BANMINTH PLUS

Základní informace

 • Název přípravku:
 • BANMINTH PLUS 300 300
 • Dávkování:
 • 300
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • BANMINTH PLUS 300 300
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Chinolinové deriváty a příbuzné látky
 • Přehled produktů:
 • 9938887 - 2 x 1 tableta - blistr - -; 9938888 - 4 x 1 tableta - blistr - -; 9938889 - 10 x 1 tableta - blistr - -; 9938890 - 20 x 1 tableta - blistr - -; 9938891 - 100 x 1 tableta - blistr - -; 9902252 - 2 x 1 tableta - blistr - -; 9902253 - 4 x 1 tableta - blistr - -; 9902254 - 10 x 1 tableta - blistr - -; 9902255 - 20 x 1 tableta - blistr - -; 9902256 - 100 x 1 tableta - blistr - -

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/071/99-C
 • Datum autorizace:
 • 02-12-1999
 • Poslední aktualizace:
 • 11-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁINFORMACE

BanminthPlus300potahovanétabletypropsy

1. JMÉNOAADRESADRŽITELEROZHODNUTÍOREGISTRACIADRŽITELE

POVOLENÍKVÝROBĚODPOVĚDNÉHOZAUVOLNĚNÍŠARŽE,POKUDSE

NESHODUJE

Držitelrozhodnutíoregistraci:

ZoetisČeskárepublika,s.r.o., Stroupežnického 17,150 00 Praha5,Českárepublika

Výrobceodpovědnýzauvolněníšarže:

FarmaSierraManufacturing,Ctra.DeIrun,Km26200,28700SanSebastiandelosReyes,Madrid,

Španělsko

2. NÁZEVVETERINÁRNÍHOLÉČIVÉHOPŘÍPRAVKU

BanminthPlus300potahovanétabletypropsy

Epsiprantelum

Pyrantelum

3. OBSAHLÉČIVÝCHAOSTATNÍCHLÁTEK

Jednahnědáažtmavěčervená,potahovanátabletaspůlícírýhouobsahuje:

Léčivá(é)látka(y):

Epsiprantelum 25mg

Pyrantelum(utembonas) 22,7mg(65,4mg)

Pomocnélátky:

PotahovávrstvaOpadryOY-S-9416(E172),hnědá

4. INDIKACE

BanminthPlusješirokospektréantihelmintikumkléčběcestodóz(tasemnice)anematodóz

(škrkavky,měchovci)upsů.Jeúčinnýprotinásledujícímparazitům:

Tasemnice(Cestoda) Dipylidiumcaninum,Taeniahydatigena,

Taeniapisiformis,Echinococcusgranulosus

aEchinococcusmultilocularis

Škrkavky ToxocaracanisaToxascarisleonina

Měchovci UncinariastenocephalaaAncylostomacaninum

BanminthPlusmůžebýtpoužitkléčběklinickyzjevnéhozačervenínebojakosoučástpravidelného

preventivníhoantiparazitárníhoprogramu.

5. KONTRAINDIKACE

Nejsouznámy.

6. NEŽÁDOUCÍÚČINKY

Nejsouznámy.

7. CÍLOVÝDRUHZVÍŘAT

Psi.

8. DÁVKOVÁNÍPROKAŽDÝDRUH,CESTA(Y)AZPŮSOBPODÁNÍ

Přípravekjeurčenpouzekperorálnímupodání

Doporučenádávkaje10,5mgkombinaceúčinnýchlátek,obsahující5,5mgepsiprantelua5,0mg

pyrantelu(jakopyrantelpamoátu)/kgž.hm

Doporučenédávkovacíschéma:

živáhmotnost

(kg) Počettablet

naléčebnoudávku

1-2 ½

3-4 1

5-6 1½

7-9 2

10-13 3

Štěňata

ŠtěňatabymělabýtléčenapřípravkemBanminthPlusod2-4týdnůvěkuadáleve4,6,8,10a12

týdnechvěku,dálepakvměsíčníchintervalechaždo6měsícůvěku.

Dospělípsi

Každých6měsíců,nebopokudjetonezbytné,častěji,zejménapřiprevencicestodózy(1xměsíc).

Kojícífeny

Léčitv2-týdenníchintervalechdo4týdnůpoodstavu.

9. POKYNYPROSPRÁVNÉPODÁNÍ

Žádná.

10. OCHRANNÁLHŮTA

Neníurčenopropotravinovázvířata.

11. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROUCHOVÁVÁNÍ

Uchovávatmimodosahdětí.

Uchovávejtepřiteplotědo25 C.

Nepoužívejtepouplynutídobypoužitelnostuvedenénaobalu.

12. ZVLÁŠTNÍUPOZORNĚNÍ

Dietníopatřenínenípředepsáno.

Pozornostmusíbýtvěnovánazamezeníreinfekcepsůdůslednýmdodržovánímhygienyaprevencí

přednapadenímmezihostiteli,jakonapř.blechamiatepelněneopracovanýmidoplňkykrmiva(např.

syrovévnitřnostikrálíka).

Pomanipulacispřípravkemsiumyjteruce.

Vpřípaděnáhodnéhopozřenívyhledejteihnedlékařskoupomocaukažtepříbalovouinformacinebo

etiketupraktickémulékaři.

13. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROZNEŠKODŇOVÁNÍNEPOUŽITÝCHPŘÍPRAVKŮ

NEBOODPADU,POKUDJEJICHTŘEBA

Všechennepoužitýveterinárníléčivýpřípravekneboodpad,kterýpocházíztohotopřípravku,musíbýt

likvidovánpodlemístníchprávníchpředpisů.

14. DATUMPOSLEDNÍREVIZEPŘÍBALOVÉINFORMACE

Červen2013

15. DALŠÍINFORMACE

Interakcesdalšímiléčivýmipřípravkyadalšíformyinterakce

Nepodávatsoučasněspřípravkyobsahujícímipiperazin,levamizolaorganofosfáty.

Lzepoužítběhemhárání,březostialaktace.Nezvyšujtedoporučenoudávkupřiléčběbřezíchfen.

Léknemávlivnaspermatogenesiupsů

Příznakyakutnítoxicityjsou:zvraceníaprůjem.Nejsouznámažádnáantidota,adoporučujese

symptomatickáléčba.

Pouzeprozvířata.

Veterinárníléčivýpřípravekjevydávánbezpředpisu.

Velikostbalení:2,4,10,20,100tablet.

Natrhunemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Pokudchcetezískatinformaceotomtoveterinárnímléčivémpřípravku,kontaktujteprosím

příslušnéhomístníhozástupcedržitelerozhodnutíoregistraci:

ZoetisČeskárepublika,s.r.o.

Stroupežnického17,15000Praha5

Českárepublika

Tel:+420283004111

E-mail: infovet.cz@zoetis.com