BAYTRIL MAX

Základní informace

 • Název přípravku:
 • BAYTRIL MAX 100 mg/ ml
 • Dávkování:
 • 100mg/ ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • BAYTRIL MAX 100 mg/ml
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • skot
 • Terapeutické oblasti:
 • Fluorochinolony
 • Přehled produktů:
 • 9939591 - 100 x 1 ml - lahvička - sklo

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/032/05-C
 • Datum autorizace:
 • 05-09-2005
 • Poslední aktualizace:
 • 11-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁINFORMACE

BAYTRIL MAXinjekčníroztok

Přípraveksindikačnímomezením

1. JMÉNOAADRESADRŽITELEROZHODNUTÍOREGISTRACIADRŽITELE

POVOLENÍKVÝROBĚODPOVĚDNÉHOZAUVOLNĚNÍŠARŽE,POKUDSE

NESHODUJE

Držitelrozhodnutíoregistraci:

BAYERs.r.o.,Siemensova2717/4,15500Praha5,ČR

Výrobceodpovědnýzauvolněníšarže:

KVP,Pharma-undVeterinärprodukteGmbH,ProjensdorferStraße324,24106Kiel,Německo.

2. NÁZEVVETERINÁRNÍHOLÉČIVÉHOPŘÍPRAVKU

BAYTRILMAX100mg/mlinjekčníroztok

Enrofloxacinum

Přípraveksindikačnímomezením

3. OBSAHLÉČIVÝCHAOSTATNÍCHLÁTEK

1mlčirého,žlutéhoroztokuobsahuje:

Léčiválátka:

Enrofloxacinum 100,0mg

Pomocnélátky:

Benzylalkohol(E1519)20mg

4. INDIKACE

BaytrilMaxjeurčenkléčběbovinníchrespiratorníchonemocněníspojenýchsMannheimia

(Pasteurella)haemolitica,Pasteurellamultocida,HaemophilussomnusaMycoplasmaspp.,ukterých

klinickézkušenostipodpořenétestemcitlivostipůvodceurčíenrofloxacinjakolékvolby.

5. KONTRAINDIKACE

Rezistencevůčichinolonůmvůčinimžexistujeúplnázkříženárezistenceprotiostatním

fluorochinolonům.

6. NEŽÁDOUCÍÚČINKY

Ojedinělemohounastatpřechodnéreakcevmístěaplikace.

7. CÍLOVÝDRUHZVÍŘAT

Skot.

8. DÁVKOVÁNÍPROKAŽDÝDRUH,CESTA(Y)AZPŮSOBPODÁNÍ

Subkutánnípodání.

Jednorázovádávka7,5mgenrofloxacinuna1kgž.hm.,cožodpovídápodání7,5mlBaytrilMax/100

kgž.hm.

Maximálnídávkanajednomístoaplikaceje15ml.

9. POKYNYPROSPRÁVNÉPODÁNÍ

Aplikujteasepticky.Zdůvodumožnéhovytvořenírezistencepoužitýmpřípravkem,jakoživšemi

fluorochinolony,nepoužívejteBaytrilMaxvpřípaděslabšíchinfekcí.

10. OCHRANNÁLHŮTA

Maso:14dnů.

Mléko:84hodin(7dojení).

11. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROUCHOVÁVÁNÍ

Uchovávatmimodosahdětí.

Uchovávejtepřiteplotědo25 C.

Chraňtepředmrazem.

Dobapoužitelnostipoprvnímotevřenívnitřníhoobalu:28dní.

Nepoužívejtepouplynutídobypoužitelnostiuvedenénaobalu.

12. ZVLÁŠTNÍUPOZORNĚNÍ

Indikačníomezení:

Doporučujeseponechatfluorochinolonynaléčbuklinickýchstavů,kterémělyslabouodezvu,

neboseočekáváslabáodezvanaostatnískupinyantibiotik.

Použitífluorochinolonůbymělobýt,pokudjetomožné,založenonavýsledkutestucitlivosti.

Použitípřípravku,kteréjeodlišnéodpokynůuvedenýchvtomtosouhrnuúdajůopřípravku(SPC),

můžezvýšitprevalencibakteriírezistentníchnafluorochinolonyasnížitúčinnostterapieostatními

chinolonyzdůvodumožnézkříženérezistence.

Připoužitípřípravkujenutnovzítvúvahuoficiálníamístnípravidlaantibioticképolitiky.

BaytrilMaxjezásaditýroztok.Zasaženoukůžineboočiihneddůkladněopláchnětevodou.Nejezte,

nepijteanekuřtepřiaplikacipřípravku.

13. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROZNEŠKODŇOVÁNÍNEPOUŽITÝCHPŘÍPRAVKŮ

NEBOODPADU,POKUDJEJICHTŘEBA

Všechennepoužitýveterinárníléčivýpřípravekneboodpad,kterýpocházíztohotopřípravku,musíbýt

likvidovánpodlemístníchprávníchpředpisů.

Omožnostechlikvidacenepotřebnýchléčivýchpřípravkůseporaďtesvašímveterinárnímlékařem.Tato

opatřenínapomáhajíchránitživotníprostředí.

14. DATUMPOSLEDNÍREVIZEPŘÍBALOVÉINFORMACE

Červen2010

15. DALŠÍINFORMACE

Pouzeprozvířata.

Veterinárníléčivýpřípravekjevydávánpouzenapředpis.

Pokudchcetezískatinformaceotomtoveterinárnímléčivémpřípravku,kontaktujteprosím

příslušnéhomístníhozástupcedržitelerozhodnutíoregistraci.

Českárepublika

BAYERs.r.o.,Siemensova2717/4,15500Praha5,ČR

Tel:266101470

Fax:266101495