BICALUTAMID KABI 150 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 98X150MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
BIKALUTAMID (BICALUTAMIDUM)
Dostupné s:
Fresenius Kabi Oncology Plc., Bordon,Hampshire
ATC kód:
L02BB03
Dávkování:
150MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
98, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
44/ 159/12-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls204979/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Bicalutamid Kabi 150 mg potahované tablety

bicalutamidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že sijibudete potřebovat přečíst znovu.

Máte-lijakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a

to itehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémířenebopokudsi

všimnetejakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalové

informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

Co je Bicalutamid Kabi 150 mg a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bicalutamid Kabi150 mg užívat

Jak se Bicalutamid Kabi 150 mg užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak se Bicalutamid Kabi 150 mg uchovává

Další informace

1. CO JE BICALUTAMID KABI 150 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Bicalutamid Kabi 150 mg patřído skupiny léků, které se nazývají antiandrogeny. Antiandrogeny

blokují účinky androgenů (mužských pohlavních hormonů).

BicalutamidKabi150mgsepoužívábuďsamostatněnebovkombinacipřichirurgickým

odstranění prostatynebo radioterapii u pacientů slokálně pokročilým stadiem rakoviny prostaty

a vysokým rizikem progrese onemocnění.

2. ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST,NEŽZAČNETEPŘÍPRAVEK

BICALUTAMID KABI 150 MG UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Bicalutamid Kabi 150 mg:

jestližejstealergický(přecitlivělý)nabikalutamidnebonakteroukolidalšísložkutohoto

přípravku(uvedenou vbodě 6: Další informace).

jestližeužívátelékyobsahujícíterfenadin,astemizolnebocisaprid(viz„Vzájemné

působení s dalšími léčivými přípravky")

jestliže jste ženanebodítě

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Bicalutamid Kabi 150 mg je zapotřebí

SdělteVašemulékaři,jestližemátejakékoliporuchyfunkcejater.Vtakovémpřípaděby

mohlabýthladinabikalutamiduveVašíkrvizvýšena.Vtomtopřípadějemožné,žeVám

budou prováděny pravidelné jaterní testy.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím,informujtesvéholékařenebolékárníkao všechlécích,kteréužívátenebojsteužívalv

nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Je obzvláště důležité

sdělit, zda užíváte některou z následujících látek:

warfarin nebo jakýkoli podobný lék na prevenci vzniku krevních sraženin.

terfenadin nebo astemizol(na sennou rýmu nebo alergii) nebo cisaprid (na žaludeční potíže).

Viz „Neužívejte přípravek Bicalutamid Kabi 150 mg"

cyklosporin(používásekpotlačeníimunitníhosystémukprevencialéčběodmítnutí

transplantovaného orgánu nebo kostní dřeně)

blokátoryvápníkových kanálů (k léčbě vysokého krevního tlaku nebo srdečních onemocnění)

cimetidin (k léčbě žaludečních vředů)

ketokonazol (používá se k léčbě plísňových infekcí kůže a nehtů)Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkemdříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

BikalutamidKabi150mgjekontraindikovánužen,aprotonesmíbýtpodávántěhotnýmnebo

kojícím ženám.

BicalutamidKabi150mgmůževyvolatobdobísníženéplodnostineboneplodnostiumuže.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tytotabletymohouzpůsobovatzávratěneboospalost.Jestližebudetemíttytopotíže,nesmíte

řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Bicalutamid Kabi 150 mg

BicalutamidKabi150mgobsahujelaktózu.PokudVámVášlékařsdělil,nesnášíteněkteré

cukry,jakojenapříkladlaktóza, poraďte se se svýmlékařem, než začnete tento léčivý přípravek

užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK BICALUTAMID KABI 150 MG UŽÍVÁ

Vždyužívejte přípravek Bicalutamid Kabi 150mgpřesně podle pokynů Vašeho lékaře. Jestliže

sinejste jistý,poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka je jedna 150 mg tableta denně.

Spolkněte celou tabletu a zapijte jivodou.

Tabletymůžete užívat nezávisle na jídle.

Pokuste se užívat tabletu každýden ve stejnou dobu.

Jestliže jste užil více přípravku Bicalutamid Kabi 150 mg, než jste měl

Informujte okamžitě svého lékaře nebo nejbližšínemocnici. Pokud je to možné, vezměte s sebou

zbylé tabletynebo oballéku, abylékař viděl, jakýlék jste užil.

Jestliže jste zapomněl užít přípravek Bicalutamid Kabi 150 mg

Zapomenete-lisivzít Vašídenní dávku, vezměte si až následující dávku již v obvyklém denním

čase. Nikdysineberte dvojitou dávku,abyste nahradil vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal užívat přípravek Bicalutamid Kabi 150 mg

Nepřestávejte užívat Vaše tablety, ikdyž se cítíte zdravý, pokud Vámto Váš lékař nedoporučil.

Máte-lijakékolidalšíotázkytýkajícísepoužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvého

lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějakovšechnyléky,můžemítitentopřípraveknežádoucíúčinky,kterésealenemusí

vyskytnout u každého.

Alergickéreakce(Méně časté:mohou se vyskytnoutažu 1 ze 100 osob):Tyto příznaky mohou

zahrnovat náhlývýskyt:

vyrážky, svědění nebo kopřivky na kůži.

otokobličeje, rtů, jazyka, hrdla nebo jiných částítěla

dýchavičnost, sípání nebo dýchací obtíže

Pokud toto nastane,okamžitě vyhledejte svého lékaře.

Rovněž okamžitě informujte svého lékaře, pokud si všimnete čehokoli znásledujícího:

Časté:mohou se vyskytnoutaž u1 z 10 osob

zežloutnutíkůženebobělmaočí(žloutenka).Totomohoubýtpříznakyjaterních

problémů nebo ve vzácných případech (vyskytují se méně než u 1 z1000 osob) jaterního

selhání.

bolest břicha

krev v moči

Méně časté:mohou se vyskytnoutažu1 ze 100 osob

Závažnánebonáhlesezhoršujícídušnost.Můžebýtdoprovázenakašlemnebovysokou

teplotou(horečkou).Totomohoubýtpříznakyzánětuplicnazývaného„intersticiální

plicní onemocnění“.

Další možné nežádoucí účinky:

Velmi časté:mohou se vyskytnoutu více než 1z10osob

kožnívyrážka

otékánía citlivost prsou

slabost

Časté:mohou se vyskytnoutaž u 1 z10 osob

návaly horka

nevolnost (nauzea)

svědění

suchost kůže

neschopnost erekce (erektilní dysfunkce)

nárůst tělesné hmotnosti

snížená chuťnasex, snížená plodnost

vypadávání vlasů/ochlupení

opětovný nebo nadměrný růst vlasů/ochlupení

snížení počtu červených krvinek (anémie). To může způsobit únavu a bledost.

ztráta chuti kjídlu

deprese

ospalost

poruchatrávení

závratě

zácpa

větry(flatulence)

bolest na hrudi

otoky

Váš doktor Vám může udělat krevní testy, aby zkontroloval/a případné změnyve Vašíkrvi.

Nemějte obavyzvýše uvedeného seznamu nežádoucích účinků. Tyto nežádoucíúčinkyse u Vás

nemusí projevit.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotnísestře.Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsou

uvedeny vtéto příbalové informaci.

5. JAK SE BICALUTAMID KABI 150 MG UCHOVÁVÁ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínkyuchovávání.

Přípravek Bicalutamid Kabi 150 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na

obalu za „ EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravkysenesmívyhazovat do odpadníchvod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svéholékárníka,jakmátelikvidovatpřípravky,kteréjižnepotřebujete.Tatoopatření

pomáhají chránit životníprostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Bicalutamid Kabi 150 mg potahované tablety obsahuje:

Léčivoulátkoujebicalutamidum.Každápotahovanátabletaobsahujebicalutamidum150

Pomocnýmilátkami jsou:Jádro tablety:

Monohydrátlaktózy,sodnásůlkarboxymethylškrobu(TypA),koloidníbezvodýoxid

křemičitý,povidon K30, magnesium-stearát.

Potahová vrstva tablety:

Potahová soustava Opadry Y-1-7000 bílá, kteráobsahuje hypromelózu (E464), makrogol 400

a oxid titaničitý(E171)

JakpřípravekBicalutamidKabi150mgpotahovanétabletyvypadáacoobsahujetoto

balení

BicalutamidKabi150mgjedodávánveforměbílýchažtéměřbílých,kulatých,

bikonvexních potahovaných tablet, na jedné straně vyraženo „DB04" , druhá strana hladká.

Tabletyjsou baleny v blistrech obsahujících 10 a 14 potahovaných tablet, přičemž jednotlivé

velikosti balení obsahují 28, 30, 50, 60, 90, 98 a 100 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechnyvelikostibalení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Fresenius KabiOncologyPlc.

LionCourt, Farnham RoadBordon,Hampshire,GU350NFVelká Británie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko Bicalutamid Kabi 150mg Filmtabletten

Belgie BicalutamideFreseniusKabi150mg,filmomhulde

tabletten

Bulharsko Bicalutamide Kabi 150 mgfilm-coated tablets

Česká republika Bicalutamid Kabi 150 mgpotahovanétablety

Německo Bicalutamid Kabi 150mg Filmtabletten

Řecko BicalutamideKabi,150mg/tab, επικαλυμέναμελεπτό

υμένιο δισκία

Francie Bicalutamide Kabi 150 mg,comprimé pelliculé

Maďarsko Bicalutamid Kabi 150 mg filmtabletta

Irsko Bicalutamide 150 mgfilm-coated tablets

Itálie Bicalutamide Kabi

Polsko Bicalutamid Kabi

Nizozemsko BicalutamideFreseniusKabi150mgfilmomhulde

tabletten

Portugalsko Bicalutamida Kabi

Rumunsko Bicalutamida Kabi 150 mgcomprimatefilmate

Slovinsko Bikalutamid Kabi 150 mg filmskoobloženetablete

Velká Británie Bicalutamide 150 mgfilm-coated tablets

Přečtěte si celý dokument

Příloha č.2k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls204979/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Bicalutamid Kabi 150 mg potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje bicalutamidum 150 mg.

Pomocné látky:

Jedna 150 mg potahovaná tableta obsahuje 266,79 mg monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovanátableta.

Bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety,na jedné straně vyraženo„DB04", druhá

strana hladká.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

BicalutamidKabi150mgjeindikován k samostatnému podávánínebo jako adjuvantníléčba při

radikálníprostatektomiineboradioterapiiupacientůslokálněpokročilýmstadiemkarcinomu

prostatya vysokýmrizikemprogrese nemoci (viz bod 5.1).

4.2 Dávkování a způsob podání

Dospělímuživčetněstaršíchpacientů:Jednatableta(150mg)jednoudenněsjídlemnebo

nezávisle na jídle.

BicalutamidKabi150mgmábýtužívánnepřetržitěpodobualespoň2let,nebododoby,kdy

dojde k progresinemoci.

Porucha funkce ledvin:U pacientů s poruchou funkce ledvin není třeba upravovat dávkování.

Porucha funkce jater:U pacientů s mírnou poruchou funkce jater není třeba upravovat dávkování.

Upacientůsestřednětěžkýmatěžkýmpoškozenímfunkcejatermůžedojít ke kumulaciléčiva

(viz bod 4.4).

4.3 Kontraindikace

Bikalutamidje kontraindikován u žen a dětí (viz bod 4.6).

Bikalutamid nesmí být podán pacientům, u kterých se vyskytla hypersenzitivní reakce na léčivou

látku nebo na kteroukoli pomocnoulátku tohoto přípravku.

Současné podáváníterfenadinu, astemizolunebo cisapridusbikalutamidemjekontraindikováno

(viz bod 4.5).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Záhájení léčbymusí být pod přímým dohledem specialisty.

Bikalutamid je rozsáhle metabolizován v játrech. Z dostupných údajůlze usuzovat, že eliminace

bikalutamidumůžebýtpomalejšíupacientůsezávažnýmpoškozenímfunkcejater,cožmůže

véstkjehozvýšenékumulaci.Protosemábikalutamidupacientůsestředně těžkýmažtěžkým

poškozením funkce jater užívat s opatrností.

Doporučuje se zvážit pravidelné sledování jaterních funkcí, abybylyzachycenypřípadnéjaterní

změny. Většina změn se očekává, že nastane během 6 měsíců od začátku léčbybikalutamidem.

Závažnápoškozeníjaterbylapozorovánapřiužíváníbikalutamiduzřídkaabylyhlášenyfatální

případy(vizbod4.8).Léčbabikalutamidemsemáukončit,pokudjsouzměnyjaterníchfunkcí

závažné.

U pacientů, u kterých došlo k progresi nemoci a kteří mají zvýšenou hladinu PSA, se doporučuje

zvážit přerušení léčbybikalutamidem.

Bylo zjištěno, že bikalutamidinhibuje cytochromP450 (CYP 3A4), proto jenutná opatrnost při

souběžnémpodávánípřípravkůmetabolizovanýchpřevážněcytochromemCYP3A4(vizbody

4.3 a 4.5).

Tentoléčivýpřípravekobsahuje266,79mgmonohydrátulaktózy.Pacientisevzácnými

dědičnýmiproblémysintolerancígalaktózy,vrozenýmdeficitemlaktázynebomalabsorpcí

glukózya galaktózyby tento přípravek neměli užívat.

Bylohlášeno,žebikalutamidmůžebýtupacientasešpatnýmmetabolizmemglukózypříčinou

ztrátyglykemické kontroly(a to např. včetně vzniku počínající cukrovky).

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Invitrostudieprokázaly,žeR-enantiomerbikalutamidujeinhibitoremCYP3A4avykazuje

menšíinhibičníúčinek vůčiaktivitě CYP 2C9, 2C19 a 2D6.

AčkoliklinickéstudiesantipyrinemjakomarkeremaktivitycytochromuP450(CYP)

neprokázalypotenciálníinterakcicytochromusbikalutamidempřisoučasnémpodávání

bikalutamidu a midazolu po dobu 28dní, byla průměrná expozice midazolu (AUC) zvýšena až o

80%. Expozice u léků s úzkým terapeutickým indexem, které jsou metabolizovány vjátrech může

býtvýznamná,jsou-lipodáványsoučasněsbikalutamidem.Ztohodůvodujesoučasnéužívání

terfenadinu,astemizoluacisapridusbikalutamidemkontraindikováno(vizbod4.3).Jetřeba

opatrnostipřisoučasnémpodáváníbikalutamiduslátkamijakojsoucyklosporinyablokátory

kalciovýchkanálů.Sníženídávkyutěchtoléčivýchpřípravkůjepotřebazejménavpřípadě,

prokáží-liseutěchtoléčivýchpřípravkůzvýšenénebonežádoucíúčinky.Ucyklosporinůse

doporučujepečlivěsledovatplazmatickéhladinyaklinickýstavpacientanapočátkuapo

ukončení léčby bikalutamidem.

Jetřebaopatrnostipřipředepisováníbikalutamidusléčivýmipřípravkyinhibujícímioxidační

pochodyvjátrech,jakojsounapř.cimetidinaketokonazol.Teoretickybytomohlovéstke

zvýšení plazmatických koncentrací bikalutamidu a nárůstu nežádoucích účinků.

In vitrostudie ukázaly, že bikalutamid může vytěsňovat kumarinová antikoagulancia a warfarin z

jejichvazbynabílkoviny.Protosedoporučujedůslednésledováníprotrombinovéhočasuu

pacientů, kteříjiž užívají kumarinová antikoagulancia a začínají užívat bikalutamid.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Bikalutamid je kontraindikován u žen, nesmí být podáván těhotnýmženámči kojícím matkám.

Fertilita:

U studií na zvířatech byly pozorovány reverzibilní poruchy samčí fertility (viz bod 5.3). Období

subfertility a infertilityjemožno předpokládat iu mužů.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studiehodnotící účinkybikalutamidunaschopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje

nebyly provedeny.

Přiřízenímotorovýchvozidelaobsluzestrojůjetřebasiuvědomit,žesemůžepříležitostně

objevitzávraťneboospalost.Pacienti,ukterýchsetyto příznakyobjeví,bymělisopatrností

vykonávat tyto činnosti.

4.8 Nežádoucí účinky

V tomto bodějsou nežádoucíúčinkydefinovány takto: velmičasté (> 1/10); časté (> 1/100 až

<1 /10); méně časté (> 1/1 000 až <1/100); vzácné (> 1/10 000 až < 1/1 000); velmivzácné (<

1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Uvětšinypacientů,kterýmbylpodávánbikalutamid(150mg)jakomonoterapie,byla

pozorovánagynekomastie/bolestprsou.Vklinickýchstudiíchsetytosymptomyprojevilyv

závažnémířeažu5%pacientů.Neočekáváse,žebygynekomastiesamovolněodeznělapo

ukončení léčby a to zejména u pacientů léčených dlouhodobě.

Jaternízměnyjsouvevzácnýchpřípadechzávažnéabylyčastopřechodné,kjejichodeznění

nebo ke zlepšení došlovprůběhu léčbyléčbě nebo pojejím přerušení.

VzhledemkekódovacímkonvencímpoužívanýchvEPCstudiíchbylynežádoucíúčinky

týkajícíse„suchépokožky“,kódovanéCOSTARTtermínem„vyrážka“.Ztohodůvodunelze

stanovitčetnostvýskytupřidávce150mgbikalutamidu,předpokládásevšakstejnáčetnost

Tabulka 1. Frekvence nežádoucích účinků

Třídy orgánových systémů Frekvence Nežádoucí účinky

Poruchykrvealymfatického

systému Časté Anémie

Poruchyimunitního systému Méně časté Hypersenzitivita,angioedéma

kopřivka

Poruchymetabolizmu a výživyČasté Sníženáchuťk jídlu

Psychiatrické poruchy Časté Snížené libido, deprese

Poruchynervového systému Časté Závratě,somnolence

Cévníporuchy Časté Návaly horka

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy Méně časté Intersticiální plicní

onemocnění d

(bylyhlášeny

fatálnípřípady)

Gastrointestinální poruchy Časté Bolest břicha, zácpa,

dyspepsie, flatulence,nauzea

Poruchyjater a žlučových cestČasté Hepatotoxicita, žloutenka,

zvýšené hladinytransamináz b

Vzácné Jaterníselhání e

(bylyhlášeny

fatálnípřípady)

Poruchykůžeapodkožní

tkáně Velmi časté Vyrážka

Časté Alopecie, hirzutismus/

nadměrnéochlupení,suchost

kůže c

,pruritus

Poruchyledvin a močových cestČasté Hematurie

Poruchy reprodukčního

systému a prsu Velmi časté Gynekomastie, citlivost prsů a

Časté Erektilní dysfunkce

Celkové poruchya reakce Velmi časté Astenie

Třídy orgánových systémů Frekvence Nežádoucí účinky

vmístě aplikace Časté Bolest na hrudi, edém

Vícenásobná vyšetření Časté Zvýšenátělesnáhmotnosti

Nežádoucíúčinkybylyzaznamenányvrámcipostmarketingovýchstudií.Četnostbylastanovenana

základěvýskytunežádoucíchúčinkůintersticiálnípneumonievrámcirandomizovanýchEPCstudiípři

podávání dávky 150 mg.

Nežádoucíúčinkybylyzaznamenányvrámcipostmarketingovýchstudií.Četnostbylastanovenana

základěvýskytunežádoucíchúčinkůjaterníhoselháníupacientůvrámciotevřenéhoramenaEPCstudií

při podávání bikalutamidu v dávce 150 mg.

Vklinickýchstudiíchbylorovněžhlášenosrdečníselhání(pozorovanésfrekvencí>1%a

vyhodnocenéošetřujícímilékařijakomožnýnežádoucíúčinek)běhemléčbybikalutamidem

společněsLHRHanalogem.Nebylaprokázánapříčinnásouvislostvznikusrdečníhoselhánís

probíhající léčbou.

4.9 Předávkování

Neexistujízkušenostis předávkovánímulidí.Neníznámospecifickéantidotum;léčbamusíbýt

symptomatická. Není pravděpodobné, že by byla dialýza účinná, protože bikalutamid se ve velké

mířeváženaplazmatickébílkovinyajehonezměněnáformanebylaprokázánavmoči.Je

indikovaná všeobecná podpůrná léčba včetně častého monitorování vitálních funkcí.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutickáskupina:Antagonistéhormonůapříbuználéčiva,

antiandrogenyATC klasifikace: L02BB03

Bikalutamidjenesteroidníantiandrogen,kterýnevykazujeendokrinníaktivitu.Vážesena

androgenníreceptorybeztoho,abyaktivovalgenovouexpresi,inhibujetedyandrogenní

stimulaci.Výsledkemtétoinhibicejeregresetumorůprostaty.Přerušeníléčbybikalutamidem

může u některých pacientů klinickyzpůsobit manifestacisyndromu z vysazení antiandrogenu.

Bikalutamidjeracemátsantiandrogennímúčinkemtéměřvýlučněsouvisejícímsjeho(R)-

enantiomerem.

Bylo studováno podávání bikalutamidu (150 mg) při léčbě lokalizovaného (Ti-T

, N0 nebo NX,

M0)nebolokálněpokročilého(T

,jakékoliN,M0;Ti-T

,N+,M0)nemestazujícího

karcinomu prostaty metodou kombinované analýzy, zahrnující 3 placebem kontrolované dvojitě

zaslepenéstudieu8113pacientů.Vtěchtostudiíchbylbikalutamid(150mg)podávánjako

bezprostředně nasazená hormonální léčba nebo jako adjuvantní léčba k radikální prostatektomii

neboradioterapii(zejménaozařováníexternímsvazkem).Přisledovánísmediánem7,4roku

bylau27,4%pacientůléčenýchbikalutamidemau30,7%pacientů,jimžbylopodáváno

placebo, zjištěna objektivní progrese onemocnění.

Sníženírizikaobjektivníprogreseonemocněníbylopozorovánovevětšiněskupinpacientů,

nejzřetelnějšívšakbylo u skupin snejvyšším rizikemprogrese onemocnění. Proto se ošetřující

lékařmůžerozhodnout,žeoptimálnístrategiípropacientasnízkýmrizikemprogrese

onemocnění, zejména při možnosti adjuvantního podávání po radikální prostatektomii, může být

odložení hormonální terapie až do objevení známek, že onemocnění progreduje.

Přisledovánísmediánemdoby7,4rokuamortalitou22,9%(HR=0,99;95%interval

spolehlivosti0,91-1,09) nebyl zjištěn žádný rozdíl v celkovém přežití.Přianalýze podskupin

pacientů však bylypozorovatelné určité trendy.

Přežitíbez progrese a celkové údaje o přežití pro pacienty s lokálně pokročilým onemocněním

jsou shrnutyvnásledujících tabulkách:

Upacientůslokalizovanýmonemocněnímpřipodáváníbikalutamiduvmonoterapiinebyly

pozoroványvýznamnérozdílyvpřežitíbezprogrese.Utěchtopacientůbylrovněžpozorován

trend k nižšímu přežitíoprotipacientůmužívajícím placebo (HR = 1,16, 95% CI 0,99 až 1,37).

Vzhledemktěmtovýsledkůmnenípovažovánpoměrrizikaaprospěchuléčbyzapříznivýpři

užívání bikalutamidu u této skupiny pacientů.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Bikalutamidjepoperorálnímpodánídobřeabsorbován.Nebylprokázánklinickyrelevantní

účinek potravyna biologickou dostupnost.

(S)-enantiomerje rychle vylučován ve srovnánís (R)-enantiomerem, jehož poločas plazmatické

eliminace je asi 1 týden.

Přikaždodenním podávání bikalutamidu se (R)-enantiomer kumuluje v plazmě asi desetinásobně

ve srovnání s (S)-enantiomeremv důsledku jeho dlouhého poločasu eliminace.

Přikaždodennímpodávání bikalutamidu v dávce 150 mg jsou dosaženy rovnovážné plazmatické

koncentrace (R)-enantiomeru 22 ^g/ml. V rovnovážném stavu představuje (R)-enantiomer, který

je převážně aktivní, 99% celkového bikalutamidu v oběhu.

Farmakokinetika(R)-enantiomeruneníovlivněnavěkem,poruchoufunkceledvinnebomírnou

ažstřednězávažnouporuchoufunkcejater.Byloprokázáno,že(R)-enantiomerjemnohem

pomalejivylučován z plazmypacientů se závážnou poruchou funkce jater.

Bikalutamid se ve velké míře váže na plazmatické bílkoviny (racemát až z 96%, (R)-enantiomer

vícenežz99%)ajerozsáhlemetabolizován(oxidacíaglukuronidací):jehometabolityjsou

vylučovány ledvinami a žlučí v přibližně stejné míře. Po té, co se bikalutamid dostane do žluče,

dochází k hydrolýze glukuronidů. V moči se modifikovaný bikalutamid nachází jen v malé míře.

Vklinickéstudiibylaupacientůléčenýchbikalutamidem(150mg)zjištěnaprůměrná

koncentrace(R)-bikalutamiduvmužskémsemenu4,9mikrogramů/ml.Množstvíbikalutamidu,

Tabulka1.Přežitíbezprogreseonemocněníulokálněpokročiléhoonemocněnípodle

terapeutických podskupin

Analyzovaná

populace Příhody (%) u

pacientůužívajících

bikalutamid Příhody (%) u

pacientůužívajících

placebo Poměrrizika(95%

interval spolehlivosti)

Pouze sledování 193/335 (57,6) 222/322 (68,9) 0,60 (0,49 až 0,73)

Radioterapie 66/161 (41,0) 86/144 (59,7) 0,56 (0,40 až 0,78)

Radikální

prostatektomie 179/870 (20,6) 213/849 (25,1) 0,75 (0,61 až 0,91)

Tabulka2.Celkovépřežitíulokálněpokročiléhoonemocněnípodleterapeutických

podskupin

Analyzovaná

populace Úmrtí (%) u

pacientů

užívajících

bikalutamid Úmrtí (%) u

pacientůužívajících

placebo Poměrrizika(95%

interval spolehlivosti)

Pouze sledování 164/335 (49,0) 183/322 (56,8) 0,81 (0,66 až 1,01)

Radioterapie 49/161 (30,4) 61/144 (42,4) 0,65 (0,44 až 0,95)

Radikální

prostatektomie 137/870 (15,7) 122/849 (14,4) 1,09 (0,85 až 1,39)

odpovídá průměrně 0,3mikrogramům/kg. Tyto hodnotyjsou nízké na to, abyvyvolaly změny u

potomstva laboratorních zvířat.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Bikalutamidjeúčinný antiandrogen ainduktor oxidázyse smíšenýmifunkcemiu zvířat. Změny

cílovýchorgánůuzvířatsouvisejísúčinkembikalutamiduazahrnujíindukcitumoru

(Leydigových, thyroidálních a jaterních buněk). Enzymatická indukce nebyla u mužů pozorována

a tato zjištění pozorovaná ve studiích na zvířatech se nepovažují za relevantní pro léčbu pacientů

s rakovinou prostaty. Atrofie semenotvorných kanálků je považována za účinek antiandrogenů a

byla pozorována u všech vyšetřovaných druhů. K úplnému odeznění atrofie varlat došlo 24 týdnů

po 12 měsíční studii toxicity opakované dávkyu potkanů, ikdyž funkční odeznění bylo zjevné v

reprodukčníchstudiích7týdnůpoukončení11týdenníhodávkovacíhoobdobí.Umuželze

očekávat období snížené subfertilityneboinfertility.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Jádro tablety

Monohydrát laktózy

Sodná sůlkarboxymethylškrobu (typ A)

Koloidníbezvodýoxid křemičitý,

Povidon K30

Magnesium-stearát

Potahová vrstva tablety

Potahová soustava OpadryY-1-7000 bílá, obsahuje:

Hypromelózu (E464)

Makrogol 400

Oxid titaničitý (E171)

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínkyuchovávání.

6.5 Druh obalu a velikost balení

PVC/Alblistrobsahující10a14potahovanýchtablet,přičemžjednotlivévelikostibalení

obsahují 28, 30, 50, 60, 90, 98, a 100 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechnyvelikostibalení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínkyuchovávání.

Všechen nepoužitýpřípravek nebo odpad musíbýt zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Fresenius Kabi Oncology Plc.

Lion Court, Farnham Road Bordon, Hampshire, GU35 0NF Velká Británie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

44/159/12-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

29.2.2012

10. DATUM REVIZE TEXTU

21.12.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace