BICALUTAMIDE MEDANA 150 MG, POR TBL FLM 20X150MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
BIKALUTAMID (BICALUTAMIDUM)
Dostupné s:
Medana Pharma S.A., Sieradz
ATC kód:
L02BB03
Dávkování:
150MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
20, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
44/ 788/10-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 2krozhodnutí o registraci sp.zn. sukls sukls100878/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Bicalutamide Medana150mg

potahované tablety

(bicalutamidum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si jibudete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

TentopřípravekbylpředepsánVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjíublížit,atoi

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci, prosím, sdělte to

svému lékaři nebo lékárníkovi.

Vpříbalové informaci naleznete:

Co jeBicalutamide Medana150mga kčemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravekBicalutamide Medana150mgužívat

Jak seBicalutamide Medana150mgužívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravekBicalutamide Medana150mguchovávat

Další informace

1. COJEBICALUTAMIDE MEDANA 150 MGA KČEMU SE POUŽÍVÁ

BicalutamideMedana150mgpatřídoskupinyléků,kterésenazývajínesteroidníantiandrogeny.

Antiandrogenyblokujípůsobeníandrogenů(mužskýchpohlavníchhormonů)azabraňujítak

buněčnému růstu v prostatě.

Bikalutamidjeurčenprodospělémužekléčběrakovinyprostatybezmetastáztam,kdejevelké

rizikoprogreseonemocnění.Můžesepoužívatsamostatněnebovkombinacisjinýmiléčebnými

metodami jako je chirurgické odstraněníprostatynebo radioterapie.

2. ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST,NEŽZAČNETEPŘÍPRAVEK

BICALUTAMIDE MEDANA 150 MGUŽÍVAT

Neužívejte přípravekBicalutamide Medana150mg

jestližejstealergický(přecitlivělý)nabikalutamidnebonakteroukolidalšísložkupřípravku

Bicalutamide Medana 150 mg (viz další informace o pomocných látkách)

jste-li žena

jestliže by měl být podán dítěti nebo adolescentovi

jestližeužíváteterfenadinčiastemizol(protisennérýměneboalergii)nebocisaprid(při

žaludečních potížícha pálení žáhy).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravkuBicalutamide Medana150mgje zapotřebí

Informujtesvéholékaře,jestližemáteproblémysjátry(mírnénebozávažnépoškozeníjaterní

funkce).PřípravekbyvtakovémpřípaděmělbýtpodánažpotécoVášlékařrozhodne,zdaje

provásužívánítohotopřípravkuvhodné.Vtakovémpřípaděbudelékařpravidelněprovádět

krevnítestykekontrolejaternífunkce.Jestližeserozvinevážnépoškozenífunkcejater,mělaby

být léčbabikalutamidem přerušena.

Jestliže se Vás výše uvedené týká a ještě jste neinformoval lékaře, měl by jste mluvit se svým lékařem

nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

JestliževeVašíkrvijsoustálevysokéhladinyproteinu,kterésepoužívajíkezjištěnírakoviny

prostaty (tzn.zvýšenéhladiny PSA) aonemocnění sezhoršuje.Vtakovém případěmábýt léčba

bikalutamidem přerušena.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

PokudužíváteBikalutamideMedana150mgsoučasněsjednímznásledujícíchléků,můžebýtefekt

bikalutamidui tohoto léku ovlivněn.

Než začnete Bikalutamide Medana 150 mgužívat informujte prosím svého lékaře pokud užívate, nebo

jste dříve užíval následující léky:

Cyklosporin(léktlumícíčinnostimunitníhosystémuužívanýpotransplantacíchorgánůnebo

kostnídřeně);bikalutamidmůžezvýšithodnotutzv.kreatininuvkrvi.VášlékařVámodebere

krevní vzorky a tuto hodnotu budemonitorovat.

Midazolam(léčivo,kterésepoužívákezmírněníúzkostipředoperacíneboněkterýmizákroky

nebojakoanestetikumpředaběhemoperace).Pokudužívátebikalutamid,informujte,prosím,

před každým zákrokem svého lékaře nebo zubaře.

Antihistaminikaterfenadinaastemizol(protisennérýměneboalergii)nebocisaprid(při

žaludečníchpotížíchnebopálenížáhy)(viztakéodstavec„NeužívejtepřípravekBicalutamide

Medana150mg“ výše);

Blokátoryvápníkovýchkanálůjakodiltiazemčiverapamil(léčbavysokéhokrevníhotlakunebo

některých onemocnění srdce);

Léky kředění krve (např. warfarin);

Cimetidin (k léčbě žaludečních vředůnebopálení žáhy);

Ketokonazol (léčba plísňových onemocnění kůže a nehtů).

Prosíminformujtesvéholékařenebolékárníkapokudužívátenebojstenedávnoužívalkterýkoliv

zvýše uvedených léků, nebo jakékoliv další léky včetně léků dostupných bez předpisu.

Užívání přípravkuBicalutamide Medana150mgsjídlem a pitím

Přípravekmůžebýtužívánsjídlemnebomezijídly.Tabletasemusíspolknouceláazapítsklenicí

vody.

Těhotenství a kojení

Ženy nesmí přípravekBicalutamide Medana150mgpoužívat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nenípravděpodobné,žebytentopřípravekovlivnilvašischopnostříditčiobsluhovatstroje.Někteří

lidévšakmohoupřiužíváníbikalutamidupocítitzávraťčiospalost.Pokudpociťujetezávraťči

ospalost,nemělbystetakovéčinnostivykonávat.Vpřípaděžeipřestobudeteříditneboobsluhovat

strojejetřebazvláštníopatrnosti.Pokudsimyslíte,ževášlékzpůsobujezávratěaospalost,

konzultujte svého lékaře či lékárníka.

Důležité informace o některých složkách přípravkuBicalutamide Medana150mg

BicalutamideMedana150mgobsahujelaktózu.Pokudvámlékařřekl,žetrpítenesnášenlivostí

některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než začnete přípravek užívat.

3. JAK SEBICALUTAMIDE MEDANA 150 MGUŽÍVÁ

VždyužívejtepřípravekBicalutamideMedana150mgpřesněpodlepokynůsvéholékaře.Pokudsi

nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvykládávkajejednatabletajednoudenně.Tabletysepolykajíceléazapíjejísevodousjídlem

nebo mezi jídly. Je důležité užívat přípravek každý den ve stejnou dobu.

Děti a dospívající

Dětí a dospívající do 18 let nesmí přípravekBicalutamide Medana150mgpoužívat.

Jestliže jste užil více přípravkuBicalutamide Medana150mgnež jste měl

Přiužitínadměrnéhomnožstvítabletihnedvyhledejtelékařenebonejbližšípohotovost.Vezmětes

seboubalenínebozbývajícítablety,abylékařvěděl,cojsteužil.Lékařrozhodneodalšímpostupu,

např.monitorování životních funkcí dokudúčinekpřípravku neodezní.

Jestliže jste zapomněl užítBicalutamide Medana150mg

Jestližejstesizapomnělvzítsvojidennídávkubikalutamidu,poraďtesesesvýmlékařemnebo

lékárníkem.Nezdvojujtenásledujícídávku,abystenahradilvynechanoudávku.Vezmětesidalší

dávku vběžnou dobu.

Jestliže jste přestal užívatBicalutamide Medana150mg

Nepřestávejte užívat přípravek,i když se cítíte zdravý, pokud vám to nedoporučil Váš lékař.

Máte-lijakékolidalšíotázkytýkajícíseužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvéholékařenebo

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějakovšechnyléky,můžemítiBicalutamideMedana150mgnežádoucíúčinky,kteréseale

nemusí vyskytnoutu každého.

PokudseuVásobjevíněkterýznásledujícíchúčinků,ihnedinformujtesvéholékařenebovyhledejte

nejbližšípohotovost. Jedná se o závažné vedlejší účinky :

závažnáalergickáreakceprojevujícíseotokemtváře,rtů,jazykaa/nebohrdla,kterýmůže

způsobit obtížné polykání a dýchání nebo svěděním kůže spupínky.

závažná dušnost nebo náhlé zhoršené dýchání, které může být provázeno kašlem nebo zvýšenou

teplotou. Můžete být postižen zánětem plic nazývaným intersticiální plicní nemoc.

zažloutnutí kůže nebo očního bělma způsobenépoškozenímjater (včetně jaterního selhání).

Dále se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (vyskytující se u více než 1 pacienta z10):

vyrážka

citlivost nebo zvětšení tkáně prsu

růst prsů u mužů

slabost

Časté (vyskytující se u1 až 10 pacientů ze 100)

návaly horka

nízký počet červených krvinek (anemie)

ztráta chuti k jídlu

snížení chuti na sex n

deprese

točeníhlavy

spavost

bolesti žaludku nebo na hrudi

zácpa a nadýmání

zažívací potíže

nevolnost

změnajaterníchfunkcívčetnězvýšenýchjaterníchenzymů,špatnýtokžluči(cholestáza),

zažloutnutí kůže nebo očního bělma (žloutenka)

ztráta vlasů

nadměrný růst ochlupení

suchost kůže

svěděníkůže

krevvmoči (hematurie)

obtížeserekcí

otok rukou a nohou

zvýšení hmotnosti

Méně časté (vyskytující se u 1 až 10 pacientů z1000):

alergickéreakce(reakcezpřecitlivělosti).Symptomymohuzahrnovat:vyrážku,svědění,

kopřivku,olupování,puchýře,šupinatěníkůže,otokobličejeakrku,rtů,jazykanebohrdla,

kterýmůže způsobit obížné dýchání nebo polykání.

zánět plic (intersticiální plicní nemoc). Příznaky zahrnují dušnost skašlem a horečkou.

Velmi vzácné (vyskytující se u 1až 10pacientůz10 000):

selhání jater.

Vklinických studiích sbikalutamidemv kombinaci s analogem LHRH bylonavícpozorováno srdeční

selhání.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne vzávažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sděltetosvémulékaři

nebo lékárníkovi.

5. JAKPŘÍPRAVEKBICALUTAMIDEMEDANA150MG,POTAHOVANÉTABLETY

UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

PřípravekBicalutamideMedana150mgnepoužívejtepouplynutídobypoužitelnosti,uvedenéna

blistrua krabičce.Prvnídvěčísliceznačíměsíca posledníčtyřičísliceznačírok.Dobapoužitelnosti

sevztahuje kposlednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje speciální podmínky skladování.

Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka,jakmátelikvidovatpřípravky,kteréjižnepotřebujete.Tatoopatřenípomáhajíchránit

životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

CoBicalutamide Medana150mgobsahuje

Léčivou látkou jebikalutamidum. Jedna potahovaná tableta obsahuje 150 mgbikalutamidu.

Pomocnými látkami jsou:

Jádrotablety:monohydrátlaktosy,natrium-lauryl-sulfát,povidonK-29/32,krospovidon,

magnesiumstearát.

Potahtablety: monohydrátlaktosy, hypromelosa, makrogol 4000, oxid titaničitý(barvivo E171).

JakBicalutamide Medana150mgvypadá a co obsahuje toto balení

BicalutamideMedana150mgjsoubílé,kulaté,bikonvexnípotahovanétabletysnápisemBCM150

vyraženým na jedné straně.

Tablety jsou dodávány vblistrech a krabičce obsahující: 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 80, 84, 90,

98, 100, 140, 200 nebo 280tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Medana Pharma SA

ul. Władysława Łokietka10

98-200 Sieradz

Polsko

Výrobce:

Synthon Hispania S.L.

Castelló 1

Polígono Las Salinas 08830 Sant Boi de Llobregat

Španělsko

Synthon BV

Microweg 22

6545 CM Nijmegen

Holandsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko: Bicalutamide Medana150 mg

Maďarsko: Bicalutamide Medana

Polsko: Bicalex

Slovenská republika:Bicalutamide Medana150 mg

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

6.10. 2010

Přečtěte si celý dokument

Příloha č.3krozhodnutí o registraci sp.zn. sukls sukls100878/2009

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Bicalutamide Medana 150mg

potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Bicalutamidum150 mg vjedné potahované tabletě.

Pomocná látka:monohydrát laktosy 181 mg vjedné potahované tabletě.

Úplný seznam pomocných látek–viz oddíl 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety.

Bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety, na jedné straně vyraženo BCM 150.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Bicalutamide Medana 150mg, potahované tabletyje indikován buď samostatně nebo jako

adjuvantníléčbakradikální prostatektomii nebo radioterapii u pacientů slokálněpokročilým

karcinomem prostaty avysokým rizikem progrese nemoci (viz bod 5.1).

4.2 Dávkování a způsob podání

Dospělímuživčetněstaršíchpacientů:dávkaje150mgjednoudenněsjídlemčibez,vždy

ve stejnou denní dobu ( ráno nebo večer ).

Tablety se polykají celé a zapíjejí se tekutinou.

BicalutamideMedana150mg,potahovanétabletybysemělužívatnepřetržitěnejméně2

roky nebo doprogreseonemocnění.

Děti a dospívající pacienti

Bicalutamide Medana 150mg, potahované tabletynení indikován u dětí a dospívajících.

Poškození ledvin

Upacientůspoškozenoufunkcíledvinnenítřebaupravovatdávkování.Nejsouzkušenosti

spoužívánímbikalutamiduupacientůstěžkýmpoškozenímledvin(clearancekreatininu<

30ml/min.).

Poškození jater

U pacientů s mírně poškozenou funkcí jater není třeba upravovat dávkování.

Upacientůsestřednímažzávažnýmpoškozenímjatermůžedojítkekumulaciléčiva(viz

oddíl 4.4).

4.3 Kontraindikace

Bikalutamid je kontraindikován u žen a dětí.

Přecitlivělost nabikalutamid nebo kteroukoli pomocnou látku obsaženou v přípravku.

Bikalutamidsenesmísoučasněužívatsterfenadinem,astemizolemanebocisapridem(viz

oddíl 4.5).

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Léčbu má zahájit onkolog.

Bikalutamidsedovelkémírymetabolizujevjátrech.Zdostupnýchúdajůjezřejmé,že

eliminacebikalutamidumůžebýtpomalejšíupacientůsezávažnýmpoškozenímjater,což

můževéstkezvýšenékumulaciléčiva.Upacientůsestřednímažvelmizávažným

poškozením jater je při užití přípravkutřeba zvýšená opatrnost.

Zdůvodůmožnýchhepatálníchzměnsedoporučujepravidelnétestováníjaterníchfunkcí.

Většina takových případů by se měla objevit do 6 měsíců od začátku léčby.

Přiléčběbikalutamidembylovzácněpozorovánozávažnépoškozeníjaterajaterníselhání

(viz oddíl 4.8). Jestliže jsou změnyzávažné, je třeba léčbu přípravkem přerušit.

Vpřípadě,žedojdekprogresionemocněníspoluselevacíPSA,mělobysezvážitukončení

terapiebikalutamidem.

BikalutamidinhibujecytochromP450(CYP3A4)ajetřebazvýšenéopatrnostipři

současném podávání léků metabolizovaných především CYP 3A4 (viz oddíl 4.3, 4.5).

Přípravekobsahujelaktózu.Pacientisevzácnýmidědičnýmiproblémystolerancígalaktózy,

svrozenoulaktázovoudeficiencíneboglukózo-galaktózovoumalabsoprcínesmítentolék

užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky ajiné formy interakce

Ve studiíchin vitrobylo prokázáno, že R-enantiomerbikalutamidu působí jako inhibitor CYP

3A4 a má slabší inhibiční účinky na aktivitu CYP 2C9, 2C19 a 2D6.

AčkolivklinickéstudieužívajícíantipyrinjakomarkeraktivitycytochromuP450(CYP)

neprokázalylékovouinterakcisbikalutamidem,průměrnáexpozicemidazolamu(AUC)byla

pospolečnémpodávánísbikalutamidempodobu28dnízvýšenáo80%.Ulékůsúzkým

terapeutickýmrozmezímmůžebýttakovézvýšenívýznamné.Protojekontraindikováno

současnépodáníterfenadinu,astemizoluacisapridu(vizoddíl4.3)ajetřebapodávat

bikalutamidopatrněvkombinacislátkamijakojenapř.cyklosporinneboblokátory

kalciovéhokanálu.Můžebýtnezbytnésnížitdávkytěchtolátek,zejménajsou-lipřítomny

známkyzvýšenéhoúčinkunebonežádoucíchúčinků.Vpřípaděcyklosporinusedoporučuje

sledovatplasmatickékoncentraceaklinickýstavpřizahájeníneboukončeníléčby

bikalutamidem.

Opatrnostijetřebapřipodáváníbikalutamidupacientům,kteříužívajíléčivépřípravky

inhibující oxidační pochody vjátrech, např. cimetidina ketokonazol. Toteoretickymůže vést

kezvýšeníplazmatickýchkoncentracíbikalutamiduateoretickyknárůstunežádoucích

účinků.

Studiein vitroukazují, žebikalutamid může vytěsňovat kumarinové antikoagulans warfarin z

jehovazbynabílkovinu.Ponasazeníbikalutamidupacientům,kteřísoučasněužívají

kumarinováantikoagulancia,seprotodoporučuječastéapravidelnésledování

protrombinového času.

4.6 Těhotenství a kojení

Neuplatňujese,protožetentoléčivýpřípravekjeuženkontraindikovánavžádnémpřípadě

nesmíbýt podán těhotným nebo kojícím ženám.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Jenepravděpodobné,žebikalutamidovlivňujeřízenímotorovýchvozidelneboobsluhu

strojů. Občas se může objevit ospalost.U pacientů stěmito projevy je nutná opatrnost.

4.8 Nežádoucí účinky

Následující nežádoucí účinky jsou rozděleny podle četnosti na:

Velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100, <1/10),méně časté (≥1/1 000, < 1/100), vzácné (≥1/10

000, <1/1 000), velmi vzácné(<1/10 000)včetnějednotlivých hlášených případů,neznámé

(nemohou být odhadnuty z dostupných údajů).

Systém, orgán, třída Frekvence Bicalutamide 150mgv

monoterapii

Poruchy krve a lymfatického

systému Časté Anémie

Poruchy imunitního systému Méně časté Reakce zpřecitlivělosti

(včetněangioedémua

kopřivky)

Poruchy metabolismua

výživy Časté Anorexie

Psychiatrické poruchy Časté Deprese, snížené libido

Poruchy nervového systému Časté Závratě,somnolence

Cévní poruchy Časté Návaly

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy Méně časté Intersticiální plicní

onemocnění

Gastrointestinální poruchy Časté Bolesti břicha, zácpa,

dyspepsie, nadýmání, nauzea

Poruchy jater a žlučových

cest Časté

Vzácné Jaterní změny (včetně

zvýšených transamináz,

cholestázy, žloutenky),

hepatobiliární poruchy a .

Jaterní selhání b .

Poruchy kůže a podkožní

tkáně Velmi časté

Časté Kopřivka

Alopecie, hirsutismus/

obnovený růst vlasů,suchá

kůže, svědění

Poruchy ledvin a močových

cest Časté Hematurie

Poruchy reprodukčního

systémuachorobyprsu Velmi časté

Časté Gynekomastie, napětí

vprsou c .

Impotence

Celkové poruchya reakce

vmístě aplikace Velmi časté

Časté Astenie

Bolesti na hrudi, otoky

Vyšetření Časté Váhový přírůstek

Jaternízměnyjsouvzácnězávažnéačastopřechodné,odeznívajínebosezmírňujípři

pokračování vléčbě nebo po jejím přerušení.

Velmivzácněsevyskytloupacientůléčenýchbikalutamidemjaterníselhání,kauzální

souvislostvšaknebylasjistotouurčena.Jetřebazvážitpravidelnévyšetřováníjaterních

funkcí (viz rovněž oddíl 4.4).

Uvětšinypacientů užívajících bikalutamid 150mg se vyskytne gynekomastie a/nebo bolest

prsou. Vestudiích byly tyto symptomy označeny jako závažné u 5% pacientů. Gynekomastie

nemusí spontánně ustoupit po vysazení léčby,zvláště po dlouhodobé léčbě.

Kromětoho bylo popsánove studiích srdeční selhání sfrekvencí > 1% při současném podání

bikalutamiduspolu sLHRH analogem (podle názoru lékařů možný vedlejší účinek).Kauzální

souvislost však nebyla prokázána.

4.9 Předávkování

Dosudnebylpopsánžádnýpřípadpředávkováníbikalutamidem.Neexistuježádnéspecifické

antidotumaléčbajesymptomatická.Dialýzaneníúčinná,protožebikalutamidsevevelké

mířeváženabílkovinyanevyskytujesenezměněnývmoči.Indikovánajeobecnápodpůrná

léčba zahrnující monitorování vitálních funkcí.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:Antagonista hormonů a příbuzných látek, antiandrogen.

ATC skupina: L02BB03

Bikalutamidjenesteroidníantiandrogen,kterýnemážádnoudalšíendokrinníaktivitu.Váže

senaandrogenníreceptoryanižbyaktivovalexpresigenů,atíminhibujeandrogenní

stimulaci.Výsledkemtétoinhibicejeregresetumorůprostaty.Zklinickéhohlediskamůže

přerušeníléčbybikalutamidemuněkterýchpacientůzpůsobitmanifestacisyndromuz

vysazení antiandrogenu (antiandrogen withdrawal syndrome).

Bikalutamid150mg-bylstudovánjakopřípravekkléčběpacientůslokalizovaným(T1-T2,

N0neboNX,M0)nebolokálněpokročilým(T3-T4,jakékolivN,M0;T1-T2,N+,M0)

nemetastatickýmnádoremprostatyvkombinovanéanalýzetříplacebemkontrolovaných,

dvojitězaslepenýchstudií,provedenýchcelkemna8113pacientech,kdybyl

bikalutamidpodávánjakookamžitá hormonálníléčbanebojako adjuvantníléčba kradikální

prostatektomiineboradioterapii(předevšímozařovánívnějšímsvazkem).Přidalšídobě

sledovánísmediánem7,4rokudošlou27,4%resp.30,7%pacientůléčených

bikalutamidemresp. placebem kobjektivní progresi onemocnění.

Snížení rizika objektivní progrese onemocnění bylo pozorováno ve všech skupinách pacientů,

nejpatrnějšívšakbyloupacientůsnejvyššímrizikemprogreseonemocnění.Protosemohou

lékařirozhodnout,žeoptimálníléčebnástrategiepropacientasnízkýmrizikemprogrese

onemocnění,předevšímpřiadjuvantníléčběporadikálníprostatektomii,můžespočívatv

odložení hormonální terapie, dokud se neobjeví známky progrese choroby.

Přidélcesledovánísmediánem7,4rokunebylpozorovánrozdílvcelkovémpřežitís

mortalitou22,9%(HR=0,99;95%intervalspolehlivosti0,91až1,09).Nicméněpři

analýze podskupin byly zjevné některé trendy.

Data vztahující se k přežití bez progrese a data vztahující se kcelkovémupřežití u pacientů s

lokálně pokročilým onemocněním jsou souhrnně uvedena v tabulce 1 a tabulce 2.

Tabulka 1: Přežití bez progrese u lokálně pokročilého onemocnění podle podskupin léčby

Analyzovaná

populace Příhody (%) u

pacientů

užívajících

bikalutamid Příhody (%)

upacientů

užívajících

placebo Poměr rizik

(95% interval

spolehlivosti)

Vyčkávání pod

dohledem

(watchful

waiting) 193/335 (57.6) 222/322 (68.9) 0.60 (0.49až 0.73)

Radioterapie 66/161 (41.0) 86/144 (59.7) 0.56 (0.40 až 0.78)

Radikální

prostatektomie 179/870 (20.6) 213/849 (25.1) 0.75 (0.61 až 0.91)

Tabulka 2: Celková míra přežití u lokálně pokročilého onemocnění podle podskupin

členěných dle léčby

Analyzovaná

populace Úmrtí (%) u

pacientů

léčených

přípravkem

bikalutamid Úmrtí (%) u

pacientů

léčených

placebem Poměr rizik

(95% interval

spolehlivosti)

Vyčkávání pod

dohledem

(watchful

waiting) 164/335 (49.0) 183/322 (56.8) 0.81 (0.66až1.01)

Radioterapie 49/161 (30.4) 61/144 (42.4) 0.65 (0.44až0.95)

Radikální

prostatektomie 137/870 (15.7) 122/849 (14.4) 1.09 (0.85až1.39)

U pacientů s lokalizovaným onemocněním, jimž byl podáván pouzebikalutamid, nebyl

signifikantní rozdíl vpřežití bez progrese onemocnění. U těchto pacientů byl patrný trend

knižší míře přežití ve srovnání s pacienty dostávajícími placebo (HR=1,16; 95%interval

spolehlivosti 0,99 až 1,37). Vzhledem k tomu nenípoměr riziko-benefitpro používání

bikalutamidu150mgu tétoskupinypacientů považován za příznivý.

Účinnostbikalutamidu150mgvléčběpacientůslokálněpokročilýmkarcinomemprostaty

bezmetastáz,unichžbylaprimárněindikovánahormonálníterapiebylahodnocena

samostatněatometa-analýzoudvoustudiína480dosudneléčenýchpacientech

snemetastatickým(M0)karcinomemprostaty.Při56%mortalitěnebylstatistickyvýznamný

rozdílvpřežití(HR=1,05(CI=0,81-1,36),p=0,669)anivdélcedobydoprogrese(HR=1,20

(CI0,96-1,51),p=0,107)meziskupinouléčenoubikalutamidem150mga skupinouléčenou

kastrací.Bylpozorovánobecnýtrendveprospěchbikalutamidu150mgoprotikastraci,

sohledemnakvalituživota,sestatistickyvýznamněvyššísexuálníapetencí(p=0,029)a

tělesnou zdatností (p=0,046) u těch podskupin,kde byla tato data kdispozici.

Kombinovanáanalýza2klinickýchstudiís805dosudneléčenýmipacientysmetastatickým

(M1) karcinomem prostaty s očekávanou 43% mortalitou prokázala, že léčbabikalutamidem

150mgjeméněúčinnánežkastrace,pokudjdeodobupřežívání(HR=1,30[interval

spolehlivosti1,04–1,65]),přičemžtentoodhadovanýrozdílčiní42dnůpřistřednídobě

přežití 2 roky.

Bikalutamid je racemát a antiandrogenní aktivitu má téměř výhradně R-enantiomer.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Bikalutamidsepoperorálnímpodánídobřevstřebává.Nebyloprokázáno,žebyjeho

biologickou dostupnost jakkoli klinicky významně ovlivňovala potrava.

S-enantiomerjerychlevylučovánvesrovnánísR-enantiomerem,jehožplazmatický

eliminační poločas činí asi jeden týden.

PřidlouhodobémpodáváníbikalutamidujekoncentraceR-enantiomeruvplazměpřibližně

desetinásobnávesrovnáníshladinamiS-enatiomeru,cožjezpůsobenodelšímeliminačním

poločasem.

Přidennídávce150mgbikalutamidudosahujírovnovážnéplazmatickékoncentraceR-

enantiomerupřibližně22g/ml.Přirovnovážnémstavujevplasměz99%přítomenR-

racemát, který má dominantní podíl na terapeutickém efektu.

FarmakokinetikaR-enantiomeruneníovlivňovánavěkem,postiženímledvinanimírnýmaž

střednímpostiženímjater.Byloprokázáno,žeupacientůstěžkýmpoškozenímjaterjeR-

enantiomereliminován z plazmy pomaleji.

Bikalutamidseváženabílkoviny(racemátz 96 %, R-enantiomerzvícenež99,6%)ajedo

značnémírymetabolizován(oxidacía glukuronidací).Jehometabolityjsou přibližně stejným

dílem vylučovány ledvinami a žlučí.

Vklinickéstudiibylavsemenimužů,kteříužívalibikalutamid150mgnalezenaprůměrná

koncentraceR-enantiomeru4,9g/ml.Množstvíbikalutamidu,kterésemůžepřenést

sexuálním stykem na ženu, je malé a pohybuje se okolo 0,3g/kg. Toto množství je nižší než

dávka nutná pro navození změn u potomků laboratorních zvířat.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Bikalutamidječistýasilnýantagonistaandrogenníchreceptorůuexperimentálníchzvířati

lidí.HlavnísekundárnífarmakologickýúčinekjeindukceCYP450dependentníchoxidázse

smíšenou funkcív játrech.Enzymová indukce nebyla u člověka pozorována.

Změnycílovýchorgánů(včetněindukceneoplazieLeydigovýchbuněk,jater,štítnéžlázy)

jsouvjasnésouvislostisprimárníma sekundárnímfarmakologickýmúčinkembikalutamidu.

Předpokládáse,ženežádoucíúčinkypozorovanévestudiíchnazvířatechnejsourelevantní

proléčbupacientůspokročilýmkarcinomemprostaty.Atrofieseminálníchtubulůje

předpokládanýmdůsledkempůsobeníantiandrogenůabylapozorovánuvšechsledovaných

druhů.Ve studii toxicity u krys došlo k vymizení testikulární atrofie 24 týdnů po 12 měsíčním

podávání, ačkoliv vreprodukčních studiích byla funkční úprava pozorována již 7 týdnů po 11

týdenním podávání. Období snížené fertility nebo infertility lze předpokládat i u lidí.

Studie genotoxicity neprokázalymutagenní potenciálbikalutamidu.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Tableta:monohydrátlaktosy,povidon(K-29/32),krospovidon(typA),natrium-lauryl-sulfát,

magnesium-stearát

Obal tablety: monohydrát laktosy, hypromelosa, oxid titaničitý (E 171),makrogol 4000.

6.2 Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3 Doba použitelnosti

5 let.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a velikost balení

PVC/PE/PVDC/Al blistr vpapírové skládačce.

Baleníobsahuje:5, 7, 10, 14, 20, 28, 30,40,50,56, 80,84,90, 98,100,140,200nebo280

potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6. Návod k použití přípravku, zacházení s ním(a k jeho likvidaci)

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Medana Pharma SA

ul. Władysława Łokietka 10

98-200 Sieradz

Polsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

44/788/10-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

6.10. 2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

6.10. 2010

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace