ASTHMEX 50MCG/250MCG Dávkovaný prášek k inhalaci

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
FLUTIKASON-PROPIONÁT (FLUTICASONI PROPIONAS) ; SALMETEROL-XINAFOÁT (SALMETEROLI XINAFOAS)
Dostupné s:
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha
ATC kód:
R03AK06
INN (Mezinárodní Name):
FLUTICASONE PROPIONATE (FLUTICASONE PROPIONAS) ; SALMETEROL-XINAFOÁT (SALMETEROLI XINAFOAS)
Dávkování:
50MCG/250MCG
Léková forma:
Dávkovaný prášek k inhalaci
Podání:
Inhalační podání
Jednotky v balení:
1X60DÁV; 2X60DÁV; 3X60DÁV; 10X60DÁV
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
SALMETEROL A FLUTIKASON
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
14/ 279/18-C
Datum autorizace:
2019-02-20

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls35884/2020

Příbalová informace: informace pro uživatele

Asthmex 50 mikrogramů/100 mikrogramů dávkovaný prášek k inhalaci

Asthmex 50 mikrogramů/250 mikrogramů dávkovaný prášek k inhalaci

Asthmex 50 mikrogramů/500 mikrogramů dávkovaný prášek k inhalaci

salmeterolum/fluticasoni propionas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Asthmex a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Asthmex užívat

Jak se Asthmex užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Asthmex uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Asthmex

a k čemu se používá

Asthmex obsahuje dvě léčivé látky, salmeterol a flutikason-propionát:

Salmeterol je bronchodilatátor s dlouhodobým účinkem. Bronchodilatátor pomáhá udržet

dýchací cesty průchodné (rozšířené). Toto usnadňuje proudění vzduchu do průdušek a ven z

průdušek. Tyto účinky trvají alespoň 12 hodin.

Flutikason-propionát je kortikosteroid, který snižuje otok a dráždění v plicích.

Lékař Vám tento lék předepsal, aby pomohl předejít dechovým problémům, jako jsou:

bronchiální astma

chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Asthmex v dávce 50/500 mikrogramů redukuje

počet znovuvzplanutí příznaků CHOPN.

Přípravek Asthmex musíte užívat pravidelně každý den dle doporučení svého lékaře. Lékař se ujistí,

zda je Asthmex účinný v kontrole Vašeho astmatu nebo CHOPN.

Asth

mex pomáhá zastavit nastupující dušnost a sípání. Avšak Asthmex se nepodává, pokud

vznikne náhlá dušnost nebo náhlé sípání. Jestliže se tyto příznaky objeví, musíte užít přípravky s

rychlým a krátkodobým účinkem („záchranná léčba“), jako například salbutamol. Vždy mějte

svůj „záchranný“ inhalační přípravek s rychlým, krátkodobým účinkem s sebou.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Asthmex

používat

Neužívejte přípravek Asthmex:

Jestliže jste alergický(á) na salmeterol, flutikason-propionát nebo na další složku tohoto přípravku, tj.

monohydrát laktosy.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Asthmex se poraďte se svým lékařem, jestliže se léčíte s:

Onemocněním srdce, včetně nepravidelností srdečního rytmu nebo rychlého srdečního pulzu.

Zvýšenou činností štítné žlázy.

Vysokým krevním tlakem.

Cukrovkou (diabetes mellitus) (Asthmex může zvýšit hladinu cukru v krvi).

Nízkou hladinou draslíku v krvi.

Byl(a) jste, nebo jste nyní léčen(a) pro tuberkulózu nebo jinou plicní infekci.

Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Asthmex

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně léčiv k léčbě astmatu nebo léčiv, která jsou dostupná

bez lékařského předpisu. Je to proto, že v některých případech není vhodné užívat Asthmex s jinými

přípravky.

Než začnete přípravek Asthmex užívat, informujte svého lékaře, jestliže užíváte následující přípravky:

β blokátory (jako např. atenolol, propranolol a sotalol). β blokátory se většinou užívají k léčbě

vysokého krevního tlaku nebo jiných nemocí srdce.

Přípravky k léčbě infekcí (jako např. ketokonazol, itrakonazol a erythromycin), včetně

některých přípravků k léčbě HIV infekce (jako např. ritonavir, přípravky obsahující

kobicistat). Některé z těchto přípravků mohou zvýšit množství flutikason-propionátu nebo

salmeterolu ve Vašem těle. Toto může zvýšit riziko výskytu nežádoucích účinků při užívání

přípravku Asthmex, včetně nepravidelnosti srdečního rytmu, nebo může dojít ke zhoršení

nežádoucích účinků. Pokud tyto léky užíváte, Váš lékař může rozhodnout, že je třeba Vás

pečlivě sledovat.

Kortikosteroidy (podávané ústy nebo injekčně). Jestliže jste v nedávné době tato léčiva

užíval(a), mohou zvýšit riziko ovlivnění Vašich nadledvin.

Diuretika, léčiva ke zlepšení močení (léky na odvodnění), užívaná k léčbě vysokého krevního

tlaku.

Jiné přípravky s bronchodilatačním účinkem (jako je salbutamol).

Xantiny, které se rovněž často užívají k léčbě astmatu.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Asthmex neovlivňuje Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Asthmex obsahuje laktosu

Asthmex obsahuje v jedné dávce až 13,5 miligramů monohydrátu laktosy. Toto množství laktosy v

přípravku však běžně nezpůsobuje problémy osobám s nesnášenlivostí laktosy. Pomocná látka laktosa

obsahuje malé množství mléčné bílkoviny, která může způsobit alergickou reakci.

3.

Jak se Asthmex

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Asthmex užívejte každý den, dokud Vám lékař nedoporučí léčbu ukončit.

Neužívejte více než doporučenou dávku. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem

nebo lékárníkem.

Bez porady se svým lékařem podávání doporučené dávky přípravku Asthmex sám(sama)

nepřerušujte nebo dávku nesnižujte.

Přípravek Asthmex má být inhalován ústy do plic.

Bronchiální astma

Dospělí, dospívající a děti ve věku 12 let a starší

Asthmex 50 mikrogramů/100 mikrogramů - jedna inhalace dvakrát denně

Asthmex 50 mikrogramů/250 mikrogramů - jedna inhalace dvakrát denně

Asthmex 50 mikrogramů/500 mikrogramů - jedna inhalace dvakrát denně

Děti od 4 do 12 let

Asthmex 50 mikrogramů/100 mikrogramů - jedna inhalace dvakrát denně

Podávání přípravku Asthmex dětem mladším než 4 roky se nedoporučuje .

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) u dospělých

Asthmex 50 mikrogramů/500 mikrogramů - jedna inhalace dvakrát denně

Vaše příznaky mohou být při užívání přípravku Asthmex dvakrát denně optimálně kontrolované. V

tomto případě může Váš lékař rozhodnout o snížení Vaší dosavadní dávky na dávku jednou denně.

Dávka se může změnit na:

jednou večer, trpíte-li

nočními

příznaky;

jednou ráno, v případě, že se příznaky vyskytují

během dne.

Je velmi důležité přesně dodržovat pokyny Vašeho lékaře týkající se množství inhalovaných dávek a

jak často přípravek podávat.

Užíváte-li přípravek Asthmex k léčbě astmatu, Váš lékař bude chtít pravidelně kontrolovat Vaše

příznaky.

Dojde-

li ke zhoršení Vašeho astmatu nebo dýchání, ihned o tom informujte svého lékaře.

Můžete zjistit, že se více zadýcháváte, více než obvykle cítíte stísněnost na hrudi, nebo užíváte častěji

přípravek s rychlým nástupem účinku. Dojde-li k něčemu z výše uvedeného, měl(a) byste pokračovat

v léčbě přípravkem Asthmex, ale nezvyšujte počet vdechů (dávek). Stav Vašeho dýchání se může

zhoršovat a můžete vážně onemocnět, proto vyhledejte svého lékaře, protože můžete potřebovat další

léčbu.

Pokyny pro použití

Před použitím přípravku Vás o správném zacházení poučí Váš lékař, zdravotní sestra nebo

lékárník, kteří občas posoudí, jak přípravek užíváte. Nebudete-li užívat přípravek Asthmex

správně nebo přesně podle doporučení, nemusí Vám při léčbě bronchiálního astmatu nebo

CHOPN pomoct.

Zařízení Asthmex je nosičem blistrů obsahujících léčivé látky salmeterol a flutikason-

propionát v práškové formě.

Na vrchní části má Asthmex počítač dávek, který ukazuje, kolik dávek ještě zbývá. Počítá

směrem dolů k číslici 0. Číslice 5 až 0 se objeví s černou tečkou, abyste byl(a) upozorněn(a)

na to, že zbývá už jen malý počet dávek. Ukáže-li počítač dávek číslici 0, znamená to, že Váš

inhalátor je prázdný.

Použití Vašeho inhalátoru

Asthmex otevřete tak, že ho držíte v jedné ruce za vnější kryt, palec druhé ruky vložíte do

jezdce a zatlačíte palec co nejdále směrem od sebe, jak to půjde, až uslyšíte cvaknutí. Otevře

se malý otvor s náustkem. Viz obrázek 1.

Asthmex natočte tak, aby náustek směřoval k Vám. Můžete ho držet buď v pravé nebo v levé

ruce. Zatlačte páčku, co nejdále směrem od sebe. Uslyšíte cvaknutí. Toto umístí dávku Vašeho

léku do náustku. Viz obrázek 2.

Po každém zatlačení páčky se uvnitř otevře blistr a připraví se dávka přípravku k vdechnutí.

Nemanipulujte s páčkou zbytečně, protože se tím uvolní dávka a vyplýtvá se bez užitku.

Zatím nevkládejte Asthmex do úst. Vydechněte, jak nejvíce bez námahy dokážete. Nikdy

nevydechujte do přípravku Asthmex.

Přiložte náustek k ústům. Začněte zvolna a zhluboka vdechovat přes Asthmex, ne nosem. Viz

obrázek 3.

Vyjměte Asthmex z úst.

Zadržte dech asi na 10 sekund nebo na tak dlouho, jak to bez námahy vydržíte.

Pomalu vydechněte.

Poté si vypláchněte ústa vodou a pak ji vyplivněte a/nebo si vyčistěte zuby. Toto může pomoci

předejít vzniku moučnivky a chrapotu.

Asthmex zavřete tak, že palec vložíte do jezdce a posunete jím co nejvíce směrem k sobě.

Uslyšíte cvaknutí. Páčka se automaticky vrátí do původní polohy a je znovu nastavena k

aplikaci další dávky. Viz obrázek 4.

Asthmex je nyní připraven k opětovnému použití.

Stejně jako u ostatních inhalerů by se dohlížející osoba měla ujistit, že dítě, kterému byl předepsán

přípravek Asthmex, má správnou inhalační techniku, jak je popsáno výše.

Čištění inhalátoru

Při čištění otřete náustek přípravku Asthmex suchým papírovým kapesníkem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Asthmex, než jste měl(a)

Je důležité, abyste používal(a) inhalátor přesně podle pokynů. Užijete-li náhodně větší množství

přípravku, než je doporučeno, ihned o tom informujte svého lékaře nebo lékárníka. Můžete

zaznamenat zrychlení srdeční akce, která je vyšší než obvykle, a proto máte pocit roztřesení. Rovněž

můžete pociťovat závrať, bolest hlavy, svalovou slabost a bolest kloubů.

Jestliže jste užíval(a) vyšší dávky dlouhodobě, musíte o tom informovat svého lékaře nebo lékárníka.

Vyšší dávky přípravku Asthmex mohou snižovat množství steroidních hormonů tvořených v

nadledvinkách.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Asthmex

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) zapomenutou dávku. Dále pokračujte v

původním sledu užívání.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Asthmex

Je velmi důležité, abyste přípravek užíval(a) každodenně, jak je doporučeno.

Přípravek užívejte tak

dlo

uho, dokud Vám lékař nedoporučí ukončit léčbu. Podávání přípravku Asthmex nikdy

nepřerušujte nebo náhle nesnižujte svou dávku.

Mohlo by dojít ke zhoršení Vašich dechových

potíží.

Pokud užívání přípravku Asthmex náhle ukončíte nebo dávku přípravku Asthmex snížíte, můžete

(velmi vzácně) mít problémy s nadledvinkami (adrenální nedostatečnost), což může někdy způsobit

nežádoucí účinky.

Nežádoucí účinky mohou být následující:

Bolest žaludku

Únava a ztráta chuti k jídlu, pocit nevolnosti

Nevolnost a průjem

Redukce váhy

Bolest hlavy nebo ospalost

Snížení hladiny cukru v krvi

Snížení krevního tlaku a záchvaty (křeče)

Pokud jste vystaven(a) stresové situaci, jako je horečka, trauma (jako je dopravní nehoda), infekce,

nebo chirurgickému zákroku, adrenální nedostatečnost se může zhoršovat a mohou se u Vás

vyskytnout nežádoucí účinky uvedené výše.

Vyskytne-li se u Vás nějaký nežádoucí účinek, ihned o tom informujte svého lékaře nebo lékárníka. K

předejití výskytu těchto příznaků Váš lékař může předepsat dodatečně kortikosteroidy ve formě tablet

(jako například prednisolon).

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, nebo

lékárníka nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Ke snížení výskytu případných nežádoucích účinků Vám Váš lékař předepíše

nejnižší dávku přípravku Asthmex, která udržuje Vaše astma nebo CHOPN na optimální úrovni.

Alergická reakce: Můžete zpozorovat, že se po užití přípravku Asthmex Vaše dušnost náhle

rychle zhorší.

Můžete sípat a mít kašel nebo zkrácený dech. Rovněž můžete pozorovat svědění,

vyrážku a otok (obvykle obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla), nebo můžete pozorovat, že Vaše srdce bije

velmi rychle nebo máte pocit na omdlení a závrať (stav může vést ke kolapsu nebo ztrátě vědomí).

Pozorujete-

li tyto příznaky nebo se příznaky objevily náhle po užití přípravku Asthmex,

přerušte užívání přípravku Asthmex

a ihned o tom informujte svého lékaře.

Výskyt alergické

reakce na přípravek Asthmex je méně častý (vyskytují se u méně než 1 pacienta ze 100).

Pneumonie (infekční onemocnění plic) u pacientů s CHOPN (častý nežádoucí účinek)

Pokud se u Vás při používání přípravku Asthmex objeví následující příznaky,

sdělte to svému lékaři

mohou to být příznaky plicní infekce:

horečka nebo zimnice

zvýšená tvorba hlenu, změna barvy hlenu

zhoršení kašle nebo zhoršení dýchacích obtíží

Ostatní nežádoucí účinky jsou uvedeny níže:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10)

Bolest hlavy - tento nežádoucí účinek se obvykle zlepšuje při pokračující léčbě.

U pacientů s CHOPN byl hlášen zvýšený výskyt nachlazení.

Časté (mohou

postihnout až 1 pacienta z 10

Moučnivka (nažloutlý bolestivý povlak) dutiny ústní a hrdla, rovněž bolestivost jazyka, hrdla

a chrapot a podráždění hrdla. Abyste předešel(předešla) výskytu těchto příznaků, vypláchněte

si ústa vodou a/nebo vyčistěte zuby po každém podání dávky tohoto přípravku. K léčbě

moučnivky Vám lékař může předepsat přípravek proti plísním.

Bolest, otok kloubů a svalová bolest.

Svalové křeče.

U pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) byly rovněž hlášené následující

nežádoucí účinky:

Podlitiny a zlomeniny.

Zánět dutin (pocity tlaku nebo plnosti v nose, tváři a za očima, někdy s pulsující bolestí).

Snížení množství draslíku v krvi (můžete mít nepravidelný srdeční rytmus, svalovou slabost,

křeče).

Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100

Zvýšení hladiny cukru (glukosy) v krvi (hyperglykémie). Jste-li diabetik, bude Vám častěji

odebírána krev ke sledování hladiny cukru a tento stav si může vyžádat úpravu dosavadní

léčby cukrovky.

Katarakta (šedý zákal oka).

Velmi rychlá srdeční akce (tachykardie).

Pocit třesu (třes) a zrychlené nebo nepravidelné srdeční akce (palpitace) - nejsou obvykle

závažné a zmenšují se při pokračování léčby.

Bolest na hrudi.

Pocit úzkosti (tento pocit se hlavně vyskytuje u dětí).

Porucha spánku.

Alergická kožní vyrážka

Vzácné (mohou postihnout až

1 pacienta z 1 000)

Zhoršení dýchání nebo sípání, které se zhoršuje okamžitě po užití přípravku Asthmex.

Dojde-li k tomuto stavu,

přestaňte přípravek Asthmex užívat

. Užijte přípravek s rychlým

nástupem účinku, který Vám pomůže zlepšit Vaše dýchání, a

ihned o tom informujte svého

lékaře.

Přípravek Asthmex může ovlivnit normální produkci hormonu kůry nadledvin, zvláště

užíváte-li vysoké dávky přípravku dlouhodobě. Projeví se to:

Zpomalením růstu u dětí a dospívajících

Poklesem minerální kostní hustoty

Zeleným zákalem (glaukom)

Nárůstem tělesné hmotnosti

Kulatým obličejem (měsíčkovitý obličej), (Cushingův syndrom)

Váš lékař Vás bude pravidelně sledovat s ohledem na možný výskyt těchto nežádoucích účinků a ujistí

se, že užíváte nejnižší dávku přípravku Asthmex, která udrží Vaše astma pod kontrolou.

Změny chování jako například neobvyklé zvýšení aktivity a podrážděnosti (tyto příznaky lze

hlavně očekávat u dětí).

Nepravidelná srdeční akce nebo pocit přídatných úderů srdce (arytmie). Informujte o tom

svého lékaře, ale dále pokračujte v léčbě přípravkem Asthmex, pokud lékař nerozhodne o

ukončení léčby.

Plísňové infekce jícnu, které mohou způsobit potíže při polykání.

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

:

Deprese nebo agresivita. Tyto účinky se mohou pravděpodobněji vyskytnout u dětí.

Rozmazané vidění.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak Asthmex

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na štítku a krabičce za

„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Asthmex obsahuje

Léčivými látkami jsou salmeterol and flutikason-propionát.

Jedna podaná dávka (dávka, která vychází z náustku) poskytuje salmeterolum 45 mikrogramů

(jako salmeteroli xinafoas) a fluticasoni propionas 93, 233 nebo 465 mikrogramů. To odpovídá

odměřené dávce salmeterolum 50 mikrogramů (jako salmeteroli xinafoas) a fluticasoni propionas

100, 250 nebo 500 mikrogramů.

Pomocnou látkou je monohydrát laktosy (obsahuje mléčné bílkoviny).

Jak Asthmex

vypadá a co obsahuje toto balení

Každá dávka je oddělená.

Inhalátory jsou baleny v papírových krabičkách, které obsahují:

1 x Asthmex s 60 dávkami

2 x Asthmex s 60 dávkami

3 x Asthmex s 60 dávkami

10 x Asthmex s 60 dávkami

Lisovaný umělohmotný inhalátor obsahuje foliový strip s 60 pravidelně umístěnými blistry.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvězdova 1716/2b

140 78 Praha 4

Česká republika

Výrobce:

Celon Pharma S.A.

ul. Mokra 41A, Kiełpin

05-092 Łomianki

Mazowieckie

Polsko

Celon Pharma S.A.

ul. Marymoncka 15

05-152 Kazuń Nowy

Czosnow

Mazowieckie

Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 5. 5. 2020

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn. sukls284985/2018, sukls284986/2018, sukls284987/2018

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Asthmex 50 mikrogramů/100 mikrogramů dávkovaný prášek k inhalaci

Asthmex 50 mikrogramů/250 mikrogramů dávkovaný prášek k inhalaci

Asthmex 50 mikrogramů/500 mikrogramů dávkovaný prášek k inhalaci

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna inhalace poskytuje podanou dávku (dávka, která vychází z náustku) salmeterolum 45

mikrogramů (jako salmeteroli xinafoas) a fluticasoni propionas 93, 233 nebo 465 mikrogramů.

To odpovídá odměřené dávce salmeterolum 50 mikrogramů (jako salmeteroli xinafoas) a fluticasoni

propionas 100, 250 nebo 500 mikrogramů.

Pomocné látky se známým účinkem:

Jedna dávka Asthmex 50 mikrogramů/100 mikrogramů obsahuje až 13,3 mg monohydrátu laktosy.

Jedna dávka Asthmex 50 mikrogramů/250 mikrogramů obsahuje až 13,2 mg monohydrátu laktosy.

Jedna dávka Asthmex 50 mikrogramů/500 mikrogramů obsahuje až 12,9 mg monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Dávkovaný prášek k inhalaci.

Lisovaný umělohmotný inhalátor obsahující fóliový strip s 60 pravidelně umístěnými blistry.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Bronchiální astma

Asthmex je indikován k pravidelné léčbě bronchiálního astmatu hlavně tam, kde je vhodné podávání

kombinovaného přípravku (dlouhodobě působícího agonisty β

adrenoreceptorů a inhalačního

kortikosteroidu). K nim patří:

- pacienti s nedostatečnou kontrolou astmatu v průběhu léčby inhalačními kortikosteroidy a

„podle potřeby“ inhalovanými krátkodobě působícími agonisty β

adrenoreceptorů,

nebo

- pacienti s již adekvátně kontrolovaným astmatem při podávání inhalačních kortikosteroidů a

dlouhodobě působících agonistů β

adrenoreceptorů.

Poznámka: přípravek Asthmex 50 mikrogramů/100 mikrogramů není vhodný pro dospělé a děti trpící

těžkou formou bronchiálního astmatu.

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)

Asthmex je indikován k symptomatické léčbě pacientů s CHOPN s prebronchodilatační hodnotou

FEV1 < 60 % náležité hodnoty a s anamnézou opakujících se exacerbací, kteří mají závažné projevy

navzdory pravidelné bronchodilatační terapii.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Způsob podání: inhalační podání.

Pacienti mají být poučeni, že k dosažení optimálního léčebného přínosu je nutné, aby přípravek

Asthmex užívali každodenně, i když jsou asymptomatičtí.

Pacienti mají být pravidelně kontrolováni lékařem, aby se aplikovaná síla přípravku Asthmex

udržovala na optimální úrovni a měnila se jen na doporučení lékaře.

Dávku je třeba titrovat tak, aby

byla aplikována nejnižší dávka, která ještě účinně udrží příznaky pod kontrolou. Pokud k

udržení příznaků pod kontrolou stačí nejnižší síla tohoto kombinovaného přípravku podávaná

dvakrát denně, mělo by se v dalším kroku přistoupit k vyzkoušení samotného inhalačního

kortikosteroidu. Alternativně, pacientům potřebujícím dlouhodobě působící agonisty β

adrenoreceptorů, může být přípravek Asthmex titrován na dávku podávanou jednou denně, pokud by

podle předepisujícího lékaře byla tato dávka vhodná, aby odpovídajícím způsobem nemoc

kontrolovala. V případě dávkování jednou denně u pacientů s anamnézou nočních příznaků by měla

být dávka podána večer a u pacientů s anamnézou příznaků vyskytujících se během dne by dávka měla

být podána ráno.

Pacienti mají dostávat přípravek Asthmex v síle odpovídající obsahem flutikason-propionátu

závažnosti jejich onemocnění. Pokud by pacient potřeboval dávky mimo doporučený dávkovací režim,

mají být předepsány náležité dávky β2 agonisty a/nebo kortikosteroidu.

Doporučené dávkování:

Bronchiální astma

Dospělí, dospívající a děti starší než 12 let:

Jedna inhalace 50 mikrogramů salmeterolu a 100 mikrogramů flutikason-propionátu dvakrát

denně,

nebo

jedna inhalace 50 mikrogramů salmeterolu a 250 mikrogramů flutikason-propionátu dvakrát

denně,

nebo

jedna inhalace 50 mikrogramů salmeterolu a 500 mikrogramů flutikason-propionátu dvakrát

denně.

Krátkodobé pokusné podání přípravku Asthmex může být považováno za úvodní udržovací léčbu u

dospělých nebo dospívajících se středně těžkou formou perzistujícího bronchiálního astmatu

(definováno jako pacienti s denními příznaky, denní potřebou aplikace úlevového léku a středně

těžkým až těžkým omezením průchodnosti dýchacích cest), u kterých je rychlá léčba astmatu nutná. V

těchto případech je doporučenou úvodní dávkou jedna inhalace 50 mikrogramů salmeterolu a 100

mikrogramů flutikason-propionátu podávaná dvakrát denně. Jakmile je dosaženo toho, že jsou

příznaky astmatu pod kontrolou, léčba by měla být přezkoumána a mělo by se zvážit, zda by léčba

neměla být následně omezena na inhalaci samotného kortikosteroidu. Je důležité, aby tito pacienti byli

pravidelně sledováni.

V případech, kdy chybí jedno nebo dvě kritéria závažnosti, nebyl ve srovnání s užíváním samotného

inhalačního flutikason-propionátu v úvodní léčbě jednoznačný přínos pozorován. Obecně platí, že

inhalační kortikosteroidy nadále představují léky první volby pro většinu pacientů. Asthmex není

určen k úvodní léčbě mírné formy bronchiálního astmatu. Podávání Asthmex 50 mikrogramů/100

mikrogramů není vhodné u dospělých a dětí s těžkou formou bronchiálního astmatu. Doporučuje se,

aby byla u pacientů s těžkou formou bronchiálního astmatu stanovena správná dávka inhalačního

kortikosteroidu před použitím jakékoliv fixní kombinované léčby.

Pediatrická populace

Děti ve věku 4 let a starší:

Jedna inhalace 50 mikrogramů salmeterolu a 100 mikrogramů flutikason-propionátu dvakrát

denně.

Maximální povolenou dávkou flutikason-propionátu podávaného jako přípravek Asthmex dětem je

dávka 100 mikrogramů dvakrát denně.

Příslušné údaje pro použití přípravku Asthmex u dětí mladších než 4 roky nejsou k dispozici.

Chronická obstrukční plicní nemoc

Dospělí

Jedna inhalace 50 mikrogramů salmeterolu a 500 mikrogramů flutikason-propionátu dvakrát

denně.

Zvláštní skupiny pacientů:

U starších pacientů nebo u pacientů s renální dysfunkcí není třeba upravovat dávkování.

Údaje o aplikaci přípravku Asthmex pacientům s hepatální dysfunkcí nejsou k dispozici.

Použití inhalátoru:

Zdravotnický prostředek je otevřen a odjištěn posuvnou pákou. Náustek je pak vložen do úst a uzavřen

rty. Poté může být dávka inhalována a zdravotnický prostředek uzavřen. Pro bližší informace o

způsobu použití čtěte příbalový leták.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Zhoršení onemocnění

Asthmex není určen k léčbě akutních symptomů astmatu; ty vyžadují použití inhalačního

bronchodilatancia s rychlým a krátkodobým účinkem. Pacientům je třeba doporučit, aby tento

inhalátor obsahující úlevový lék měli stále při sobě.

Podávání přípravku Asthmex by se nemělo zahajovat během exacerbací, ani při výrazně nebo rychle

se zhoršujícím astmatu.

V průběhu léčby přípravkem Asthmex může dojít k výskytu závažných nežádoucích příhod nebo

exacerbací souvisejících s astmatem. Pacienti by měli být požádáni, aby pokračovali v léčbě, ale

vyhledali radu lékaře, pokud příznaky astmatu nejsou pod kontrolou nebo se zhorší po zahájení léčby

přípravkem Asthmex.

Rostoucí potřeba aplikace úlevové léčby nutné k úpravě vzniklých příznaků (krátkodobě působícími

bronchodilatancii) nebo snížené odpovědi na úlevovou léčbu svědčí o zhoršení kontroly onemocnění.

Z tohoto důvodu by stav pacienta měl být pravidelně kontrolován lékařem.

Náhlé a progresivní zhoršení kontroly astmatu může ohrožovat život, a pacient má proto neodkladně

absolvovat lékařské vyšetření. Je třeba zvážit zintenzivnění léčby kortikosteroidy.

Postupné snižování dávky Asthmex může být zváženo, jakmile jsou astmatické příznaky pod

kontrolou. Je důležité, aby tito pacienti byli pravidelně sledováni po dobu snižování léčby. Měla by

být použita nejnižší účinná dávka přípravku Asthmex (viz bod 4.2).

Léčba systémovými kortikosteroidy je typicky indikována u pacientů s CHOPN, u kterých dochází k

exacerbaci choroby. Pokud při léčbě přípravkem Asthmex nedochází ke zlepšení příznaků, pacienti by

měli být poučeni o tom, aby vyhledali lékaře.

Vzhledem k riziku exacerbace příznaků se léčba přípravkem Asthmex u pacientů s bronchiálním

astmatem nemá náhle přerušit. Titrace k nižším dávkám by se měla provádět pod dohledem lékaře.

U pacientů s CHOPN přerušení léčby může být též spojeno s dekompenzací symptomů a nemocný by

měl být pod dohledem lékaře.

Asthmex, podobně jako ostatní inhalační přípravky obsahující kortikosteroidy, se má podávat se

zvýšenou opatrností pacientům s aktivní nebo klidovou formou plicní tuberkulózy a plísňovou,

virovou nebo jinou infekcí dýchacích cest. Je-li indikováno, je nutno ihned zahájit odpovídající léčbu.

Kardiovaskulární účinky

Vzácně může přípravek Asthmex ve vysokých terapeutických dávkách vyvolat srdeční arytmie, jako

např. supraventrikulární tachykardie, extrasystoly, fibrilace síní a mírné přechodné snížení draslíku v

séru. Asthmex se má proto podávat s opatrností pacientům se závažnou kardiovaskulární poruchou

nebo abnormalitami srdečního rytmu a u pacientů s diabetem mellitus, tyreotoxikózou, nekorigovanou

hypokalémií nebo pacientům s predispozicí k nízké hladině plazmatického draslíku.

Hyperglykémie

Velmi vzácně bylo hlášené zvýšení krevní hladiny glukosy (viz bod 4.8) a tuto skutečnost musí vzít v

potaz lékař předepisující tento lék pacientům s anamnézou diabetes mellitus.

Paradoxní bronchospasmus

Stejně jako při podávání jiných inhalačních přípravků může po inhalaci tohoto přípravku dojít k

paradoxnímu bronchospasmu s bezprostředním zhoršením pískotů (hvízdavého dýchání) a dušností

krátce po inhalaci. Paradoxní bronchospasmus reaguje na bronchodilatancia s rychlým nástupem

účinku a měl by být léčen okamžitě. Podávání přípravku Asthmex musí být okamžitě ukončeno, stav

pacienta znovu zhodnocen a podle potřeby musí být zahájena jiná terapie.

V důsledku léčby β

agonisty byly pozorovány farmakologické nežádoucí účinky, jako jsou třes,

palpitace a bolesti hlavy, avšak s tendencí k odeznívání a slábnutí při pravidelné terapii.

Pomocné látky

Přípravek Asthmex obsahuje v jedné dávce až 13,5 miligramů monohydrátu laktosy. U osob s

nesnášenlivostí laktosy toto množství běžně nezpůsobuje problémy. Pomocná látka laktosa obsahuje

malé množství mléčné bílkoviny, která může způsobit alergickou reakci.

Systémový účinek kortikosteroidů

Při podávání každého inhalačního kortikosteroidu se mohou vyskytnout systémové účinky, zejména

při vysokých dávkách podávaných dlouhodobě. Pravděpodobnost výskytu těchto účinků je mnohem

menší než při podávání perorálních kortikosteroidů. K možným systémovým účinkům patří Cushingův

syndrom, Cushingoidní rysy, suprese adrenální funkce, pokles minerální kostní denzity, katarakta a

glaukom a výjimečně výskyt psychických poruch nebo poruch chování, které zahrnují

psychomotorickou hyperaktivitu, poruchy spánku, úzkost, deprese nebo agresivitu (zvláště u dětí), (viz

bod „

Pediatrická populace

“ níže, informace o systémovém účinku inhalačních kortikosteroidů u dětí a

dospívajících).

Proto je důležité, aby pacienti byli pravidelně sledováni a dávka inhalačního

kortikosteroidu byla snížená na nejnižší dávku, která ještě účinně udrží příznaky astmatu pod

kontrolou.

Dlouhodobá léčba pacientů vysokými dávkami inhalačních kortikosteroidů může způsobit útlum

adrenálních funkcí a akutní adrenální krizi. Velmi vzácně byl popsán výskyt adrenální suprese a akutní

adrenální krize při podávání flutikason-propionátu v dávkách mezi 500 a 1 000 mikrogramů. Situace,

které mohou vést ke spuštění akutní adrenální krize, zahrnují trauma, chirurgický zákrok, infekci nebo

jakoukoliv náhlou redukci dávky. Tento stav se typicky projeví nespecifickými příznaky, které mohou

zahrnovat nechutenství, bolest břicha, váhový úbytek, únavu, bolest hlavy, nevolnost, zvracení,

hypotenzi, poruchy vědomí, hypoglykémii a křeče. V obdobích stresové zátěže nebo elektivních

chirurgických výkonů se má zvažovat doplňkové krytí systémovým kortikosteroidem.

Přínosem terapie inhalačním flutikason-propionátem by měla být minimalizace potřeby perorálních

kortikosteroidů, ovšem pacienti převádění z perorálních kortikosteroidů mohou být z hlediska

narušené adrenální rezervy značně dlouhou dobu rizikoví. Pacienti mají být léčeni se zvláštní

opatrností a pravidelně má být monitorována adrenokortikální funkce. Rizikovými mohou být také

pacienti, kteří v minulosti absolvovali akutní terapii vysokými dávkami kortikosteroidů. Možnost této

reziduální dysfunkce je nutné mít na paměti v každé akutní nebo elektivní situaci, která

pravděpodobně je nebo bude situací stresovou. V těchto případech je třeba zvážit náležitou léčbu

kortikosteroidy. Před elektivními výkony je možné konzultovat rozsah adrenální dysfunkce se

specialistou.

Ritonavir může značně zvýšit koncentraci flutikason-propionátu v plazmě. Současnému podávání je

proto třeba se vyhnout, pokud možný přínos pro pacienta nepřeváží riziko vzniku systémových

nežádoucích účinků léčby kortikosteroidy. Při kombinaci flutikason-propionátu s jinými silnými

inhibitory izoenzymu CYP3A, je také zvýšené riziko vzniku systémových nežádoucích účinků (viz

bod 4.5).

Pneumonie u pacientů s CHOPN

U pacientů s CHOPN, kterým byly podávány inhalační kortikosteroidy, byl pozorován vyšší výskyt

pneumonie, včetně pneumonie vyžadující hospitalizaci. Existují určité důkazy o tom, že zvýšené

riziko pneumonie souvisí se zvyšováním dávky steroidu, avšak tuto závislost se nepodařilo definitivně

prokázat ve všech studiích.

Neexistují jednoznačné klinické důkazy o rozdílech mezi léčivými přípravky ze skupiny inhalačních

kortikosteroidů ohledně výše rizika pneumonie.

Lékaři mají sledovat možný vývoj pneumonie u pacientů s CHOPN, neboť klinické známky těchto

infekcí se mohou překrývat se symptomy, které doprovázejí exacerbaci CHOPN.

Mezi rizikové faktory pro vznik pneumonie u pacientů s CHOPN patří současné kouření, vyšší věk,

nízký index tělesné hmotnosti (BMI) a těžká CHOPN.

Interakce se silnými inhibitory CYP3A4

Současné užití systémově podávaného ketokonazolu významně zvyšuje systémovou expozici

salmeterolu. To může vést ke zvýšení incidence systémových účinků (např. prodloužení QTc intervalu

a palpitacím). Pokud prospěch z léčby salmeterolem nepřeváží možné zvýšení rizika jeho

systémových nežádoucích účinků, je třeba se společné léčby s ketokonazolem nebo s dalšími silnými

inhibitory CYP3A4 vyvarovat (viz bod 4.5).

Porucha zraku

U systémového i lokálního použití kortikosteroidů může být hlášena porucha zraku. Pokud se u

pacienta objeví symptomy, jako je rozmazané vidění nebo jiné poruchy zraku, má být zváženo

odeslání pacienta k očnímu lékaři za účelem vyšetření možných příčin, mezi které patří katarakta,

glaukom nebo vzácná onemocnění, např. centrální serózní chorioretinopatie (CSCR), která byla

hlášena po systémovém i lokálním použití kortikosteroidů.

Pediatrická populace

Děti a dospívající < 16 let užívající vysoké dávky flutikason-propionátu (obvykle ≥ 1 000

mikrogramů/den) mohou být zvláště ohroženi systémovými účinky. Systémové účinky se mohou

vyskytnout zvláště při užívání dlouhodobě vysokých dávek. Možné systémové účinky zahrnují

Cushingův syndrom, Cushingoidní rysy, supresi adrenální funkce, akutní adrenální krizi a retardaci

růstu u dětí a dospívajících a výjimečně výskyt psychických poruch nebo poruch chování, které

zahrnují psychomotorickou hyperaktivitu, poruchy spánku, úzkost, deprese nebo agresivitu. Je třeba

doporučit dětské nebo dospívající pacienty pediatrovi specializujícímu se na léčbu respiračních

onemocnění.

Doporučuje se, aby vzrůst dětí dlouhodobě léčených inhalačními kortikosteroidy byl pravidelně

monitorován.

Dávka inhalačního kortikosteroidu by měla být snížena na nejnižší dávku, která

ještě účinně udrží příznaky astmatu pod kontrolou.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

β adrenergní blokátory mohou oslabit nebo antagonizovat účinek salmeterolu. Neměly by se proto

podávat neselektivní ani selektivní β blokátory, nejsou-li pro jejich použití závažné důvody.

Důsledkem léčby β

agonisty může být potenciálně závažná hypokalémie. Zvláštní opatrnost je

zapotřebí u akutní závažné formy astmatu, jelikož účinek může být zesílen současnou léčbou deriváty

xantinů, kortikosteroidy a diuretiky.

Souběžná aplikace jiných β adrenergních léčiv může mít potenciálně aditivní efekt.

Flutikason-

propionát

Za normálních okolností je po inhalačním podání dosaženo nízkých plazmatických koncentrací

flutikason-propionátu, vzhledem k velmi silnému metabolismu látky během prvního průchodu játry

(first pass metabolism) a vysoké systémové clearance zprostředkované cytochromem CYP3A4 ve

střevě a játrech. Z toho důvodu jsou klinicky významné interakce s jinými léčivy zprostředkované

flutikason-propionátem nepravděpodobné.

Ve studiích interakcí u zdravých jedinců užívajících intranasální flutikason-propionát s ritonavirem

(velmi silný inhibitor cytochromu CYP3A4) v dávce 100 mg dvakrát denně došlo ke zvýšení

plazmatické koncentrace flutikason-propionátu více než stonásobně, což vedlo ke značné redukci

sérové koncentrace kortizolu. Informace o této interakci chybí pro inhalovaný flutikason-propionát,

ale očekává se značné zvýšení plazmatických hladin flutikason-propionátu. Byly hlášeny případy

vývoje Cushingova syndromu a adrenální suprese. Současnému podávání je třeba se vyhnout, pokud

možný přínos pro pacienta nepřeváží riziko vzniku systémových nežádoucích účinků léčby

glukokortikoidy.

V malé studii na zdravých dobrovolnících došlo při podání o něco slabšího inhibitoru cytochromu

CYP3A ketokonazolu ke zvýšení expozice flutikason-propionátu po jednorázové inhalaci o 150 %.

Toto vedlo k většímu snížení plazmatické hladiny kortizolu ve srovnání se samotným podáním

flutikason-propionátu. U souběžné léčby jinými silnými inhibitory cytochromu CYP3A, jako např.

intrakonazolem a přípravky obsahujícími kobicistat, a středně silnými inhibitory cytochromu CYP3A,

jako např. erythromycinem, se rovněž očekává zvýšení systémové expozice flutikason-propionátu a

rizika systémových nežádoucích účinků. Je nutné se vyvarovat používání této kombinace, pokud

přínos nepřeváží zvýšené riziko vzniku systémových nežádoucích účinků kortikosteroidů. V takovém

případě je třeba pacienty sledovat z hlediska systémových nežádoucích účinků kortikosteroidů.

Salmeterol

Silné inhibitory CYP3A4

Současné podávání ketokonazolu (400 mg perorálně 1x denně) a salmeterolu (50 mikrogramů

inhalačně 2x denně) 15 zdravým subjektům po dobu 7 dnů vedlo k významnému zvýšení plazmatické

expozice salmeterolu (1,4násobku Cmax a 15násobku AUC). To může vést ke zvýšení incidence

dalších systémových účinků léčby salmeterolem (např. prodloužení QTc intervalu a palpitacím) v

porovnání s léčbou salmeterolem nebo ketokonazolem samotným (viz bod 4.4).

Nebyly pozorovány žádné klinicky významné účinky na krevní tlak, srdeční frekvenci, hladinu krevní

glukózy a draslíku v krvi. Současné podávání s ketokonazolem nevedlo ke zvýšení eliminačního

poločasu salmeterolu ani zvýšení kumulace salmeterolu při opakovaném dávkování.

Pokud prospěch z léčby salmeterolem nepřeváží možné zvýšení rizika jeho systémových nežádoucích

účinků, je třeba se současného podávání s ketokonazolem vyvarovat. Je pravděpodobné, že riziko

interakcí s dalšími silnými inhibitory CYP3A4 (např. intrakonazolem, telithromycinem, ritonavirem)

bude podobné.

Středně silné inhibitory CYP3A4

Současné podávání erythromycinu (500 mg perorálně 3x denně) a salmeterolu (50 mikrogramů

inhalačně 2x denně) 15 zdravým subjektům po dobu 6 dnů vedlo k malému, statisticky

nevýznamnému zvýšení expozice salmeterolu (1,4násobku Cmax a 1,2násobku AUC). Současné

podávání s erythromycinem nebylo spojeno s žádnými závažnými nežádoucími účinky.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Fertilita

Nejsou dostupná data pro člověka. Avšak studie na zvířatech ukazují, že salmeterol nebo flutikason-

propionát neovlivňují fertilitu.

Těhotenství

V souvislosti s přípravkem Asthmex velká množství dat získaných u těhotných žen (více než 1 000

těhotných) neukazují na malformační nebo toxické poškození plodu. Studie na zvířatech ukázaly na

reprodukční toxicitu po podání β2 agonisty adrenoreceptorů a glukokortikosteroidů (viz bod 5.3).

Podávání přípravku Asthmex těhotným ženám by se mělo zvažovat pouze tehdy, pokud očekávaný

přínos pro matku je větší než možné riziko pro plod.

K terapii těhotných žen se má používat nejnižší účinná dávka flutikason-propionátu potřebná k udržení

astmatu pod adekvátní kontrolou.

Kojení

Není známo, zda se salmeterol a flutikason-propionát/metabolity vylučují do mateřského mléka.

Studie ukázaly, že salmeterol a flutikason-propionát a jejich metabolity se vylučují do mléka

potkaních samic.

Riziko pro kojené novorozence/kojence se nedá vyloučit. Je třeba zvážit ukončení kojení nebo

ukončení podávání přípravku Asthmex kojícím ženám podle toho, zda očekávaný přínos pro matku je

větší než možné riziko pro dítě.

4.7

Účinky na schopnost řídit a

obsluhovat stroje

Asthmex nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Jelikož přípravek Asthmex obsahuje salmeterol a flutikason-propionát, lze očekávat typ a závažnost

nežádoucích reakcí na každou z těchto dvou léčivých látek. Při jejich současném podání nepřibývají

žádné další nežádoucí účinky.

následujícím

textu

jsou

nežádoucí

účinky,

které

byly

spojeny

salmeterolem/flutikason-

propionátem, uvedené podle orgánových tříd a frekvence výskytu. Četnost je definována jako velmi

častá (≥ 1/10), častá (≥ 1/100 až < 1/10), méně častá (≥ 1/1 000 až < 1/100), vzácná (≥ 1/10 000 až

<1/1000) a neznámá (není možné odhadnout z dostupných dat). Četnost nežádoucích účinků byla

odvozena z dat získaných v klinických studiích. Incidence u placeba nebyla vzata v úvahu.

Třídy orgánových

systémů

Nežádoucí účinky

Frekvence

výskytu

Infekce a infestace

Kandidóza (moučnivka) dutiny ústní a hrdla

Pneumonie (u pacientů s CHOPN)

Bronchitidy

Ezofageální kandidóza

Časté

Časté

1, 3, 5

Časté

1, 3

Vzácné

Poruchy imunitního

systému

Hypersenzitivní reakce s následujícími projevy:

kožní hypersenzitivní reakce

angioedém (hlavně faciální a orofaryngeální otok)

respirační příznaky (dušnost)

respirační příznaky (bronchospasmus)

anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku

Méně časté

Vzácné

Méně časté

Vzácné

Vzácné

Endokrinní poruchy

Cushingův syndrom, Cushingoidní rysy, suprese

adrenální funkce, retardace růstu u dětí a dospívajících,

pokles minerální kostní denzity

Vzácné

Poruchy metabolismu a

výživy

Hypokalémie

Hyperglykémie

Časté

Méně časté

Psychiatrické poruchy

Úzkost

Porucha spánku

Změny chování, včetně psychomotorické hyperaktivity

a podrážděnosti (převážně u dětí)

Deprese, agresivita (převážně u dětí)

Méně časté

Méně časté

Vzácné

Není známo

Poruchy nervového

systému

Bolest hlavy

Třes

Velmi časté

Méně časté

Poruchy oka

Katarakta

Glaukom

Rozmazané vidění

Méně časté

Vzácné

Není známo

Srdeční poruchy

Palpitace

Tachykardie

Srdeční arytmie (včetně supraventrikulární tachykardie

a extrasystol)

Fibrilace síní

Angina pectoris

Méně časté

Méně časté

Vzácné

Méně časté

Méně časté

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Zánět nosohltanu

Podráždění hrdla

Chrapot/dysfonie

Zánět vedlejších nosních dutin

Paradoxní bronchospasmus

Velmi časté

2, 3

Časté

Časté

Časté

1, 3

Vzácné

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Pohmožděniny

Časté

1, 3

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Svalové křeče

Traumatické zlomeniny

Bolesti kloubů

Svalové bolesti

Časté

Časté

1, 3

Časté

Časté

1. Často se vyskytovala s placebem

2. Velmi často se vyskytovala s placebem

3. Hlášeno po 3 roky ve studii s CHOPN

4. Viz bod 4.4

5. Viz bod 5.1

Popis vybraných nežádoucích účinků

Byly hlášeny farmakologické nežádoucí účinky β

agonistů, jako je třes, palpitace a bolest hlavy,

avšak s tendencí k odeznívání a slábnutí při pravidelné terapii.

Stejně jako při podávání jiných inhalačních přípravků se může bezprostředně po inhalaci dávky

vyskytnout paradoxní bronchospasmus se zhoršením hvízdavého dýchání (pískoty) a dušností.

Paradoxní bronchospasmus reaguje na podání rychle působících inhalačních bronchodilatancií, které

musí být ihned podány. Dále je nutné okamžitě ukončit léčbu přípravkem Asthmex, znovu zhodnotit

stav pacienta a v případě potřeby zavést alternativní terapii.

Vzhledem k obsahu flutikason-propionátu se u některých pacientů může vyskytnout chrapot a

kandidóza (moučnivka) dutiny ústní a hrdla a vzácně jícnu. Chrapot a výskyt kandidózy dutiny ústní a

hrdla lze zmírnit výplachem dutiny ústní vodou nebo vyčištěním zubů po použití přípravku.

Symptomatickou kandidózu dutiny ústní a hrdla lze léčit topickou antifungicidní farmakoterapií při

pokračující léčbě přípravkem Asthmex.

Pediatrická populace

Možné systémové účinky zahrnují Cushingův syndrom, Cushingoidní rysy, supresi adrenální funkce a

retardace růstu u dětí a dospívajících (viz bod 4.4). Děti mohou mít rovněž zkušenost s výskytem

úzkostí, poruchou spánku a změnou chování, včetně zvýšené aktivity a podrážděnosti.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nazadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Údaje z klinických studií o předávkování přípravkem Asthmex nejsou k dispozici. Dále jsou uvedeny

údaje o předávkování obou léčivých látek:

Objektivními a subjektivními příznaky předávkování salmeterolem jsou závrať, zvýšení systolického

krevního tlaku, třes, bolest hlavy a tachykardie. Jestliže terapie přípravkem Asthmex byla zastavena z

důvodu předávkování jeho β agonistické složky, je třeba uvážit poskytnutí vhodné náhradní

kortikosteroidní terapie. Může se vyskytnout i hypokalémie, proto se má monitorovat hladinu draslíku

v krvi. Substituce draslíku se má zvážit.

Akutní:

Inhalace vyšších než doporučených dávek flutikason-propionátu může vést k přechodnému

útlumu funkce nadledvin. Urgentní zásah není nutný, protože - jak bylo prokázáno stanovením

plazmatického kortizolu - funkce nadledvin se obnoví během několika dnů.

Chronické předávkování inhalačním flutikason

-

propionátem:

Pacientům mají být monitorovány

adrenální rezervy a může být nezbytná léčba systémovými kortikosteroidy. Po stabilizaci stavu má

léčba pokračovat inhalačním kortikosteroidem v doporučené dávce, viz bod 4.4: riziko adrenální

suprese.

V případech akutního a chronického předávkování flutikason-propionátem má terapie přípravkem

Asthmex pokračovat v dávkách vhodných k udržení příznaků astmatu pod kontrolou.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiastmatikum, salmeterol a jiná léčiva onemocnění spojených s

obstrukcí dýchacích cest. ATC kód: R03AK06

Mechanismus účinku a farmakodynamické vlastnosti

Přípravek Asthmex obsahuje salmeterol a flutikason-propionát, jež mají rozdílné mechanismy účinku.

Příslušné mechanismy účinku obou přípravku jsou následující.

Salmeterol:

Salmeterol je selektivní dlouhodobě (12 hodin) působící β

agonista adrenoreceptorů s dlouhým

postranním řetězcem, který se váže na zevní místo receptoru.

Salmeterol navozuje dlouhodobější bronchodilataci, trvající nejméně 12 hodin, než doporučené dávky

konvenčních krátkodobě účinných β

agonistů.

Flutikason-

propionát:

Flutikason-propionát podávaný inhalačně v doporučených dávkách má glukokortikoidní protizánětlivý

účinek uvnitř plic, který vede k redukci příznaků a exacerbací astmatu bez nežádoucích účinků

pozorovaných při systémovém podávání kortikosteroidů.

Klinická účinnost a bezpečnost

Klinické studie s

e salmeterolem a flutikason-

propionátem u pacientů s bronchiálním astmatem

Dvanáctiměsíční studie (Dosažení optimální kontroly astmatu, GOAL) na 3 416 dospělých a

dospívajících astmatických pacientech srovnávala účinnost a bezpečnost salmeterolu a flutikason-

propionátu oproti samostatnému inhalačnímu kortikosteroidu (flutikason-propionát), aby se zjistilo,

zda jsou cíle léčby astmatu dosažitelné. Léčba byla stupňována každých 12 týdnů, dokud nebyla

dosažena **„

totální kontrola

“ nebo nebyla dosažena nejvyšší dávka zkoumaného přípravku. Ve studii

GOAL bylo prokázáno, že více pacientů léčených salmeterolem a flutikason-propionátem dosáhlo

kontroly astmatu než pacientů léčených samotným kortikosteroidem a této kontroly dosáhli při nižší

dávce inhalačního kortikosteroidu (IKS).

Mnohem rychleji bylo dosaženo úrovně *„

dobré kontroly

“ astmatu se salmeterolem a flutikason-

propionátem, než se samotným inhalačním kortikosteroidem. Doba trvání léčby k dosažení prvního

individuálního týdne „

dobré kontroly

“ astmatu u 50 % léčených byla u salmeterolu a flutikason-

propionátu 16 dnů ve srovnání s 37 dny u skupiny léčené samotným inhalačním kortikosteroidem. Ve

skupině jedinců s astmatem, kteří ještě nebyli léčeni steroidy, byla doba trvání léčby nutná k dosažení

prvního individuálního týdne „

dobré kontroly

“ astmatu 16 dní u pacientů se salmeterolem a flutikason-

propionátem a 23 dní u pacientů léčených samotným inhalačním kortikosteroidem.

Závěry studie ukázaly:

Procentuální dosažení *„dobré kontroly (DK)“ a **„totální kontroly (TK)“ u astmatických

pacientů po dobu 12 měsíců

Léčba před zahájením

studie

Salmeterol/FP

FP

DK

TK

DK

TK

Bez IKS (samostatné SABA)

78 %

50 %

70 %

40 %

Nízké dávky IKS

(≤ 500 mikrogramů BDP

nebo ekvivalent/den)

75 %

44 %

60 %

28 %

Průměrná dávka IKS

(> 500 až 1 000

mikrogramů BDP nebo ekvivalent/den)

62 %

29 %

47 %

16 %

Shrnutí výsledků ze 3 léčebných úrovní

71 %

41 %

59 %

28 %

*Dobře kontrolované astma: méně než nebo rovnající se 2 dnům se skóre příznaku větším než 1 (skóre příznaku

1 je definováno jako „příznaky po jednu krátkou dobu v průběhu dne“), SABA (krátkodobě působící beta

agonisté) použity u méně než nebo rovno 2 dnům a v méně než nebo rovno 4 případech na týden, náležité

hodnoty ranní maximální výdechové rychlosti větší nebo rovnající se 80 %, bez nočního probouzení, bez

exacerbací a bez nežádoucích účinků vedoucích ke změně léčby.

**Totální kontrola astmatu: bez příznaků, bez SABA, více než nebo odpovídající 80 % náležité hodnoty ranní

maximální výdechové rychlosti, bez nočního probouzení, bez exacerbací a bez nežádoucích účinků vedoucích ke

změně léčby.

Výsledky této studie ukazují, že salmeterol a flutikason-propionát 50/100 mikrogramů podávaný

dvakrát denně může být zvažován v úvodní udržovací léčbě u pacientů se středně těžkou, perzistující

formou astmatu, u kterých je rychlá kontrola astmatu považována za nezbytnou (viz bod 4.2).

Ve dvojitě zaslepené, randomizované klinické studii s paralelními skupinami na 318 dospělých

pacientech ≥ 18 let s perzistujícím astmatem byly hodnoceny bezpečnost a tolerance salmeterolu a

flutikason-propionátu podávaných ve dvou inhalacích dvakrát denně po dobu dvou týdnů. Studie

prokázala, že zdvojování inhalací všech sil salmeterolu a flutikason-propionátu podávaných až 14 dní

mírně zvyšuje výskyt nežádoucích příhod způsobených β agonisty (třes; 1 pacient [1 %] versus 0,

palpitace; 6 [3 %] versus 1 [< 1 %], svalové křeče; 6 [3 %] versus 1 [< 1 %]) a vyvolává podobný

výskyt nežádoucích příhod spojených s podáváním inhalačních kortikosteroidů (např. moučnivka

dutiny ústní; 6 [6 %] versus 16 [8 %], chrapot; 2 [2 %] versus 4 [2 %]) ve srovnání s pravidelným

dávkováním dvakrát denně. S mírným zvýšením výskytu nežádoucích příhod způsobených β agonisty

má lékař počítat v případě, že zvažuje zdvojování dávky salmeterolu a flutikason-propionátu u

pacientů vyžadujících přídatnou krátkodobou (až 14 dnů trvající) léčbu inhalačními kortikosteroidy.

Klinické studie se salmeterolem a flutikason-propionátem u pacientů s CHOPN

TORCH (Towards a Revolution in COPD Health) byla 3 roky probíhající klinická studie hodnotící

účinek léčby salmeterolem a flutikason-propionátem 50/500 mikrogramů podávaného dvakrát denně,

50 mikrogramů salmeterolu dvakrát denně, 500 mikrogramů flutikason-propionátu dvakrát denně nebo

placeba na úmrtnost z jakékoliv příčiny u pacientů s CHOPN. Pacienti s CHOPN s úvodní

(prebronchodilatační) FEV1 < 60 % náležité hodnoty byli randomizováni k dvojitě zaslepené

medikaci. V průběhu studie byla pacientům povolena obvyklá léčba CHOPN s výjimkou jiných

inhalačních kortikosteroidů, bronchodilatancií s dlouhodobým účinkem a dlouhodobé podávání

systémových kortikosteroidů. Přežití bylo určeno po 3 letech u všech pacientů bez ohledu na ukončení

léčby zahrnuté do studie. Primárním výsledkem byla redukce úmrtnosti z jakékoliv příčiny po 3 letech

u salmeterolu a flutikason-propionátu proti placebu.

Placebo

N = 1524

Salmeterol 50

N = 1521

Flutikason-

propionát

500

N = 1534

Salmeterol a

flutikason-

propionát

50/500

N = 1533

Úmrtnost z jakékoliv příčiny po 3 letech

Počet úmrtí (%)

(15,2%)

(13,5%)

(16,0%)

(12,6%)

Poměrné riziko proti placebu

(Confidence Intervals)

p hodnota

Neuplatňuje se

0,879

(0,73; 1,06)

0,180

1,060

(0,89; 1,27)

0,525

0,825

(0,68; 1,00 )

0,052

Poměrné riziko salmeterolu a

flutikason- propionátu 50/500

proti složkám (Confidence

Intervals)

p hodnota

Neuplatňuje se

0,932

(0,77; 1.13)

0,481

0,774

(0,64; 0,93)

0,007

Neuplatňuje se

1. Nesignifikantní hodnota p byla přizpůsobená pro dvě průběžné analýzy srovnání primární účinnosti z log-rank

analýzy stratifikované podle kuřáctví.

Byl pozorován trend ke zlepšení přežití pacientů léčených salmeterolem a flutikason- propionátem ve

srovnání s placebem po dobu 3 let, avšak nebylo dosaženo hladiny statistické významnosti p ≤ 0,05.

Procento pacientů, kteří zemřeli během 3 let z důvodů vztahujících se k CHOPN, bylo 6,0 % u placeba

a 6,1 % u salmeterolu, 6,9 % u flutikason-propionátu a 4,7 % u kombinace salmeterolu a flutikason-

propionátu.

Průměrný počet středních až těžkých exacerbací za rok byl významně snížen u salmeterolu a

flutikason- propionátu v porovnání s léčbou se salmeterolem, flutikason-propionátem a placebem

(průměrná hodnota ve skupině se salmeterolem a flutikason- propionátem byla 0,85 ve srovnání s 0,97

ve skupině salmeterolové, 0,93 ve skupině flutikason-propionátové a 1,13 ve skupině s placebem).

Salmeterol a flutikason- propionát tak snížily výskyt středních až těžkých exacerbací o 25 % (95% Cl:

19 % až 31 %; p < 0,001) ve srovnání s placebem, o 12 % ve srovnání se salmeterolem (95% Cl: 5 %

až 19 %, p = 0,002) a o 9 % ve srovnání s flutikason-propionátem (95% Cl: 1 % až 16 %, p = 0,024).

Salmeterol a flutikason-propionát významně snížily výskyt exacerbací ve srovnání s placebem o 15 %

(95% Cl: 7 % až 22 %; p < 0,001) a o 18 % (95% Cl: 11 % až 24 %; p < 0,001).

Kvalita života vztahující se k zdravotnímu stavu měřená podle standardizovaného specifického

dotazníku SGRQ se zlepšila u všech aktivních léčebných postupů ve srovnání s placebem. Průměrné

zlepšení za 3 roky bylo pro salmeterol a flutikason-propionát ve srovnání s placebem -3,1 jednotek

(95% Cl: -4,1 až -2,1; p < 0,001), ve srovnání se salmeterolem -2,2 jednotek (p < 0,001) a ve srovnání

s flutikason-propionátem -1,2 jednotek (p = 0,017). Pokles o 4 jednotky je považován za klinicky

významný.

Odhadovaná tříletá pravděpodobnost výskytu pneumonie hlášené jako nežádoucí příhoda byla 12,3 %

u placeba, 13,3 % u salmeterolu, 18,3 % u flutikason-propionátu, 19,6 % u salmeterolu a flutikason-

propionátu (poměrné riziko pro salmeterol a flutikason-propionát versus placebo: 1,64; 95% Cl: 1,33

až 2,01, p < 0,001). Nedošlo ke zvýšení úmrtí v souvislosti s pneumonií. Úmrtí během léčby, která

byla posuzována jako primárně zapříčiněná pneumonií, byla v 7 případech u placeba, 9 u salmeterolu,

13 u flutikason-propionátu a 8 u salmeterolu a flutikason-propionátu. Nebyl významný rozdíl v

pravděpodobnosti výskytu kostních zlomenin (5,1 % u placeba, 5,1 % u salmeterolu, 5,4 % u

flutikason-propionátu a 6,3 % u salmeterolu a flutikason-propionátu; poměrné riziko pro salmeterol a

flutikason-propionát versus placebo: 1,22; 95% Cl: 0,87 až 1,72, p = 0,248).

Placebem kontrolované klinické studie trvající 6 až 12 měsíců ukázaly, že pravidelné podávání

salmeterolu a flutikason-propionátu 50/500 mikrogramů zlepšilo plicní funkce a snížilo projevy

zhoršující se dušnosti a snížilo nutnost dalšího podávání záchranné medikace.

Studie SCO40043 a SCO100250 byly randomizované, dvojitě zaslepené, opakované studie paralelních

skupin porovnávající účinek salmeterolu a flutikason-propionátu 50/250 mikrogramů dvakrát denně

(dávka, která není schválená pro léčbu CHOPN v EU) spolu se salmeterolem 50 mikrogramů dvakrát

denně v ročním výskytu středně těžkých/těžkých exacerbacích u subjektů s CHOPN s FEV1 nižší než

50 % předpovězené hodnoty a exacerbacemi v anamnéze. Středně těžké/těžké exacerbace byly

definovány jako zhoršení příznaků, které vyžadovalo léčbu perorálními kortikosteroidy a/nebo

antibiotiky nebo hospitalizaci pacienta.

Klinické studie měly 4týdenní run-in periodu, v průběhu které všechny subjekty dostávaly

salmeterol/FP 50/250 ke standardizaci farmakoterapie CHOPN a stabilizaci onemocnění před

randomizací do zaslepené studijní medikace na dobu 52 týdnů. Subjekty byly randomizovány v

poměru 1:1 do skupiny užívající salmeterol/FP 50/250 (celkem ITT n = 776) nebo salmeterol (celkem

ITT n = 778). Před run-in periodou ukončily subjekty předchozí medikaci CHOPN s výjimkou

krátkodobě působících bronchodilatancií. Užívání dalších inhalačních dlouhodobě působících

bronchodilatancií (β

agonistů a anticholinergik), kombinovaných přípravků s

ipratropium/salbutamolem, perorálních β

agonistů a teofylinových přípravků nebylo v průběhu

období studijní léčby dovoleno. Perorální kortikosteroidy a antibiotika byla dovolena k akutní léčbě

exacerbací CHOPN, se specifickými pokyny pro jejich použití. Subjekty užívaly v průběhu studií

salbutamol podle potřeby.

Výsledky obou studií ukazují, že léčba salmeterolem a flutikason-propionátem 50/250 vedla k

významně nižšímu ročnímu výskytu středně těžkých/těžkých exacerbací CHOPN v porovnání se

skupinou se salmeterolem (SCO40043: 1,06 resp. 1,53 na subjekt a rok, poměr hlášení 0,70, 95% CI:

0,58 až 0,83, p < 0,001; SCO100250: 1,10 resp. 1,59 na subjekt a rok, poměr hlášení 0,70, 95% CI:

0,58 až 0,83, p < 0,001). Výsledky sekundárních parametrů účinnosti [doba do objevení se první

středně těžké/těžké exacerbace, roční výskyt exacerbací vyžadujících perorální kortikosteroidy a (AM)

FEV1 před první ranní dávkou] byly významně příznivější ve prospěch salmeterolu a flutikason-

propionátu 50/250 mikrogramů dvakrát denně v porovnání se salmeterolem. Profily nežádoucích

účinků byly podobné vyjma vyššího výskytu pneumonií a známých lokálních nežádoucích účinků

(kandidózy a dysfonie) u skupiny se salmeterolem a flutikason-propionátem 50/250 mikrogramů

dvakrát denně ve srovnání se salmeterolem. Nežádoucí účinky související s pneumonií byly

zaznamenány u 55 (7 %) subjektů ve skupině se salmeterolem a flutikason-propionátem 50/250

mikrogramů dvakrát denně a 25 (3 %) subjektů ve skupině se salmeterolem. Zvýšení incidence

zaznamenaných pneumonií se salmeterolem a flutikason-propionátem 50/250 mikrogramů dvakrát

denně se zdálo podobného rozsahu jako incidence zaznamenaná při léčbě salmeterolem a flutikason-

propionátem 50/500 mikrogramů dvakrát denně ve studii TORCH.

Astma

Salmeterol v multicentrické studii léčby astmat

u (SMART)

Multicentrická studie léčby astmatu salmeterolem (SMART) byla studie prováděná v USA trvající 28

týdnů, která hodnotila bezpečnost salmeterolu, ve srovnání s placebem, přidaného k obvyklé terapii u

dospělých a dospívajících jedinců. Ačkoli nebyly zjištěny žádné významné rozdíly v primárním

ukazateli kombinovaného počtu úmrtí souvisejícího s respiračním onemocněním a život ohrožujících

stavů souvisejících s respiračním onemocněním, studie ukázala významný nárůst úmrtí souvisejících s

astmatem u pacientů užívajících salmeterol (13 úmrtí z 13 176 pacientů léčených salmeterolem proti 3

úmrtí z 13 179 pacientů léčených placebem). Studie nebyla navržena k posouzení dopadu souběžného

užívání inhalačních kortikosteroidů a pouze 47 % jedinců hlásilo užívání IKS na počátku léčby.

Bezpečnost a účinnost podání salmeterol-FP ve srovnání se samotným FP v léčbě astmatu

Dvě multicentrické 26týdenní studie byly prováděny za účelem porovnání bezpečnosti a účinnosti

salmeterol-FP se samotným FP, jedna studie u dospělých a dospívajících jedinců (studie AUSTRI), a

druhá u dětských pacientů ve věku 4 – 11 let (studie VESTRI). V obou studiích měli zahrnutí pacienti

středně těžké až těžké persistující astma s anamnézou hospitalizací souvisejících s astmatem nebo

exacerbace astmatu v předchozím roce. Primárním cílem každé studie bylo zjistit, zda přidání LABA k

IKS terapii (salmeterol-FP) bylo non-inferiorní proti samotnému IKS (FP), pokud jde o riziko

závažných příhod souvisejících s astmatem (hospitalizace související s astmatem, endotracheální

intubace a smrt). Sekundárním cílem s ohledem na účinnost bylo v těchto studií zhodnotit, zda

IKS/LABA (salmeterol-FP) je superiorní než samotná léčba IKS (FP), pokud jde o těžké exacerbace

astmatu (definované jako zhoršení astmatu vyžadující použití systémových kortikosteroidů po dobu

minimálně 3 dnů nebo hospitalizace nebo návštěva pohotovosti pacienty kvůli astmatu, které vyžaduje

systémové kortikosteroidy).

Bylo randomizováno a léčeno celkem 11 679 jedinců ve studii AUSTRI a 6 208 jedinců ve studii

VESTRI. Z hlediska primárního bezpečnostního ukazatele bylo dosaženo non-inferiority v obou

studiích (viz tabulka níže).

Závažné příhody

související s astmatem ve

26týdenních studiích

AUSTRI a VESTRI

AUSTRI

VESTRI

Salmeterol-FP

(n = 5 834)

SamostatnýFP

(n = 5 845)

Salmeterol-FP

(n = 3 107)

SamostatnýFP

(n = 3 101)

Kompozitní ukazatel

(hospitalizace související

s astmatem,

34 (0,6%)

33 (0,6%)

27 (0,9%)

21 (0,7%)

endotracheální intubace

nebo smrt)

Poměr rizik salmeterol-

FP/FP (95% CI)

1 029

(0,638-1,662)

1 285

(0,726-2,272)

Smrt

Hospitalizace související

s astmatem

Endotracheální intubace

Pokud výsledný horní odhad 95 % intervalu spolehlivosti byl pro relativní riziko méně než 2,0, byla prokázána

non-inferiorita.

Pokud výsledný horní odhad 9 5% intervalu spolehlivosti byl pro relativní riziko méně než 2,675, byla

prokázána non-inferiorita.

U sekundárního cíle účinnosti bylo zkrácení času do první exacerbace astmatu u salmeterol-FP oproti

FP patrné v obou studiích, avšak pouze studie AUSTRI byla statisticky významnou:

AUSTRI

VESTRI

Salmeterol-FP

(n = 5 834)

Samostatný FP

(n = 5 845)

Salmeterol-FP

(n = 3 107)

Samostatný FP

(n = 3 101)

Počet jedinců s exacerbací

astmatu

480 (8%)

597 (10%)

265 (9%)

309 (10%)

Poměr rizik salmeterol-

FP/FP (95% CI)

0,787

(0,698; 0,888)

0,859

(0,729; 1,012)

Pediatrická populace

V klinické studii SAM101667 u 158 dětí ve věku 6 až 16 let se symptomatickým astmatem je

prokázána stejná účinnost kombinace salmeterol/flutikason-propionátu v porovnání s dvojnásobnou

dávkou flutikason-propionátu týkající se kontroly příznaků a plicních funkcí. Tato studie nebyla

navržena ke sledování účinků na exacerbace.

U dětí ve věku 4 až 11 let [n = 257] léčených buď salmeterol/flutikason-propionátem 50/100 nebo

salmeterolem 50 mikrogramů + flutikason-propionátem 100 mikrogramů, obojí podávané dvakrát

denně, ve 12týdenní klinické studii, se v obou terapeutických větvích prokázalo 14% zvýšení

maximální výdechové rychlosti a zlepšení skóre příznaků a záchranného použití salbutamolu. Nebyl

rozdíl mezi oběma terapeutickými větvemi. Nebyl rozdíl mezi bezpečnostními parametry obou

terapeutických větví.

Primárním cílem ve 12týdenní randomizované, klinické studii se souběžnými skupinami u dětí ve

věku 4 až 11 let [n = 203] s persistujícím astmatem, které byly symptomatické při inhalačních

kortikosteroidech, byla bezpečnost. Dětem byl podáván buď salmeterol/flutikason-propionát (50/100

mikrogramů) nebo samotný flutikason-propionát (100 mikrogramů) dvakrát denně. Dvě děti se

salmeterol/flutikason-propionátem a 5 dětí s flutikason-propionátem bylo vyřazeno pro zhoršení

astmatu. Po 12 týdnech nemělo žádné dítě v obou léčebných větvích abnormálně nízké hodnoty

kortisolu vylučovaného močí za 24 hodin. Mezi oběma terapeutickými větvemi nebyly pozorovány

žádné další rozdíly v bezpečnostním profilu.

Medikace obsahující flutikason

-

propionát podávaná během těhotenství

Observační retrospektivní epidemiologická kohortová studie užívající elektronické zdravotní záznamy

z Velké Británie byla provedena za účelem zhodnocení rizik MCM (riziko výskytu závažných

vrozených malformací) po prvním trimestru u žen vystavených samotnému inhalačnímu FP a

salmeterol-FP ve srovnání s IKS neobsahujícím FP. V této studii nebylo zahrnuto placebo pro

srovnání.

Ve skupině s astmatem u 5 362 těhotných žen vystavených IKS v prvním trimestru bylo

diagnostikováno 131 MCM; 1 612 (30 %) bylo vystaveno FP nebo salmeterol-FP, z nichž bylo u 42

diagnostikováno MCM. Upravený poměr šancí byl pro MCM diagnostikované do 1 roku 1,1 (95% CI:

0,5 – 2,3) u žen vystavených FP oproti ženám s mírným astmatem, které nebyly vystaveny IKS FP a

1,2 (95% CI: 0,7 – 2,0) u žen se středně až závažnou formou astmatu. Nebyl identifikován žádný

rozdíl rizika výskytu MCM po prvním trimestru u žen vystavených samotnému FP proti salmeterol-

FP. Absolutní rizika MCM napříč stupni závažnosti astmatu se pohybovala v rozmezí od 2,0 do 2,9 na

100 těhotenství vystavených FP, což je srovnatelné s výsledky studie se 15 840 těhotenství, která byla

vystavena léčbě astmatu v rámci General Practice Research Database (2,8 MCM příhod na 100

těhotenství).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Pro účely farmakokinetiky lze obě složky hodnotit odděleně.

Salmeterol:

Salmeterol působí místně v plicích, a proto jeho léčebné účinky nelze posuzovat podle plazmatických

hladin. O farmakokinetice salmeterolu jsou k dispozici jen omezené údaje, neboť jeho stanovení v

plazmě je technicky obtížné, jelikož plazmatické koncentrace dosahované po inhalačním podání

terapeutických dávek jsou velmi nízké (přibližně 200 pikogramů/ml nebo méně).

Flutikason-

propionát:

Absolutní biologická dostupnost inhalačního flutikason-propionátu u zdravých jedinců kolísá v

závislosti na typu použitého inhalačního prostředku zdravotnické techniky přibližně mezi 5 až 11 %

nominální dávky. U pacientů s bronchiálním astmatem nebo CHOPN byl při inhalaci flutikason-

propionátu sledován nižší stupeň systémové expozice.

Absorpce flutikason-propionátu do systémové cirkulace probíhá hlavně v plicích, a to zpočátku rychle

a potom pomaleji. Zbytek inhalační dávky může být spolknut, avšak jeho příspěvek k systémové

expozici je minimální, protože perorální biologická dostupnost je z důvodu nízké rozpustnosti ve vodě

a presystémové metabolizace menší než 1 %. Systémová expozice se zvyšuje lineárně se stoupající

inhalační dávkou.

Dispozice flutikason-propionátu je charakterizována vysokou plazmatickou clearance (1 150 ml/min),

velkým distribučním objemem v ustáleném stavu (přibližně 300 l) a terminálním poločasem přibližně

8 hodin.

Vazba na plazmatické proteiny činí 91 %.

Flutikason-propionát je ze systémové cirkulace odstraňován velmi rychle. Hlavně cestou

biotransformací na neúčinný metabolit kyselinu karboxylovou, a to prostřednictvím CYP3A4

(izoenzymu cytochromu P450). Další neidentifikované metabolity byly rovněž nalezeny ve stolici.

Renální clearance flutikason-propionátu je zanedbatelná. Méně než 5 % dávky je vylučováno močí,

hlavně jako metabolity. Hlavní část dávky je vylučována stolicí formou metabolitů a nezměněného

přípravku.

Pediatrická populace

V populační farmakokinetické analýze využívající data z 9 kontrolovaných klinických studií, kde byly

použity různé inhalační systémy (Diskus, inhalátor s odměřenou dávkou), které zahrnují 350 pacientů

s astmatem ve věku 4 až 77 let (174 pacientů ve věku 4 až 11 let), byly pozorovány vyšší systémové

expozice flutikason-propionátu při léčbě salmeterolem a flutikason-propionátem Diskus 50/100 ve

srovnání s flutikason-propionátem Diskus 100.

Poměr geometrických průměrů [90 % CI] pro salmeterol/flutikason-propionát proti flutikason-

propionátu Diskus srovnání u populace dětí a dospívajících/dospělých.

Léčba (testovaná proti referenční

skupině)

Populace

AUC

C

max

Salmeterol/ flutikason-

propionát

Diskus 50/100 flutikason-

propionát

Diskus100

děti (4 –

11 let)

1,20 [1,06

1,37]

1,25 [1,11

1,41]

Salmeterol/flutikason-

propionát

Diskus 50/100 flutikason-

propionát

Diskus 100

dospívající/dospělí

(≥ 12 let)

1,52 [1,08

2,13]

1,52 [1,08

2,16]

Účinek 21denní léčby Salmeterolem a flutikason-propionátem Inhaler 25/50 mikrogramů (2 inhalace

dvakrát denně s nebo bez zdravotnického prostředku), nebo Salmeterol a flutikason-propionát Diskus

50/100 mikrogramů (1 inhalace dvakrát denně) byl posouzen u 31 dětí ve věku 4 až 11 let s mírnou

formou astmatu. Systémová expozice Salmeterolu Inhaler byla podobná Salmeterolu a flutikason-

propionátu Inhaler, Salmeterolu a flutikason-propionátu Inhaler s inhalačním nástavcem a Salmeterolu

a flutikason-propionátu Diskus (126 pg h/ml [95% CI: 70, 225], 103 pg h/ml [95 % CI: 54, 200] a 110

pg h/ml [95 % CI: 55, 219]). Systémová expozice flutikason-propionátu byla podobná Salmeterolu a

flutikason-propionátu Inhaler s inhalačním nástavcem (107 pg h/ml [95 % CI: 45,7; 252,2]) a

Salmeterolu a flutikason-propionátu Diskus (138 pg h/ml [95 % CI: 69,3; 273,2]), ale nižší u

Salmeterolu a flutikason-propionátu Inhaler (24 pg h/ml [95 % CI: 9,6; 60,2]).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

Obavy pro užití u lidí vyplývající z experimentálních studií odděleného podání salmeterolu a

flutikason-propionátu zvířatům se týkají zvýšeného farmakologického účinku.

V reprodukčních studiích na zvířatech bylo prokázáno, že glukokortikosteroidy vyvolávají

malformace (rozštěp patra, malformace skeletu). Nezdá se však, že by tyto výsledky studií na

zvířatech byly relevantní pro aplikaci doporučených dávek u člověka. U salmeterolu byla ve studiích

na zvířatech prokázána embryofetální toxicita pouze při vysokých expozičních hladinách. Při

současném podávání obou léčivých látek v dávkách, o nichž je známo, že vyvolávají abnormality

indukované glukokortikoidy, byl u potkanů zjištěn zvýšený výskyt transponované umbilikální arterie a

inkompletní osifikace okcipitální kosti. Ani salmeterol-xinafoát, ani flutikason-propionát nevykázaly

žádný potenciál genetické toxicity.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Monohydrát laktosy (obsahuje mléčné bílkoviny).

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Blistr OPA/Al/ PVC/Al/ PET/papír umístěný v inhalátoru vybaveným náustkem a indikátorem dávky.

Inhalátor umístěn v krabičce.

Jeden dávkovací inhalátor obsahuje 60 dávek.

Plastové inhalátory jsou k dispozici v papírových krabičkách, které obsahují 1x 60 dávek, 2x 60

dávek, 3x 60 dávek nebo 10x 60 dávek přípravku Asthmex.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku <a pro zacházení s ním>

Asthmex uvolňuje prášek, který je inhalován do plic. Indikátor dávek na inhalátoru Asthmex ukazuje,

kolik dávek ještě zbývá. K získání podrobnějších informací o používání tohoto přípravku si přečtěte

příbalovou informaci.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvězdova 1716/2b

140 78 Praha 4

Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Asthmex 50 mikrogramů/100 mikrogramů dávkovaný prášek k inhalaci :14/278/18-C

Asthmex 50 mikrogramů/250 mikrogramů dávkovaný prášek k inhalaci: 14/279/18-C

Asthmex 50 mikrogramů/500 mikrogramů dávkovaný prášek k inhalaci: 14/280/18-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 7. 11. 2018

10.

DATUM REVIZE TEXTU

7. 11. 2018

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace