ATORVASTATIN ORION 20 MG, POR TBL FLM 10X20MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
VÁPENATÁ SŮL ATOVARSTATINU (ATORVASTATINUM CALCICUM)
Dostupné s:
Orion Corporation, Espoo
ATC kód:
C10AA05
Dávkování:
20MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
10, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
31/ 371/12-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 1 krozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls38206/2012

apříloha ksp.zn. sukls38390/2012, sukls38378/2012, sukls98919/2012

Příbalová informace: informace pro pacienta

Atorvastatin Orion 10 mg

Atorvastatin Orion 20 mg

Atorvastatin Orion 40 mg

Atorvastatin Orion 80 mg

potahované tablety

atorvastatinum calcicum

Přečtětesipozorněceloupříbalovouinformacidříve,nežzačnetetentopřípravekužívat,protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si jibudete potřebovatpřečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to

i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékaři,nebolékárníkovi.

Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalové

informaci.

Vpříbalové informaci naleznete

Co je přípravek Atorvastatin Orion a kčemu se užívá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Atorvastatin Orion užívat

Jak se přípravek Atorvastatin Orion užívá

Možné nežádoucí účinky

Jakpřípravek Atorvastatin Orion uchovávat

Obsah balenía další informace

1. Co je přípravek Atorvastatin Orion a kčemu se užívá

Jeprokázáno,žezvýšenéhladinycholesteroluvkrvizvyšujírizikosrdečníhoonemocnění.Dalšími

faktoryzvyšujícímitotorizikojsouvysokýkrevnítlak,cukrovka,zvýšenátělesnáhmotnost,nedostatek

pohybu, kouření a výskyt srdečního onemocnění vrodině.

Atorvastatin Orion patří do skupiny léků známých jako statiny. Statiny se používají

-kesníženíhladinykrevníchtuků-cholesteroluatriglyceridů,pokuduVásnebyladietasnízkým

obsahem tuků a změna životního stylu dostatečně účinná.

-kesníženírizikasrdečníhoonemocněníupacientůsvysokýmrizikem,atoivpřípadě,žejeVaše

hladina cholesterolu normální.

Jedůležitépokračovatsdietousnízkýmobsahemcholesteroluazměněnýmživotnímstylemiběhem

léčby atorvastatinem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Atorvastatin Orion užívat

Neužívejte přípravek Atorvastatin Orion

-jestližejstealergický/ánaatorvastatin,nakterýkolipodobnýléčivýpřípravekpoužívanýkesnížení

krevních tuků nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

-jestližemáte nebo jste někdy měl/a onemocnění mající vliv najátra

-jestližejste měl/a neobjasněnéabnormální hodnoty jaterních testů

-jestližejsteženav reprodukčním věku anepoužíváte vhodnou antikoncepci

-jestližejstetěhotná, těhotenství v nejbližší době plánujete nebokojíte.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Atorvastatin Orion se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

-jestližejsteprodělal/acévnímozkovou příhoduskrvácenímdomozkunebojakodůsledekprodělané

cévní mozkovépříhody máte v mozku malé váčky s tekutinou

-jestliže máteproblémy s ledvinami

-jestliže mátesníženou funkci štítné žlázy(hypothyroidismus)

-jestližemáteopakovanénebo neobjasněnébolestisvalůnebo vyskytlo-lise u Vásnebo veVašírodině

dědičnésvalové problémy

-jestliže jste prodělal/ajaterní onemocnění

-jste-listarší než 70 let

-jestližejsteprodělal/atoxické poškozenísvalůpřipředchozím užívání lékůsnižujících hladinutukův

krvi (např. jinými statiny nebo fibráty)

-jestliže pravidelně konzumujetevelké množství alkoholu.

Jestliže se Vás některý z uvedených důvodů týká, lékař Vám provede krevní testy před zahájenímléčby a

pravděpodobněiběhemléčbypřípravkemAtorvastatinOrion,abypředpovědělmožnostrizika

nežádoucích účinků na svaly.

Vprůběhu léčbypřípravkem Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko pro vznik

cukrovky. Vpřípadě, žemáte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků vkrvi, máte nadváhu nebo vysoký krevní

tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty srizikem pro vznik diabetu.

PoraďtesesesvýmlékařemnebolékárníkemdřívenežzačneteužívatpřípravekAtorvastatin

Orion, jestližemáte těžké respirační (dechové) selhávání.

Další léčivé přípravky a přípravek Atorvastatin Orion

Některé léky se mohou satorvastatinem vzájemně ovlivnit. To může způsobit nižší účinek u jednoho nebo

obou léčivnebozvýšené riziko nežádoucíchúčinků,včetně závažného, ikdyžvzácnéhostavupoškození

svalů nazývaného rabdomyolýza (viz níže).

Prosím,informujtesvéholékařenebolékárníkao všech lécích,kteréužíváte,kteréjstevnedávné době

užíval/anebokterémožnábudeteužívat,atoiolécích,kteréjsoudostupnébezlékařskéhopředpisu.

Zejména se jedná o:

-přípravky užívané ke snížení imunitních reakcí organismu, např. cyklosporin

-určitá antibiotika, např. erythromycin, klarithromycin, telithromycin, rifampicin, kyselina fusidová

-určitá antimykotika, např. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol

-jiné léky upravující hladinu tuků v krvi, např. gemfibrozil, jiné fibráty, kolestipol

-některé léky užívané při angině pectoris nebo vysokém krevním tlaku, např. nifedipin

-přípravky regulující srdeční rytmus, např. digoxin

-některé léky užívané na úzkost a jiné stavy, např. diazepam, nefazodon

-léky používané při léčbě HIV, např. ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir atd.

-jinépřípravky,okterýchjeznámo,žeovlivňujíúčinekatorvastatinu,zahrnujícíezetimib(snižující

cholesterol),warfarin(snižujícíkrevnísrážlivost),perorálníantikoncepce,stiripentol(používanýproti

křečímuepilepsie),cimetidin(protipálenížáhyapeptickýmvředům),fenazon(protibolesti)aantacida

(užívaná při potížích se zažíváním obsahující hořčík a hliník)

-léky obsahující třezalku tečkovanou.

Přípravek Atorvastatin Orion sjídlem, pitím a alkoholem

Přiužíváníatorvastatinunepijtevícenežjednunebodvěmaléskleničkygrapefruitovéšťávydenně,

protože velká množství grapefruitové šťávy mohou měnit účinek přípravku.

Vyhněte se konzumování příliš velkého množství alkoholu během užívání přípravku.

Těhotenství, kojení a fertilita

Neužívejte přípravek AtorvastatinOrion, jestliže jste těhotná, plánujete otěhotnět nebo kojíte.

Jestliže jste v reprodukčním věku, musíte používat spolehlivou antikoncepční metodu.

Pokudplánujetetěhotenství,VášlékařVámdoporučíukončitléčbuatorvastatinempřibližněměsícpřed

plánovaným početím.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Atorvastatin Orion může ovlivnit Vaši schopnost řídit dopravní prostředky či obsluhovat stroje.

PřípravekAtorvastatinOrionobsahujecukr.Sdělil-liVámlékařněkdy,žetrpítenesnášenlivostí

některých cukrů, kontaktujte před užitím tohoto přípravku svého lékaře.

3. Jak se přípravek Atorvastatin Orion užívá

Vždyužívejtetentopřípravekpřesněpodlepokynůsvéholékaře.Pokudsinejstejistý/á,poraďtesese

svým lékařem nebolékárníkem.

Nízkocholesterolová dieta

PředzahájenímléčbyVámlékařdoporučínízkocholesterolovudietu,kteroubysteměl/adodržovati

během léčby přípravkem Atorvastatin Orion.

Tablety polykejte celé a zapijte je vodou. Mohou být užívány kdykoliv vprůběhu dne, sjídlem nebo

bez něj. Pokuste se všakužívat tablety každý den ve stejnou dobu.

Obvyklá počáteční dávka přípravku Atorvastatin Orion je 10 mg jednou denně u dospělých a dětí ve věku

od 10 let a starších.

PodlepotřebyVámmůžeVášlékařzvyšovatdávkutak,abysteužíval/adostatečnémnožství.Vášlékař

budedávkuupravovatvintervalu4týdnůnebodelším.Maximálnídávkaje80mgjednoudenněu

dospělých a 20 mg jednou denně u dětí.

Jestliže jste užil/a více přípravkuAtorvastatin Orion, než jste měl/a

JestliženáhodouužijetenadměrnémnožstvítabletpřípravkuAtorvastatinOrion(více,nežjeVaše

obvyklá denní dávka), poraďte se ihned s lékařem.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Atorvastatin Orion

Jestližejstezapomněl/aužítdávkutohotopřípravku,užijtejiokamžitějakmilesivzpomenete,pokudse

však již neblíží čas užití dávky další.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Atorvastatin Orion

PřípravekAtorvastatin Orion musíte užívat pravidelně, aby byl účinek léku maximální. Přípravek užívejte

i tehdy, pokud se již cítíte lépe nebo úplně dobře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechnyléky,můžemíti tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

NásledujícínežádoucíúčinkyjsouzávažnéapokudseuVásvyskytnou,budouvyžadovat

okamžitoupomoc.Přestaňtetabletyužívataihnedinformujtelékaře,pokudseuVásobjeví

kterýkoli znásledujících závažných nežádoucích účinků

Vzácné nežádoucí účinky(postihují 1-10 pacientů z 10 000):

-Závažné alergickéreakce způsobujícíotokobličeje,jazyka akrku,kterýmůže způsobitvelkéobtíže při

dýchání.

-Závažný stav s olupováním a otokem kůže, se vznikem puchýřů na kůži, v ústech, na očích a genitáliích

ashorečkou.Kožnívyrážkasrůžovočervenýmiskvrnamizvláštěnadlaníchneboploskáchnohou,s

možným vznikem puchýřů.

-Slabost,citlivostnebobolestsvalů,azvláštěpokudsesoučasněnecítítedobřenebomátevysokou

horečku; toto může být způsobeno neobvyklým rozpadem svalových buněk, což je život ohrožující stav a

může vést i kpoškození ledvin.

Velmi vzácnénežádoucí účinky(postihují méně než 1 pacienta z 10 000):

-jestližezaznamenáteproblémysneočekávanýmneboneobvyklýmkrvácenímnebozvýšenoutvorbou

modřin, může to být známka jaterních komplikací. Informujte svého lékaře co nejdříve.

Další možné nežádoucí účinky

Časté nežádoucí účinky(postihují 1-10 pacientů ze 100) zahrnují:

-zánět nosních cest, bolest hrdla, krvácení z nosu

-alergické reakce

-zvýšeníhladinycukruvkrvi(pokudmátecukrovku,pokračujtevpečlivémsledováníhladincukruv

krvi), zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy v krvi

-bolest hlavy

-nevolnost, zácpa, plynatost, trávicí obtíže, průjem

-bolest kloubů, bolest svalů, bolest zad

-výsledky jaterních testů signalizující zhoršenou funkcijater.

Méně časté nežádoucí účinky(postihují 1-10 pacientů z 1000) zahrnují:

-anorexie(ztrátachutikjídlu),nárůsttělesnéhmotnosti,sníženíhladinycukruvkrvi(pokudmáte

cukrovku, pokračujte v pečlivém sledování hladin cukru v krvi)

-noční můry, nespavost

-závrať, pocitnecitlivostinebomravenčenívprstechnarukou anohou,sníženácitlivostnabolestnebo

dotyk, poruchy chuti, ztráta paměti

-zastřené vidění

-zvonění v uších a/nebo v hlavě

-zvracení,říhání,bolesthorníidolníčástibřicha,pankreatitida(zánětslinivkyvyvolávajícíbolesti

žaludku)

-hepatitida (zánět jater)

-vyrážka, vyrážka a svědění, kopřivka, ztráta vlasů

-bolest krku, svalová únava

-únava,pocit nemoci, slabost, bolest na hrudi, otoky zejména kotníku, horečka

-přítomnost bílých krvinek v moči.

Vzácné nežádoucí účinky(postihují 1-10 pacientů z 10 000) zahrnují:

-poruchy zraku

-neočekávané krvácení nebo tvorba modřin

-cholestáza (zežloutnutí kůže a bělma očí)

-poranění šlach.

Velmi vzácnénežádoucí účinky(méně než 1 z 10 000 pacientů) zahrnují:

-alergickéreakce–příznakymohouzahrnovatnáhlýsípotabolestnebosevřenínahrudi,otokočních

víček, obličeje, rtů, úst, jazyka a hrdla, potíže s dýcháním, kolaps

-ztráta sluchu

-gynekomastie (zvětšeníprsů u mužů).

Možné nežádoucí účinky hlášené u stejné skupiny léků-statinů:

-sexuální potíže

-deprese

-dýchací potíže, mezi které patří přetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečka.

-Cukrovka.Jepravděpodobnější,pokudmátezvýšenouhladinucukrunebotukůvkrvi,nadváhunebo

vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat vprůběhu léčby.

Pokudseu Vásvyskytnekterýkoliz nežádoucích účinků, sděltetosvémulékařinebo lékárníkovi.Stejně

postupujte vpřípadě jakýchkoli nežádoucích účinků,které nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci.

5. Jak přípravek Atorvastatin Orion uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejtetentopřípravek pouplynutídobypoužitelnostiuvedenénaobalu.Doba použitelnostise

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek poškození, jako je změna barvy nebo

rozpad tablet.

Nevyhazujtežádnéléčivépřípravkydoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Atorvastatin Orion obsahuje

Léčivou látkou (látka, která je účinná) je atorvastatin.

1potahovanátabletaobsahuje:atorvastatinum10mg,20,40mgnebo80mgjakoatorvastatinum

calcicum.

Pomocnými látkami jsou:

Jádrotablety:butylhydroxyanisol,mikrokrystalickácelulóza,koloidníbezvodýoxidkřemičitý,

monohydrátlaktózy,natrium-lauryl-sulfát,hydrogenuhličitansodný,krospovidontypA,magnesium-

stearát, dimetikon 400, sacharóza, sorbitan-tristearát, makrogol-40-stearát, bronopol, oxid křemičitý.

Potah tablety:monohydrát laktózy, hypromelóza 2506/15, oxid titaničitý (E 171), makrogol 4000

Jak přípravek Atorvastatin Orion vypadá a co obsahuje toto balení

Atorvastatin Orion jsoubílé podlouhlé potahované tablety.

Atorvastatin Orion 10 mg:označené „RDY“ na jedné straně a „571“na straně druhé.

Atorvastatin Orion20 mg:označené „RDY“ na jedné straně a „570“na straně druhé.

Atorvastatin Orion 40 mg:označené „R569“ na jedné straně a hladké na straně druhé.

Atorvastatin Orion 80 mg:označené „R568“ na jedné straně a hladké na straně druhé.

Tablety baleny vblistrech:

10 mg: 10, 14, 28, 30, 50, 56,98, 100potahovaných tablet.

20 mg: 10, 28, 30, 50, 98, 100 potahovaných tablet.

40 mg a 80 mg: 28, 30, 50, 98, 100 potahovaných tablet.

Tablety balené vlahvičce:

100 tablet

Na trhu nemusí být kdispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finsko

Výrobce

Dr.Reddy’s Laboratories (UK) Ltd,

6Riverview Road, Beverley,

East Yorkshire HU 17OLD, Velká Británie

Orion Corporation, Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200Espoo

Finsko

Tento léčivý přípravek je včlenských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Finsko, Polsko: Liporion

Norsko, Švédsko, Dánsko: Atorvastatin Orion

Česká republika, Litva, Slovenská republika: Atorvastatin Orion 10 mg, 20 mg, 40mg, 80 mg

Tatopříbalová informace byla naposledyrevidována

16.8.2012

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 2 krozhodnutío změně registrace sp.zn. sukls38206/2012

apříloha ksp.zn. sukls38390/2012,sukls38378/2012,sukls98919/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Atorvastatin Orion 10 mg

Atorvastatin Orion 20 mg

Atorvastatin Orion 40 mg

Atorvastatin Orion 80 mg

potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

AtorvastatinOrion10mg:Jednapotahovanátabletaobsahuje10mgatorvastatinumjako

atorvastatinum calcicum

AtorvastatinOrion20mg:Jednapotahovanátabletaobsahuje20mgatorvastatinumjako

atorvastatinum calcicum

AtorvastatinOrion40mg:Jednapotahovanátabletaobsahuje40mgatorvastatinumjako

atorvastatinum calcicum

AtorvastatinOrion80mg:Jednapotahovanátabletaobsahuje80mgatorvastatinumjako

atorvastatinum calcicum

Pomocné látkyse známým účinkem:

Atorvastatin Orion 10 mg: 1 tableta obsahuje 65 mg laktózy a 3,9 mg sacharózy

Atorvastatin Orion 20 mg: 1 tableta obsahuje 129 mg laktózy a 7,8 mg sacharózy

Atorvastatin Orion 40 mg: 1 tableta obsahuje 258 mg laktózy a 15,5 mg sacharózy

Atorvastatin Orion 80 mg: 1 tableta obsahuje 516 mg laktózy a 1,1 mg sacharózy

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Atorvastatin Orion 10 mg: Bílé podlouhlé potahované tablety tvaru tobolky označené „RDY“na jedné

straně a „571“ na straně druhé.

Atorvastatin Orion 20 mg: Bílé podlouhlé potahované tablety tvaru tobolky označené „RDY“ na jedné

straně a „570“ na straně druhé.

Atorvastatin Orion 40 mg: Bílé podlouhlé potahované tablety tvaru tobolky označené „R569“ na jedné

straně a hladké na straně druhé.

AtorvastatinOrion80mg:Bílépodlouhlé(oválné)potahovanétabletyoznačené„R568“najedné

straně a hladké na straně druhé.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Hypercholesterolemie

Atorvastatinjeindikovánjakodoplněkkdietěkesníženízvýšenéhladinycelkovéhocholesterolu

(TC), LDL-cholesterolu (LDL-C), apolipoproteinu B a hladiny triglyceridů u dospělých, dospívajících

a dětí ve věku 10 let a starších s primární hypercholesterolemií včetněfamiliární hypercholesterolemie

(heterozygotníforma)nebosesmíšenou(kombinovanou)hyperlipidemií(odpovídajícítypuIIanebo

typu IIb podle Fredricksona), pokud dieta a jiná nefarmakologická opatření nebyla dostatečně účinná.

AtorvastatinjetéžindikovánkesníženícelkovéhocholesteroluaLDL-cholesteroluudospělýchs

homozygotnífamiliárníhypercholesterolemií,jakopřídatnáléčbakdalšíhypolipidemickéterapii

(např. LDL aferéza) nebo v případech, když tyto léčebné metody nejsou dostupné.

Prevence kardiovaskulárních onemocnění

Prevencekardiovaskulárníchpříhodudospělýchpacientůspředpokládanýmvysokýmrizikemprvní

kardiovaskulární příhody (viz bod 5.1), jako doplněk při úpravách dalších rizikových faktorů.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Předzahájenímléčbyatorvastatinemmámítpacientnaordinovánstandardnínízkocholesterolový

dietní režim, který má dodržovat i po celou dobu léčby atorvastatinem.

DávkapřípravkujezvolenaindividuálněnazákladěvýchozíchhladinLDL-cholesterolu,cíleléčbya

reakce pacienta na léčbu.

Obvykle seléčba zahajujedávkou 10mg 1xdenně.Úprava dávkováníseprovádísodstupem 4 týdnů

nebo delším.Maximálnídávka je 80 mg 1x denně.

Primární hypercholesterolemie a smíšená (kombinovaná) hyperlipidemie

Vevětšině případů je dávka 10 mg atorvastatinu 1x denně dostačující. Terapeutický účinek se objeví

zpravidla za 2 týdny a maximální terapeutický efekt bývá zpravidla dosažen za 4 týdny.Účinek je při

dlouhodobéterapii stálý.

Heterozygotní familiární hypercholesterolemie

Léčba se zahajuje atorvastatinem vdávce 10 mg denně. Dalšíúprava dávkováníje pak individuálnía

máseprovádět po 4 týdnech aždo dávky 40 mg denně. Potémůže být buďdávkovánízvýšeno ažna

maximálnídávku 80 mg denněnebo semůže atorvastatin v dávce 40 mg 1x denněkombinovat se

sekvestrantemžlučových kyselin (např. kolestipol).

Homozygotní familiární hypercholesterolemie

K dispozici jsou pouze omezenéúdaje (viz bod 5.1).

Upacientůshomozygotnífamiliárníhypercholesterolemiíseatorvastatinpodávávdávce10-80mg

denně.Atorvastatinseutěchtopacientůmápodávatjakopřídatnáléčbakdalšíhypolipidemické

terapii (jako je např. LDL aferéza) nebo v případech, kdyžtyto léčebnémetody nejsou dostupné.

Prevence kardiovaskulárních onemocnění

Vprimárněpreventivníchstudiíchbylapoužitadávka10mgdenně.Prodosaženícílovýchhladin

(LDL-) cholesterolu v souladu se současnými doporučeními může být nutné použití vyšších dávek.

Poškození ledvin

Nenínutnáúprava dávkování.

Poškození jater

Atorvastatinjenutnépoužívatsopatrnostíupacientůspoškozenímjater(vizbody4.4a5.2).

Atorvastatin je kontraindikován u pacientů sjaterním onemocněním vaktivním stavu (viz bod 4.3).

Dávkování u starších pacientů

Účinnostabezpečnostjeupacientůstarších70letpřidoporučenémdávkovánísrovnatelnásostatní

populací.

Pediatrická populace

Hypercholesterolemie

Opodávánídětemmározhodnoutaléčbusledovatpouzespecialistasezkušenostmivléčbě

hyperlipidemie udětí, pacientimusejíbýt pravidelněkontrolovánia jejichodpověďna léčbumusíbýt

pravidelněvyhodnocována.

Upacientůvevěku10letastaršíchjedoporučenazahajovacídávkaatorvastatinu10mgdenněs

titracíažna 20 mg denně. Titrace mábýt prováděna na základěindividuálníodpovědi a snášenlivosti u

dotyčného pediatrického pacienta. Informaceobezpečnosti u pediatrických pacientůléčenýchdávkou

vyššínež20 mg, cožodpovídádávce 0,5 mg/kg, jsou omezené.

Sléčbouudětívevěku6-10letjsoupouzemalézkušenosti(vizbod5.1).Atorvastatinneníkléčbě

pacientůmladších 10 let indikován.

Jinélékové formy/síly mohou být pro tuto populaci pacientůvhodnější.

Způsob podání

Perorání podání.

Každádennídávkaatorvastatinusepodávácelánajednou,užívánínenízávislénadennídoběči

příjmu potravy.

4.3 Kontraindikace

-Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou vbodě 6.1

-Jaterníonemocněnívaktivnímstavunebosneobjasněnýmpřetrvávajícímzvýšenímsérových

transamináz na více než trojnásobek normálních hodnot (ULN)

-Vtěhotenství,vobdobíkojenía u ženvefertilnímvěku,kteréneužívajívhodnouantikoncepci(viz

bod 4.6)

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Vliv na játra

Jaternítestymajíbýtprovedenypředzahájenímléčbyapravidelněkontroloványvjejímprůběhu.

Pacientům,ukterýchsezjistíjakékolivznámkynebosymptomyjaterníhopoškození,majíbýt

provedenyjaternítesty.Pacienti,ukterýchseobjevízvýšenítransamináz,musíbýtsledovániaždo

dobynežsehodnotyopětznormalizují.Pokudpřetrvávázvýšeníhodnottransaminázvícenež

trojnásobněnadhorníhranicínormálu(ULN),doporučujesedávkuatorvastatinusnížitneboléčbu

ukončit (viz bod 4.8).

Pacienty,kteříkonzumujívelkémnožstvíalkoholua/nebomajívanamnézejaterníonemocnění,je

nutnéléčit atorvastatinem s opatrností.

Prevence cévní mozkové příhody agresivním snížením hladiny cholesterolu (SPARCL)

Vpost-hocanalýzesubtypůcévnímozkovépříhody(CMP)upacientůbezischemickéchoroby

srdeční(ICHS),kteřínedávnoprodělaliCMPnebotransitorníischemickouataku(TIA),bylvyšší

výskythemoragickéCMPupacientůzahajujícíchléčbuatorvastatinem80mgvesrovnáníspacienty

užívajícími placebo. Zvýšené rizikoplatí zejména u pacientů, kteří prodělali hemoragickou CMP nebo

lakunárníinfarktpředvstupemdostudie.PropacientyshemoragickouCMPnebolakunárním

infarktemvanamnézenenípoměrriziko-přínospřiužíváníatorvastatinu80mgzcelajasnýapřed

zahájením léčby má být pečlivě zváženo potenciální riziko hemoragické CMP (viz bod 5.1).

Vliv na kosterní svalstvo

Atorvastatin,stejnějakoostatníinhibitoryHMG-CoAreduktázy,můžemítvojedinělýchpřípadech

vlivnakosternísvalstvoazpůsobovatmyalgie,myositidyamyopatie,kterémohouprogredovatdo

rabdomyolýzy–potenciálněživotohrožujícístavcharakterizovanývýraznězvýšenýmihladinami

kreatinfosfokinázy(CK>desetinásobekhorníhranicenormálníchhodnot),myoglobinémiía

myoglobinurií, kterámůževyústit v renální selhání.

Před zahájením léčby

Atorvastatinjetřebapředepisovatsopatrnostíupacientůspredisponujícímifaktorypro

rabdomyolýzu.

Předzahájenímléčbystatinyjenutnézjistithladinukreatinfosfokinázy(CK)vnásledujících

případech:

-poškození ledvin

-hypotyreóza

-osobní nebo rodinná anamnéza dědičného svalového onemocnění

-svalová toxicita způsobená statiny nebo fibráty v anamnéze

-jaterní onemocnění v anamnéze a/nebo nadměrná konzumace alkoholu

-upacientůstarších70letjetřebazvážitpotřebuměřenísohledemnapřítomnostpredisponujících

faktorů pro rabdomyolýzu

-případy, kdy může dojít ke zvýšeníplazmatických hladin, jako jsou interakce (viz bod 4.5) a zvláštní

populace včetněsubpopulacís geneticky podmíněnými chorobami (viz bod 5.2).

Vtěchtopřípadechjetřebazvážitrizikoléčbyvporovnánísmožnýmpřínosemajedoporučeno

klinické monitorování.

Jsou-lihladinyCKvýznamnězvýšené(>5xULN)oprotinormálnímhodnotám,léčbanemábýt

zahájena.

Měření kreatinfosfokinázy

Kreatinfosfokinázu(CK)nelzeměřitponamáhavémcvičení,neboexistuje-lijinápravděpodobná

příčinazvýšeníCK-totoztěžujeinterpretacihodnot.Jsou-lihladinyCKvýznamnězvýšené(>5x

ULN)oprotinormálnímhodnotám,majíbýtpropotvrzenívýsledkůpřeměřenyběhemdalších5-7

dnů.

Během léčby:

-Pacient musíokamžitěoznámit bolest svalů, křeče nebo slabost, zvláštěje-li provázena malátnostía

horečkou

-Objeví-li se tyto symptomy běhemléčby atorvastatinem, je třeba změřit pacientovi hladiny CK. Jsou-

lihladiny CK významnězvýšené(>5x ULN), léčbu je vhodnépřerušit.

-Jsou-li svalovépříznaky vážnéa jsou obtěžující, je vhodnézvážit ukončeníléčby, i kdyžhladiny CK

jsou nižšínež≤5x ULN.

-Jsou-lisymptomyodstraněnyahladinyCKsevrátíknormě,jemožnézvážitdalšípodání

atorvastatinu nebo jiného statinu, při nejnižšídávce a pod pečlivýmdohledem.

-Léčbu atorvastatinem je nutnépřerušit, objeví-li se významnézvýšeníhladin CK (> 10x ULN), nebo

je-li diagnostikována příp. předpokládána rabdomyolýza.

Souběžná léčba s jinými léčivými přípravky

Rizikorabdomyolýzypřiužívánístatinůjezvýšenépřisoučasnémpodáváníurčitýchléků,které

mohouzvyšovatplazmatickoukoncentraciatorvastatinu,jakojsousilnéinhibitoryCYP3A4nebo

inhibitorytransportníchproteinů(např.cyklosporin,telithromycin,klarithromycin,delavirdin,

stiripentol,itrakonazol,ketokonazol,vorikonazol,posakonazolainhibitoryHIVproteázyzahrnující

ritonavir,lopinavir,atazanavir,indinavir,darunavir,atd.).Rizikomyopatiemůžebýtrovněžzvýšeno

současnýmužívánímgemfibroziluajinýchfibrátů,erythromycinu,niacinuaezetimibu.Je-lito

možné, má být namísto těchto lékůzváženy alternativní(ne-interaktivní) typy léčby.

Vpřípadech,kdyjesoučasnépodávánítěchtolékůsatorvastatinemnezbytné,mábýtpečlivězvážen

poměrriziko/přínossouběžnéléčby.Pokudpacientiužívajíléky,kterézvyšujíplazmatickou

koncentraciatorvastatinu,jsoudoporučenynižšímaximálnídávkyatorvastatinu.Vpřípaděsilných

inhibitorůCYP3A4mábýtzváženanižšízahajovacídávkaatorvastatinuajedoporučenopečlivé

klinickésledovánítěchto pacientů(viz bod 4.5).

Současnépodáváníatorvastatinu a kyseliny fusidovésenedoporučuje, proto je běhemléčby kyselinou

fusidovou vhodnézvážit dočasnépřerušeníléčby atorvastatinem (viz bod 4.5).

Pediatrická populace

Údaje o bezpečnosti léčby ve vztahu k vývoji dětínebyly sledovány (viz bod 4.8).

Intersticiální onemocnění plic

V souvislosti s užívánímstatinůbyly hlášeny výjimečnépřípady intersticiálního plicního onemocnění,

zvláštěpřidlouhodobéterapii statiny (viz bod 4.8). Mezinejčastějšíprojevy tohotoonemocněnípatří:

dyspnoe,neproduktivníkašelazhoršenícelkovéhostavu(únava,ztrátahmotnostiahorečka).Při

podezřenína vznik intersticiálního plicního onemocněníu pacienta musíbýt terapie statiny přerušena.

Tentopřípravekobsahujelaktózu.Pacientisevzácnýmidědičnýmiproblémyintolerancegalaktosy,

vrozenýmdeficitemlaktázyneboglukoso-galaktosovoumalabsorpcí byneměli tentoléčivý přípravek

užívat.

Tentopřípravekobsahujesacharózu.Pacientisevzácnýmidědičnýmiproblémyintolerancefruktosy,

glukoso-galaktosovoumalabsorpcínebodeficitemsacharoso-izomaltázybynemělitentoléčivý

přípravek užívat.

Diabetes mellitus

Některédůkazynaznačují,žestatinyzvyšujíhladinuglukózyvkrvia uněkterýchpacientůsrizikem

vznikudiabetu,mohouvyvolathyperglykemii,kterájižvyžadujediabetologickoupéči.Totoriziko

však nepřevažuje nad prospěchem léčby statiny-redukcí kardiovaskulárního rizika a není proto důvod

proukončeníléčbystatiny.Pacientisezvýšenýmrizikemprovznikdiabetu(glukózanalačno5,6až

6,9mmol/l,BMI>30kg/m2,zvýšenítriglyceridůvkrvi,hypertenze)majíbýtklinickyabiochemicky

monitorováni vsouladu snárodními doporučeními.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Účinek současněužívaných lékůna atorvastatin

AtorvastatinjemetabolizováncytochromemP4503A4(CYP3A4)ajesubstrátemtransportních

proteinů,např.transportníchpolypeptidůorganickýchaniontůOATP1B1.Současnáléčbainhibitory

cytochromuCYP3A4neboinhibitorytransportníchproteinů,můževéstkezvýšeníplazmatických

koncentracíatorvastatinu a zvýšenému riziku myopatie. Toto riziko může být zvýšenéi při souběžném

podáníatorvastatinu s dalšímiléčivými přípravky, kterémohou potencovatmyopatii, jakojsou fibráty

a ezetimib (viz bod 4.4)

Inhibitory CYP3A4

Bylo prokázáno,že silnéinhibitory CYP3A4 vedou k významnězvýšenýmkoncentracímatorvastatinu

(vizTabulka1apodrobnějšíúdajeníže).SouběžnémupodánísilnýchinhibitorůCYP3A4(např.

cyklosporin,telithromycin,klarithromycin,delavirdin,stiripentol,ketokonazol,vorikonazol,

itrakonazol,posakonazolainhibitoryHIVproteázyzahrnujícíchritonavir,lopinavir,atazanavir,

indinavir,darunavir,atd.)jetřebasevyvarovat.Vpřípadechkdysouběžnémupodánínenímožné

zabránit,jenutnéužítnižšízahajovacíamaximálnídávkyatorvastatinuajedoporučenopečlivě

sledovat pacienta (viz Tabulka 1).

StředněsilnéinhibitoryCYP3A4(např.erythromycin,diltiazem,verapamilaflukonazol)mohou

zvýšitplazmatickékoncentraceatorvastatinu(vizTabulka1).Přiužitíerythromycinuvkombinacise

statiny bylo pozorováno zvýšenériziko myopatie. Interakčnístudie hodnotícíúčinek amiodaronu nebo

verapamilunaatorvastatinnebylyprovedeny.Amiodaronaverapamiljsouznámésvojíinhibiční

aktivitouCYP3A4asouběžnépodánísatorvastatinemmůžemítzanásledekzvýšenouexpozici

atorvastatinu.ProtojepřisouběžnémpodánísestředněsilnýmiinhibitoryCYP3A4vhodnépodávat

nižšímaximálnídávkuatorvastatinua jedoporučenovhodnéklinickésledovánípacienta.Pozahájení

léčby neboúpravědávkyinhibitoru je doporučeno vhodnéklinickésledování.

Induktory CYP3A4

SoučasnépodáváníatorvastatinusinduktorycytochromuP4503A(např.efavirenz,rifampicin,

třezalkatečkovaná)můževéstkproměnlivýmsníženímplazmatickýchkoncentracíatorvastatinu.

Sohledemnaduálnímechanizmusinterakcerifampicinu(indukcecytochromuP4503Aainhibice

transportéruOATP1B1jaterníbuňky),sedoporučujepřisouběžnémpodáváníatorvastatinus

rifampicinempodáníobouléčivýchpřípravkůsoučasně,protožepodáníatorvastatinuopožděněza

podánímrifampicinumůžebýtspojenosvýznamnýmsníženímplazmatickýchkoncentrací

atorvastatinu.Účinek rifampicinunakoncentrace atorvastatinuvjaterních buňkáchovšemneníznám,

a není-limožnésouběžnému podánízabránit, je nutnépacientasledovat kvůliúčinnosti léčby.

Inhibitory transportních proteinů

Inhibitorytransportníchproteinů(např. cyklosporin)mohouzvýšitsystémovouexpoziciatorvastatinu

(vizTabulka1).Účinekinhibicetransportníchproteinůnakoncentraciatorvastatinuvjaterních

buňkáchneníznám.Není-limožnésesouběžnémupodánívyhnout,doporučujesesníženídávkya

klinickémonitorováníkvůliúčinnosti léčby (viz Tabulka 1).

Gemfibrozil/fibráty

Použitífibrátůsamotnýchjeobčasspojovánosúčinkynasvaly,včetněrabdomyolýzy.Rizikotěchto

účinkůmůžebýtvyššízasoučasnéhoužívánífibrátůsatorvastatinem.Není-limožnésesouběžnému

podánívyhnout, je nutnépodávat nejnižšíterapeutickyúčinnou dávku atorvastatinu a náležitěsledovat

pacienta (viz bod 4.4).

Ezetimib

Použitíezetimibusamotnéhojespojovánosúčinkynasvaly,včetněrabdomyolýzy.Rizikotěchto

účinkůmůžebýtvyššízasoučasnéhoužíváníezetimibusatorvastatinem.Doporučujesenáležité

klinickésledovánípacienta.

Kolestipol

Plazmatickákoncentrace atorvastatinu a jeho aktivních metabolitůbyla snížena přisoučasnémužívání

atorvastatinuakolestipolu(asio25%).Hypolipidemickýúčinekbylvyššípřisouběžnémpodání

atorvastatinu a kolestipolu nežpři podáníkaždého přípravku samostatně.

Kyselina fusidová

Neproběhlyžádnéstudieinterakcímeziatorvastatinema kyselinoufusidovou.Podobnějakoujiných

statinůbylyvporegistračnímsledováníhlášenyposouběžnémužitíatorvastatinua kyselinyfusidové

účinkynasvaly,včetněrabdomyolýzy.Mechanizmustétointerakceneníznám.Pacientyjenutné

pečlivěsledovat a případnědočasněvysadit léčbu atorvastatinem.

Účinky atorvastatinu na souběžněpodávanéléky

Digoxin

Přisoučasnémopakovanémužívánídigoxinuaatorvastatinuvdávce10mgsemírnězvýšila

koncentrace digoxinu v rovnovážnémstavu. Je nutnénáležitěsledovat pacienty léčenédigoxinem.

Perorální kontraceptiva

Současnéužíváníatorvastatinu a perorálníchkontraceptivvedeke zvýšeníkoncentracenorethisteronu

a ethinylestradiolu.

Warfarin

Vklinickéstudiispacientydlouhodoběléčenýmiwarfarinem,vedlosoučasnéužíváníatorvastatinuv

dávce 80 mg denněa warfarinu během prvních 4 dnůléčby k mírnému zkráceníprotrombinovéhočasu

(o1,7sekundy),cožsenormalizujevprůběhu15dnůléčbyatorvastatinem.Přestožebylohlášeno

pouzeněkolikpřípadůklinickyvýznamnýchantikoagulačníchinterakcí,jenutnéupacientů

užívajících kumarinováantikoagulancia zjistit protrombinovýčas před zahájením léčby atorvastatinem

a potéopětna začátku léčby k potvrzení,ženedocházíkvýznamnýmzměnámprotrombinovéhočasu.

Popotvrzenístabilníhoprotrombinovéhočasujevhodnéprotrombinovýčassledovatvobvyklých

intervalechdoporučenýchpropacientyužívajícíkumarinováantikoagulancia.Přizměnědávkynebo

vysazeníatorvastatinu se celýpostup opakuje. Léčba atorvastatinemnebyla spojena s krvácenímnebo

změnami protrombinovéhočasu u pacientůneužívajících antikoagulancia.

Pediatrická populace

Studielékových interakcíbyly provedeny pouze udospělých. Rozsahinterakcíu pediatrické populace

neníznám.Výšeuvedenéinterakceudospělýchaupozorněnívbodu4.4jetřebavzítvúvahuipři

léčbědětí.

Tabulka 1:Účinek souběžnépodávaných léčivých přípravkůna farmakokinetiku atorvastatinu

Souběžněpodávanéléčivé

přípravky a dávkování Atorvastatin

Dávka (mg) Změna AUC & Klinické doporučení #

Tipranavir 500 mg 2xd/

Ritonavir 200 mg 2xd, 8 dnů

(den 14 až 21) 40 mg 1. den,

10 mg 20. den ↑ 9,4krát Vpřípadech,kdyje

souběžnépodávánís

atorvastatinem

nezbytné,

nepřekračujtedávku10

mg atorvastatinu

denně.Doporučujese

klinickémonitorování

těchto pacientů. Cyklosporin5,2mg/kg/den,

stabilní dávka 10mg1xdpo

dobu 28 dnů ↑ 8,7krát

Lopinavir 400 mg 2xd/

Ritonavir 100 mg 2xd,

14 dnů 20mg1xdpo

dobu 4 dnů ↑ 5,9krát Vpřípadech,kdyje

souběžnépodávánís

atorvastatinem

nezbytné, je

doporučena nižší

udržovací dávka

atorvastatinu. Při

dávkáchatorvastatinu

překračujících20mg,

jedoporučenoklinické

sledovánípacientů. Klarithromycin500mg2xd,

9 dnů 80mg1xdpo

dobu 8 dnů ↑ 4,4krát

Sachinavir400mg2xd/

Ritonavir(300mg2xd5.až

7.den,zvýšenína400mg

2xd8.den),5.–18.den,30

minut po podání

atorvastatinu 40mg1xdpo

dobu 4 dnů ↑ 3,9krát Vpřípadech,kdyje

souběžnépodávánís

atorvastatinem

nezbytné, je

doporučena nižší

udržovací dávka

atorvastatinu. Při

dávkáchatorvastatinu

překračujících40mg,

jedoporučenoklinické

sledovánípacientů. Darunavir 300 mg 2xd/

Ritonavir 100 mg 2xd, 9 dnů 10mg1xdpo

dobu4 dnů ↑ 3,3krát

Itrakonazol200mg1xd,4

dnů 40 mg, JD ↑ 3.3krát

Fosamprenavir700mg2xd/

Ritonavir100mg2xd,14

dnů 10mg1xdpo

dobu 4 dnů ↑ 2,5krát

Fosamprenavir1400mg

2xd, 14 dnů 10mg1xdpo

dobu 4 dnů ↑ 2,3krát

Nelfinavir1250mg2xd,14

dnů 10mg1xdpo

dobu 28 dnů ↑ 1,7krát^ Žádné zvláštní

doporučení.

Grapefruitovášťáva,240ml

1xd * 40 mg, JD ↑ 37% Příjem velkého

množstvígrapefruitové

šťávy současně s

atorvastatinem se

nedoporučuje.

Diltiazem240mg1xd,28

dnů 40 mg, JD ↑ 51% Pozahájeníléčbynebo

po úpravě dávky

diltiazemu, je

doporučeno klinické

sledovánípacientů.

Erythromycin 500mg 4xd, 7

dnů 10 mg, JD ↑ 33%^ Doporučujesenižší

maximálnídávka a

klinické sledování

pacientů.

Amlodipin 10 mg,

jednorázová dávka 80 mg, JD ↑ 18% Žádné zvláštní

doporučení.

Cimetidin300mg4xd,2

týdny 10mg1xdpo

dobu 4 týdnů ↓méněnež 1%^ Žádné zvláštní

doporučení.

Antacidaobsahujícíhořčíka

hydroxidyhliníku,30ml

4xd, 2 týdny 10mg1xdpo

dobu 4 týdnů ↓ 35%^ Žádné zvláštní

doporučení.

Efavirenz600mg1xd,14

dnů 10mgpodobu3

dnů ↓ 41% Žádné zvláštní

doporučení.

Rifampicin600mg1xd,7

dnů (souběžně podávaný) 40 mg, JD ↑ 30% Vpřípadech,kdyje

souběžné podávání

nezbytné, je při

souběžném podávání

atorvastatinu s

rifampicinem

doporučeno klinické

sledování. Rifampicin600mg1xd,5

dnů (oddělenépodání) 40 mg, JD ↓ 80%

Gemfibrozil600mg2xd,7

dnů 40 mg, JD ↑ 35% Doporučujesenižší

zahajovací dávkaa

klinické sledování

pacientů.

Fenofibrát160mg1xd,7

dnů 40 mg, JD ↑ 3% Doporučujesenižší

zahajovací dávkaa

klinické sledování

pacientů.

& Údaje uváděné jako x-násobek změny reprezentují jednoduchý poměr mezi souběžným podáváním a

samotnýmatorvastatinem(tj.1krát=žádnázměna).Údajeuváděnéjako%změnapředstavují

relativní % rozdíl vůči samotnému atorvastatinu (tj. 0 % = žádná změna).

Viz body 4.4 a 4.5 pro klinickou významnost.

*Obsahujejednučivícesložek,kteréinhibujíCYP3A4amohouzvýšitplazmatickékoncentrace

přípravkůmetabolizovanýchCYP3A4.Příjem240mlgrapefruitovéšťávymělrovněžzanásledek

sníženíAUCo20,4%uaktivníhoortohydroxymetabolitu.Velkémnožstvígrapefruitovéšťávy(více

než1,2ldenněpodobu5dnů)mohouzvýšitAUCatorvastatinu2,5krátaAUCaktivníHMG-CoA

reduktázy inhibitorů (atorvastatinu a metabolitů) 1,3x.

^ Celkový ekvivalent aktivity atorvastatinu

Nárůst je označen “↑”, pokles “↓”

1xd = jednou denně; JD = jednorázová dávka; 2xd = dvakrát denně; 4xd = čtyřikrát denně

Tab.2: Účinek atorvastatinu na farmakokinetiku souběžné podávaných léčivých přípravků

Atorvastatin a dávkování Souběžně podávané léčivé přípravky

Léčivý přípravek/dávka

(mg) Změna AUC & Klinické

doporučení.

80 mg 1xd po dobu 10 dnů Digoxin0,25mg1xd,20

dnů ↑ 15% Pacienti užívající

digoxinmusíbýt

klinicky sledováni.

40 mg 1xd po dobu 22 dnů Perorální kontraceptivum

1xd, 2 měsíce

-norethisteron 1 mg

-ethinylestradiol 35 μg ↑ 28%

↑ 19% Žádné zvláštní

doporučení.

80 mg 1xd po dobu 15 dnů *Fenazon, 600 mg JD ↑ 3% Žádné zvláštní

doporučení.

& Údajeuvedenév%reprezentujírelativní%rozdílkatorvastatinusamotnému(tj.0%=žádná

změna).

* Souběžné podávání několik dávek atorvastatinu a fenazonu mělo za následek malý nebo nezjistitelný

účinek na clearance fenazonu.

Nárůst je označen “↑”, pokles “↓”

1xd = jednou denně; JD = jednorázová dávka

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilnímvěku

Ženy ve fertilnímvěku mají používat běhemléčby vhodnéantikoncepčníprostředky (viz bod 4.3).

Těhotenství

Atorvastatinjevtěhotenstvíkontraindikován(vizbod4.3).Bezpečnostatorvastatinuutěhotnýchžen

nebyla doložena. U těhotnýchžennebyly provedeny kontrolovanéklinickéstudie s atorvastatinem. Po

intrauterinníexpoziciinhibitorůHMG-CoAreduktázybylyvzácněhlášenykongenitálníanomálie.

Studie se zvířaty prokázaly reprodukčnítoxicitu (viz bod 5.3).

Léčbamatekatorvastatinemmůžesnížithladinumevalonátuuplodu,jenžjeprekurzorembiosyntézy

cholesterolu.Aterosklerózajechronickýprocesa obvyklévysazeníhypolipidemikběhemtěhotenství

můžemít malývliv na dlouhodobériziko spojenés primárníhypercholesterolémií.

Ztěchtodůvodůatorvastatinnemábýtužívánutěhotných,ženplánujícíchtěhotenstvínebo

pravděpodobnětěhotných.Léčbaatorvastatinemmábýtvysazenapoceloudobutěhotenstvínebodo

doby, kdy je potvrzeno,žežena těhotnánení. (viz bod 4.3).

Kojení

Neníznámo,zdaatorvastatinnebojehometabolitypřestupujídolidskéhomateřskéhomléka.U

potkanůbylazjištěnapraktickystejnákoncentraceatorvastatinuajehoaktivníchmetabolitůvmléce

jakovplazmě(vizbod5.3).Vzhledemkmožnostizávažnýchnežádoucíchúčinků,nesmějíženy

užívajícíatorvastatin kojit (viz bod 4.3). Atorvastatin je běhemkojeníkontraindikován (viz bod 4.3).

Fertilita

Ve studiích se zvířaty neměl atorvastatin vliv na samčíani samičífertilitu (viz bod 5.3).

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Atorvastatin má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Vdatabáziplacebemkontrolovanýchklinickýchstudiísatorvastatinemzahrnující16066pacientů

léčenýchvprůměru53týdnů(8755přípravekSORTISvs.7311placebo),ukončiloléčbu

atorvastatinemkvůlinežádoucímúčinkům5,2%pacientůvesrovnáníse4%pacientůužívajících

placebo.

Nazákladědatzískanýchzklinickýchstudiíasledovánípouvedenípřípravkunatrhbylstanoven

profil nežádoucíchúčinkůatorvastainu v následujícímpřehledu.

Uvedeny jsou podle odhadovanéfrekvence (časté≥1/100 až <1/10, méněčasté≥1/1 000 až <1/100,

vzácné≥1/10 000 až <1/1 000 a velmi vzácné≤1/10 000).

Infekce a infestace:

Časté: nasofaryngitida

Poruchy krve a lymfatického systému

Vzácné: trombocytopenie

Poruchyimunitního systému

Časté: alergickéreakce

Velmi vzácné: anafylaxe

Poruchy metabolismu a výživy

Časté: hyperglykemie

Méněčasté: hypoglykemie, nárůst tělesnéhmotnosti, anorexie

Psychiatricképoruchy

Méněčasté: nočnímůry, insomnie

Poruchy nervového systému

Časté: bolest hlavy

Méněčasté: závrať, parestézie, hypestézie, dysgeuzie, amnézie

Vzácné: periferníneuropatie

Poruchy oka

Méněčasté: zastřenévidění

Vzácné: poruchy zraku

Poruchy ucha a labyrintu

Méněčasté: tinitus

Velmi vzácné: ztráta sluchu

Respirační, hrudnía mediastinálníporuchy:

Časté: faryngolaryngeálníbolest, epistaxe

Gastrointestinálníporuchy

Časté: zácpa, plynatost, dyspepsie, nauzea, průjem

Méněčasté: zvracení, bolest horníi dolníčásti břicha,říhání, pankreatitida

Poruchy jater ažlučových cest

Méněčasté: hepatitida

Vzácné: cholestáza

Velmi vzácné: jaterníselhání

Poruchy kůže a podkožnítkáně

Méněčasté: kopřivka, kožnívyrážka, pruritus, alopecie

Vzácné:angioneurotickýedém,bulóznídermatitida včetněerythemamultiforme, Stevens-Johnsonova

syndromu a toxickéepidermálnínekrolýzy

Poruchy svalovéa kosternísoustavy a pojivovétkáně

Časté:myalgie, artralgie, bolest končetin, svalové křeče, otok kloubů, bolest zad

Méněčasté: bolest krku, svalováúnava

Vzácné:myopatie,myositida, rabdomyolýza, tendinopatie, někdy komplikovanárupturou

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Velmi vzácné: gynekomastie

Celkovéporuchy a reakce v místěaplikace

Méněčasté:malátnost, asténie, bolest na hrudi, periferníotok,únava, horečka

Vyšetření

Časté: abnormálníjaternífunkčnítesty, zvýšeníhladiny kreatinfosfokinázy v krvi

Méněčasté: přítomnost bílých krvinek v moči

StejnějakoujinýchinhibitorůHMG-CoAreduktázybylupacientůléčenýchatorvastatinem

pozorovánvzestuptransaminázvséru.Tytozměnybylyobvyklemírné,přechodnéanevyžadovaly

přerušeníléčby.Klinickyvýznamnézvýšení(vícenežtrojnásobeknormálníchhodnot)sérových

transamináz se vyskytlo u 0,8% pacientůléčených atorvastatinem. Toto zvýšeníje závisléna dávcea u

všech pacientůbylo reverzibilní.

Zvýšenísérovékreatinfosfokinázy (CK) na více nežnatrojnásobek normálních hodnot se vklinických

studiíchvyskytlo přiléčběatorvastatinem u 2,5% pacientů, cožbyloobdobnéjako ujinýchinhibitorů

HMG-CoAreduktázy.Hodnoty,kterébylyvyššíneždesetinásobeknormálníchhodnot,sevyskytlyu

0,4% pacientůléčených atorvastatinem (viz bod 4.4).

Pediatrická populace

Databázeklinickébezpečnostizahrnujeúdajeobezpečnostiu249pediatrickýchpacientů,kterýmbyl

podávánatorvastatin,znichž7pacientůbylomladších6let,14pacientůbylovevěku6-9leta228

pacientůbylo ve věku 10-17 let.

Poruchy nervového systému

Časté: bolest hlavy

Gastrointestinálníporuchy

Časté: bolest břicha

Vyšetření

Časté: zvýšeníalaninaminotransferázy, zvýšenísérovékreatinfosfokinázy

Nazákladědostupnýchúdajůseudětíočekávajístejnéčetnosti,typazávažnostnežádoucíchúčinků

jako u dospělých. O dlouhodobébezpečnosti u dětíjev současnosti pouze omezenémnožstvíúdajů.

V souvislosti s užívánímněkterých statinůbyly hlášeny následujícínežádoucíúčinky:

-Sexuálnídysfunkce

-Deprese

-Výjimečnépřípadyintersticiálníhoplicníhoonemocnění,zvláštěpřidlouhodobéterapiistatiny(viz

bod 4.4)

-Diabetesmellitus:Frekvencevýskytubudezávisetnapřítomnostineboabsencirizikovýchfaktorů

(glukóza nalačno ≥ 5,6 mmol/l, BMI>30kg/m 2 , zvýšení triglyceridů vkrvi, hypertenze vanamnéze).

4.9 Předávkování

Zvláštníléčbapřipředávkováníatorvastatinemneexistuje.Pokuddojdekpředávkování,jetřeba

pacienta léčit symptomaticky a v případě potřeby použít podpůrnou léčbu. Je třeba monitorovat jaterní

testyaCKvkrevnímséru.Jelikožseatorvastatinvýrazněváženaplazmaticképroteiny,nemáléčba

hemodialýzou pro urychlení vyloučení atorvastatinu význam.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: hypolipidemika, inhibitory HMG-CoA reduktázy

ATC kód: C10AA05

AtorvastatinjeselektivnímakompetitivníminhibitoremHMG-CoAreduktázy.Tentoenzym

katalyzujepřeměnuz3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-koenzymuAnamevalonát,cožjeprekurzor

sterolůvčetněcholesterolu. Vjátrech jsou triacylglyceroly a cholesterol zabudovány do lipoproteinůo

velmi nízkéhustotě(VLDL) a plazmou jsou transportovány do periferních tkání. Lipoproteiny o nízké

hustotě(LDL), vznikléz VLDL, jsou katabolizovány primárněvysoce afinitními LDL receptory.

AtorvastatinsnižujehladinycholesterolualipoproteinůvplazměinhibicíHMG-CoAreduktázya

následněbiosyntézycholesteroluvjátrechazvyšujepočetjaterníchLDLreceptorůnabuněčném

povrchu, a tímurychluje absorpci a katabolismus LDL.

AtorvastatinsnižujetvorbuLDLapočetLDLčástic.Zapříčiňujevýraznéatrvalézvýšeníaktivity

LDLreceptorů,spojenésvýhodnýmizměnamikvalitycirkulujícíchLDLčástic.Atorvastatinúčinně

snižujehladinyLDL-cholesteroluupacientůshomozygotnífamiliárníhypercholesterolemií,cožje

populace pacientů, kteráobvykle nereaguje na hypolipidemickou léčbu.

Vklinickéstudiisledujícívlivdávkynaúčinnostléčbybyloprokázáno,žeatorvastatinsnížilhladiny

celkovéhocholesterolu(o30-46%),LDL-cholesterolu(o41-61%),apolipoproteinuB(o34-50%)a

triglyceridů(o14-33%),přičemžsoučasněvyvolávávevariabilnímířezvýšeníHDL-cholesterolua

apolipoproteinuA1.Tytovýsledkybylyzjištěnyupacientůsheterozygotnífamiliární

hypercholesterolemií,nefamiliárnímiformamihypercholesterolemieasmíšenýmihyperlipidemiemi

včetněpacientůs non-inzulin dependentnímdiabetes mellitus.

Byloprokázáno,žesníženícelkovéhocholesterolu,LDL-cholesteroluaapolipoproteinuBsnižuje

riziko kardiovaskulárních příhod a kardiovaskulárnímortality.

Homozygotnífamiliárníhypercholesterolemie

Vmulticentrické8-týdenníotevřenéstudiisdobrovolnoumožnostíprodlouženíbylozapojeno335

pacientů,znichž89trpělohomozygotnífamiliárníhypercholesterolemií.Utěchto89pacientůbylo

průměrnésníženíLDL-cholesterolu přibližně20%. Atorvastatin byl podáván v dávce až80 mg/den.

Ateroskleróza

Ve studii REVERSAL (Reversing Atherosclerosis with Aggressive Lipid-Lowering Study) se hodnotil

účinekintenzivníhypolipidemickéléčbypomocíatorvastatinu80mgastandardníhypolipidemické

léčbypomocípravastatinu40mgnaaterosklerózukoronárníchartériípomocíintravaskulárního

ultrazvuku(IVUS)běhemangiografieupacientůsischemickouchorobousrdeční.Vtomto

randomizovaném,dvojitězaslepeném,multicentrickém,kontrolovanémklinickémhodnoceníbyl

IVUSprovedenpřizahájenía potépo18měsících,atou502pacientů.Veskupiněsatorvastatinem

(n=253) nebyla zjištěna žádná progrese aterosklerózy.

Střední změna celkového objemu ateromu (primární kritérium klinického hodnocení) oproti základním

hodnotám,vyjádřenávprocentech,činila-0,4%(p=0,98)veskupiněsatorvastatinema+2,7%

(p=0,001) ve skupině s pravastatinem (n=249). V porovnání s pravastatinem byly účinky atorvastatinu

statistickyvýznamné(p=0,02).Účinekintenzivníhosnižováníhladinylipidůnakardiovaskulární

endpointy(např.potřebarevaskularizace,nefatálníinfarktmyokardu,koronárnísmrt)nebylvrámci

tohoto klinického hodnocení zkoumán.

Ve skupiněs atorvastatinem byla hladina LDL-C snížena na průměrnou hodnotu 2,04 mmol/l ±0,8

(78,9mg/dl±30)oprotivýchozíhodnotě3,89mmol/l±0,7(150mg/dl±28)aveskupiněs

pravastatinem byla hladina LDL-C snížena na průměrnou hodnotu 2,85 mmol/l ±0,7 (110 mg/dl ±26)

oprotizákladníhladině3,89mmol/l±0,7(150mg/dl±26)(p<0,0001).Atorvastatinrovněžvedlke

statistickyvýznamnémusníženíprůměrnéhodnotyTCo34,1%(pravastatin:-18,4%,p<0,0001),

průměrných hladin TG o 20% (pravastatin:-6,8%, p<0,0009) a průměrnéhladiny apolipoproteinu B o

39,1% (pravastatin:-22,0%, p<0,0001). Atorvastatin vedl k nárůstu průměrnéhladiny HDL-C o 2,9%

(pravastatin: +5,6%, p=NS). Ve skupiněs atorvastatinem byl zjištěn průměrnýpokles CRP o 36,4%, v

porovnáníse sníženímo 5,2% ve skupiněs pravastatinem (p<0,0001).

Výsledkytohotoklinickéhohodnoceníbylyzískánypřipoužitídávky80mg.Nelzejetudíž

extrapolovat na nižší dávky.

Profily bezpečnosti a snášenlivosti byly u obou léčebných skupin srovnatelné.

Účinekintenzivníhosnižovánílipidůnahlavníkardiovaskulárnícílovéparametrynebylvtétostudii

sledován.Protoneníklinickývýznamtěchtovýsledkůsohledemnaprimárníasekundárníprevenci

kardiovaskulárních příhod znám.

Akutníkoronárnísyndrom

VestudiiMIRACLbylhodnocenatorvastatin80mgu3086pacientů(atorvastatinn=1538;placebo

n=1548) s akutnímkoronárním syndromem (non-Q infarkt myokardu nebo nestabilníangina pectoris).

Léčbabylazahájenavakutnífázipopřijetídonemocniceatrvalapodobu16týdnů.Léčba

atorvastatinem80mg/denprodloužiladobudovýskytukombinovanéhoprimárníhocílového

parametruúčinnosti(definovanéhojakoúmrtízevšechpříčin,nefatálníIM,resuscitovanásrdeční

zástavaneboanginapectorissprokázanouischémiívyžadujícíhospitalizaci)ukazujícínasnížení

rizikao16%(p=0,048).Ktomutovýsledkupřispělopředevším26%(p=0,018)sníženíhospitalizací

proanginupectorissprokázanouischemií.Dalšísekundárnícílovéukazatelenedosáhlystatistické

signifikance (souhrnně: placebo 22,2%, atorvastatin: 22,4%).

Bezpečnostníprofil atorvastatinu ve studii MIRACL byl v souladu s popisem v bodu 4.8.

Prevence kardiovaskulárních onemocnění

ÚčinekatorvastatinunafatálníanefatálníICHSbylhodnocenvrandomizované,dvojitězaslepené,

placebemkontrolovanéstudiiAnglo-ScandinavianCardiacOutcomesTrialLipidLoweringArm

(ASCOT-LLA). Pacienti bylihypertonicivevěku 40-79 let, bez předchozíhoinfarktumyokardunebo

léčenéanginypectorisashladinamiTC≤6,5mmol/l(251mg/dl).Všichnipacientimělialespoň3

předemdefinovanékardiovaskulárnírizikovéfaktory: mužsképohlaví, věk≥55 let, kouření, diabetes,

pozitivnírodinnáanamnézaICHSupříbuzných1.stupně,TC:HDL-C>6,ischemickáchoroba

dolníchkončetin,hypertrofielevékomory,předchozícerebrovaskulárnípříhoda,specifické

abnormalitynaEKG,proteinurie/albuminurie.Neuvšechpacientůbyloodhadovanérizikoprvní

kardiovaskulárnípříhody považováno za vysoké.

Pacientibyliléčeniantihypertenzivníterapií(buďrežimemzaloženýmnaamlodipinunebona

atenololu) a buď atorvastatinem 10mg denně (n=5 168) nebo placebem (n=5 137).

Absolutní a relativní snížení rizika atorvastatinem bylo následující:

Příhoda Relativnípokles

rizika (%) Počet příhod

(atorvastatinvs.

placebo) Absolutnípokles

rizika 1 (%) hodnota p

FatálníICHSnebonefatální

IM

Celkové kardiovaskulární

příhody a revaskularizace

Celkové koronární příhody 36%

20%

29% 100 vs. 154

389 vs. 483

178 vs. 247 1,1%

1,9%

1,4% 0,0005

0,0008

0,0006

Založeno na rozdílu příhod, kterésevyskytly v průběhustřednídoby sledování3,3 roku.

ICHS = ischemická choroba srdeční; IM = infarkt myokardu.

Celkovámortalitaakardiovaskulárnímortalitanebylysignifikantněsníženy(185vs.212příhod,

p=0,17 a 74 vs. 82 příhod, p=0,51). V analýze podskupin založenéna pohlaví(81%mužůa 19%žen)

bylomožnosledovatprospěšnýúčinekzpoužitíatorvastatinuumužů, alenemohlbýtstanovenužen

pravděpodobněvdůsledkumaléhopočtupříhodvžensképodskupině.Celkováakardiovaskulární

mortalitabylyčíselněvyššíužen(38vs.30 a 17 vs. 12),alenedosáhlystatistickévýznamnosti.Byla

nalezenastatistickyvýznamnáinterakcevzávislostinapoužitéantihypertenzníterapii.Primární

cílovýukazatel(fatálníICHSanefatálníIM)bylsignifikantněsníženatorvastatinemupacientů

léčených amlodipinem (HR 0,47 (0,32-0,69), p = 0,00008), ale nikoli u pacientůléčených atenololem

(HR 0,83 (0,59-1,17), p= 0,287).

Účinekatorvastatinunafatálníanefatálníkardiovaskulárníonemocněníbyltéžhodnocenv

randomizované,dvojitězaslepené,multicentrické,placebemkontrolovanéstudii„Collaborative

AtorvastatinDiabetesStudy“(CARDS)upacientůsdiabetemII.typu,vevěku40-75let,bez

kardiovaskulárníhoonemocněnívanamnézeasLDL-C≤4,14mmol/l(160mg/dl)aTG≤6,78

mmol/l(600mg/dl).Všichnipacientimělipřítomenalespoňjedenznásledujícíchrizikovýchfaktorů:

hypertenze, kouření, retinopatie, mikroalbuminurie a makrolabuminurie.

Pacientibyliléčenibuďatorvastatinem10mgdenně(n=1428)neboplacebem(n=1410),medián

doby sledování byl 3,9 let.

Absolutní a relativní snížení rizika atorvastatinem byly následující:

Příhoda Relativnípokles

rizika (%) Počet příhod

(atorvastatinvs.

placebo) Absolutnípokles

rizika 1 (%) hodnota p

Závažné kardiovaskulární

příhody(fatálníanefatální

AIM,němýIM,náhlásrdeční

smrtnaICHS,nestabilní

angina pectoris, CABG,

PTCA, revaskularizace, CMP)

IM(fatálníanefatálníAIM,

němýIM)

37%

42%

83 vs. 127

38 vs. 64

3,2%

1,9%

0,0010

0,0070

0,0163

Založeno na rozdílu příhod, kterésevyskytly v průběhu střední doby sledování3,9 roku.

AIM = akutní infarkt myokardu; CABG = coronary artery bypass graft (aortokoronární bypass); ICHS

=ischemickáchorobasrdeční;IM=infarktmyokardu;PTCA=percutaneoustransluminalcoronary

angioplasty (perkutánní transluminální koronární angioplastika).

Nebylnalezenrozdílúčinkuléčbyvzávislostinapohlavípacienta,věkunebovstupníchhodnotách

LDL-C.Bylzaznamenánpříznivýtrendvevýskytucelkovémortalityveprospěchatorvastatinu(82

úmrtíve skupiněužívajícíplacebo vs. 61úmrtíve skupiněléčenéatorvastatinem, p=0,0592).

Opakované cévní mozkové příhody (CMP)

VestudiiSPARCL(StrokePreventionbyAggressiveReductioninCholesterolLevels)bylhodnocen

účinekatorvastatinu80mgdenněneboplacebananáslednývýskytCMPu4731pacientů,kteří

prodělaliCMPnebotransitorníischemickouataku(TIA)běhempředcházejících6měsícůaneměli

ischemickouchorobusrdeční(ICHS)vanamnéze.60%pacientůbylimuživevěku21-92let

(průměrnývěk63let),aměliprůměrnévstupníhodnotyLDL-C3,4mmol/l(133mg/dl).Průměrný

LDL-C byl 1,9mmol/l (73mg/dl) běhemléčby atorvastatinem a 3,3 mmol/l (129mg/dl) běhemléčby

placebem. Mediándoby sledováníbyl 4,9 let.

Atorvastatin v dávce 80 mg snižoval riziko primárního cílového parametru fatálnínebo nefatálníCMP

o15%(HR0,85;95%CI,0,72-1,00;p=0,05nebo0,84;95%CI,0,71-0,99;p=0,03poúpravě

vstupníchfaktorů)vporovnánísplacebem.Mortalitazevšechpříčinbyla9,1%(216/2365)u

atorvastatinu vs. 8,9% (211/2366) u placeba.

Vpost-hocanalýze,atorvastatin80mgsnižovalvýskytischemickéCMP(218/2365,9,2%vs.

274/2366,11,6%,p=0,02)azvyšovalvýskythemoragickéCMP(55/2365,2,3%vs.33/2366,1,4%,

p=0,02) ve srovnáníms placebem.

-RizikohemoragickéCMPbylozvýšenéupacientů,kteřívstupovalidostudieshemoragickouCMP

vanamnéze(7/45uatorvastatinuvs.2/48uplaceba;HR4,06;95%CI,0,84-19,57),ariziko

ischemickéCMPbylomeziskupinamipodobné(3/45uatorvastatinuvs.2/48uplaceba;HR1,64;

95% CI, 0,27-9,82).

-Riziko hemoragické CMP bylo zvýšené u pacientů, kteří vstupovali do studie s lakunárním infarktem

vanamnéze(20/708uatorvastatinuversus4/701uplaceba;HR4,99;95%CI,1,71-14,61),ovšem

rizikoischemickéCMPbylou těchtopacientůsníženo(79/708uatorvastatinuvs.102/701uplaceba;

HR 0,76; 95% CI, 0,57-1,02). Jemožné, že riziko CMP je zvýšené u pacientů slakunárním infarktem

v anamnéze, kteří užívají atorvastatin 80 mg/den.

Mortalitazevšechpříčinbyla15,6%(7/45)uatorvastatinuversus10,4%(5/48)upodskupiny

pacientůsdříveprodělanouhemoragickouCMP.Mortalitazevšechpříčinbyla10,9%(77/708)u

atorvastatinuvs.9,1%(64/701)uplacebaupodskupinypacientůsdříveprodělanýmlakunárním

infarktem.

Pediatrická populace

Heterozygotní familiární hypercholesterolemie u dětí ve věku 6-17 let

Udětía dospívajících s geneticky potvrzenou heterozygotnífamiliárníhypercholesterolemiía výchozí

hodnotouLDL-C≥4mmol/lbylaprovedena8-týdenníotevřenástudiescílemvyhodnotit

farmakokinetiku,farmakodynamikuabezpečnostasnášenlivostatorvastatinu.Dotétostudiebylo

zahrnutocelkem39dětía dospívajícíchvevěku6-17let.VkohortěAbylo15dětívevěku6-12let,

vývojovýstupeň1dleTannerovystupnice.VkohortěBbylo24dětívevěku10-17let,vývojový

stupeň≥2 dle Tannera.

Zahajovacídávka atorvastatinu byla 5 mg denněve forměžvýkacích tablet v kohortěA a 10 mg denně

veformětabletvkohortěB.Byloumožněnozdvojitdávkuatorvastatinuvpřípadě,žesubjekt

nedosáhl cílovéhladiny LDL-C <3,35 mmol/l ve 4. týdnu a byl-li atorvastatin dobře snášen.

Středníhodnoty LDL-C, TC, VLDL-C, a Apo B se do 2. týdne snížily u všech subjektů. U subjektůse

zdvojenoudávkoubylpozorovándalšípoklesjižve2.týdnu,připrvnímvyhodnocení,pozvýšení

dávky.Středníhodnotyprocentníhosníženílipidovýchparametrůbylypodobnéuoboukohort,

nezávislenatom,zdasubjektužívalzahajovacídávkunebozdvojenoudávku.V8.týdnusehladina

LDLcholesterolusnížilavprůměruo40%vesrovnánísvýchozíhodnotouahladinacelkového

cholesterolu v průměru o 30% ve srovnánís výchozíhodnotou.

Heterozygotní familiární hypercholesterolemie u dětí ve věku 10-17 let

Dodvojitězaslepené,placebemkontrolovanéstudienásledovanéotevřenoufázíbylozahrnuto187

chlapcůadívekpomenarchévevěku10-17let(střednívěk14,1let)sheterozygotnífamiliární

hypercholesterolemií(FH)nebotěžkouhypercholesterolemií.Titopacientibylinadobu26týdnů

randomizovánibuďdoskupinysatorvastatinem(n=140),neboplacebem(n=47),a potébylvšempo

dobu dalších 26 týdnůpodávánatorvastatin. Dávka atorvastatinu (1x denně) byla první4 týdny 10 mg

a byla titrována na 20 mg v případě,že hladina LDL-C >3,36 mmol/l.

Během26-týdennídvojitězaslepenéfázevedlopodáváníatorvastatinukvýznamnémusnížení

plazmatickéhladiny celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu, triglyceridůa apolipoproteinu B.

Během26-týdennídvojitězaslepenéfázebylastředníhodnotadosaženéhladinyLDL-Cbyla3,38

mmol/l(rozmezí:1,81-6,26mmol/l)veskupiněužívajícíatorvastatin,vporovnánís5,91mmol/l

(rozmezí: 3,93-9,96 mmol/l) ve skupiněužívajícíplacebo.

Dalšípediatrickástudie,srovnávajícíatorvastatinskolestipolemupacientůshypercholesterolemiíve

věku10-18let,ukázala,žepodáváníatorvastatinu(n=25),vporovnáníspodávánímkolestipolu

(n=31), vedlo k významnémusníženíLDL-C ve 26. týdnu (p<0,05).

Programpoužitízesoucituupacientůstěžkouhypercholesterolemií(včetněhomozygotní

hypercholesterolemie)zahrnoval46dětskýchpacientůléčenýchatorvastatinemtitrovanýmpodle

odpovědi(některýmsubjektůmbylapodávánadávka80mgdenně).Studieprobíhalapodobu3let:

LDL-C byl sníženo 36%.

Dlouhodobáúčinnostpodáváníatorvastatinuudětínasníženímorbidityamortalityvdospělosti

nebyla stanovena.

Evropskálékováagentura rozhodla o zproštěnípovinnostipředložit výsledky studiís atorvastatinem u

dětívevěku0-6letvléčběheterozygotníhypercholesterolemieaudětívevěku0-18letvléčbě

homozygotní familiární hypercholesterolemie, smíšené hypercholesterolemie, primární

hypercholesterolemie a v prevenci kardiovaskulárníchpříhod (informace o použitíu dětíviz bod 4.2).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika a metabolizmus léku

Absorpce

Atorvastatinjepoperorálnímpodánírychleabsorbován;maximálníplasmatickékoncentrace(c

)je

dosaženopo1-2hodinách.Absorpcevzrůstáproporcionálněsdávkouatorvastatinu.Poperorálním

podání,majítabletyatorvastatinuvporovnánísroztokem95-99%biologickoudostupnost.Absolutní

biologickádostupnostatorvastatinujepřibližně12%asystémovědosažitelnáinhibičníaktivita

HMGCoAreduktázyjecca30%.Nízkásystémovádostupnostbývápřipisovánapresystémové

clearance na sliznici GIT a/nebo tzv. first-pass metabolismu v játrech.

Distribuce v organismu

Průměrnýdistribučníobjematorvastatinujepřibližně381l.Atorvastatinjevázán≥98%na

plazmatické proteiny.

Biotransformace

Atorvastatin je metabolizován cytochromem P 450 3A4 na orto-a parahydroxylové metabolity a různé

beta-oxidačníprodukty.Bezohledunajinécestyjsoutytoproduktydálemetabolizoványcestou

glukuronidace.InvitrojeinhibiceHMG-CoAreduktázyorto-aparahydroxylovýmimetabolity

ekvivalentníinhibici atorvastatinem. Přibližně70% cirkulujícíinhibičníaktivity HMG-CoA reduktázy

je připisováno aktivnímmetabolitům.

Eliminace z organismu

Atorvastatin jevylučovánžlučí po hepatální a/neboextrahepatálnímetabolizaci. Nezdá sevšak, že by

lékprocházelsignifikantníenterohepatálnícirkulací.Průměrnýeliminačnípoločasatorvastatinuz

plasmyjeučlověkapřibližně14hod.PoločasinhibičníaktivityHMG-CoAreduktázyjeasi20až30

hodin vzhledem k přítomným aktivním metabolitům.

Zvláštní skupiny pacientů

-Staršípacienti:Plazmatickékoncentraceatorvastatinuajehoaktivníchmetabolitůjsouvyššíu

zdravýchstaršíchpacientůnežumladýchdospělýchjedinců,přičemžhypolipidemickéúčinkybylyu

obou skupin srovnatelné.

-Děti:V8-týdenníotevřenéstudiibyldětemadospívajícím(vevěku6-17let)sheterozygotní

familiárníhypercholesterolemiía výchozíhodnotou LDL-C≥4 mmol/l podáván atorvastatin 5 nebo 10

mg1xdenněveforměžvýkacíchtablet(vývojovýstupeňsubjektů-stupeň1dleTannerovystupnice

(n=15)), nebo atorvastatin 10 nebo 20 mg 1x denněve forměpotahovaných tablet (vývojovýstupeň≥2

dleTannerovastupnice(n=24)).Vpopulačnímfarmakokinetickémmodeluatorvastatinubylajedinou

dalšívýznamnouproměnnoutělesnáhmotnost.Zdánliváperorálníclearanceatorvastatinubylau

dětskýchsubjektůpřialometrickémměřenípodletělesnéhmotnostipodobnájakoudospělých.V

celémrozsahudosaženýchexpozicatorvastatinuao-hydroxyatorvastatinubylypozorovány

konzistentnípoklesy LDL-C a TC.

-Pohlaví:Koncentraceatorvastatinuajehoaktivníchmetabolitůjsouodlišnéužen(zhrubao20%

vyššíC

ao10%nižšíAUC)nežumužů.Tytorozdílynejsouklinickyvýznamnéanepředstavují

žádné klinicky významné rozdíly v účinku na lipidy mezi muži a ženami.

-Renální nedostatečnost:Onemocněníledvinnemávlivna plazmatickouhladinu atorvastatinu ajeho

aktivních metabolitů nebo na jeho účinek na lipidy.

-Jaterní nedostatečnost:Plazmatická koncentrace atorvastatinu a jeho aktivních metabolitů je výrazně

zvýšena (zhruba 16x vyšší C

a 11x vyšší AUC) u pacientů s chronickým alkoholickým poškozením

jater (Child-Pugh skóre B).

-PolymorfizmusSLOC1B1:JaternívychytávánívšechinhibitorůHMG-CoAreduktázyvčetně

atorvastatinuzapojujetransportérOATP1B1.UpacientůspolymorfizmemSLOC1B1existujeriziko

zvýšenéexpoziceatorvastatinu,kterémůževéstkezvýšenémurizikurabdomyolýzy(vizbod4.4).

PolymorfizmusgenukódujícíhoOATP1B1(SLCO1B1c.521CC)jespojens2,4xvyššíexpozicí

atorvastatinu(AUC)nežusubjektůbeztétogenotypovévarianty(c.521TT).Utěchtopacientůje

rovněžmožnégeneticky zhoršenéjaternívychytáváníatorvastatinu. Možnédůsledky naúčinek nejsou

známé.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Atorvastatinnevykazovalanimutagenníaniklastogennípotenciálvečtyřechtestechinvitroav

jednomtestuinvivo.Atorvastatinnebylupotkanůkancerogenní,alevysokédávkypodávanémyším

(6-11xvyššíAUCnežAUC

0-24 dosaženáučlověkapřinejvyššídoporučenédávce)mělyzanásledek

hepatocelulárníadenomy u samcůa hepatocelulárníkarcinomy u samic.

Zexperimentálníchstudiísezvířatyvyplývá,žeinhibitoryHMG-CoAreduktázymohouovlivnit

vývojembryaaplodu.Upotkanů,králíkůapsůnemělatorvastatinúčineknafertilituanebyl

teratogenní,aleudávektoxickýchpromatkubylaupotkanůakrálíkůpozorovanátoxicitaproplod.

Vývoj potomkůpotkanůbyl opožděn a poporodnípřežíváníbylo při expozici samic vysokýmdávkám

atorvastatinusníženo.Upotkanůbylprokázánpřechodplacentou.Upotkanůbylyplazmatické

koncentraceatorvastatinupodobnékoncentracímvmléce.Neníznámo,zdaseatorvastatinnebojeho

metabolity vylučujído lidského mateřského mléka.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Jádro tablety

butylhydroxyanisol

mikrokrystalická celulóza

koloidní bezvodý oxid křemičitý

monohydrát laktózy

natrium-lauryl-sulfát

hydrogenuhličitan sodný

krospovidon typ A

magnesium-stearát

dimetikon 400

sacharóza

sorbitan-tristearát

makrogol-40-stearát

bronopol

oxid křemičitý

Potah tablety

PotahovásoustavaOpadryOY-L-28900bílá:monohydrátlaktózy,hypromelóza2506/15,oxid

titaničitý (E 171), makrogol 4000

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

6.5 Druh obalu a obsah balení

PVC/Al/Polyamid/Alblistry

HDPE lahvičky

Velikost balení v blistrech:

10 mg: 10, 14, 28, 30, 50, 56, 98, 100 potahovaných tablet.

20 mg: 10, 28, 30, 50, 98, 100 potahovaných tablet.

40 mg a 80 mg: 28, 30, 50, 98, 100 potahovaných tablet.

Tablety balené vlahvičce:

100 tablet

Na trhu nemusíbýt kdispozici všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Veškerýnepoužitýléčivýpřípravekneboodpadmusíbýtzlikvidovánvsouladusmístními

požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ OREGISTRACI

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finsko

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Atorvastatin Orion 10 mg: 31/370/12-C

Atorvastatin Orion 20 mg: 31/371/12-C

Atorvastatin Orion 40 mg: 31/372/12-C

Atorvastatin Orion 80 mg: 31/373/12-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace:6.6.2012

10. DATUM REVIZE TEXTU

16.8.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace