BAYOFLY

Základní informace

 • Název přípravku:
 • BAYOFLY
 • Léková forma:
 • Roztok pro nalévání na hřbet - pour-on
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • BAYOFLY
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • skot
 • Terapeutické oblasti:
 • Pyrethriny a pyrethroidy
 • Přehled produktů:
 • 9937325 - 1 x 500 ml - láhev - plast

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/063/98-C
 • Datum autorizace:
 • 23-06-1998
 • Poslední aktualizace:
 • 21-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE = ETIKETA

BAYOFLY 10 mg/ml roztok pro nalévání na hřbet - pour-on

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, ČR

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer Str. 324, D- 241 06 Kiel, SRN

Damco Poland Sp. z o.o, ul. Postępu 18, 02-676 Varšava, Polsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

BAYOFLY 10 mg/ml roztok pro nalévání na hřbet - pour-on

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1ml obsahuje – Cyfluthrinum 10,0 mg

Pomocné látky: Oktyldodekanol, koncentrát aromatických uhlovodíků, parafin tekutý

4.

INDIKACE

Proti mouchám, střečkům, komárům, ovádům a muchničkám u skotu všech věkových

kategorií včetně laktujících dojnic (Haematobia irritans, Haematobia stimulans, Musca

autumnalis, Hydrotaea spp., Haemotobia spp.)

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

10 ml na kus pomocí dávkovací láhve přímo na hřbet zvířete v mediální linii. Opakování

aplikace je možné podle výskytu much po 4-6 týdnech.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Pomocí dávkovací láhve přímo na hřbet v mediální linii.Odšroubujte uzávěr, držte láhev

vertikálně a stiskněte; tlakem se Bayofly Pour-on dostane do dávkovače.

Jestliže nateče do dávkovače více než 10 ml, je přebytek automaticky vrácen do láhve

v okamžiku, kdy stisk uvolníte.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před chladem a mrazem.

Uchovávejte odděleně od potravin, pití a krmiva.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat ochranné rukavice. Při

aplikaci nejíst, nepít, nekouřit.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Říjen 2014

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Česká republika

BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5,

tel.: 266 101 471

fax: 266 101 495

LÉKOVÁ FORMA:

Roztok pro nalévání na hřbet - pour- on

VELIKOST BALENÍ

500 ml

DATUM EXSPIRACE

EXP.: měsíc/rok

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/063/98-C

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

Pouze pro zvířata- veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.