Avejodin Vet 38, 5 mg/ g

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Avejodin Vet 38, 5 mg/ g Kožní sprej, roztok
 • Dávkování:
 • 38.5mg/ g
 • Léková forma:
 • Kožní sprej, roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Avejodin Vet 38,5 mg/g Kožní sprej, roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • všechny druhy zvířat
 • Terapeutické oblasti:
 • Jód produkty
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9902623 - 1 x 40 g - tlaková láhev; 9938259 - 47 x 1 g - tlaková láhev

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 99/030/09-C
 • Datum autorizace:
 • 29-05-2009
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

Avejodin Vet 38,5 mg/g kožní sprej, roztok

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

AVEFLOR, a.s., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno, Česká republika

IČ: 64259838

www.aveflor.cz

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Avejodin Vet 38,5 mg/g kožní sprej, roztok

Povidonum iodinatum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 gram obsahuje

Léčivá látka:

Povidonum iodinatum 38,5 mg

Kožní sprej, roztok

Čirá, žlutohnědá až tmavočervená tekutina s charakteristickým zápachem ve formě

aerosolu s hnacím plynem.

4.

INDIKACE

Ošetření drobných povrchových poranění kůže, k povrchové desinfekci kůže před

drobnými zákroky (např. injekčním podání léků) a k přípravě operačního pole.

5.

KONTRAINDIKACE

Přípravek se nesmí používat při známé přecitlivělosti na jód nebo na některou pomocnou

látku.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

U citlivých jedinců může v ojedinělých případech dojít k přechodnému podráždění

pokožky jako je: pálení, svědění kůže, zarudnutí, vyrážka až mokvání. Pokud dojde k

podráždění nebo se během používání přípravku vyskytnou jiné neobvyklé reakce,

poraďte se o dalším používání přípravku s veterinárním lékařem.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Všechny druhy zvířat.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Před upotřebením protřepat. Nádobku je nutné držet ve svislé poloze. Přípravek se nanáší

stiskem rozprašovače nad ošetřovaným místem ze vzdálenosti 15-20 cm tak, aby

z ošetřované plochy zbytečně nestékal. V případě potřeby je možné nástřik opakovat po

předchozím očištění ošetřovaného místa. Při aplikaci je nutné chránit oči před zásahem

spreje.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25

Uchovávat mimo dosah a dohled dětí.

Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C.

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené

na dně obalu. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění:

Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním

lékařem u zvířat s poruchami činnosti štítné žlázy, poruchami činnosti ledvin, v období

březosti, laktace a u mláďat do 2 měsíců stáří.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Při aplikaci je nutné chránit oči před zásahem spreje.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Při manipulaci s přípravkem nepijte, nejezte a nekuřte. Zabraňte kontaktu přípravku

s kůží, očima a sliznicemi. V případě zasažení pokožky či sliznice ihned opláchněte

exponovanou část velkým množstvím vody a odstraňte kontaminovaný oděv, který je

v přímém kontaktu s pokožkou. V případě zasažení očí vypláchněte oči velkým

množstvím pitné vody. V případě přetrvávajícího podráždění vyhledejte lékařskou

pomoc.

Lidé se známou přecitlivělostí na jód, těhotné ženy a osoby s poruchami štítné žlázy by

se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Nestříkejte sprej do otevřeného ohně nebo na jakýkoliv rozžhavený materiál. Prázdnou

nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně.

Přípravek je vysoce hořlavý. Nepoužívejte v blízkosti ohně.

Interakce s

dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Přípravek nelze používat současně s některými dalšími látkami, které s přípravkem

chemicky reagují (např. s redukčními činidly, solemi alkaloidů a kyselinami).

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto

přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního

odpadu. O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším

veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Květen 2017

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

VELIKOST BALENÍ

50 ml (40 g)