ASSIMIL Potahovaná tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
AGOMELATIN S KYSELINOU CITRONOVOU (AGOMELATINUM ET ACIDUM CITRICUM)
Dostupné s:
Gedeon Richter Plc., Budapešť
ATC kód:
N06AX22
INN (Mezinárodní Name):
AGOMELATINE WITH CITRIC ACID (AGOMELATINE ET ACIDUM CITRICUM)
Dávkování:
25MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
84X1 KAL; 28X1 KAL; 30X1 KAL; 98X1 KAL; 56X1 KAL
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
AGOMELATIN
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
30/ 197/17-C
Datum autorizace:
2019-02-26

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls265022/2020

Příbalová informace: informace pro pacienta

Assimil 25 mg potahované tablety

agomelatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Assimil a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Assimil užívat

Jak se přípravek Assimil užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Assimil uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Assimil a k čemu se používá

Přípravek Assimil obsahuje léčivou látku agomelatin. Patří do skupiny léků nazývaných antidepresiva.

Přípravek Assimil Vám byl předepsán k léčbě deprese.

Přípravek Assimil se používá u dospělých.

Deprese je nepřetržitá porucha nálady, která zasahuje do každodenního života. Příznaky deprese se u

jednotlivých lidí liší, ale často mezi ně patří hluboký smutek, pocit bezcennosti, ztráta zájmu o oblíbené

činnosti, poruchy spánku, pocit vlastní zpomalenosti, pocity úzkosti, změny tělesné hmotnosti.

Mezi očekávané výhody přípravku Assimil patří zmírnění a postupné odstranění příznaků související s

Vaší depresí.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Assimil užívat

Neužívejte přípravek Assimil

jestliže jste alergický(á) na agomelatin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

jestliže Vaše játra správně nefungují (porucha funkce jater).

jestliže

užíváte

fluvoxamin

(jiný přípravek

používaný

léčbě

deprese) nebo ciprofloxacin

(antibiotikum).

Upozornění a opatření

Mohou existovat určité důvody, kvůli kterým pro Vás přípravek Assimil nemusí být vhodný:

Jestliže užíváte léky, o nichž je známo, že ovlivňují játra. Poraďte se se svým lékařem, o které léky

se jedná.

Jestliže jste obézní nebo máte nadváhu, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste diabetik/diabetička (máte cukrovku), poraďte se se svým lékařem.

Jestliže máte zvýšené hladiny jaterních enzymů před léčbou, lékař rozhodne, zda je přípravek

Assimil pro Vás vhodný. Jestliže máte bipolární poruchu, jestliže jste prodělal(a) nebo se u Vás

rozvinou manické příznaky (období neobvykle vysoké podrážděnosti a rozrušení), poraďte se se

svým lékařem dříve, než začnete užívat tento přípravek nebo dříve, než budete pokračovat v jeho

užívání (viz také bod 4).

Jestliže máte demenci, lékař individuálně zhodnotí, zda je vhodné, abyste přípravek Assimil

užíval(a).

Během léčby přípravkem Assimil

Co dělat, aby se zabránilo možným závažným jaterním problémům

Lékař by měl

před zahájením léčby

zkontrolovat, zda Vaše játra správně fungují. Někteří pacienti

mohou mít během léčby přípravkem Assimil zvýšené hladiny jaterních enzymů v krvi. Proto další

kontrolní testy mají být provedeny v následujících časových rozmezích:

před

zahájením

léčby nebo při

zvýšení dávky

asi za

3 týdny

asi za

6 týdnů

asi za

12 týdnů

asi za

24 týdnů

Krevní testy

Na základě vyhodnocení těchto testů Váš lékař rozhodne, zda byste měl(a) dostat nebo pokračovat v

užívání přípravku Assimil (viz také bod 3).

Buďte pozorný(á) k projevům nebo příznakům, že Vaše játra nefungují správně

Jestliže pozorujete

některé z těchto známek a příznaků problémů s játry:

neobvykle tmavé

zbarvení moči, světlé zbarvení stolice, zežloutnutí kůže/očí, bolest v pravé horní části břicha,

neobvyklá

únava

(zejména

společně

s

ostatními

výše

uvedenými

příznaky),

vyhledejte

okamžitě lékaře, který Vám může poradit, abyste přestal(a) užívat přípravek Assimil.

Účinek přípravku Assimil nebyl prokázán u pacientů ve věku 75 let a starších. Proto by tito pacienti

neměli přípravek Assimil užívat.

Myšlenky na sebevraždu a zhoršení deprese

Jestliže máte depresi, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se

mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než

tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.

Může být pravděpodobnější, že začnete takto uvažovat:

jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.

jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedného

chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickým onemocněním, kteří byli léčeni

antidepresivy.

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, vyhledejte ihned svého

lékaře nebo jděte do nejbližší nemocnice.

Možná bude užitečné, když řeknete příbuznému nebo blízkému příteli, že máte deprese a požádáte ho,

aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si budou

myslet, že se Vaše deprese zhoršuje nebo budou-li znepokojeni změnami ve Vašem chování.

Děti a dospívající

Přípravek Assimil nemají užívat děti a dospívající (do 18 let).

Další léčivé přípravky a přípravek Assimil

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Neužívejte přípravek Assimil dohromady s určitými léky (viz také

„Neužívejte přípravek Assimil“

bodě 2): fluvoxamin (jiný přípravek užívaný k léčbě deprese) a ciprofloxacin (antibiotikum) mohou

měnit očekávanou dávku agomelatinu ve Vaší krvi.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků: propranolol (betablokátor

používaný k léčbě vysokého tlaku), enoxacin (antibiotikum)

Informujte svého lékaře, pokud kouříte více než 15 cigaret denně.

Přípravek Assimil a alkohol

Během léčby přípravkem Assimil není vhodné pít alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Pokud užíváte přípravek Assimil, kojení by mělo být ukončeno.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Můžete pociťovat závratě nebo spavost, které by mohly ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat

stroje. Před řízením nebo obsluhou strojů se ujistěte, že jsou Vaše reakce normální.

Přípravek Assimil obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v tabletě, to znamená, že je v podstatě

„bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek Assimil užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku Assimil je jedna tableta (25 mg) před spaním. V některých případech Vám

může lékař předepsat vyšší dávku (50 mg), což jsou dvě tablety užité najednou před spaním.

Způsob podání

Přípravek Assimil je určen k podávání ústy. Tabletu spolkněte a zapijte vodou. Přípravek Assimil

můžete užívat s jídlem nebo bez jídla.

Délka léčby

Přípravek Assimil začíná působit na příznaky deprese u většiny depresivních lidí během dvou týdnů po

zahájení léčby.

Deprese by měla být léčena dostatečně dlouhou dobu, nejméně 6 měsíců, aby se zajistilo odeznění

příznaků.

Lékař může pokračovat s podáváním přípravku Assimil, i když se budete cítit lépe, aby se zabránilo

návratu deprese.

Pokud máte problémy s ledvinami, lékař vyhodnotí individuálně, zda je pro Vás bezpečné přípravek

Assimil užívat.

Sledování funkce jater (viz také bod 2):

Před zahájením léčby lékař provede laboratorní vyšetření, zda Vaše játra správně pracují, a potom

pravidelně během léčby, obvykle po 3 týdnech, 6 týdnech, 12 týdnech a 24 týdnech.

Pokud Vám lékař zvýší dávku na 50 mg, bude zapotřebí provést laboratorní testy, a to při změně dávky,

a potom pravidelně během léčby, obvykle za 3 týdny, 6 týdnů, 12 týdnů a 24 týdnů.

Poté budou vyšetření prováděna, pokud to lékař bude pokládat za nutné.

Nesmíte užívat přípravek Assimil, pokud nemáte v pořádku játra.

Jak přejít z antidepresiva (SSRI/SNRI) na přípravek Assimil?

Pokud lékař změní předchozí léčbu antidepresivem ze skupiny SSRI nebo SNRI na přípravek Assimil,

poučí Vás, jak máte ukončit léčbu předchozím lékem při zahájení léčby přípravkem Assimil.

Během několika týdnů můžete zaznamenat příznaky z vysazení související s vysazením předchozího

přípravku, a to i v případě, že dávka předchozího antidepresiva byla snižována postupně.

Mezi příznaky z vysazení patří: závrať, mravenčení, poruchy spánku, neklid nebo úzkost, bolest hlavy,

nevolnost, zvracení a třes. Tyto účinky jsou obvykle lehké až středně těžké a samy vymizí za několik

dnů.

Pokud je zahájena léčba přípravkem Assimil při postupném vysazování dávky předchozího léku, možné

příznaky z vysazení se nemají dávat do souvislosti s nedostatečnou počáteční účinností přípravku

Assimil.

Je zapotřebí, abyste s lékařem probral(a) nejlepší způsob, jak ukončit léčbu předchozím antidepresivem

při zahájení léčby přípravkem Assimil.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Assimil, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) více přípravku Assimil, než jste měl(a), nebo pokud přípravek užilo například náhodně

dítě, ihned kontaktujte svého lékaře.

Zkušenosti s předávkováním přípravkem Assimil jsou omezené, ale zaznamenané příznaky zahrnují

bolest v horní části břicha, spavost, únavu, rozrušení, úzkost, napětí, závrať, cyanózu (zmodrání kůže a

sliznic) nebo malátnost.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Assimil

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pouze pokračujte další

dávkou v obvyklém čase.

Kalendář vytištěný na blistru obsahujícím tablety Vám pomůže zapamatovat si, kdy jste užil(a) poslední

tabletu přípravku Assimil.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Assimil

I když se cítíte lépe, nepřestávejte užívat přípravek bez porady s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Nežádoucí účinky jsou většinou lehké nebo středně těžké. Většinou se vyskytují během prvních dvou

týdnů léčby a obvykle jsou přechodné.

Mezi nežádoucí účinky patří:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než až 1 pacienta z 10): bolest hlavy.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10): závrať, ospalost (spavost), potíže

se spaním (nespavost), nevolnost (pocit na zvracení), průjem, zácpa, bolest břicha, bolest zad,

únava, úzkost, abnormální sny, zvýšené hladiny jaterních enzymů v krvi, zvracení, zvýšení tělesné

hmotnosti.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100): migréna, mravenčení prstů

na rukou a nohou (parestézie), rozmazané vidění, syndrom neklidných nohou (porucha, která je

charakterizována nekontrolovatelným nutkáním pohybovat nohami), ušní šelest (zvonění v uších),

nadměrné pocení (hyperhidróza), ekzém, svědění, kopřivka, rozrušení, podrážděnost, neklid,

agresivní chování, noční můry, mánie/hypománie (viz také bod 2), sebevražedné myšlenky nebo

chování, zmatenost, snížení tělesné hmotnosti, svalová bolest.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 1000): závažná kožní vyrážka

(erytematózní vyrážka), otok obličeje a angioedém (otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, který

může způsobit obtíže s dýcháním nebo s polykáním), zánět jater (hepatitida), žluté zabarvení kůže

nebo očního bělma (žloutenka), selhání jater*, halucinace, neschopnost zůstat v klidu (kvůli

fyzickému a duševnímu neklidu), nemožnost zcela vyprázdnit močový měchýř.

*Bylo hlášeno několik případů, které vedly k transplantaci jater nebo k úmrtí.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Assimil uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na blistru (EXP).

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Assimil obsahuje

Léčivou látkou je agomelatinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje agomelatinum et acidum

citricum ekvivalentní agomelatinum 25 mg.

Pomocnými látkami jsou: silicifikovaná mikrokrystalická celulosa, mannitol, povidon K30, koloidní

bezvodý oxid křemičitý, krospovidon typ A, natrium-stearyl-fumarát, magnesium-stearát, kyselina

stearová 50%, hypromelosa, makrogol 6000, oxid titaničitý (E 171), mastek, žlutý oxid železitý (E 172).

Jak přípravek Assimil vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety přípravku Assimil 25 mg potahované tablety jsou žluté, podlouhlé bikonvexní

potahované tablety o rozměrech 9 × 4,5 mm.

Přípravek

Assimil

potahované

tablety

zabalen

OPA/Al/PVC//Al

perforovaném

jednodávkovém blistru nebo ve standardním blistru obsahujícím 10 nebo 14 tablet (kalendářový blistr

obsahující 14 tablet). Blistry jsou uloženy v papírové krabičce.

Velikosti balení:

28 (2×14) potahovaných tablet

30 (3×10) potahovaných tablet

56 (4×14) potahovaných tablet

84 (6×14) potahovaných tablet

98 (7×14) potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21

1103 Budapešť

Maďarsko

Výrobce

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21

1103 Budapešť

Maďarsko

Zentiva k.s.

U Kabelovny 130

102 37 Prague 10

Česká republika

Medis International a.s.

Průmyslová 961/16

74723 Bolatice

Česká republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika

ASSIMIL

Maďarsko

ASSIMIL 25 mg filmtabletta

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 28. 11. 2020

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls265022/2020

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Assimil 25 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje agomelatinum et acidum citricum odpovídající agomelatinum 25

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (tableta).

Žlutá, podlouhlá bikonvexní potahovaná tableta o rozměrech 9 x 4,5 mm.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Assimil je indikován k léčbě depresivních epizod u dospělých.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka je 25 mg jednou denně užitá perorálně před spaním.

Po dvou týdnech léčby, pokud nedojde ke zlepšení příznaků, může být dávka zvýšena na 50 mg

jednou denně, tedy dvě 25mg tablety, užité najednou před spaním.

Rozhodnutí zvýšit dávku musí být učiněno s přihlédnutím k vyššímu riziku zvýšení aminotransferáz.

Jakékoliv zvýšení dávky na 50 mg má být provedeno na základě zhodnocení poměru přínos/riziko pro

pacienta a s pečlivým monitorováním jaterních funkcí.

U všech pacientů mají být provedeny testy jaterních funkcí před zahájením léčby. Léčba nemá být

zahájena, pokud aminotransferázy přesahují 3násobek horní hranice normy (viz body 4.3 a 4.4).

Během léčby mají být aminotransferázy pravidelně monitorovány po přibližně třech týdnech, šesti

týdnech léčby (konec akutní fáze), dvanácti týdnech a dvaceti čtyřech týdnech (konec udržovací fáze)

a poté tehdy, pokud je to klinicky indikováno (viz také bod 4.4). Léčba má být zastavena, pokud

aminotransferázy přesáhnou 3násobek horní hranice normy (viz body 4.3 a 4.4).

Při zvýšení dávky by měly být znovu provedeny testy jaterních funkcí se stejnou četností, jako při

zahájení léčby.

Délka léčby

Pacienti trpící depresí by měli být léčeni dostatečně dlouhou dobu, nejméně 6 měsíců, aby bylo

zajištěno, že již nemají žádné příznaky.

Převedení léčby z antidepresiv SSRI/SNRI na agomelatin

Po vysazení antidepresiva ze skupiny SSRI/SNRI mohou pacienti zaznamenat příznaky z vysazení. O

ukončení léčby je třeba se informovat v SmPC aktuálního SSRI/SNRI, aby se těmto příznakům

předešlo. Léčba agomelatinem může být zahájena ihned, jakmile se začne s postupným vysazováním

SSRI/SNRI (viz bod 5.1).

Ukončení léčby

Při ukončení léčby není nutné postupné snižování dávky.

Zvláštní populace

Starší pacienti

Účinnost a bezpečnost agomelatinu (25 až 50 mg/den) byla stanovena u starších depresivních pacientů

(< 75 let). U pacientů starších ≥75 let nebyl účinek agomelatinu prokázán. Proto pacienti této věkové

skupiny nemají agomelatin užívat (viz body 4.4 a 5.1). Není třeba úprava dávkování v souvislosti s

věkem (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin nebyly pozorovány významné změny farmakokinetických

parametrů agomelatinu. Existují však pouze omezené údaje o použití agomelatinu u depresivních

pacientů

s těžkou nebo středně těžkou poruchou funkce ledvin. Proto je nutná opatrnost, je-li

agomelatin předepisován těmto pacientům.

Porucha funkce jater

Agomelatin je kontraindikován u pacientů s poruchou funkce jater (viz body 4.3, 4.4 a 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost

účinnost

agomelatinu u dětí od 2 let v léčbě depresivních epizod nebyla dosud

stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje (viz bod 4.4).

Neexistuje žádné relevantní použití agomelatinu u dětí od narození do 2 let při léčbě depresivních

epizod.

Způsob podání

Perorální podání.

Potahované tablety přípravku Assimil mohou být užívány nezávisle na jídle.

4.3

Kontraindikace

Hypersensitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Porucha funkce jater (tj. cirhóza nebo aktivní jaterní onemocnění) nebo aminotransferázy převyšující

3násobek horní hranice normy (viz body 4.2 a 4.4).

Souběžné podávání silných inhibitorů CYP1A2 (např. fluvoxamin, ciprofloxacin) (viz bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Monitorování jaterních funkcí

Po uvedení na trh byly u pacientů léčených agomelatinem hlášeny případy poškození jater včetně

jaterního selhání (u pacientů s jaterními rizikovými faktory bylo výjimečně hlášeno několik případů s

fatálním následkem nebo transplantací jater), zvýšení hladiny jaterních enzymů na více než 10násobek

horní hranice normy, hepatitidy a žloutenky (viz bod 4.8). K většině případů došlo během prvních

měsíců

léčby.

Forma

jaterního

poškození

převážně

hepatocelulární

zvýšenou

koncentrací

aminotransferáz

séru,

které

obvykle

vrátí

normálním

hodnotám

ukončení

léčby

agomelatinem.

Opatrnosti je třeba před zahájením léčby a pečlivé monitorování má být prováděno po celou

dobu léčby u všech pacientů, zvláště u pacientů s rizikovými faktory poškození jater nebo se

současným užíváním léčivých přípravků spojených s rizikem poškození jater.

Před zahájením léčby

Léčba agomelatinem má být předepsána pouze po pečlivém zvážení přínosu a rizika u pacientů s

rizikovými faktory poškození jater např.:

s obezitou/ nadváhou/ nealkoholovým steatotickým postižením jater, diabetem

s abúzem alkoholu a/nebo značným příjmem alkoholu

a u pacientů současně užívající léčivé přípravky spojené s rizikem poškození jater.

Vstupní testy jaterních funkcí mají být provedeny u všech pacientů a léčba nesmí být zahájena u

pacientů se vstupními hodnotami ALT a/nebo AST >3násobek horní hranice normy (viz bod 4.3).

Opatrnosti je třeba při podávání přípravku Assimil pacientům se zvýšenými aminotransferázami před

léčbou (> horní hranice normy a ≤ 3násobek horní hranice normy).

Frekvence jaterních testů

před zahájením léčby

a poté:

po přibližně 3 týdnech,

po přibližně 6 týdnech (konec akutní fáze),

po přibližně 12 a 24 týdnech (konec udržovací fáze)

a poté tehdy, pokud je to klinicky indikováno.

Při zvýšení dávky by měly být znovu provedeny testy jaterních funkcí se stejnou četností,

jako při zahájení léčby.

U každého pacienta, u něhož dojde ke zvýšení koncentrací sérových aminotransferáz, mají být testy

jaterních funkcí opakovány do 48 hodin.

Během léčby

Léčba agomelatinem má být okamžitě ukončena, jestliže:

se u pacienta objeví symptomy nebo projevy možného jaterního poškození (např. tmavá moč,

světlé zbarvení stolice, zežloutnutí kůže/očí, bolest v pravé horní části břicha, neustupující nově

vzniklá a nevysvětlitelná únava).

zvýšení

koncentrací

sérových

aminotransferáz

převýší

3násobek horního

limitu normálního

rozmezí.

Po ukončení léčby přípravkem Assimil mají být opakovány testy jaterních funkcí do té doby, dokud se

hladiny sérových aminotransferáz nevrátí do normálního rozmezí.

Použití u pediatrické populace

Přípravek Assimil se nedoporučuje k léčbě deprese u pacientů do 18 let, jelikož bezpečnost a účinnost

agomelatinu v této věkové skupině nebyla stanovena. V klinických studiích u dětí a dospívajících,

léčených jinými antidepresivy, bylo častěji pozorováno suicidální chování (sebevražedné pokusy a

myšlenky na sebevraždu) a hostilní chování (především agresivita, projevy odporu a hněv) ve srovnání

s těmi, kteří byli léčeni placebem (viz bod 4.2).

Starší pacienti

U pacientů starších ≥75 let nebyl účinek agomelatinu prokázán, proto pacienti této věkové skupiny

nemají agomelatin užívat (viz také body 4.2 a 5.1).

Použití u starších pacientů s demencí

Přípravek Assimil nemá být užíván k léčbě

depresivních

epizod

starších

pacientů

s demencí

vzhledem k tomu, že u těchto pacientů nebyla stanovena bezpečnost a účinnost agomelatinu.

Bipolární porucha / mánie / hypománie

Přípravek Assimil má být používán s opatrností u pacientů s bipolární poruchou, manickou nebo

hypomanickou epizodou v anamnéze a má být vysazen, pokud se u pacienta rozvinou manické

příznaky (viz bod 4.8).

Sebevražda / myšlenky na sebevraždu

Depresivní porucha je spojena se zvýšeným rizikem myšlenek na sebevraždu, sebepoškozování a

sebevraždy (příhody související se sebevraždou). Toto riziko přetrvává až do nástupu významné

remise depresivní poruchy. Jelikož ke zlepšení nemusí dojít během několika prvních týdnů léčby nebo

déle, pacienti mají být pečlivě sledováni, dokud k takovému zlepšení nedojde. Všeobecná klinická

zkušenost je, že riziko sebevraždy se může zvýšit v časných fázích uzdravování.

Pacienti, kteří mají v anamnéze před zahájením léčby příhody související se sebevraždou, nebo ti, kteří

vykazují významný stupeň sebevražedných představ, mají vyšší riziko myšlenek na sebevraždu nebo

pokusů

sebevraždu

musí

být

během

léčby

pečlivě

sledováni.

Metaanalýza

placebem

kontrolovaných klinických studií prováděných na dospělých pacientech trpících psychiatrickými

poruchami prokázala u antidepresiv vyšší riziko sebevražedného chování u pacientů do 25 let ve

srovnání s placebem.

Pacienti a zvláště ti, kteří mají vysoké riziko, mají být během léčby pečlivě sledováni, a to především

na začátku léčby a po změně dávkování. Pacienti (a jejich ošetřovatelé) mají být upozorněni na to, že

je nutné sledovat jakékoliv zhoršení jejich stavu, známky sebevražedného chování nebo myšlenek na

sebevraždu a neobvyklé změny chování, a že pokud se tyto příznaky objeví, musí okamžitě vyhledat

lékařskou pomoc.

Kombinace s inhibitory CYP1A2 (viz body 4.3 a 4.5)

Opatrnosti je třeba, pokud je přípravek Assimil předepsán se středně silnými inhibitory CYP1A2

(např. propranolol, enoxacin), což může vést ke zvýšení expozice agomelatinu.

Sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v tabletě, to znamená, že je v

podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Možné interakce ovlivňující agomelatin

Agomelatin je metabolizován zejména prostřednictvím cytochromu P450, izoenzymu 1A2 (CYP1A2)

(90 %) a CYP2C9/19 (10 %). Léčiva, která interagují s těmito izoenzymy, mohou snížit nebo zvýšit

biologickou dostupnost agomelatinu.

Fluvoxamin, což je silný inhibitor CYP1A2 a středně silný inhibitor CYP2C9, významně inhibuje

metabolismus agomelatinu, což vede k 60násobnému (rozmezí 12-412) zvýšení expozice agomelatinu.

Proto je současné podávání přípravku Assimil se silnými inhibitory CYP1A2 (např. fluvoxamin,

ciprofloxacin) kontraindikováno.

Kombinace agomelatinu s estrogeny (středně silnými inhibitory CYP1A2) vede k několikanásobnému

zvýšení expozice agomelatinu. Ačkoli se u 800 pacientů léčených v kombinaci s estrogeny neobjevily

specifické bezpečnostní signály, je třeba opatrnosti, pokud je předepsán agomelatin s ostatními středně

silnými inhibitory CYP1A2 (např. propranolol, enoxacin), a to až do doby, kdy bude získáno více

zkušeností (viz bod 4.4).

Rifampicin, který je induktorem všech tří cytochromů podílejících se na metabolismu agomelatinu,

může snížit biologickou dostupnost agomelatinu.

Kouření indukuje CYP1A2 a bylo prokázáno, že snižuje biologickou dostupnost agomelatinu, zejména

u těžkých kuřáků (> 15 cigaret/den) (viz bod 5.2).

Potenciál agomelatinu ovlivňovat jiné léčivé přípravky

In vivo

agomelatin neindukuje izoenzymy cytochromu P450. Agomelatin neinhibuje

in vivo

CYP1A2

ani ostatní izoenzymy cytochromu P450

in vitro

. Proto agomelatin neovlivňuje expozici léčivých

přípravků metabolizovaných prostřednictvím cytochromu P450.

Ostatní léčivé přípravky

V cílové populaci v I. fázi klinického hodnocení nebyly zjištěny důkazy o farmakokinetické nebo

farmakodynamické

interakci

léčivými

přípravky, které

mohly

být

předepsány současně

agomelatinem: benzodiazepiny, lithium, paroxetin, flukonazol a theofylin.

Alkohol

Kombinace agomelatinu a alkoholu se nedoporučuje.

Elektrokonvulzivní terapie (ECT)

Nejsou zkušenosti se současným používáním agomelatinu a ECT. Studie na zvířatech neprokázaly

prokonvulzivní vlastnosti (viz bod 5.3). Z toho důvodu jsou klinické dopady současné léčby ECT

s agomelatinem považovány za nepravděpodobné.

Pediatrická populace

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání agomelatinu těhotným ženám jsou omezené (méně než 300 ukončených těhotenství)

nebo nejsou k dispozici.

Studie

zvířatech

nenaznačují

přímé

nepřímé

škodlivé

účinky

průběh

těhotenství,

embryonální/fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj (viz bod 5.3).

Podávání přípravku Assimil v těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje.

Kojení

Není

známo,

agomelatin/metabolity

vylučují

lidského

mateřského

mléka.

Dostupné

farmakodynamické/toxikologické údaje u zvířat prokázaly vylučování agomelatinu/metabolitů do

mléka

(viz

5.3).

Riziko

novorozence

/kojence

nelze

vyloučit.

základě

posouzení

prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení

nebo ukončit/přerušit podávání přípravku Assimil.

Fertilita

Reprodukční studie na potkanech a králících neprokázaly žádný účinek agomelatinu na fertilitu (viz

bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Agomelatin má malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Nicméně, vzhledem k tomu, že

závratě a ospalost jsou časté nežádoucí účinky, mají být pacienti upozorněni, aby sledovali svou

schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nežádoucí účinky byly obvykle lehké nebo středně těžké a vyskytovaly se v průběhu prvních dvou

týdnů léčby. Nejčastějšími nežádoucími účinky byly bolest hlavy, nauzea a závratě. Tyto nežádoucí

účinky byly obvykle přechodné a obecně nevedly k ukončení léčby.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky uvedené v tabulce níže byly pozorovány v placebem kontrolovaných nebo aktivně

kontrolovaných klinických studiích.

Nežádoucí účinky jsou uvedeny níže podle následujícího systému: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100

<1/10);

méně

časté

(≥

1/1000

<1/100);

vzácné

(≥

1/10000

<1/1000);

velmi

vzácné

(<1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). Četnosti nebyly upraveny pro placebo.

Třídy orgánových systémů

Četnost

Preferovaný termín

Psychiatrické poruchy

Časté

Úzkost

Abnormální sny*

Méně časté

Sebevražedné myšlenky nebo chování (viz bod

4.4)

Agitovanost

související

symptomy*

(jako

podrážděnost a neklid)

Agresivita*

Noční můry*

Mánie/hypománie*

Tyto

symptomy

mohou

být

také

způsobeny

základním onemocněním (viz bod 4.4).

Stav zmatenosti*

Vzácné

Halucinace*

Poruchy nervového systému

Velmi časté

Bolest hlavy

Časté

Závrať

Somnolence

Insomnie

Méně časté

Migréna

Parestezie

Syndrom neklidných nohou*

Vzácné

Akatizie*

Poruchy oka

Méně časté

Rozmazané vidění

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté

Tinitus*

Gastrointestinální poruchy

Časté

Nauzea

Průjem

Zácpa

Bolest břicha

Zvracení*

Poruchy jater a žlučových cest

Časté

Zvýšené hladiny ALT a/nebo AST (v klinických

studiích,

vyšší

hodnoty

než

>3násobek

horní

hranice normálních hodnot pro ALT a /nebo

byly

zaznamenány

pacientů

léčených agomelatinem v dávce 25 mg/den a u

2,6 % pacientů léčených agomelatinem v dávce

50 mg/den versus 0,5 % pacientů užívajících

placebo.

Méně časté

Zvýšení

hladiny

gamaglutamyltransferázy*

(GGT) (>3násobek horní hranice normy)

Vzácné

Hepatitida

Zvýšení

hladiny

alkalické

fosfatázy*

(>3násobek horní hranice normy)

Jaterní selhání*(1)

Žloutenka*

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté

Hyperhidróza

Ekzém

Pruritus*

Kopřivka*

Vzácné

Erytematózní vyrážka

Otok obličeje a angioedém*

Poruchy

svalové

kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Časté

Bolest zad

Méně časté

Myalgie*

Poruchy

ledvin

močových

cest

Vzácné

Retence moči*

Celkové

poruchy

reakce

v místě aplikace

Časté

Únava

Vyšetření

Časté

Zvýšení tělesné hmotnosti*

Méně časté

Snížení tělesné hmotnosti*

*Frekvence je vypočtena z klinických studií na nežádoucí účinky zjištěných ze spontánního hlášení (1)

pacientů

jaterními

rizikovými

faktory

bylo výjimečně

hlášeno několik

případů s

fatálním

následkem nebo transplantací jater.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Symptomy

Existují

pouze

omezené

zkušenosti

předávkováním

agomelatinem.

Zkušenosti

ukázaly,

při

předávkování agomelatinem byly hlášeny bolesti epigastria, somnolence, únava, agitovanost, úzkost,

napětí, závrať, cyanóza nebo malátnost.

Jedna osoba, která užila 2450 mg agomelatinu, se spontánně uzdravila bez kardiovaskulárních a

biologických abnormalit.

Léčba předávkování

Specifické antidotum agomelatinu není známo. Léčba předávkování má spočívat v léčbě klinických

symptomů a v běžném monitorování. Doporučuje se lékařský dohled na specializovaném pracovišti.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Psychoanaleptika, jiná antidepresiva

ATC kód: N06AX22

Mechanismus účinku

Agomelatin je melatoninergní agonista (receptorů MT

a MT

) a antagonista 5-HT

receptorů. Studie

zjišťující vazbu na receptory ukazují, že agomelatin nemá účinek na vychytávání monoaminů a nemá

afinitu

vůči

alfa

beta

adrenergním,

histaminergním,

cholinergním,

dopaminergním

benzodiazepinovým receptorům.

Agomelatin resynchronizuje cirkadiánní rytmy u zvířecích modelů s narušením cirkadiánní rytmicity.

Agomelatin zvyšuje uvolňování noradrenalinu a dopaminu specificky ve frontální kůře a nemá žádný

vliv na extracelulární hladiny serotoninu.

Farmakodynamické účinky

Agomelatin prokázal antidepresivům podobný účinek na zvířecích modelech deprese (test naučené

bezmocnosti, test beznaděje, chronický mírný stres) i na modelech s desynchronizací cirkadiánního

rytmu a na modelech souvisejících se stresem a úzkostí.

U lidí má agomelatin pozitivní vliv na posun fází; vyvolává předsunutí fáze spánku, pokles tělesné

teploty a uvolňování melatoninu.

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost a bezpečnost agomelatinu u depresivních epizod byla testována v klinickém programu

zahrnujícím 7 900 pacientů léčených agomelatinem.

Bylo

provedeno

deset

placebem

kontrolovaných

studií

zhodnocení

krátkodobé

účinnosti

agomelatinu u depresivních poruch u dospělých, s fixní dávkou a/nebo zvýšením dávky. Na konci

léčby

nebo

týdnů)

byla

šesti

deseti

krátkodobých,

dvojitě

zaslepených

placebem

kontrolovaných studií prokázána signifikantní účinnost agomelatinu v dávce 25-50 mg. Primární

cílový

parametr

změna

HAMD-17

skóre

oproti

vstupním

hodnotám.

dvou

studiích

agomelatin neprokázal rozdíl proti placebu, v těchto dvou studiích prokázal aktivní komparátor

paroxetin

fluoxetin

citlivost

vůči

testu.

Agomelatin

nebyl

přímo

porovnán

paroxetinem

fluoxetinem, protože tyto komparátory byly přidány, aby zajistily zkoušku senzitivity ve studii. V

dalších dvou studiích nebylo možno dospět k žádnému závěru, jelikož aktivní komparátory, paroxetin

a fluoxetin, neprokázaly rozdíl oproti placebu. Nicméně v těchto studiích nebylo povoleno zvýšit

počáteční dávku agomelatinu, paroxetinu nebo fluoxetinu, i když odpověď nebyla adekvátní.

Účinnost byla také prokázána u pacientů s těžšími depresivními epizodami (vstupní HAM-D ≥ 25) ve

všech pozitivních, placebem kontrolovaných studiích.

Procenta terapeutických odpovědí byla statisticky signifikantně vyšší u agomelatinu v porovnání s

placebem.

Superiorita (2 studie) nebo noninferiorita (4 studie) byly prokázány v šesti ze sedmi studií účinnosti u

heterogenní populace depresivních dospělých pacientů versus SSRI/SNRI (sertralin, escitalopram,

fluoxetin, venlafaxin nebo duloxetin). Antidepresivní účinek byl zhodnocen pomocí HAMD-17 skóre

jako primární nebo sekundární cílový parametr.

Zachování antidepresivní účinnosti bylo prokázáno ve studii prevence relapsu. Pacienti odpovídající

na akutní otevřenou léčbu agomelatinem v dávce 25-50 mg jednou denně během 8/10 týdnů byli

randomizováni k léčbě agomelatinem v dávce 25-50 mg jednou denně nebo placebem po dobu dalších

6 měsíců. Agomelatin v dávce 25-50 mg jednou denně prokázal statisticky signifikantní superioritu ve

srovnání

placebem

(p=0,0001)

primárním

parametru

účinnosti

v prevenci

relapsu

deprese,

hodnoceným na základě doby do relapsu. Výskyt relapsu během šestiměsíčního dvojitě zaslepeného

období následného sledování byl 22 % ve skupině léčené agomelatinem a 47 % u placeba.

Agomelatin nemění bdělost během dne a paměť u zdravých dobrovolníků. U pacientů s depresí léčba

agomelatinem v dávce 25 mg zvýšila podíl spánku pomalých vln bez ovlivnění zastoupení a latence

REM spánku (Rapid Eye Movement). Agomelatin v dávce 25 mg také vyvolal zvýšení rychlosti

nástupu spánku a v minimální míře zvýšení srdeční frekvence. Na základě hodnocení pacientů

agomelatin od prvního týdne léčby významně zkrátil spánkovou latenci, zlepšil kvalitu spánku, a to

bez výskytu ospalosti během dne.

Ve specifické srovnávací studii sexuálních dysfunkcí, kde bylo porovnáváno skóre navození vzrušení

nebo orgasmu pomocí stupnice SEXFX (Sex Effects Scale), byl u pacientů v remisi deprese léčených

agomelatinem zjištěn numerický trend (ne statisticky signifikantní) k nižšímu výskytu sexuálních

dysfunkcí oproti pacientům léčeným venlafaxinem. Souhrnná analýza studií pomocí stupnice ASEX

(Arizona Sexual Experience Scale) prokázala, že agomelatin nezpůsoboval sexuální dysfunkce. U

zdravých dobrovolníků agomelatin zachovával sexuální funkce ve srovnání s paroxetinem.

Agomelatin měl v klinických studiích neutrální účinek na srdeční frekvenci a krevní tlak.

Ve studii navržené ke zhodnocení symptomů z vysazení pomocí seznamu Discontinuation Emergent

Signs and Symptoms (DESS) u pacientů v remisi deprese agomelatin nevyvolal syndrom z vysazení

po náhlém ukončení léčby.

Na základě hodnocení studií na zdravých dobrovolnících pomocí zvláštní vizuální analogové stupnice

nebo podle dotazníku ARCI (Addiction Research Center Inventory 49 check-list nemá agomelatin

potenciál k tomu, aby byl zneužíván.

Placebem kontrolovaná 8týdenní studie s agomelatinem v dávce 25-50 mg/den u starších depresivních

pacientů

(≥65

let,

n=222,

toho

pacientů

léčených

agomelatinem)

prokázala

statisticky

signifikantní rozdíl 2,67 bodů celkového skóre HAM-D, primárního sledovaného ukazatele. Analýza

poměru respondérů byla ve prospěch agomelatinu. Žádné zlepšení nebylo pozorováno u velmi starých

pacientů (≥75 let, n=69, z toho 48 pacientů léčených agomelatinem). Tolerance agomelatinu u starších

pacientů byla srovnatelná s tolerancí u mladších dospělých.

Specifická,

kontrolovaná,

3týdenní

studie

byla

provedena

pacientů

trpících

depresivním

onemocněním,

nichž

nedošlo

dostatečnému

zlepšení

při

léčbě

paroxetinem

(SSRI)

nebo

venlafaxinem (SNRI). Pokud byla léčba převedena z těchto antidepresiv na agomelatin, po ukončení

léčby SSRI nebo SNRI se objevují příznaky z vysazení, a to po náhlém ukončení nebo postupném

vysazování předchozí léčby. Tyto příznaky z vysazení mohou být zaměněny s nedostatečnou ranou

účinností agomelatinu.

Procento

pacientů

nejméně

jedním

příznakem

vysazení

jeden

týden

ukončení

léčby

SSRI/SNRI

bylo

nižší

skupině

dlouhým

vysazováním

(postupné

vysazování

předchozího

SSRI/SNRI

během

týdnů)

než

skupině

krátkým

vysazováním

(postupné

vysazování

předchozího SSRI/SNRI během 1 týdne) a ve skupině s náhlou změnou léčby (náhlé vysazení): 56,1

%, 62,6 % a 79,8 %, v daném pořadí.

Pediatrická populace

Evropská

agentura

léčivé

přípravky

udělila

odklad

povinnosti

předložit

výsledky

studií

s referenčním přípravkem obsahujícím agomelatin u jedné nebo více podskupin pediatrické populace v

léčbě depresivních epizod (informace o použití u pediatrické populace viz bod 4.2).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce a biologická dostupnost

Po perorálním podání je agomelatin rychle a dobře (≥ 80 %) absorbován. Absolutní biologická

dostupnost je nízká (< 5 % při terapeutické perorální dávce) a interindividuální variabilita je značná.

Biologická dostupnost je vyšší u žen ve srovnání s muži. Biologická dostupnost se zvyšuje užíváním

perorálních kontraceptiv a snižuje kouřením. Maximálních plazmatických koncentrací je dosaženo za

1 až 2 hodiny.

V terapeutickém dávkovacím rozmezí se systémová expozice agomelatinu zvyšuje proporcionálně s

dávkou. Při vyšších dávkách dochází k saturaci efektu prvního průchodu játry.

Příjem potravy (běžné jídlo nebo jídlo s vysokým obsahem tuku) nemění biologickou dostupnost nebo

rychlost absorpce. Variabilita se zvyšuje s hodně tučným jídlem.

Distribuce

Distribuční objem v ustáleném stavu je přibližně 35 litrů a vazba na proteiny krevní plazmy je 95 %

bez ohledu na koncentraci a nemění se s věkem ani u pacientů s poruchou funkce ledvin, ale volná

frakce je dvojnásobná u pacientů s poruchou funkce jater.

Biotransformace

Po perorálním podání je agomelatin rychle metabolizován, především cestou jaterního CYP1A2;

izoenzymy CYP2C9 a CYP2C19 jsou také zahrnuty, ale s nízkým přispěním.

Hlavní metabolity, hydroxylovaný a demetylovaný agomelatin, jsou neúčinné, rychle se konjugují a

vylučují močí.

Eliminace

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace