Avejodin Vet 38,5 mg/g Kožní sprej, roztok

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Povidon-jód
Dostupné s:
Aveflor a.s.
ATC kód:
QD08AG
INN (Mezinárodní Name):
Povidone-iodine (Povidonum iodinatum)
Dávkování:
38.5mg/g
Léková forma:
Kožní sprej, roztok
Terapeutické skupiny:
všechny druhy zvířat
Terapeutické oblasti:
Jód produkty
Přehled produktů:
Kódy balení: 9902623 - 1 x 40 g - tlaková láhev; 9938259 - 47 x 1 g - tlaková láhev
Registrační číslo:
99/030/09-C
Datum autorizace:
2009-05-29

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

Avejodin Vet 38,5 mg/g kožní sprej, roztok

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

AVEFLOR, a.s., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno, Česká republika

IČ: 64259838

www.aveflor.cz

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Avejodin Vet 38,5 mg/g kožní sprej, roztok

Povidonum iodinatum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 gram obsahuje

Léčivá látka:

Povidonum iodinatum 38,5 mg

Kožní sprej, roztok

Čirá, žlutohnědá až tmavočervená tekutina s charakteristickým zápachem ve formě

aerosolu s hnacím plynem.

4.

INDIKACE

Ošetření drobných povrchových poranění kůže, k povrchové desinfekci kůže před

drobnými zákroky (např. injekčním podání léků) a k přípravě operačního pole.

5.

KONTRAINDIKACE

Přípravek se nesmí používat při známé přecitlivělosti na jód nebo na některou pomocnou

látku.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

U citlivých jedinců může v ojedinělých případech dojít k přechodnému podráždění

pokožky jako je: pálení, svědění kůže, zarudnutí, vyrážka až mokvání. Pokud dojde k

podráždění nebo se během používání přípravku vyskytnou jiné neobvyklé reakce,

poraďte se o dalším používání přípravku s veterinárním lékařem.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Všechny druhy zvířat.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Před upotřebením protřepat. Nádobku je nutné držet ve svislé poloze. Přípravek se nanáší

stiskem rozprašovače nad ošetřovaným místem ze vzdálenosti 15-20 cm tak, aby

z ošetřované plochy zbytečně nestékal. V případě potřeby je možné nástřik opakovat po

předchozím očištění ošetřovaného místa. Při aplikaci je nutné chránit oči před zásahem

spreje.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25

Uchovávat mimo dosah a dohled dětí.

Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C.

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené

na dně obalu. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění:

Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním

lékařem u zvířat s poruchami činnosti štítné žlázy, poruchami činnosti ledvin, v období

březosti, laktace a u mláďat do 2 měsíců stáří.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Při aplikaci je nutné chránit oči před zásahem spreje.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Při manipulaci s přípravkem nepijte, nejezte a nekuřte. Zabraňte kontaktu přípravku

s kůží, očima a sliznicemi. V případě zasažení pokožky či sliznice ihned opláchněte

exponovanou část velkým množstvím vody a odstraňte kontaminovaný oděv, který je

v přímém kontaktu s pokožkou. V případě zasažení očí vypláchněte oči velkým

množstvím pitné vody. V případě přetrvávajícího podráždění vyhledejte lékařskou

pomoc.

Lidé se známou přecitlivělostí na jód, těhotné ženy a osoby s poruchami štítné žlázy by

se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Nestříkejte sprej do otevřeného ohně nebo na jakýkoliv rozžhavený materiál. Prázdnou

nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně.

Přípravek je vysoce hořlavý. Nepoužívejte v blízkosti ohně.

Interakce s

dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Přípravek nelze používat současně s některými dalšími látkami, které s přípravkem

chemicky reagují (např. s redukčními činidly, solemi alkaloidů a kyselinami).

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto

přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního

odpadu. O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším

veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Květen 2017

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

VELIKOST BALENÍ

50 ml (40 g)

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Avejodin Vet 38,5 mg/g kožní sprej, roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 gram obsahuje

Léčivá látka:

Povidonum iodinatum 38,5 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3.

LÉKOVÁ FORMA

Kožní sprej, roztok.

Čirá, žlutohnědá až tmavočervená tekutina s charakteristickým zápachem ve formě

aerosolu s hnacím plynem.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Všechny druhy zvířat.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Ošetření drobných povrchových poranění kůže, k povrchové desinfekci kůže před

drobnými zákroky (např. injekční podání léků) a k přípravě operačního pole.

4.3

Kontraindikace

Přípravek se nesmí používat při známé přecitlivělosti na jód nebo na některou

pomocnou látku.

4.4

Zvláštní upozornění

Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním

lékařem u zvířat s poruchami činnosti štítné žlázy, poruchami činnosti ledvin, v období

březosti, laktace a u mláďat do 2 měsíců stáří.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Při aplikaci je nutné chránit oči před zásahem spreje.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek

zvířatům

Při manipulaci s přípravkem nepijte, nejezte a nekuřte. Zabraňte kontaktu přípravku

s kůží, očima a sliznicemi. V případě zasažení pokožky či sliznice ihned opláchněte

exponovanou část velkým množstvím vody a odstraňte kontaminovaný oděv, který je

v přímém kontaktu s pokožkou. V případě zasažení očí vypláchněte oči velkým

množstvím pitné vody. V případě přetrvávajícího podráždění vyhledejte lékařskou

pomoc.

Lidé se známou přecitlivělostí na jód, těhotné ženy a osoby s poruchami štítné žlázy by

se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Nestříkejte sprej do otevřeného ohně nebo na jakýkoliv rozžhavený materiál. Prázdnou

nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně.

Přípravek je vysoce hořlavý. Nepoužívejte v blízkosti ohně.

4.6

Nežádoucí účinky

U citlivých jedinců může v ojedinělých případech dojít k přechodnému podráždění

pokožky jako je: pálení, svědění kůže, zarudnutí, vyrážka až mokvání. Pokud dojde

k podráždění nebo se během používání přípravku vyskytnou jiné neobvyklé reakce,

poraďte se o dalším používání přípravku s veterinárním lékařem.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Přípravek lze použít v průběhu březosti a laktace po zvážení terapeutického prospěchu

a rizika příslušným veterinárním lékařem.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Přípravek nelze používat současně s některými dalšími látkami, které s přípravkem

chemicky reagují (např. s redukčními činidly, solemi alkaloidů a kyselinami).

4.9

Podávané množství a způsob podání

Před upotřebením protřepat. Nádobku je nutné držet ve svislé poloze. Přípravek se

nanáší stiskem rozprašovače nad ošetřovaným místem ze vzdálenosti 15-20cm tak, aby

z ošetřované plochy zbytečně nestékal. V případě potřeby je možné nástřik opakovat

po předchozím očištění ošetřovaného místa.

4.10

Předávkování (příznaky, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Nehrozí při dodržení pokynů pro použití.

4.11

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Antiseptika a dezinficiencia, jodové přípravky

ATCvet kód: QD08AG02

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Účinnou látkou Avejodin Vet 38,5 mg/g kožní sprej, roztok je komplex PVP-jód.

Z komplexu PVP-jód se uvolňuje elementární jód, který reaguje jako silný oxidační

prostředek na molekulární úrovni, zejména s nenasycenými mastnými kyselinami a

skupinami -SH nebo –OH aminokyselin v enzymech a bazických strukturálních

komponentech mikroorganismů. Tato nespecifická aktivita je základem výrazných

účinků PVP-jódu na širokou škálu patogenních mikroorganismů (hubí bakterie,

houby, selektivně viry i prvoky).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Při lokální aplikaci na neporušenou kůži může dojít jen k minimální absorpci jódu.

Absorpce může být výraznější při aplikaci na porušenou kůži. V organizmu je jód

přeměňován na jodid, který je koncentrován hlavně ve štítné žláze. Jodidy, které

nejsou vychytány štítnou žlázou, jsou eliminovány především ledvinami, v menší míře

stolicí, slinami a potem. Jodidy dále mohou přecházet placentární bariérou a mohou

být vylučovány do mateřského mléka.

6.

FARMACEUTICKÉ VLASTNOSTI

6.1

Seznam pomocných látek

Dimethylether

Propylenglykol

Močovina

Jodid draselný

Bezvodý ethanol, denaturovaný

6.2

Hlavní inkompatibility

Nejsou známy.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

6.4

Uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C.

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Skleněná aerosolová nádobka zevně potažená plastem s aerosolovým ventilem (sklo,

kov), víčko (PP), etiketa, příbalová informace, kartonová krabička.

Velikosti balení: 50 ml (40 g)

6.6

Zvláštní

opatření

pro

zneškodňování

nepoužitého

veterinárního

léčivého

přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto

přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

AVEFLOR, a.s., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno, Česká republika, IČ: 64259838

www.aveflor.cz

Tel.: +420 493 551 111

Fax: +420 493 551 112

E-mail: registrace@aveflor.cz

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

99/030/09-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE A DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

29. 5. 2009, 4. 5. 2017

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Květen 2017

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace