ASTATOR 60 MG, POR TBL FLM 60X60MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
VÁPENATÁ SŮL ATOVARSTATINU (ATORVASTATINUM CALCICUM)
Dostupné s:
Miklich Laboratorios S.L., Malaga
ATC kód:
C10AA05
Dávkování:
60MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
60, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
31/ 154/12-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

1/6

Přílohač.1 krozhodnutío změněregistracesp.zn.sukls108351/2012

PŘÍBALOVÁINFORMACE:INFORMACEPROUŽIVATELE

Astator 30mg

Astator60mg

Astator80mg

potahovanétablety

Atorvastatinum

Přečtětesipozorně celoupříbalovouinformacidříve, nežzačnetetento přípravek užívat.

- Ponechte sipříbalovou informacipro případ, že sijibudetepotřebovatpřečístznovu.

- Máte-lijakékolidalšíotázky, zeptejtesesvéholékařenebo lékárníka.

- TentopřípravekbylpředepsánVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjíublížit,atoi

tehdy, má-listejnépříznakyjako Vy.

- Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sdělte

to svému lékařinebo lékárníkovi.

Vpříbalovéinformacinaleznete:

1. CojeAstatora kčemu sepoužívá

2. Čemumusíte věnovatpozornost, nežzačnetepřípravekAstatoružívat

3. JakseAstatoružívá

4. Možné nežádoucíúčinky

5. JakpřípravekAstatoruchovávat

6. Dalšíinformace

1. COJEASTATORAKČEMU SEPOUŽÍVÁ

PřípravekAstatorpatřídoskupinylékůznámýchjakostatiny,cožjsouléky,kteréupravujíhladinu

lipidů(tuků)vtěle.

PřípravekAstatorseužívákesníženíhladinykrevníchtuků-cholesteroluatriglyceridůvpřípadě,že

jináopatřeníjakozměnadietníhorežimuazpůsobuživotanebyladostatečněúčinná.Přípravek

Astatorsemůžeužívattakékesníženírizikaonemocněnísrdcedokonceitehdy,máte-lihladiny

cholesterolu nanormálních hodnotách.Vestandardnínízkocholesterolovédietěbysemělopokračovat

iběhemléčby.

2. ČEMU MUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST, NEŽZAČNETEPŘÍPRAVEKASTATOR

UŽÍVAT

NeužívejtepřípravekAstator:

- jestližejstealergický/á (přecitlivělý(á)napřípravekAstatornebonajakýkolivpodobnýléčivý

přípravekpoužívanýke sníženíkrevních tuků nebo najakoukolivsložkutohotopřípravku–viz

podrobnostivbodě 6

- jestliže máte nebojste někdyměl/a onemocněnímajícívlivnajátra

- jestližejste měl/a neobjasněnéabnormálníhodnotykrevníchtestůnajaternífunkce

- jestližejste ženavreprodukčnímvěku a nepoužíváte vhodnou antikoncepci

- jestližejstetěhotnánebotěhotenstvívnejbližšídoběplánujete

- jestližekojíte.

Zvláštní opatrnostipřipoužitípřípravkuAstatorjezapotřebí

Důvody, proč proVáspřípravekAstatornemusíbýtvhodný, jsounásledující:

- jestližejsteměl/amozkovoumrtviciskrvácenímdomozku,nebomátemalémnožstvítekutiny

vmozku popředchozích mrtvicích

2/6

- jestliže máte problémys ledvinami

- jestliže máte sníženou funkcištítné žlázy(hypothyroidismus)

- jestližemáteopakovanéneboneobjasněnébolestisvalů,nebovyskytlo-liseuVásneboveVaší

rodině svalové onemocnění

- jestližejsteprodělal/apoškozenísvalůpřiužívánílékůsnižujícíchhladinutukůvkrvi(např.

jinýchstatinůnebofibrátů)

- jestliže pravidelně konzumujete velké množstvíalkoholu

- jestližejste prodělal/ajaterníonemocnění

- jste-listarší70let.

Poraďtesese svýmlékařemnebolékárníkemdříve,nežzačnete užívatpřípravek Astator

- jestližemáte těžké respirační(dechové)selhávání

JestližeseVásněkterýzuvedenýchdůvodůtýká,VášlékařVámprovedekrevnítestypředzahájením

léčbyapravděpodobněiběhemléčbypřípravkemAstator,abypředpovědělmožnostrizika

nežádoucíchúčinkůnasvaly.Jeznámo,žerizikonežádoucíchúčinkůnasvalynapř.rhabdomyolýza,

sezvyšuje,pokud jsouněkterélékyužíványvestejnoudobu(vizbod2„Vzájemnépůsobenísdalšími

léčivýmipřípravky“).

Vzájemné působenís dalšímiléčivýmipřípravky:

NěkteréléčivépřípravkymohouovlivňovatúčinekpřípravkuAstatornebomůžebýtjejichúčinek

přípravkemAstatorovlivněn.Tentotypvzájemnéhoovlivňovánímůžezpůsobit,žejedennebooba

lékysestanouméněúčinnými.Navíctomůžezvýšitrizikonebozávažnostnežádoucíchúčinků,

včetně závažného zhoršenísvalového stavuznáméhojako rhabdomyolýza,popsaná vbodě4:

Přípravkyužívanéke sníženíimunitních reakcíorganismu, např. cyklosporin

Určitáantibiotikaneboantimykotikanapř.erytromycin,klaritromycin,telitromycin,

ketokonazol, itrakonazol,vorikonazol,flukonazol, posakonazol,rifampicin, kyselina fusidová

Jinéléčivé přípravkyupravujícíhladinutuků, např. gemfibrozil,jiné fibráty, kolestipol

Některéblokátoryvápníkovéhokanálupoužívanépřianginěpectorisnebovysokémkrevním

tlaku,např.amlodipin,diltiazem;přípravkyregulujícísrdečnírytmus,např.digoxin,verapamil,

amiodaron

LéčivépřípravkypoužívanépřiléčběHIV,např.ritonavir,lopinavir,atazanavir,indinavir,

darunaviratd.

Jinépřípravky,okterýchjeznámo,žeovlivňujíúčinekpřípravkuAstatorvčetněezetimibu

(užívanýkesníženíhladinycholesterolu),warfarinu(užívanýkesníženíkrevnísrážlivosti),

perorálníantikoncepce,stiripentolu(užívanýprotikřečímuepilepsie),cimetidinu(užívanýpři

pálenížáhyažaludečníchvředů),fenazonu(nabolesti)aantacid(přípravkyprotipálenížáhy

obsahujícíhořčíka hliník)

Léčivé přípravkybezlékařského předpisu:třezalka tečkovaná

Prosím,informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebojsteužíval/a

vnedávné době, atoio lécích, kteréjsou dostupnébezlékařského předpisu.

VprůběhuléčbypřípravkemVásbudelékařpečlivěsledovat,pokudmátecukrovkuneborizikopro

vznikcukrovky.Vpřípadě,žemátezvýšenouhladinucukrunebotukůvkrvi,mátenadváhunebo

vysokýkrevnítlak, pravděpodobně patříte mezipacientysrizikempro vznikdiabetu.

Užívání přípravkuAstatorsjídlema pitím

Vizbod 3JaksepřípravekAstatoružívá. Prosím, vezměte vúvahu následující:

Grapefruitovášťáva

Neužívejte víc nežjednunebo dvě malé skleničkygrapefruitové šťávydenně, protože velkámnožství

grapefruitové šťávymohou měnitúčinekpřípravkuAstator.

3/6

Alkohol

Vyhnětesekonzumovánípřílišvelkéhomnožstvíalkoholuběhemužívánítohotopřípravku.Další

podrobnostivizbod 2“Čemumusíte věnovatpozornost, nežzačnete přípravekAstatoružívat“.

Těhotenstvía kojení

PřípravekAstatorneužívejte, pokudjstetěhotná,neboplánujete otěhotnět.

PřípravekAstatorneužívejte,jste-livreprodukčnímvěku a nepoužíváte spolehlivé antikoncepční

prostředky.

PřípravekAstatorneužívejte, pokud kojíte.

BezpečnostpřípravkuAstatorběhemtěhotenstvíakojenínebylazatímprokázána.Poraďtesesesvým

lékařemnebo lékárníkemdříve, nežzačnete užívatjakýkolivlék.

Řízenídopravních prostředků a obsluha strojů

Tentoléčivýpřípravekběžněneovlivňujeschopnostříditaobsluhovatstroje.Neřiďtevšakdopravní

prostředek,jestližepřípravekovlivňujeVašischopnostřídit.Neobsluhujtežádnépřístrojenebostroje,

pokud jeVaše schopnostpoužívatje ovlivněnatímto přípravkem.

Důležitéinformaceo některýchsložkách přípravkuAstator

PřípravekAstatorobsahujelaktózu.JestližeVámVášlékařsdělil,žetrpítenesnášenlivostíněkterých

cukrů, poraďtesese svýmlékařemdříve, nežzačnetetento přípravekužívat.

3. JAKSEASTATORUŽÍVÁ

Před zahájenímléčbyVámlékařdoporučínízkocholesterolovou dietu, kterou byste měl/a dodržovat

také běhemléčbypřípravkemAstator.

Obvyklá počátečnídávka přípravku Astatorje 10 mg1x denněu dospělých adětíve věku 10 leta

starších. LékařVámmůžedávku podle potřebyzvýšittak, abyste užíval/a dostatečnémnožství. Váš

lékařbude upravovatdávkuvintervalu4 týdnů nebo déle.Maximálnídávka přípravkuAstatorje

80mg1x denněu dospělých a20 mg1x denněu dětí.

Tabletypřípravku Astatorse polykajícelé, zapíjejíse vodou a mohou býtužíványkdykolivvprůběhu

dne, sjídlemnebo bezněj.Pokuste se všakužívattabletu každýden ve stejnou dobu.

VždyužívejtepřípravekAstatorpřesně podle pokynů svého lékaře. Pokud sinejstejist/a, že přípravek

správně užíváte,ověřtesisprávnýpostup užívánílékuu svého lékaře nebolékárníka.

Délkutrváníléčby přípravkemAstatorstanovíVášlékař.

Pokudmáte pocit,že účinekpřípravkuAstatorje přílišsilnýnebo slabý, poraďte se se svýmlékařem.

Jestližejste užil/a vícepřípravkuAstator, nežjsteměl/a

Pokud náhodou užijete nadměrné množstvítabletpřípravku Astatornajednou(více nežjeVaše

obvyklá dennídávka), vyhledejtesvého lékařenebonejbližšínemocnicis pohotovostníslužbou.

Jestližejste zapomněl/aužítpřípravekAstator

Jestližejste zapomněl/a užítdávku, vezměte sidalšídávku vobvyklou dobu.Nezdvojujtenásledující

dávku, abystenahradil/avynechanou dávku.

Jestližejstepřestal/a užívatpřípravekAstator

Máte-lijakékolidalšíotázky,týkajícíseužívánítohotopřípravkunebosipřejetepřerušitléčbu,

zeptejte se svéholékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉNEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

4/6

Podobnějako všechnyléky, můžemítipřípravekAstatornežádoucíúčinky, které se ale nemusí

vyskytnoutu každého.

Pokud usebe zpozorujeteněkteréznásledujícíchzávažnýchnežádoucích účinků, přestaňte

tablety užívataihned se obraťte na svého lékaře nebo vyhledejte nejbližšínemocnicinebo

pohotovostníslužbu.

Vzácné:postihují1až10 uživatelů z10000:

- Závažnéalergickéreakcezpůsobujícíotokytváře,jazykaahrdla,kterézpůsobujívelkéobtíže

přidýchání.

- Závažnéonemocněnísvýraznýmolupovánímaotokemkůže,puchýřinakůži,vústech,na

očíchagenitáliíchahorečkou.Vyrážkasezarudnutímzejménanadlaníchrukouneboploskách

nohou s možnýmipuchýři.

- Svalováslabost,citlivostnebobolestazejménapokudsevestejnoudobunecítítedobřenebo

mátevysokouteplotu,můžetobýtzpůsobenoabnormálnímrozpademsvalů,cožježivot

ohrožujícístav, kterýmůževéstkledvinovýmproblémům.

Velmivzácné:postihujíméněnež1uživatelez10000:

- Jestližezaznamenáteproblémysneočekávanýmneboneobvyklýmkrvácenímnebozvýšenou

tvorboumodřin, může to býtznámka jaterních komplikací. Informujtesvého lékaře conejdříve.

Dalšímožné nežádoucíúčinkypřípravkuAstator:

Časténežádoucíúčinky(postihují1 až10 uživatelů ze100)zahrnují:

- zánětnosních cest, bolestvkrku,krváceníznosu

- alergické reakce

- zvýšenéhladinycukruvkrvi(pokudmátecukrovku,pečlivěpokračujtevesledováníhladin

krevního cukru), zvýšeníkreatinfosfokinázy

- bolesthlavy

- nevolnost, zácpa, větry, poruchytrávení,průjem

- bolestkloubů, bolestsvalůabolestzad

- výsledkyjaterních krevníchtestů, které ukazujína abnormálnífunkcijater

Méněčasté nežádoucíúčinky(postihují1až10uživatelů z1000)zahrnují:

- anorexii(ztrátachuti),nárůsttělesnéhmotnosti,sníženíhladinkrevníchcukrů(pokudmáte

cukrovku,pečlivě pokračujte ve sledováníhladin krevního cukru)

- nočnímůry, nespavost

- závratě,mravenčenívprstechrukouanohou,sníženácitlivostnabolestnebodotyk,změnyve

vnímáníchuti, ztráta paměti

- rozmazanévidění

- zvoněnívuších a/nebo vhlavě

- zvracení,říhání,bolestvhorníadolníčástibřicha,pankreatitidu(zánětslinivkybřišní

vyvolávajícíbolestibřicha)

- hepatitidu(zánětjater)

- vyrážku,vyrážku na kůžia svědění, kopřivku, ztrátuvlasů

- bolestza krkem, svalovouúnavu

- únavu,pocit,žesenecítítedobře,slabost,bolestnahrudi,otokzejménakotníků,zvýšenou

teplotu

- testymoči, kteréjsou pozitivnína bílé krvinky

Vzácné nežádoucíúčinky(postihují1až10 uživatelůz10000)zahrnují:

- poruchyvidění

5/6

- neočekávanékrvácenínebotvorbumodřin

- cholestázu(zežloutnutíkůže abělma očí)

- poraněníšlach

Velmivzácné nežádoucíúčinky(postihujíméněnež1uživatelez10000)zahrnují:

- alergickéreakce–příznakymohouzahrnovatnáhlésípáníabolestnahrudinebonapětí,otok

očních víček, tváří,rtů, ústjazyka nebo hrdla,obtížnédýchání, kolaps

- ztrátusluchu

- gynekomastii(zvětšeníprsů u mužů)

Nežádoucíúčinkyhlášenépřiužíváníněkterých statinů (lékystejnéhodruhu):

- sexuálníobtíže

- deprese

- problémys dýchánímvčetně přetrvávajícího kašlea/nebo dušnostinebo horečky

- cukrovka-Jepravděpodobnější,pokudmátezvýšenouhladinucukrunebotukůvkrvi,nadváhu

nebovysokýkrevnítlak. VášlékařVásbude sledovatvprůběhuléčby.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnete jakýchkoli

nežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sděltetosvémulékaři

nebo lékárníkovi.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKUASTATOR

Uchovávejte mimodosah adohleddětí.

Uchovávejte vpůvodnímobalu,abybylpřípravekchráněn před vlhkostí.

Tentoléčivýpřípraveknevyžaduje žádnézvláštníteplotnípodmínkyuchovávání.

PřípravekAstatornepoužívejtepouplynutídobypoužitelnosti,uvedenénakrabičceza„Použitelné

do:“.Doba použitelnostisevztahujekposlednímu dniuvedeného měsíce.

Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka,jakmátelikvidovatpřípravky,kteréjižnepotřebujete.Tatoopatřenípomáhajíchránit

životníprostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravekAstatorobsahuje

- Léčivou látkouje atorvastatin.Jedna potahovanátabletapřípravku Astator30 mg,60 mg,80mg

obsahujeatorvastatinum30mg,60mgnebo 80 mgveformě atorvastatinumcalcicum.

- Pomocnélátkyjsou:hydroxidsodný, hyprolosa (E463), monohydrátlaktosy, mikrokrystalická

celulosa (E460),sodnásůlkroskarmelosy, krospovidon typ A,magnesium-stearát(E572)a

polysorbát80 vjádrutabletyapotahová vrstva Opadry85F28751bílá obsahuje

polyvinylalkohol, oxid titaničitý(E171), makrogol3000 a mastek(E553b)vpotahové vrstvě

tablety.

Jak přípravekAstatorvypadá a co obsahuje toto balení

Astator30mg:bíléažtéměřbílé, kulaté,lehcekonvexnípotahovanétabletysezkosenýmihranamio

průměru 9mm.

Astator60mg:bíléažtéměřbílé, oválné, bikonvexnípotahovanétabletyo rozměrech 16 mmx 8,5

mm.

Astator80mg:bíléažtéměřbílé, bikonvexnípotahované tabletyve tvaru tobolkyo rozměrech 18 mm

x 9 mm.

Obalblistr,krabička.

Velikostbalení:4,7, 10,14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84,90, 98 a 100potahovanýchtablet

6/6

Na trhu nemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Držitelrozhodnutío registraci

MiklichLaboratoriosS.L.,CalleCuevasBajas,s/n–Of.23,EdificioPicasso,29004Malaga,

Španělsko

Výrobce:

KRKA,d.d., Novo mesto,Šmarješka cesta 6,8501 Novomesto, Slovinsko

Tento léčivý přípravek jev členskýchstátech EHPregistrován podtěmito názvy:

název členského státu název léčivého přípravku

Švédsko Astator80mg film-coatedtablets

Astator60mg film-coatedtablets

Astator30mg film-coatedtablets

Slovinsko Astator80mgfilmsko obloženetablete

Astator60mgfilmsko obloženetablete

Astator30mgfilmsko obloženetablete

Česká republika Astator80mg

Astator60mg

Astator30mg

Maďarsko Astator80mgFilmtabletta

Astator60mgFilmtabletta

Astator30mgFilmtabletta

Polsko Statorva

Slovenskárepublika Astator80mgFilmomobalená tableta

Astator60mgFilmomobalená tableta

Astator30mgFilmomobalená tableta

Litva Astator80mgplėvele dengtos tabletės

Astator60mgplėvele dengtos tabletės

Astator30mgplėvele dengtos tabletės

Lotyšsko Astator80mgApvalkotās tabletes

Astator60mgApvalkotās tabletes

Astator30mgApvalkotās tabletes

Estonsko Astator

Bulharsko Astator80mgФилмирана таблетка

Astator60mgФилмирана таблетка

Astator30mgФилмирана таблетка

Rumunsko Statorva80mgcomprimatefilmate

Statorva60mgcomprimatefilmate

Statorva30mgcomprimatefilmate

Tato příbalová informacebyla naposledy schválena:6.8.2012

Přečtěte si celý dokument

1

Přílohač.2krozhodnutío změněregistracesp.zn.sukls108351/2012

SOUHRNÚDAJŮOPŘÍPRAVKU

1. NÁZEVPŘÍPRAVKU

Astator30 mg

Astator60 mg

Astator80 mg

Potahovanétablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Astator30 mg:

Jednapotahovanátableta obsahuje atorvastatinum30 mgve formě atorvastatinumcalcicum.

Astator60 mg:

Jednapotahovanátableta obsahuje atorvastatinum60 mgve formě atorvastatinumcalcicum.

Astator80 mg:

Jednapotahovanátableta obsahuje atorvastatinum80 mgve formě atorvastatinumcalcicum.

Pomocnálátka:

30 mgtableta 60 mgtableta 80 mgtableta

Monohydrátlaktosy

(mg/tableta) 175 mg 350 mg 467 mg

Úplnýseznampomocnýchlátek, vizbod 6.1.

3. LÉKOVÁFORMA

Potahovanátableta

Popispřípravku:

Astator30 mg:bílé ažtéměřbílé, kulaté,lehcekonvexní, potahovanétabletysezkosenýmihranamio

průměru 9 mm.

Astator60 mg:bílé ažtéměřbílé, oválné, bikonvexnípotahovanétabletyo rozměrech 16 mmx 8,5

mm.

Astator80 mg:bílé ažtéměřbílé bikonvexnípotahované tabletyve tvaru tobolky o rozměrech 18

mmx 9 mm.

4. KLINICKÉÚDAJE

4.1 Terapeutickéindikace

Hypercholesterolemie

Astatorjeindikovánjakodoplněkkdietěkesníženízvýšenéhladinycelkovéhocholesterolu(TC),

LDL-cholesterolu(LDL-C),apolipoproteinuBahladinytriglyceridůudospělých,dospívajícíchadětí

vevěku10letastaršíchsprimárníhypercholesterolemiívčetněfamiliárníhypercholesterolemie

(heterozygotníforma)nebosesmíšenou(kombinovanou)hyperlipidemií(odpovídajícítypuIIanebo

typu IIb podle Fredricksona), pokud dietaajinánefarmakologickáopatřenínebyladostatečněúčinná.

2

AstatorjetéžindikovánkesníženícelkovéhocholesteroluaLDL-cholesteroluudospělých

shomozygotnífamiliárníhypercholesterolemií,jakopřídatnáléčbakdalšíhypolipidemickéterapii

(jakoje LDL aferéza)nebovpřípadech, kdyžtyto léčebné metodynejsoudostupné.

Prevence kardiovaskulárních onemocnění

Prevencekardiovaskulárníchpříhodudospělýchpacientůspředpokládanýmvysokýmrizikemprvní

kardiovaskulárnípříhody(vizbod 5.1),jako doplněkpřiúpravách dalšíchrizikových faktorů.

4.2 Dávkovánía způsob podání

Dávkování

PředzahájenímléčbypřípravkemAstatorbymělmítpacientnaordinovánstandardní

nízkocholesterolovýdietnírežim, kterýbyměldodržovatipo celou dobuléčbypřípravkemAstator.

ÚpravadávkovánínásledujeindividuálněpodlevýchozíchhladinLDL-cholesterolu,vporovnání

scílovýmihladinamiLDL-cholesterolu apodle reakcepacienta naléčbu.

Běžněseléčbazahajujedávkou10mg1xdenně.Úpravadávkováníseprovádísodstupem4týdnů

nebo déle.Maximálnídávkaje 80 mg1x denně.

Primárníhypercholesterolemie a smíšená (kombinovaná)hyperlipidemie

Vevětšiněpřípadůjedávka10mgpřípravkuAstator1xdennědostačující.Terapeutickýúčinekse

objevízpravidlaza2týdnyamaximálníterapeutickýefektbývázpravidladosaženza4týdny.Účinek

je přidlouhodobéterapiistálý.

Heterozygotnífamiliárníhypercholesterolemie

LéčbasezahajujepřípravkemAstator10mgdenně.Dalšíúpravadávkováníjepakindividuálnía

úpravydávkováníbymělybýtprováděnypo4týdnechaždodávky40mgatorvastatinudenně.Poté

můžebýtdávkovánízvýšenoažnamaximálnídávku80mgdenněnebosemůžekombinovat

sekvestrantžlučových kyselinse40 mgatorvastatinu 1x denně.

Homozygotnífamiliárníhypercholesterolemie

Jsou dostupnéjen omezenéúdaje(vizbod 5.1).

Upacientůshomozygotnífamiliárníhypercholesterolemiíjedávkováníatorvastatinu10-80mgdenně

(vizbod5.1).Atorvastatinbysemělpodávatjakopřídatnáléčbakdalšíhypolipidemickéterapii(jako

je LDL aferéza)nebo vpřípadech, kdyžtyto léčebnémetodynejsou dostupné.

Prevencekardiovaskulárních onemocnění

Vprimárněpreventivníchstudiíchbylapoužitadávka10mgdenně.Prodosaženícílovýchhladin

(LDL-)cholesterolu vsouladu sesoučasnýmidoporučenímimůže býtnutné použitívyšších dávek.

Poškozeníledvin

Nenínutné upravovatdávkování(vizbod 4.4).

Poškozeníjater

PřípravekAstatormusíbýtupacientůspoškozenímjaterpoužívánsopatrností(vizbod4.4a5.2).

3

PřípravekAstatorjekontraindikovánupacientůsjaternímonemocněnímvaktivnímstavu(vizbod

4.3).

Použitíustarších pacientů

Účinnostabezpečnostjeupacientůstarších70letpřidoporučenémdávkovánísrovnatelnásostatní

populací.

Dávkováníu dětí

Hypercholesterolémie:

Opodávánídětembymělrozhodnoutaléčbusledovatpouzespecialistasezkušenostmivléčbě

hyperlipidemieudětí,pacientimusejíbýtpravidelněkontrolovániajejichodpověďnaléčbumusíbýt

pravidelně vyhodnocována.

Upacientůvevěku10letastaršíchjedoporučenazahajovacídávkaatorvastatinu10mgdenně

stitracíažna20mgdenně.Titracemábýtprováděnanazákladěindividuálníodpovědiasnášenlivosti

udotyčnéhodětskéhopacienta.Informaceobezpečnostiudětskýchpacientůléčenýchdávkouvyšší

než20 mg, cožodpovídá dávce0,5 mg/kg, jsou omezené.

Sléčbouudětívevěku6-10letjsoupouzemalézkušenosti(vizbod5.1).Atorvastatinneníkléčbě

pacientůmladších 10letindikován.

Jinéfarmaceutické formy/sílymohou býtprotutopopulacipacientů vhodnější.

Způsob podání

PřípravekAstatorsepodáváperorálně.Každádennídávkaatorvastatinusepodávácelánajednou.

Užívánínenízávislé nadennídobě čipříjmu potravy.

4.3 Kontraindikace

PřípravekAstatorje kontraindikován u pacientů:

- s přecitlivělostínaléčivou látku nebo na kteroukolipomocnou látku tohoto přípravku

- sjaternímonemocněnímvaktivnímstavuneboneobjasněnýmpřetrvávajícímzvýšením

sérových transaminázna vícenežtrojnásobeknormálních hodnot

- vtěhotenství,vobdobíkojeníauženvreprodukčnímvěku,kteréneužívajívhodnou

antikoncepci(vizbod 4.6).

4.4 Zvláštníupozorněníazvláštníopatřenípro použití

Vlivnajátra

Jaternítestybymělybýtprovedenypředzahájenímléčbyapravidelněkontroloványvprůběhuléčby

atorvastatinem.Pacientům,ukterýchsezjistíjakékolivznámkynebosymptomyjaterníhopoškození,

bymělybýtprovedenyjaternítesty.Pacienti,ukterýchseobjevízvýšenítransamináz,musíbýt

sledovániaždodobynežsehodnotyopětznormalizují.Pokudpřetrvávajívícenežtrojnásobně

zvýšenéhodnotytransamináz,doporučujesedávkupřípravkuAstatorsnížitneboléčbuukončit(viz

4.8).

Pacienty,kteříkonzumujívelkémnožstvíalkoholua/nebomajívanamnézejaterníonemocnění,je

nutnéléčitpřípravkemAstatorsopatrností.

4

Prevencecévnímozkovépříhodyagresivnímsníženímhladinycholesterolu(StrokePreventionby

Aggressive Reduction in CholesterolLevels, SPARCL)

Vpost-hocanalýzesubtypůcévnímozkovépříhody(CMP)upacientůbezischemickéchoroby

srdeční(ICHS),kteřínedávnoprodělaliCMPnebotransitorníischemickouataku(TIA)bylvyšší

výskythemoragickéCMPupacientůzahajujícíchléčbuatorvastatinem80mgvesrovnáníspacienty

užívajícímiplacebo.Zvýšenérizikoplatízejménaupacientů,kteříprodělalihemoragickouCMPnebo

lakunárníinfarktpředvstupemdostudie.PropacientyshemoragickouCMPnebolakunárním

infarktemvanamnézenenípoměrriziko-přínospřiužíváníatorvastatinu80mgzcelajasnýapřed

zahájenímléčbybymělo býtpečlivě zváženo potenciálníriziko hemoragické CMP (vizbod 5.1).

Vlivna kosternísvalstvo

Atorvastatin,stejnějakoostatnízástupciinhibitorůHMG-CoAreduktázy,můžemítvojedinělých

případechvlivnakosternísvalstvoazpůsobovatmyalgie,myositidyamyopatie,kterémohou

progredovatdorhabdomyolýzy,potenciálněživotohrožujícístavcharakterizovanývýrazně

zvýšenýmihladinamiCK(>desetinásobekhorníhranicenormálníchhodnot),myoglobinémiea

myoglobinurií, která může vyústitvrenálníselhání.

Před zahájenímléčby

Atorvastatinjetřebapředepisovatsopatrnostíupacientůspredisponujícímifaktorypro

rhabdomyolýzu.Předzahájenímléčbystatinyjenutnézměřithladinukreatinfosfokinázy(CK)v

následujícíchpřípadech:

- poškozeníledvin

- hypotyreóza

- osobníneborodinnáanamnéza dědičnéhosvalového onemocnění

- svalová toxicita způsobenástatinynebofibrátyvanamnéze

- jaterníonemocněnívanamnéze a/nebo nadměrná konzumace alkoholu

- upacientůstarších70letjetřebazvážitpotřebuměřenísohledemnapřítomnost

predisponujícíchfaktorůpro rhabdomyolýzu

- situace,kdysemůževyskytnoutzvýšeníplazmatickýchhladin,jako jsouinterakce(vizbod4.5)

a zvláštnípopulacevčetněgenetických subpopulací(vizbod 5.2)

Vtěchtopřípadechjetřebazvážitrizikoléčbyvporovnánísmožnýmpřínosemajedoporučeno

klinické monitorování.

Jsou-lipočátečníhladinyCKvýznamnězvýšené(>5xULN)oprotinormálnímhodnotám,léčbanemá

býtzahájena.

Měřeníkreatinfosfokinázy

Kreatinfosfokinázu(CK)nelzeměřitponamáhavémcvičení,neboexistuje-lijinápravděpodobná

příčinazvýšeníCK–totoztěžujeinterpretacihodnot.Jsou-lihladinyCKvýznamnězvýšené(>5x

ULN)oprotinormálnímhodnotám,mělybybýtpropotvrzenívýsledkůpřeměřenyběhemdalších5-7

dnů.

Běhemléčby

- Pacientmusíokamžitěoznámitbolestsvalů,křečeneboslabost,zvláštěje-liprovázena

malátnostíahorečkou.

- Objeví-lisetytosymptomyběhemléčbyatorvastatinem,jetřebapacientovizměřithladinyCK.

Jsou-lihladinyCKvýznamně zvýšené (> 5x ULN),jetřeba léčbupřerušit.

- Jsou-lisvalovépříznakyvážnéajsouobtěžující,jevodnézvážitukončeníléčby,ikdyžhladiny

CKjsou nižšínež5xULN.

- Jsou-lisymptomyodstraněnyahladinyCKsevrátíknormě,jemožnézvážitdalšípodání

5

atorvastatinu nebojinéhostatinu, přinejnižšíchdávkách a pod pečlivýmdohledem.

- Léčbuatorvastatinemjenutnépřerušit,objeví-lisevýznamnézvýšeníhladinCK(>10xULN),

neboje-lidiagnostikovánapříp.předpokládána rhabdomyolýza.

Současná léčbas jinýmiléčivýmipřípravky

Rizikorhabdomyolýzypřiužíváníatorvastatinujezvýšenépřisoučasnémpodáváníurčitýchléků,

kterémohouzvyšovatplazmatickoukoncentraciatorvastatinu,jakojsousilníinhibitořiCYP3A4nebo

transportníproteiny(např.cyklosporin,telitromycin,klaritromycin,delavirdin,stiripentol,

ketokonazol,vorikonazol,itrakonazol,posakonazolainhibitoryHIVproteázyvčetněritonaviru,

lopinaviru,atazanaviru,indinaviru,darunaviruatd).Rizikomyopatiemůžebýtrovněžzvýšeno

současnýmužívánímgemfibroziluajinýchfibrátů,erytromycinu,niacinuaezetimibu.Je-litomožné,

mělybybýtnamísto těchtoléků zváženyalternativní(ne-interaktivní)typyléčby.

Vpřípadech,kdyjesoučasnépodávánítěchtolékůsatorvastatinemnezbytné,mělbybýtpečlivě

zváženpoměrriziko/přínossouběžnéléčby.Pokudpacientiužívajíléky,kterézvyšujíplazmatickou

koncentraciatorvastatinu,jsoudoporučenynižšímaximálnídávkyatorvastatinu.Vpřípaděsilných

inhibitorůCYP3A4,jetřebanavíczvážitpoužitínižšípočátečnídávkyatorvastatinuadoporučujese

odpovídajícíklinické monitorovánítěchto pacientů (vizbod 4.5).

Současnépodáváníatorvastatinuakyselinyfusidovésenedoporučuje,protojeběhemléčbykyselinou

fusidovou třebazvážitdočasnévysazeníatorvastatinu (vizbod 4.5).

Intersticiálníplicníonemocnění

Vsouvislostisužívánímstatinůbylyhlášenyvýjimečnépřípadyintersticiálníhoplicníhoonemocnění,

zvláštěpřidlouhodobéterapiistatiny(vizbod4.8).Mezinejčastějšíprojevytohotoonemocněnípatří:

dyspnoe,neproduktivníkašelazhoršenícelkovéhostavu(únava,ztrátahmotnostiahorečka).Terapie

statinymusíbýtupacientapřerušenapřipodezřenínavznikintersticiálníhoplicníhoonemocněníu

pacienta.

Použitíudětí

Údaje obezpečnostiléčbyve vztahu kvývojidětínebylystanoveny(vizbod 4.8).

Diabetesmellitus

Některédůkazynaznačují,žestatinyzvyšujíhladinuglukózyvkrviauněkterýchpacientůsrizikem

vznikudiabetu,mohouvyvolathyperglykemii,kterájižvyžadujediabetologickoupéči.Totoriziko

všaknepřevažujenadprospěchemléčbystatiny-redukcíkardiovaskulárníhorizikaaneníprotodůvod

proukončeníléčbystatiny.Pacientisezvýšenýmrizikemprovznikdiabetu(glukózanalačno5,6až

6,9mmol/l,BMI30kg/m 2 ,zvýšenítriglyceridůvkrvi,hypertenze)majíbýtklinickyabiochemicky

monitorovánivsouladusnárodnímidoporučeními.

Pomocnélátky

PřípravekAstatorobsahujelaktosu.Pacientisevzácnýmidědičnýmiporuchamiintolerancegalaktosy,

dědičnouinsuficiencílaktasynebomalabsorbceglukosy-galaktosybynemělitentoléčivýpřípravek

užívat.

4.5 Interakce sjinýmiléčivýmipřípravkya jinéformy interakce

Vlivsoučasněpodávaných léčivých přípravků na atorvastatin

AtorvastatinjemetabolizováncytochromemP4503A4(CYP3A4)ajesubstrátemtransportních

proteinů,např.transportéruOATP1B1jaterníbuňky.Současnépodáváníléčivýchpřípravků,které

jsouinhibitoryCYP3A4nebotransportníchproteinůmůževéstkezvýšenýmplazmatickým

6

koncentracímatorvastatinuazvýšenémurizikumyopatie.Rizikosemůžezvýšittaképřisoučasném

podáváníatorvastatinusjinýmiléčivýmipřípravky,kterémajíschopnostvyvolatmyopatii,jakojsou

fibrátya ezetimib (vizbod4.4).

InhibitoryCYP3A4

UsilnýchinhibitorůCYP3A4seukázalo,ževedoukvýraznémuzvýšeníkoncentracíatorvastatinu

(vizTabulka1ainformacepodní).Pokudjetomožné,jetřebasevyhnoutsoučasnémupodání

silnýchinhibitorůCYP3A4(např.cyklosporin,telitromycin,klaritromycin,delavirdin,stiripentol,

ketokonazol,vorikonazol,itrakonazol,posakonazolainhibitorůHIVproteázvčetněritonaviru,

lopinaviru,atazanaviru,indinaviru,darunaviru,atd.).Vpřípadech,kdysenelzevyhnoutsouběžnému

podánítěchtolékůsatorvastatinem,jetřebazvážitpoužitínižšíchpočátečníchimaximálníchdávek

atorvastatinu a doporučujeseodpovídajícíklinické sledovánípacienta(vizTabulka 1).

StředněsilníinhibitořiCYP3A4(např.erytromycin,diltiazem,verapamilaflukonazol)mohouzvýšit

plazmatickéhladinyatorvastatinu(vizTabulka1).Zvýšenérizikomyopatiebylopozorovánopřiužití

erytromycinuvkombinacisestatiny.Interakčnístudiehodnotícívlivamiodaronuneboverapamiluna

atorvastatinnebylyprovedeny.Jakamiodaron,takverapamiljsouznámíinhibitořiaktivityCYP3A4a

souběžnépodávánísatorvastatinemmůževéstkezvýšenéexpoziciatorvastatinu.Jeprototřebazvážit

použitínižšíchmaximálníchdávekatorvastatinuapřisoučasnémužívánístředněsilnýchinhibitorů

CYP3A4sedoporučujeodpovídajícíklinickésledovánípacientů.Odpovídajícíklinickésledováníse

doporučuje po zahájeníléčbynebo po následné úpravědávkyinhibitoru.

Induktory CYP3A4

SoučasnépodáváníatorvastatinusinduktorycytochromuP4503A(např.efavirenz,rifampicin,

třezalkatečkovaná)můževéstkproměnlivýmsníženímplazmatickýchkoncentracíatorvastatinu.

Sohledemnaduálnímechanizmusinterakcerifampicinu(indukcecytochromuP4503Aainhibice

transportéruOATP1B1jaterníbuňky),sedoporučujepřisouběžnémpodáváníatorvastatinu

srifampicinempodáníobouléčivýchpřípravkůsoučasně,protožepodáníatorvastatinuopožděněza

podánímrifampicinumůžebýtspojenosvýznamnýmsníženímplazmatickýchkoncentrací

atorvastatinu.Vlivrifampicinunakoncentraceatorvastatinuvhepatocytechvšakneníznámapokud

senelze vyhnoutsoučasnému podávání, musíbýtpacientipečlivě sledovánizhlediska účinnosti.

Inhibitorytransportníchproteinů

Inhibitorytransportníchproteinů(např.cyklosporin)mohouzvýšitsystémovouexpoziciatorvastatinu

(vizTabulka1).Vlivinhibicetransportérůjaterníbuňkynakoncentraceatorvastatinuvhepatocytech

neníznám.Pokudsenelzesoučasnémupodávánívyhnout,doporučujesesníženídávkyaklinické

sledováníúčinnosti(vizTabulka 1).

Gemfibrozil/fibráty

Použitífibrátůsamotnýchjeobčasspojovánosmyopatií,včetněrhabdomyolýzy.Rizikomyopatie

můžebýtvyššípřisoučasnémužívánífibrátůaatorvastatinu.Pokudsenelzesoučasnémupodávání

vyhnout,musíseužívatnejnižšíterapeutickyúčinnédávkyapacientimusíbýtodpovídajícím

způsobemsledováni(vizbod 4.4).

Ezetimib

Podávánísamotnéhoezetimibujespojovánosmyopatií,včetněrhabdomyolýzy.Rizikomyopatie

můžebýtvyššípřisoučasnémužíváníezetimibuaatorvastatinu.Doporučujeseodpovídajícíklinické

sledovánípacientů.

Kolestipol

7

Plazmatickákoncentraceatorvastatinuajehoaktivníchmetabolitůbylasníženapřisoučasnémužívání

atorvastatinuakolestipolu(asio25%),přičemžhypolipidemickýúčinekbylpřisouběžnémpodání

vyššínežu každého přípravku samostatně.

Kyselinafusidová

Interakčnístudiesatorvastatinemakyselinoufusidovounebylyprovedeny.Stejnějakoujiných

statinůbylapřisoučasnémpodáníatorvastatinuakyselinyfusidovévesledovánípouvedenínatrh

hlášenamyopatie,včetněrhabdomyolýzy.Mechanizmusinterakceneníznám.Pacientimusíbýt

pečlivě sledovániamůže býtvhodné dočasné vysazeníléčbyatorvastatinem.

Vlivatorvastatinu nasoučasněpodávanéléčivé přípravky

Digoxin

Současnéopakovanéužívánídigoxinuaatorvastatinuvdávce10mg,mírnězvýšiloplazmatickou

koncentracidigoxinuvrovnovážnémstavu.Pacientyléčenédigoxinemjenutnéodpovídajícím

způsobemsledovat.

Perorálníkontraceptiva

Současnéužíváníatorvastatinuaperorálníchkontraceptivvedekezvýšeníplazmatickékoncentrace

norethisteronua ethinylestradiolu.

Warfarin

Upacientů dlouhodobě léčených warfarinemzpůsobilo vklinické studiisouběžné podáníatorvastatinu

vdávce80mgdenněswarfarinemmalésníženíprotrombinovéhočasuo1,7sekundběhemprvních4

dnůdávkování,cožsevrátiloknormáludo15dnůléčbyatorvastatinem.Ačkolibylyhlášenyjen

velmivzácnépřípadyklinickyvýznamnýchantikoagulačníchinterakcí,jetřebaupacientů,kteří

užívajíkumarinováantikoagulancia,stanovitprotrombinovýčaspředzahájenímléčbyatorvastatinem

apravidelněvčasnéfáziléčbyseujistit,ženedocházíkvýkyvůmprotrombinovéhočasu.Jakmileje

dosaženostabilníhoprotrombinovéhočasu,můžebýtprotrombinovýčassledovánvintervalech

obvykledoporučovanýchupacientůnakumarinovýchantikoagulanciích.Jestližedojdekezměně

dávkyatorvastatinunebokjehovysazení,jetřebazopakovatstejnýpostup.Léčbaatorvastatinem

nebylaspojenaskrvácenímnebozměnamiprotrombinovéhočasuupacientů,kteříneužívali

antikoagulancia.

Tabulka 1:Vlivsoučasně podávaných léčivých přípravků na farmakokinetiku atorvastatinu

Současně užívanýléčivý

přípraveka dávkovýrežim Atorvastatin

Dávka (mg) Změna

& Klinické doporučení #

Tipranavir500 mgBID/

Ritonavir200 mgBID,

8 dnů (14. až21. den) 40 mg1. den,

10 mg20. den ↑ 9,4 krát Vpřípadech, kdejesoučasné

podánís atorvastatinem

nezbytné, nepřekračovatdávku

10 mgatorvastatinu denně.

Doporučujeseklinické sledování

těchto pacientů. Cyklosporin 5,2 mg/kg/den,

stabilnídávka 10 mgOD

28 dnů ↑ 8,7 krát

Lopinavir400 mgBID/

Ritonavir100 mgBID,

14 dnů 20 mgOD

4 dny ↑ 5,9 krát Vpřípadech, kdejesoučasné

podánís atorvastatinem

nezbytné, se doporučujínižší

udržovacídávkyatorvastatinu.

Připřekročenídávky20mg

atorvastatinu sedoporučuje Klaritromycin 500 mgBID,

9 dnů 80 mgOD

8 dnů ↑ 4,4 krát

8

klinické sledovánítěchto

pacientů.

Sachinavir400 mgBID/

Ritonavir(300 mgBIDod5.-

7. dne, zvýšenína 400 mgBID

8. den), 5.až18. den, 30 min

po podáníatorvastatinu 40 mgOD

4 dny ↑ 3,9 krát Vpřípadech, kdejesoučasné

podánís atorvastatinem

nezbytné, se doporučujínižší

udržovacídávkyatorvastatinu.

Připřekročenídávky40mg

atorvastatinu sedoporučuje

klinické sledovánítěchto

pacientů. Darunavir300 mgBID/

Ritonavir100 mgBID, 9 dnů 10 mgOD

4 dny ↑ 3,3 krát

Itrakonazol200 mgOD,

4 dny 40 mgSD ↑ 3,3 krát

Fosamprenavir700 mgBID/

Ritonavir100 mgBID,

14 dnů 10 mgOD

4 dny ↑ 2,5 krát

Fosamprenavir1400 mgBID,

14 dnů 10 mgOD

4 dny ↑ 2,3 krát

Nelfinavir1250 mgBID,

14 dnů 10 mgOD

28 dny ↑ 1,7 krát^Žádnézvláštnídoporučení.

Grapefruitová šťáva, 240 ml

OD* 40 mg, SD ↑ 37% Současné podánívelkého

množstvígrapefruitové šťávya

atorvastatinu senedoporučuje.

Diltiazem240 mgOD, 28dnů40 mg, SD ↑ 51% Po zahajovacídávcenebo

úpravě dávkydiltiazemu se

doporučuje odpovídající

klinické sledovánítěchto

pacientů.

Erytromycin 500 mgQID,

7 dnů 10 mg, SD ↑ 33%^ Doporučujesenižšímaximální

dávka aklinické sledování

těchto pacientů.

Amlodipin 10 mg, SD 80 mg, SD ↑ 18% Žádnézvláštnídoporučení.

Cimetidine 300 mgQID,

2 týdny 10 mgOD

4 týdny ↓ méněnež

1%^ Žádnézvláštnídoporučení.

Antacida,suspenze hydroxidů

hořečnatých ahlinitých, 30ml

QID,

2 týdny 10 mgOD

4 týdny ↓ 35%^ Žádnézvláštnídoporučení.

Efavirenz600 mgOD, 14 dnů10 mg

3 dny ↓ 41% Žádnézvláštnídoporučení.

Rifampicin 600 mgOD, 7dnů

(současně podávaný) 40 mgSD ↑ 30% Jestliže se nelze vyhnout

současnému podání, doporučuje

sesimultánnípodání

atorvastatinu s rifampicinems

klinickýmsledováním. Rifampicin 600 mgOD, 5dnů

(oddělené dávky) 40 mgSD ↓ 80%

Gemfibrozil600 mgBID,

7 dnů 40 mgSD ↑ 35% Doporučujesenižšízahajovací

dávka aklinické sledování

těchto pacientů.

Fenofibrát160 mgOD,

7 dnů 40 mgSD ↑ 3% Doporučujesenižšízahajovací

dávka aklinické sledování

těchto pacientů.

& Údajuvedenýjakoxkrátznamenázměnupoměrumezisoučasnýmpodánímsatorvastatinema

samotnýmatorvastatinem(tj.,1krát=bezezměny).Údajuvedenýjako%znamená%rozdíl

vztaženýksamotnému atorvastatinu(tj.,0%= beze změny).

9

Vizbody4.4 a 4.5 zhlediska klinické významnosti.

*Obsahujejednunebodvěsložky,kteréinhibujíCYP3A4amohouzvýšitplazmatické

koncentraceléčivýchpřípravkůmetabolizovanýchCYP3A4.Příjemjedné240mlsklenice

grapefruitovéšťávymátakézanásledeksníženíAUCo20,4%zdůvoduortohydroxy

metabolitu.Velkémnožstvígrapefruitovéšťávy(vícenež1,2ldenněpodobu5dnů)zvýšilo

AUCatorvastatinu 2,5 kráta AUCléčiva (atorvastatinu a metabolitů).

^Celkové ekvivalentnípůsobeníatorvastatinu

Zvýšeníje označeno “↑”, snížení“↓”

OD=jednou denně;SD=jednotlivá dávka;BID= dvakrátdenně;QID= čtyřikrátdenně

Tabulka 2:Vlivatorvastatinu na farmakokinetiku současně podaných léčivých přípravků

Atorvastatin a

dávkovýrežim Současně podanýléčivýpřípravek

Léčivýpřípravek/Dávka (mg) Změna

& Klinické doporučení

80 mgOD

10 dnů Digoxin 0,25 mgOD, 20 dnů ↑ 15% Pacienti, kteříužívajídigoxin,

musíbýtodpovídajícím

způsobemsledováni.

40 mgOD

22 dnů Perorálníkontraceptiva OD,

2 měsíce

-norethindron 1 mg

-ethinylestradiol35 μg ↑ 28%

↑ 19% Žádnézvláštnídoporučení.

80 mgOD

15 dnů * Fenazon, 600 mgSD ↑ 3% Žádnézvláštnídoporučení.

& Údajuvedenýjako%změnyznamená%rozdílvztaženýksamotnémuatorvastatinu(tj.,0%=

beze změny).

*Současnépodánívícedávekatorvastatinuafenazonuukázalomalýnebonedetekovatelnývlivna

clearancefenazonu.

Zvýšeníje označeno “↑”, snížení“↓”

OD=jednou denně;SD=jednotlivá dávka

Pediatrická populace

Studielékovýchinterakcíbylyprovedenypouzeudospělých.Rozsahinterakcíudětsképopulacenení

znám.Výšeuvedenéinterakceudospělýchaupozorněnívbodu4.4jetřebavzítvúvahuipřiléčbě

dětí.

4.6 Těhotenstvía kojení

Ženyvreprodukčnímvěku

Ženyvreprodukčnímvěku musíběhemléčbypoužívatvhodnou kontracepci(vizbod 4.3).

Těhotenství

PřípravekAstatorjevtěhotenstvíkontraindikován(vizbod4.3).Bezpečnostutěhotnýchžennebyla

stanovena.Utěhotnýchžennebylyprovedenyžádnékontrolovanéklinickéstudiesatorvastatinem.

VzácněbylyhlášenyvrozenéanomáliepointrauterinníexpoziciinhibitoryHMG-CoAreduktázy.

Studie u zvířatukázalyreprodukčnítoxicitu (vizbod 5.3).

Léčbamatkyatorvastatinemmůžeuplodusnížithladinymevalonátu,cožjeprekurzorbiosyntézy

cholesterolu.Aterosklerózajechronickýprocesavysazeníléčivýchpřípravků,kterésnižujíhladinu

lipidů,byběhemtěhotenstvímělomítzpravidlamalýdopadnadlouhodobérizikospojenésprimární

hypercholesterolémií.

10

ZtěchtodůvodůsepřípravekAstatornesmíužívatutěhotnýchženaužen,kterésesnažíotěhotnět

nebomohoubýttěhotné.LéčbapřípravkemAstatormusíbýtpozastavenaběhemtěhotenstvínebodo

doby, nežseprokáže, že ženanenítěhotná(vizbod 4.3).

Kojení

Neníznámo,zdajsouatorvastatinnebojehometabolityvylučoványdomateřskéhomléka.Upotkanů,

jsouplazmatickékoncentraceatorvastatinuajehoaktivníchmetabolitůstejnéjakovmléce(vizbod

5.3).Vzhledemkmožnýmvážnýmnežádoucímúčinkůmnesmíženy,kteréužívajípřípravekAstator

kojitsvé děti(vizdob 4.3).Atorvastatinje běhemkojeníkontraindikován (vizbod 4.3).

Fertilita

Vestudiích nazvířatech nemělatorvastatin vlivnafertilitu mužů a žen (vizbod 5.3).

4.7 Účinky na schopnostřídita obsluhovatstroje

PřípravekAstatormá zanedbatelnývlivna schopnostříditnebo obsluhovatstroje.

4.8 Nežádoucíúčinky

Vdatabáziplacebemkontrolovanýchklinickýchstudiísatorvastatinemzahrnující16066pacientů

léčenýchvprůměru53týdnů(8755atorvastatinvs.7311placebo),ukončiloléčbuatorvastatinem

kvůlinežádoucímúčinkům5,2%pacientů ve srovnánís4%užívajících placebo.

Nazákladědatzískanýchzklinickýchstudiíasledovánípouvedenípřípravkunatrhbylstanoven

profilnežádoucíchúčinků přípravku Astatorvnásledujícímpřehledu.

Uvedenyjsoupodleodhadovanéfrekvence:časté(≥1/100,<1/10);méněčasté(≥1/1000,<1/100);

vzácné (≥1/10000,<1/1000);velmivzácné (≤1/10000).

Infekcea infestace

Časté:nasofaryngitida

Poruchykrve alymfatického systému

Vzácné:trombocytopenie

Poruchyimunitníhosystému

Časté:alergické reakce

Velmivzácné:anafylaxie

Poruchymetabolizmu a výživy

Časté:hyperglykemie

Méněčasté:hypoglykemie, nárůsttělesné hmotnosti, anorexie

Psychiatrické poruchy

Méněčasté:nočnímůry, nespavost

Poruchynervového systému

Časté:bolesthlavy

Méněčasté:závrať, parestézie, hypestézie,dysgeuzie, amnézie

Velmivzácné:periferníneuropatie

Poruchyoka

Méněčasté:rozmazanévidění

11

Vzácné:poruchyzraku

Poruchyuchaa labyrintu

Méněčasté:tinitus

Velmivzácné:ztráta sluchu.

Respirační, hrudnía mediastinálníporuchy

Časté:faryngolaryngeálníbolest, epistaxe

Gastrointestinálníporuchy

Časté:zácpa,nadýmání, dyspepsie, nausea, průjem

Méněčasté:zvracení,bolestbřicha vhornía dolníčásti, říhání, pankreatitida

Poruchyjatera žlučových cest

Méněčasté:hepatitida

Vzácné:cholestáza

Velmivzácné:jaterníselhání

Poruchykůže apodkožnítkáně

Méněčasté:kopřivka, kožnívyrážka, pruritus,alopecie

Vzácné:angioneurotickýedém,bulóznídermatitidavčetněerythemamultiforme,Stevens-Johnsnova

syndromu a toxické epidermálnínekrolýzy

Poruchysvalové akosternísoustavya pojivové tkáně

Časté:myalgie, artralgie, bolestkončetin,svalové křeče, otokykloubů, bolestzad

Méněčasté:bolestza krkem, svalová únava

Vzácné:myopatie, myositida, rhabdomyolýza, tendinopatie, někdykomplikovanárupturou

Poruchyreprodukčního systému a prsu

Velmivzácné:gynekomastie

Celkové poruchya reakcevmístěaplikace

Méněčasté:malátnost,astenie, bolestna hrudi,periferníotok, únava, horečka

Vyšetření

Časté:abnormalityjaterních testů, zvýšená hladina kreatinfosfokinázy

Méněčasté:nálezbílých krvinekvmoči

StejnějakoujinýchinhibitorůHMG-CoAreduktázybylupacientůléčenýchatorvastatinem

pozorovánvzestuptransaminázvséru.Tytozměnybylyobvyklemírné,přechodnéanevyžadovaly

přerušeníléčby.Klinickyvýznamnézvýšení(vícenežtrojnásobeknormálníchhodnot)sérových

transaminázsevyskytlou0,8%pacientůléčenýchatorvastatinem.Totozvýšeníjezávislénadávcea

u všech pacientů byloreverzibilní.

Zvýšenísérovékreatinfosfokinázy(CK)navícenežnatrojnásobeknormálníchhodnotsevklinických

studiíchvyskytlopřiléčběatorvastatinemu2,5%pacientů,cožbyloobdobnéjakoujinýchinhibitorů

HMG-CoAreduktázy.Hodnoty,kterébylyvyššíneždesetinásobeknormálníchhodnot,sevyskytlyu

0,4%pacientů léčených atorvastatinem(vizbod 4.4).

Skupinové účinky

- Sexuálnídysfunkce

- Deprese

- Výjimečnépřípadyintersticiálníhoonemocněníplic,předevšímpřidlouhodobéterapii(vizbod

4.4)

12

- Diabetesmellitus:frekvencevýskytubudezávisetnapřítomnostineboabsencirizikových

faktorů(glukózanalačno≥5,6mmol/l,BMI30kg/m 2 ,zvýšenítriglyceridůvkrvi,hypertenze

vanamnéze)

Pediatrická populace

Databázeklinickébezpečnostizahrnujeúdajeobezpečnostiu249dětskýchpacientů,kterýmbyl

podávánatorvastatin,znichž7pacientůbylomladších6let,14pacientůbylovevěku6-9leta228

pacientůbylo ve věku 10-17 let.

Poruchynervového systému

Časté:bolesthlavy

Gastrointestinálníporuchy

Časté:bolestbřicha

Vyšetření

Časté:zvýšeníalaninaminotransferázy, zvýšenísérovékreatinfosfokinázy

Nazákladědostupnýchúdajůseudětíočekávajístejnéčetnosti,typazávažnostnežádoucíchúčinků

jako u dospělých. O dlouhodobé bezpečnostiudětíje vsoučasnostipouze omezenémnožstvíúdajů.

4.9 Předávkování

Zvláštníléčbapřipředávkováníatorvastatinemneexistuje.Pokuddojdekpředávkování,jetřeba

pacientaléčitsymptomatickyavpřípaděpotřebypoužítpodpůrnouléčbu.Jetřebamonitorovatjaterní

testyaCKvkrevnímséru.Jelikožseatorvastatinvýrazněváženaplazmaticképroteiny,nemáléčba

hemodialýzou pro urychlenívyloučeníatorvastatinu význam.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutickáskupina:Léčivaovlivňujícíhladinulipidů,inhibitoryHMG-CoAreduktázy,

C10AA05

AtorvastatinjeselektivnímakompetitivníminhibitoremHMG-CoAreduktázy.Tentoenzym

katalyzujepřeměnuz3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-koenzymuAnamevalonát,cožjeprekurzor

sterolůvčetněcholesterolu.VjátrechjsoutriglyceridyacholesterolzabudoványdoVLDLaplazmou

jsoutransportoványdoperiferníchtkání.Lipoproteinyonízkéhustotě(LDL),vzniklézVLDL,jsou

katabolizoványprimárně vysoce afinitnímiLDL receptory.

AtorvastatinsnižujehladinycholesterolualipoproteinůvplazměinhibicíHMG-CoAreduktázya

inhibicísyntézycholesteroluvjátrechazvyšujepočetjaterníchLDLreceptorůnabuněčnémpovrchu,

a tímje urychlena absorpcea katabolismus LDL.

AtorvastatinsnižujetvorbuLDLapočetLDLčástic.Zapříčiňujevýraznéatrvalézvýšeníaktivity

LDLreceptorů,spojenésvýhodnýmizměnamikvalitycirkulujícíchLDLčástic.Atorvastatinúčinně

snižujehladinyLDL-cholesteroluupacientůshomozygotnífamiliárníhypercholesterolemií,cožje

populacepacientů, která obvykle nereaguje na hypolipidemickou léčbu.

Vklinickéstudiisledujícívlivdávkynaúčinnostléčbybyloprokázáno,žeatorvastatinsnížilhladiny

celkovéhocholesterolu(o30-46%),LDL-cholesterolu(o41-61%),apolipoproteinuB(o34-50%)a

triglyceridů(o14-33%),přičemžsoučasněvyvolávávevariabilnímířezvýšeníHDL-cholesterolua

apolipoproteinuA1.Tytovýsledkybylyzjištěnyupacientůsheterozygotnífamiliární

13

hypercholesterolemií,nefamiliárnímiformamihypercholesterolemieasmíšenýmihyperlipidemiemi

včetně pacientůsnon-inzulin dependentnímdiabetesmellitus.

Byloprokázáno,žesníženícelkovéhocholesterolu,LDL-cholesteroluaapolipoproteinuBsnižuje

riziko kardiovaskulárních příhoda kardiovaskulárnímortality.

Homozygotnífamiliárníhypercholesterolémie

Vmulticentrickéosmitýdenníotevřenéstudiipoužitízesoucitusvolitelnoufázíprodlouženírůzné

délkybylozahrnuto335pacientů,89znichbyloidentifikovánojakopacientishomozygotní

familiárníhypercholesterolémií.Ztěchto89pacientů,byloprůměrnépercentuálnísníženíLDL-Casi

20%. Atorvastatin bylpodáván vdávkách až80 mg/den.

Ateroskleróza

VestudiiREVERSAL(ReversingAtherosclerosiswithAggressiveLipid-LoweringStudy)sehodnotil

efektintenzivníhypolipidemickéléčbypomocíatorvastatinu80mgastandardníhypolipidemické

léčbypomocípravastatinu40mgnaaterosklerózukoronárnícharteriípomocíIVUS(intravascular

ultrasound)běhemangiografieupacientůsICHS.Vtomtorandomizovaném,dvojitězaslepeném,

multicentrickém,kontrolovanémklinickémhodnoceníbylIVUSprovedenpřizahájeníapotépo18

měsících,asiceu502pacientů.Veskupiněsatorvastatinem(n=253)nebylazjištěnažádnáprogrese

aterosklerózy.

Střednízměnacelkového objemu ateromu (primárníkritériumklinického hodnocení)oprotizákladním

hodnotám,vyjádřenávprocentech,činila-0,4%(p=0,98)veskupiněsatorvastatinema+2,7%

(p=0,001)veskupiněspravastatinem(n=249).Vporovnáníspravastatinembylyúčinkyatorvastatinu

statistickyvýznamné(p=0,02).Účinekintenzivníhosnižováníhladinylipidůnakardiovaskulární

cílovéukazatele(např.potřebarevaskularizace,nefatálníIM,koronárnísmrt)nebylvrámcitohoto

klinického hodnocenízkoumán.

VeskupiněsatorvastatinembylahladinaLDL-Csníženanastředníhodnotu2,04mmol/l0,8(78,9

mg/dl30)oprotizákladníhladině3,89mmol/l0,7(150mg/dl28)aveskupiněspravastatinem

bylahladinaLDL-Csníženanastředníhodnotu2,85mmol/l0,7(110mg/dl26)oprotizákladní

hladině3,89mmol/l0,7(150mg/dl26)(p<0,0001).Atorvastatinrovněžvedlkestatisticky

významnémusníženístředníhodnotyTCo34,1%(pravastatin:-18,4%,p<0,0001),středníchhladin

TGo20%(pravastatin:-6,8%,p<0,0009)astředníhladinyapolipoproteinuBo39,1%(pravastatin:

-22,0%,p<0,0001).AtorvastatinvedlknárůstustředníhladinyHDL-Co2,9%(pravastatin:+5,6%,

p=NS).VeskupiněsatorvastatinembylzjištěnstřednípoklesCRPo36,4%,vporovnánísesnížením

o 5,2%ve skupině spravastatinem(p<0,0001).

Výsledkytohotoklinickéhohodnoceníbylyzískánypřipoužitídávky80mg.Nelzejetudíž

extrapolovatnasílu nižšíchdávek.

Profilybezpečnostiasnášenlivostibylyu obouléčebných skupin srovnatelné.

Vtétostudiinebylzkoumánvlivintenzivníhosnižovánílipidůnakardiovaskulárnímortalitua

morbiditu.Protoneníznámýklinickývýznamtěchtouvedenýchvýsledkůsohledemnaprimárnía

sekundárníprevencikardiovaskulárních příhod.

Akutníkoronárnísyndrom

VestudiiMIRACLbylhodnocenatorvastatin80mgu3086pacientů(atorvastatinn=1538,placebo

n=1548)sakutnímkoronárnímsyndromem(non-Qinfarktmyokardunebonestabilníangina

pectoris).Léčbabylazahájenavakutnífázipopřijetídonemocniceatrvalapodobu16týdnů.Léčba

atorvastatinem80mg/denprodloužiladobudoprojevenísekombinovanéhoprimárníhocílového

ukazatele(definovanéhojakoúmrtízevšechpříčin,nefatálníIM,resuscitovanásrdečnízástavanebo

14

anginapectoris sprokázanouischémiímyokarduvyžadujícíhospitalizaci)ukazujícínasníženírizikao

16%(p=0,048).Ktomupřispělopředevším26%sníženíopakovanýchhospitalizacíproanginu

pectorissprokázanoumyokardiálníischemií(p=0,018).Dalšísekundárnícílovéukazatelenedosáhly

statistické významnosti(celkově:placebo22,2%, atorvastatin 22,4%).

Bezpečnostníprofilatorvastatinu ve studiiMIRACL bylvsouladu spopisemvbodě 4.8.

Prevence kardiovaskulárních onemocnění

ÚčinekatorvastatinunafatálníanefatálníICHSbylhodnocenvrandomizované,dvojitězaslepené,

placebemkontrolovanéstudiiAnglo-ScandinavianCardiacOutcomesTrialLipidLoweringArm

(ASCOT-LLA).Pacientibylihypertonicivevěku40-79let,bezpředchozíhoinfarktumyokardunebo

léčenéanginypectorisashladinamiTC≤6,5mmol/l(251mg/dl).Všichnipacientimělialespoň3

předemdefinovanékardiovaskulárnírizikovéfaktory:mužsképohlaví,věk≥55let,kouření,diabetes,

pozitivnírodinnáanamnézaICHSupříbuzných1.stupně,TC:HDL-C>6,ischemickáchoroba

dolníchkončetin,hypertrofielevékomory,předchozícerebrovaskulárnípříhoda,specifické

abnormalitynaEKG,proteinurie/albuminurie.Neuvšechpacientůbyloodhadovanérizikoprvní

kardiovaskulárnípříhodypovažováno za vysoké.

Pacientibyliléčeniantihypertenzníterapií(buďrežimemzaloženýmna amlodipinu nebo naatenololu)

a buďatorvastatinem10 mgdenně(n=5168)neboplacebem(n=5137).

Absolutnía relativnísníženírizika pomocíatorvastatinu bylo následující:

Příhoda Relativnípokles

rizika (%) Početpříhod

(atorvastatin

vs. placebo) Absolutní

poklesrizika 1

(%)

p-hodnota

FatálníICHS nebo nefatálníIM

Celkové kardiovaskulární

příhodya revaskularizace

Celkové koronárnípříhody 36%

20%

29% 100 vs. 154

389 vs. 483

178 vs 247 1,1%

1,9%

1,4% 0,0005

0,0008

0,0006

Založeno narozdílu příhod které se vyskytlyvprůběhu sledování3,3 roku.

ICHS = ischemická choroba srdeční;IM =infarktmyokardu.

Celkovámortalitaakardiovaskulárnímortalitanebylysignifikantněsníženy(185vs.212příhod,

p=0,17 a 74 vs. 82 příhod,p=0,51). Vanalýze podskupin založenénapohlaví(81%mužů a 19%žen)

bylomožnosledovatprospěšnýúčinekzpoužitíatorvastatinuumužů,alenemohlbýtstanovenužen

pravděpodobněvdůsledkumaléhopočtupříhodvžensképodskupině.Celkováakardiovaskulární

mortalitabylyčíselněvyššíužen(38vs.30a17vs.12),alenedosáhlystatistickévýznamnosti.Byla

nalezenastatistickyvýznamnáinterakcevzávislostinapoužitéantihypertenzníterapii.Primární

cílovýukazatel(fatálníICHSanefatálníIM)bylsignifikantněsníženatorvastatinemupacientů

léčenýchamlodipinem(HR0,47(0,32-0,69),p =0,00008), alenikoliupacientůléčenýchatenololem

(HR0,83 (0,59-1,17), p=0,287).

Účinekatorvastatinunafatálníanefatálníkardiovaskulárníonemocněníbyltéžhodnocen

vrandomizované,dvojitězaslepené,multicentrické,placebemkontrolovanéstudii„Collaborative

AtorvastatinDiabetesStudy“(CARDS)upacientůsdiabetemII.typu,vevěku40-75let,bez

kardiovaskulárníhoonemocněnívanamnézeasLDL-C≤4,14mmol/l(160mg/dl)aTG≤6,78

mmol/l(600mg/dl).Všichnipacientimělipřítomenalespoňjedenznásledujícíchrizikovýchfaktorů:

hypertenze, kouření,retinopatie, mikroalbuminurie amakrolabuminurie.

Pacientibyliléčenibuďatorvastatinem10mgdenně(n=1428)neboplacebem(n=1410),medián

dobysledováníbyl3,9 let.

Absolutnía relativnísníženírizika pomocíatorvastatinu bylynásledující:

15

Příhoda Relativní

pokles

rizika (%) Početpříhod

(atorvastatin vs

placebo) Absolutní

poklesrizika 1

(%)

p-hodnota

Závažné kardiovaskulárnípříhody

(fatálnía nefatálníAIM, němýIM,

náhlásrdečnísmrt, nestabilní

angina pectoris, CABG, PTCA,

revaskularizace, CMP)

IM (fatálnía nefatálníAIM, němý

IM)

CMP (fatálnía nefatální) 37%

42%

48% 83 vs. 127

38 vs 64

21 vs. 39 3,2%

1,9%

1,3% 0,0010

0,0070

0,0163

Založeno narozdílu příhod, kterésevyskytlyvprůběhu sledování3,9 roku.

ICHS=ischemickáchorobasrdeční,AIM=akutníinfarktmyokardu,CABG=coronaryartery

bypassgraft(aortokoronárníbypass),PTCA=percutaneoustransluminalcoronaryangioplasty

(perkutánnítransluminálníkoronárníangioplastika),CMP = cévnímozková příhoda.

Nebylnalezenrozdílúčinkuléčbyvzávislostinapohlavípacienta,věkunebovstupníchhodnotách

LDL-C.Bylzaznamenánpříznivýtrendvpodílucelkovémortalityveprospěchatorvastatinu(82

úmrtíve skupině užívajícíplacebo vs. 61 úmrtíve skupiněléčenéatorvastatinem, p=0,0592).

Opakovanécévnímozkovépříhody(CMP)

VestudiiSPARCL(StrokePreventionbyAggressiveReductioninCholesterolLevels)bylhodnocen

účinekatorvastatinu80mgdenněneboplacebananáslednývýskytCMPu4731pacientů,kteří

prodělaliCMPnebotransitorníischemickouataku(TIA)běhempředcházejících6měsícůaneměli

ischemickouchorobusrdeční(ICHS)vanamnéze.60%pacientůbylimuživevěku21-92let

(průměrnývěk63let),aměliprůměrnévstupníhodnotyLDL-C3,4mmol/l(133mg/dl).Střední

LDL-Cbyl1,9mmol/l(73mg/dl)běhemléčbyatorvastatinema3,3mmol/l(129mg/dl)běhemléčby

placebem. Medián dobysledováníbyl4,9let.

Atorvastatin80mgsnižovalrizikoprimárníhocílovéhoukazatelefatálnínebonefatálníCMPo15%

(HR0,85;95%CI,0,72-1,00;p=0,05nebo0,84;95%CI,0,71-0,99;p=0,03poúpravěvstupních

faktorů)vporovnánísplacebem.Mortalitazevšechpříčinbyla9,1%(216/2365)uatorvastatinuvs.

8,9%(211/2366)u placeba.

Vpost-hocanalýzesnižovalatorvastatin80mgvýskytischemickéCMP(218/2365,9,2%vs.

274/2366,11,6%,p=0,01)azvyšovalvýskythemoragickéCMP(55/2365,2,3%vs.33/2366,

1,4%, p=0,02)ve srovnánís placebem.

RizikohemoragickéCMPbylozvýšenéupacientů,kteřívstupovalidostudieshemoragickou

CMPvanamnéze(7/45uatorvastatinuvs.2/48uplaceba;HR4,06;95%CI,0,84-19,57)a

rizikoischemickéCMPbylomeziskupinamipodobné(3/45uatorvastatinuvs.2/48uplaceba;

HR1,64;95%CI, 0,27-9,82).

RizikohemoragickéCMPbylozvýšenéupacientů,kteřívstupovalidostudieslakunárním

infarktemvanamnéze(20/708uatorvastatinuversus4/701uplaceba;HR4,99;95%CI,1,71-

14,61),ovšemrizikoischemickéCMPbyloutěchtopacientůsníženo(79/708uatorvastatinu

vs.102/701uplaceba;HR0,76;95%CI,0,57-1,02).Jemožné,žerizikoCMPjezvýšenéu

pacientůslakunárníminfarktemvanamnéze, kteříužívajíatorvastatin 80mg/den.

Mortalitazevšechpříčinbyla15,6%(7/45)uatorvastatinuversus10,4%(5/48)upodskupiny

pacientůsdříveprodělanouhemoragickouCMP.Mortalitazevšechpříčinbyla10,9%(77/708)u

atorvastatinuvs.9,1%(64/701)uplacebaupodskupinypacientůsdříveprodělanýmlakunárním

infarktem.

16

Pediatrická populace

Heterozygótnífamiliárníhypercholesterolemieu dětíve věku6-17 let

Udětíadospívajícíchsgenetickypotvrzenouheterozygotnífamiliárníhypercholesterolemiíavýchozí

hodnotouLDL-C≥4mmol/lbylaprovedena8-týdenníotevřenástudiescílemvyhodnotit

farmakokinetiku,farmakodynamikuabezpečnostasnášenlivostatorvastatinu.Dotétostudiebylo

zahrnutocelkem39dětíadospívajícíchvevěku6-17let.VkohortěAbylo15dětívevěku6-12let,

vývojovýstupeň1dleTannerovystupnice.VkohortěBbylo24dětívevěku10-17let,vývojový

stupeň ≥2 dleTannera.

Zahajovacídávkaatorvastatinubyla5mgdenněve forměžvýkacích tabletvkohortě A a 10mg denně

veformětabletvkohortěB.Byloumožněnozdvojitdávkuatorvastatinuvpřípadě,žesubjekt

nedosáhlcílové hladinyLDL-C<3,35 mmol/lve 4. týdnu a byl-liatorvastatin dobře snášen.

StředníhodnotyLDL-C,TC,VLDL-C,aApoBsedo2.týdnesnížilyuvšechsubjektů.Usubjektůse

zdvojenoudávkoubylpozorovándalšípoklesjižve2.týdnu,připrvnímvyhodnocení,pozvýšení

dávky.Středníhodnotyprocentníhosníženílipidovýchparametrůbylypodobnéuoboukohort,

nezávislenatom,zdasubjektužívalzahajovacídávkunebozdvojenoudávku.V8.týdnusehladina

LDLcholesterolusnížilavprůměruo40%vesrovnánísvýchozíhodnotouahladinacelkového

cholesterolu vprůměru o 30%ve srovnánís výchozíhodnotou.

Heterozygótnífamiliárníhypercholesterolemieu dětíve věku10-17 let

Dodvojitězaslepené,placebemkontrolovanéstudienásledovanéotevřenoufázíbylozahrnuto187

chlapcůadívekpomenarchévevěku10-17let(střednívěk14,1let)sheterozygotnífamiliární

hypercholesterolemií(FH)nebotěžkouhypercholesterolemií.Titopacientibylinadobu26týdnů

randomizovánibuďdoskupinysatorvastatinem(n=140),neboplacebem(n=47),apotébylvšempo

dobudalších26týdnůpodávánatorvastatin.Dávkaatorvastatinu(1xdenně)bylaprvní4týdny10mg

abylatitrovánana20mgvpřípadě,žehladinaLDL-Cbyla>3,36mmol/l.Během26-týdennídvojitě

zaslepenéfázevedlopodáváníatorvastatinukvýznamnémusníženíplazmatickéhladinycelkového

cholesterolu,LDL-cholesterolu,triglyceridůaapolipoproteinuB.Během26-týdennídvojitězaslepené

fázebylastředníhodnotadosaženéhladinyLDL-C3,38mmol/l(rozmezí:1,81-6,26mmol/l)ve

skupiněužívajícíatorvastatin,vporovnánís5,91mmol/l(rozmezí:3,93-9,96mmol/l)veskupině

užívajícíplacebo.

Dalšípediatrickástudie,srovnávajícíatorvastatinskolestipolemupacientůshypercholesterolemiíve

věku10-18let,ukázala,žepodáváníatorvastatinu(n=25),vporovnáníspodávánímkolestipolu

(n=31), vedlo kvýznamnému sníženíLDL-Cve26. týdnu (p<0,05).

Programpoužitízesoucituupacientůstěžkouhypercholesterolemií(včetněhomozygotní

hypercholesterolemie)zahrnoval46dětskýchpacientůléčenýchatorvastatinemtitrovanýmpodle

odpovědi(některýmsubjektůmbylapodávánadávka80mgdenně).Studieprobíhalapodobu3let:

LDL-Cbylsnížen o 36%.

Dlouhodobáúčinnostpodáváníatorvastatinuudětínasníženímorbidityamortalityvdospělosti

nebyla stanovena.

Evropskálékováagenturarozhodlaozproštěnípovinnostipředložitvýsledkystudiísatorvastatinemu

dětívevěku0-6letvléčběheterozygotníhypercholesterolemieaudětívevěku0-18letvléčbě

homozygotní familiární hypercholesterolemie, smíšené hypercholesterolemie, primární

hypercholesterolemie avprevencikardiovaskulárníchpříhod (informace o použitíu dětívizbod 4.2).

5.2 Farmakokinetickévlastnosti

Absorpce

17

Atorvastatinjepoperorálnímpodánírychleabsorbován;maximálníplazmatickékoncentrace(C

)je

dosaženopo1-2hodinách.Míraabsorpcevzrůstáproporcionálněsdávkouatorvastatinu.Tablety

satorvastatinemmajívporovnánísroztokem95-99%biologickoudostupnost.Absolutníbiologická

dostupnostatorvastatinujepřibližně12%asystémovědosažitelnáinhibičníaktivitaHMG-CoA

reduktázyjecca30%.Nízkásystémovádostupnostbývápřipisovánapresystémovéclearancena

slizniciGITa/nebotzv. first-pass metabolismu vjátrech.

Distribuce

Průměrnýdistribučníobjematorvastatinujepřibližně381litrů.Atorvastatinjevázánz ≥ 98%na

plazmatické proteiny.

Metabolismus

AtorvastatinjemetabolizováncytochromemP4503A4naorto-aparahydroxylovéderivátyarůzné

beta-oxidačníprodukty.Bezohledunajinécesty,jetentopřípravekmetabolizováncestou

glukuronidace.InvitrojeinhibiceHMG-CoAreduktázyorto-aparahydroxylovýmimetabolity

ekvivalentníinhibiciatorvastatinem.Přibližně70%cirkulujícíinhibičníaktivityHMG-CoA

reduktázyje připisováno aktivnímmetabolitům.

Vylučování

Atorvastatinjevylučovánprimárněžlučípohepatálnía/neboextrahepatálnímetabolizaci.Nezdáse

však,žebyatorvastatinprocházelsignifikantníenterohepatálnírecirkulací.Středníeliminačnípoločas

atorvastatinuzplazmyjeučlověkapřibližně14hod.PoločasinhibičníaktivityHMG-CoAreduktázy

je asi20-30 hod vzhledemkpřítomnýmaktivnímmetabolitům.

Zvláštnískupinypacientů

Staršípacienti:plazmatickékoncentraceatorvastatinuajehoaktivníchmetabolitůjsouvyššíu

zdravýchstaršíchpacientůnežumladýchdospělýchjedinců,přičemžhypolipidemickéúčinkybylyu

obou skupinsrovnatelné.

Děti:V8-týdenníotevřenéstudiibyldětemadospívajícím(vevěku6-17let)sheterozygotní

familiárníhypercholesterolemiíavýchozíhodnotouLDL-C4mmol/lpodávánatorvastatin5nebo

10mg1xdenněveforměžvýkacíchtablet(vývojovýstupeňsubjektů-stupeň1dleTannerovy

stupnice(n=15)),neboatorvastatin10nebo20mg1xdenněveforměpotahovanýchtablet(vývojový

stupeň2dleTannerovystupnice(n=24)).Vpopulačnímfarmakokinetickémmodeluatorvastatinu

byla jedinou dalšívýznamnou proměnnou tělesná hmotnost. Zdánlivá perorálníclearanceatorvastatinu

bylaudětskýchsubjektůpřialometrickémměřenípodletělesnéhmotnostipodobnájakoudospělých.

Vcelémrozsahudosaženýchexpozicatorvastatinuao-hydroxyatorvastatinubylypozorovány

konzistentnípoklesyLDL-Ca TC.

Pohlaví:koncentrace atorvastatinu ajeho aktivních metabolitůjsou odlišnéu žen(zhruba o 20%vyšší

ao10%nižšíAUC)nežumužů.Tytorozdílynejsouklinickyvýznamnéanepředstavujížádné

klinickyvýznamné rozdílyvúčinku na lipidymezimužia ženami.

Renálnínedostatečnost:onemocněníledvinnemávlivnaplazmatickouhladinuatorvastatinuajeho

aktivních metabolitů nebonajeho účineknalipidy.

Jaternínedostatečnost:plazmatickákoncentraceatorvastatinuajehoaktivníchmetabolitůjevýrazně

zvýšená(zhruba16xvyššíC

a11xvyššíAUC)upacientůschronickýmalkoholickýmpoškozením

jater(Child-Pugh skóre B).

18

PolymorfismusSLCO1B1:VychytávánívšechinhibitorůHMG-CoAreduktázvjátrechvčetně

atorvastatinuzahrnujetransportérOATP1B1.UpacientůspolymorfismemSLCO1B1existujeriziko

zvýšené expoziceatorvastatinu, které může véstke zvýšenírizika rhabdomyolýzy(vizbod 4.4).

Polymorfismusgenu,kterýkódujeOATP1B1(SLCO1B1c.521CC)souvisís2,4násobněvyšší

expozicíatorvastatinu(AUC)nežuosobbeztétogenotypovévariace(c.521TT).Utěchtopacientůje

také možnégenetické poškozenívychytávánívjátrech. Možné ovlivněníúčinnostineníznámo.

5.3 Předklinické údajevztahujícíse k bezpečnosti

Atorvastatinnevykazovalanimutagenníaniclastogennípotenciálvečtyřechtestechinvitroa

vjednomtestovémsystémuinvivo.Atorvastatinnebylupotkanůkancerogenní,alevyššídávkyu

myší(kterémělyzanásledek6-11násobekAUC

(0-24) jakéhosedosáhneučlověkapřinejvyšší

doporučenédávce)prokázalyhepatocelulárníadenomy u samců ahepatocelulárníkarcinomyu samic.

Zexperimentálníchstudiínazvířatechexistujedůkaz,žeinhibitoryHMG-CoAreduktázymohou

ovlivnitvývojembryaaplodu.Atorvastatinnemělvlivnafertilituanebylteratogenníupotkanů,

králíkůapsů,avšakvtoxickýchdávkáchpromatkubylaupotkanůakrálíkůpozorovánafetální

toxicita.Vývojmláďatpotkanůbylopožděnabylosníženopostnatálnípřežitíběhemexpozicematky

vysokýmdávkámatorvastatinu.Upotkanůexistujedůkazplacentárníhopřenosu.Plazmatické

koncentraceatorvastatinujsouupotkanůpodobnéjakovmléce.Neníznámo,zdajsouatorvastatina

jeho metabolityvylučovány do lidského mléka.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Jádrotablety:

Hydroxid sodný

Hyprolosa(E463)

Monohydrátlaktosy

Mikrokrystalická celulosa(E460)

Sodná sůlkroskarmelosy

Krospovidontypu A

Polysorbát80

Magnesium-stearát(E572)

Potahtablety:

Potahová soustava OpadryII85F28751 bílá obsahuje:

Polyvinylalkohol

Oxid titaničitý(E171)

Makrogol3000

Mastek(E553b)

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky

6.4 Zvláštníopatřeníprouchovávání

Uchovávejte vpůvodnímobalu,abybylpřípravekchráněn před vlhkostí.

Tentoléčivýpřípraveknevyžaduje žádnézvláštníteplotnípodmínkyuchovávání.

19

6.5 Druh obalu a velikostbalení

OPA/Al/PVC/Alblistr, krabička

Velikostbalení:4,7, 10,14, 20, 28,30, 50, 56, 60, 84,90, 98 a 100potahovanýchtablet

Na trhu nemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

6.6 Zvláštníopatřeníprolikvidacipřípravku

Všechennepoužitýpřípraveknebo odpad musíbýtzlikvidován vsouladu smístnímipožadavky.

7.DRŽITELROZHODNUTÍ OREGISTRACI

MiklichLaboratoriosS.L.,CalleCuevasBajas,s/n–Of.23,EdificioPicasso,29004Malaga,

Španělsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Astator30 mg:31/153/12-C

Astator60 mg:31/154/12-C

Astator80 mg:31/155/12-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

29.2.2012

10. DATUM REVIZETEXTU

6.8.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace