BANMINTH Katze pasta 115.3 mg/g Perorální pasta

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Pyrantel
Dostupné s:
Zoetis Česká republika s.r.o. (2)
ATC kód:
QP52AF
INN (Mezinárodní Name):
Pyrantel (Pyranteli embonas)
Dávkování:
115.3mg/g
Léková forma:
Perorální pasta
Terapeutické skupiny:
kočky
Terapeutické oblasti:
Tetrahydropyrimidines
Přehled produktů:
Kódy balení: 9902242 - 1 x 2 g - aplikátor; 9935450 - 2 x 1 g - aplikátor
Registrační číslo:
96/1192/94-C
Datum autorizace:
1994-11-23

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Banminth Katze 115,3 mg/g perorální pasta pro kočky

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o., Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Zoetis Belgium SA, Rue Laid Burniat 1,1348 Louvain-la-Neuve, Belgie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Banminth Katze 115,3 mg/g perorální pasta pro kočky

Pyranteli embonas

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 gram světležluté, neprůhledné perorální pasty obsahuje:

Léčivá(é) látka(y):

Pyranteli embonas

115,30 mg

(odpovídá 40,0 mg Pyrantelum báze)

Pomocné látky:

Metylparaben (E218)

1,8 mg

Propylparaben (E216)

0,2 mg

4.

INDIKACE

Prevence a léčba infekcí u koček způsobených oblými červy nacházejícími se v lumenu střeva:

Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma ssp. a Uncinaria stenocephala.

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kočky.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dávka: 20 mg pyrantel báze na kg ž.hm.

Dávka je jeden dílek na stupnici aplikátoru/kg ž. hm. Aplikátor o obsahu 2 g postačuje na odčervení

kočky o hmotnosti 4 kg a aplikátor 3 g na 6 kg ž.hm.

Odčervovací program:

Koťata do 12 týdnů stáří: první odčervení ve stáří 3 týdny a další v intervalu 3 týdnů, tj. 3., 6., 9. a 12.

týden věku.

Koťata od 12. týdne stáří: v dobrých zoohygienických podmínkách postačuje jedno odčervení za 3

měsíce.

Matky koťat: současně s koťaty.

Dospělé kočky: 4-krát ročně.

Začervení oblými červy nebo měchovci

Pokud jsou zjevné klinické příznaky začervení, nebo je stanovena přítomnost oblých červů nebo

měchovců koprologicky, doporučuje se přípravek aplikovat dvakrát v odstupu dvou týdnů.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

K zajištění správného dávkování je třeba nastavit píst na hodnotu nula. Před podáním zvířeti odstraňte

zátku, stlačte opatrně píst tak, aby jeho konec dosáhl značky nula a zlikvidujte pastu, která byla

vytlačena. Potom vsuňte nástavec aplikátoru na kořen jazyka a vytlačte požadovanou dávku. Pasta

může být také smíchána s krmivem. V tomto případě je důležité, aby krmiva bylo takové množství,

které sní kočka najednou.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Chraňte před chladem a mrazem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnost uvedené na obalu.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Po použití umýt ruce a ostatní části těla, které přišly do styku s přípravkem.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Leden 2018

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Registrované velikost balení: 2 g, 3 g

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5

Česká republika

Tel: +420 257 101 111

E-mail: infovet.cz@zoetis.com

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Banminth Katze 115,3 mg/g perorální pasta pro kočky

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 gram pasty obsahuje

Léčivá(é) látka(y):

Pyranteli embonas

115,30 mg

(odpovídá 40,0 mg Pyrantelum báze)

Pomocné látky:

Metylparaben (E218)

1,8 mg

Propylparaben (E216)

0,2 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Perorální pasta.

Světležlutá, neprůhledná pasta.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Kočky

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Prevence a léčba infekcí u koček způsobených oblými červy nacházejícími se v lumenu střeva:

Toxocara cati, Toxascaris leonina, Ancylostoma ssp. a Uncinaria stenocephala.

4.3

Kontraindikace

Nejsou známy.

4.4

Zvláštní upozornění <pro každý cílový druh>

Nejsou.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Žádné.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Po použití umýt ruce a ostatní části těla, které přišly do styku s přípravkem.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nejsou známy.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Lze použít během březosti a laktace. Žádné nežádoucí účinky nebyly pozorovány nebo popsány v

pokusech ani při použití vyšších než doporučených dávek.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nepodávat současně piperazin.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Dávka: 20 mg pyrantel báze na kg ž.hm.

Dávka je jeden dílek na stupnici aplikátoru/kg ž. hm. Aplikátor o obsahu 2g postačuje na odčervení

kočky o hmotnosti 4 kg a aplikátor 3 g na 6 kg ž.hm.

Aplikace: K zajištění správného dávkování je třeba nastavit píst na hodnotu nula. Před podáním zvířeti

odstraňte zátku, stlačte opatrně píst tak, aby jeho konec dosáhl značky nula a zlikvidujte pastu, která

byla vytlačena. Potom vsuňte nástavec aplikátoru na kořen jazyka a vytlačte požadovanou dávku.

Pasta může být také smíchána s krmivem. V tomto případě je důležité, aby krmiva bylo takové

množství, které sní kočka najednou.

Odčervovací program:

Koťata do 12 týdnů stáří: první odčervení ve stáří 3 týdny a další v intervalu 3 týdnů, tj. 3., 6., 9. a 12.

týden věku.

Koťata od 12. týdne stáří: v dobrých zoohygienických podmínkách postačuje jedno odčervení za 3

měsíce.

Matky koťat: současně s koťaty.

Dospělé kočky: 4-krát ročně.

Začervení oblými červy nebo měchovci

Pokud jsou zjevné klinické příznaky začervení, nebo je stanovena přítomnost oblých červů nebo

měchovců koprologicky, doporučuje se přípravek aplikovat dvakrát v odstupu dvou týdnů.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Přípravek je velmi málo toxický a jeho předávkování by nemělo vyvolat žádné nežádoucí reakce ani u

koťat ani u dospělých koček.

4.11

Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Anthelminika, tetrahydropyrimidiny

ATCvet kód: QP52AF02

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Pyrantel pamoat patří do skupiny tetrahydropyrimidinových anthelmintik. Má široké spektrum účinku

proti většině gastrointestinálních helmintů zvířat a lidí.

Je účinný proti následujícím helmintům koček:

- Toxocara cati

- Toxascaris leonina

- Ancylostoma caninum

- Ancylostoma braziliense

- Ancylostoma tubaeforme

- Uncinaria stenocephala

Pyrantel působí jako agonista na acetylcholinových (Ach) receptorech svalových buněk nematodů, což

vede k neuromuskulární blokádě charakteristické pro depolarizující látky. Tak dochází k spastické

paralýze helmintů a jejich vypuzení z hostitele. V doporučených dávkách je pyrantel pamoát účinný

proti více jak 90% dospělých a L

- larvy oblých červů u koček.

5.2

Farmakokinetické údaje

Pyrantel pamoát je relativně nerozpustný a slabě resorbovatelný ze střeva. Bezpečnost přípravku je

vysoká; akutní toxicita vyjádřená LD

-představuje dávku více jak 7000 mg/kg, což je 121-násobné

překročení doručené dávky. Účinnost se omezuje na parazity přítomné v střevním lumen. Malé

množství pyrantelu resorbovaného do organismu je rychle metabolizováno, přičemž tyto metabolity

nemají žádný toxický vliv na organismus.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Metylparaben (E218)

Propylparaben (E216)

Natrium-alginát

Sorbitol 70% krystalizující

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Čištěná voda.

6.2

Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu 3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

Chraňte před chladem a mrazem.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Polyethylenový (LDPE) aplikátor se stupnicí po 0,5 g v rozpětí 0,5-2 g resp. 0,5-3 g a s ochranným

uzávěrem. Aplikátor je vložen do papírové krabičky.

Velikost balení: 2 g, 3 g

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zoetis Česká republika, s.r.o., Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/1192/94-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

23.11.1994, 30.11.1999, 15.3.2005, 23.2.2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Leden 2018

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace