i u pacientů léčených perorálními bisfosfonáty pro

osteoporózu.

pacientů s rizikovými

faktory

(např.

maligní

onemocnění,

chemoterapie,

radioterapie,

léčba

kortikosteroidy,

špatná

ústní

hygiena

nebo

komorbidity

jako

anémie,

koagulopatie,

infekce,

onemocnění

dutiny

ústní)

třeba

před

zahájením

léčby

bisfosfonáty

zvážit

zubní

vyšetření

včetně adekvátního preventivního zubního ošetření.

Během léčby bisfosfonáty nemají být u pacientů s rizikovými faktory prováděny invazivní zubní

výkony. U pacientů, u kterých se během léčby bisfosfonáty vyvine osteonekróza čelisti, může zubní

ošetření vyvolat zhoršení stavu. Dosud neexistují údaje, které by doložily, zda přerušení léčby

bisfosfonáty

sníží

riziko

vzniku

osteonekrózy

čelisti

pacientů,

kteří

během

léčby

vyžadují

stomatologický výkon.

V souvislosti s léčbou bisfosfonáty byla hlášena osteonekróza zevního zvukovodu, zejména při

dlouhodobém

podávání.

Mezi

možné

rizikové

faktory

osteonekrózy

zevního

zvukovodu

patří

používání steroidů a chemoterapie a/nebo lokální rizikové faktory, jako například infekce nebo

trauma.

Možnost

vzniku

osteonekrózy

zevního

zvukovodu

třeba

zvážit

pacientů

léčených

bisfosfonáty, kteří mají ušní symptomy včetně chronických infekcí ucha.

Klinická rozvaha ošetřujícího lékaře musí být založena na individuálním posouzení prospěchu a rizika

pro každého jednotlivého pacienta.

Bonefos ,koncentrát pro infuzní roztok obsahuje v jedné dávce 53 mg sodíku. Toto je třeba

vzít v úvahu u pacientů, kteří mají dietu s kontrolovaným příjmem sodíku.

V souvislosti s léčbou bisfosfonáty byly hlášeny atypické subtrochanterické a diafyzární

zlomeniny femuru, zejména u pacientů dlouhodobě léčených pro osteoporózu. Tyto příčné

nebo krátké šikmé zlomeniny se mohou objevit kdekoli v celé délce femuru od oblasti těsně

pod malým trochanterem až do části těsně nad suprakondylickým rozšířením. Tyto zlomeniny

se objevují po minimálním traumatu nebo bez souvislosti s traumatem a u některých pacientů

se mohou projevovat bolestí ve stehně nebo třísle,

často sdružené na zobrazovacích vyšetřeních s

obrazem typickým pro stresové

zlomeniny (neobvyklé nízkotraumatické zlomeniny, v angličtině

známé jako „insufficiency fractures“)

týdny až měsíce před manifestací kompletní zlomeniny

femuru. Zlomeniny jsou často oboustranné, proto je nutné u pacientů léčených bisfosfonáty,

kteří utrpěli zlomeninu diafýzy femuru, vyšetřit i kontralaterální femur. Rovněž bylo

zaznamenáno špatné hojení těchto zlomenin.

U pacientů, u kterých je podezření na atypickou zlomeninu femuru, je třeba při hodnocení

jejich stavu zvážit i přerušení léčby bisfosfonáty, a to na základě zhodnocení prospěchu a

rizika léčby u jednotlivého pacienta.

Pacienty je třeba poučit, aby během léčby bisfosfonáty hlásili jakoukoli bolest v oblasti

stehna, kyčle

nebo třísla, a všechny pacienty, u kterých se tyto příznaky objeví, je třeba

vyšetřit s ohledem na možnou inkompletní zlomeninu femuru.

4.5 Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Současné podávání s jinými bisfosfonáty je kontraindikováno.

Klodronát

může

způsobit

renální

dysfunkci,

používá-li

současně

s nesteroidními

antirevmatiky (NSAID), nejčastěji s diklofenakem.

Jelikož při léčbě klodronátem vzrůstá riziko hypokalcemie, je třeba postupovat opatrně,

podávají-li se současně aminoglykosidy.

Při současném podávání estramustin-fosfátu s klodronátem bylo zaznamenáno zvýšení sérové

koncentrace estramustin-fosfátu až o 80 %.

S bivalentními ionty vytváří klodronát špatně rozpustné komplexy. Proto nemá být klodronát

intravenózně podán s roztoky obsahujícími bivalentní kationty (např. Ringerův roztok).

4.6 Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Fertilita

Ve studiích na zvířatech klodronát nezpůsobil fetální poškození, ale velké dávky snížily

fertilitu samců.

Klinické údaje o účinku klodronátu na fertilitu u lidí nejsou k dispozici. Použití klodronátu

v těhotenství a během kojení viz body 4.6.2 a 4.6.3.

Těhotenství

I když u zvířat klodronát proniká placentární bariérou, není známo, zda proniká do lidského

plodu.

Mimoto

není

známo,

může

klodronát

poškodit

plod

nepříznivě

ovlivnit

reprodukční schopnost u lidí. O použití klodronátu u těhotných žen existují jen omezené

údaje. Použití přípravku Bonefos se nedoporučuje během těhotenství a u fertilních žen, které

nepoužívají účinnou antikoncepci.

Koj

ení

Není známo, zda je klodronát u lidí vylučován do mateřského mléka. Riziko pro kojené dítě

však není možno vyloučit. Při léčbě přípravkem Bonefos je třeba kojení přerušit/ukončit.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nejsou známy.

4.8

Nežádoucí účinky

Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem je průjem, který je obvykle mírný a častěji k němu

dochází v souvislosti s léčbou vyššími dávkami.

V randomizované

placebem

kontrolované

klinické

studii

zkoumající

prevenci

rozvoje

kostních metastáz u primárního karcinomu prsu bylo hodnoceno z hlediska bezpečnosti 1079

pacientů a jediným nežádoucím účinkem, který se významně častěji vyskytoval u pacientů

léčených klodronátem (1600 mg denně po 2 roky) oproti pacientům v placebo skupině, byl

mírný průjem. V randomizované placebem kontrolované studii s 5592 pacienty ve věku 75 let

a více, kterým bylo podáváno 800 mg klodronátu denně po dobu 3 let jako prevence

osteoporotických zlomenin se ve zvýšené míře oproti placebu vyskytovaly průjem, nauzea a

zvracení.

Následující

nežádoucí

reakce

mohou

vyskytnout

v souvislosti

s léčbou

perorální

intravenózní. Frekvence reakcí se však může lišit.

Orgánový systém

Časté

≥ 1/100 až <1/10

Vzácné

1/10000 až <1/1000

Poruchy metabolismu

a výživy

Asymptomatická

hypokalcemie

Symptomatická hypokalcemie,

Zvýšení hladiny parathormonu

v souvislosti se sníženým

sérovým kalciem

Zvýšení alkalické fosfatázy

v séru*

Gastrointestinální

poruchy

Průjem**

Nauzea**

Zvracení**

Poruchy jater a

žlučových cest

Zvýšení transamináz,

obvykle ještě v rámci

normálního rozmezí

hodnot

Zvýšení transamináz, přesahující

dvojnásobek normálních hodnot,

které není spojeno s abnormální

funkcí jater

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Hypersenzitivní reakce

projevující se reakcemi kůže

* u pacientů s metastatickým onemocněním se může vyskytnout v souvislosti s jaterním a

kostním onemocněním

** obvykle mírné

Nežádoucí účinky hlášené po zavedení přípravku na trh (postmarketingové zkušenosti)

Poruchy oka

Během postmarketingového sledování byla při používání Bonefosu hlášena uveitida. U

ostatních

bisfosfonátů

byly

hlášeny

následující

nežádoucí

účinky:

konjunktivitida,

episkleritida a skleritida.

Konjunktivitida byla při používání Bonefosu hlášena pouze u jednoho pacienta, který byl

současně léčen jiným bisfosfonátem. Do této doby nebyla episkleritida ani skleritida při

používání Bonefosu hlášena (skupinový nežádoucí účinek bisfosfonátů).

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Zhoršení respiračních funkcí u pacientů s astmatem citlivým na kyselinu acetylosalicylovou.

Hypersenzitivní reakce se projevila jako respirační porucha.

Poruchy ledvin a močových cest

Zhoršení renálních funkcí (zvýšení sérového kreatininu a proteinurie), těžké poškození ledvin,

zvláště po rychlé intravenózní infuzi vysokých dávek klodronátu (dávkovací schéma viz bod

4.2 Dávkování a způsob podání / Pacienti s renální insuficiencí).

Ojediněle byly hlášeny případy renálního selhání, ve vzácných případech s fatálním koncem,

zvláště při současném podávání nesteroidních antirevmatik, nejčastěji diklofenakem.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Byly hlášeny jednotlivé případy osteonekrózy čelisti, zejména u pacientů, kteří byli léčeni

amino-bisfosfonáty jako zoledronát a pamidronát (viz také bod 4.4. Zvláštní upozornění a

opatření pro použití. U pacientů používajících Bonefos byly hlášeny silné bolesti kostí,

kloubů

a/nebo

svalů.

Nicméně

tato

hlášení

nebyla

četná

v randomizované

studii

kontrolované placebem nebyl žádný zřejmý rozdíl mezi pacienty léčenými Bonefosem a

placebem. Nástup příznaků kolísá od dnů po několik měsíců po začátku používání Bonefosu.

Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky (frekvence vzácná):

Atypické subtrochanterické a diafyzární zlomeniny femuru.

Tyto nežádoucí účinky nebyly pro Bonefos dosud hlášeny (skupinový nežádoucí účinek

bisfosfonátů) (viz také bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

Poruchy ucha a labyrintu

Velmi vzácné: Osteonekróza zevního zvukovodu (skupinový nežádoucí účinek bisfosfonátů).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje

to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické

pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

4.9 Předávkování

Příznaky

Po intravenózním podání vysokých dávek klodronátu bylo zaznamenáno zvýšení sérového

kreatininu a poruchy funkce ledvin. Byl nahlášen jeden případ celkového selhání ledvin a

poškození jater po náhodném požití 20 000 mg (50x400 mg) klodronátu.

Léčba

Léčba předávkování by měla být symptomatická. Vždy je třeba zajistit dostatečnou hydrataci,

sledovat renální a jaterní funkce a hladinu kalcia v séru.

5. FARMAKOLOGICKÉ VL

ASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastno

sti

Farmakoterapeutická skupina:

Léčiva ovlivňující stavbu a mineralizaci kostí, bisfosfonáty

ATC kód M05BA02

Klodronát je chemicky definován jako bisfosfonát a je analogem přírodního pyrofosfátu.

Bisfosfonáty mají silnou afinitu k mineralizovaným tkáním, jakou je kost. In vitro inhibují

precipitaci

fosforečnanu

vápenatého,

blokují

jeho

přeměnu

hydroxyapatit,

zpomalují

agregaci krystalů hydroxyapatitu do větších krystalů a zpomalují disoluci těchto krystalů.

Nejvýznamnějším

mechanismem

působení

klodronátu

však

jeho

inhibiční

efekt

osteoklastickou kostní resorpci. Klodronát inhibuje kostní resorpci indukovanou různými

způsoby.

rostoucích

potkanů

způsobuje

inhibice

kostní

resorpce

navozená

vysokými

dávkami klodronátu rozšíření metafýz dlouhých kostí.

U potkanů po ovariektomii je kostní resorpce inhibována již při dávce 3 mg/kg podávané

podkožně jednou týdně. Ve farmakologických dávkách klodronát zabraňuje oslabení pevnosti

kosti. Farmakologická účinnost klodronátu byla prokázána na různých typech předklinických

experimentálních

modelů

osteoporózy,

včetně

estrogenové

deficience.

Prokázalo

klodronát inhibuje v závislosti na dávce kostní resorbci bez škodlivého účinku na mineralizaci

jiné

vlastnosti

kosti.

Klodronát

inhibuje

kostní

resorpci

při

experimentální

renální

osteodystrofii.

Schopnost klodronátu inhibovat kostní resorpci u člověka byla potvrzena histologickými,

kinetickými a biochemickými studiemi. Nicméně přesné mechanismy inhibice kostní resorpce

nejsou zcela známy. Klodronát snižuje aktivitu osteoklastů, snižuje sérovou koncentraci

kalcia

vylučování

kalcia

hydroxyprolinu

močí.

pre-

postmenopauzálních

žen

s rakovinou prsu, brání klodronát ztrátě kostní hmoty v proximální části femuru a bederní

páteři. Při používání samotného klodronátu v dávkách inhibujících kostní resorpci nebyl

pozorován

vliv

normální

kostní

mineralizaci.

pacientů

s karcinomem

prsu

mnohočetným myelomem byl pozorován pokles rizika vzniku fraktur.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Distribuce a eliminace

Vazba klodronátu na plasmatické proteiny je nízká, distribuční objem je 20 - 50 litrů.

Eliminace klodronátu z krevního séra je charakterizována dvěma zřetelně odlišnými fázemi:

distribuční fází s poločasem přibližně 2 hodiny a druhou eliminační fází, která je velmi

pomalá,

protože

klodronát

pevně

navázán

kost.

Klodronát

vylučuje

převážně

ledvinami.

Okolo

absorbovaného

klodronátu

objeví

v moči

během

několika

následujících dnů. Klodronát navázaný na kost (okolo 20 % absorbovaného množství) se

vylučuje pomaleji a renální clearance představuje přibližně 75 % plasmatické clearance.

Charakteristika u pacientů

Protože se klodronát váže na kost, není zcela jasný vztah mezi koncentrací klodronátu

v plasmě nebo krvi a terapeutickou aktivitou a výskytem nežádoucích účinků. Mimo renální

insuficienci, která snižuje renální clearance klodronátu, není jeho farmakokinetika ovlivněna

žádným

známým

faktorem

vztahujícím

k věku,

metabolismu

léčiv,

nebo

jiným

patologickým stavům.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní toxicita

Studie s jednotlivými dávkami na myších a potkanech poskytly následující hodnoty LD

Perorální aplikace

více než 3 600 mg/kg (myš)

2 200 mg/kg (potkan)

Intravenózní aplikace

160 mg/kg (myš)

120 mg/kg (potkan)

U myší a potkanů zahrnovaly klinické známky akutní toxicity sníženou motorickou aktivitu,

křeče, bezvědomí a dušnost. Pro mini-prasata byla intravenózní dávka 240 mg/kg toxická po

dvou až třech infuzích.

Systémová tolerance

Studie toxicity po opakovaném podání trvající od dvou týdnů do dvanácti měsíců byly

provedeny na potkanech a mini-prasatech. Pouze několik zvířat při všech těchto studiích

uhynulo. Intravenózní podání bylo pro potkany letální při denní dávce 140 a 160 mg/kg po

jednom až sedmi dnech. U mini-prasat intravenózní denní dávka 80 mg/kg způsobila po 7 - 13

dnech zvracení a celkovou slabost před uhynutím. Při perorálním podání denní dávky 800

mg/kg mini-prasatům a 100 - 480 mg/kg potkanům nebyla zaznamenána žádná mortalita

související s testovanou látkou.

Ve studiích toxicity byl pozorován účinek klodronátu na tyto orgány (pozorované změny jsou

uvedeny

v závorce):

kost

(skleróza

způsobená

farmakologickým

účinkem

klodronátu),

zažívací ústrojí (podráždění), krev (lymfopenie, účinek na hemostázu), ledviny (dilatace

tubulů, proteinurie) a játra (zvýšení sérových transamináz).

Reprodukční toxicita

Ve studiích na zvířatech klodronát nezpůsobil poškození plodu, ale vysoké dávky snížily

plodnost samců. Po měsíci subkutánního podávání klodronátu novorozeným potkanům, byly

pozorovány

skeletální

změny

připomínající

osteopetrózu.

Tyto

změny

souvisejí

s farmakologickými účinky klodronátu.

Genotoxický potenciál, tumorogenita

U klodronátu se neprojevila žádná genotoxicita. Studie na myších a potkanech neprokázaly

kancerogenní efekt.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDA

JE

6.1 Seznam pomocných látek

Roztok hydroxidu sodného 1 mol/l, voda na injekci.

6.2 Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento léčivý přípravek nesmí být mísen

s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 6.6 Zvláštní opatření

pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky

Chemická a fyzikální stabilita po naředění do infuzního roztoku byla prokázána na dobu 24

hodin při teplotě 15-25°C. Z mikrobiologického hlediska je však přípravek nutno použít ihned

po naředění. Není-li přípravek použit okamžitě, je za dobu a způsob uchovávání plně

zodpovědný uživatel. Tato doba však nesmí překročit 24 hodin při teplotě 2 – 8

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30

C. Chraňte před mrazem.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

6.5 Druh obalu a obsah

balení

Průhledné skleněné ampule v plastickém pouzdře, krabička.

Velikost balení: 5 ampulí o obsahu 5 ml

1 ampule o obsahu 25 ml

4 ampule o obsahu 25 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Viz také bod 4.2 Dávkování a způsob podání.

Klodronát se podává jako intravenózní infuze 1 ampule o objemu 5 ml zředěná buď v 500 ml

fyziologického roztoku (chlorid sodný 9 mg/ml) nebo v 5 % roztoku glukózy (50 mg/ml). Při

druhé možnosti dávkování (1500 mg denně) se obsah 5 ampulí (celkem 25 ml) nebo obsah

jedné 25 ml ampule zředí v 500 ml roztoku chloridu sodného 9 ml/ml nebo glukózy 50

mg/ml.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 1

51373 Leverkusen

Německo

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

44/094/89–S/C

9. DATUM

PRVNÍ REGISTRACE /PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 9. 11. 1989

Datum posledního prodloužení registrace: 1. 12. 2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

11. 10. 2017

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace