Bolfo 2.5 mg/ g

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Bolfo 2.5 mg/ g Kožní sprej, roztok
 • Dávkování:
 • 2.5mg/ g
 • Léková forma:
 • Kožní sprej, roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Bolfo 2.5 mg/g Kožní sprej, roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi, kočky
 • Terapeutické oblasti:
 • Karbamátů
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9938382 - 1 x 250 ml - tlaková láhev

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 99/017/09-C
 • Datum autorizace:
 • 29-05-2009
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE = ETIKETA

Bolfo 2,5 mg/g kožní sprej, roztok

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, ČR

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

KVP, Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer Straße 324, 24106 Kiel, Německo

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Bolfo 2,5 mg/g kožní sprej, roztok

Propoxurum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 gram čirého, bílého až nažloutlého roztoku obsahuje:

Léčivé látky: Propoxurum 2,5 mg

4.

INDIKACE

Léčba a prevence napadnutí psů a koček klíšťaty ( Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus),

blechami (Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis),

vešmi

(Lignathus setosus)

všenkami (Trichodectes canis). K hubení ektoparazitů i v okolí zvířat.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat na poraněnou kůži, u kachektických a nemocných zvířat.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, oznamte to prosím

vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi, kočky

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Na napadená místa stříkáme několik sekund proti srsti, až je srst lehce vlhká. Místa, kde se

zvíře zdržuje a jiná místa, kde se dá s výskytem ektoparazitů počítat, postříkáme plošně

několik sekund z 50 cm vzdálenosti. Zvýšenou pozornost věnujeme košíkům, dekám,

kobercům, podlahám, skulinám v podlaze, koutům a zadním stěnám nábytku. Podle intenzity

napadení opakujeme ošetření 1-krát až 2-krát týdně po dobu několika týdnů.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Při napadení blechami je často zamořeno i okolí zvířete (pelíšky, koberce, závěsy,.). Je proto

doporučeno ošetřit vhodnými přípravky proti blechám i okolí zvířete. Toto opatření snižuje

zamořenost okolí a prodlužuje ochranu proti novém napadení blechami.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Nádobka je pod tlakem:

Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C.

Nádobku neprorážejte a nespalujte ani po použití.

Nestříkejte do plamene nebo na žhavé předměty.

Hořlavé.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na dně

obalu.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Spray je akaricid a insekticid určený k vnějšímu použití. Léčba jinými ektoparazitiky se

v době nošení obojku nedoporučuje. Zabraňte kontaktu s ústní dutinou a očima ošetřovaného

zvířete.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Přípravek obsahuje karbamát. V případě toxických příznaků vyhledejte ihned lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Lidé se známou přecitlivělostí na propoxur nebo na některou z pomocných látek by se měli

vyhnout kontaktu s přípravkem.

Zabraňte kontaktu přípravku s kůží, očima a sliznicemi. V případě náhodného potřísnění kůže

postižené místo opláchněte vodou a mýdlem.

V případě náhodného vniknutí do očí vypláchněte oči důkladně velkým množstvím vody.

V případě podráždění vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu

praktickému lékaři.

Přípravek aplikujte zvířatům na volném prostranství nebo v dobře větrané místnosti. Sprej

nevdechujte. Při aplikaci zabraňte expozici dalších osob. Přípravek nesmí aplikovat těhotné

ženy, zvláště ve 3. trimestru těhotenství.

Nekuřte, nejezte ani nepijte při aplikaci přípravku.

Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud aplikovaný

přípravek nezaschne. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale v podvečer,

a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zejména dětmi.

Po aplikaci si důkladně umyjte ruce a odstraňte kontaminovaný oděv.

Další opatření

Přípravek je toxický pro vodní organismy, ptáky a včely.

Ošetřeným zvířatům by nemělo být dovoleno plavat ve vodních tocích.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Zabraňte kontaminaci rybníků, vodních toků nebo stok přípravkem či odpadem, který pochází

z tohoto přípravku.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním

lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červenec 2015

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

LÉKOVÁ FORMA

Kožní sprej, roztok

VELIKOST BALENÍ

250 ml

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

99/017/09-C

EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: {číslo}