Baycox Bovis

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Baycox Bovis 50 mg/ ml
 • Dávkování:
 • 50mg/ ml
 • Léková forma:
 • Perorální suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Baycox Bovis 50 mg/ml
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • telata
 • Terapeutické oblasti:
 • Triazinů
 • Přehled produktů:
 • 9935741 - 1 x 100 ml - láhev - plast; 9935128 - 1 x 250 ml - láhev - plast; 9935167 - 1 x 1000 ml - láhev - plast; 9937366 - 1 x 2500 ml - nádoba na záda - -; 9900362 - 1 x 1000 ml - nádoba na záda - -

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/004/07-C
 • Datum autorizace:
 • 25-01-2007
 • Poslední aktualizace:
 • 20-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Baycox Bovis 50 mg/ml perorální suspenze

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci :

BAYER s.r.o., Siemensova 2717, 155 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer Str. 324, 241 06 Kiel, SRN

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Baycox Bovis

50 mg/ml perorální suspenze

Toltrazurilum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml obsahuje:

Léčivá látka:

Toltrazurilum

50,0 mg

Pomocné látky:

Natrium-benzoát (E211)

2,1 mg

Natrium-propionát (E281)

2,1 mg

4.

INDIKACE

Prevence klinických příznaků kokcidiózy a na snížení vylučování kokcidií u ustájených telat

určených na budoucí produkci mléka pro lidskou spotřebu ( dojnice)

na farmách

s potvrzeným výskytem kokcidiózy způsobené Eimeria bovis nebo Eimeria zuernii.

5.

KONTRAINDIKACE

Z environmentálních důvodů:

Nepoužívat u telat nad 80 kg živé hmotnosti.

Nepoužívat ve výkrmových chovech na telecí nebo hovězí maso.

Další informace viz. odstavec 12 „Zvláštní upozornění“

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot ( telata na mléčných farmách)

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Každé zvíře by mělo být ošetřeno jednorázovou perorální dávkou 15 mg toltrazurilu/ kg

ž. hm., což odpovídá 3,0 ml orální suspenze na 10 kg ž. hm.

Před použitím protřepat.

Při léčbě skupiny zvířat stejného plemene a stejného nebo podobného věku by měla být

dávka vypočtena podle nejtěžšího zvířete ve skupině.

K zajištění podání odpovídající dávky by se měla co nejpřesněji určit živá hmotnost.

K dosažení maximálního přínosu by se zvířata měla ošetřit před očekávaným počátkem

klinických příznaků, tj. v prepatentní periodě.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Nejsou.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso telat: 63 dnů

Mléko: Nepoužívat u laktujících dojnic, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 6 měsíců.

Po 1. otevření obalu stanovte datum likvidace zbylého množství přípravku v obalu a to na základě

doby použitelnosti po prvním otevření uvedené v této příbalové informaci. Toto datum napište na

místo k tomu určené na etiketě.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Jako u ostatních antiparazitik časté a opakované používání antiprotozootik stejné třídy může

vést ke vzniku rezistence.

Doporučuje se ošetřit všechna telata v kotci.

Hygienická opatření mohou redukovat riziko bovinní kokcidiózy. Proto se doporučuje

souběžně zlepšit hygienické podmínky ve stáji, především dbát na sucho a čistotu.

K dosažení maximálního přínosu by se zvířata měla ošetřit před očekávaným počátkem

klinických příznaků, tj. v prepatentní periodě.

Klinická kokcidióza projevující se

u jednotlivých zvířat průjmem může vyžadovat

podpůrnou terapii.

Hlavní metabolit toltrazurilu, toltrazuril sulfone (ponazuril), je v půdě jak perzistentní

(poločas rozkladu > 1 rok) tak mobilní sloučenina, která může být toxická pro rostliny.

Za účelem ochrany rostlin před nežádoucími účinky léčivé látky a ochrany před možnou

kontaminací spodních vod nesmí chovatelé hnojit půdu hnojem od ošetřených zvířat, aniž

by ho zředili hnojem od zvířat neošetřených. Hnůj od ošetřených zvířat musí být zředěn

nejméně trojnásobným množstvím hnoje od neošetřených zvířat, než může být použit

k hnojení půdy.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky: Neuplatňuje se.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce: Nejsou známy.

Je dobře tolerovaný u telat i po trojnásobném předávkování bez příznaků intolerance.

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být

mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

V případě náhodného potřísnění pokožky ihned opláchněte zasažené místo vodou.

V případě náhodného zasažení očí okamžitě vypláchněte zasažené oko proudem čisté vody.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Březen 2012

15.

DALŠÍ INFORMACE

100 ml láhev

250 ml láhev

1000 ml láhev

1000 ml kontejner na záda

2500 ml kontejner na záda

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.