AUREOVIT 12 C 80 mg/ g

Základní informace

 • Název přípravku:
 • AUREOVIT 12 C 80 mg/ g Perorální prášek
 • Dávkování:
 • 80mg/ g
 • Léková forma:
 • Perorální prášek
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • AUREOVIT 12 C 80 mg/g Perorální prášek
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • drůbež, prasata, telata
 • Terapeutické oblasti:
 • Tetracykliny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9934872 - 1 x 500 g - sáček

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/145/04-C
 • Datum autorizace:
 • 30-12-2004
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE = etiketa

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

AUREOVIT 12 “ C 80 “ plv. a.u.v.

500 g (5 kg)

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Chlortetracyclini hydrochloridum 80 g v 1 000 g.

Pomocné látky: uhličitan vápenatý (mikromletý), mouka pšeničná ( vehikulum ).

3. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K

VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Tekro, spol.s r.o., Višňová 2/484, 140 00 Praha 4 - Krč, ČESKÁ REPUBLIKA

DRŽITEL POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÝ ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

Tekro spol. s r.o., provoz Nová Dědina, 783 91 Uničov, ČESKÁ REPUBLIKA

4. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Tele, prase, drůbež.

5. INDIKACE

Infekční onemocnění a septické stavy zejména u telat, prasat a drůbeže vyvolané původci citlivými na

chlortetracykliny; například při výskytu septikémie, gastritidy, enteritidy, bronchitidy, pneumonie,

pleuritidy, peritonitidy; u drůbeže při pasteurelóze, salmonelóze a pod.

6. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH

Léčebně: u telat a prasat 0,70 g na kg ž.hm.

Profylakticky: u telat a prasat 0,20 g - 0,35 g na kg ž.hm.

Dávkování v krmných směsích:

Léčebně: tele 1%, prase 0,5 – 1%, drůbež 0,4 - 0,6%

Profylakticky: tele 0,5%, prase 0,25 - 0,5%, drůbež 0,2 - 0,3%

Přípravek se podává nejméně 5 dnů.

7. ZP

Ů

SOB A CESTA (Y) PODÁNÍ

Perorálně, homogenně zamíchaný do krmiva.

8. POKYN PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Přípravek je určen k individuální aplikaci.

Denní dávky se podávají rozdělené na polovinu 2 krát denně zamícháním do tekutého, kašovitého nebo

sypkého (jadrného) krmiva.

9. KONTRAINDIKACE

Nepodávejte přežvýkavcům s rozvinutou funkcí předžaludků.

Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.

10. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Při předávkování přípravku se v ojedinělých případech může vyskytnout nauzea až vomitus.

11. OCHRANNÁ LHŮTA

Maso telat 30 dní, maso prasat 10 dní, maso drůbeže 7 dní.

Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.

12. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Při teplotě do 25

C, v suchu.

13. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Dodržovat uvedené dávkování.

Podávání přípravku se nedoporučuje mladým chovným zvířatům.

14. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU,

POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

15. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Únor 2011

16. DALŠÍ INFORMACE

INTERAKCE

Účinek tetracyklinu snižují až antagonizují laktámová antibiotika, cefalosporiny a aminoglykozidy.

Při zkrmovaní přípravků s vysokým obsahem vápníku, horčíku a železa může dojít k interakci CTC

s kationy těchto kovů a tým ke snížené absorpci z gastrointestinálního traktu.

VELIKOSTI BALENÍ

1 x 500 g, 1 x 5 kg

POUZE PRO ZVÍŘATA.

VETERINÁRNÍ LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK JE VYDÁVÁN POUZE NA PŘEDPIS.

UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ.

DATUM EXSPIRACE

EXP: (měsíc/rok)

Po zamíchání do krmiva ihned spotřebovat.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO 96/145/04 - C

ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE