ATOMINEX Tvrdá tobolka

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
ATOMOXETIN-HYDROCHLORID (ATOMOXETINI HYDROCHLORIDUM)
Dostupné s:
Zentiva, k.s., Praha
ATC kód:
N06BA09
INN (Mezinárodní Name):
ATOMOXETINE HYDROCHLORIDE (ATOMOXETINI HYDROCHLORIDE)
Dávkování:
80MG
Léková forma:
Tvrdá tobolka
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
90; 84; 60; 56; 30; 28; 14; 7
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
ATOMOXETIN
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
06/ 196/18-C
Datum autorizace:
2019-05-30

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls290715/2020

Příbalová informace: informace pro uživatele

Atominex 10 mg tvrdé tobolky

Atominex 18 mg tvrdé tobolky

Atominex 25 mg tvrdé tobolky

Atominex 40 mg tvrdé tobolky

Atominex 60 mg tvrdé tobolky

Atominex 80 mg tvrdé tobolky

Atominex 100 mg tvrdé tobolky

atomoxetinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat (nebo

než jej začne užívat dítě ve Vaší péči), protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

V následujících částech slovo Vy znamená Vy nebo dítě ve Vaší péči.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Atominex a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Atominex užívat

Jak se přípravek Atominex užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Atominex uchovávat

Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Atominex a k čemu se používá

K čemu se přípravek používá

Přípravek Atominex obsahuje atomoxetin a používá se k léčbě hyperkinetické poruchy, také zvané

porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Používá se u dětí od 6 let a starších, u dospívajících a u

dospělých. Přípravek se používá pouze jako součást celkové léčby onemocnění, která vyžaduje také

léčbu bez užívání léků, jako je poradenství a terapie chování.

Přípravek není určen k léčbě ADHD u dětí do 6 let, protože není známo, jestli je tento lék u této

skupiny účinný a bezpečný.

U dospělých se přípravek Atominex používá k léčbě ADHD, pokud jsou příznaky tohoto onemocnění

velmi obtěžující a ovlivňují Váš pracovní nebo společenský život, a pokud jste měl(a) příznaky tohoto

onemocnění již v dětství.

Jak přípravek účinkuje

Přípravek Atominex zvyšuje množství noradrenalinu v mozku. Noradrenalin je tělu vlastní chemická

látka, která u pacientů s ADHD zvyšuje pozornost a snižuje impulzivitu a nadměrnou aktivitu. Tento

přípravek byl předepsán s cílem pomoci zvládat projevy ADHD. Tento přípravek nepovzbuzuje

duševní nebo fyzické funkce, a proto není návykový. Po zahájení léčby tímto přípravkem může trvat

několik týdnů, než dojde k úplnému zlepšení Vašich příznaků.

O ADHD

Děti a dospívající s ADHD mají problém zůstat klidně sedět a soustředit se.

Není to jejich vina, že toho nejsou schopni. Mnoho dětí a dospívajících s tím má potíže. V případě

ADHD to však může způsobit problémy v každodenním životě. Děti a dospívající s ADHD mohou mít

potíže s učením a domácími úkoly. Mají problémy s chováním doma, ve škole i na dalších místech.

ADHD však neovlivňuje inteligenci dítěte nebo dospívajícího.

Dospělí s ADHD mají stejné potíže jako děti, což se může projevit v oblastech jako je práce, vztahy,

nízká sebedůvěra nebo problémy se vzděláváním.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Atominex užívat

Neužívejte přípravek Atominex,

jestliže jste alergický(á) na atomoxetin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

jestliže jste v posledních dvou týdnech užíval(a) lék nazývaný inhibitor monoaminoxidázy

(IMAO), např. fenelzin. IMAO se někdy používají k léčbě deprese a dalších duševních problémů.

Společné užívání přípravku Atominex a IMAO může vyvolat závažné nežádoucí účinky, které

mohou být i život ohrožující. (Rovněž je třeba vyčkat nejméně 14 dní poté, co jste přestal(a)

užívat přípravek Atominex, než začnete užívat některý IMAO).

jestliže máte oční onemocnění zvané glaukom úzkým úhlem (zelený zákal - zvýšený nitrooční

tlak).

jestliže máte závažné problémy se srdcem, které mohou být ovlivněny zvýšením krevního tlaku

a/nebo pulzu, což může být způsobeno přípravkem Atominex.

jestliže máte závažné problémy s cévami v mozku - jako jsou cévní mozková příhoda, výduť a

zeslabení části cévy (aneurysma) nebo úzké či ucpané cévy.

jestliže máte nádor nadledvin (feochromocytom).

Neužívejte přípravek Atominex, pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného. Pokud si nejste jistý(á),

promluvte před zahájením užívání přípravku Atominex se svým lékařem nebo lékárníkem. Je to proto,

že přípravek Atominex může tyto problémy zhoršit.

Upozornění a opatření

Dospělí i děti mají být seznámeni s následujícími upozorněními a opatřeními. Před užitím přípravku

Atominex se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

uvažujete o sebevraždě, nebo o pokusu o sebevraždu.

máte problémy se srdcem (včetně srdečních vad) nebo máte zrychlený srdeční tep. Přípravek

Atominex může zrychlovat srdeční tep (pulz). U pacientů se srdečními vadami byly hlášeny

případy náhlého úmrtí.

máte vysoký krevní tlak. Přípravek Atominex může zvyšovat krevní tlak.

máte nízký krevní tlak. Přípravek Atominex může u osob s nízkým krevním tlakem způsobovat

závratě nebo mdloby.

máte potíže s náhlými změnami krevního tlaku nebo tepové frekvence.

máte onemocnění srdce nebo oběhové soustavy nebo jste prodělal(a) v minulosti cévní mozkovou

příhodu.

máte potíže s játry. Můžete potřebovat nižší dávku.

máte psychotické příznaky zahrnující halucinace (jako například slyšení hlasů nebo vidění věcí

tam, kde nejsou), víru v nepravdivé věci (bludy), nebo podezíravost.

máte mánii (pocit povznesené nálady nebo nadměrného vzrušení, které způsobuje nezvyklé

chování) a pohybový neklid.

máte agresivní pocity.

máte nepřátelské a zlostné pocity.

máte nebo jste v minulosti měl(a) epilepsii nebo jste prodělal(a) záchvaty (křeče) z jakýchkoli

důvodů. Přípravek Atominex může vést ke zvýšení četnosti záchvatů.

máte neobvyklé nálady (střídání nálad) nebo pocit velkého smutku.

máte obtížně kontrolovatelné opakované záškuby různých částí těla, anebo opakujte zvuky a

slova.

Před zahájením léčby informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud se Vás týká kterýkoli z výše

uvedených stavů. Je to proto, že Atominex může tyto problémy zhoršit. Lékař bude chtít sledovat, jak

na Vás přípravek působí.

Vyšetření, která provede lékař před zahájením užívání přípravku Atominex

Tato vyšetření mají pomoci rozhodnout, zda je přípravek Atominex pro Vás vhodný.

Lékař bude měřit:

krevní tlak a tepovou frekvenci (pulz) před zahájením a dále v průběhu léčby přípravkem

Atominex.

u dětí a dospívajících tělesnou výšku a tělesnou hmotnost v průběhu léčby přípravkem Atominex.

Lékař s Vámi probere:

jaké další léčivé přípravky užíváte.

zda ve Vaší rodině došlo k náhlému nevysvětlitelnému úmrtí.

zda Vy nebo někdo ve Vaší rodině má jiný zdravotní problém (jako jsou potíže se srdcem).

Je důležité, abyste poskytl(a) co nejvíce informací. Pomůže to lékaři rozhodnout, zda je přípravek

Atominex pro Vás vhodný. Před zahájením užívání tohoto přípravku se může lékař rozhodnout provést

další vyšetření.

Další léčivé přípravky a přípravek Atominex

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat. To zahrnuje i léky bez lékařského předpisu.

Lékař rozhodne, zda můžete užívat přípravek Atominex s ostatními svými léky a v některých

případech může lékař chtít upravit dávku, nebo ji zvyšovat mnohem pomaleji.

Neužívejte přípravek Atominex společně s přípravky nazývanými IMAO (tzv. inhibitory

monoaminoxidázy), které se používají k léčbě deprese. Viz bod 2 "Neužívejte přípravek Atominex".

Pokud užíváte další léčivé přípravky, Atominex může ovlivnit jejich účinek nebo může způsobit

nežádoucí účinky. Před zahájením užívání přípravku Atominex se poraďte se svým lékařem nebo

lékárníkem, pokud užíváte některý z následujících přípravků:

léky zvyšující krevní tlak nebo léky používané ke kontrole krevního tlaku.

léky jako jsou antidepresiva, např. imipramin, venlafaxin a mirtazapin, fluoxetin a paroxetin.

některé léky určené k léčbě kašle a nachlazení, které mohou ovlivnit krevní tlak. Je důležité se

při jejich pořízení poradit s lékárníkem.

některé léky používané k léčbě duševních poruch.

léky, u kterých je známo, že zvyšují riziko epileptických záchvatů.

některé léky, které mohou způsobit, že Atominex zůstává v těle déle, než je obvyklé (jako je

chinidin a terbinafin).

salbutamol (lék určený k léčbě astmatu), pokud je podaný ústy, nebo ve formě injekce může

způsobit pocit rychlého tlukotu srdce. To však nezhorší Vaše astma.

Přípravky uvedené níže mohou vést ke zvýšení rizika abnormálního (neobvyklého) srdečního rytmu,

pokud se užívají společně s přípravkem Atominex:

léky používané ke kontrole srdečního rytmu;

léky měnící koncentraci solí v krvi;

léky k prevenci a léčbě malárie;

některá antibiotika (jako jsou erythromycin a moxifloxacin).

Pokud si nejste jistý(á), zda lék, který užíváte, patří mezi výše uvedené přípravky, kontaktujte před

zahájením užívání přípravku Atominex svého lékaře nebo lékárníka.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Není známo, zda tento léčivý přípravek může ovlivnit nenarozené dítě, nebo zda přechází do

mateřského mléka. Tento přípravek se v těhotenství nemá užívat, pokud Vám to nedoporučí lékař.

Jestliže kojíte, máte se buď užívání tohoto přípravku vyvarovat, nebo přerušit kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po užití přípravku Atominex se můžete cítit unavený(á), ospalý(á) nebo mít závratě. Při řízení auta

nebo při práci se stroji musíte být opatrný(á) do doby, než budete vědět, jak na Vás přípravek

Atominex působí. Pokud se cítíte unavený(á), ospalý(á), nebo máte závratě, nesmíte řídit dopravní

prostředky ani obsluhovat stroje.

Důležité informace o obsahu tobolek

Tobolky přípravku Atominex neotevírejte, jejich obsah může dráždit oči. Pokud se obsah tobolky

dostane do kontaktu s okem, postižené oko ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Co nejdříve si omyjte vodou také ruce a jakékoli další části těla, které mohly být přípravkem zasaženy.

3. Jak se přípravek Atominex užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Atominex se obvykle užívá jednou nebo dvakrát denně (ráno a pozdě odpoledne nebo časně

večer).

Děti nemají tento lék užívat bez pomoci dospělého.

Pokud užíváte přípravek Atominex jednou denně a pociťujete nespavost nebo nevolnost, lékař Vám

může dávkování změnit na dvakrát denně.

Tobolky se mají polykat vcelku, s jídlem nebo bez jídla.

Tobolky se nesmí otevírat a obsažený prášek se nesmí z tobolek vysypat a užívat žádným jiným

způsobem.

Pravidelné užívání přípravku vždy v určitou denní dobu Vám pomůže na dávku nezapomenout.

Jak velkou dávku užívat

Děti (od 6 let) a dospívající

Lékař Vám řekne, jakou dávku přípravku Atominex budete užívat - tuto dávku vypočítá podle Vaší

tělesné hmotnosti. Léčbu zahájí obvykle nejprve nižší dávkou, kterou bude postupně zvyšovat až na

dávku přípravku Atominex, kterou podle Vaší tělesné hmotnosti potřebujete.

Tělesná hmotnost do 70 kg: celková denní zahajovací dávka je 0,5 mg na 1 kg tělesné hmotnosti

po dobu nejméně 7 dnů. Lékař se poté může rozhodnout dávku zvýšit na obvyklou udržovací

dávku přibližně 1,2 mg na kg tělesné hmotnosti za den.

Tělesná hmotnost nad 70 kg: celková denní zahajovací dávka je 40 mg po dobu nejméně 7 dnů.

Lékař se poté může rozhodnout dávku zvýšit na obvyklou udržovací dávku 80 mg za den.

Maximální denní dávka, kterou Vám lékař předepíše, je 100 mg.

Dospělí

Podávání přípravku Atominex má být zahájeno celkovou denní dávkou 40 mg po dobu nejméně 7 dnů.

Lékař se poté může rozhodnout dávku zvýšit na obvyklou udržovací dávku 80 mg až 100 mg za den.

Maximální denní dávka, kterou Vám lékař předepíše, je 100 mg.

Lékař Vám může předepsat nižší dávku, pokud máte problémy s játry.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Atominex, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) vyšší dávku přípravku, než jaká Vám byla předepsána, kontaktujte ihned svého

lékaře nebo pohotovost nejbližšího zdravotnického zařízení a oznamte jim, kolik tobolek jste si

vzal(a). Nejčastěji hlášené příznaky spojené s předávkováním jsou poruchy zažívání a trávení, spavost,

závratě, třes a abnormální chování.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Atominex

Jestliže jste si zapomněl(a) vzít dávku léku, vezměte si ji co nejdříve. Nesmíte si však vzít během 24

hodin větší dávku, než je Vaše celková denní dávka. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste

nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Atominex

Při přerušení léčby přípravkem Atominex obvykle nedochází k žádným nežádoucím účinkům, ale

mohou se znovu objevit příznaky Vašeho ADHD. Než léčbu ukončíte, měl(a) byste to konzultovat se

svým lékařem.

Vyšetření, která provede lékař v průběhu léčby

Lékař provede některá kontrolní vyšetření

před zahájením užívání - aby mohl ověřit, že je přípravek Atominex bezpečný a bude pro Vás

přínosem.

po zahájení léčby - budou prováděna nejméně každých 6 měsíců, pravděpodobně ale častěji.

Kontrolní vyšetření budou prováděna také vždy při změně dávky. Tato vyšetření budou zahrnovat:

měření tělesné výšky a tělesné hmotnosti u dětí a dospívajících.

měření krevního tlaku a tepové frekvence.

kontrolu, zda máte nějaký problém, nebo zda u Vás při užívání přípravku Atominex nedošlo ke

zhoršení nežádoucích účinků.

Dlouhodobá léčba

Přípravek Atominex není nutné užívat trvale. Pokud užíváte přípravek Atominex déle než jeden rok,

lékař zkontroluje léčbu a posoudí, zda je užívání přípravku nadále nutné.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Ačkoli u některých jedinců dojde k výskytu nežádoucích účinků, většině lidí

přípravek Atominex pomáhá. Lékař s Vámi tyto nežádoucí účinky probere.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné.

Pokud se u Vás vyskytne některý z níže uvedených

nežádoucích účinků, vyhledejte ihned svého lékaře.

Méně časté

(mohou postihnout až 1 pacienta ze 100)

velmi rychlý tlukot srdce nebo podobné pocity, abnormální srdeční rytmus;

sebevražedné myšlenky nebo pocity;

agresivní pocity;

nepřátelské nebo zlostné pocity;

rychlé kolísání nebo změny nálad;

závažné alergické reakce s příznaky, jako jsou:

otok obličeje a hrdla;

ztížené dýchání;

kopřivka (malé vyvýšené a svědivé skvrny na kůži);

epileptické záchvaty;

psychotické příznaky včetně halucinací (slyšení hlasů nebo vidění věcí, tam kde nejsou), víry v

nepravdivé věci (bludy) nebo podezíravosti.

Děti a dospívající do 18 let mají zvýšené riziko nežádoucích účinků, jako jsou:

sebevražedné myšlenky nebo pocity (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100);

rychlé kolísání nebo změny nálad (mohou postihnout až 1 pacienta z 10).

Dospělí mají snížené riziko

(mohou postihnout až 1 pacienta z 1000)

nežádoucích účinků, jako

jsou:

epileptické záchvaty;

psychotické příznaky včetně halucinací (slyšení hlasů nebo vidění věcí, tam kde nejsou), víry v

nepravdivé věci (bludy) nebo podezíravosti.

Vzácné

(mohou postihnout až 1 pacienta z 1000)

poškození jater.

Přestaňte užívat přípravek Atominex a kontaktujte ihned svého lékaře, jestliže máte některý z

následujících příznaků:

tmavá moč;

žlutá kůže nebo žluté bělmo očí;

bolest břicha, kterou cítíte, když si stisknete pravou horní část břicha přímo pod žebry;

nevysvětlitelná nevolnost (pocit na zvracení);

únava;

svědění;

příznaky podobné počátku chřipky.

Další hlášené nežádoucí účinky zahrnují následující. Informujte svého lékaře nebo lékárníka,

pokud dojde k jejich zhoršení.

Velmi časté

nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10)

Děti od 6 let a dospívající

Dospělí

bolest hlavy,

bolest břicha,

snížení chuti k jídlu (ztráta pocitu hladu),

nevolnost,

zvracení,

ospalost,

zvýšení krevního tlaku,

zrychlení tepové frekvence (pulz).

U většiny pacientů tyto účinky po nějaké době

vymizí.

nevolnost,

sucho v ústech,

bolest hlavy,

snížení chuti k jídlu (ztráta pocitu hladu),

problémy s usínáním, nespavost a brzké

probouzení se,

zvýšení krevního tlaku,

zrychlení tepové frekvence (pulz).

Časté

nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10)

Děti od 6 let a dospívající

Dospělí

podrážděnost a neklid,

pocit neklidu,

problémy

spánkem

včetně

časného

probouzení se,

deprese,

pocit smutku nebo beznaděje,

pocit úzkosti,

tiky,

rozšířené zorničky (tmavý střed oka),

závratě,

zácpa,

nechutenství,

žaludeční nevolnost, trávicí potíže,

oteklá, zarudlá a svědivá kůže,

vyrážka,

netečnost (letargie),

bolest na hrudi,

únava,

úbytek tělesné hmotnosti.

snížení zájmu o sex,

poruchy spánku,

deprese,

pocit smutku nebo beznaděje,

pocit úzkosti,

závratě,

neobvyklá chuť nebo změna chuti, která

přetrvává,

třes,

brnění

nebo

necitlivost

rukou

nebo

nohou,

spavost, ospalost, pocit únavy,

zácpa,

bolest břicha,

trávicí potíže,

plynatost (větry),

zvracení,

návaly horka nebo zrudnutí,

velmi rychlý tlukot srdce nebo takový

pocit,

oteklá, zarudlá a svědivá kůže,

zvýšené pocení,

vyrážka,

problémy

močením,

jako

neschopnost močit, časté nebo opožděné

močení, či bolest při močení,

zánět prostaty,

bolest v tříslech u mužů,

neschopnost dosáhnout erekce,

opožděný orgasmus,

obtížné udržení erekce,

křeče při menstruaci,

nedostatek síly nebo energie,

únava,

netečnost (letargie),

zimnice,

pocity podrážděnosti, nervozity,

pocit žízně,

úbytek tělesné hmotnosti.

Méně časté

nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100)

Děti od 6 let a dospívající

Dospělí

mdloby,

třes,

migréna,

rozmazané vidění,

abnormální pocity na kůži, jako je pálení,

píchání, svědění, nebo brnění,

brnění nebo necitlivost rukou nebo nohou,

epileptické záchvaty,

neklid,

tiky,

mdloby,

migréna,

rozmazané vidění,

abnormální srdeční rytmus (prodloužení

QT intervalu),

pocity chladu prstů na rukou a nohou,

bolest na hrudi,

velmi rychlý tlukot

srdce

nebo

takový

pocit (prodloužení QT intervalu),

dušnost,

zvýšené pocení,

svědění kůže,

nedostatek síly nebo energie.

dušnost,

vyvýšená

červená

svědivá

vyrážka

(kopřivka),

svalové křeče,

nucení na močení,

abnormální orgasmus nebo neschopnost

dosáhnout orgasmu,

nepravidelná menstruace,

selhání ejakulace.

Vzácné

nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000)

Děti od 6 let a dospívající

Dospělí

špatný krevní oběh způsobující zblednutí a

znecitlivění

prstů

rukou

nohou

(Raynaudův syndrom),

problémy s močením, jako je časté nebo

zadržované močení, bolest při močení,

prodloužená a bolestivá erekce,

bolesti v tříslech u chlapců.

špatný krevní oběh způsobující zblednutí a

znecitlivění

prstů

rukou

nohou

(Raynaudův syndrom),

prodloužená a bolestivá erekce.

Účinky na růst

U některých dětí došlo po zahájení léčby přípravkem Atominex ke zpomalení růstu (tělesné výšky a

tělesné hmotnosti). Při dlouhodobé léčbě nicméně děti dosáhly opět tělesné výšky a tělesné hmotnosti

normální pro jejich věk. Lékař bude v průběhu léčby sledovat tělesnou výšku a tělesnou hmotnost

Vašeho dítěte. Pokud Vaše dítě neroste nebo nepřibývá na váze podle předpokladu, lékař může změnit

dávku, nebo léčbu přípravkem Atominex dočasně přerušit.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením

nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Atominex uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek poškození.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Atominex obsahuje

Léčivou látkou je atomoxetini hydrochloridum. Jedna tvrdá tobolka obsahuje atomoxetini

hydrochloridum odpovídající atomoxetinum 10 mg, 18, mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg,

nebo 100 mg.

Pomocnými látkami jsou předbobtnalý kukuřičný škrob, magnesium-stearát, oxid titaničitý,

želatina, černý inkoust (esterifikovaný šelak, černý oxid železitý, propylenglykol,

koncentrovaný roztok amoniaku)

Atominex 18 mg, 80 mg a 100 mg: žlutý oxid železitý.

Atominex 25 mg a 40 mg: indigokarmín.

Atominex 60 mg: žlutý oxid železitý, indigokarmín.

Jak přípravek Atominex vypadá a co obsahuje toto balení

Atominex 10 mg: bílá tobolka velikosti 4 s černým vytištěným symbolem '10', obsahující bílý až téměř

bílý prášek.

Atominex 18 mg: světle žlutá tobolka velikosti 4 s černým vytištěným symbolem '18', obsahující bílý

až téměř bílýý prášek.

Atominex 25 mg: bílomodrá tobolka velikosti 4 s černým vytištěným symbolem '25', obsahující bílý

až téměř bílý prášek.

Atominex 40 mg: modrá tobolka velikosti 3 s černým vytištěným symbolem '40', obsahující bílý až

téměř bílý prášek.

Atominex 60 mg: modro-světle žlutá tobolka velikosti 1 s černým vytištěným symbolem '60',

obsahující bílý až téměř bílý prášek.

Atominex 80 mg: žlutobílá tobolka velikosti 1 s černým vytištěným symbolem '80', obsahující bílý až

téměř bílý prášek.

Atominex 100 mg: žlutá tobolka velikosti 0 s černým vytištěným symbolem '100', obsahující bílý až

téměř bílý prášek.

Tobolky jsou baleny v PVC/Aklar/PVC – Al blistrech a jsou vloženy v papírové skládací krabičce.

Tobolky přípravku Atominex jsou k dispozici v baleních se 7, 14, 28, 30, 56, 84, 60 nebo 90

tobolkami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Výrobce

Saneca Pharmaceuticals a.s.

Nitrianska 10

92027 Hlohovec

Slovenská republika

S.C. Zentiva S.A.

50 Theodor Pallady Blvd, 3rd district

032266 Bukurešť,

Rumunsko

Tento léčivý přípravek je registrován v členských zemích EHP pod následujícími názvy:

Česká republika, Estonsko a Slovenská republika: Atominex

Rumunsko: ATOMOXETINĂ ZENTIVA

Německo: Atomoxetin Zentiva

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1. 11. 2020.

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn.sukls211487/2018, sukls211496/2018, sukls211498/2018, sukls211500/2018,

sukls211502/2018, sukls211503/2018, sukls211504/2018

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Atominex 10 mg tvrdé tobolky

Atominex 18 mg tvrdé tobolky

Atominex 25 mg tvrdé tobolky

Atominex 40 mg tvrdé tobolky

Atominex 60 mg tvrdé tobolky

Atominex 80 mg tvrdé tobolky

Atominex 100 mg tvrdé tobolky

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tvrdá tobolka obsahuje atomoxetini hydrochloridum odpovídající atomoxetinum 10 mg.

Jedna tvrdá tobolka obsahuje atomoxetini hydrochloridum odpovídající atomoxetinum 18 mg.

Jedna tvrdá tobolka obsahuje atomoxetini hydrochloridum odpovídající atomoxetinum 25 mg.

Jedna tvrdá tobolka obsahuje atomoxetini hydrochloridum odpovídající atomoxetinum 40 mg.

Jedna tvrdá tobolka obsahuje atomoxetini hydrochloridum odpovídající atomoxetinum 60 mg.

Jedna tvrdá tobolka obsahuje atomoxetini hydrochloridum odpovídající atomoxetinum 80 mg.

Jedna tvrdá tobolka obsahuje atomoxetini hydrochloridum odpovídající atomoxetinum 100 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka.

Atominex 10 mg: bílá tobolka velikosti 4 s černým vytištěným symbolem '10', obsahující bílý až téměř

bílý prášek.

Atominex 18 mg: světle žlutobílá tobolka velikosti 4 s černým vytištěným symbolem '18', obsahující

bílý až téměř bílý prášek.

Atominex 25 mg: bílomodrá tobolka velikosti 4 s černým vytištěným symbolem '25', obsahující bílý

až téměř bílý prášek.

Atominex 40 mg: modrá tobolka velikosti 3 s černým vytištěným symbolem '40,' obsahující bílý až

téměř bílý prášek.

Atominex 60 mg: modrosvětležlutá tobolka velikosti 1 s černým vytištěným symbolem '60,' obsahující

bílý až téměř bílý prášek.

Atominex 80 mg: žlutobílá tobolka velikosti 1 s černým vytištěným symbolem '80', obsahující bílý až

téměř bílý prášek.

Atominex 100 mg: žlutá tobolka velikosti 0 s černým vytištěným symbolem '100', obsahující bílý až

téměř bílý prášek.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Atominex je jako součást komplexního léčebného programu

indikován k léčbě

hyperkinetické poruchy (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) u dětí od 6 let a starších, u

dospívajících a u dospělých. Léčba musí být zahájena odborníkem na léčbu ADHD, jako je pediatr,

psychiatr se specializací na děti a dospívající nebo psychiatr. Diagnóza má být stanovena podle

současných kritérií DSM nebo vodítek v ICD.

U dospělých mají být potvrzeny příznaky ADHD přetrvávající již z dětství. Je vhodné potvrzení třetí

stranou a léčba přípravkem Atominex nemá být zahájena, pokud je ověření příznaků ADHD v dětství

nejisté. Diagnóza nemá být stanovena pouze na základě přítomnosti jednoho nebo několika příznaků

ADHD. Na základě klinického zhodnocení by pacienti měli mít ADHD přinejmenším střední

závažnosti projevující se alespoň středně těžkým funkčním postižením ve dvou nebo více oblastech

(např. sociální, akademické a/nebo pracovní fungování), které ovlivňuje několik oblastí života jedince.

Doplňkové informace pro bezpečné použití tohoto přípravku:

Komplexní léčebný program obvykle zahrnuje psychologická, edukační a sociální opatření a je

zaměřen na stabilizaci pacientů s behaviorálním syndromem charakterizovaným symptomy, které

mohou zahrnovat dlouhodobou anamnézu krátkého udržení pozornosti, roztržitost, emoční labilitu,

impulzivitu, středně těžkou až těžkou hyperaktivitu, drobné neurologické příznaky a abnormální EEG.

Schopnost se učit může i nemusí být narušena.

Farmakologická léčba není indikována u všech pacientů s tímto syndromem a rozhodnutí o použití

přípravku musí být založeno na pečlivém zhodnocení závažnosti symptomů a zhoršení funkcí pacienta

ve vztahu k jeho věku a přetrvávání symptomů.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Přípravek Atominex se podává v jedné denní dávce ráno. U pacientů, u kterých se nedosáhne

uspokojivé klinické odpovědi [snášenlivost (např. nauzea nebo somnolence) nebo účinnost] při užívání

přípravku Atominex v jedné denní dávce, může být přínosné užívání 2x denně v rovnoměrně

rozdělených dávkách ráno a pozdě odpoledne nebo časně navečer.

Pediatrická populace

Dávkování u pediatrické populace do 70 kg tělesné hmotnosti

Léčba přípravkem Atominex má být zahájena celkovou denní dávkou přibližně 0,5 mg/kg. Úvodní

dávka se má udržovat minimálně 7 dní před vzestupnou titrací, a to podle klinické odpovědi a

snášenlivosti. Doporučená udržovací dávka je přibližně 1,2 mg/kg/den (v závislosti na hmotnosti

pacienta a dostupných silách atomoxetinu). U dávek vyšších než 1,2 mg/kg/den nebyl pozorován

žádný další přínos. Bezpečnost jednotlivých dávek nad 1,8 mg/kg/den a celkových denních dávek nad

1,8 mg/kg nebyla systematicky hodnocena. V některých případech může být vhodné pokračovat v

léčbě do dospělosti.

Dávkování u pediatrické populace nad 70 kg tělesné

hmotnosti

Léčba přípravkem Atominex se má zahájit celkovou denní dávkou 40 mg. Úvodní dávka se má

udržovat minimálně 7 dní před vzestupnou titrací, a to podle klinické odpovědi a snášenlivosti.

Doporučená udržovací dávka je 80 mg. U dávek vyšších než 80 mg nebyl pozorován žádný další

přínos (viz bod 5.1). Maximální doporučená celková denní dávka je 100 mg. Bezpečnost jednotlivých

dávek nad 120 mg a celkových denních dávek nad 150 mg nebyla systematicky hodnocena.

Dospělí

Léčba přípravkem Atominex se má zahájit celkovou denní dávkou 40 mg. Úvodní dávka se má

udržovat minimálně 7 dní před vzestupnou titrací dávky, a to podle klinické odpovědi a snášenlivosti.

Doporučená denní udržovací dávka je 80 mg až 100 mg. Maximální doporučená celková denní dávka

je 100 mg. Bezpečnost jednotlivých dávek nad 120 mg a celkových denních dávek nad 150 mg nebyla

systematicky hodnocena.

Doplňující informace pro bezpečné použití tohoto přípravku:

Screeningové

vyšetření před zahájením léčby

Před předepsáním přípravku je nezbytné odebrat anamnézu a vyhodnotit kardiovaskulární stav

pacienta včetně krevního tlaku a srdeční frekvence (viz body 4.3 a 4.4).

Průběžné sledování

Pravidelně má být monitorován kardiovaskulární stav pacienta a po každé úpravě dávky a následně

nejméně každých 6 měsíců měřen a zaznamenáván krevní tlak a pulz. U pediatrických pacientů je

doporučeno zaznamenávání hodnot do percentilového grafu. U dospělých mají být dodrženy současné

doporučené postupy léčby hypertenze (viz bod 4.4).

Ukončení léčby

V průběhu klinického zkoušení nebyly popsány výrazné příznaky z vysazení. V případě

signifikantních nežádoucích účinků může být atomoxetin vysazen najednou, jinak se přípravek

vysazuje postupně v průběhu přiměřené doby.

Léčba přípravkem Atominex nemusí být časově neomezená. V případě, kdy pacienti pokračují v léčbě

atomoxetinem déle než 1 rok, má být provedeno opětovné vyhodnocení potřeby terapie, zejména

pokud se u pacienta dosáhlo stabilní a uspokojivé odpovědi.

Zvláštní skupiny pacientů

Jaterní insufici

ence

U pacientů se středně těžkou jaterní insuficiencí (Child-Pughova třída B) se mají úvodní a cílové

dávky snížit na 50 % obvyklé dávky. U pacientů s těžkou insuficiencí jater (Child-Pughova třída C) se

mají úvodní a cílové dávky snížit na 25 % obvyklé dávky (viz bod 5.2).

Insuficience ledvin

Pacienti v terminálním stadiu onemocnění ledvin mají vyšší systémovou expozici atomoxetinu než

zdraví lidé (vzestup asi o 65 %), nebyl však zjištěn žádný rozdíl, když byla expozice opravena na

dávku v mg/kg. Přípravek Atominex může být proto podáván pacientům s ADHD v terminálním

stadiu onemocnění ledvin nebo s nižším stupněm insuficience ledvin v normálním dávkovacím

režimu. U pacientů v terminálním stadiu onemocnění ledvin může atomoxetin exacerbovat hypertenzi

(viz bod 5.2).

Pomalí metabolizátoři

Přibližně u 7 % pacientů kavkazského typu vykazuje genotyp nefunkční enzym CYP2D6 (tzv. pomalí

metabolizátoři CYP2D6). Expozice atomoxetinu je u pacientů s tímto genotypem několikanásobně

vyšší ve srovnání s pacienty s funkčním enzymem. Pomalí metabolizátoři jsou proto vystaveni

vyššímu riziku nežádoucích účinků (viz bod 4.8 a 5.2). U pacientů se známým genotypem pomalých

metabolizátorů má být proto zvážena nižší zahajovací dávka a její pomalejší zvyšování.

Starší populace

Použití atomoxetinu nebylo systematicky hodnoceno u pacientů nad 65 let.

Pediatrická populace mladší

6 let

Bezpečnost a účinnost atomoxetinu u dětí mladších šesti let nebyla stanovena. Přípravek Atominex se

proto nemá používat u dětí do 6 let (viz bod 4.4).

Způsob podání

Perorální podání. Přípravek Atominex může být podáván nezávisle na jídle.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Atomoxetin se nesmí užívat v kombinaci s inhibitory monoaminoxidázy (IMAO). Atomoxetin se

nesmí užívat minimálně 2 týdny po vysazení léčby IMAO. Léčba IMAO nesmí být zahájena v době

kratší než 2 týdny po vysazení atomoxetinu.

Atomoxetin se nesmí používat u pacientů s glaukomem s úzkým úhlem, protože v klinických studiích

bylo užívání atomoxetinu spojeno se zvýšeným výskytem mydriázy.

Atomoxetin se nesmí používat u pacientů se závažnými kardiovaskulárními nebo cerebrovaskulárními

poruchami (viz bod 4.4 „Kardiovaskulární účinky“). Závažné kardiovaskulární poruchy mohou

zahrnovat těžkou hypertenzi, srdeční selhání, arteriální okluzivní chorobu, anginu pectoris,

hemodynamicky významnou vrozenou srdeční poruchu, kardiomyopatie, infarkt myokardu,

potenciálně život ohrožující arytmie a poruchy způsobené dysfunkcí iontových kanálů. Závažné

cerebrovaskulární poruchy zahrnují cerebrální aneurysma nebo cévní mozkovou příhodu.

Atomoxetin se nesmí používat u pacientů s feochromocytomem nebo anamnézou feochromocytomu

(viz bod 4.4 „Kardiovaskulární účinky“).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Sebevražedné chování

U pacientů léčených atomoxetinem bylo hlášeno sebevražedné chování (pokus o sebevraždu a

sebevražedné myšlenky). Ve dvojitě zaslepených klinických studiích bylo sebevražedné chování méně

časté, ale bylo pozorováno s vyšší frekvencí u dětí a dospívajících léčených atomoxetinem ve srovnání

s pacienty, kterým bylo podáváno placebo, u nichž se takové případy nevyskytovaly. Ve dvojitě

zaslepených klinických studiích u dospělých nebyl rozdíl v četnosti výskytu sebevražedného chování

mezi atomoxetinem a placebem. U pacientů léčených kvůli ADHD má být pečlivě sledován nový

výskyt nebo zhoršení sebevražedného chování.

Náhlé úmrtí a preexistující srdeční abnormality

U pacientů se strukturálními srdečními abnormalitami, kteří užívali atomoxetin v běžných dávkách,

bylo hlášeno náhlé úmrtí. Ačkoli některé závažné srdeční strukturální abnormality samotné s sebou

nesou zvýšené riziko náhlého úmrtí, má být atomoxetin používán u pacientů se známými závažnými

srdečními strukturálními abnormalitami pouze se zvýšenou opatrností a po konzultaci s kardiologem.

Kardiovaskulární účinky

Atomoxetin může ovlivnit srdeční tep a krevní tlak. U většiny pacientů užívajících atomoxetin se

vyskytuje mírný vzestup tepové frekvence (průměrně < 10 úderů/min) a/nebo zvýšení krevního tlaku

(průměrně < 5 mm Hg) (viz bod 4.8).

Kombinovaná data z kontrolovaných a nekontrolovaných klinických studií ADHD nicméně ukazují,

že se přibližně u 8-12 % dětí a dospívajících a 6-10 % dospělých objevily výraznější změny tepové

frekvence (20 úderů za minutu a více) a krevního tlaku (15-20 mm Hg nebo více). Analýzy těchto

údajů z klinických studií ukázaly, že přibližně u 15-26 % dětí a dospívajících a 27-32 % dospělých,

u kterých dochází k těmto změnám krevního tlaku a tepové frekvence v průběhu léčby atomoxetinem,

se projevilo jejich přetrvávající nebo progresivní zvýšení. Dlouhodobé setrvalé změny krevního tlaku

mohou potenciálně přispívat ke klinickým důsledkům, jako je hypertrofie myokardu.

Z těchto důvodů je nutné u pacientů, u kterých se zvažuje léčba atomoxetinem, provést pečlivé

zhodnocení anamnézy a fyzikální vyšetření eventuální přítomnosti kardiovaskulárního onemocnění, a

pokud počáteční nálezy naznačují předchozí nebo současné onemocnění, je nutné další vyšetření

kardiologem.

Před zahájením léčby, v průběhu léčby, po každé úpravě dávky a následně nejméně každých 6 měsíců

se doporučuje měření a zaznamenání krevního pulsu a tlaku, aby mohla být odhalena případná

klinicky významná zvýšení. U pediatrických pacientů je doporučeno zaznamenávání hodnot do

percentilového grafu. U dospělých mají být dodrženy současné doporučené postupy léčby hypertenze.

Atomoxetin se nesmí používat u pacientů se závažnými kardiovaskulárními nebo cerebrovaskulárními

poruchami (viz bod 4.3 „Závažné kardiovaskulární a cerebrovaskulární poruchy“). Atomoxetin má být

používán s opatrností u pacientů, u kterých může zvýšení krevního tlaku a tepové frekvence zhoršit

základní onemocnění, jako jsou pacienti s hypertenzí, tachykardií nebo kardiovaskulárním či

cerebrovaskulárním onemocněním.

Pacienti, u kterých dojde v průběhu léčby atomoxetinem k rozvoji příznaků jako jsou palpitace,

námahová bolest na hrudi, nevysvětlená synkopa, dyspnoe, nebo jiných příznaků naznačujících

srdeční onemocnění, mají urychleně podstoupit vyšetření u kardiologa.

Mimo to má být atomoxetin používán se zvýšenou opatrností u pacientů s vrozeným nebo získaným

prodloužením QT intervalu nebo prodloužením QT intervalu v rodinné anamnéze (viz body 4.5 a 4.8).

Protože byla hlášena také ortostatická hypotenze, musí se atomoxetin používat s opatrností u stavů,

které mohou predisponovat k hypotenzi nebo u stavů, které jsou spojeny s náhlými změnami tepové

frekvence nebo krevního tlaku.

Cerebrovaskulární účinky

Pacienti s dalšími rizikovými faktory pro rozvoj cerebrovaskulárních stavů (jako je kardiovaskulární

onemocnění v anamnéze, konkomitantní medikace zvyšující krevní tlak) mají být po zahájení léčby

atomoxetinem při každé návštěvě zkontrolováni kvůli možným neurologickým známkám a příznakům.

Jaterní účinky

Velmi vzácně bylo spontánně hlášeno poškození jater, které se projevovalo zvýšením hodnot jaterních

enzymů a bilirubinu společně se žloutenkou. V některých velmi vzácných případech bylo také hlášeno

závažné poškození jater, včetně akutního jaterního selhání. Léčba atomoxetinem se u pacientů se

žloutenkou nebo laboratorně prokázaným poškozením jater musí ukončit a nesmí již být znovu

zahájena.

Psychotické nebo manické symptomy

Atomoxetin v běžných dávkách může u pacientů bez předchozí anamnézy psychotického onemocnění

nebo mánie vyvolat rozvoj psychotických nebo manických symptomů, jako jsou halucinace, bludy,

mánie nebo agitovanost. V případě rozvoje těchto symptomů má být zvážen případný kauzální vztah k

atomoxetinu a mělo by být zváženo ukončení léčby. Nelze vyloučit možnost, že atomoxetin

exacerbuje preexistující psychotické nebo manické příznaky.

Agresivní chování, hostilita nebo emoční labilita

Hostilita (převážně agresivita, opoziční chování a hněv) byla v klinických studiích mnohem častěji

pozorována u dětí, dospívajících a dospělých léčených atomoxetinem v porovnání s těmi, kterým bylo

podáváno placebo. Emoční labilita byla v klinických studiích častěji pozorována u dětí léčených

atomoxetinem v porovnání s těmi, kterým bylo podáváno placebo. U pacientů má být pečlivě sledován

nový výskyt nebo zhoršení agresivního chování, hostility nebo emoční lability.

Možné alergické příhody

I když méně často, byly u pacientů užívajících atomoxetin zaznamenány alergické reakce, včetně

anafylaktické reakce, vyrážky, angioneurotického edému a kopřivky.

Epileptické záchvaty

Při podávání atomoxetinu jsou potenciálním rizikem epileptické záchvaty. Atomoxetin má být

podáván se zvýšenou opatrností u pacientů se záchvaty v anamnéze. Pokud se u pacienta objeví

záchvaty křečí, nebo pokud se jejich frekvence zvýší a není-li přitom určena jiná příčina, má se zvážit

přerušení léčby atomoxetinem.

Růst a celkový vývoj

Během léčby atomoxetinem má být u dětí a dospívajících sledován tělesný růst a celkový vývoj.

Pacienti, u kterých je potřebná dlouhodobá léčba, mají být sledováni, a u těch dětí a dospívajících,

kteří uspokojivě nerostou nebo nepřibývají uspokojivě na hmotnosti, by se měla zvážit redukce dávky

nebo přerušení léčby.

Údaje z klinických studií nenaznačují škodlivý vliv atomoxetinu na kognitivní funkce a sexuální zrání,

avšak množství dostupných údajů týkajících se dlouhodobé léčby je omezené. Pacienti vyžadující

dlouhodobou terapii proto mají být pečlivě sledováni.

Rozvoj nebo zhoršení komorbidní deprese, úzkosti a tiků

V kontrolované studii u pediatrických pacientů s ADHD a komorbidními chronickými motorickými

tiky, nebo Tourettovým syndromem nedošlo u pacientů léčených atomoxetinem ke zhoršení tiků ve

srovnání s pacienty užívajícími placebo. V kontrolované studii u dospívajících pacientů s ADHD a

komorbidní depresivní poruchou nedošlo u pacientů léčených atomoxetinem ke zhoršení deprese ve

srovnání s pacienty užívajícími placebo. Ve dvou kontrolovaných studiích (jedna u pediatrických

pacientů a druhá u dospělých pacientů) u pacientů s ADHD a komorbidní úzkostnou poruchou nedošlo

u pacientů léčených atomoxetinem ke zhoršení příznaků úzkosti ve srovnání s pacienty užívajícími

placebo.

V postmarketingovém hlášení nežádoucích účinků byla u pacientů užívajících atomoxetin hlášena

úzkost a deprese nebo depresivní nálada vzácně a tiky velmi vzácně (viz bod 4.8).

U pacientů, kteří jsou léčeni atomoxetinem pro ADHD, má být sledován výskyt nebo zhoršení

příznaků úzkosti, depresivní nálady a deprese nebo tiků.

Pediatrická populace mladší 6 let

Atomoxetin se nemá používat u dětí do 6 let vzhledem k tomu, že bezpečnost a účinnost přípravku

nebyla v této věkové skupině stanovena.

Další terapeutické použití

Atomotexin není určen k terapii těžkých epizod deprese a/nebo úzkosti, protože výsledky klinických

studií prováděných u dospělých u těchto stavů, bez přítomnosti ADHD, neprokázaly v porovnání

s placebem žádný účinek (viz bod 5.1).

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Účinek jiných přípravků na atomoxetin

IMAO

Atomoxetin se nesmí používat s inhibitory monoaminooxidázy (viz bod 4.3).

Inhibitory CYP2D6 (SSRI (např. fluoxetin, paroxetin), chinidin, terbinafin)

U pacientů užívajících tyto přípravky může být expozice atomoxetinu zvýšena 6 až 8krát a C

ss max

vyšší

3 až 4krát, protože se primárně metabolizuje metabolickou cestou CYP2D6. U pacientů, kteří užívají

rovněž inhibitory CYP2D6, může být nutná pomalejší titrace a nižší konečná dávka atomoxetinu.

Pokud po nastavení odpovídající dávky atomoxetinu dojde k ukončení nebo zahájení léčby

inhibitorem CYP2D6, má být u pacienta vzhledem k možné potřebě úpravy dávky znovu vyhodnocena

klinická odpověď a snášenlivost.

Vzhledem k neznámému riziku klinicky významného zvýšení expozice atomoxetinu in vivo je

doporučena zvýšená opatrnost u pomalých metabolizátorů CYP2D6, pokud je atomoxetin kombinován

se silnými inhibitory enzymů cytochromu P450 jinými než CYP2D6.

Salbutamo

l (nebo jiní beta

2

agonisté)

Atomoxetin je nutné podávat s opatrností pacientům léčeným vysokou dávkou salbutamolu (nebo

jiných beta

agonistů) podávanou pomocí nebulizace nebo systémově, protože může být potencován

účinek salbutamolu na kardiovaskulární systém.

U této interakce byly zjištěny protichůdné nálezy. Systémově podaný salbutamol (600 µg i.v.

v průběhu 2 hodin) v kombinaci s atomoxetinem (60 mg dvakrát denně po dobu 5 dnů) indukoval

zvýšení srdečního tepu a krevního tlaku. Tento účinek byl nejzřetelnější po počátečním podání

salbutamolu a atomoxetinu, ale vrátil se zpět k původním hodnotám na konci 8hodinového intervalu.

Nicméně ve studii prováděné v populaci dospělých zdravých Asiatů, kteří byli rychlí metabolizátoři

atomoxetinu, nebyl účinek standardní dávky inhalovaného salbutamolu (200 µg) na krevní tlak a

srdeční frekvenci klinicky významný ve srovnání s intravenózním podáním a nebyl zvýšen

krátkodobým společným podáváním atomoxetinu (80 µg jednou denně po dobu 5 dnů). Srdeční

frekvence byla po vícenásobné inhalaci salbutamolu (800 µg) obdobná v přítomnosti atomoxetinu i

bez něj.

Při současném podávání těchto léků v případě významného zvýšení srdeční frekvence a krevního tlaku

má být věnována pozornost sledování srdeční frekvence a krevního tlaku a může být na místě i úprava

dávky buď atomoxetinu nebo salbutamolu (nebo jiných beta

agonistů).

Existuje zvýšené riziko prodloužení QT intervalu při současném podávání atomoxetinu s jinými

přípravky prodlužujícími QT interval (jako jsou neuroleptika, antiarytmika třídy IA a III,

moxifloxacin, erythromycin, methadon, meflochin, tricyklická antidepresiva, lithium nebo cisaprid),

přípravky způsobujícími nerovnováhu elektrolytů (jako jsou thiazidová diuretika) a přípravky

inhibujícími CYP2D6.

Při podávání atomoxetinu jsou potenciálním rizikem epileptické záchvaty. Atomoxetin má být

podáván se zvýšenou opatrností při současném podávání léčivých přípravků, o kterých je známé, že

snižují křečový práh (jako jsou tricyklická antidepresiva nebo SSRI, neuroleptika, fenothiaziny nebo

butyrofenon, meflochin, chlorochin, bupropion nebo tramadol) (viz bod 4.4). Mimoto se doporučuje

zvýšená pozornost při ukončování konkomitantní terapie benzodiazepiny z důvodu možných

abstinenčních záchvatů při vysazení.

Antihypertenziva

Atomoxetin má být používán s antihypertenzivy se zvýšenou opatrností. Vzhledem k možnému

zvýšení krevního tlaku může atomoxetin snižovat účinek těchto antihypertenzivních přípravků

používaných k léčbě hypertenze. Sledování krevního tlaku musí být věnována zvýšená pozornost a

v případě významných změn krevního tlaku může být zapotřebí přehodnocení léčby atomoxetinem,

nebo antihypertenzivními přípravky.

Vazopresiva a léčivé přípravky zvyšující krevní tlak

Vzhledem k možným účinkům na krevní tlak se má atomoxetin používat s opatrností s vazopresivy,

nebo léčivými přípravky, které mohou zvyšovat krevní tlak (jako je salbutamol). Sledování krevního

tlaku musí být věnována zvýšená pozornost a v případě významných změn krevního tlaku může být

zapotřebí přehodnocení léčby atomoxetinem, nebo vazopresivním přípravkem.

Léčivé přípravky

ovlivňující noradrenalin

Léky, které ovlivňují noradrenalin, se musí vzhledem k potenciálu aditivních nebo synergických

farmakologických účinků používat při současném podávání s atomoxetinem s opatrností. Jedná se

např. o antidepresiva imipramin, venlafaxin a mirtazapin nebo dekongescenční látky, jako je

pseudoefedrin nebo fenylefrin.

Léčivé přípravky ovlivňující pH žaludku

Léky, které zvyšují pH žaludku (hydroxid hořečnatý / hydroxid hlinitý, omeprazol) nemají účinek na

biologickou dostupnost atomoxetinu.

Léčivé přípravky, které

se vysoce váží na plazmatické bílkoviny

S atomoxetinem a jinými léky s vysokou vazbou v terapeutických koncentracích byly provedeny

studie in vitro sledující vytěsnění léku. Warfarin, kyselina acetylsalicylová, fenytoin nebo diazepam

neovlivnily vazbu atomoxetinu na lidský albumin. Obdobně atomoxetin neovlivnil vazbu těchto látek

na lidský albumin.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Studie na zvířatech všeobecně nenaznačují přímé škodlivé účinky z hlediska těhotenství,

embryonálního či fetálního vývoje, porodu nebo postnatálního vývoje (viz bod 5.3). Klinické údaje

o podávání atomoxetinu v těhotenství jsou omezené. Tato data nejsou dostatečná, aby mohla naznačit,

nebo vyloučit spojení mezi atomoxetinem a nežádoucím vlivem na výsledky těhotenství a/nebo kojení.

Atomoxetin se nemá užívat v těhotenství, pokud možný přínos nepřeváží případná rizika pro plod.

Kojení

Atomoxetin a/nebo jeho metabolity se vylučovaly do mléka potkanů. Není známo, zda se atomoxetin u

člověka vylučuje do mateřského mléka. Vzhledem k nedostatku údajů se atomoxetin nemá podávat

v průběhu kojení.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Údaje o účincích na schopnost řídit a obsluhovat stroje jsou omezené. Atomoxetin má malý vliv na

schopnost řídit a obsluhovat stroje. Atomoxetin byl v porovnání s placebem spojen se zvýšenou

četností výskytu únavy, somnolence a závratí u pediatrických i dospělých pacientů. Pacientům se má

doporučit, aby byli při řízení vozidel nebo obsluze nebezpečných strojů opatrní, dokud si nebudou

dostatečně jistí, že jejich výkon není atomoxetinem ovlivněn.

4.8

Nežádoucí účinky

Pediatrická populace

Souhrn bezpečnostního profilu

V pediatrických placebem kontrolovaných klinických studiích jsou nejčastějšími nežádoucími účinky

spojenými s atomoxetinem bolest hlavy, bolest břicha

a snížená chuť k jídlu hlášené přibližně u 19 %,

18 %, resp. 16 % pacientů. Pouze zřídka však vedly k vysazení přípravku (k vysazení došlo v 0,1 %

pro bolest hlavy, 0,2 % pro bolest břicha a v 0,0 % pro sníženou chuť k jídlu). Bolest břicha a snížená

chuť k jídlu jsou obvykle přechodné.

V souvislosti se sníženou chutí k jídlu došlo u některých pacientů na začátku léčby k růstové retardaci,

a to jak tělesné výšky, tak i tělesné hmotnosti. V průměru došlo po úvodním poklesu nárůstu tělesné

výšky a tělesné hmotnosti u pacientů při dlouhodobé léčbě atomoxetinem k návratu k průměrným

hodnotám tělesné hmotnosti a tělesné výšky, které byly vypočteny na základě počátečních údajů.

Nauzea, zvracení a somnolence

se mohou vyskytnout u 10 % až 11 % pacientů, a to zejména

v prvním měsíci léčby. Avšak tyto epizody byly z hlediska závažnosti obvykle lehké až středně těžké,

byly přechodné a nevedly k významnému počtu vysazení léčby (četnost vysazení ≤ 0,5 %).

V placebem kontrolovaných studiích jak u dětí, tak u dospělých, se u pacientů léčených atomoxetinem

vyskytovalo zvýšení srdeční frekvence, vzestup systolického a diastolického krevního tlaku (viz

bod 4.4).

Vzhledem k účinku atomoxetinu na noradrenergní tonus byla u pacientů užívajících atomoxetin

zaznamenána ortostatická hypotenze (0,2 %) a synkopa (0,8 %). Atomoxetin se má používat

s opatrností u jakéhokoliv stavu, který může predisponovat k hypotenzi.

Následující tabulka nežádoucích účinků je založena na hlášení nežádoucích účinků a laboratorních

nálezech z klinických studií a na postmarketingovém spontánním hlášení nežádoucích účinků u dětí a

dospívajících:

Tabulk

ový seznam nežádoucích účinků

Četnosti výskytu: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100),

vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000).

Tabulka 1: Nežádoucí účinky u pediatrické populace

Tříd

y

orgánových

systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Poruchy

metabolismu a

výživy

Snížení chuti k

jídlu

Anorexie (ztráta

chuti k jídlu)

Psychiatrické

poruchy

Podrážděnost,

výkyvy nálady,

insomnie

agitovanost*,

úzkost, deprese a

depresivní nálada*,

tiky*

Příhody

související se

sebevraždou,

agresivita,

hostilita, emoční

labilita*,

psychóza (včetně

halucinací)*

Poruchy nervového

systému

Bolest hlavy,

somnolence

Závrať

Synkopa, tremor,

migréna,

parestezie*,

hypestezie*,

epileptické

záchvaty**

Poruchy oka

Mydriáza

Rozmazané

vidění

Srdeční poruchy

Palpitace,

sinusová

tachykardie,

prodloužení QT

intervalu**

Cévní poruchy

Raynaudův

fenomén

Respirační, hrudní

a mediastinální

poruchy

Dyspnoe (viz

bod 4.4)

Gastrointestinální

poruchy

Bolest břicha

zvracení,

nauzea

Zácpa, dyspepsie

Poruchy jater a

žlučových cest

Zvýšení hodnot

bilirubinu v krvi*

Abnormální

výsledky /

zvýšené

hodnoty

jaterních testů,

žloutenka,

hepatitida,

porucha

funkce jater,

akutní jaterní

selhání*

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Dermatitida,

svědění, vyrážka

Hyperhidróza,

alergické reakce

Poruchy ledvin a

močových cest

Opožděný

začátek

močení,

retence moči

Poruchy

reprodukčního

systému

a prsu

Priapismus,

bolest genitálu

u mužů

Celkové poruchy a

reakce v místě

aplikace

Únava, letargie,

bolest na hrudi (viz

bod 4.4).

Astenie

Vyšetření

Zvýšení

krevního tlaku

zvýšení tepové

frekvence

Pokles tělesné

hmotnosti

Zahrnuje také bolest v epigastriu, žaludeční diskomfort, abdominální diskomfort a epigastrický

diskomfort.

Zahrnuje také sedaci.

Zahrnuje časnou, střední a pozdní (brzké ranní probouzení se) insomnii.

Nežádoucí účinky týkající se tepové frekvence a krevního tlaku jsou založeny na měření vitálních

funkcí.

* Viz bod 4.4.

** Viz body 4.4 a 4.5.

Pomalí metabolizátoři CYP2D6 (PM)

Níže uvedené nežádoucí účinky se vyskytly nejméně u 2 % pomalých metabolizátorů CYP2D6 (poor

metabolise, PM), a to statisticky významně častěji u PM než u rychlých metabolizátorů CYP2D6

(extensive metaboliser,

EM): snížení chuti k jídlu (24,1 % PM, 17,0 % EM); insomnie kombinovaná

(zahrnující insomnii, střední insomnii a časnou insomnii, 14,9 % PM, 9,7 % EM); kombinovaná

deprese (zahrnující depresi, velkou depresi, depresivní symptomy, depresivní nálady a dysforii, 6,5 %

PM a 4,1 % EM), snížení tělesné hmotnosti (7,3 % PM, 4,4 % EM), zácpa, (6,8 % PM a 4,3 % EM),

třes (4,5 % PM, 0,9 % EM), sedace (3,9 % PM, 2,1 % EM), exkoriace (3,9 % PM, 1,7 % EM), enuréza

(3,0 % PM, 1,2 % EM); konjunktivitida (2,5 % PM, 1,2 % EM); synkopa (2,5 % PM, 0,7 % EM);

časné ranní probouzení (2,3 % PM, 0,8 % EM), mydriáza (2,0 % PM, 0,6 % EM). Následující příhoda

nesplnila výše uvedená kritéria, stojí však za povšimnutí: generalizovaná úzkostná porucha (0,8 %

PM, 0,1 % EM). Dále byly ve studiích trvajících do 10 týdnů více patrné ztráty tělesné hmotnosti u

PM pacientů (v průměru 0,6 kg u EM a 1,1 kg u PM).

Dospělí

Souhrn bezpečnostního profilu

V klinických studiích u ADHD u dospělých pacientů měly v průběhu léčby atomoxetinem nejvyšší

frekvenci nežádoucích účinků následující třídy orgánových systémů: gastrointestinální poruchy,

poruchy nervového systému a psychiatrické poruchy. Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky (≥ 5 %)

byly snížení chuti k jídlu (14,9 %), insomnie (11,3 %), bolest hlavy (16,3 %), sucho v ústech (18,4 %)

a nauzea (26,7 %). Většina těchto nežádoucích účinků byla lehká nebo středně těžká a příhody

nejčastěji popisované jako těžké byly nauzea, insomnie, únava a bolest hlavy. Potíže s retencí moče

nebo opožděný začátek močení u dospělých se má považovat za potenciálně související

s atomoxetinem.

Následující tabulka nežádoucích účinků je založena na hlášení nežádoucích účinků a laboratorních

nálezů z klinických studií a postmarketingovém spontánním hlášení nežádoucích účinků u dospělých

pacientů.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Frekvence výskytu: velmi časté (≥

1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100),

vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000).

Tabulka 2: Nežádoucí účinky u dospělých

Tříd

y

orgánových

systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Poruchy

metabolismu a

výživy

Snížení chuti k

jídlu

Psychiatrické

poruchy

Insomnie

Agitovanost*,

pokles libida,

poruchy spánku,

deprese a

depresivní nálada*,

úzkost

Příhody

související se

sebevraždou*,

agresivita,

hostilita a emoční

labilita*, neklid,

tiky *

Psychózy

(včetně

halucinací)*

Poruchy nervového

systému

Bolest hlavy

Závrať, dysgeuzie,

parestézie,

somnolence

(včetně sedace),

třes

Synkopa,

migréna,

hypestezie*

Epileptické

záchvaty**

Poruchy oka

Rozmazané

vidění

Srdeční poruchy

Palpitace,

tachykardie

Prodloužení QT

intervalu**

Cévní poruchy

Zrudnutí, návaly

horka

Pocit chladu na

akrálních částech

Raynaudův

fenomén

Respirační, hrudní

a mediastinální

poruchy

Dyspnoe (viz

bod 4.4)

Gastrointestinální

poruchy

Sucho v ústech,

nauzea

Bolest břicha

zácpa, dyspepsie,

flatulence, zvracení

Poruchy jater a

žlučových

cest

Abnormální

výsledky /

zvýšení hodnot

jaterních testů,

žloutenka,

hepatitida,

porucha

funkce jater,

akutní jaterní

selhání,

zvýšení hodnot

bilirubinu v

krvi*

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Dermatitida,

hyperhidróza,

vyrážka

Alergické

reakce

, pruritus,

kopřivka

Poruchy

svalové a

kosterní soustavy

a

pojivové tkáně

Svalové spasmy

Poruchy ledvin a

močových cest

Dysurie,

polakisurie,

opožděný začátek

Nucení na

močení

močení, retence

moči

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

Dysmenorea,

poruchy ejakulace,

erektilní

dysfunkce,

prostatitida, bolest

genitálu u mužů

Selhání

ejakulace,

nepravidelná

menstruace,

abnormální

orgasmus

Priapismus

Celkové poruchy a

reakce v místě

aplikace

Astenie, únava,

letargie, zimnice,

pocit nervozity,

podrážděnost,

žízeň

Pocit chladu,

bolest na hrudi

(viz bod 4.4).

Vyšetření

Zvýšení

krevního tlaku

zvýšení tepové

frekvence

Snížení tělesné

hmotnosti

Zahrnuje také bolest v epigastriu, žaludeční diskomfort, abdominální diskomfort a epigastrický

diskomfort.

Zahrnuje také časnou, střední a pozdní (brzké ranní probouzení se) insomnii.

Nežádoucí účinky týkající se tepové frekvence a krevního tlaku jsou založeny na měření vitálních

funkcí.

Zahrnuje anafylaktickou reakci a angioneurotický edém.

* Viz bod 4.4.

** Viz bod 4.4 a bod 4.5.

Pomalí metabolizátoři CYP2D6 (PM)

Níže uvedené nežádoucí účinky se vyskytly nejméně u 2 % pomalých metabolizátorů CYP2D6 (PM),

a to statisticky významně častěji u PM než u rychlých metabolizátorů CYP2D6 (EM): rozmazané

vidění (3,9 % PM, 1,3 % EM), sucho v ústech (34,5 % PM, 17,4 % EM), zácpa (11,3 % PM, 6,7 %

EM), pocit nervozity (4,9 % PM, 1,9 % EM), snížení chuti k jídlu (23,2 % PM, 14,7 % EM), třes

(5,4% PM, 1,2 % EM), insomnie (19,2 % PM, 11,3 % EM), poruchy spánku (6,9 % PM, 3,4 % EM),

střední insomnie (5,4 % PM, 2,7 % EM), pozdní insomnie (3 % PM, 0,9 % EM), retence moči (5,9 %

PM, 1,2 % EM), erektilní dysfunkce (20,9% PM, 8,9 % EM), poruchy ejakulace (6,1 % PM, 2,2 %

EM), hyperhidróza (14,8 % PM, 6,8 % EM), pocit chladu na akrech (3 % PM, 0,5 % EM).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48,

100 41 Praha 10. Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

4.9

Předávkování

Příznaky a projevy

Po zavedení přípravku na trh se vyskytla hlášení o nefatálním akutním a chronickém předávkování

samotným atomoxetinem. Nejčastěji hlášenými projevy doprovázející akutní a chronické

předávkování byly gastrointestinální symptomy, somnolence, závratě, třes a abnormální chování. Byla

hlášena také hyperaktivita a agitovanost. Rovněž byly pozorovány příznaky a projevy odpovídající

lehké až středně výrazné aktivaci sympatického nervového systému (např. tachykardie, zvýšení

krevního tlaku, mydriáza, sucho v ústech) a byly hlášeny případy svědění a vyrážky. Většinou byly

tyto příhody lehké až středně těžké. V některých případech předávkování zahrnujících atomoxetin byly

hlášeny epileptické záchvaty a velmi vzácně prodloužení QT intervalu. Byly také hlášeny fatální

případy akutního kombinovaného předávkování atomoxetinem a nejméně jedním dalším přípravkem.

S předávkováním atomoxetinem v klinických studiích jsou jen omezené zkušenosti.

Léčba

Musí být zajištěny volné dýchací cesty. K omezení absorpce léku může být užitečné aktivní uhlí,

pokud je u pacienta použito do jedné hodiny po požití přípravku. Doporučuje se monitorování

kardiálních a vitálních funkcí spolu s příslušnými symptomatickými a podpůrnými opatřeními. Pacient

má být pozorován nejméně 6 hodin. Jelikož se atomoxetin vysoce váže na bílkoviny, není

pravděpodobné, že by dialýza měla v léčbě předávkování význam.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: psychoanaleptika, centrálně působící sympatomimetika.

ATC kód: N06BA09.

Mechanismus účinku a farmakodynamické účinky

Atomoxetin je vysoce selektivní a silný inhibitor presynaptického transportéru noradrenalinu, což je

jeho předpokládaný mechanismus účinku, bez přímého ovlivnění transportérů serotoninu nebo

dopaminu. Atomoxetin má minimální afinitu k dalším noradrenergním receptorům nebo k ostatním

transportérům či receptorům neurotransmiterů. Atomoxetin má dva hlavní oxidativní metabolity: 4-

hydroxyatomoxetin a N-desmetylatomoxetin. 4-hydroxyatomoxetin je ekvipotentní atomoxetinu jako

inhibitor transportu noradrenalinu, ale na rozdíl od atomoxetinu vykazuje určitou inhibiční aktivitu na

transportér pro serotonin. Účinek na tento transportér je však pravděpodobně minimální vzhledem ke

skutečnosti, že většina 4-hydroxyatomoxetinu je dále metabolizována a v plazmě cirkuluje v mnohem

menších koncentracích (1% plazmatické koncentrace atomoxetinu u rychlých metabolizátorů a 0,1% u

pomalých metabolizátorů). N-desmetylatomoxetin má v porovnání s atomoxetinem podstatně menší

farmakologickou aktivitu. V ustáleném stavu cirkuluje v plazmě u rychlých metabolizátorů v nižších

koncentracích a u pomalých metabolizátorů v koncentracích srovnatelných s mateřskou látkou.

Atomoxetin není psychostimulans a není derivátem amfetaminu. V randomizované dvojitě zaslepené,

placebem kontrolované studii sledující potenciál k zneužívání u dospělých, ve které byly porovnávány

účinky atomoxetinu a placeba, nebyla u atomoxetinu zjištěná taková odpověď, která by ukazovala na

jeho stimulační nebo euforické vlastnosti.

Klinická účinnost a bezpečnost

Pediatrická populace

Atomoxetin byl hodnocen ve studiích, kterých se zúčastnilo více než 5000 dětí a dospívajících s

ADHD. Akutní účinnost atomoxetinu v léčbě ADHD byla původně stanovená v šesti

randomizovaných dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studiích trvajících 6-9 týdnů.

Příznaky a projevy ADHD byly hodnoceny porovnáním průměrné změny mezi výchozím a výsledným

stavem u pacientů léčených atomoxetinem nebo placebem. V každé z těchto šesti studií byl

atomoxetin statisticky významně účinnější než placebo z hlediska snížení příznaků a projevů ADHD.

Účinnost atomoxetinu na udržení symptomatické odpovědi byla dále prokázána v roční, placebem

kontrolované studii u více než 400 dětí a dospívajících, která byla prováděna hlavně v Evropě

(přibližně tříměsíční otevřená akutní léčba, po které následovala devítiměsíční dvojitě zaslepená,

placebem kontrolovaná udržovací léčba). Podíl pacientů s relapsem po 1 roce byl při léčbě

atomoxetinem 18,7 % a při léčbě placebem 31,4 %. Po roční léčbě atomoxetinem byla u pacientů,

kteří pokračovali v léčbě atomoxetinem po dobu dalších 6 měsíců, menší pravděpodobnost relapsu

nebo částečného návratu symptomů v porovnání s pacienty, u kterých byla ukončena aktivní léčba a

byli převedeni na placebo (2 % resp. 12 %). U dětí a dospívajících se má při dlouhodobé léčbě

pravidelně hodnotit její přínos.

Atomoxetin byl účinný při podávání 1x denně i při rozdělené dávce podávané ráno a pozdě odpoledne

nebo časně večer. Atomoxetin podávaný jednou denně prokázal podle posouzení učitelů a rodičů

statisticky významně větší snížení závažnosti symptomů ADHD v porovnání s placebem.

Studie s aktivním komparátor

em

V randomizované dvojitě zaslepené, paralelně uspořádané pediatrické 6týdenní studii, v níž byla

hodnocena noninferiorita atomoxetinu ve srovnání se standardním komparátorem methylfenidátem s

prodlouženým uvolňováním, se ukázalo, že komparátor byl spojen s vyšší četností odpovědí ve

srovnání s atomoxetinem (p=0,016). Procento pacientů klasifikovaných jako reagujících na léčbu bylo

23,5 % (placebo), 44,6 % (atomoxetin) a 56,4 % (methylfenidát). Jak atomoxetin tak i komparátor

byly statisticky superiorní vůči placebu a methylfenidát byl superiorní k atomoxetinu (p=0,016).

Nicméně z této studie byli vyloučeni pacienti, kteří nereagovali na stimulancia.

Dospělá populace

Atomoxetin byl hodnocen v klinických studiích u více než 4800 dospělých, kteří vyhověli

diagnostickým kritériím DSM-IV pro ADHD. Akutní účinnost atomoxetinu v léčbě dospělých byla

potvrzena v šesti randomizovaných dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných studiích v délce

trvání od deseti do šestnácti týdnů. Příznaky a projevy ADHD byly hodnoceny porovnáním průměrné

změny mezi výchozím a výsledným stavem u pacientů léčených atomoxetinem nebo placebem.

V každé z těchto šesti studií byl atomoxetin statisticky významně účinnější než placebo ve snížení

příznaků a projevů ADHD (tabulka 3). Ve srovnání s pacienty léčenými placebem došlo u pacientů

léčených atomoxetinem ve všech 6 studiích ke statisticky významnému zlepšení závažnosti

onemocnění dle stupnice CGI-S (Clinical Global Improvement of Severity) na konci studie a ve

3 studiích, ve kterých byl tento parametr sledován, také ke statisticky signifikantně vyššímu zlepšení

fungování spojenému s ADHD (tabulka 3). Dlouhodobá účinnost byla potvrzena ve 2 šestiměsíčních

placebem kontrolovaných studiích, ale nebyla prokázána ve třetí studii (tabulka 3).

Tabulka 3: Průměrné změny parametrů účinnosti v placebem kontrolovaných studiích

Změny mezi výchozím a konečným stavem u pacientů s nejméně jednou

následnou hodnotou (LOCF)

CAARS-Inv: SV

nebo AISRS

a

CGI-S

AAQoL

Studi

e

Léčb

a

n

Průměrn

á

změna

p-

hodnot

a

Průměrn

á

změna

p-

hodnot

a

Průměrn

á

změna

p-

hodnot

a

Akutní studie

-9,5

-6,0

0,006

-0,8

-0,4

0,011

-10,5

-6,7

0,002

-0,9

-0,5

0,002

-13,6

-8,3

0,007

-1,0

-0,7

0,048

-8,7

-5,6

<0,001

-0,8

-0,6

0,022

14,9

11,1

0,030

LYDZ

-10,7

-7,2

<0,001

-1,1

-0,7

<0,001

15,8

11,0

<0,005

LYEE

-14,3

-8,8

<0,001

-1,3

-0,8

<0,001

12,83

8,20

<0,001

Dlouhodobé studie

-11,6

-11,5

0,412

-1,0

-0,9

0,173

13,90

11,18

0,045

-13,2

-10,2

0,005

-1,2

-0,9

0,001

13,14

8,62

0,004

-14,3

-8,3

<0,001

-1,2

-0,7

<0,001

Zkratky: AAQoL = Adult ADHD Quality of Life Total Score; AISRS = Adult ADHD Investigator

Symptom Rating Scale Total Score; ATX = atomoxetin; CAARS-Inv:SV = Conners Adult ADHD

Rating Scale, Investigator Rated, screening version Total ADHD Symptom Score; CGI-S = Clinical

Global Impression of Severity; LOCF = last observation carried forward; PBO = placebo.

Stupnice příznaků ADHD; výsledky u studie LYBY jsou ze stupnice AISRS; výsledky ostatních

studií jsou ze stupnice CAARS-Inv:SV.

V analýzách senzitivity s použitím metody BOCF (baseline observation carried forward) u pacientů,

kteří neměli žádné následné měření (tj. všichni léčení pacienti), byly výsledky konzistentní s výsledky

v tabulce 3.

V analýzách klinicky významné odpovědi za použití různých a priori a post hoc definic měli pacienti

léčení atomoxetinem ve všech 6 akutních a obou úspěšných dlouhodobých studiích konzistentně

statisticky signifikantně vyšší míry terapeutické odpovědi než pacienti léčení placebem (tabulka 4).

Tabulka 4: Počet (n) a procento pacientů, kteří splnili kritéria léčebné odpovědi ve sloučených

placebem kontrolovaných studiích

Odpověď definovaná jako

zlepšení o alespoň 1

bod

CGI-S

Odpověď definovaná jako

40% zlepšení

CAARS-Inv:SV

při dosažení cílového

parametru

Léčebná

skupina

n

n (%)

p-

hodnota

n

n (%)

p-

hodnota

Sloučené akutní studie

a

401 (62,7 %)

283 (43,4 %)

<0,001

347 (41,3 %)

215 (25,3 %)

<0,001

Sloučené dlouhodobé studie

a

482 (63,6 %)

301 (49,3 %)

<0,001

292 (44,0 %)

175 (31,4 %)

<0,001

Obsahuje všechny studie z tabulky 3 kromě: Analýza akutní odpovědi dle stupnice CGI-S neobsahuje

2 studie u pacientů s komorbidními poruchami (LYBY, LYDQ); Analýza akutní odpovědi dle stupnice

CAARS neobsahuje 1 studii, ve které nebyla stupnice CAARS použita (LYBY)

Do dvou z akutních studií byli zařazeni pacienti trpící ADHD a komorbidním alkoholismem nebo

sociální úzkostnou poruchou a v obou těchto studiích došlo ke zlepšení příznaků ADHD. Ve studii

s komorbidním alkoholismem nebyl rozdíl mezi atomoxetinem a placebem ve vztahu k užívání

alkoholu. Ve studii s komorbidní úzkostnou poruchou nedošlo při léčbě atomoxetinem ke zhoršení

komorbidní úzkosti.

Účinnost atomoxetinu v udržení symptomatické odpovědi byla prokázána ve studii, ve které po

počátečním 24týdenním období aktivní léčby byli pacienti splňující kritéria klinicky významné

odpovědi (definované jak zlepšením stupnice CAARS-Inv:Sv tak i stupnice CGI-S) randomizováni k

dvojitě zaslepené léčbě atomoxetinem nebo placebem po dobu dalších 6 měsíců. Na konci 6měsíčního

období splnila kritéria klinicky významné odpovědi větší část pacientů léčených atomoxetinem než

placebem (64,3 % oproti 50,0 %; p=0,001). Pacienti léčení atomoxetinem prokázali statisticky

signifikantně lepší udržení funkčnosti oproti pacientům léčeným placebem, což bylo prokázáno menší

průměrnou změnou celkového skóre stupnice Adult ADHD Quality of Life (AAQoL) v intervalu

3 měsíců (p=0,003) a 6 měsíců (p=0,002).

QT/QTc studie

Důkladná studie QT/QTc provedená u zdravých dospělých pomalých metabolizátorů CYP2D6 s

dávkami až 60 mg atomoxetinu dvakrát denně prokázala, že se účinek atomoxetinu na QTc interval při

maximálních koncentracích významně neliší od placeba. K nepatrnému prodloužení QTc intervalu

došlo při zvýšené koncentraci atomoxetinu.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika atomoxetinu u dětí a dospívajících je obdobná jako u dospělých. Farmakokinetika

atomoxetinu nebyla u dětí do 6 let hodnocena.

Absorpce

Atomoxetin se po perorálním podání rychle a téměř úplně absorbuje, průměrné maximální pozorované

plazmatické koncentrace (C

) dosahuje přibližně za 1-2 hodiny po podání. Absolutní biologická

dostupnost atomoxetinu po perorálním podání se pohybovala od 63 % do 94 % v závislosti na

individuálních rozdílech v relativně nízkém metabolismu prvního průchodu. Atomoxetin se může

podávat s jídlem nebo bez jídla.

Distribuce

Atomoxetin je široce distribuován a výrazně se váže (98 %) na plazmatické bílkoviny, zejména na

albumin.

Biotransformace

Atomoxetin podléhá biotransformaci hlavně enzymatickou cestou cytochromu P450 2D6 (CYP2D6).

Osoby se sníženou aktivitou této enzymatické cesty (pomalí metabolizátoři) představují přibližně 7 %

populace kavkazského typu a mají vyšší plazmatické koncentrace atomoxetinu ve srovnání s osobami

s normální aktivitou (rychlí metabolizátoři). U pomalých metabolizátorů je AUC atomoxetinu

přibližně 10krát větší a C

ss max

přibližně 5krát vyšší než u rychlých metabolizátorů. Hlavním

vytvářeným oxidativním metabolitem je 4-hydroxyatomoxetin, který je rychle glukuronidován. 4-

hydroxyatomoxetin je ekvipotentní atomoxetinu, avšak v plazmě cirkuluje v mnohem menších

koncentracích. I když 4-hydroxyatomoxetin se primárně tvoří aktivitou CYP2D6, u jedinců, u kterých

není přítomna aktivita CYP2D6, může být 4-hydroxyatomoxetin tvořen i několika dalšími enzymy

P450, avšak menší rychlostí. Atomoxetin v terapeutických dávkách neinhibuje ani neindukuje

CYP2D6.

Enzymy cytochromu P450

Atomoxetin klinicky významně neinhibuje nebo neindukuje enzymy cytochromu P450, včetně

CYP1A2, CYP3A, CYP2D6 a CYP2C9.

Eliminace

Průměrný eliminační poločas atomoxetinu po perorálním podání je u rychlých metabolizátorů

3,6 hodin a u pomalých metabolizátorů 21 hodin. Atomoxetin se vylučuje hlavně jako 4-

hydroxyatomoxetin-O-glukuronid, a to zejména močí.

Linearita / nelinearita

Farmakokinetika atomoxetinu je v rozmezí dávek studovaných u rychlých i pomalých metabolizátorů

lineární.

Zvláštní skupiny pacientů

Porucha funkce jater způsobuje snížení clearence atomoxetinu, zvýšenou expozici atomoxetinu

(2násobná AUC u lehké poruchy funkce a 4násobná u těžké poruchy funkce jater) a prodloužení

biologického poločasu původní látky ve srovnání se zdravou kontrolní skupinou se stejným

genotypem rychlé metabolizace CYP2D6. U pacientů se středně těžkou až těžkou poruchou funkce

jater (Child-Pughova třída B a C) mají být úvodní a cílové dávky upraveny (viz bod 4.2).

Střední plazmatické koncentrace atomoxetinu u pacientů s renálním selháním v terminálním stadiu

(end stage renal disease, ESRD) byly obecně vyšší než hodnoty u zdravých subjektů, což je vyjádřeno

jako zvýšení C

(rozdíl 7 %) a AUC

0-nekonečno

(rozdíl přibližně 65 %). Rozdíly mezi těmito dvěma

skupinami jsou minimalizovány po úpravě dávky podle tělesné hmotnosti. Farmakokinetika

atomoxetinu a jeho metabolitů u osob s ESRD nenaznačuje nutnost úpravy dávky (viz bod 4.2).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po

opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu, reprodukční a vývojové

toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Vzhledem k omezení dávky vycházejí z klinické

(či nadsazené farmakologické) odpovědi zvířat na přípravek kombinovaný s metabolickými rozdíly

mezi druhy maximální tolerované dávky u zvířat použité v neklinických studiích vyvolaly expozice

atomoxetinu podobné nebo jen mírně odlišné expozicím, které jsou dosahovány u pomalých

metabolizátorů CYP2D6 při maximálních doporučených denních dávkách.

Na mláďatech potkanů byla provedena studie s cílem zjistit účinky atomoxetinu na růst a

neurobehaviorální a sexuální vývoj. Bylo pozorováno mírné opoždění začátku vaginální průchodnosti

(při všech dávkách) a prepuciální separace (při dávkách ≥ 10 mg/kg/den) a mírný pokles hmotnosti

nadvarlat a počtu spermií (při dávkách ≥ 10 mg/kg/den). Nebyly však pozorovány žádné účinky na

fertilitu nebo reprodukční výkonnost. Význam těchto nálezů pro člověka není znám.

Březím samicím králíků byl v období organogeneze sondou podáván atomoxetin až do dávky

100 mg/kg/den. Při této dávce byl v 1 ze 3 studií zjištěn pokles počtu živých plodů, vzestup časné

resorpce, mírně zvýšený výskyt atypického odstupu arteria carotis a nepřítomnost arteria subclavia.

Tyto nálezy byly pozorovány při dávkách, které způsobovaly mírnou mateřskou toxicitu. Incidence

těchto nálezů je v pásmu historických kontrolních hodnot. Tyto nálezy nebyly pozorovány do dávek

30 mg/kg/den. Expozice (AUC) nenavázanému atomoxetinu u králíků při dávce 100 mg/kg/den byla

přibližně 3,3násobná (rychlí metabolizátoři CYP2D6) a 0,4násobná (pomalí metabolizátoři CYP2D6),

než tomu bylo u člověka při maximální denní dávce 1,4 mg/kg/den. Nálezy v jedné ze tří studií u

králíků byly neprůkazné a jejich relevance pro člověka není známa.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Předbobtnalý kukuřičný škrob.

Magnesium-stearát.

Atominex

síla

Tělo

tobolky

Víčko

tobolky

10 mg

oxid titaničitý (E 171),

želatina

oxid titaničitý (E 171),

želatina

18 mg

oxid titaničitý (E 171),

želatina

oxid titaničitý (E 171),

žlutý oxid železitý (E 172)

želatina

25 mg

oxid titaničitý (E 171),

želatina

oxid titaničitý (E 171),

indigokarmín (E 132),

želatina

40 mg

oxid titaničitý (E 171),

indigokarmín (E 132),

želatina

oxid titaničitý (E 171),

indigokarmín (E 132),

želatina

60 mg

oxid titaničitý (E 171),

žlutý oxid železitý (E 172)

želatina

oxid titaničitý (E 171),

indigokarmín (E 132),

želatina

80 mg

oxid titaničitý (E 171),

želatina

oxid titaničitý (E 171),

žlutý oxid železitý (E 172)

želatina

100 mg

oxid titaničitý (E 171),

žlutý oxid železitý (E 172)

želatina

oxid titaničitý (E 171),

žlutý oxid železitý (E 172)

želatina

Černý inkoust (esterifikovaný šelak, černý oxid železitý (E 172), propylenglykol (E 1520),

koncentrovaný roztok amoniaku (E 527)).

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5

Druh obalu a obsah balení

PVC/Aklar/PVC – Al blistry, papírová skládací krabička.

Balení se 7, 14, 28, 30, 56, 84, 60 nebo 90 tobolkami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s

ním

Tobolky se nesmí otevírat. Atomoxetin dráždí oči. V případě, že se obsah tobolky dostane do kontaktu

s okem, musí se postižené oko okamžitě vypláchnout vodou a má být vyhledána lékařská pomoc. Co

nejdříve je třeba omýt vodou také ruce a jakékoli další potenciálně kontaminované povrchy.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Atominex 10 mg: 06/191/18-C

Atominex 18 mg: 06/192/18-C

Atominex 25 mg: 06/193/18-C

Atominex 40 mg: 06/194/18-C

Atominex 60 mg: 06/195/18-C

Atominex 80 mg: 06/196/18-C

Atominex 100 mg: 06/197/18-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 7. 11. 2018

10.

DATUM REVIZE TEXTU

7. 11. 2018

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace