BIO REO 1

Základní informace

 • Název přípravku:
 • BIO REO 1 Lyofilizát pro injekční suspenzi
 • Léková forma:
 • Lyofilizát pro injekční suspenzi
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • BIO REO 1 Lyofilizát pro injekční suspenzi
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kur domácí
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9938505 - 10 x 1000 dávka - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/014/99-C
 • Datum autorizace:
 • 15-02-1999
 • Poslední aktualizace:
 • 11-10-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

BIO REO 1 lyofilizát pro injekční suspenzi pro kura domácího

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A., Via Giovanni Lorenzini 8, 20139 Milano,

Itálie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže

Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A., Via Baviera 9, 35027 Noventa Padovana, Itálie

Itálie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

BIO REO 1

Lyofilizát pro injekční suspenzi pro kura domácího

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 dávka (0,2 ml) obsahuje:

Léčivá látka:

Reovirus avium, kmen S1133.10

- 10

TCID

* 50% infekční dávka pro tkáňovou kulturu

4.

INDIKACE

K aktivní imunizaci chovné drůbeže ve věku 8-10 dní a ve věku 6-8 týdnů proti reovirové artritidě.

Imunita nastupuje přibližně 15 dní po vakcinaci a její uspokojivá úroveň přetrvává do 48 dní po

vakcinaci.

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Aplikuje se 0,2 ml u chovné drůbeže ve věku 8-10 dnů a ve věku 6-8 týdnů. Vakcína se naředí

přenesením 2-3 ml rozpouštědla do lahvičky s lyofilizátem za použití sterilní stříkačky.

Naředěná suspenze vakcíny se přenese do lahvičky se zbytkem rozpouštědla. Naředěná

vakcína se aplikuje subkutánně na dorsální část krku.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Vakcinovat jen zdravá zvířata.

Lyofilizát je třeba před použitím rozpustit a důkladně protřepat.

Používejte obvyklé aseptické postupy.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Lyofilizát uchovávejte a přepravujte chlazený (2

C – 8

Chraňte před světlem. Chraňte před mrazem.

Rozpouštědlo uchovávejte při teplotě 2

C – 25

Chraňte před světlem. Chraňte před mrazem.

Spotřebujte ihned po naředění.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána

zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před

nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě

zvážení jednotlivých případů.

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem, vyjma rozpouštědla dodaného pro použití

s veterinárním léčivým přípravkem.

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během snášky.

Z tohoto důvodu se vakcína nesmí podávat během snášky.

Po aplikaci si důkladně umyjte a vydezinfikujte ruce.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního přípravku

schváleného k tomuto účelu příslušnými úřady.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červenec 2018

15.

DALŠÍ INFORMACE

Velikosti balení

Lyofilizát: 10 x 1000 dávek

Rozpouštědlo: 10 x 200 ml, 20 x 200 ml

Rozpouštědlo není součástí balení lyofilizátu, je baleno samostatně.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.