BAYOFLY

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Cyfluthrin
Dostupné s:
Bayer s r. o.
ATC kód:
QP53AC
INN (Mezinárodní Name):
Cyfluthrin (Cyfluthrinum)
Léková forma:
Roztok pro nalévání na hřbet - pour-on
Terapeutické skupiny:
skot
Terapeutické oblasti:
Pyrethriny a pyrethroidy
Přehled produktů:
9937325 - 1 x 500 ml - láhev - plast
Registrační číslo:
96/063/98-C
Datum autorizace:
1998-06-23

PŘÍBALOVÁ INFORMACE = ETIKETA

BAYOFLY 10 mg/ml roztok pro nalévání na hřbet - pour-on

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, ČR

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer Str. 324, D- 241 06 Kiel, SRN

Damco Poland Sp. z o.o, ul. Postępu 18, 02-676 Varšava, Polsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

BAYOFLY 10 mg/ml roztok pro nalévání na hřbet - pour-on

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1ml obsahuje – Cyfluthrinum 10,0 mg

Pomocné látky: Oktyldodekanol, koncentrát aromatických uhlovodíků, parafin tekutý

4.

INDIKACE

Proti mouchám, střečkům, komárům, ovádům a muchničkám u skotu všech věkových

kategorií včetně laktujících dojnic (Haematobia irritans, Haematobia stimulans, Musca

autumnalis, Hydrotaea spp., Haemotobia spp.)

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

10 ml na kus pomocí dávkovací láhve přímo na hřbet zvířete v mediální linii. Opakování

aplikace je možné podle výskytu much po 4-6 týdnech.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Pomocí dávkovací láhve přímo na hřbet v mediální linii.Odšroubujte uzávěr, držte láhev

vertikálně a stiskněte; tlakem se Bayofly Pour-on dostane do dávkovače.

Jestliže nateče do dávkovače více než 10 ml, je přebytek automaticky vrácen do láhve

v okamžiku, kdy stisk uvolníte.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před chladem a mrazem.

Uchovávejte odděleně od potravin, pití a krmiva.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat ochranné rukavice. Při

aplikaci nejíst, nepít, nekouřit.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Říjen 2014

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Česká republika

BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5,

tel.: 266 101 471

fax: 266 101 495

LÉKOVÁ FORMA:

Roztok pro nalévání na hřbet - pour- on

VELIKOST BALENÍ

500 ml

DATUM EXSPIRACE

EXP.: měsíc/rok

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/063/98-C

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

Pouze pro zvířata- veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

BAYOFLY 10 mg/ml roztok pro nalévání na hřbet - pour-on

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka:

Cyfluthrinum

10,0 mg/ml

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Roztok pro nalévání na hřbet - pour-on

Čirý nažloutlý roztok

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Skot.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Proti mouchám, střečkům, komárům, ovádům a muchničkám u skotu všech věkových

kategorií včetně laktujících dojnic (Haematobia irritans, Haematobia stimulans, Musca

autumnalis, Hydrotaea spp., Haemotobia spp.)

4.3

Kontraindikace

Nejsou

4.4

Zvláštní upozornění

Nejsou.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Zabraňte kontaktu přípravku s kůží a sliznicemi. Používejte ochranné rukavice při aplikaci

přípravku. Nejezte, nepijte a nekuřte během aplikace přípravku. V případě kontaktu přípravku

s kůží omyjte zasažené místo ihned vodou a mýdlem. Pokud dojde k zasažení očí,

vypláchněte je dostatečným množstvím vody. Pokud se dostaví potíže, vyhledejte lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Přípravek je určen

pouze k vnější aplikaci.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Jako u ostatních pyrethroidů mohou být po aplikaci Bayofly zřídka pozorovány přechodné

známky neklidu.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Neuplatňuje se.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

4.9

Podávané množství a způsob podání

100,0 mg účinné látky na kus, tj. 10 ml na kus pomocí dávkovací láhve přímo na hřbet

zvířete v mediální linii. (Při 500 kg ž. hm. odpovídá 0,2 mg Cyfluthrinu na 1 kg ž. hm.)

Opakování aplikace je možné podle výskytu much po 4-6 týdnech.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Jako u ostatních pyrethroidů může vést předávkování k přechodnému podráždění

projevujícím se kmitáním ocasu a lízáním boků. Náhodné požití nebo aplikace na poraněnou

kůži se může projevit známkami intoxikace – např. slinění , třes, hyperaktivita a parestezie.

Není známé specifické antidotum.

4.11

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

5.

FARMAKOLOGICKÉ IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Pyrethriny a pyrethroidy,

ATCvet kód: QP53AC12

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Po aplikaci přípravku je účinná látka v něm obsažená rozptýlena po celé ploše těla. Když se

mouchy dostanou do kontaktu s účinnou látkou, vstřebají prostřednictvím smyslových orgánů

a intersignálními membránami dostatečnou koncentraci, která je pro ně smrtelná.

Mechanismus účinku spočívá v působení na jejich nervový systém. Látka způsobí chvění a

křeče,následuje paralýza a smrt. Pyrethroid udržuje Na + vně nervového vlákna a tím ruší

přenos přesných nervových signálů.

5.2

Farmakokinetické údaje

Bayofly Pour-on se vyznačuje výbornou účinností proti všem hospodářsky důležitým

mouchám na pasoucím se skotu, včetně kmenů rezistentních na chlorované uhlovodíky,

organofosfáty a karbamáty. Účinek proti mouchám rodu Haematobia je 100%. Muchničky

a mouchy rodu Musca, Morrelia, Hydrotaca a Stomoxys jsou značně zredukovány. Přípravek

působí 4-6 týdnů, déšť jeho působení neovlivňuje. Nicméně by mělo být pamatováno na

skutečnost, že počasí určuje životní cyklus much a intenzitu jejich napadání.

5.3

Environmentální vlastnosti

Přípravek je toxický pro včely a vodní organismy, jeho vstup do vodních ekosystémů může

být příčinou dlouhotrvajících změn v životním prostředí. Zamezte kontaminaci vodních toků

přípravkem nebo odpadem, který pochází z tohoto přípravku.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Oktyldodekanol

Koncentrát aromatických uhlovodíků

Parafin tekutý

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu 5 let.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před chladem a mrazem.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Balení 500 ml - láhev z měkkého průhledného PE/EVOH se dvěma hrdly se 2 šroubovacími

polypropylenovými uzávěry, bez vnějšího přebalu.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého

přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Přípravek je toxický pro včely a vodní organismy, jeho vstup do vodních ekosystémů může

být příčinou dlouhotrvajících změn v životním prostředí. Zamezte kontaminaci vodních toků

přípravkem nebo odpadem, který pochází z tohoto přípravku.

Léčivý přípravek se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, ČR

Tel: 266 101 470

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/063/98-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

23.6.1998, 21.12.2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Prosinec 2010

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace