ATORVASTATIN PFIZER Potahovaná tableta 10MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
TRIHYDRÁT VÁPENATÉ SOLI ATORVASTATINU (ATORVASTATINUM CALCICUM TRIHYDRICUM)
Dostupné s:
Pfizer, spol. s r.o., Praha
ATC kód:
C10AA05
INN (Mezinárodní Name):
TRIHYDRATE CALCIUM SALT OF ATORVASTATIN (ATORVASTATIN CALCIUM)
Dávkování:
10MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
50 I Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
Atorvastatin
Přehled produktů:
TBL FLM 50X10MG I
Stav Autorizace:
B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
Registrační číslo:
31/ 312/12-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls91280/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Atorvastatin Pfizer10 mg potahované tablety

Atorvastatin Pfizer20 mg potahované tablety

Atorvastatin Pfizer40 mg potahované tablety

atorvastatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

TentopřípravekbylpředepsánVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjíublížit,atoi

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucích účinků,kterénejsou uvedenyvtéto příbalovéinformaci, prosím, sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Vpříbalové informaci naleznete:

Co je přípravekAtorvastatin Pfizera kčemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravekAtorvastatin Pfizeružívat

Jak se přípravekAtorvastatin Pfizeružívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravekAtorvastatin Pfizeruchovávat

Další informace

1. CO JEATORVASTATIN PFIZERA KČEMU SE POUŽÍVÁ

AtorvastatinPfizerpatřídoskupinylékůznámýchjakostatiny,cožjsoulékykteréupravujíhladinu

lipidů (tuků) vtěle.

AtorvastatinPfizerseužívákesníženíhladinytukůnazývanýchcholesterolatriglyceridůvkrvi,

pokudselhaladietasnízkýmobsahemtukůazměnaživotníhostylu.Jestližemátezvýšenériziko

srdečníchonemocnění,přípravekAtorvastatinPfizermůžebýttéžpoužitkesníženítohotorizikaiv

případě,žejsouVašehladinycholesterolunormální.Vestandardnínízkocholesterolovédietěbyse

mělo pokračovat i během léčby.

2. ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST,NEŽZAČNETEATORVASTATIN

PFIZERUŽÍVAT

Neužívejte přípravekAtorvastatin Pfizer

jestližejstealergický/á(přecitlivělý/á)napřípravekAtorvastatinPfizernebonajakýkoliv

podobnýléčivý přípravek používanýkesníženíkrevníchtuků nebona jakoukoliv složku tohoto

přípravku–podrobnosti viz Kapitola 6

jestliže máte nebo jste někdy měl/a onemocnění mající vliv na játra

jestliže jste měl/a neobjasněné abnormální hodnoty jaterních testů

jestliže jste žena vreprodukčním věku a nepoužíváte vhodnou antikoncepci

jestliže jste těhotná nebo těhotenství v nejbližší době plánujete,

jestliže kojíte.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravkuAtorvastatin Pfizerje zapotřebí

Důvody, proč pro Vás přípravekAtorvastatin Pfizernemusí být vhodný, jsou následující:

jestliže jste prodělal/a cévní mozkovou příhodu skrvácením do mozku nebo máte vmozku malé

váčky s tekutinoujako důsledek prodělané cévní mozkové příhody

jestliže máte problémy s ledvinami

jestliže máte sníženou funkci štítné žlázy (hypothyreoidismus)

jestližemáteopakovanéneboneobjasněné bolesti svalů, nebovyskytlo-liseu Vás neboveVaší

rodině dědičné svalové onemocnění

jestližejsteměl/asvalovéobtížepřiužíváníjinýchlékůsnižujícíchhladinutukůvkrvi(např.

jinýmistatiny nebo fibráty)

jestliže pravidelně konzumujete velké množství alkoholu

jestliže jste prodělal/a jaterní onemocnění

jste-li starší 70 let.

Poraďtesesesvýmlékařemnebolékárníkemdříve,nežzačneteužívatpřípravekAtorvastatin

Pfizer, jestliže:

mátetěžké respirační (dechové) selhávání

JestližeseVásněkterýzuvedenýchdůvodůtýká,lékařVámprovedekrevnítestypředzahájením

léčby a pravděpodobně i během léčby přípravkemAtrovastatin Pfizer, aby předpověděl možnost rizika

nežádoucích účinkůna svaly. Je známo, že riziko nežádoucích účinků na svaly např. rabdomyolýza, se

zvyšuje,pokudjsouněkterélékyužíványvestejnoudobu(vizbod2„Vzájemnépůsobenísdalšími

léčivými přípravky“).

Vprůběhu léčby tímto přípravkemVás budelékař pečlivěsledovat,pokudmátecukrovkunebo riziko

provznikcukrovky.Vpřípadě,žemátezvýšenouhladinucukrunebotukůvkrvi,mátenadváhou

nebo vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty srizikem pro vznik diabetu.

Vzájemné působení s dalšímiléčivými přípravky

Některéléčivé přípravky mohou ovlivňovat účinekpřípravkuAtorvastatin Pfizernebo může být jejich

účinekpřípravkemAtorvastatin Pfizerovlivněn. Tento typ vzájemného ovlivňování může způsobit, že

jedenneboobalékysestanouméněúčinnými.Navíctomůžezvýšitrizikonebozávažnost

nežádoucíchúčinků,včetnězávažnéhozhoršenísvalovékondiceznáméjakorabdomyolýzapopsaná

vKapitole 4:

Přípravky užívané ke snížení imunitních reakcí organismu, např. cyklosporin

Určitáantibiotikaneboantimykotikanapř.erytromycin,klaritromycin,telitromycin,

ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol, rifampicin, kyselina fusidová

Jinéléčivé přípravky upravující hladinu tuků, např. gemfibrozil, jiné fibráty, kolestipol

Některéblokátoryvápníkovéhokanálupoužívanépřianginěpectorisnebovysokémkrevním

tlaku, např. amlodipin, diltiazem; přípravky regulujícísrdeční rytmus, např. digoxin,verapamil,

amiodaron

Léky užívané při léčbě HIV, např. ritonavir, lopinavir, atazanavir,indinavir, darunavir, apod.

Jiné přípravky, okterých je známo, žeovlivňují účinek přípravkuAtorvastatin Pfizerzahrnující

ezetimib(snižujícícholesterol),warfarin(snižujícíkrevnísrážlivost),perorálníantikoncepce,

stiripentol(používanýprotikřečímuepilepsie),cimetidin(protipálenížáhyapeptickým

vředům),fenazon(protibolesti)a antacida(užívanépřipotížíchsezažívánímobsahujícíhliník

nebohořčík)

Přípravky kdostání bez lékařského předpisu: třezalka tečkovaná

Prosím,informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebojsteužíval/a

vnedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravkuAtorvastatin Pfizersjídlem a pitím

Viz Kapitola 3 Jak se přípravekAtorvastatinužívá. Prosím, vezměte vúvahu následující:

Grapefruitová šťáva

Neužívejtevícnežjednunebodvěmalé skleničkygrapefruitové šťávydenně, protoževelkámnožství

mohou měnit účinek přípravkuAtorvastatin Pfizer.

Alkohol

Vyhnětesekonzumovánípřílišvelkéhomnožstvíalkoholuběhemužívánípřípravku.Další

podrobnosti viz Kapitola 2 “Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Atorvastatin Pfizer“.

Těhotenství a kojení

Atorvastatin Pfizerneužívejte, pokud jste těhotná, nebo těhotenství plánujete.

AtorvastatinPfizerneužívejte,jste-livreprodukčnímvěkuanepoužívátespolehlivéantikoncepční

prostředky.

Atorvastatin Pfizer neužívejte, pokud kojíte.

Bezpečnostpřípravku Atorvastatin Pfizer během těhotenství a kojení nebyla zatím prokázána.

Poraďte se se svýmlékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tentopřípravekběžněneovlivňujeschopnostříditaobsluhovatstroje.Neřiďtedopravníprostředek,

jestližepřípravekovlivňujeVašischopnostřídit.Neobsluhujtežádnépřístrojenebostroje,pokudje

Vaše schopnost používat je ovlivněna tímto přípravkem.

Důležité informace o některých složkách přípravkuAtorvastatin Pfizer

Obsahujemonohydrátlaktosy.Jestliževáslékařdříveinformoval,žetrpítenesnášenlivostíněkterých

cukrů, před zahájením užívání tohoto léčivého přípravku kontaktujte lékaře.

3. JAK SE PŘÍPRAVEKATORVASTATIN PFIZERUŽÍVÁ

PředzahájenímléčbyVámlékařdoporučínízkocholesterolovoudietu,kteroubysteměl/adodržovat

také během léčby přípravkemAtorvastatin Pfizer.

Obvyklá počátečnídávka přípravkuAtorvastatin Pfizerje10mg 1xdenněu dospělých a dětívevěku

10letastarších.LékařVámmůžedávkupodlepotřebyzvýšittak,abysteužíval/adostatečné

množství.Vášlékařbudeupravovatdávkuvintervalu4týdnůnebodelším.Maximálnídávka

přípravkuAtorvastatin Pfizerje 80 mg 1x denněu dospělých a 20 mg 1x denně u dětí.

Tablety přípravkuAtorvastatin Pfizerse polykají celé, zapíjejí se vodou a mohou být užívány kdykoliv

vprůběhudne, sjídlem nebo bez něj. Pokuste se však užívat tabletu každý den ve stejnou dobu.

VždyužívejtepřípravekAtorvastatinPfizerpřesněpodlepokynůsvéholékaře.Pokudsinejstejist/a,

ověřte si správný postup užívání léku u svého lékaře nebo lékárníka.

Délku trvání léčby přípravkemAtorvastatin Pfizerstanoví Váš lékař.

Pokudmátepocit,žeúčinekpřípravkuAtorvastatinPfizerjepřílišsilnýneboslabý,poraďtesese

svým lékařem.

Jestliže jste užil/a více přípravkuAtorvastatin Pfizer, než jste měl/a

Pokudnáhodouužijetenadměrnémnožstvítabletnajednou(vícenežjeVašeobvykládennídávka),

vyhledejte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravekAtorvastatin Pfizer

Jestližejstezapomněl/aužítdávku,vezmětesidalšídávkuvobvykloudobu.Nezdvojujtenásledující

dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravekAtorvastatin Pfizer

Máte-lijakékolidalšíotázky,týkajícíseužívánítohotopřípravkunebosipřejeteléčbuukončit,

zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějakovšechnyléčivépřípravky,můžeipřípravekAtorvastatinPfizervyvolatnežádoucí

účinky, i když se nemusí projevit u každého.

Pokudusebezpozorujetekterýkolivznásledujícíchzávažnýchnežádoucíchúčinků,přestaňte

užívattabletyaobraťteseneprodleněnasvéholékařenebovyhledejtenejbližšínemocnici

spohotovostní službou.

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1-10 pacientů z10000):

Závažnéalergickéreakcezpůsobujícíotokobličeje,jazykaakrku,kterýmůžezpůsobitvelké

obtíže při dýchání.

Závažnýstavsolupovánímaotokemkůže,sevznikempuchýřůnakůži,vústech,naočícha

genitáliích,horečka.Kožnívyrážkasrůžovočervenýmiskvrnamizvláštěnadlaníchnebo

ploskách nohou, smožným vznikem puchýřů.

Slabost,citlivostnebobolestsvalů,azvláštěpokudsezároveňnecítítedobřenebomáte

vysokouhorečku;totomůžebýtzpůsobenoneobvyklýmrozpademsvalovýchbuněk,cožje

život ohrožující stav a může vést i kpoškození ledvin

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z10000):

jestližezaznamenáteproblémysneočekávanýmneboneobvyklýmkrvácenímnebozvýšenou

tvorbou modřin, může to být známka jaterních komplikací. Informujte svého lékaře co nejdříve.

Další možné nežádoucí účinkypřípravkuAtorvastatin Pfizer

Časté nežádoucí účinky (postihují 1-10 pacientůze 100) zahrnují:

zánět nosních cest, bolest hrdla, krvácení znosu,

alergické reakce,

zvýšeníhladinycukruvkrvi(pokudmátecukrovku,pokračujtevpečlivémsledováníhladin

cukru v krvi), zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy vkrvi,

bolest hlavy,

nevolnost, zácpa, plynatost, trávicí obtíže, průjem,

bolest kloubů, bolest svalů, bolest zad,

výsledky jaterních testů signalizující zhoršenou funkci jater.

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1-10 pacientůz1000) zahrnují:

anorexie(ztrátachutikjídlu),nárůsttělesnéhmotnosti,sníženíhladinycukruvkrvi(pokud

mátecukrovku, pokračujte vpečlivém sledování hladin cukru v krvi)

noční můry, nespavost,

závrať,pocitnecitlivostinebomravenčenívprstechnarukouanohou,sníženácitlivost

nabolest nebo dotyk, poruchy chuti, ztráta paměti,

zastřené vidění,

zvonění vuších a/nebo vhlavě,

zvracení,říhání,bolesthorníidolníčástibřicha,pankreatitida(zánětslinivkyvyvolávající

bolesti žaludku),

hepatitida (zánět jater),

vyrážka a svědění, kopřivka, ztráta vlasů,

bolest krku, svalová únava,

únava, pocit nemoci, slabost, bolest na hrudi, otoky zejménakotníku(edém), horečka,

přítomnost bílých krvinek vmoči.

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1-10 pacientů z 10000) zahrnují:

poruchy zraku,

neočekávané krvácení nebo tvorba modřin,

cholestáza (zežloutnutí kůže a bělma očí),

poranění šlach.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (méně než 1 z10000 pacientů) zahrnují:

alergickéreakce–příznakymohouzahrnovatnáhlýsípotabolestnebosevřenínahrudi,otok

očních víček, obličeje, rtů, úst, jazyka a hrdla, potíže sdýcháním, kolaps,

ztráta sluchu,

gynekomastie (zvětšení prsů u mužů a žen).

Možné nežádoucí účinky hlášené u stejné skupiny léků-statinů:

Sexuální potíže

Deprese

Dýchací potíže, mezi které patří přetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečka

Cukrovka.Jepravděpodobnější,pokudmátezvýšenouhladinucukrunebotukůvkrvi,

nadváhu nebo vysokýkrevní tlak. Váš lékař Vás budesledovatvprůběhu léčby.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne vzávažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sděltetosvémulékaři

nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEKATORVASTATIN PFIZERUCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

PřípravekAtorvastatinPfizernepoužívejtepouplynutídobypoužitelnosti,uvedenénablistrua

krabičceza „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje kposlednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka,jakmátelikvidovatpřípravky,kteréjižnepotřebujete.Tatoopatřenípomáhajíchránit

životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravekAtorvastatin Pfizerobsahuje

Léčivou látkou je atorvastatin.

Jednapotahovanátabletaobsahujeatorvastatinum10mg(veforměatorvastatinumcalcicum

trihydricum).

Jednapotahovanátabletaobsahujeatorvastatinum20mg(veforměatorvastatinumcalcicum

trihydricum).

Jednapotahovanátabletaobsahujeatorvastatinum40mg(veforměatorvastatinumcalcicum

trihydricum).

Pomocnýmilátkamijsou:uhličitanvápenatý,mikrokrystalickácelulosa,monohydrátlaktosy,

sodná sůl kroskarmelosy, polysorbát 80, hyprolosa, magnesium–stearát.

PotahovávrstvatabletypřípravkuAtorvastatinPfizerobsahuje:hydroxypropylmethylcelulosa,

makrogol8000,oxidtitaničitý(E171),mastek,simetikonováemulze30%obsahujesimetikon,

polysorbát65,makrogol-stearát,acylglyceroly,methylcelulosa,xanthanováklovatina,kyselina

benzoová, kyselina sorbová

Jak přípravekAtorvastatin Pfizervypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety přípravkuAtorvastatin Pfizer10 mgjsoubílé kulatésprůměrem5,6mm, na jedné

straněoznačené 10 ana druhé straně“ATV“.

Potahované tablety přípravkuAtorvastatin Pfizer 20 mgjsoubílé kulatésprůměrem7,1mm, na jedné

straněoznačené 20 ana druhé straně“ATV“.

Potahované tablety přípravkuAtorvastatin Pfizer 40 mgjsoubílé kulatésprůměrem9,5mm, na jedné

straněoznačené 40 ana druhé straně“ATV“.

Přípravek Atorvastatin Pfizer je dostupný v blistrechoobsahu4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98 a

100 potahovaných tablet, balení pro nemocnice obsahuje200 (10x20) nebo 500 potahovaných tablet a

lahvička obsahuje 90 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikostibalení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Pfizer, spol. sr.o.,Stroupežnického 17, 150 00Praha5, Česká republika

Výrobce

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH,Betriebsstätte Freiburg,Mooswaldallee 1,79090Freiburg,

Něměcko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko Atorvastatin Pfizer 10 mg/20 mg/40 mg/80 mg Filmtabletten

Belgie Atorvastatine Pfizer 10 mg/20 mg/40 mg/80 mgComprimés

pelliculés

Bulharsko Аторвастатин Пфайзер10mg/20 mg/40 mg/80 mgфилмирани

таблетки

Kypr Atorvastatin Pfizer10 mg/20 mg/40 mg/80 mgΕπικαλυμμένομε

λεπτόυμένιοδισκίο

Česká republika Atorvastatin Pfizer10 mg/20 mg/40 mgpotahované tablety

Dánsko Atorvastatin Pfizer

Estonsko Atorvastatin Pfizer

Finsko Atorvastatin Pfizer

Francie Orbeos10 mg/20 mg/40 mg/80 mgComprimés pelliculés

Německo Orbeos10 mg/20 mg/40 mg/80 mgFilmtabletten

Řecko Atorvastatin Pfizer10 mg/20 mg/40 mg/80 mgΕπικαλυμμένομε

λεπτόυμένιοδισκίο

Irsko Atorvastatin Pfizer10 mg/20 mg/40 mg/80 mgfilmcoated tablets

Itálie Atorvastatina Pfizer

Lotyšsko Atorvastatin Pfizer10 mg/20 mg/40 mg/80 mgapvalkotās tabletes

Lucembursko Atorvastatine Pfizer 10 mg/20 mg/40 mg/80 mgComprimés

pelliculés

Malta Atorvastatin Pfizer10 mg/20 mg/40 mg/80 mgPillola miksija b'rita

Nizozemí AtorvastatinePfizer10 mg/20 mg/40 mg/80 mgfilmomhulde

tabletten

Norsko Atorvastatin Pfizer10 mg/20 mg/40 mg/80 mgTablett, filmdrasjert

Polsko Atorvastatin Pfizer

Portugalsko Atorvastatina Farmogene

Rumunsko Atorvastatin Pfizer10 mg/20 mg/40 mg/80 mgComprimate filmate

Slovensko Atorvastatin Pfizer10mg/20 mg/40 mg/80 mgfilmom obalené

tablety

Španělsko Atorvastatina Pfizer10mg/20 mg/40 mg/80 mgcomprimidos

recubiertos con película EFG

Švédsko Atorvastatin Pfizer

Velká Británie Atorvastatin10mg/20 mg/40 mg/80 mgFilm-coated Tablets

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 14.6.2012

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 2k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls91280/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Atorvastatin Pfizer 10 mg potahované tablety

Atorvastatin Pfizer 20 mg potahované tablety

Atorvastatin Pfizer 40 mg potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (jakoatorvastatinum calcicum trihydricum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum20mg (jakoatorvastatinum calcicum trihydricum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum40mg (jako atorvastatinum calcicum trihydricum).

Pomocné látky:

JednapotahovanátabletapřípravkuAtorvastatinPfizer10mgobsahuje27,25mgmonohydrátu

laktosy.

JednapotahovanátabletapřípravkuAtorvastatinPfizer20mgobsahuje54,50mgmonohydrátu

laktosy.

JednapotahovanátabletapřípravkuAtorvastatinPfizer40mgobsahuje109,00mgmonohydrátu

laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety

Bílékulaté,5,6mm,potahovanétablety,najednéstraněvyraženo“10“,nadruhéstraněvyraženo

„ATV“.

Bílékulaté,7,1mm,potahovanétablety,najednéstraněvyraženo“20“,nadruhéstraněvyraženo

„ATV“.

Bílékulaté,9,5mm,potahovanétablety,najednéstraněvyraženo“40“,nadruhéstraněvyraženo

„ATV“.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Hypercholesterolemie

AtorvastatinPfizerjeindikovánjakodoplněkkdietěkesníženízvýšenéhladinycelkového

cholesterolu(TC),LDL-cholesterolu(LDL-C),apolipoproteinuBahladinytriglyceridůudospělých,

dospívajícíchadětívevěku10letastaršíchsprimárníhypercholesterolemiívčetněfamiliární

hypercholesterolemie(heterozygotníforma)nebosesmíšenou(kombinovanou)hyperlipidemií

(odpovídajícítypuIIanebotypuIIbpodleFredricksona),pokuddietaajinánefarmakologická

opatření nebyla dostatečně účinná.

Atorvastatin Pfizerje též indikován ke snížení celkového cholesterolu a LDL-cholesterolu udospělých

shomozygotnífamiliárníhypercholesterolemií,jakopřídatnáléčbakdalšíhypolipidemickéterapii

(např.LDL aferéza) nebo vpřípadech, když tyto léčebné metody nejsou dostupné.

Prevence kardiovaskulárních onemocnění

AtorvastatinPfizerjeindikovánjakoprevencekardiovaskulárníchpříhodudospělýchpacientů

spředpokládanýmvysokýmrizikemprvníkardiovaskulárnípříhody(vizbod5.1),jakodoplněkpři

úpravách dalších rizikových faktorů.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

PředzahájenímléčbypřípravkemAtorvastatinPfizermámítpacientnaordinovánstandardní

nízkocholesterolovýdietnírežim,kterýmádodržovatipoceloudobuléčbypřípravkemAtorvastatin

Pfizer.

ÚpravadávkovánínásledujeindividuálněpodlevýchozíchvýsledkůLDL-cholesterolu,vporovnání

scílovými hladinami LDL-cholesterolu a podle reakce pacienta na léčbu.

Běžněseléčbazahajujedávkou10mg1xdenně.Úpravadávkováníseprovádísodstupem4týdnůa

déle. Maximální dávka je 80 mg 1x denně.

Primární hypercholesterolemie a smíšená (kombinovaná) hyperlipidemie

Vevětšiněpřípadůjedávka10mgpřípravkuAtorvastatinPfizer1xdennědostačující.Terapeutický

účinekseobjevízpravidlaza2týdnyamaximálníterapeutickýefektbývázpravidladosaženza4

týdny. Účinek je při dlouhodobé terapii stálý.

Heterozygotní familiární hypercholesterolemie

LéčbasezahajujepřípravkemAtorvastatinPfizer10mgdenně.Dalšíúpravadávkováníjepak

individuálníaúpravydávkovánímajíbýtprováděnypo4týdnechaždodávky40mgdenně.Poté

můžebýtdávkovánízvýšenoažnamaximálnídávku80mgdenněnebosemůžekombinovat

sekvestrant žlučových kyselin se 40mg atorvastatinu1xdenně.

Homozygotní familiární hypercholesterolemie

Kdispozici jsou pouzeomezené údaje (viz bod 5.1).

Upacientů shomozygotní familiární hypercholesterolemiíjedávkováníatorvastatinu 10-80mgdenně

(viz bod 5.1). Atorvastatin by semělpodávat jako přídatná léčba kdalší hypolipidemické terapii (jako

je LDL aferéza) nebo vpřípadech, když tyto léčebné metody nejsou dostupné.

Prevence kardiovaskulárních onemocnění

Vprimárněpreventivníchstudiíchbylapoužitadávka10mgdenně.Prodosaženícílovýchhladin

(LDL-) cholesterolu v souladu se současnými doporučeními může být nutné použití vyšších dávek.

Poškození ledvin

Není nutná úpravadávkování(viz bod 4.4).

Poškozeníjater:

PřípravekAtorvastatinPfizerjenutné používat sopatrností u pacientů spoškozenímjater(viz bod 4.4

a5.2).PřípravekAtorvastatinPfizerjekontraindikovánupacientůsjaternímonemocněnímv

aktivním stavu (viz bod 4.3).

Dávkování u starších pacientů

Účinnostabezpečnostjeupacientůstarších70letpřidoporučenémdávkovánísrovnatelnásostatní

populací.

Pediatrická populace

Hypercholesterolemie

Opodávánídětembymělrozhodnoutaléčbusledovatpouzespecialistasezkušenostmivléčbě

hyperlipidemie udětí, pacientimusejí být pravidelněkontrolováni a jejichodpověďna léčbumusí být

pravidelně vyhodnocována.

Upacientůvevěku10letastaršíchjedoporučenazahajovacídávkaatorvastatinu10mgdenně

stitrací až na 20 mg denně. Titrace má být prováděna na základě individuální odpovědi a snášenlivosti

udotyčnéhodětskéhopacienta.Informaceobezpečnostiudětskýchpacientůléčenýchdávkouvyšší

než 20 mg, což odpovídá dávce 0,5 mg/kg, jsou omezené.

Sléčbouudětívevěku6-10letjsoupouzemalézkušenosti(vizbod5.1).Atorvastatinneníkléčbě

pacientů mladších 10 let indikován.

Jinéfarmaceutické formy/síly mohou být pro tuto populaci pacientů vhodnější.

Způsob podání

PřípravekAtorvastatinPfizerjeurčenkperorálnímupodání.Každádennídávkaatorvastatinuse

podávácelá najednou, užívání není závislé na denní době či příjmu potravy.

4.3 Kontraindikace

PřípravekAtorvastatin Pfizerje kontraindikován u pacientů:

spřecitlivělostína léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látkutohoto přípravku

sjaternímonemocněnímvaktivnímstavuneboneobjasněnýmpřetrvávajícímzvýšením

sérových transamináz na více než trojnásobek normálních hodnot

vtěhotenství,vobdobíkojeníauženvreprodukčnímvěku,kteréneužívajívhodnou

antikoncepci(viz bod 4.6)

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Vliv na játra

Jaternítestymajíbýtprovedenypředzahájenímléčbyapravidelněkontroloványvprůběhuléčby

přípravkem.Pacientům,ukterýchsezjistíjakékolivznámkynebosymptomyjaterníhopoškození,

majíbýt provedeny jaterní testy. Pacienti, u kterých se objeví zvýšení transamináz, musí být sledováni

až do doby než se hodnoty opět znormalizují. Pokud přetrvávají více než trojnásobně zvýšené hodnoty

transamináz,doporučujesedávkupřípravkuAtorvastatinPfizersnížitneboléčbuukončit(vizbod

4.8).

Pacienty,kteříkonzumujívelkémnožstvíalkoholunebomajívanamnézejaterníonemocnění,je

nutnéléčitpřípravkemAtorvastatin Pfizers opatrností.

Prevencecévnímozkovépříhodyagresivnímsníženímhladinycholesterolu(StrokePreventionby

AggressiveReduction in Cholesterol Levels,SPARCL)

Vpost-hocanalýzesubtypůcévnímozkovépříhody(CMP)upacientůbezischemickéchoroby

srdeční(ICHS),kteřínedávnoprodělaliCMPnebotransitorníischemickouataku(TIA)bylvyšší

výskythemoragickéCMPupacientůzahajujícíchléčbuatorvastatinem80mgvesrovnáníspacienty

užívajícímiplacebo. Zvýšené riziko platí zejména u pacientů, kteří prodělali hemoragickou CMPnebo

lakunárníinfarktpředvstupemdostudie.PropacientyshemoragickouCMPnebolakunárním

infarktemvanamnézenenípoměrriziko-přínospřiužíváníatorvastatinu80mgzcelajasnýapřed

zahájením léčby by mělo být pečlivě zváženopotenciální riziko hemoragické CMP(viz bod 5.1).

Vliv na kosterní svalstvo

Atorvastatin,stejnějakoostatnízástupciinhibitorůHMG-CoAreduktázy,můžemítvojedinělých

případechvlivnakosternísvalstvoazpůsobovatmyalgie,myositidyamyopatie,kterémohou

progredovatdorabdomyolýzy–potenciálněživotohrožujícístavcharakterizovanývýrazně

zvýšenýmihladinamiCK(>desetinásobekhorníhranicenormálníchhodnot),myoglobinémiea

myoglobinurií, která může vyústit vrenální selhání.

Před zahájením léčby

Atorvastatinjetřebapředepisovatsopatrnostíupacientůspredisponujícímifaktorypro

rabdomyolýzu.Předzahájenímléčbystatinyjenutnézměřithladinukreatinfosfokinázy(CK)

vnásledujících případech:

poškození ledvin

hypotyreóza

osobní nebo rodinná anamnéza dědičného svalového onemocnění

svalová toxicita způsobená statiny nebo fibráty v anamnéze

jaterní onemocnění vanamnéze a/nebo nadměrná konzumace alkoholu

upacientůstarších70letjetřebazvážitpotřebuměřenísohledemnapřítomnost

predisponujících faktorů pro rabdomyolýzu

případy,kdymůžedojítkezýšeníplasmatickýchhladin,jakojsouinterakce(vizbod4.5)a

zvláštnípopulacevčetně subpopulací sgeneticky podmíněnými chorobami(viz bod 5.2)

Vtěchtopřípadechjetřebazvážitrizikoléčbyvporovnánísmožnýmpřínosemajedoporučeno

klinické monitorování.

Jsou-lihladinyCKvýznamnězvýšené(5xULN)oprotinormálnímhodnotám,léčbanemábýt

zahájena.

Měření kreatinfosfokinázy

Kreatinfosfokinázu(CK)nelzeměřitponamáhavémcvičení,neboexistuje-lijinápravděpodobná

příčinazvýšeníCK–totoztěžujeinterpretacihodnot.Jsou-lihladinyCKvýznamnězvýšené(5x

ULN) oprotinormálnímhodnotám,měly by být pro potvrzenívýsledků přeměřeny běhemdalších 5-7

dnů.

Během léčby:

pacientmusíokamžitěoznámitbolestsvalů,křečeneboslabost,zvláštěje-liprovázena

malátností a horečkou

objeví-lisetytosymptomyběhemléčbyatorvastatinem,jetřebazměřitpacientovihladinyCK.

Jsou-li hladiny CK významně zvýšené (5x ULN), léčbu jevhodnépřerušit.

Jsou-lisvalovépříznakyvážnéajsouobtěžující,jevhodnézvážitukončeníléčby,ikdyž

hladiny CK jsou nižší než5x ULN.

Jsou-lisymptomyodstraněnyahladinyCKsevrátíknormě,jemožnézvážitdalšípodání

atorvastatinu nebo jiného statinu, přinejnižšídávcea pod pečlivým dohledem.

Léčbu atorvastatinemjenutnépřerušit, objeví-lisevýznamnézvýšeníhladin CK(> 10xULN),

nebo je-lidiagnostikována příp. předpokládána rabdomyolýza.

Souběžnáléčbasjinými léčivými přípravky

Rizikorabdomyolýzypři užíváníatorvastatinujezvýšené při současném podáváníurčitýchléků, které

mohouzvyšovatplazmatickoukoncentraciatorvastatinu,jakojsousilnéinhibitoryCYP3A4nebo

inhibitorytransportníchproteinů(např.cyklosporin,telitromycin,klaritromycin,delavirdin,

stiripentol,ketokonazol,vorikonazol,itrakonazol,posakonazolainhibitoryHIVproteázyzahrnující

ritonavir,lopinavir,atazanavir,indinavir,darunavir,atd.).Rizikomyopatiemůžebýtrovněžzvýšeno

současným užívánímgemfibrozilua jiných fibrátů, erytromycinu,niacinu aezetimibu.Je-li tomožné,

měly by být namísto těchto lékůzváženy alternativní (ne-interaktivní) typyléčby.

Vpřípadech,kdyjesoučasnépodávánítěchtolékůsatorvastatinemnezbytné,mělbybýtpečlivě

zváženpoměrriziko/přínossouběžnéléčby.Pokudpacientiužívajíléky,kterézvyšujíplazmatickou

koncentraciatorvastatinu,jsoudoporučenynižšímaximálnídávkyatorvastatinu.Vpřípaděsilných

inhibitorůcytochromuP34503A4jsoudoporučenynižšípočátečnídávkyatorvastatinuapečlivé

klinické sledování těchto pacientů(viz bod 4.5).

Souběžné podávání kyseliny fusidové se nedoporučuje a proto během léčby kyselinou fusidovou může

být prospěšné dočasné přerušení léčby atorvastatinem(viz bod 4.5).

Pediatrická populace

Údaje o bezpečnosti léčby ve vztahu kvývoji dětí nebyly sledovány (viz bod 4.8).

Intersticiální plicní onemocnění

V souvislosti s užíváním statinů byly hlášeny výjimečné případy intersticiálního plicního onemocnění,

zvláště přidlouhodobé terapii statiny(viz bod 4.8). Mezinejčastější projevy tohotoonemocnění patří:

dyspnoe, neproduktivníkašel a zhoršení celkového stavu (únava, ztráta hmotnosti ahorečka). Terapie

statiny musí být přerušena při podezření na vznik intersticiálního plicního onemocnění upacienta.

Diebetes mellitus

Některédůkazynaznačují,žestatinyzvýšujíhladinuglukosyvkrviauněkterýchpacientůsrizikem

vznikudiabetu,mohouvyvolathyperglykemii,kterájižvyžadujediabetologickoupéči.Totoriziko

všaknepřevažujenadprospěchemléčbystatiny–redukcíkardiovaskulárníhorizikaaneníproto

důvodproukončeníléčbystatiny.Pacientisezvýšenýmrizikemprovznikdiabetu(glukosanalačno

5,6-6,9mmol/l,BMI>30kg/m 2 ,zvýšenítriglyceridůvkrvi,hypertenze)majíbýtklinickya

biochemickymonitorováni vsouladu snárodnímidoporučeními.

Pomocné látky

PřípravekAtorvastatinPfizerobsahujelaktosu.Přípravekbyneměliužívatpacientisevzácnými

dědičnýmiporuchamitypuintolerancegalaktosy,vrozenédeficiencelaktosynebomalabsorbcí

glukosy-galaktosy.

4.5 Interakce sjinýmiléčivými přípravky a jiné formy interakce

Účineksouběžně podávaných léčivých přípravků na atorvastatin

AtorvastatinjemetabolizováncytochromemP4503A4(CYP3A4)ajesubstrátemprotransportní

proteinynapř.transportérOATP1B1jaterníbuňky.Současnépodáváníléčivýchpřípravků,kteréjsou

inhibitoryCYP3A4nebotransportníchproteinů,můževéstkezvýšeníplazmatickékoncentrace

atorvastatinuakezvýšenémurizikumyopatie.Rizikomůžetakézvýšitsoučasnépodávání

atorvastatinusjinýmiléčivýmipřípravky,kterémohouvyvolatmyopatii,jakojsoufibrátya ezetimib

(viz bod 4.4).

Inhibitory CYP3A4

UsilnýchinhibitorůCYP3A4byloprokázáno,ževedoukvýraznémuzvýšeníkoncentrace

atorvastatinu(viztabulka1akonkrétníinformaceníže).Je-litomožné,jetřebasevyhnout

současnémupodávánísilnýchinhibitorůCYP3A4(např.cyklosporin,telitromycin,klaritromycin,

delavirdin,stiripentol,ketokonazol,vorikonazol,itrakonazol,posakonazolainhibitoryHIVproteáz,

zahrnujícíritonavir,lopinavir,atazanavir,indinavir,darunavir,atd.).Vpřípadech,kdesoučasnému

podávání těchtoléků satorvastatinemnelzezabránit jetřeba zvážit nižší počáteční a maximálnídávky

atorvastatinu a doporučuje se odpovídající klinické monitorování pacienta (viz tabulka 1).

StředněsilnéinhibitoryCYP3A4(např.erytromycin,diltiazem,verapamilaflukonazol)mohou

zvyšovatplazmatickékoncentraceatorvastatinu(viztabulka1).Zvýšenérizikomyopatiebylo

pozorovánopřipoužitíerytromycinuvkombinacisestatiny.Interakčnístudiehodnotícíúčinky

amiodaronuneboverapamilunaatorvastatinnebylyprovedeny.Amiodaronaverapamilinhibují

aktivituCYP3A4asoučasnépodávánísatorvastatinemmůževéstkezvýšeníexpoziceatorvastatinu.

Protosedoporučujezvážitnižšímaximálnídávkuatorvastatinuaklinickésledovánípacientapři

současnémpoužití se středně silnýmiinhibitory CYP3A4. Při zahájeníléčby nebo při úpraváchdávky

inhibitoru se doporučuje příslušné klinické monitorování.

Induktory CYP3A4

Současné podávání atorvastatinu s induktory cytochromu P450 3A (např. efavirenz, rifampin, třezalka

tečkovaná)můževéstkproměnlivýmsníženímplazmatickýchkoncentracíatorvastatinu.Sohledem

naduálnímechanizmusinterakcerifampinu(indukcecytochromuP4503Aainhibicetransportéru

OATP1B1jaterníbuňky),sedoporučujepřisouběžnémpodáváníatorvastatinusrifampinempodání

obouléčivýchpřípravkůsoučasně,protožepodáníatorvastatinuopožděnězapodánímrifampinubylo

spojenosvýznamnýmsníženímplazmatickýchkoncentracíatorvastatinu.Účinekrifampinuna

koncentraceatorvastatinuvjaterníchbuňkáchovšemneníznám,anení-limožnésoučasnému

podávánízabránit, jenutnépacientapečlivěsledovatkvůliúčinnostiléčby.

Inhibitory transportních proteinů

Inhibitorytransportníchproteinů(např.cyklosporin)mohouzvýšitsystémovouexpoziciatorvastatinu

(vizTabulka1).Účinekinhibicetransportníchproteinůnakoncentraciatorvastatinuvjaterních

buňkáchneníznám.Není-limožnésesouběžnémupodánívyhnout,doporučujesesníženídávkya

klinické monitorování kvůli účinnosti léčby (viz Tabulka 1).

Gemfibrozil/fibráty

Použitífibrátůsamotnýchjeobčasspojovánosúčinkynasvaly,včetněrabdomyolýzy.Rizikotěchto

účinkůmůžebýtvyššízasoučasnéhoužívánífibrátůsatorvastatinem.Není-limožnésesouběžnému

podání vyhnout, je nutné podávat nejnižší terapeuticky účinnou dávku atorvastatinu a náležitě sledovat

pacienta(viz bod 4.4).

Ezetimib

Použitíezetimibusamotnéhojespojovánosúčinkynasvaly,včetněrabdomyolýzy.Rizikotěchto

účinkůmůžebýtvyššízasoučasnéhoužíváníezetimibusatorvastatinem.Doporučujesenáležité

klinické sledování pacienta.

Kolestipol

Plazmatickákoncentraceatorvastatinuajehoaktivníchmetabolitůbylasnížena(asio25%)při

současnémužívánípřípravkuAtorvastatinPfizerakolestipolu.Hypolipidemickýúčinekbylvyššípři

souběžnémpodánípřípravkuAtorvastatinPfizerakolestipolunežpřipodáníkaždéhopřípravku

samostatně.

Kyselian fusidová

Neproběhlyžádnéstudieinterakcímeziatorvastatinema kyselinoufusidovou.Podobnějakoujiných

statinůbylyvporegistračnímsledováníhlášenyposouběžnémužitíatorvastatinua kyselinyfusidové

účinkynasvaly,včetněrabdomyolýzy.Mechanizmustétointerakceneníznám.Pacientyjenutné

pečlivě sledovat a případně dočasně vysadit léčbu atorvastatinem.

Účinekatorvastatinu nasouběžněpodávanéléčivépřípravky

Digoxin

Přisoučasnémopakovanémužívánídigoxinuaatorvastatinuvdávce10mgsemírnězvýšila

koncentrace digoxinu vrovnovážném stavu. Je nutné náležitě sledovat pacienty léčené digoxinem.

Perorální kontraceptiva

SoučasnéužívánípřípravkuAtorvastatinPfzeraperorálníchkontraceptivvedekezvýšení

plazmatickékoncentrace norethisteronu a ethinylestradiolu.

Warfarin

Vklinickéstudiispacientydlouhodoběléčenýmiwarfarinem,vedlosoučasnéužíváníatorvastatinu

vdávce80mgdenněawafarinuběhemprvních4dnůléčbykmírnémuzkráceníprotrombinového

času(o1,7sekundy),cožsenormalizujevprůběhu15dnůléčbyatorvastatinem.Přestožebylo

hlášenopouzeněkolikpřípadůklinickyvýznamnýchantikoagulačníchinterakcí,jenutnéupacientů

užívajících kumarinová antikoagulancia zjistit protrombinový čas před zahájením léčby atorvastatinem

a potéopětna začátku léčbykpotvrzení, ženedocházíkvýznamným změnám protrombinovéhočasu.

Popotvrzenístabilníhoprotrombinovéhočasujevhodnéprotrombinovýčassledovatvobvyklých

intervalechdoporučenýchpropacientyužívajícíkumarinováantikoagulancia.Přizměnědávkynebo

vysazení atorvastatinu secelý postup opakuje. Léčba atorvastatinemnebyla spojena skrvácenímnebo

změnami protrombinového času u pacientů neužívajících antikoagulancia.

Dětskápopulace

Studielékových interakcí byly provedeny pouze u dospělých. Rozsah interakcí u dětské populace není

znám.Výšeuvedenéinterakceudospělýchaupozorněnívbodu4.4jetřebavzítvúvahuipřiléčbě

dětí.

Tabulka 1:Účineksouběžně podávaných léčivých přípravkůnafarmakokinetikuatorvastatinu

Souběžněpodávanéléčivé

přípravkyadávkování Atorvastatin

Dávka(mg) Změnav

& Klinickádoporučení #

Tipranavir 500 mg2x denně/

Ritonavir 200 mg2x denně, 8

dnů(14.–21. den) 40 mg1.den,

10 mg 20.den ↑ 9,4x Vpřípadech kdy je souběžné

podánínezbytné,

nepřekračujtedávku 10 mg

atorvastatinu denně.Je

doporučeno klinické

sledování pacientů. Cyklosporin 5,2 mg/kg/den,

stabilní dávka 10 mg1x denně

podobu28 dnů ↑ 8,7x

Lopinavir 400 mg2x denně/

Ritonavir 100 mg2x denně, 14

dnů 20 mg1x denně

podobu4 dnů ↑ 5,9x V případech, kdy je

souběžné podání nezbytné, je

doporučena nižšíudržovací

dávka atorvastatinu. Při

dávkách atorvastatinu

překračujících 20 mg, je Klaritromycin 500 mg2x

denně, 9 dnů 80 mg1x denně

po dobu8 dnů ↑ 4,4x

doporučeno klinické

sledování pacientů.

Sachinavir 400 mg2x denně/

Ritonavir(300 mg2x denněod

5.–7. dne,zvýšení na 400 mg

2x denně8.den), 5.–18. den,

30 minpo podáníatorvastatinu 40 mg1x denně

po dobu4 dní ↑ 3,9 x V případech, kdy je

souběžné podání nezbytné, je

doporučenanižšíudržovací

dávka atorvastatinu. Při

dávkách atorvastatinu

překračujících 40 mg, je

doporučeno klinické

sledování pacientů. Darunavir 300 mg2x denně/

Ritonavir 100 mg 2x denně, 9

dnů 10 mg1x denně

po dobu4 dnů ↑ 3,3x

Itrakonazol 200 mg1x denně,

4 dny 40 mg

jednorázová

dávka ↑ 3,3x

Fosamprenavir 700 mg2x

denně/ Ritonavir 100 mg2x

denně, 14 dnů 10 mg1x denně

po dobu4 dnů ↑ 2,5x

Fosamprenavir 1400 mg2x

denně,14 dnů 10 mg1x denně

po dobu4 dnů ↑ 2,3x

Nelfinavir1250 mg2x denně,

14 dnů 10 mg1x denně

po dobu28 dnů ↑ 1,7x^ Žádné zvláštní doporučení.

Grepfruitová šťáva, 240 ml1x

denně* 40 mg,

jednorázová

dávka ↑ 37% Příjem velkého množství

grepfruitové šťávy současně

satorvastatinem se

nedoporučuje.

Diltiazem 240 mg1x denně,

28 dnů 40 mg,

jednorázová

dávka ↑ 51% Po zahájení léčby nebo po

úpravě dávky diltiazemu je

doporučenoklinické

sledování pacientů.

Erytromycin 500 mg4x denně,

7 dnů 10 mg,

jednorázová

dávka ↑ 33%^ Doporučuje se nižší

maximální dávka a klinické

sledovánípacientů.

Amlodipin 10 mg,jednorázová

dávka 80 mg,

jednorázová

dávka ↑ 18% Žádné zvláštní doporučení.

Cimetidin 300 mg4x denně, 2

týdny 10 mg1x denně

po dobu4týdnů ↓méněnež

Žádné zvláštní doporučení.

Antacida obsahující hořčík a

hydroxidy hliníku, 30 ml 4x

denně, 2 týdny 10 mg1x denně

po dobu4týdnů ↓ 35%^ Žádné zvláštní doporučení.

Efavirenz 600 mg1x denně, 14

dnů 10 mgpo dobu3

dnů ↓ 41% Žádné zvláštnídoporučení.

Rifampin 600 mg1x denně, 7

dnů(souběžnépodávání) 40 mg

jednorázová

dávka ↑ 30% V případech, kdy je souběžné

podání nezbytné, je souběžné

podáníatorvastatinu s

rifampinem doporučeno,

sklinickýmsledováním. Rifampin 600 mg1x denně,5

dnů (oddělenédávky) 40 mg

jednorázová

dávka ↓ 80%

Gemfibrozil 600 mg2x denně,

7 dnů 40mg

jednorázová

dávka ↑ 35% Doporučuje se nižší zahajovací

dávka a klinické sledování

pacientů.

Fenofibrát 160 mg1x denně, 7

dnů 40mg

jednorázová

dávka ↑ 3% Doporučuje se nižší zahajovací

dávka a klinické sledování

pacientů.

& Uvedenojako x-násobekzměnypředstavujícíjednoduchý poměr mezi souběžným podáním a atorvastatinem samotným

(tj. 1x=žádná změna).Údaje uvedené jako % změnapředstavujícírelativní% rozdílkatorvastatinu samotnému(tj. 0%

=žádná změna).

Viz body4.4 a 4.5proklinickouvýznamnost.

* Obsahuje1nebo více složek, které inhibují CYP3A4 a mohou zvýšit plazmatické koncentrace léčivých

přípravků metabolizovaných CYP3A4.Příjem 240 ml grepfruitové šťávy měl rovněžza následek snížení

AUC o 20,4% aktivního orthohydroxy metabolitu. Velkámnožství grepfruitovéšťávy (více než 1,2 l denně

po dobu 5 dnů)mohouzvýšitAUC atorvastatinu 2,5xa AUC aktivních složek (atorvastatinua metabolitů).

^ Celkováaktivita ekvivalentníatorvastatinu

Nárůstje označen“↑”,pokles“↓”

Tabulka 2:Účinekatorvastatinunafarmakokinetikusouběžně podávaných léčivých přípravků

Atorvastatina

dávkování Souběžně podávanéléčivépřípravky

Léčivý přípravek/Dávka(mg) Změna v

& Klinickédoporučení

80 mg1x denně

po dobu10dnů Digoxin 0,25 mg1x denně, 20

dnů ↑ 15% Pacienti užívající digoxin musí

být klinicky sledováni.

40 mg1x denně

po dobu22 dnů Perorální kontraceptiva

1x denně, 2 měsíce

-norethisteron 1 mg

-ethinylestradiol 35 µg ↑ 28%

↑ 19% Žádné zvláštní doporučení.

80 mg1x denně

po dobu15dnů *Fenazon, 600 mgjednorázová

dávka ↑ 3% Žádné zvláštní doporučení.

& Údaje uvedenév% představujírelativní% rozdílkatorvastatinu samotnému(tj. 0% = žádná změna).

Souběžné podáníněkolikadávek atorvastatinu a fenazonu mělo za následek malýnebonezjistitelný účinek na clearance

fenazonu.

Nárůst jeoznačen “↑”,pokles“↓”

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

Ženy ve fertilnímvěku by měly používatběhemléčbyvhodné antikoncepční prostředky(viz bod 4.3).

Těhotenství

PřípravekAtorvastatin Pfizerjevtěhotenstvíkontraindikován(viz bod 4.3).Bezpečnost atorvastatinu

utěhotnýchžennebylastanovena.Utěhotnýchžennebylyprovedenykontrolovanéklinickéstudie

satorvastatinem.PointrauterinníexpoziciinhibitorůmHMG-CoAreduktázybylyvzácněhlášeny

kongenitální anomálie. Studie se zvířaty prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).

Léčbamatekatorvastatinemmůžesnížithladinumevalonátuuplodu,jenžjeprekurzorembiosyntézy

cholesterolu.Aterosklerózajechronickýprocesaobvyklévysazeníhypolipidemikběhemtěhotenství

může mít malý vliv na dlouhodobé riziko spojené sprimární hypercholesterolémií.

ZtěchtodůvodůbypřípravekAtorvastatinPfizernemělbýtužívánutěhotných,ženplánujících

těhotenství nebo pravděpodobně těhotných. LéčbapřípravkemAtorvastatin Pfizermábýt vysazena po

celou dobu těhotenství nebo do doby, kdy je potvrzeno, že žena těhotná není. (viz bod 4.3).

Kojení

Není známo, zda atorvastatin nebo jeho metabolity přestupují do lidského mateřského mléka.

U potkanů byla zjištěna prakticky stejná koncentrace atorvastatinu a jeho aktivních metabolitů v mléce

jakov plazmě (viz bod 5.3).

Vzhledemkmožnostizávažnýchnežádoucíchúčinků,nesmějíženyužívajícípřípravekAtorvastatin

Pfizerkojit(viz bod 4.3). Atorvastatin je během kojení kontraindikován (viz bod 4.3).

Fertilita

Ve studiích sezvířatyneměl atorvastatin vliv nasamčí nebo samičífertilitu(viz bod 5.3).

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

PřípravekAtorvastatin Pfizermázanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Vdatabáziplacebemkontrolovanýchklinickýchstudiísatorvastatinemzahrnující16066pacientů

léčenýchvprůměru 53 týdnů(8755přípravekSortis vs. 7311 placebo), ukončiloléčbu atorvastatinem

kvůli nežádoucím účinkům 5,2% pacientů ve srovnání s4% užívajících placebo.

Nazákladědatzískanýchzklinickýchstudiíasledovánípouvedenípřípravkunatrhbylstanoven

profil nežádoucích účinkůpřípravkuAtorvastatin Pfizervnásledujícím přehledu.

Odhadovanéfrekvencenežádoucích účinků jsou seřazeny podlenásledujícího pravidla:časté(≥ 1/100

a <1/10), méně časté(≥1/1000 a <1/100), vzácné(≥1/10000 a <1/1000)a velmi vzácné(≤1/10000).

Infekce a infestace:

Časté:nazofaryngitida

Poruchy krve a lymfatického systému

Vzácné: trombocytopenie

Poruchy imunitního systému

Časté: alergické reakce

Velmi vzácné: anafylaxe

Poruchy metabolizmua výživy

Časté: hyperglykémie

Méně časté: hypoglykémie,nárůst tělesnéhmotnosti, anorexie

Psychiatrické poruchy

Méně časté: noční můry, insomnie

Poruchy nervového systému

Časté: bolesthlavy

Méně časté: závrať, parestézie, hypestézie, dysgeuzie,amnézie

Vzácné: periferní neuropatie

Poruchy oka

Méně časté: zastřené vidění

Vzácné: poruchy zraku

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté: tinitus

Velmi vzácné:ztráta sluchu.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:

Časté: faryngolaryngeální bolest, epistaxe

Gastrointestinálníporuchy

Časté: zácpa,flatulence,dyspepsie, nauzea, průjem

Méně časté:zvracení,bolest horní i dolní části břicha,říhání, pankreatitida

Poruchyjater a žlučových cest

Méně časté:hepatitida

Vzácné: cholestáza

Velmi vzácné:jaterní selhání

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté: kopřivka, kožní vyrážka, pruritus, alopecie

Vzácné:angioneurotickýedém,bulózníexantémy(včetněerythemamultiforme,Stevens-Johnsnova

syndromu a toxické epidermální nekrolýzy)

Poruchysvalové a kosterní soustavya pojivové tkáně

Časté: myalgie, artralgie, bolest končetin, svalové křeče, otok kloubů, bolest zad

Méně časté:bolest krku,svalová únava

Vzácné:myopatie,myositida, rabdomyolýza,tendinopatie, někdy komplikovanárupturou

Poruchy reprodukčního systémuaprsu

Velmi vzácné: gynekomastie

Celkové poruchya reakce vmístě aplikace

Méně časté: malátnost,asténie, bolest na hrudi, periferní otok, únava, horečka

Vyšetření

Časté: abnormální jaterní funkční testy, zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy v krvi

Méně časté: přítomnost bílých krvinek v moči

Stejnějako u jiných inhibitorů HMG-CoAreduktázy byl u pacientů léčených přípravkemAtorvastatin

Pfizerpozorovánvzestuptransaminázvséru.Tytozměnybylyobvyklemírné,přechodnéa

nevyžadovalypřerušeníléčby.Klinickyvýznamnézvýšení(vícenežtrojnásobeknormálníchhodnot)

sérovýchtransaminázsevyskytlou0,8%pacientůléčenýchpřípravkemAtorvastatinPfizer.Toto

zvýšeníje závislé na dávce a u všech pacientů bylo reverzibilní.

Zvýšení sérové kreatinfosfokinázy (CK) na více než na trojnásobek normálních hodnot se v klinických

studiíchvyskytlopřiléčběpřípravkemAtorvastatinPfizeru2,5%pacientů,cožbyloobdobnéjakou

jinýchinhibitorůHMG-CoAreduktázy.Hodnoty,kterébylyvyššíneždesetinásobeknormálních

hodnot, se vyskytly u 0,4% pacientů léčených přípravkemAtorvastatin Pfizer(viz bod 4.4).

Pediatrickápopulace

Databázeklinickébezpečnostizahrnujeúdajeobezpečnostiu249dětskýchpacietů,kterýmbyl

podávánatorvastatin,znichž7pacientůbylomladších6let,14pacientůbylovevěku6-9leta228

pacientů bylo ve věku 10-17 let.

Poruchy nervového systému

Časté: bolest hlavy

Gastrointestinální poruchy

Časté: bolest břicha

Vyšetření

Časté:zvýšení alaninaminotransferázy, zvýšení sérové kreatinfosfokinázy

Nazákladědostupnýchúdajůseudětíočekávajístejnéčetnosti,typazávažnostnežádoucíchúčinků

jako u dospělých. O dlouhodobé bezpečnosti u dětíjevsoučasnosti pouze omezené množství údajů.

V souvislosti s užíváním některých statinů byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Sexuální dysfunkce

Deprese

Výjimečnépřípadyintersticiálníhoplicníhoonemocnění,předevšímpřidlouhodobéterapii

statiny (viz bod 4.4)

Diabetesmellitus:frekvencevýskytubudezávisetnapřítomnostineboabsencirizikových

faktorů(glukosanalačno≥5,6mmol/l,BMI>30kg/m 2 ,zvýšenítriglyceridůvkrvi,

hypertenze v anamnéze)

4.9 Předávkování

ZvláštníléčbapřipředávkovánípřípravkemAtorvastatinPfizerneexistuje.Pokuddojde

kpředávkování, je třeba pacienta léčit symptomatickya vpřípadě potřeby použít podpůrnou léčbu. Je

třebamonitorovatjaternítestyaCKvkrevnímséru.Jelikožseléčiválátkavýrazněvážena

plazmatické proteiny, nemá léčba hemodialýzou pro urychlení vyloučení atorvastatinu význam.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:Léčiva ovlivňujícíhladinulipidů,inhibitory HMG-CoA reduktázy

ATC kód:C10AA05

AtorvastatinjeselektivnímakompetitivníminhibitoremHMG-CoAreduktázy.Tentoenzym

katalyzujepřeměnuz3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-koenzymuAnamevalonát,cožjeprekurzor

sterolů včetně cholesterolu. V játrech jsou triacylglycerolya cholesterol zabudovány dolipoproteinůo

velmi nízké hustotě (VLDL)a plazmou jsou transportovány do periferních tkání. Lipoproteiny o nízké

hustotě (LDL), vzniklé z VLDL, jsou katabolizovány primárně vysoce afinitními LDL receptory.

AtorvastatinsnižujehladinycholesterolualipoproteinůvplazměinhibicíHMG-CoAreduktázya

následněbiosyntézycholesteroluvjátrechazvyšujepočetjaterníchLDLreceptorůnabuněčném

povrchu, a tímurychluje absorpcia katabolismus LDL.

AtorvastatinsnižujetvorbuLDLapočetLDLčástic.Zapříčiňujevýraznéatrvalézvýšeníaktivity

LDLreceptorů,spojenésvýhodnýmizměnamikvalitycirkulujícíchLDLčástic.Atorvastatinúčinně

snižujehladinyLDL-cholesteroluupacientůshomozygotnífamiliárníhypercholesterolemií,cožje

populace pacientů, která obvykle nereaguje na hypolipidemickou léčbu.

Vklinickéstudiisledujícívlivdávkynaúčinnostléčbybyloprokázáno,žeatorvastatinsnížilhladiny

celkovéhocholesterolu(o30-46%),LDL-cholesterolu(o41-61%),apolipoproteinuB(o34-50%)a

triacylglycerolů(o 14-33%), přičemž současněvyvolává vevariabilnímířezvýšení HDL-cholesterolu

aapolipoproteinuA1.Tytovýsledkybylyzjištěnyupacientůsheterozygotnífamiliární

hypercholesterolemií,nefamiliárnímiformamihypercholesterolemieasmíšenýmihyperlipidemiemi

včetně pacientů snon-inzulin dependentním diabetes mellitus.

Byloprokázáno,žesníženícelkovéhocholesterolu,LDL-cholesteroluaapolipoproteinuBsnižuje

riziko kardiovaskulárních příhod a kardiovaskulární mortality.

Homozygotní familiární hypercholesterolemie

Vmulticentrické8-týdenníotevřenéstudiisdobrovolnoumožnostíprodlouženíbylozapojeno335

pacientů,znichž89trpělohomozygotnífamiliárníhypercholesterolémií.Utěchto89pacientůbylo

průměrné snížení LDL-cholesterolu přibližně 20%. Atorvastatin byl podáván vdávce až 80 mg/den.

Ateroskleróza

Ve studii REVERSAL (Reversing Atherosclerosis with Aggressive Lipid-Lowering Study) se hodnotil

efektintenzivníhypolipidemickéléčbypomocíatorvastatinu80mgastandardníhypolipidemické

léčbypomocípravastatinu40mgnaaterosklerózukoronárnícharteriípomocíIVUS(intravascular

ultrasound)běhemangiografieupacientůsICHS.Vtomtorandomizovaném,dvojitěslepém,

multicentrickém,kontrolovanémklinickémhodnoceníbylIVUSprovedenpřizahájeníapotépo18

měsících,asiceu502pacientů.Veskupiněsatorvastatinem(n=253)nebylazjištěnažádnáprogrese

aterosklerózy.

Střední změna celkového objemu ateromu (primární kritérium klinického hodnocení) oproti základním

hodnotám,vyjádřenávprocentech,činila-0,4%(p=0,98)veskupiněsatorvastatinema+2,7%

(p=0,001) ve skupině s pravastatinem (n=249). V porovnání s pravastatinem byly účinky atorvastatinu

statistickyvýznamné(p=0,02).Účinekintenzivníhosnižováníhladinylipidůnakardiovaskulární

endpointy(např.potřebarevaskularizace,nefatálníIM,koronárnísmrt)nebylvrámcitohoto

klinického hodnocení zkoumán.

VeskupiněsatorvastatinembylahladinaLDL-Csníženanastředníhodnotu2,04mmol/l0,8(78,9

mg/dl30)oprotizákladníhladině3,89mmol/l0,7 (150mg/dl28)a veskupiněspravastatinem

bylahladinaLDL-Csníženanastředníhodnotu2,85mmol/l0,7(110mg/dl26)oprotizákladní

hladině3,89mmol/l0,7(150mg/dl26)(p<0,0001).Atorvastatinrovněžvedlkestatisticky

významnémusníženístředníhodnotyTCo34,1%(pravastatin:-18,4%,p<0,0001),středníchhladin

TGo20%(pravastatin:-6,8%,p<0,0009)astředníhladinyapolipoproteinuBo39,1%(pravastatin:-

22,0%,p<0,0001).AtorvastatinvedlknárůstustředníhladinyHDL-Co2,9%(pravastatin:+5,6%,

p=NS). Ve skupině s atorvastatinem bylzjištěn střední pokles CRP o 36,4%, v porovnání se snížením

o 5,2% ve skupině s pravastatinem (p<0,0001).

Výsledkytohotoklinickéhohodnoceníbylyzískánypřipoužitídávky80mg.Nelzejetudíž

extrapolovat na sílu nižších dávek.

Profily bezpečnosti a snášenlivosti byly u obou léčebných skupin srovnatelné.

Účinekintenzivníhosnižovánílipidůnahlavníkardiovaskulárnícílovéparametrynebylvtétostudii

sledován.Protoneníklinickývýznamtěchtovýsledkůsohledemnaprimárníasekundárníprevenci

kardiovaskulárních příhod znám.

Akutní koronární syndrom

VestudiiMIRACLbylhodnocenatorvastatin80mgu3086pacientů(atorvastatinn=1538;placebo

n=1548) sakutním koronárním syndromem (non-Q infarkt myokardu nebo nestabilní angina pectoris).

Léčbabylazahájenavakutnífázipopřijetídonemocniceatrvalapodobu16týdnů.Léčba

atorvastatinem80mg/denprodloužiladobudovýskytukombinovanéhoprimárníhocílového

parametruúčinnosti(definovanéhojakoúmrtízevšechpříčin,nefatálníIM,resuscitovanásrdeční

zástavaneboanginapectorissprokázanouischémiívyžadujícíhospitalizaci)ukazujícínasnížení

rizikao16%(p=0,048).Ktomutovýsledkupřispělopředevším26%(p=0,018)sníženíhospitalizací

proanginupectorissprokázanouischemií.Dalšísekundárnícílovéukazatelenedosáhlystatistické

signifikance (souhrnně: placebo 22,2%, atorvastatin: 22,4%).

Bezpečnostníprofil atorvastatinu ve studii MIRACL byl vsouladu spopisem v bodu 4.8.

Prevence kardiovaskulárních onemocnění

ÚčinekatorvastatinunafatálníanefatálníICHSbylhodnocenvrandomizované,dvojitěslepé,

placebemkontrolovanéstudiiAnglo-ScandinavianCardiacOutcomesTrialLipidLoweringArm

(ASCOT-LLA). Pacienti bylihypertonicive věku 40-79 let, bez předchozíhoinfarktumyokardu nebo

léčenéanginypectorisashladinamiTC≤6,5mmol/l(251mg/dl).Všichnipacientimělialespoň3

předem definovanékardiovaskulární rizikové faktory: mužské pohlaví, věk≥ 55 let, kouření, diabetes,

pozitivnírodinnáanamnézaICHSupříbuzných1.stupně,TC:HDL-C>6,ischemickáchoroba

dolníchkončetin,hypertrofielevékomory,předchozícerebrovaskulárnípříhoda,specifické

abnormalitynaEKG,proteinurie/albuminurie.Neuvšechpacientůbyloodhadovanérizikoprvní

kardiovaskulární příhody považováno za vysoké.

Pacienti byli léčeni antihypertenzní terapií (buď režimem založeným na amlodipinu nebo na atenololu)

a buď atorvastatinem 10 mg denně (n=5168) nebo placebem (n=5137).

Absolutní a relativnísníženírizika atorvastatinembylonásledující:

Příhoda Relativnípokles

rizika (%) Počet příhod

(atorvastatin

vs.placebo) Absolutní

pokles rizika 1

p-hodnota

Fatální ICHS nebo nefatální IM

Celkové kardiovaskulární

příhody a revaskularizace

Celkové koronární příhody 36%

100 vs. 154

389 vs. 483

178 vs.247 1,1%

1,9%

1,4% 0,0005

0,0008

0,0006

Založeno na rozdílu příhod,které sevyskytly v průběhu sledování 3,3 roku.

ICSH = ischemická choroba srdeční; IM = infarkt myokardu.

Celkovámortalitaakardiovaskulárnímortalitanebylysignifikantněsníženy(185vs.212příhod,

p=0,17 a 74 vs. 82 příhod, p=0,51). V analýze podskupin založenéna pohlaví(81%mužůa 19% žen)

bylomožnosledovatprospěšnýúčinekzpoužitíatorvastatinuumužů,alenemohlbýtstanovenužen

pravděpodobněvdůsledkumaléhopočtupříhodvžensképodskupině.Celkováakardiovaskulární

mortalitabylyčíselněvyššíužen(38vs.30 a 17 vs. 12), alenedosáhlystatistickévýznamnosti.Byla

nalezenastatistickyvýznamnáinterakcevzávislostinapoužitéantihypertenzníterapii.Primární

cílovýukazatel(fatálníICHSanefatálníIM)bylsignifikantněsníženatorvastatinemupacientů

léčených amlodipinem (HR 0,47 (0,32-0,69), p = 0,00008), ale nikoli u pacientů léčených atenololem

(HR 0,83 (0,59-1,17), p= 0,287).

Účinekatorvastatinunafatálníanefatálníkardiovaskulárníonemocněníbyltéžhodnocenv

randomizované,dvojitěslepé,multicentrické,placebemkontrolovanéstudii„Collaborative

AtorvastatinDiabetesStudy“(CARDS)upacientůsdiabetemII.typu,vevěku40-75let,bez

kardiovaskulárníhoonemocněnívanamnézeasLDL-C≤4,14mmol/l(160mg/dl)aTG≤6,78

mmol/l(600mg/dl).Všichnipacientimělipřítomenalespoňjedenznásledujícíchrizikovýchfaktorů:

hypertenze, kouření, retinopatie, mikroalbuminurie a makrolabuminurie.

Pacienti byli léčeni buď atorvastatinem 10 mg denně (n=1428) nebo placebem (n=1410), medián doby

sledováníbyl 3,9 let.

Absolutní a relativnísníženírizika atorvastatinembylonásledující:

Příhoda Relativní

pokles

rizika (%) Počet příhod

(atorvastatin

vs.placebo) Absolutní

poklesrizika 1

p-hodnota

Závažnékardiovaskulárnípříhody

(fatálníanefatálníAIM,němýIM,

náhlásrdečnísmrt,nestabilní

anginapectoris,CABG,PTCA,

revaskularizace, CMP)

IM(fatálníanefatálníAIM,němý

CMP (fatální a nefatální) 37%

83 vs. 127

38 vs.64

21 vs. 39 3,2%

1,9%

1,3% 0,0010

0,0070

0,0163

Založeno na rozdílu příhod,které sevyskytly v průběhu sledování 3,9 roku.

ICHS=ischemickáchorobasrdeční,AIM=akutníinfarktmyokardu,CABG=coronaryartery

bypassgraft(aortokoronárníbypass),PTCA=percutaneoustransluminalcoronaryangioplasty

(perkutánní transluminální koronární angioplastika), CMP = cévní mozková příhoda.

Nebylnalezenrozdílúčinkuléčbyvzávislostinapohlavípacienta,věkunebovstupníchhodnotách

LDL-C.Bylzaznamenánpříznivýtrendvpodílucelkovémortalityveprospěchatorvastatinu(82

úmrtí ve skupiněužívajícíplacebovs. 61 úmrtí ve skupiněléčenéatorvastatinem, p=0,0592).

Opakované cévní mozkové příhody (CMP)

VestudiiSPARCL(StrokePreventionbyAggressiveReductioninCholesterolLevels)bylhodnocen

účinekatorvastatinu80mgdenněneboplacebananáslednývýskytCMPu4731pacientů,kteří

prodělaliCMPnebotransitorníischemickouataku(TIA)běhempředcházejících6měsícůaneměli

ischemickouchorobusrdeční(ICHS)vanamnéze.60%pacientůbylimuživevěku21-92let

(průměrnývěk63let),aměliprůměrnévstupníhodnotyLDL-C133mg/dl(3,4mmol/l).Střední

LDL-Cbyl73mg/dl(1,9mmol/l)běhemléčby atorvastatinem a129mg/dl(3,3mmol/l)běhemléčby

placebem. Mediándoby sledování byl 4,9 let.

Atorvastatinvdávce80mgsnižoval riziko primárníhocílového parametrufatální nebo nefatální CMP

o15%(HR0,85;95%CI,0,72-1,00;p=0,05nebo0,84;95%CI,0,71-0,99;p=0,03poúpravě

vstupníchfaktorů)vporovnánísplacebem.Mortalitazevšechpříčinbyla9,1%(216/2365)u

atorvastatinuvs.8,9% (211/2366) u placeba.

Vpost-hocanalýze,atorvastatin80mgsnižovalvýskytischemickéCMP(218/2365,9,2%vs.

274/2366,11,6%,p=0,02)azvyšovalvýskythemoragickéCMP(55/2365,2,3%vs.33/2366,1,4%,

p=0,02)vesrovnání splacebem.

RizikohemoragickéCMPbylozvýšenéupacientů,kteřívstupovalidostudieshemoragickou

CMPvanamnéze(7/45uatorvastatinuvs.2/48uplaceba;HR4,06;95%CI,0,84-19,57),a

rizikoischemickéCMPbylomeziskupinamipodobné(3/45uatorvastatinuvs.2/48uplaceba;

HR 1,64; 95% CI, 0,27-9,82).

RizikohemoragickéCMPbylozvýšenéupacientů,kteřívstupovalidostudieslakunárním

infarktemvanamnéze(20/708uatorvastatinuversus4/701uplaceba;HR4,99;95%CI,1,71-

14,61),ovšemrizikoischemickéCMPbyloutěchtopacientůsníženo(79/708uatorvastatinu

vs.102/701uplaceba;HR0,76;95%CI,0,57-1,02).Jemožné,žerizikoCMPjezvýšenéu

pacientů slakunárním infarktemv anamnéze, kteří užívají atorvastatin 80mg/den.

Mortalitazevšechpříčinbyla15,6%(7/45)uatorvastatinuversus10,4%(5/48)upodskupiny

pacientůsdříveprodělanouhemoragickouCMP.Mortalitazevšechpříčinbyla10,9%(77/708)u

atorvastatinuvs.9,1%(64/701)uplacebaupodskupinypacientůsdříveprodělanýmlakunárním

infarktem.

Dětská populace

Heterozygotní familiární hypercholesterolemie u dětí ve věku 6-17 let

U dětí a dospívajících sgeneticky potvrzenou heterozygotní familiární hypercholesterolemií a výchozí

hodnotouLDL-C4mmol/lbylaprovedena8-týdenníotevřenástudiescílemvyhodnotit

farmakokinetiku,farmakodynamikuabezpečnostasnášenlivostatorvastatinu.Dotétostudiebylo

zahrnutocelkem39dětíadospívajícíchvevěku6-17let.VkohortěAbylo15 dětí vevěku6-12let,

vývojovýstupeň1dleTannerovystupnice.VkohortěBbylo24dětívevěku10-17let,vývojový

stupeň2 dle Tannera.

Zahajovací dávka atorvastatinu byla 5 mg denně ve formě žvýkacích tablet vkohortě A a 10 mg denně

veformětabletvkohortěB.Byloumožněnozdvojitdávkuatorvastatinuvpřípadě,žesubjekt

nedosáhl cílové hladinyLDL-C <3,35 mmol/l ve 4. týdnu a byl-li atorvastatin dobře snášen.

Střední hodnoty LDL-C,TC, VLDL-C, a Apo B se do 2. týdne snížily u všech subjektů. U subjektů se

zdvojenoudávkoubylpozorovándalšípoklesjižve2.týdnu,připrvnímvyhodnocení,pozvýšení

dávky.Středníhodnotyprocentníhosníženílipidovýchparametrůbylypodobnéuoboukohort,

nezávislenatom,zdasubjektužívalzahajovacídávkunebozdvojenoudávku.V8.týdnusehladina

LDLcholesterolusnížilavprůměruo40%vesrovnánísvýchozíhodnotouahladinacelkového

cholesterolu v průměru o 30% ve srovnání svýchozí hodnotou.

Heterozygotní familiární hypercholesterolemie u dětí ve věku 10-17 let

Dodvojitě slepé, placebem kontrolované studie následované otevřenou fází bylo zahrnuto 187 chlapců

adívekpomenarchévevěku10-17let(střednívěk14,1let)sheterozygotnífamiliární

hypercholesterolemií(FH)nebotěžkouhypercholesterolemií.Titopacientibylinadobu26týdnů

randomizovánibuďdoskupinysatorvastatinem(n=140),neboplacebem(n=47),a potébylvšempo

dobu dalších 26 týdnů podáván atorvastatin. Dávka atorvastatinu (1x denně) byla první 4 týdny 10 mg

a byla titrována na 20mgvpřípadě, žebylahladina LDL-C >3,36 mmol/l.Během 26-týdennídvojitě

zaslepenéfázevedlopodáváníatorvastatinukvýznamnémusníženíplazmatickéhladinycelkového

cholesterolu,LDL-cholesterolu, triglyceridů a apolipoproteinu B.Během 26-týdennídvojitě zaslepené

fázebylastředníhodnotadosaženéhladinyLDL-C3,38mmol/l(rozmezí:1,81-6,26mmol/l)ve

skupiněužívajícíatorvastatin,vporovnánís5,91mmol/l(rozmezí:3,93-9,96mmol/l)veskupině

užívající placebo.

Další pediatrická studie, srovnávajícíatorvastatin s kolestipolem u pacientů shypercholesterolemiíve

věku10-18let,ukázala,žepodáváníatorvastatinu(n=25),vporovnáníspodávánímkolestipolu

(n=31), vedlo kvýznamnému snížení LDL-C ve 26. týdnu (p<0,05).

Programpoužitízesoucituupacientůstěžkouhypercholesterolemií(včetněhomozygotní

hypercholesterolemie)zahrnoval46dětskýchpacientůléčenýchatorvastatinemtitrovanýmpodle

odpovědi(některýmsubjektůmbylapodávánadávka80mgdenně).Studieprobíhalapodobu3let:

LDL-C byl snížen o 36%.

Dlouhodobáúčinnostpodáváníatorvastatinuudětínasníženímorbidityamortalityvdospělosti

nebyla stanovena.

Evropská léková agenturarozhodla o zproštěnípovinnosti předložit výsledky studií satorvastatinem u

dětívevěku0-6letvléčběheterozygotníhypercholesterolemieaudětívevěku0-18letvléčbě

homozygotní familiární hypercholesterolemie, smíšené hypercholesterolemie, primární

hypercholesterolemie a vprevenci kardiovaskulárních příhod(informace o použití u dětíviz bod 4.2).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Atorvastatin je po perorálním podání rychle absorbován; maximální plazmatické koncentrace(C

)je

dosaženopo1-2hodinách.Míraabsorpcevzrůstáproporcionálněsdávkouatorvastatinu.Po

perorálním podání, mají tabletyatorvastatinu v porovnání s roztokem 95-99% biologickou dostupnost.

Absolutníbiologickádostupnostatorvastatinujepřibližně12%asystémovědosažitelnáinhibiční

aktivitaHMG-CoAreduktázyjecca30%.Nízkásystémovádostupnostbývápřipisována

presystémovéclearance na sliznici GIT a/nebo tzv. first-pass metabolismu v játrech.

Distribuce

Průměrnýdistribučníobjematorvastatinujepřibližně381litrů.Atorvastatinjevázánz≥98%na

plazmatické proteiny.

Biotransformace

AtorvastatinjemetabolizováncytochromemP4503A4naorto-aparahydroxylovéderivátyarůzné

beta-oxidačníprodukty.Bezohledunajinécestyjetentopřípravekmetabolizováncestou

glukuronidace.InvitrojeinhibiceHMG-CoAreduktázyorto-aparahydroxylovýmimetabolity

ekvivalentní inhibici atorvastatinem. Přibližně 70% cirkulující inhibiční aktivity HMG-CoA reduktázy

je připisováno aktivním metabolitům.

Vylučování

Atorvastatinjevylučovánžlučípohepatálníaextrahepatálnímetabolizaci.Nezdásevšak,žebylék

procházelsignifikantníenterohepatálnírecirkulací.Středníeliminačnípoločasatorvastatinuzplazmy

jeučlověkapřibližně14hod.PoločasinhibičníaktivityHMG-CoAreduktázyjeasi20-30hod.

vzhledem kpřítomným aktivním metabolitům.

Zvláštní skupinypacientů

Staršípacienti:Plazmatickékoncentraceatorvastatinuajehoaktivníchmetabolitůjsouvyššíu

zdravýchstaršíchpacientůnežumladýchdospělýchjedinců,přičemžhypolipidemickéúčinkybylyu

obou skupin srovnatelné.

Pediatrickápopulace:V8-týdenníotevřenéstudiibyldětemadospívajícím(vevěku6-17let)

sheterozygotnífamiliárníhypercholesterolemiíavýchozíhodnotouLDL-C4mmol/lpodáván

atorvastatin5nebo10mg1xdenněveforměžvýkacíchtablet(vývojovýstupeňsubjektů-stupeň1

dleTannerovystupnice(n=15)),neboatorvastatin10nebo20mg1xdenněveforměpotahovaných

tablet (vývojový stupeň2 dleTannerovystupnice (n=24)). Vpopulačním farmakokinetickém modelu

atorvastatinu byla jedinou další významnou proměnnou tělesná hmotnost. Zdánlivá perorální clearance

atorvastatinu byla u dětských subjektů při alometrickémměření podle tělesnéhmotnosti podobná jako

udospělých.Vcelémrozsahudosaženýchexpozicatorvastatinuao-hydroxyatorvastatinubyly

pozorovány konzistentní poklesy LDL-C a TC.

Pohlaví:Koncentrace atorvastatinu a jeho aktivních metabolitů jsou odlišné u žen (zhruba o 20% vyšší

ao10%nižšíAUC)nežumužů.Tytorozdílynejsouklinickyvýznamnéanepředstavujížádné

klinicky významné rozdíly v účinku na lipidy mezimuži a ženami.

Renálnínedostatečnost:Onemocněníledvinnemávlivnaplazmatickouhladinuatorvastatinuajeho

aktivních metabolitů nebo na jeho účinek na lipidy.

Jaternínedostatečnost:Plazmatickákoncentraceatorvastatinuajehoaktivníchmetabolitůjevýrazně

zvýšena (zhruba 16x vyšší C

max a 11x vyššíAUC) u pacientů s chronickým alkoholickým poškozením

jater (Child-Pugh skóre B).

PolymorfismusSLOC1B1:JaternívychytávánívšechinhibitorůHMG-CoAreduktázyvčetně

atorvastatinuzapojujetransportérOATP1B1.UpacientůspolymorfizmemSLOC1B1existujeriziko

zvýšenéexpoziceatorvastatinu,kterémůževéstkezvýšenémurizikurabdomyolýzy(vizbod4.4).

PolymorfizmusgenukódujícíhoOATP1B1(SLCO1B1c.521CC)jespojens2,4xvyššíexpozicí

atorvastatinu(AUC)nežusubjektůbeztétogenotypovévarianty(c.521TT).Utěchtopacientůje

rovněž možné geneticky zhoršené jaterní vychytávání atorvastatinu. Možné důsledky na účinek nejsou

známé.

5.3 Předklinické údaje vztahující se kbezpečnosti

Atorvastatinnevykazovalanimutagenníaniklastogennípotenciálvečtyřechtestechinvitroa

vjednom testu in vivo.Atorvastatin nebyl u potkanů kancerogenní, ale vysoké dávky podávané myším

(6-11x vyššíAUCnežAUC

(0-24) dosažená u člověka přinejvyššídoporučenédávce)měly za následek

hepatocelulární adenomy u samců a hepatocelulární karcinomy u samic.

Zexperimentálníchstudiísezvířatyvyplývá,žeinhibitoryHMG-CoAreduktázymohouovlivnit

vývojembryaaplodu.Upotkanů,králíkůapsůnemělatorvastatinúčineknafertilituanebyl

teratogenní,aleudávektoxickýchpromatkubylaupotkanůakrálíkůpozorovanátoxicitaproplod.

Vývoj potomků potkanů bylopožděn a poporodní přežívání bylo při expozici samic vysokýmdávkám

atorvastatinusníženo.Upotkanůbylprokázánpřechodplacentou.Upotkanůbylyplazmatické

koncentraceatorvastatinupodobnékoncentracímvmléce.Neníznámo,zdaseatorvastatinnebojeho

metabolity vylučují do lidského mateřského mléka.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznampomocných látek

Jádro tablety:

Uhličitan vápenatý

Mikrokrystalická celulosa

Monohydrát laktosy

Sodná sůl kroskarmelosy

Polysorbát 80

Hyprolosa

Magnesium–stearát

Filmový potah tablet

Hydroxypropylmethylcelulosa

Makrogol 8000

Oxid titaničitý(E171)

Mastek

Simetikonová emulze30%obsahuje:

Simetikon

Polysorbát 65

Makrogol-stearát

Acylglyceroly

Methylcelulosa

Xanthanováklovatina

Kyselina benzoová

Kyselina sorbová

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Blistry o obsahu4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98 a 100 potahovaných tablet.

Balení pro nemocnice o obsahu: 200 (10x20) nebo 500 potahovaných tablet.

HDPE lahvička obsahuje 90 potahovaných tablet.

Blistrsestáváztvarovanéhofilmuvyrobenéhozpolyamidu/hliníkovéfólie/PVCazadnívrstvy

zpapíru/polyesteru/hliníkovéfólie/vinylu(PA/Al/PVC/papír/PE/Al/vinylblistr)nebohliníkové

fólie/vinylu(PA/Al/PVC//Al/vinyl blistr).

Lahvička je vyrobena zHDPE, obsahujevysoušedloauzávěr jechráněn dětskou pojistkou.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravkua pro zacházení sním

Žádné zvláštnípožadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer,spol. sr.o., Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Atorvastatin Pfizer 10 mg potahované tablety: 31/312/12-C

Atorvastatin Pfizer 20 mg potahované tablety: 31/313/12-C

Atorvastatin Pfizer40 mg potahované tablety: 31/314/12-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

2.5.2012

10. DATUM REVIZE TEXTU

14.6.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace