BIKALUTAMID FARMAX Potahovaná tableta 150MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
BIKALUTAMID (BICALUTAMIDUM)
Dostupné s:
SVUS Pharma a.s., Hradec Králové
ATC kód:
L02BB03
INN (Mezinárodní Name):
BICALUTAMIDE (BICALUTAMIDUM)
Dávkování:
150MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
40 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
BIKALUTAMID
Přehled produktů:
BIKALUTAMID FARMAX
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
44/ 703/16-C

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn. sukls154792/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

Bikalutamid Farmax 150 mg

potahované tablety

bicalutamidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité

údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Bikalutamid Farmax a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bikalutamid Farmax užívat

Jak se přípravek Bikalutamid Farmax užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Bikalutamid Farmax uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Bikalutamid Farmax

a k

čemu se používá

Přípravek Bikalutamid Farmax obsahuje léčivou látku bikalutamid. Patří do skupiny léků nazývaných

anti-androgeny.

Přípravek Bikalutamid Farmax se používá k léčbě rakoviny prostaty.

Působí tím, že blokuje účinky mužských hormonů, jako je testosteron.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Bikalutamid Farmax

užívat

Neužívejte přípravek

Bikalutamid Farmax

jestliže jste žena

jestliže jste alergický na bikalutamid nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6)

již užíváte přípravek zvaný cisaprid nebo určitá antihistaminika (terfenadin nebo astemizol)

Přípravek Bikalutamid Farmax nesmí být podáván dětem.

Pokud se Vás něco z výše uvedeného týká, neužívejte přípravek Bikalutamid Farmax. Pokud si nejste

jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Bikalutamid Farmax

užívat.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Bikalutamid Farmax se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

Máte problémy s játry. Před zahájením a v průběhu léčby přípravkem Bikalutamid Farmax

Vám ošetřující lékař může provádět krevní testy.

Pokud trpíte některým z následujících onemocnění: jakékoliv srdeční či cévní onemocnění,

včetně poruch srdečního rytmu (arytmie), nebo léčba těchto onemocnění. Při užívání

přípravku Bikalutamid Farmax může být zvýšeno riziko poruch srdečního rytmu.

Pokud půjdete do nemocnice, informujte nemocniční personál, že užíváte přípravek Bikalutamid

Farmax.

Děti

Přípravek Bikalutamid Farmax nesmí být podáván dětem.

Testy a vyšetření

Váš lékař Vám může provádět krevní testy pro kontrolu jakýchkoliv změn ve Vaší krvi.

Další léčivé přípravky a přípravek

Bikalutamid Farmax

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval,

nebo které možná budete užívat. To se týká i léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu nebo

rostlinných přípravků. Je to proto, že přípravek Bikalutamid Farmax může ovlivňovat způsob, jakým

ostatní léky působí. Ostatní léky také mohou ovlivňovat způsob, jakým působí přípravek Bikalutamid

Farmax.

Neužívejte přípravek Bikalutamid Farmax, pokud již užíváte některý z následujících léků:

cisaprid (lék na poruchy trávení)

určitá antihistaminika (terfenadin nebo astemizol)

Přípravek Bikalutamid Farmax a souběžně užívané přípravky k léčbě poruch srdečního rytmu (např.

chinidin, prokainamid, amiodaron a sotalol) se mohou navzájem ovlivňovat. Přípravek Bikalutamid

Farmax může zvyšovat riziko poruch srdečního rytmu, pokud je užíván s dalšími přípravky (např:

methadon (užívaný pro úlevu od bolesti nebo jako část odvykací terapie), moxifloxacin (antibiotikum),

antipsychotika užívaná k léčbě závažných duševních poruch).

Informujte lékaře, jestliže užíváte některý z následujících léků:

Léky užívané ústy na prevenci krevních sraženin (perorální antikoagulancia). Lékař v takovém

případě může před zahájením a v průběhu léčby přípravkem Bikalutamid Farmax provádět

krevní testy.

Cyklosporin (lék používaný k potlačení Vaší imunity).

Blokátory vápníkových kanálů (léky používané při léčbě vysokého krevního tlaku a některých

srdečních obtížích).

Cimetidin (lék používaný při žaludečních obtížích).

Ketokonazol (lék používaný k léčbě plísňových infekcí).

Těhotenství

a

kojení

Přípravek Bikalutamid Farmax nesmí být podáván ženám.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Je nepravděpodobné, že by přípravek Bikalutamid Farmax negativně ovlivnil Vaši schopnost řídit auto

nebo obsluhovat stroje. Avšak někteří lidé mohou občas po užití přípravku Bikalutamid Farmax

pociťovat ospalost. V takovém případě se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Sluneční nebo ultrafialové (UV) záření

Vyhýbejte se přímému vystavení nadměrnému slunečnímu světlu nebo ultrafialovému (UV) záření,

pokud užíváte přípravek Bikalutamid Farmax.

Přípravek

Bikalutamid Farmax obsahuje laktosu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

přípravek užívat.

3. Jak se přípravek

Bikalutamid Farmax

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý, poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka je jedna tableta denně. Tabletu spolkněte celou, bez rozkousání, a zapijte ji vodou.

Snažte se tabletu užívat každý den ve stejnou dobu. Nepřestávejte užívat tento přípravek, i když se

cítíte lépe, dokud Vám neřekne lékař.

Děti

Přípravek Bikalutamid Farmax nesmí být podáván dětem.

Jestliže jste užil více přípravku

Bikalutamid Farmax,

než jste měl

Pokud jste užil více přípravku Bikalutamid Farmax, než jste měl, obraťte se na svého lékaře nebo se

rovnou dostavte do nemocnice.

Jestliže jste zapomněl užít přípravek

Bikalutamid Farmax

Jestliže jste zapomněl užít Váš lék, vynechejte zapomenutou dávku a vezměte si Vaši obvyklou dávku

v obvyklém denním čase.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Jestliže se u Vás vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků, oznamte to okamžitě

Vašemu lékaři, protože můžete potřebovat okamžitou lékařskou pomoc

Alergické reakce (méně časté, vyskytují se méně než 1 ze 100 pacientů)

Mezi příznaky patří náhlý rozvoj:

vyrážky, svědění či kopřivky na kůži

otok obličeje, rtů, jazyka, hrdla či jiné části těla

dušnosti, sípání či obtížného dýchání.

Zároveň neprodleně informujte lékaře, pokud zaznamenáte nějaký z následujících účinků:

Časté

(vyskytují se u méně než 1 z 10 pacientů)

Zežloutnutí kůže či očního bělma (žloutenka). Může se jednat o projev problémů s játry nebo

ve vzácných případech (u méně než 1 z 1000 pacientů) o selhání jater.

Bolest břicha.

Krev v moči.

Méně časté

(vyskytují se u méně než 1 ze 100 pacientů)

Závažná dušnost či náhlé zhoršení dušnosti. Může být doprovázena kašlem nebo vysokou

teplotou (horečkou). Může se jednat o projevy zánětu plic nazývaného intersticiální plicní

onemocnění.

Není známo

(četnost nelze z dostupných údajů určit):

EKG změny (prodloužení QT intervalu).

Další možné nežádoucí účinky

Velmi časté

(vyskytují se u více než 1 z 10 pacientů):

vyrážka

otok a citlivost prsů

pocit slabosti

Časté

(vyskytují se u méně než 1 z 10 pacientů):

návaly horka

pocit na zvracení

svědění

suchost kůže

problémy s dosažením erekce (erektilní dysfunkce)

zvýšení hmotnosti

snížení pohlavní touhy a snížení plodnosti

vypadávání vlasů

opětovný růst vlasů nebo růst nadměrného ochlupení

nízké hladiny červených krvinek (anemie), kvůli tomu můžete cítit únavu nebo být bledý

ztráta chuti k jídlu

deprese

ospalost

zažívací obtíže

závrať

zácpa

plynatost (flatulence)

bolest na hrudi

otoky

Vzácné

(vyskytují se u méně než 1 z 1000 pacientů):

zvýšená citlivost pokožky na sluneční záření

Lékař může provádět krevní testy ke kontrole změn krevních parametrů.

Nemějte ze seznamu možných nežádoucích účinků obavy. Nemusí se u Vás vyskytnout žádný z nich.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek

Bikalutamid Farmax

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Bikalutamid Farmax obsahuje

Léčivou látkou je bicalutamidum. Jedna potahovaná tableta obsahuje bicalutamidum 150 mg.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety

monohydrát laktosy, povidon 25, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), magnesium-stearát

Potah

ová

vrstva tablety

hypromelosa 2910/5, oxid titaničitý (E171), propylenglykol

Jak přípravek

Bikalutamid Farmax

vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou o průměru 10,5 mm.

PVC/PVdC/Al blistry, velikosti balení 20, 28, 30, 40, 56, 60, 84, 90 nebo 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

SVUS Pharma a.s.,

Smetanovo nábřeží 1238/20a,

500 02 Hradec Králové,

Česká republika

Výrobce

SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, Česká republika

Genepharm SA, 18th km Marathonos Ave, 15351 Pallini Attiki, Řecko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EH

P

registrován pod těmito názvy:

Česká republika: Bikalutamid Farmax

Maďarsko: Bicalutamid SVUS 150 mg filmtabletta

Polsko: Bikalutamid Farmax

Portugalsko: Bicalutamide SVUS

Slovenská republika: Bikalutamid Farmax 150 mg filmom obalené tablety

Tato příbalová

informace byla naposledy revidována:

18. 10. 2017

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn. sukls154792/2016

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPR

AVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Bikalutamid Farmax 150 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje bicalutamidum 150 mg.

Pomocná látka se známým účinkem:

Jedna potahovaná tableta obsahuje 188 mg monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Bílé, kulaté, bikonvexní , potahované tablety s půlicí rýhou o průměru 10,5 mm.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné

dávky.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4. Terapeutick

é

indikace

Přípravek Bikalutamid Farmax 150 mg je indikován buď samostatně nebo jako adjuvantní léčba k

radikální prostatektomii nebo radioterapii u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem prostaty s

vysokým rizikem progrese nemoci (viz bod 5.1).

Přípravek Bikalutamid Farmax 150 mg je také indikován k léčbě pacientů s lokálně pokročilým,

nemetastazujícím karcinomem prostaty, kde se nepovažuje chirurgická kastrace nebo jiný lékařský

zákrok za vhodný nebo přijatelný.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí muži, včetně starších pacientů: dávka je jedna 150 mg tableta perorálně jednou denně.

Přípravek Bikalutamid Farmax 150 mg má být užíván minimálně 2 roky nebo do progrese

onemocnění.

Zvláštní skupiny pacientů

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin není třeba upravovat dávkování.

Porucha funkce jater

U pacientů s lehkou poruchou funkce jater není třeba upravovat dávkování.

U pacientů se středně těžkou až těžkou poruchou funkce jater může dojít ke zvýšené kumulaci

léčiva (viz bod 4.4).

Pediatrická populace

Přípravek Bikalutamid Farmax je kontraindikován u dětí (viz bod 4.3).

Způsob podání

Tablety se polykají celé a zapíjejí se tekutinou.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo kteroukoliv pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Přípravek Bikalutamid Farmax 150 mg je kontraindikován u žen a dětí (viz bod 4.6).

Současné podávání terfenadinu, astemizolu nebo cisapridu s přípravkem Bicalutamid Farmax je

kontraindikováno (viz bod 4.5).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Zahájení léčby má probíhat pod dohledem specializovaného lékaře.

Bikalutamid se ve velké míře metabolizuje v játrech. Dostupné údaje naznačují, že eliminace

bikalutamidu může být pomalejší u pacientů se těžkou poruchou funkce jater, což může vést ke

zvýšené kumulaci léčiva. Proto je u pacientů se středně těžkou až těžkou poruchou funkce jater při

užití přípravku Bikalutamid Farmax 150 mg třeba zvýšená opatrnost.

Z důvodu možných jaterních změn se doporučuje pravidelné testování funkce jater. Většina změn

je očekávaná během prvních 6 měsíců léčby přípravkem Bikalutamid Farmax.

Těžkou porucha funkce jater a selhání jater byly při užívání bikalutamidu 150 mg pozorovány

zřídka a byly hlášeny fatální případy (viz bod 4.8). Léčba přípravkem Bikalutamid Farmax 150 mg

má být ukončena, pokud jsou změny jaterních funkcí závažné.

V případě, že dojde k progresi onemocnění spolu s elevací PSA, se má zvážit ukončení terapie

přípravkem Bikalutamid Farmax.

Bylo zjištěno, že bikalutamid inhibuje cytochrom P450 (CYP 3A4) a při současném podávání látek

metabolizovaných převážně CYP 3A4 je nutná opatrnost (viz body 4.3 a 4.5).

Ve vzácných případech byly hlášeny fotosenzitivní reakce u pacientů užívajících bicalutamid 150

mg. Pacienti mají být poučeni, aby se vyhnuli přímému nadměrnému slunečnímu záření nebo UV

záření během léčby přípravkem Bikalutamid Farmax 150 mg a zvážili použití ochranných

prostředků proti slunečnímu záření. V případech, kdy je fotosenzitivní reakce trvalejšího charakteru

a/nebo je závažná má být zahájena vhodná symptomatická léčba.

Přípravek obsahuje laktosu

. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy,

hereditárním deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy nesmí tento lék užívat.

Androgen-deprivační léčba může prodlužovat QT interval.

Před zahájením léčby přípravkem Bikalutamid Farmax by měl lékař zvážit poměr přínosů a rizik,

včetně rizika torsade de pointes, a to pacientů s rizikovými faktory pro prodloužení QT intervalu

v anamnéze a u pacientů souběžně užívajících léčivé přípravky, které mohou prodlužovat QT

interval (viz bod 4.5).

4.5

Interakce s jinými

léčivými přípravky a jiné formy

interakce

Ve studiích in vitro bylo prokázáno, že (R)-enantiomer bikalutamidu působí jako inhibitor CYP

3A4 a má slabší inhibiční účinky na aktivitu CYP 2C9, 2C19 a 2D6.

Klinické studie s antipyrinem jako markerem aktivity cytochromu P450 (CYP) neprokázaly

interakční potenciál s bikalutamidem, avšak střední expozice (AUC) midazolamu se zvýšila až o

80 % po současném podávání bikalutamidu po dobu 28 dní. Pro léčiva s úzkým terapeutickým

indexem může být takový nárůst závažný. Z tohoto důvodu je kontraindikováno souběžné užívání

terfenadinu, astemizolu a cisapridu (viz bod 4.3) a zvýšené opatrnosti je třeba při souběžném

užívání cyklosporinu a blokátorů kalciového kanálu. U těchto přípravků může být potřeba snížit

dávku, zejména v případě, dochází-li k potenciaci nežádoucích účinků. U cyklosporinu je

doporučeno často a pravidelně sledovat plazmatické hladiny a klinický stav pacienta po zahájení

nebo ukončení léčby bikalutamidem.

Opatrnosti je třeba při předepisování bikalutamidu s přípravky, které mohou inhibovat oxidaci

bikalutamidu, jako je např. cimetidin a ketokonazol. To může vést ke zvýšení plazmatických

koncentrací bikalutamidu a teoreticky k nárůstu nežádoucích účinků.

Studie in vitro ukazují, že bikalutamid může vytěsňovat kumarinové antikoagulans warfarin z jeho

vazeb na bílkoviny. Po nasazení bikalutamidu pacientům, kteří současně užívají kumarinová

antikoagulancia, se proto doporučuje časté a pravidelné sledování protrombinového času.

Kvůli souvislosti androgen-deprivační léčby a prodloužení QT intervalu by měla být pečlivě

zvážena souběžná léčba přípravkem Bikalutamid Farmax s léčivými přípravky, o kterých je známo,

že prodlužují QT interval, a léčba přípravky, které mohou vyvolat torsade de pointes, jako

antiarytmika třídy I A (např. chinidin, disopyramid), třídy III (např. amiodaron, sotalol, dofetilid,

ibutilid), metadon, moxifloxacin, antipsychotika a další (viz bod 4.4.).

Pediatrická populace

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

4.6 Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Těhotenství

Bikalutamid je kontraindikován u žen a nesmí být podáván těhotným ženám.

Kojení

Bikalutamid je kontraindikován během kojení.

Fertilita

Reverzibilní zhoršení mužské plodnosti bylo pozorováno ve studiích na zvířatech (viz bod 5.3). U

mužů se dá předpokládat období snížené plodnosti nebo neplodnosti.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Není

pravděpodobné,

bikalutamid

ovlivňoval

schopnost

pacienta

řídit

vozidlo

nebo

obsluhovat stroje. Nicméně je třeba vzít v úvahu možný výskyt ospalosti. Pacienti, u kterých se

tyto potíže vyskytnou, by měli dbát zvýšené opatrnosti.

4.8 Nežádoucí účinky

V této části jsou nežádoucí účinky definovány následujícím způsobem:

Velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000

až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Tabulka 1: Četnost nežádoucích účinků

Třída orgánových systémů

Četnost

Nežádoucí účinek

Poruchy krve a lymfatického

systému

Časté

Anemie

Poruchy imunitního systému

Méně časté

Hypersenzitivita, angioedém a

kopřivka

Poruchy metabolismu a

výživy

Časté

Snížená chuť k jídlu

Psychiatrické poruchy

Časté

Snížené libido, deprese

Poruchy nervového systému

Časté

Závrať, somnolence

Srdeční poruchy

Není známo

Prodloužení QT intervalu (viz bod 4.4 a 4.5)

Cévní poruchy

Časté

Návaly horka

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Méně časté

Intersticiální plicní onemocnění

(byly hlášeny fatální případy)

Gastrointestinální poruchy

Časté

Bolesti

břicha,

zácpa,

dyspepsie,

flatulence,

nauzea

Poruchy jater a žlučových

cest

Časté

Hepatotoxicita,

ikterus,

zvýšené

hladiny

aminotransferáz

v krvi

Vzácné

Jaterní selhání

(byly hlášeny fatální případy)

Poruchy kůže a podkožní

tkáně

Velmi časté

Vyrážka

Časté

Alopecie,

hirsutismus/obnovení

růstu

vlasů

suchá kůže, pruritus

Vzácné

Fotosenzitivní reakce

Poruchy ledvin a močových

cest

Časté

Hematurie

Poruchy reprodukčního

systému a prsu

Velmi časté

Gynekomastie a citlivost prsu

Časté

Erektilní dysfunkce

Celkové poruchy a reakce v

místě aplikace

Velmi časté

Astenie

Časté

Bolest na hrudi, otok

Vyšetření

Časté

Zvýšení tělesné hmotnosti

Jaterní změny jsou jen zřídka závažné a často byly přechodné, odezněly nebo se zlepšily v průběhu

léčby nebo po přerušení léčby.

U většiny pacientů, kteří užívali 150 mg bikalutamidu v monoterapii, se objevila gynekomastie

a/nebo bolest prsů. Tyto příznaky byly ve studiích hodnoceny jako závažné přibližně až u 5 %

pacientů. Gynekomastie se nemusí po skončení léčby spontánně upravit, zvláště po dlouhodobé

léčbě.

Vzhledem ke kódovacím konvencím použitým v EPC studiích byl nežádoucí účinek „suchá kůže“

zaznamenán

COSTART

pojmem

„vyrážka“.

Proto

nelze

oddělit

četnosti

bikalutamidu, nicméně se předpokládá stejná frekvence jako u dávky 50 mg.

Zaznamenáno jako nežádoucí účinek přípravku po vyhodnocení post-marketingových údajů.

Četnost byla stanovena z výskytu hlášených nežádoucích účinků jaterního selhání u pacientů

léčených 150 mg bikalutamidu v otevřeném rameni EPC studií.

Zaznamenáno jako nežádoucí účinek přípravku po vyhodnocení post-marketingových údajů.

Četnost byla stanovena z výskytu hlášených nežádoucích účinků intersticiální pneumonie při léčbě

150 mg v randomizované léčebné periodě EPC studií.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat

sledování

poměru

přínosů

rizik

léčivého

přípravku.

Žádáme

zdravotnické

pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

S předávkováním u člověka nejsou žádné zkušenosti. Neexistuje žádné specifické antidotum a

léčba by měla být symptomatická. Dialýza není účinná, protože bikalutamid je ve velké míře

vázaný na bílkoviny a nevyskytuje se nezměněný v moči. Indikována je obecná podpůrná léčba

zahrnující časté monitorování vitálních funkcí.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiandrogeny

ATC skupina: L02BB03

Mechanismus účinku

Bikalutamid je nesteroidní antiandrogen, který nemá žádnou další endokrinní aktivitu. Váže se na

wild type nebo normální androgenní receptor, aniž by aktivoval expresi genů, a tím inhibuje

androgenní stimulaci. Výsledkem této inhibice je regrese tumorů prostaty. Přerušení léčby

bikalutamidem

může

některých

pacientů

způsobit

manifestaci

syndromu

vysazení

antiandrogenu (antiandrogen withdrawal syndrome).

Klinická účinnost a bezpečnost

Bikalutamid 150 mg byl studován v léčbě pacientů s lokalizovaným (T1-T2, N0 nebo NX, M0)

nebo lokálně pokročilým (T3-T4, jakékoliv N, M0; T1-T2, N+, M0) nemetastazujícím nádorem

prostaty

kombinované

analýze

tří

placebem

kontrolovaných,

dvojitě

zaslepených

studií,

provedených celkem na 8113 pacientech, kdy byl bikalutamid podáván jako okamžitá hormonální

léčba nebo jako adjuvantní léčba k radikální prostatektomii nebo radioterapii (především ozařování

vnějším svazkem). Při další době sledování s mediánem 9,7 roku došlo u 36,6 % pacientů léčených

bikalutamidem a u 38,17 % pacientů užívajících placebo k objektivní progresi onemocnění.

Snížení rizika objektivní progrese onemocnění bylo pozorováno ve všech skupinách pacientů,

nejpatrnější však bylo u pacientů s nejvyšším rizikem progrese onemocnění. Proto se mohou kliničtí

lékaři

rozhodnout,

optimální

léčebná

strategie

pacienta

nízkým

rizikem

progrese

onemocnění, především při adjuvantní léčbě po radikální prostatektomii, může spočívat v odložení

hormonální terapie, dokud se neobjeví známky progrese choroby.

Při délce sledování s mediánem 9,7 roku nebyl pozorován rozdíl v celkové době přežití s mortalitou

31,4 % (HR = 1,01; 95% interval spolehlivosti 0,94 až 1,09). Některé trendy však byly zjevné při

výzkumné analýze podskupin.

Odhad časového intervalu dle Kaplan-Meiera vztahující se k přežití bez progrese a celkové době

přežití u pacientů s lokálně pokročilým onemocněním

je souhrnně uveden v následujících

tabulkách:

Tabulka 2

Přežití bez progrese u lokálně pokročilého onemocnění podle podskupin léčby

Analyzovaná

populace

Léčba

Příhody (%)

během 3 let

Příhody (%)

během 5 let

Příhody (%)

během 7 let

Příhody (%)

během 10 let

Metoda

přísného

sledování

(„watchful

waiting“)

(n=657)

Bikalutamid

150 mg

19,7 %

36,3 %

52,1 %

73,2 %

placebo

39,8 %

59,7 %

70,7 %

79,1 %

Radioterapie

(n=305)

Bikalutamid

150 mg

13,9 %

33,0 %

42,1 %

62,7 %

placebo

30,7 %

49,4 %

58,6 %

72,2 %

Radikální

prostatektomie

(n=1719)

Bikalutamid

150 mg

7,5 %

14,4 %

19,8 %

29,9 %

placebo

11,7 %

19,4 %

23,2 %

30,9 %

Tabulka 3

Celková

doba

přežití u lokálně pokročilého onemocnění

podle podskupin léčby

Analyzovaná

populace

Léčba

Příhody (%)

během 3 let

Příhody (%)

během 5 let

Příhody (%)

během 7 let

Příhody (%)

během 10 let

Metoda

přísného

sledování

(„watchful

waiting“)

(n=657)

Bikalutamid

150 mg

14,2 %

29,4 %

42,2 %

65,0 %

placebo

17,0 %

36,4 %

53,7 %

67,5 %

Radioterapie

(n=305)

Bikalutamid

150 mg

8,2 %

20,9 %

30,0 %

48,5 %

placebo

12,6 %

23,1 %

38,1 %

53,3 %

Radikální

prostatektomie

(n=1719)

Bikalutamid

150 mg

4,6 %

10,0 %

14,6 %

22,4 %

placebo

4,2 %

8,7 %

12,6 %

20,2 %

pacientů

lokalizovaným

onemocněním,

jimž

podáván

pouze

bikalutamid,

nebyl

signifikantní rozdíl v přežití bez progrese onemocnění. Rozdíl v celkové době přežití nebyl patrný

u pacientů s lokalizovaným onemocněním, kteří dostávali bikalutamid jako adjuvantní terapii, po

radioterapii (HR = 0,98, 95% interval spolehlivosti 0,80-1,20) nebo radikální prostatektomii (HR

= 1,03, 95% interval spolehlivosti 0,85–1,25). U pacientů s lokalizovaným onemocněním, kteří by

jinak byli v režimu „metody přísného sledování“, byl patrný trend směrem ke snížené době přežití

ve srovnání s placebem (HR = 1,15, 95% interval spolehlivosti 1,00–1,32). Vzhledem k tomu není

poměr

přínosu

rizika

používání

bikalutamidu

skupinu

pacientů

s lokalizovaným

onemocněním považován za příznivý.

Účinnost

podávání

bikalutamidu

dávce

léčbě

pacientů

místně

pokročilým

nemetastazujícím karcinomem prostaty, u kterých byla indikována bezodkladná kastrace, byla

vyhodnocena zvlášť pomocí kombinované analýzy dvou studií, zahrnujících 480 dříve neléčených

pacientů s nemetastazujícím karcinomem prostaty (M0). Při mortalitě 56 % a mediánu doby

sledování dosahujícího 6,3 roku nebyl potvrzen rozdíl mezi bikalutamidem a kastrací ve vlivu na

přežití (HR =1,05 (CI=0,81-1,36)), avšak ekvivalence těchto dvou léčebných postupů nebylo

možné vyvodit statisticky.

Kombinovaná analýza 2 klinických studií s 805 dosud neléčenými pacienty s metastatickým (M1)

karcinomem prostaty s 43 % mortalitou prokázala, že léčba bikalutamidem 150 mg je méně účinná

než kastrace, pokud jde o dobu přežití (HR = 1,30 [interval spolehlivosti 1,04 – 1,65]), přičemž

tento odhadovaný rozdíl v době přežití činí 42 dnů (6 týdnů) při střední době přežití 2 roky.

Bikalutamid je racemát s antiandrogenním účinkem téměř výlučně souvisejícím s jeho (R)-

enatiomerem.

Pediatrická populace

U pediatrické populace nebyly provedeny žádné studie (viz bod 4.3 a 4.6).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Bikalutamid se po perorálním podání dobře vstřebává. Nebylo prokázáno, že by jeho biologickou

dostupnost jakkoli klinicky významně ovlivňovala potrava.

Distribuce

Bikalutamid se ve vysoké míře váže na bílkoviny (racemát z 96 %, (R)-enantiomer z > 99 %) a je

do značné míry metabolizován (cestou oxidace a glukuronidace). Jeho metabolity jsou přibližně

stejným dílem vylučovány ledvinami a žlučí.

Biotransformace

(S)-enantiomer je rychle vylučován ve srovnání s (R)-enantiomerem, jehož plazmatický eliminační

poločas činí asi jeden týden.

Při každodenním podávání bikalutamidu 150 mg se následkem dlouhého poločasu (R)-enantiomer

kumuluje v plazmě do zhruba 10násobku denní dávky.

V rovnovážném stavu byly pozorovány plazmatické koncentrace (R)-enantiomeru přibližně 22

μg/ml v průběhu každodenního podávání 150 mg bikalutamidu. V rovnovážném stavu představuje

převážně účinný (R)-enantiomer 99 % z celkově cirkulujících enantiomerů.

Eliminace

V klinické studii byla v semeni mužů, kteří užívali bikalutamid 150 mg, nalezena průměrná

koncentrace (R)-enantiomeru 4,9 μg/ml. Množství bikalutamidu, které se může přenést sexuálním

stykem na ženu, je malé a pohybuje se okolo 0,3 μg/kg. Toto množství je nižší než dávka nutná pro

navození změn u potomků laboratorních zvířat.

Zvláštní skupiny pacientů

Farmakokinetika (R)-enantiomeru není ovlivňována věkem, poruchou funkce ledvin ani lehkou až

středně těžkou poruchou funkce jater. Bylo prokázáno, že u pacientů s těžkou poruchou funkce

jater je (R)-enantiomer eliminován z plazmy pomaleji.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Bikalutamid je silný antiandrogen působící u zvířat jako induktor oxidázy se smíšenou funkcí.

Změny cílových orgánů, včetně indukce nádorů (Leydigových buněk, štítné žlázy a jaterních

buněk) u zvířat, souvisí s těmito účinky. Indukce enzymů nebyla u člověka pozorována a žádný z

těchto nálezů se nepovažuje za relevantní pro léčbu pacientů s karcinomem prostaty. U všech

zkoumaných druhů byla pozorována atrofie semenotvorných kanálků, jedná se o očekávaný

skupinový účinek androgenů.. K úplné reverzibilitě testikulární atrofie došlo 24 týdnů po 12

měsíců trvající toxikologické studii u potkanů, kterým byla dávka podána opakovaně, ačkoli

funkční reverzibilita byla v reprodukčních studiích zřejmá za 7 týdnů po ukončení 11týdenního

období podávání dávek. Období snížené plodnosti nebo neplodnosti se předpokládá i u člověka.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

monohydrát laktosy

povidon 25

sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A)

magnesium-stearát

Potah tablety

hypromelosa 2910/5

oxid titaničitý (E171)

propylenglykol

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

5 let.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

6.5 Druh obalu a obsah balení

PVC/PVDC/Al blistry

Velikost balení: 20, 28, 30, 40, 56, 60, 84, 90 nebo 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

SVUS Pharma a.s.,

Smetanovo nábřeží 1238/20a,

500 02 Hradec Králové,

Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

(A)

44/703/16-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 18. 10. 2017

10.

DATUM REVIZE TEXTU

18. 10. 2017

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace