AZITROX 500MG Potahovaná tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
DIHYDRÁT AZITHROMYCINU (AZITHROMYCINUM DIHYDRICUM)
Dostupné s:
Zentiva, k.s., Praha
ATC kód:
J01FA10
INN (Mezinárodní Name):
THE DIHYDRATE FORM OF AZITHROMYCIN (AZITHROMYCINUM DIHYDRICUM)
Dávkování:
500MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
3 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
AZITHROMYCIN
Přehled produktů:
AZITROX
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
15/ 273/01-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
8594739012769

sp.zn. sukls320291/2019

Příbalová informace: informace pro uživatele

Azitrox 500

mg potahované tablety

azithromycinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Azitrox a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Azitrox užívat

Jak se přípravek Azitrox užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Azitrox uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Azitrox a k

čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Azitrox je azithromycin. Azithromycin patří do skupiny makrolidových

antibiotik. Má široké spektrum účinnosti a prokázal se jako účinný proti velkému množství kmenů

mikroorganismů.

Přípravek Azitrox je indikován k léčbě následujících infekčních onemocnění:

-

infekce horních cest dýchacích: bakteriální zánět hltanu, mandlí, vedlejších dutin nosních a

středního ucha

-

infekce dolních cest dýchacích: bakteriální zánět průdušek, zápal plic

-

infekce kůže a měkkých tkání: migrující erytém (zarudnutí, první stádium Lymeské borreliózy –

infekce po kousnutí infikovaným klíštětem), růže, bakteriální puchýřovitá onemocnění kůže a

hnisavé záněty kůže

pohlavně přenosné chlamydiové infekce (záněty močové trubice, děložního čípku)

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Azitrox užívat

Neužívejte přípravek Azitrox

:

-

jestliže jste alergický(á) na azithromycin nebo na jiné makrolidové antibiotikum a nebo na

kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Azitrox je zapotřebí, jestliže:

-

máte těžkou poruchu funkce jater nebo ledvin, máte závažné srdeční poruchy či poruchy

srdečního rytmu, jako je syndrom dlouhého QT intervalu (prokázaný na elektrokardiogramu –

EKG), máte velmi nízké hladiny draslíku nebo hořčíku v krvi,

-

se u Vás rozvinou příznaky další infekce,

-

užíváte námelové alkaloidy, jako je ergotamin (k léčbě migrény), protože tyto léky se nemají

užívat současně s azithromycinem (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Azitrox“),

-

máte určitý druh svalové slabosti nazývaný myasthenia gravis, - máte nervové (neurologické)

nebo duševní (psychiatrické) problémy.

Další léčivé přípravky a přípravek Azitrox

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Azitrox může reagovat s některými jinými léky. Informujte svého lékaře nebo lékárníka,

pokud užíváte některý z následujících léků:

-

antacida – používána při pálení žáhy a poruchách trávení.

-

ergotamin (používaný k léčbě migrény) – nemá se užívat současně, protože se mohou objevit

závažné nežádoucí účinky (pocity necitlivosti nebo brnění v končetinách, svalové křeče, bolesti

hlavy, křeče, bolesti břicha nebo bolest na hrudi).

-

warfarin nebo podobné léky k ředění krve. Přípravek Azitrox může naředění krve ještě zvýšit.

-

cisaprid (k léčbě žaludečních obtíží) – nemá se užívat současně, protože může vyvolat závažné

srdeční poruchy (prokázané na elektrokardiogramu – EKG).

-

terfenadin (k léčbě senné rýmy) – nemá se užívat současně, protože může vyvolat závažné

srdeční poruchy (prokázané na elektrokardiogramu – EKG).

-

zidovudin nebo nelfinavir – používané k léčbě HIV infekcí. Současné užívání nelfinaviru a

přípravku Azitrox může způsobit, že se u Vás vyskytne více nežádoucích účinků uvedených v

této příbalové informaci.

-

rifabutin – používaný k léčbě tuberkulózy (TBC).

-

chinidin, prokainamid, dofetilid, amiodaron nebo sotalol – používané k léčbě poruch srdečního

rytmu.

-

cyklosporin – používaný k zabránění odmítnutí transplantovaného orgánu. Lékař Vám bude

pravidelně kontrolovat hladiny cyklosporinu v krvi a může Vám změnit dávku.

-

citalopram – antidepresivum.

-

moxifloxacin nebo levofloxacin (antibiotika)

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některý z následujících léků. Přípravek Azitrox

může zesílit účinek těchto léků. Lékař Vám může změnit dávku:

-

triazolam, midazolam (sedativa),

-

theofylin – používaný při dýchacích obtížích, jako je asthma bronchiale a chronická obstrukční

plicní nemoc (CHOPN),

-

digoxin – používaný k léčbě srdečních poruch,

-

pimozid – používaný k léčbě duševních poruch,

-

kolchicin – používaný k léčbě dny a familiární středozemní horečky.

Přípravek Azitrox

s

jídl

em

a pití

m

Jídlo a pití neovlivňuje účinek přípravku Azitrox.

Těhotenství

,

kojení

a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. O použití

azithromycinu během těhotenství nejsou k dispozici dostatečné informace. Proto byste neměla užívat

přípravek Azitrox během těhotenství, pokud Vám to lékař výslovně nedoporučil.

Azithromycin částečně přechází do mateřského mléka, proto se nemá přípravek Azitrox užívat, pokud

kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nejsou k dispozici údaje o vlivu azithromycinu na schopnost řídit dopravní prostředky nebo

obsluhovat stroje.

3.

Jak se

přípravek Azitrox užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí, včetně starších pacientů,

a

děti s

tělesnou hmotností

nad 45 kg

-

Při léčení infekcí horních a dolních cest dýchacích a infekcí kůže a měkkých tkání (kromě

migrujícího erytému) je celková dávka azithromycinu 1 500 mg, která má být užita během 3

dnů (500 mg jednou denně).

-

Při léčení migrujícího erytému je celková dávka azithromycinu 3 g, která se má podávat

následovně: 1 000 mg (dvě 500mg tablety v jednotlivé dávce) první den a dále 500 mg jednou

denně od druhého do pátého dne.

-

Při léčení pohlavně přenosných chorob je dávka 1 000 mg podávaná v jedné perorální dávce.

-

Při léčení nekomplikovaných zánětů močové trubice, děložního čípku a pánve se podává

500 mg první den, 250 mg po další 4 dny.

Tablety přípravku Azitrox jsou vhodné pouze pro děti s tělesnou hmotností nejméně 45 kg, kterým se

podávají stejné dávky jako dospělým.

Starší pacienti

Dávkování u starších pacientů je stejné jako u dospělých

Pacienti s poruchou funkce ledvin

U pacientů s mírně porušenou funkcí ledvin není nutná úprava dávky. Opatrnosti je třeba při podávání

přípravku Azitrox pacientům se závažnou poruchou funkce ledvin.

Pacienti s poruchou funkce jater

Přípravek Azitrox nemá být podáván pacientům se závažným jaterním onemocněním

Jestliže jste užil(a) více přípravku Azitrox, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) větší počet tablet současně nebo při náhodném pozření léku dítětem, vyhledejte

okamžitě lékaře, i když nejsou přítomny příznaky předávkování. Ukažte lékaři zbývající balení tablet.

Předávkování se projevuje přechodnou ztrátou sluchu, silným pocitem na zvracení, zvracením a

průjmem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Azitrox

Užijte dávku, jakmile si to uvědomíte a dále pokračujte dle předpisu. Nezdvojujte následující dávku,

abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Azitrox

Nikdy neukončujte léčbu přípravkem sami, ale nejdříve se poraďte se svým lékařem. Pokud není

předepsaná léčba úplně ukončena, infekce se může vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Přípravek Azitrox je obvykle dobře snášen.

Pokud se u Vás vyskytnou některé z následujících příznaků závažné alergické reakce, přestaňte

tento přípravek užívat a ihned vyhledejte lékaře nebo navštivte pohotovost v nejbližší nemocnici

kožní výsev, který je charakterizován rychlým výskytem míst s červenou kůží pokrytou malými

pustulami (puchýřky naplněnými bílou/žlutou tekutinou) (akutní generalizovaná pustulóza) –

frekvence výskytu vzácné

náhlé potíže s dýcháním, mluvením nebo polykáním

-

otoky rtů, jazyka, obličeje a krku

-

silné závratě

nebo

kolaps

závažná nebo svědivá vyrážka, zejména s výsevem puchýřů a bolestivostí očí, úst a pohlavních orgánů

(Stevensův-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza, erythema multiforme)

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Velmi časté

(mohou postihnout 1 a více z 10 pacientů)

-

průjem

Časté

(mohou postihnout 1 až 10 ze 100 pacientů)

-

bolesti hlavy

-

zvracení, bolesti břicha, pocit na zvracení

-

snížený počet lymfocytů (druh bílých krvinek), zvýšený počet eozinofilů, bazofilů, monocytů

a neutrofilů (druhy bílých krvinek), snížená hladina hydrogenuhličitanů v krvi

Méně časté

(mohou postihnout 1 až 10 z 1 000 pacientů)

-

kandidóza (kvasinkové infekční onemocnění), poševní infekce; zápal plic, houbové infekce,

bakteriální infekce, zánět hltanu, zánět žaludku a tenkého střeva, rýma, kandidóza dutiny ústní

-

snížení počtu některých typů bílých krvinek (leukopenie, neutropenie), zvýšení počtu určitého

typu bílých krvinek (eozinofilie)

-

přecitlivělost na některé látky (hypersenzitivita)

-

ztráta chuti k jídlu (anorexie)

-

nervozita, nespavost

-

závrať, ospalost, porucha vnímání chuti, porucha čití – mravenčení, brnění, svědění (parestézie)

-

poškození zraku

-

poškození ucha, pocit závratě (vertigo)

-

bušení srdce

-

návaly horka

-

dýchací potíže, dušnost, krvácení z nosu

-

zácpa, nadýmání, trávicí potíže, zánět žaludku, potíže při polykání, břišní distenze (roztažení)

sucho v ústech, říhání, vředy v ústech, nadměrná tvorba slin

-

vyrážka, svědění, kopřivka, zánět kůže, suchá kůže, nadměrné pocení

-

osteoartróza (onemocnění kloubů), bolesti svalů, zad a šíje

-

pálivá a řezavá bolest při močení, bolest ledvin

-

krvácení mimo menstruační cyklus, onemocnění varlat

-

otoky (např. v obličeji nebo dolních končetin), celková tělesná slabost, malátnost, únava, bolest

na hrudi, horečka

-

zvýšené hladiny enzymů, které poukazují na onemocnění jater; zvýšené hladiny bilirubinu

(žlučového barviva), močoviny, kreatininu a alkalické fosfatázy v krvi; abnormální hladiny

draslíku a sodíku v krvi (poukazují na funkci ledvin); zvýšené hladiny chloridů, glukózy a

hydrogenuhličitanů; zvýšení počtu krevních destiček; snížení hematokritu (podíl červených

krvinek na celkovém objemu krve)

-

komplikace po výkonu

Vzácné

(mohou postihnout 1 až 10 z 10 000 pacientů)

-

neklid

-

abnormální funkce jater, cholestatická žloutenka

-

citlivost na světlo

-

kožní výsev, který je charakterizován rychlým výskytem míst s červenou kůží pokrytou malými

pustulami (puchýřky naplněnými bílou/žlutou tekutinou)

Není známo

(četnost nelze z dostupných údajů určit)

-

zánět tlustého střeva

-

anafylaktická reakce

-

snížení počtu krevních destiček, chudokrevnost (hemolytická anémie)

-

agresivita, úzkost, delirium, halucinace

-

krátkodobá ztráta vědomí, křeče, snížení čití, psychomotorická hyperaktivita, ztráta a porucha

čichu, ztráta vnímání chuti, myasthenia gravis (narušení nervosvalového přenosu – porucha

hybnosti, svalová únava)

-

porucha sluchu včetně hluchoty a/nebo ušního šelestu

-

rychlý nebo nepravidelný srdeční rytmus, změny srdečního rytmu zjištěné z

elektrokardiogramu (prodloužení intervalu QT a torsades de pointes)

-

nízký krevní tlak

-

zánět slinivky břišní, změna barvy jazyka

-

zánět jater, rozpad jaterní tkáně a poruchy jaterních funkcí, které v ojedinělých případech vedly

k úmrtí

-

alergické kožní reakce, odumírání a olupování kůže, kožní reakce s celkovými projevy

-

bolesti kloubů

-

akutní selhání ledvin, zánět ledvin

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

5.

Jak

přípravek Azitrox

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co

přípravek Azitrox obsahuje

-

Léčivou látkou je azithromycinum (500 mg v 1 potahované tabletě).

-

Pomocnými látkami jsou předbobtnalý kukuřičný škrob, sodná sůl kroskarmelosy,

hydrogenfosforečnan vápenatý, magnesium-stearát, natrium-lauryl-sulfát, hypromelosa 2910/5,

oxid titaničitý, makrogol 6000, mastek, simetikonová emulze SE 4, polysorbát 80.

Jak přípravek Azitrox vypadá a co obsahuje toto balení

Azitrox jsou bílé až téměř bílé potahované tablety oválného tvaru.

Druh obalu: čirý bezbarvý PVC/Al blistr, krabička.

Velikost balení: 3 potahované tablety.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 4. 2. 2020

1/12

sp.zn. sukls320291/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Azitrox 500 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje azithromycinum 500 mg (jako azithromycinum dihydricum

524 mg).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Popis přípravku: bílé až téměř bílé potahované tablety oválného tvaru.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Azitrox je indikován k léčbě následujících infekčních onemocnění, u nichž je známo nebo

jsou pravděpodobně vyvolány jedním nebo více citlivými mikroorganismy (viz bod 5.1):

infekce horních cest dýchacích zahrnující faryngitidu, tonzilitidu, sinusitidu, otitis media

infekce dolních cest dýchacích zahrnující bronchitidu, komunitní pneumonii

infekce kůže a měkkých tkání zahrnující mírné acne vulgaris, erythema migrans (první stádium

Lymeské borreliózy), erysipel, impetigo a sekundární pyodermii

pohlavně přenosné choroby: nekomplikované genitální infekce (uretritida, cervicitida) vyvolané

původcem Chlamydia trachomatis

V úvahu má být vzato oficiální doporučení týkající se vhodného používání antibakteriálních léků.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dospělí, včetně starších pacientů a děti s tělesnou hmotností nad 45

kg

Při léčení infekcí horních a dolních cest dýchacích a infekcí kůže a měkkých tkání (kromě erythema

migrans) je celková dávka azithromycinu 1 500 mg, která má být užita během 3 dnů (500 mg jednou

denně).

Při léčení mírného akné vulgaris je celková dávka azithromycinu 6 g doporučená v následujícím

režimu: jedna 500 mg tableta jednou denně po dobu 3 dnů a následně jedna 500 mg tableta jednou

týdně po dobu 9 týdnů. Dávka druhého týdne má být podána 7 dní po první podané tabletě a 8

následujících dávek má být podáváno v sedmidenních intervalech. Při léčení erythema migrans je

celková dávka azithromycinu 3 g, která se má podávat následovně: 1 000 mg (dvě 500mg tablety v

jednotlivé dávce) první den a dále 500 mg jednou denně od druhého do pátého dne.

Při léčení nekomplikované genitální infekce vyvolané původcem Chlamydia trachomatis je dávka

1000 mg podávána v jedné perorální dávce.

Tablety přípravku Azitrox jsou vhodné pouze pro děti s tělesnou hmotností nejméně 45 kg, kterým se

podávají stejné dávky jako dospělým.

2/12

Starší pacienti

Dávkování u starších pacientů je stejné jako u dospělých. U starších pacientů se může objevit

proarytmie, proto je nutné věnovat zvláštní pozornost riziku rozvoje srdeční arytmie a torsades de

pointes (viz bod 4.4).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s lehkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu

40 ml/min) není nutná úprava

dávky. Je třeba opatrnosti při podávání azithromycinu pacientům s clearance kreatininu

40 ml/min.

Porucha funkce jater

Protože je azithromycin metabolizován játry a vylučován žlučí, lék nemá být podáván pacientům s

těžkou poruchou funkce jater. Nebyly provedeny studie týkající se léčby těchto pacientů

azithromycinem.

Způsob podání

Tablety přípravku Azitrox se polykají celé v jedné denní dávce, mohou být užívány s jídlem nebo bez

jídla.

4.3

Kontraindikace

Azithromycin je kontraindikován u pacientů s hypersenzitivitou na azithromycin, erythromycin či jiná

makrolidová nebo ketolidová antibiotika nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku (viz bod 6.1).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Hypersenzitivita:

Stejně jako u erythromycinu a jiných makrolidů byly hlášeny vzácné závažné alergické reakce, včetně

angioneurotického edému a anafylaxe (vzácně fatální), dermatologické reakce, včetně akutní

generalizované exantematózní pustulózy, Stevensův-Johnsonova syndromu, toxické epidermální

nekrolýzy (vzácně fatální) a lékové reakce s eozinofilií a systémovými příznaky. Některé z těchto

reakcí na azithromycin vedly k opakujícímu se výskytu symptomů a vyžadovaly delší dobu

pozorování a léčbu.

Pokud dojde k alergické reakci, podávání léčivého přípravku je třeba přerušit a zahájit odpovídající

léčbu. Lékaři si mají být vědomi toho, že po přerušení symptomatické léčby může dojít k opětovnému

výskytu alergických příznaků.

Porucha funkce jater:

Azithromycin se eliminuje z organizmu hlavně játry, proto je třeba opatrnosti při užívání

azithromycinu u pacientů s těžkou poruchou funkce jater. Použití azithromycinu byly popsány případy

fulminantní hepatitidy, které mohou vést k selhání jater a ohrožení života pacienta (viz bod 4.8

Nežádoucí účinky). Někteří z pacientů mohli již dříve trpět poruchou funkce jater nebo mohli užívat

jiné hepatotoxické léčivé přípravky.

Vyskytnou-li se známky a příznaky dysfunkce jater, např. rychle se rozvíjející astenie spojená se

žloutenkou, tmavá moč, sklon ke krvácení nebo hepatická encefalopatie, je třeba stanovit hladiny

jaterních enzymů nebo provést funkční vyšetření jater. Objeví-li se dysfunkce jater, musí být podávání

azithromycinu ukončeno.

Námelové alkaloidy

:

U pacientů, kterým jsou podávány námelové alkaloidy, dochází ke vzniku ergotismu způsobeného

současným podáváním některých makrolidových antibiotik. Nejsou zaznamenány žádné údaje o

možnosti vzájemného působení námelových alkaloidů a azithromycinu. Vzhledem k teoretické

možnosti ergotismu však azithromycin a námelové alkaloidy nemají být podávány současně.

Streptokokové infekce

:

3/12

Penicilin je obvykle prvním lékem volby v léčbě faryngitidy/tonzilitidy vyvolané infekcí

Streptococcus pyogenes a také v profylaxi akutní revmatické horečky. Azithromycin je všeobecně

účinný proti streptokokům v orofaryngu, ale nejsou dostupná data, která by demonstrovala účinnost

azithromycinu v prevenci revmatické horečky.

Superinfekce:

Doporučuje se stejně jako u všech ostatních antibiotik sledovat, zda se neobjeví známky superinfekce

mikroorganizmy, na něž přípravek neúčinkuje (např. mykotické infekce).

Při užívání téměř všech antibakteriálních přípravků, včetně azithromycinu, je popsán průjem

související s bakterií Clostridium difficile (CDAD), který může mít různě silné projevy od lehkého

průjmu až po fatální kolitidu. Léčba antibakteriálními přípravky mění běžnou flóru tlustého střeva, což

vede k přemnožení C. difficile.

C. difficile produkuje toxiny A a B, které přispívají k rozvoji CDAD. Kmeny C. difficile produkující

hypertoxin mohou být odolné vůči antimikrobiální léčbě, zvyšují morbiditu i mortalitu pacientů a

mohou si vyžádat až operativní řešení (kolektomii). CDAD je třeba vzít v úvahu u všech pacientů,

kteří se k lékaři dostaví s průjmem po užívání antibiotik. Je nutné pečlivě vést lékařské záznamy o

antimikrobiální léčbě, protože komplikace spojené s CDAD se mohou projevit i více než dva měsíce

po terapii.

Porucha funkce ledvin:

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (GFR < 10 ml/min) bylo pozorováno zvýšení systémové

expozice azithromycinu až o 33 % (viz bod 5.2 Farmakokinetické vlastnosti).

Při léčbě ostatními makrolidy, včetně léčby azithromycinem, bylo pozorováno

prodloužení doby

srdeční repo

larizace a intervalu QT, navozující riziko srdeční arytmie a torsades de pointes (viz bod

4.8). Protože takové stavy mohou vést k zvýšenému riziku ventrikulární arytmie (včetně torsades de

pointes), která může vyústit v zástavu srdce, musí být azithromycin používán s opatrností u pacientů s

přítomnou proarytmií (zvláště u žen a starších pacientů), stejně jako u pacientů:

s kongenitální nebo zaznamenanou prolongací QT intervalu

kteří v současnosti podstupují léčbu jinými léčivými látkami, o kterých je známo, že

prodlužují interval QT, jako jsou antiarytmika třídy IA (chinidin a prokainamid) a třídy

III (dofetilid, amiodaron a sotalol), cisaprid a terfenadin, antipsychotika (jako je pimozid),

antidepresiva (např. citalopram) a fluorochinolony (např. moxifloxacin a levofloxacin)

s narušenou rovnováhou elektrolytů, zejména v případě hypokalemie a hypomagnesemie

s klinicky relevantní bradykardií, srdeční arytmií nebo závažnou srdeční insuficiencí

Myasthenia gravis:

U pacientů prodělávajících léčbu azithromycinem byly popsány exacerbace symptomů onemocnění

myasthenia gravis a nový výskyt tohoto onemocnění (viz bod 4.8).

Bezpečnost a účinnost prevence a léčby onemocnění způsobeného komplexem mikroorganismů

Mycobacterium avium u dětí nebyly stanoveny.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Je třeba opatrnosti při podávání azithromycinu pacientům léčeným jinými léky, které mohou

prodlužovat QT interval (viz bod 4.4).

Antacida

Při studování účinku současně podávaných antacid na farmakokinetiku azithromycinu nebyly celkově

pozorovány změny v jeho bioavailabilitě, ačkoliv maximální koncentrace azithromycinu měřené

v plazmě poklesly přibližně o 25 %. Pacienti léčení jak azithromycinem, tak antacidy, nemají užívat

tyto léky ve stejnou dobu. Současné podávání azithromycinu, granulí s prodlouženým uvolňováním

pro perorální suspenzi, s jednou 20ml dávkou hydroxidu hlinitého a hydroxidu hořečnatého nemělo

vliv na rychlost a rozsah absorpce azithromycinu

4/12

Cetirizin

Současné absolvování pětidenní léčby azithromycinem a 20 mg cetirizinu u zdravých dobrovolníků v

ustáleném stavu nezpůsobilo žádnou farmakokinetickou interakci a nedošlo k výrazným změnám

intervalu QT.

Didanosin

Současné podávání denní dávky 1200 mg azithromycinu s 400 mg didanosinu u 6 HIV pozitivních

osob se ve srovnání s placebem neprojevilo účinkem na farmakokinetiku didanosinu.

Digoxin a kolchicin

(substráty P

-gp)

Bylo hlášeno, že současné podávání makrolidových antibiotik, včetně azithromycinu, se substráty P-

glykoproteinu, jako například digoxinem a kolchicinem, má za následek zvýšené sérové hladiny

substrátu P-glykoproteinu. Proto, pokud jsou azithromycin a substráty P-glykoproteinu, jako například

digoxin, podávány současně, má být zvážena možnost zvýšené sérové koncentrace digoxinu. Během

léčby azithromycinem a po jejím ukončení je nezbytné provádět klinické sledování a případně měření

sérových hladin digoxinu.

Zidovudin

Jednotlivé dávky 1000 mg azithromycinu nebo vícenásobné dávky 1200 mg nebo 600 mg

azithromycinu měly malý vliv na plazmatickou farmakokinetiku nebo urinární exkreci zidovudinu

nebo jeho glukuronidového metabolitu. Podávání azithromycinu ale zvyšuje koncentrace

fosforylovaného zidovudinu, klinicky aktivního metabolitu v mononukleárních buňkách v periferní

cirkulaci. Klinická signifikance těchto nálezů je nejasná, ale může být k užitku pacientů.

Azithromycin nevykazuje výrazné vzájemné působení na jaterní systém cytochromu P450.

Předpokládá se, že u azithromycinu neprobíhají farmakokinetické interakce léčiv, které byly

pozorovány u erythromycinu a jiných makrolidů. Indukce nebo inaktivace jaterního cytochromu P450

prostřednictvím komplexu metabolitů cytochromu se u azithromycinu nevyskytuje.

Námelové alkaloidy

Kvůli teoretické možnosti ergotismu, není doporučováno současné podávání azithromycinu a

námelových alkaloidů.

U azithromycinu a níže uvedených léčiv, o kterých je známo, že u nich probíhá výrazný metabolismus

zprostředkovaný cytochromem P450, byly provedeny farmakokinetické studie.

Atorvastatin

Současné podávání atorvastatinu (10 mg denně) a azithromycinu (500 mg denně) nezpůsobilo změnu

koncentrací atorvastatinu v plazmě (na základě analýzy inhibice HMG CoA-reduktázy). Nicméně byly

hlášeny postmarketingové případy rhabdomyolýzy u pacientů, kterým byl podáván azithromycin spolu

se statiny.

Karbamazepin

V rámci farmakokinetické studie zaměřené na vzájemné působení, která byla provedena na zdravých

dobrovolnících, neměl azithromycin výrazný účinek na hladinu karbamazepinu ani jeho aktivního

metabolitu v plazmě.

Cimetidin

Ve farmakokinetické studii zkoumající účinky jedné dávky cimetidinu podané 2 hodiny před

azithromycinem na farmakokinetiku azithromycinu nebyly pozorovány žádné změny farmakokinetiky

azithromycinu.

P

erorální antikoagulancia

kumarinového typu

Ve farmakokinetické studii interakce nezměnil azithromycin antikoagulační účinek jedné dávky 15 mg

warfarinu podané zdravým dobrovolníkům. V období po uvedení přípravku na trh se objevily zprávy o

potencovaném antikoagulačním účinku následně po současném podání azithromycinu a kumarinových

5/12

perorálních antikoagulancií

Nebyla sice prokázána kauzalita, má se však dbát na frekvenci sledování

protrombinového času, užívají-li azithromycin pacienti, jimž jsou podávána kumarinová perorální

antikoagulancia.

Cyklosporin

Ve farmakokinetické studii se zdravými dobrovolníky, jimž byla podávána perorální dávka

azithromycinu 500 mg denně po dobu 3 dnů a následně byla podána jedna perorální dávka

cyklosporinu 10 mg/kg, bylo zjištěno, že výsledná hladina cyklosporinu C

a AUC

(0-5)

byla výrazně

zvýšena. Při zvažování současného podávání těchto léků se tedy má postupovat velmi opatrně. Je-li

současné podávání těchto léků nezbytné, musí se sledovat hladina cyklosporinu a odpovídajícím

způsobem upravit dávka.

Efavirenz

Současné podávání jedné dávky 600 mg azithromycinu a 400 mg efavirenzu denně po dobu 7 dnů

nemělo za následek žádné klinicky významné farmakokinetické interakce.

Flukonazol

Současné podávání jedné dávky 1200 mg azithromycinu nezměnilo farmakokinetiku jedné dávky

800 mg flukonazolu. Celková expozice a poločas azithromycinu nebyly současným podáním

flukonazolu změněny, byl však pozorován klinicky nevýznamný pokles C

(18 %) azithromycinu.

Indinavir

Současné podávání jedné dávky 1200 mg azithromycinu nemělo statisticky významný účinek na

farmakokinetiku indinaviru, který byl podáván jako dávka 800 mg třikrát denně po dobu 5 dnů.

Methylprednisolon

Ve farmakokinetické interakční studii provedené na zdravých dobrovolnících neměl azithromycin

významný účinek na farmakokinetiku methylprednisolonu.

Midazolam

U zdravých dobrovolníků nemělo současné podávání dávky 500 mg azithromycinu denně po dobu 3

dnů za následek klinicky významné změny farmakokinetiky a farmakodynamiky jedné dávky 15 mg

midazolamu.

Nelfinavir

Současné podávání azithromycinu (1200 mg) a nelfinaviru ve steady state (750 mg 3x denně) mělo za

následek zvýšení koncentrací azithromycinu. Nebyly pozorovány žádné klinicky významné nežádoucí

účinky a není třeba upravovat dávku.

Rifabutin

Současné podávání azithromycinu s rifabutinem neovlivnilo sérové koncentrace některého z léků.

U subjektů užívajících současně azithromycin a rifabutin byla pozorována neutropenie. Přestože byla

neutropenie spojována s užíváním rifabutinu, kauzální souvislost se současným podáváním s

azithromycinem nebyla prokázána (viz bod 4.8).

Sildenafil

U normálních zdravých dobrovolníků mužského pohlaví nebyl prokázán účinek azithromycinu

(500 mg denně po dobu 3 dnů) na AUC a C

sildenafilu ani jeho hlavního cirkulujícího metabolitu.

Terfenadin

Během farmakokinetických studií nebyl pozorován žádný důkaz interakcí mezi azithromycinem a

terfenadinem. Ve vzácných případech bylo hlášeno, že riziko takových interakcí nelze zcela vyloučit,

avšak specifický důkaz, že k takové interakci došlo, neexistuje.

Theofylin

Neexistuje důkaz klinicky významné farmakokinetické interakce při současném podání azithromycinu

a theofylinu zdravým dobrovolníkům.

6/12

Triazolam

U 14 zdravých dobrovolníků nemělo současné podávání 500 mg azithromycinu 1. den a 250 mg 2. den

a dávky 0,125 mg triazolamu 2. den významný účinek na žádné farmakokinetické parametry

triazolamu ve srovnání s triazolamem a placebem.

Trimethoprim/sulfamethoxazol

Současné podávání trimethoprimu/sulfamethoxazolu DS (160 mg/800 mg) po dobu 7 dnů a 1200 mg

azithromycinu 7. den nemělo významný účinek na maximální koncentrace, celkovou expozici ani na

vylučování močí, a to jak u trimethoprimu, tak sulfamethoxazolu. Sérové koncentrace azithromycinu

byly podobné jako u jiných studií.

4.6

Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou k dispozici dostatečná data o užívání azithromycinu těhotnými ženami

Během studií

reprodukční toxicity na zvířatech bylo prokázáno, že azithromycin prostupuje placentou, nebyly však

pozorovány teratogenní účinky. Bezpečnost užívání azithromycinu během těhotenství nebyla

potvrzena. Proto smí být azithromycin během těhotenství užíván jen tehdy, kdy prospěšnost léčby

převáží nad jejími riziky.

Kojení

Bylo hlášeno vylučování azithromycinu do mateřského mléka, ale neexistují vhodné a dobře

kontrolované klinické studie na kojících ženách, které by charakterizovaly farmakokinetiku exkrece

azithromycinu do mateřského mléka.

Fertilita

Během studií fertility na potkanech bylo po podání azithromycinu zaznamenáno méně březích samic.

Relevance tohoto zjištění pro lidi není známa.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebylo prokázáno, že by azithromycin ovlivňoval schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat

stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

V tabulce jsou podle soustavy, orgánu a třídy a frekvence uvedeny nežádoucí účinky zjištěné v rámci

klinických zkoušek a kontrol po uvedení výrobku na trh.

Skupiny podle četnosti jsou definovány pomocí této konvence: velmi časté (

1/10), časté (

1/100

až < 1/10), méně časté (

1/1 000 až < 1/100), vzácné (

1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné

(< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Uvnitř každé skupiny frekvence jsou nežádoucí účinky uvedeny v pořadí dle snižující se závažnosti.

MedDRA třídy

orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek

Infekce a infestace

Méně časté

Kandidóza, vaginální infekce, pneumonie, mykotické infekce,

bakteriální infekce, faryngitida, gastroenteritida, respirační potíže,

rinitida, orální kandidóza

Není známo

Pseudomembranózní kolitida (viz bod 4.4)

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Méně časté

Leukopenie, neutropenie, eozinofilie

Není známo

Trombocytopenie, hemolytická anémie

Méně časté

Angioedém, hypersenzitivita

7/12

Poruchy imunitního

systému

Není známo

Anafylaktická reakce (viz bod 4.4)

Poruchy

metabolismu a

výživy

Méně časté

Anorexie

Psychiatrické

poruchy

Méně časté

Nervozita, insomnie

Vzácné

Agitovanost

Není známo

Agresivita, úzkost, delirium, halucinace

Poruchy nervového

systému

Časté

Bolesti hlavy

Méně časté

Somnolence, závratě, parestezie, dysgeuzie

Není známo

Synkopa, konvulze, hypestezie, psychomotorická

hyperaktivita, anosmie, ageuzie, parosmie, myasthenia gravis

(viz bod 4.4)

Poruchy oka

Méně časté

Poškození zraku

Poruchy ucha a

labyrintu

Méně časté

Poškození ucha, vertigo

Není známo

Poškození sluchu včetně hluchoty a/nebo tinitu

Srdeční poruchy

Méně časté

Palpitace

Není známo

Torsades de pointes a arytmie (viz bod 4.4) včetně

ventrikulární tachykardie, prodloužení intervalu QT na

elektrokardiogramu (viz bod 4.4)

Cévní poruchy

Méně časté

Návaly horka

Není známo

Hypotenze

Respirační, hrudní a

mediastinální

poruchy

Méně časté

Dyspnoe, epistaxe

Gastrointestinální

poruchy

Velmi časté

Průjem

Časté

Zvracení, bolesti břicha, nauzea

Méně časté

Zácpa, flatulence, dyspepsie, gastritida, dysfagie, abdominální

distenze, sucho v ústech, eruktace, ulcerace v ústech,

hypersekrece slin

Není známo

Pankreatitida, diskolorace jazyka

Poruchy jater a

žlučových cest

Vzácné

Abnormální funkce jater, cholestatická žloutenka

Není známo

Selhání jater (které v ojedinělých případech vedlo k úmrtí)

(viz bod 4.4), fulminantní hepatitida, nekróza jater

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Méně časté

Vyrážka, pruritus, kopřivka, dermatitida, suchá pokožka,

hyperhidróza

Vzácné

Fotosenzitivní reakce, akutní generalizovaná exantematózní

pustulóza

Není známo

Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza,

erythema multiforme, léková kožní reakce s eozinofilií a

celkovými projevy (DRESS)

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Méně časté

Osteoartróza, myalgie, bolest zad, bolest šíje

Není známo

Artralgie

Méně časté

Dysurie, bolest ledvin

8/12

Nežádoucí účinky pravděpodobně spojené s profylaxí a léčbou onemocnění způsobeného komplexem

mikroorganismů Mycobacterium avium a vyplývající ze zkušeností získaných během klinických studií

a z postmarketingového sledování; tyto nežádoucí účinky se liší od ostatních hlášených nežádoucích

účinků na základě lékové formy s okamžitým nebo prodlouženým uvolňováním, a to buď třídou, nebo

frekvencí:

Poruchy ledvin a

močových cest

Není známo

Akutní selhání ledvin, intersticiální nefritida

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

Méně časté

Metroragie, testikulární porucha

Celkové poruchy a

reakce v místě

aplikace

Méně časté

Edém, astenie, malátnost, únava, edém obličeje, bolest na

hrudi, pyrexie, periferní edém

Vyšetření

Časté

Snížení počtu lymfocytů, zvýšení počtu eozinofilů, snížení

hladiny hydrogenuhličitanů v krvi, zvýšení počtu bazofilů,

monocytů a neutrofilů

Méně časté

Zvýšení hladiny aspartátaminotransferázy,

alaninaminotransferázy, bilirubinu, močoviny v krvi ,

zvýšení hladiny kreatininu v krvi, abnormální hladina

draslíku v krvi, zvýšení hladiny alkalické fosfatázy v krvi,

zvýšení hladiny chloridů, zvýšení glykemie, zvýšení počtu

trombocytů, snížení hematokritu, zvýšení hladiny

hydrogenuhličitanů, abnormální hladina sodíku v krvi

Poranění

a otravy

Méně časté

Postprocedurální komplikace

MedDRA třídy

orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek

Poruchy

metabolismu a

výživy

Časté

Anorexie

Poruchy nervového

systému

Časté

Závrat, bolesti hlavy, parestezie, dysgeuzie

Méně časté

Hypestezie

Poruchy oka

Časté

Poškození zraku

Poruchy ucha a

labyrintu

Časté

Hluchota

Méně časté

Poškození sluchu, tinitus

Srdeční poruchy

Méně časté

Palpitace

Gastrointestinální

poruchy

Velmi časté

Průjem, bolest břicha, nauzea, flatulence, abdominální

diskomfort, řídká stolice

Poruchy jater a

žlučových cest

Méně časté

Hepatitida

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Časté

Vyrážka, pruritus

Méně časté

Stevensův-Johnsonův syndrom, fotosenzitivní reakce

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Časté

Artralgie

Časté

Únava

9/12

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Nežádoucí účinky, které je možno pozorovat po podání dávek překračujících dávky doporučené, byly

podobné těm, které se vyskytují po běžných dávkách. Typické příznaky předávkování makrolidovými

antibiotiky zahrnují přechodnou ztrátou sluchu, silnou nauzeu, zvracení a průjem. Tam, kde je to

nutné, je v případech předávkování, indikováno podávání živočišného uhlí a všeobecná

symptomatická léčba, stejně jako podpora životních funkcí.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci, makrolidy.

ATC kód: J01FA10

Mechanismus účinku:

Azithromycin je makrolidové antibiotikum patřící do skupiny azalidů. Molekula je sestavena přidáním

atomu dusíku k laktonovému kruhu erythromycinu A. Chemický název azithromycinu je 9-deoxy-9a-

aza-9a-methyl-9a-homoerythromycin A. Molekulová hmotnost je 749,0.

Mechanismus účinku azithromycinu je založen na supresi syntézy bakteriální bílkoviny

prostřednictvím vazby na ribozómovou podjednotku 50S a inhibici translokace peptidů.

Mechanismus rezistence:

Rezistence na azithromycin může být základní nebo získaná. Jsou tři základní mechanismy rezistence

bakterií: alterace cílového místa, alterace transportu antibiotika a modifikace antibiotika.

U kmenů Streptococcus pneumoniae, beta-hemolytický streptokok skupiny A, Enterococcus faecalis a

Staphylococcus aureus, včetně na meticilin rezistentní S. aureus (MRSA) existuje kompletní zkřížená

rezistence na erythromycin, azithromycin, jiné makrolidy a linkosamidy.

Limitní hodnoty

Klinické limitní hodnoty MIC podle Evropského výboru pro testování antimikrobiální citlivosti

EUCAST (verze 3.1, 2013):

Patogen

Limitní hodnoty podle druhů (S ≤

/R >)

1

Malá

rezistence

Rezistence

Staphylococcus

≤ 1 mg/l

> 2 mg/l

Streptococcus A, B, C, G

≤ 0,25 mg/l

> 0,5 mg/l

Streptococcus pneumoniae

≤ 0,25 mg/l

> 0,5 mg/l

Haemophilus influenzae

2

≤ 0,12 mg/l

> 4 mg/l

Moraxella catarrhalis

≤ 0,5 mg/l

> 0,5 mg/l

Neisseria gonorrhoeae

≤ 0,25 mg/l

> 0,5 mg/l

Celkové poruchy a

reakce v

místě

aplikace

Méně časté

Malátnost, astenie

10/12

Ke stanovení rezistence uvedených bakterií k jiným makrolidům (azithromycinu, klarithromycinu a

roxithromycinu) lze použít erythromycin. Makrolidy podávané intravenózně jsou účinné proti bakterii

Legionella pneumophila (erythromycin MIC ≤ 1 mg/l u „divokých“ izolátů). Makrolidy se používají

při léčbě infekcí způsobených Campylobacter jejuni (erythromycin MIC ≤ 4 mg/l u „divokých“

izolátů). Azithromycin se používá při léčbě infekcí S. typhi (MIC ≤ 16 mg/l u „divokých“ izolátů) a

Shigella spp.

Korelace mezi MIC makrolidů H. influenzae a klinickými výsledky je slabá. Limitní hodnoty pro

makrolidy a související antibiotika byly proto stanoveny tak, že „divoký“ typ H. influenzae je zařazen

do střední kategorie.

Citlivost

Prevalence získané rezistence pro vybrané druhy se může lišit geograficky a časem a je potřebná

místní informace o rezistenci, především při léčbě závažných infekcí. Je-li to nezbytné, má být

vyžadována rada experta, jestliže je lokální prevalence rezistence taková, že prospěšnost léku je

přinejmenším u některých typů infekcí nejistá.

Antibakteriální spektrum azithromycinu:

DRUHY BĚŽNĚ CITLIVÉ

Aerobní grampozitivní

mikroorganismy

Staphylococcus aureus

citlivý na methicilin

Streptococcus pneumoniae

citlivý na penicilin

Streptococcus pyogenes

Aerobní gramnegativní mikroorganismy

Haemophilus influenzae

Haemophilus parainfluenzae

Legionella pneumophila

Moraxella catarrhalis

Pasteurella multocida

Anaerobní mikroorganismy

Clostridium perfringens

Fusobacterium spp.

Prevotella spp.

Porphyriomonas spp.

Další mikroorganismy

Chlamydia trachomatis

DRUHY,

U KTERÝCH SE VYSKYTUJE

ZÍSKANÁ REZISTENCE

Aerobní grampozitivní mikroorganismy

Streptococcus pneumoniae

intermediární rezistence na penicilin

rezistentní na penicilin

PŘIROZENĚ

REZISTENTNÍ ORGANISMY

Aerobní grampozitivní mikroorganismy

Enterococcus faecalis

Staphylococci MRSA, MRSE*

Anaerobní mikroorganismy

Skupina Bacteroides fragilis spp.

* Stafylokoky rezistentní na meticilin mají velmi vysokou prevalenci získané rezistence na makrolidy

a jsou zde zařazeny, přestože jsou zřídka citlivé na azithromycin.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

11/12

Biologická dostupnost po perorálním podání je přibližně 37 %. Vrcholových koncentrací v plazmě je

dosaženo za 2–3 hodiny po užití léčivého přípravku.

Distribuce

Perorálně podaný azithromycin je z velké části distribuován do celého těla. Farmakokinetické studie

prokázaly, že koncentrace azithromycinu naměřená ve tkáních je očividně vyšší (až 50×) než

koncentrace naměřená v plazmě, což ukazuje, že se látka silně váže ve tkáních. Vazba na sérové

proteiny se liší v závislosti na koncentraci v plazmě a je v rozmezí od 12 % při 0,5 μg/ml až do 52 %

při 0,05 μg/ml séra. Průměrný distribuční objem ve steady state (V

) je 31,1 l/kg.

Eliminace

Terminální plazmatický eliminační poločas těsně odráží tkáňový eliminační poločas 2–4 dny.

Přibližně 12 % intravenózně podané dávky azithromycinu je vylučováno nezměněno močí během

následujících tří dní. Zejména v lidské žluči byly nalezeny vysoké koncentrace nezměněného

azithromycinu. Ve žluči byly také detekovány metabolity, které jsou tvořeny N- a O-demetylací,

hydroxylací desosaminu a aglykonových kruhů a štěpením cladinosového konjugátu. Srovnání

výsledků kapalné chromatografie a mikrobiologické analýzy prokázalo, že metabolity azithromycinu

nejsou mikrobiologicky aktivní.

V testech na zvířatech byly nalezeny vysoké koncentrace azithromycinu ve fagocytech. Bylo také

prokázáno, že během aktivní fagocytózy jsou uvolněny vyšší koncentrace azithromycinu než při

inaktivní fagocytóze. Proto byly v testech se zvířaty naměřeny v zánětlivých ložiskách vysoké

koncentrace azithromycinu.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

V testech na zvířatech, kdy byly podávány dávky 40x vyšší než klinické terapeutické dávky, vyvolal

azithromycin reverzibilní fosfolipidózu, ale jako obvykle, v souvislosti s ní nebyly pozorovány žádné

toxikologické následky. Nebylo zjištěno, že by azithromycin, je-li podáván v souladu s doporučeními,

vyvolal u pacientů toxické reakce.

Karcinogenní

potenciál

Protože je azithromycin určen pouze pro krátkodobou léčbu, nebyly provedeny dlouhodobé studie se

zvířaty, které by vyhodnotily karcinogenní potenciál. Nebyly nalezeny žádné známky naznačující

karcinogenní aktivitu.

Mutagenní potenciál

V modelech in vivo a in vitro testů nebyly známky možných genetických a chromozomálních mutací.

Reprodukční toxicita

Ve studiích se zvířaty, kde byl sledován embryotoxický účinek látky, nebyl u myší a potkanů sledován

žádný teratogenní efekt. U potkanů azithromycin podávaný v dávkách 100 a 200 mg/kg tělesné

hmotnosti/den vedl k mírné retardaci fetální osifikace a nárůstu hmotnosti během březosti. V peri-a

postnatálních studiích byla pozorována u potkanů mírná retardace po léčbě azithromycinem dávkou 50

mg/kg/den a vyšší.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

předbobtnalý kukuřičný škrob

sodná sůl kroskarmelosy

hydrogenfosforečnan vápenatý

magnesium-stearát

natrium-lauryl-sulfát

12/12

Potahová vrstva tablety:

hypromelosa 2910/5

oxid titaničitý (E171)

makrogol 6000

mastek

simetikonová emulze SE 4

polysorbát 80

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Čirý bezbarvý PVC/Al blistr, krabička.

Velikost balení: 3 potahované tablety

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSL

O

15/273/01-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 8. 8. 2001

Datum posledního prodloužení registrace: 11. 9. 2013

10.

DATUM REVIZE TEXTU

4. 2. 2020

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace