AUREOVIT 12 C 160 mg/ g

Základní informace

 • Název přípravku:
 • AUREOVIT 12 C 160 mg/ g Perorální prášek
 • Dávkování:
 • 160mg/ g
 • Léková forma:
 • Perorální prášek
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • AUREOVIT 12 C 160 mg/g Perorální prášek
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • drůbež, prasata, telata
 • Terapeutické oblasti:
 • Tetracykliny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9934870 - 1 x 500 g - sáček

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/146/04-C
 • Datum autorizace:
 • 30-12-2004
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE = etiketa

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

AUREOVIT 12 “ C 160 “ plv. a.u.v.

500 g (5 kg)

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Chlortetracyclini hydrochloridum 160 g v 1 000 g.

Pomocné látky: uhličitan vápenatý (mikromletý), pšeničná mouka ( vehikulum ).

3. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K

VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Tekro, spol.s r.o., Višňová 2/484, 140 00 Praha 4 - Krč, ČESKÁ REPUBLIKA

DRŽITEL POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÝ ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

Tekro spol. s r.o., provoz Nová Dědina, 783 91 Uničov, ČESKÁ REPUBLIKA

4. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Tele, prase, drůbež.

5. INDIKACE

Infekční onemocnění a septické stavy zejména u telat, prasat a drůbeže vyvolané původci citlivými na

chlortetracykliny; například při výskytu septikémie, gastritidy, enteritidy, bronchitidy, pneumonie,

pleuritidy, peritonitidy; u drůbeže při pasteurelóze, salmonelóze a pod.

6. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH

Léčebně: u telat a prasat 0,35 g na kg ž.hm.

Profylakticky: u telat a prasat 0,10 g - 0,175 g na kg ž.hm.

Dávkování v krmných směsích:

Léčebně: tele 0,5%, prase 0,25 – 0,5%, drůbež 0,2 - 0,3%

Profylakticky: tele 0,25%, prase 0,125 - 0,25%, drůbež 0,1 - 0,15%

Přípravek se podává nejméně 5 dnů.

7. ZP

Ů

SOB A CESTA (Y) PODÁNÍ

Perorálně, homogenně zamíchaný do krmiva.

8. POKYN PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Přípravek je určen k individuální aplikaci.

Denní dávky se podávají rozdělené na polovinu 2 krát denně zamícháním do tekutého, kašovitého nebo

sypkého (jadrného) krmiva.

9. KONTRAINDIKACE

Nepodávejte přežvýkavcům s rozvinutou funkcí předžaludků.

Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.

10. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Při předávkování přípravku se v ojedinělých případech může vyskytnout nauzea až vomitus.

11. OCHRANNÁ LHŮTA

Maso telat 30 dní, maso prasat 10 dní, maso drůbeže 7 dní.

Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.

12. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Při teplotě do 25

C, v suchu.

13. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Dodržovat uvedené dávkování.

Podávání přípravku se nedoporučuje mladým chovným zvířatům.

14. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVK

U

NEBO ODPADU,

POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

15. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Únor 2011

16. DALŠÍ INFORMACE

INTERAKCE

Účinek tetracyklinu snižují až antagonizují laktámová antibiotika, cefalosporiny a aminoglykozidy.

Při zkrmovaní přípravků s vysokým obsahem vápníku, horčíku a železa může dojít k interakci CTC

s kationy těchto kovů a tým ke snížené absorpci z gastrointestinálního traktu.

VELIKOSTI BALENÍ

1 x 500 g, 1 x 5 kg

POUZE PRO ZVÍŘATA.

VETERINÁRNÍ LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK JE VYDÁVÁN POUZE NA PŘEDPIS.

UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ.

DATUM EXSPIRACE

EXP: (měsíc/rok)

Po zamíchání do krmiva ihned spotřebovat.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO 96/146/04 - C

ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE