AZAPRINE 50 MG, POR TBL FLM 100X50MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
AZATHIOPRIN (AZATHIOPRINUM)
Dostupné s:
TEVA Czech Industries s.r.o., Opava-Komárov
ATC kód:
L04AX01
Dávkování:
50MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
100, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
59/ 077/04-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
8594737070815

Přílohač.3krozhodnutíoprodlouženíregistracesp.zn.sukls1118855/2008,

sukls159030/2008

Příbalová informace: informacepro pacienta

Azaprine25 mg

Azaprine50 mg

Potahovanétablety

azathioprinum

Přečtětesi pozorněceloupříbalovouinformacidříve, nežzačnetetentopřípravekužívat,

protožeobsahujepro Vás důležitéúdaje.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, žesi ji budetepotřebovat přečístznovu.

- Máte-lijakékolidalšíotázky, zeptejte sesvého lékařenebo lékárníkanebozdravotní

sestry.

- Tento přípravek byl předepsánvýhradněVám. Nedávejtejej žádnédalšíosobě. Mohl

byjíublížit, ato itehdy,má-listejnéznámkyonemocněníjako Vy.

- Pokud seu Vás vyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků, sdělte to svému lékařnebo

lékárníkovinebo zdravotní sestře. Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucích

účinků, kterénejsou uvedenyvtéto příbalovéinformaci

Co naleznetev tétopříbalové informaci

1. Co je přípravek Azaprineakčemu se používá

2. Čemu musítevěnovat pozornost, nežzačnete přípravek Azaprineužívat

3. Jak se přípravekAzaprineužívá

4. Možnénežádoucí účinky

5 Jak přípravek Azaprine uchovávat

6. Obsah balení adalšíinformace

1.Co jepřípravekAzaprinea kčemuse používá

PřípravekAzaprinepotlačujeimunitníreakceorganismu,aprotosepoužíváhlavnějako

imunosupresivum.

PřípravekAzaprinesepoužívákpotlačeníimunitníchreakcíbuďsamostatněnebov

kombinacisjinýmipřípravkyasdalšímiléčebnýmipostupy,kteréovlivňujíimunitníreakce.

Azathioprinvkombinaciskortikosteroidyadalšímilékyčiléčebnýmipostupyjeužíván

pacientypotransplantacích(ledvin,srdce,jater)adálepacientystěžkýmiformami

kloubníhorevmatismu,systémovýmlupuserythematodes(chorobaprojevujícísenejčastěji

horečkou,kožnímiprojevy,zánětykloubů,zánětyledvinapostiženímjinýchorgánů),se

zánětlivýmionemocněnímikloubů(revmatoidníartritis),skrevníminemocemi(idiopatická

trombopenickápurpura,autoimunníhemolytickáanémie)asněkterýmizánětyjater,které

jsou způsobenysložkami vlastního organismu.

Přípravek mohou užívat dospělí, dětiamladiství.

2.Čemumusítevěnovatpozornost, nežzačnetepřípravekAzaprineužívat

NeužívejtepřípravekAzaprine:

-jestližejstealergický/á(přecitlivělý/á)naazathioprin,6-merkaptopurinnebona

kteroukoliv dalšísložku tohoto přípravku (uvedenou vbodě6)

-během těhotenstvíakojení

Upozornění a opatření

Přípraveksemusípodávatopatrněpřijaterníchporuchách,přizánětlivémonemocněníjatera

stavupoproběhlémzánětu,přiměstnánížluči(cholestáze)apřiporucháchkrvetvorby.

Pacientům sprojevyledvinového selhávání upraví dávkování lékař.

Během léčbybudete muset v pravidelných intervalech podstoupitvyšetření krevního obrazu.

Dalšíléčivé přípravky apřípravekAzaprine

Informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužíváte,kteréjstevnedávné

doběužívalanebo kterémožnábudete užívat.

ÚčinnostpřípravkuAzaprinezvyšujílátkypoužívanékléčbědny(allopurinol,oxipurinol,

thiopurinol).

NásledujícíléčivélátkymohouvkombinacispřípravkemAzaprinezvýšitrizikovzniku

útlumu kostnídřeně:

-látkysprotizánětlivýmiúčinky(indometacin)

-látkypoužívanékléčběrevmatických onemocnění(penicilamin)

-co-trimoxazol (používanýkléčběněkterých bakteriálních infekcí)

-kaptopril(patřící mezi ACE inhibitorypoužívanék léčběvysokého krevního tlaku)

-cimetidin (používanýkléčběžaludečních vředů).

ZvláštníopatrnostjenutnápřiužívánípřípravkuAzaprineswarfarinem(léknapředcházení

vznikukrevníchsraženin),aminosalicyláty(mesalazin,olsalazin,sulfasalazin,kterése

používají kléčběchronických zánětů trávicího systému)apři očkování živými vakcínami.

Těhotenství a kojení

Pro podání přípravku během těhotenstvíakojení musejíbýt zvlášť závažnédůvody.

Řízení dopravních prostředkůa obsluhastrojů

Připoužívánítohotopřípravkunebylozjištěnonegativníovlivněníčinnostivyžadující

zvýšenou pozornost, schopnostsoustředění a koordinaci pohybů.

Důležitéinformaceo některýchsložkáchpřípravku

Přípravekobsahujemonohydrátlaktózy.PokudVámVášlékařřekl,ženesnášíteněkteré

cukry, poraďte sese svým lékařem dříve, nežzačnete tento léčivýpřípravek užívat.

3.Jakse přípravekAzaprineužívá

Vždyužívejtetentopřípravekpřesněpodlepokynůsvéholékařenebolékárníka.Pokudsi

nejstejistý(á), poraďte sese svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělíadětiužívajíobvykledávku1-3mg/kgtělesnéhmotnostidenně.Velikostdávkyi

dobaléčbyzávisínazávažnostionemocněníanareakcipacienta.Účineksemůžeprojevitaž

poněkolikadnechnebotýdnech.VpřípadědobrésnášenlivostipřípravkuAzaprinemůžebýt

léčbadlouhodobá. Nedojde-livšakdo 3 měsíců kezřejmému zlepšení stavu, léčbasepřeruší.

Dávkováníutransplantovanýchdospělých,mladistvýchidětskýchpacientůzáležína

zvolenémléčebnémrežimu.Prvnídenléčbysemůžepodatcelodennídávkaaž5mg/kg

tělesnéhmotnostipacienta.Udržovacídávkasepohybujevrozmezí1až4mg/kgtělesné

hmotnosti denněaupravuje sepodle klinického stavu pacientaakrevního obrazu.

Pacientům ve vyšším a pokročilém věku dávku upraví lékař.

PřiužívánípřípravkuAzaprinemůženěkdydojítknechutenstvínebozvracení,protoje

vhodnéjeho užití po jídlenebo před spaním.

Jestližejsteužil(a)vícepřípravkuAzaprine, nežjsteměl(a)

Poraďte seslékařem.

Jestližejstezapomněl(a) užítpřípravekAzaprine

Poraďte seslékařem.

Máte-lijakékolidalšíotázkytýkajícíseužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvéholékaře

nebo lékárníkanebo zdravotnísestry.

4.Možnénežádoucí účinky

Podobnějakovšechnyléky,můžemítitentopřípraveknežádoucíúčinky,kterésealenemusí

vyskytnoutu každého.

Byly hlášenytyto nežádoucí účinky:

Velmičasté(1/10):útlumfunkcekostnídřeně,sníženípočtubílýchkrvinek,upacientůpo

transplantaci virové, plísňovéabakteriálníinfekce

Časté(1/100,<1/10):sníženípočtukrevníchdestiček,nevolnost(vznikunevolnostilze

předcházet užíváním tablet po jídle)

Méněčasté(1/1000a<1/100):upacientůsjinouindikacípodávánínežtransplantace(viz

velmičastéNÚ)virové,plísňovéabakteriálníinfekce,anémie(chudokrevnost),pankreatitida

(zánětslinivkybřišní),městnánížluči(cholestáza)azhoršeníjaterníchtestů,reakce

přecitlivělosti(vyrážky,zčervenáníkůže,bolestisvalůakloubů,poruchyfunkceledvin

(únava,otokdolníchkončetin,častějšímočení,pocitžízně,nechutenstvíažzvracení)a

snížení krevního tlaku).

Vzácné(1/10000ado1/1000):nádory(krevní,kožní,pojivovétkáně,děložníhočípku),

určitétypyporuchykrvetvorby(agranulocytóza,pancytopenie,aplastickáanémie,

megaloblastováanémie,erytroidníhypoplazie),utransplantovanýchpacientůkolitida,

divertikulitida(zánětystřev),perforacestřeva,životohrožujícípoškozeníjater,ztrátavlasů,

těžkýprůjem (u pacientůsezánětlivým střevnímonemocněním)

Velmivzácné(<1/10000včetnějednotlivýchhlášenýchpřípadů):zánětplicnítkáně,

zánětlivéonemocněníkůžeasliznic(Stevens-Johnsonůvsyndrom,toxickáepidermální

nekrolýza)

Připřípadnémvýskytunežádoucíchúčinkůnebojinýchneobvyklýchreakcíseodalším

užívánípřípravkuporaďteslékařem.Přivýskytuznámekpřecitlivělostipřestaňteokamžitě

přípravek užívat avyhledejteneprodlenělékaře.

PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékařinebo

lékárníkovinebozdravotnísestře.Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,

kterénejsou uvedenyvtéto příbalovéinformaci

5.JakpřípravekAzaprineuchovávat

Uchovávejtetento přípravek mimo dohled adosah dětí.

Uchovávejtepřiteplotědo25°C.Uchovávejteblistrvkrabičce,abybylpřípravekchráněn

před světlem.

Nepoužívejtetentopřípravekpouplynutídobypoužitelnostiuvedenénakrabičceza„Použit.

do:„.Dobapoužitelnostise vztahujekposlednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujtežádnéléčivépřípravkydoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtese

svéholékárníka,jaknaložitspřípravky,kteréjižnepoužíváte.Tatoopatřenípomáhajíchránit

životní prostředí.

6.Obsahbalenía další informace

Co přípravekAzaprineobsahuje

-Léčivou látkou jeazathioprinum25 mgnebo 50 mgv 1 potahovanétabletě.

-Pomocnýmilátkamijsou:monohydrátlaktózy,mikrokrystalickácelulóza,sodnásůl

karboxymetylškrobu(typA),polysorbát80,předbobtnalýškrob,povidon40,

magnesium-stearát,potahovásoustavaOpadry02G56674hnědá(Azaprine25mg),

potahovásoustavaOpadryYS-IR7006bezbarvá(Azaprine 50 mg).

JakpřípravekAzaprinevypadá a coobsahujetoto balení

PřípravekAzaprine25mg:kulaté,oranžově-hnědé,bikonvexnípotahovanétablety,zjedné

stranyvyryto AZ25

PřípravekAzaprine50mg:kulaté,světležluté,bikonvexnípotahovanétablety,zjednéstrany

vyryto AZ50

Velikostbalení:28, 30, 56, 60, 100 tablet

Držitelrozhodnutí o registraci a výrobce

TevaCzechIndustriess.r.o.,Ostravská29,č.p.305,74770Opava,Komárov,Česká

republika.

Tato příbalová informacebyla naposledy revidována

11.4.2012

Přílohač.3krozhodnutíoprodlouženíregistracesp.zn.sukls1118855/2008,

sukls159030/2008

SOUHRN ÚDAJŮ OPŘÍPRAVKU

1. NÁZEVPŘÍPRAVKU

Azaprine25 mg

Azaprine50 mg

2. KVALITATIVNÍAKVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Azaprine 25 mg: Azathioprinum 25 mgv 1 potahovanétabletě.

Azaprine 50 mg: Azathioprinum 50 mgv 1 potahovanétabletě.

Pomocnélátky: monohydrát laktosy

Úplnýseznam pomocných látek vizbod 6.1

3. LÉKOVÁFORMA

Potahovanétablety.

Azaprine25mg:kulaté,oranžově-hnědé,bikonvexnípotahovanétablety,zjednéstranyvyryto

AZ25

Azaprine50mg:kulaté,světležluté,bikonvexnípotahovanétablety,zjednéstranyvyryto

AZ50

4. KLINICKÉÚDAJE

4.1. Terapeutickéindikace

PřípravekAzaprine sepoužívákpotlačeníimunitníchreakcí,atobuďsamostatně,nebočastěji

vkombinacisjinýmilékyadalšímiléčebnýmipostupy,kteréovlivňujíimunitníreakce(zejména

vkombinaciskortikosteroidy).Účinekazathioprinusedostavíažpotýdnechčiměsících

užíváníamůževéstkesníženídávekkortikosteroidůatímkesníženínežádoucíchúčinků

vyvolaných vysokýmidávkamiadlouhodobým užíváním kortikosteroidů.

Vkombinaciskortikosteroidy,dalšímilékyaléčebnýmipostupyjeazathioprinindikován

kprevencirejekcetransplantovanýchorgánů(ledvin,srdce,jater).Upacientůpotransplantaci

ledvinserovněžpoužívákesníženípotřebnýchdávekkortikosteroidů.PřípravekAzaprinesev

kombinaciskortikosteroidy,dalšímilékyaléčebnýmipostupypoužíváutěchtodalších

onemocnění:pokročiléstadiumrevmatoidníarthritis,systémovýlupuserythematodes,

dermatomyositisapolymyositis,autoimunníchronickáaktivníhepatitis,pemfigusvulgaris,

polyarteritisnodosa,autoimunníhemolytickáanémie,chronickárefrakterníidiopatická

trombocytopenickápurpura.

PoužitípřípravkuAzaprinečasto umožní sníženídávek kortikosteroidů nebo ažjejich vysazení.

4.2. Dávkování a způsobpodání

Dávkování

Dětia dospělí

Transplantace

Vzávislostinazvolenémrežimuimunosupresejemožnopodatprvnídenléčbycelodennídávku

až5mg/kgtělesnéhmotnostipacientaatobuďvperorální,nebointravenózníformě.Udržovací

dávkasepohybuje vrozmezí 1–4 mg/kgtělesnéhmotnosti pacientadenně. Úpravadávkování se

provádí na základě klinickéúčinnostia vlivu nakrvetvorbu.

Ostatníindikace

Iniciálnídávka1–3mg/kgtělesnéhmotnosti/denjepostupnězvyšovánapodleklinické

odpovědiapodlevlivunakrvetvorbu.Potřebnéudržovacídávkyseobvyklepohybujívrozmezí

odméněnež1mg/kgtělesnéhmotnosti/denaž3mg/kgtělesnéhmotnosti/den,vzávislostina

klinickém stavu anaindividuální odpovědi pacienta, včetně hematologickésnášenlivosti.

Podosaženíléčebnéhoúčinkumusílékařuvážit,jakpřizachovánížádanéhoefektusnížit

udržovacídávkunanejnižšímožnoumíru.Pokudseneprojevízlepšenístavupacientado3

měsíců od zahájení léčby, je nutnozvážitjejíukončení.

Starší pacienti

Spoužitímazathioprinuutétoskupinypacientůjemálozkušeností.Dosavadníúdaje

nenaznačují,žebysepřiléčběazathioprinemustaršíchpacientůčastějinežujinýchvěkových

skupinvyskytovalynežádoucíúčinky.Přestosedoporučujepodávatdávkyodpovídajícídolní

hranici doporučeného rozsahu.

Zvláštnípozornostjepotřebavěnovatsledováníhematologickéodpovědiasnížitudržovací

dávkynaminimálnídávku sklinickou odpovědí (vizbod 4.4).

Pacienti spoškozenímfunkceledvina/nebo jater

Upacientůsrenálnía/nebohepatálníinsuficiencíbymělybýtpodáványdávkyodpovídající

spodníhranici normálního rozsahu (vizbod4.3 a4.4).

Způsob podání

PodávánípřípravkuAzaprinerozděleněapojídleredukujemožnostvznikugastrointestinálních

obtíží.

4.3. Kontraindikace

Přecitlivělostnaazathioprinnebo najinou složku přípravku.

Přecitlivělostna6-merkaptopurinmůžeznamenatpřecitlivělosti na azathioprin.

Těhotenstvíakojení.Léčbabynemělabýtzahájenaupacientek,kterémohoubýttěhotné

neboplánují těhotenství.

4.4. Zvláštní upozorněnía opatření pro použití

Sledování

Podáváníazathioprinupředstavujepotenciálnínebezpečí,protobytentopřípravekmělbýt

předepisovánpouzevpřípadech,kdyjezajištěnodostatečnésledovánímožnýchtoxických

účinků vprůběhu terapie.

Běhemprvních8týdnůléčbyjenutnokontrolovatcelkovýkrevníobraz(včetnětrombocytů)

každýtýden.Tytokontrolyjenutnoprovádětčastějivpřípadě,žejsoupodáványvyššídávky

nebojepřítomnozávažnéjaterníčirenálnípoškození.Vpozdějšífáziléčbyjemožnofrekvenci

kontrolkrevníhoobrazusnížit,aledoporučujesetytokontrolyprovádětminimálnějednouzatři

měsíce(vizbod 4.2).

Pacientiléčeníazathioprinembymělibýtpoučenionutnostiokamžitěinformovatošetřujícího

lékařeojakýchkolivznámkáchinfekce,onadměrnétvorběpodlitin,ojakýchkolivpříznacích

krváceníči jiných příznacích útlumu kostní dřeně(vizbod 4.8).

Jedincisvrozenoudeficiencíenzymuthiopurinmethyltransferázy(TPMT)mohoubýtneobvykle

citlivínamyelosupresivnípůsobeníazathioprinuapozahájeníléčbyazathioprinemmohoumít

sklonkrychlémuútlumufunkcekostnídřeně.Tentoproblémmůžezhoršitsouběžnáaplikace

léčivýchpřípravkůsvlastnostmiinhibitorůTPMT,např.olsalazinu,mesalazinučisulfasalazinu.

MožnývztahmezisníženouaktivitouTPMTasekundárníleukémiíamyelodysplaziíbyl

zaznamenánujedincůužívajících6-merkaptopurin(aktivnímetabolitazathioprinu)vkombinaci

sdalšímicytostatiky(vizbod 4.8). Doporučuje sepečlivámonitoracekrevního obrazu.

Renálnía/nebohepatální insuficience

Bylavyslovenahypotéza,ževpřítomnostirenálníinsuficiencebymohlabýttoxicita

azathioprinuvyšší.Kontrolovanéstudietutohypotézunepotvrdily,přestoseupacientůsrenální

insuficiencídoporučujepoužívatdávkovánínaspodníhranicinormálníhorozmezí,velmipečlivě

sledovathematologickouodezvu,avyskytnou-liseprojevyhematotoxicity,snížitdávkování

ještěvíce.

Vyskytnou-lise projevyhematotoxicity, má sedávkovánídále snižovat.

Pacientůmshepatálnídysfunkcíléčenýmazathioprinemjenutnévěnovatzvláštnípéčia

pravidelněunichkontrolovatdiferenciálníkrevníobrazaprovádětlaboratornívyšetření

ukazatelůfunkcejater.Protožeutěchtopacientůmůžebýtnarušenabiotransformace

azathioprinu,máseunichdávkovánísnížitnaspodníhranicinormálníhorozmezí,avyskytnou-li

seprojevyhepatotoxicitynebo myelotoxicity, másedávkování snížitještěvíce.

Omezenézkušenostiukazují,želéčbaazathioprinemnenípřínosemupacientůsdeficiencí

hypoxanthin-guanin-fosforibosyltransferázy(sLeschovým-Nyhanovýmsyndromem).Ztohoto

důvoduazdůvoduabnormálníhometabolismutěchtonemocnýchnelzeunichdoporučitterapii

azathioprinem.

Karcinogenita(viztakébod 4.8)

Upacientůpodstupujícíchagresivníimunosupresivnífarmakoterapiisezvyšujerizikorozvoje

lymfomůajinýchmaligníchonemocnění,zejménakarcinomukůže.Zdáse,žerizikojevíce

závislénaintenzitěadélcetrváníimunosupresenežlinavýběruimunosupresivníhopřípravku.

Bylapozorovánaregresenon-HodgkinskéholymfomuaKaposihosarkomuposníženídávky

nebo ukončení imunosupresivníléčby.

Pacientiléčenísoučasněvíceimunosupresivnímipřípravkyjsouohroženinadměrnou

imunosupresí,protobytakovýtypléčbymělbýtprováděnsconejnižšímještěúčinným

dávkováním.

Stejnětakjakovšichnijedincisezvýšenýmrizikemvznikukarcinomukůže,mělibysepacienti

léčeníazathioprinemchránitpředslunečnímaultrafialovýmsvětlemoděvemaopalovacími

krémysvysokým protektivnímfaktorem.

Jepotřebavyvarovatsesoučasnémupodáníscytostatikynebopřípravky,kterémohoumít

myelosupresivníúčinek (např. penicilamin) (vizbod 4.5).

Infekceviremvaricella zoster(viztakébod 4.8)

Při podávání imunosupresiv můžemít infekcevirem varicellazoster(planéneštoviceneboherpes

zoster) závažnýprůběh.

Předzahájenímléčbyimunosupresivyjetřebazjistit,zdapacientvminulostiprodělalinfekci

viremvaricellazoster.Kestanovenípředchozíexpozicevirumůžebýtužitečnéserologické

testování.Pacienti,kteříneprodělaliinfekciviremvaricellazoster,bysemělivyhýbatkontaktu

sosobami,kterémajíplanéneštoviceneboherpeszoster.Pokudjepacientexponovánviru

varicellazoster,musíbýtvěnovánazvláštnípéčezabráněnírozvojeplanýchneštovicneboherpes

zosterazváženamůžebýt pasivníimunizacevaricella-zosterimunoglobulinem.

Pokudjejižpacientinfikovánviremvaricellazoster,jetřebazahájitvhodnouléčbuvčetně

antivirovéterapieapodpůrnéléčby.

Upozornění na některésložkypřípravku

PřípravekAzaprineobsahujemonohydrátlaktosy.Pacientisevzácnýmidědičnýmiproblémy

sintolerancígalaktosy,Lappovýmnedostatkemlaktázynebomalabsorpcíglukosyagalaktosyby

tento přípravek neměli užívat.

4.5. Interakcesjinými léčivými přípravky a jinéformy interakce

Allopurinol/oxipurinol/thiopurinol-xantinoxidázajeinhibovánaallopurinolem,oxipurinolema

thiopurinolem,cožvedekesníženíkonverzebiologickyaktivníkyseliny6-thioinosinolovéna

biologickyneaktivníkyselinu6-thiomočovou.Pokudjeallopurinol,oxipurinolnebothiopurinol

podávánsoučasněs6-merkaptopurinem(6-MP)čiazathioprinem,jenutnodávky6-MPa

azathioprinu redukovat na1/4 původních dávek.

Látkyblokujícíneuromuskulárnípřenos-azathioprinmůžepotencovatúčinekneuromuskulární

blokádyzpůsobenýdepolarizujícímilátkami,jakojesukcinylcholin,asnižovatblokádu

způsobenou nedepolarizujícími látkami typu tubokurarinu.

Warfarin-bylapopsánainhibiceantikoagulačníhoefektuwarfarinupřisoučasnémpodání

azathioprinu.

Cytostatika/myelosupresiva-zvláštnípozornostvyžadujeaplikaceazathioprinuajinýchlátek,

kterémohoumítmyelosupresivníefekt(např.penicilamin).Totéžplatípřikombinaci

azathioprinu akotrimoxazolu, kdymohou býtpozoroványhematologickéodchylky.

Dalšíinterakce-přisoučasnémpodáníazathioprinuakaptoprilubylyrovněžpozorovány

změnykrevníhoobrazu.Uvádějíseiinterakcecimetidinuaindometacinu,kterémohoumít

myelosupresivníefekt. Ten se podávánímazathioprinu můževystupňovat.

Aminosalicyláty-invitrobyloprokázáno,žekyselina5-aminosalicylová(mesalazin)ajejí

deriváty(např.olsalazin,sulfasalazin)inhibujíenzymthiopurinmethyltransferázu(TPMT),a

protojepřisouběžnéaplikaciazathioprinustakovýmiléčivýmipřípravkynutnázvláštní

opatrnost (vizbod 4.4).

Furosemid-bylozjištěno,žeinvitromůžefurosemidzhoršitmetabolismusazathioprinuv

jaterních buňkách. Tytopoznatkyvšaknejsou klinickyověřeny.

Vakcinace-imunosupresivníúčinekazathioprinumůževéstkatypickéapotenciálněškodlivé

odezvěnaživévakcíny.Kombinacetěchtopřípravkůjekontraindikována.Naprotitomuúčinek

lyofilizovanýchvakcínjenižší,jakonapř.účinekvakcínyhepatitidyB,cožbylopozorovánove

studiích zahrnujících vícepacientů léčených kombinací s azathioprinem akortikosteroidy.

4.6. Fertilita, těhotenství a kojení

Fertilita

Ústupchronickérenálníinsuficienceporenálnítransplantaci,jejížsoučástíjepodávání

azathioprinu,je provázenzvýšenímfertilitypříjemců transplantátu obojíhopohlaví.

Těhotenství

PřípravekAzaprinenemábýtpodávántěhotnýmženámneboženám,kterémohouvblízkédobě

otěhotnět,bezpečlivéhozváženípoměrumezirizikemproplodaterapeutickýmpřínosempro

matku.

Důkazyoteratogenitěazathioprinuulidínejsoujednoznačné.Je-lijedenzpartnerůléčen

azathioprinem,jetřeba(stejnějakopřikaždéjinécytotoxickéfarmakoterapii)doporučitnáležitá

kontracepční opatření.

Přiužíváníazathioprinuvdobětěhotenství,atozejménavkombinaciskortikosteroidy,byly

hlášenypřípadypředčasnýchporodůanízképorodníhmotnosti.Dálebylytéžzaznamenány

případyspontánních potratů při užívání azathioprinu jedním zpartnerů.

Popodáníazathioprinumatcebylvefetálníkrviavplodovévodězjištěnvnízkých

koncentracích azathioprin a/nebo jeho metabolity.

Učástinovorozenců,jejichžmatkypoceloudobugravidityužívalyazathioprin,bylahlášena

leukopeniea/nebotrombocytopenie.Běhemgravidityjenutnézvlášťpečlivěsledovat

hematologicképarametry.

Kojení

Umatekužívajícíchazathioprinbylavkolostruavmateřskémmléceprokázánapřítomnost

merkaptopurinu.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovatstroje

Připoužívánítohotopřípravkunebylozjištěnonegativníovlivněníčinnostivyžadujícízvýšenou

pozornost, schopnostsoustředění a koordinaci pohybů.

4.8. Nežádoucí účinky

K vyjádření frekvencenežádoucích účinků seužívá následující klasifikace:

velmičasté1/10;časté1/100,<1/10;méněčasté1/1000a<1/100,vzácné1/10000;velmi

vzácné<1/10 000 včetnějednotlivých hlášenýchpřípadů.

Poruchykrvea lymfatického systému

Velmi časté: útlumfunkcekostní dřeně, leukopenie.

Časté: trombocytopenie.

Méněčasté: anémie

Vzácné:agranulocytóza,pancytopenie,aplastickáanémie,megaloblastováanémie,

erytroidní hypoplazie

Léčebnépoužitíazathioprinumůžebýtprovázenoútlumemfunkcekostnídřeně,závislýmna

velikosti dávkyaobvyklereverzibilním, kterýseprojeví jako leukopenie nebo takéjakoanémiea

trombocytopenieavzácnějakoagranulocytóza,pancytopenieaaplastickáanémie.Tyto

nežádoucíúčinkysevyskytujízejménaupacientůnáchylnýchkprojevůmmyelotoxicity(jako

jsoupacientisTPMTdeficitem,renálnínebohepatálníinsuficiencí)aupacientů,unichžnebylo

redukováno dávkováníazathioprinupři současnéléčběallopurinolem.

Vespojitostisterapiíazathioprinemsevyskytlyreverzibilnívzestupyhodnotprůměrného

objemuerytrocytůaprůměrnékoncentracehemoglobinuverytrocytech,závislénavelikosti

dávky.Rovněžbylypozoroványmegaloblastickézměnykostnídřeně,aletěžkámegaloblastová

anémieaerytroidníhypoplazie jsou vzácné.

Jestližesenesnížídávkováníazathioprinupřisouběžnéléčběallopurinolem,můžedojítktěžké

myelosupresi a pancytopenii

Respirační, hrudní amediastinální poruchy

Velmi vzácně: reverzibilní pneumonie

Gastrointestinální poruchy

Časté:nauzea*

Méněčasté: pankreatitis

Vzácné:kolitis,divertikulitisastřevníperforacehlášenéupříjemcůtransplantátů,těžkýprůjemu

pacientů sezánětlivým střevnímonemocněním

*Uněkterýchpacientůdošlopoprvnímpodáníazathioprinuknevolnosti.Zdáse,žetomuto

nežádoucímu účinku lzepředcházet užíváním přípravku po jídle.

Upříjemcůtransplantátůbylypřiimunosupresivníterapiihlášenyzávažnékomplikace,včetně

kolitidy, divertikulitidyaperforacestřeva. Etiologiitěchto příhod se však nepodařilo jednoznačně

objasnitaúlohupřinichmohlahrátvysokodávkovákortikosteroidníterapie.Upacientůléčených

azathioprinemprozánětlivéstřevníonemocněníbylhlášentěžkýprůjem,recidivujícípo

obnovenéexpozici tomuto přípravku.Dojde-lipřiléčení těchto pacientů kexacerbacipříznaků, je

nutné myslet nato, žebymohlasouviset spřípravkem.

Umaléčástipacientůléčenýchazathioprinem,zejménaupříjemcůrenálníchtransplantátůau

pacientůsezánětlivýmstřevnímonemocněním,bylahlášenapankreatitida.Prokázatpříčinnou

souvislostpankreatitidysjednímurčitýmléčivýmpřípravkembýváobtížné,ovšemvněkterých

případech byla spojitostsazathioprinempotvrzenaobnovenou expozicí.

Poruchykůžea podkožnítkáně

Vzácně:alopecie,fotosensitivita

Uřadypacientůužívajícíchazathioprinspolusjinýmiimunosupresivybylopopsánovypadávání

vlasů.Stavsemnohdyspontánněupravilipřespokračujícíterapii.Vztahmezialopeciíaterapií

azathioprinem jenejasný.

Infekcea infestace

Velmi časté: virové, mykotickéabakteriální infekce(transplantace)

Méněčasté: virové, mykotickéabakteriálníinfekce(ostatníindikace)

Upacientů,kteříbyliléčeniazathioprinemspolusjinýmiimunosupresivy,

zvláštěkortikosteroidy,bylapozorovánazvýšenánáchylnostkvirovým,mykotickýma

bakteriálníminfekcím(včetnětěžkýchaatypickýchinfekcívyvolanýchviremvaricellazoster)

(viztéžbod 4.4 ).

Novotvarybenigní,malignía blíženeurčené(zahrnujícícystya polypy)

Vzácné:malignínovotvaryzahrnujícínon-Hodgkinskélymfomy,kožníkarcinomy(melanomyi

nemelanotickékarcinomy),sarkomy(Kaposihosarkomijinésarkomy),karcinomděložního

čípkuin situ,akutnímyeloidní leukémieamyelodysplasie(viztéžbod 4.4 ).

Pacientiléčeníimunosupresivy,zejménapříjemcitransplantátu,jsouvíceohroženivznikemnon-

Hodgkinskýchlymfomůajinýchmaligníchonemocnění,zejménakožnímkarcinomem,

sarkomemakarcinomemděložníhočípku,protobyléčbamělabýtprováděnasužitímco

nejnižšího ještě účinného dávkování.

Zdáse,žezvýšenérizikorozvojelymfomůuimunosuprimovanýchpacientůsrevmatoidní

artritidouvporovnánísběžnoupopulacísouvisípřinejmenšímzčástisezákladním

onemocněním.

Vzácněbylyzaznamenánypřípadyakutnímyeloidníleukémieamyelodysplasie(někdy

sdruženéschromozomálními abnormalitami).

Poruchyimunitního systému

Méněčasté: reakcepřecitlivělosti

Velmi vzácné:Stevens-Johnsonův syndrom atoxickáepidermálnínekrolýza

Popodáníazathioprinubylpopsánobčasnývýskytněkolikarůznýchklinickýchsyndromů,které

jsoupatrněidiosynkratickýmimanifestacemipřecitlivělosti.Kjejichcharakteristickým

klinickýmrysůmpatřínespecifickýpocitcelkovéindispozice,závratě,nauzea,vomitus,průjem,

horečka,ztuhlost,exantém,vaskulitida,myalgie,artralgie,renálnídysfunkce,hypotenze,

hepatální dysfunkceacholestáza(vizPoruchyjater ažlučových cest).

Vmnoha případech bylaopětnou expozicí potvrzenasouvislost těchto reakcí sazathioprinem.

Okamžitýmzastavenímaplikaceazathioprinua(vpřípaděpotřeby)zahájenímopatřenína

podporu krevního oběhusevětšinou podařilo stavzvládnout.

Při závažných formách základního onemocnění bylo výjimečněhlášeno fatální zakončení.

Jestližesevyskytlareakcepřecitlivělostinaazathioprin,jenutnévelmipečlivězvažovat

pokračování v jehoaplikaci sohledem na okolnostijednotlivého případu.

Poruchyjater a žlučovýchcest

Méněčasté: cholestázaazhoršení funkčních jaterních testů.

Vzácné: životohrožujícípoškození jater.

Vsouvislostisterapiíazathioprinembylaobčashlášenacholestázaazhoršenílaboratorních

ukazatelůfunkcejater,obvyklereverzibilnípovysazenípřípravku.Tytoodchylkysemohou

sdružovat s příznakyreakcezpřecitlivělosti (vizoddílPoruchyimunitního systému).

Vsouvislostisdlouhodobouaplikacíazathioprinubylavzácněhlášena-hlavněupříjemců

transplantátů-životohrožujícíhepatálníléze.Jejíhistologickýnálezzahrnovaldilatacisinů,

peliosishepatis,venookluzivnínemocanodulárníregenerativníhyperplazii.Vněkterých

případechdošlopovysazeníazathioprinukdočasnémuneboitrvalémuzlepšení

hepatohistologického nálezu apříznaků.

4.9. Předávkování

Hlavnípříznakypředávkovánívyplývajízútlumukostnídřeně.Patřímeziněinfekceneznámé

etiologie,ulceracejícnu,tvorbapodlitinajinékrvácivéprojevy.Útlumkostnídřeněbývá

maximálnípo9-14dnechodzahájeníléčby.Tytopříznakysečastějivyskytujípřichronickém

předávkovánínežpřijednorázovémpodání.Bylopopsánojednorázovépodání7,5g

azathioprinu,pokterémdošlokrychlémunástuputoxickýchpříznakůjakonevolnost,zvracenía

průjmy.Vlaboratorníchnálezechsevyskytlamírnáleukopenieaznámkyporuchyjaterních

funkcí.

Specifickéantidotumneexistuje.Protojeterapiesymptomatická,včetněvýplachužaludku,

pravidelnéhosledováníkrevníhoobrazuajaterníchtestů.Efektdialýzyneníjednoznačně

prokázán.Azathioprinjesicedialyzovatelný,alerychlesemetabolizujeajehometabolity

vstupujído buněk.

5. FARMAKOLOGICKÉVLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamickévlastnosti

Farmakoterapeutickáskupina-Imunosupresivum

KlasifikaceATC-L04AX01

Mechanismus účinku

Azathioprinjeimidazolovýmderivátem6-merkaptopurinu(6-MP).Invivosepomaluštěpína

6-MPametylnitroimidazolovoučást.Ačkolipřesnýmechanismusúčinkuneníještěobjasněn,

uvažuje seo dále uvedených mechanismech:

a) uvolnění 6-MP, kterýpůsobíjako purinovýantimetabolit;

b)možnostblokády-SHskupin alkylací;

c)inhibicevětšíhopočtucestsyntézynukleovýchkyselin,cožpůsobíprotiproliferacibuněki

protivyzráváníaaktivaciimunitního systému;

d)poškozenídeoxyribonukleovékyseliny(DNA)prostřednictvíminkorporacepurinových

thioanalogů.

Vzhledemktěmtomechanismůmjeefektterapieazathioprinempatrnýažponěkolikatýdnechči

měsících léčby.

5.2. Farmakokinetickévlastnosti

Absorpce -po perorálním podání je azathioprin velmi rychleresorbován ztrávicího ústrojí.

Distribucevtkáníchjerovnoměrná.6-MPsnadnopřestupujepřesbuněčnémembrányauvnitř

buněkjemetabolizovánnavětšípočetpurinovýchthioanalogůvčetněkyselinythioinosinolové,

kteráje hlavnímaktivním nukleotidem.

Konverze-rychlostkonverzejeujednotlivýchpacientůodlišná.Nukleotidyneprocházejí

buněčnou membránou,aproto necirkulují v tělesných tekutinách.

Aktivitametylnitroimidazolovéhozbytkunenídosudzcelapřesnědefinována,ačkolisezdá,že

sev některých orgánechobjevujemodifikaceaktivityazathioprinu vesrovnání s 6-MP.

Stanoveníplazmatickýchkoncentracíazathioprinuči6-MPnemáproposouzeníúčinnostinebo

toxicitytěchto látek žádnývýznam.

Eliminace-bezohledunato,zdaje6-MPpodánpřímočizdasetvoříinvivozazatioprinu,

vylučujesedomočevpodoběsvéhohlavníhoneaktivníhooxidativníhometabolitu(kyseliny

thiomočové).Tatooxidacejezprostředkovánaxantinoxidázou,enzymem,kterýjeblokován

allopurinolem.

5.3. Předklinické údajevztahující se kbezpečnosti

Mutagenita

Připodáváníazathioprinubylyuoboupohlavípozoroványchromozomálníabnormality.

Jednoznačnéposouzeníúlohyazathioprinuvevývojitěchtoabnormalitjevšakvelmisložité.

Tytochromozomálníaberaceseprojevilynalymfatickémsystémupotomkůpacientů,léčených

přípravkemAzaprine.

Teratogenita

Studieubřezíchpotkanů,myšíakrálíků,vekterýchbylpodávánazathioprinvdávkách5-15

mg/kgtělesnéhmotnostiběhemobdobíorganogeneze,vykazovalyrůznýstupeňfetálních

abnormalit.Teratogenitabylazjevnáukrálíkůpřipoužitídávek10mg/kgtělesnéhmotnosti

denně.

Epidemiologickéstudieučlověkaukazují,ževýskytkongenitálníchabnormalitudětí,jejichž

matkanebo otecbyliléčeni azathioprinem, jepodobnýjako vcelé populaci.

Kancerogenita

Nenízcelajasné,zdajeazathioprinvterapeutickýchdávkáchsámosoběpročlověka

kancerogenní.Upacientůvimunosupresijevyššírizikovznikuatypickýchlymfomůnežv

běžnépopulaci.Vněkterýchoblastechjeupříjemcůrenálníchtransplantátůvyššírizikovzniku

karcinomů kůženežv jiných.

6. FARMACEUTICKÉÚDAJE

6.1.Seznampomocnýchlátek

Monohydrátlaktosy,mikrokrystalickácelulosa,sodnásůlkarboxymethylškrobu(typA),

předbobtnalýškrob,polysorbát80,povidon40,magnesium-stearát,potahovásoustavaOPADRY

02G56674hnědá(Azaprine25 mg), OPADRY YS-1R-7006bezbarvá(Azaprine50 mg).

6.2. Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti

3 roky

6.4. Uchovávání

Uchovávejtepři teplotědo 25°C,

Uchovávejteblistr vkrabičce, abybyl přípravekchráněn před světlem.

6.5. Druhobaluaobsahbalení

Blistr (Al/průhlednýbezbarvýPVC/PVdC),krabička

Velikostbalení: 28, 30, 56, 60, 100 tablet.

Natrhu nemusíbýtkdispozicivšechnyvelikostibalení.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍO REGISTRACI

TevaCzechIndustries s.r.o.,Ostravská29,č.p. 305,747 70 Opava,Komárov, Česká republika.

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Azaprine25 mg 59/076/04-C

Azaprine50 mg 59/077/04-C

9. DATUMPRVNÍ REGISTRACE /DATUMPRODLOUŽENÍ REGISTRACE

7. 4. 2004/ 11.4.2012

10. DATUMREVIZETEXTU

11.4.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace