ARYZALERA 20MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
ARIPIPRAZOL (ARIPIPRAZOLUM)
Dostupné s:
Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto
ATC kód:
N05AX12
INN (Mezinárodní Name):
ABILIFY (ARIPIPRAZOLE)
Dávkování:
20MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
60; 56; 50; 42; 30; 28; 14; 100; 98; 90; 84
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
ARIPIPRAZOL
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
68/ 283/17-C

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls114648/2019

Příbalová informace: informace pro pacienta

Aryzalera 5 mg tablety

Aryzalera 10 mg tablety

Aryzalera 15 mg tablety

Aryzalera 20 mg tablety

Aryzalera 30 mg tablety

aripiprazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud

u Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků,

sdělte

to svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Aryzalera a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aryzalera užívat

Jak se přípravek Aryzalera užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Aryzalera uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Aryzalera a k

čemu se používá

Přípravek Aryzalera obsahuje léčivou látku aripiprazol a patří do skupiny léků, které se označují jako

antipsychotika. Je používán k léčení dospělých a dospívajících ve věku 15 let a starších, kteří trpí

nemocí charakterizovanou příznaky, jako jsou slyšení, vidění a vnímání věcí, které nejsou skutečné,

podezřívavost, bludy, nesouvislá řeč, poruchy chování a emocionální oploštění. Lidé s těmito obtížemi

se mohou také cítit depresivní, provinilí, úzkostní nebo nervózní.

Přípravek Aryzalera se užívá k léčbě dospělých a dospívajících ve věku 13 let a starších, kteří trpí

stavem, jehož příznaky jsou pocit povznesené nálady, pocit nadměrného množství energie, mnohem

menší

potřeba

spánku

než

obvykle,

překotná

řeč

myšlenky

někdy

výrazná

podrážděnost.

U dospělých také zabraňuje znovuobjevení tohoto stavu u těch pacientů, kteří již reagovali na léčbu

přípravkem Aryzalera.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aryzalera užívat

Neužívejte přípravek Aryzalera:

jestliže jste

alergický(á) na

aripiprazol

nebo

kteroukoli

další složku

tohoto

přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Aryzalera se poraďte se svým lékařem.

Během léčby aripiprazolem byly hlášeny sebevražedné myšlenky a chování. Okamžitě informujte

svého lékaře, pokud máte myšlenky nebo pocity, že si chcete ublížit.

Před léčbou přípravkem Aryzalera, informujte svého lékaře, pokud máte:

vysokou hladinu cukru v krvi (charakterizovanou příznaky jako je nadměrná žízeň, vylučování

velkého množství moči, zvýšená chuť k jídlu a pocity slabosti) nebo výskyt cukrovky v rodině

záchvaty, neboť kvůli nim Vás možná bude lékař chtít více sledovat

samovolné, nepravidelné svalové záškuby, zejména v obličeji

kardiovaskulární

onemocnění

(onemocnění

srdce

oběhového

systému),

výskyt

kardiovaskulární choroby v rodině, cévní mozkovou příhodu nebo přechodnou („malou“) cévní

mozkovou příhodu, abnormální krevní tlak

krevní

sraženiny,

nebo

výskyt

krevních

sraženin

rodině,

protože

antipsychotika

mívají

spojitost s tvorbou krevních sraženin

zkušenost s nadměrným hráčstvím v minulosti

Pokud si všimnete, že přibíráte na váze, objevují se u Vás neobvyklé pohyby nebo spavost, které Vám

brání vykonávat běžné denní činnosti, máte potíže s polykáním nebo alergické příznaky, informujte

o tom svého lékaře.

Jste-li starší pacient trpící demencí (ztráta paměti a jiných duševních schopností), informujte Vy nebo

Váš pečovatel/příbuzný Vašeho lékaře, jestliže jste někdy prodělal(a) cévní mozkovou příhodu nebo

„malou“ cévní mozkovou příhodu.

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud máte úmysly nebo pocity, že byste si chtěl(a) ublížit.

Během léčby aripiprazolem byly hlášeny sebevražedné úmysly a chování.

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte svalovou ztuhlost nebo neohebnost s vysokou

teplotou, pocení, změněný duševní stav nebo velmi rychlý či nepravidelný srdeční tep.

Informujte svého lékaře, pokud Vy nebo Vaši rodinní příslušníci či ošetřovatelé zaznamenáte, že se u

Vás objevuje nutkání nebo touha chovat se pro Vás neobvyklým způsobem a že nemůžete odolat

nutkání, popudu či pokušení provádět některé činnosti, kterými byste mohl(a) poškodit sebe či ostatní.

Tyto projevy jsou nazývány impulzivními poruchami kontroly a může mezi ně patřit návykové

hráčství, nadměrná konzumace jídla nebo nadměrné utrácení, abnormálně vysoký zájem o sex nebo

zvýšený výskyt či intenzita sexuálních myšlenek a pocitů.

Váš lékař Vám možná bude muset snížit dávku, nebo přípravek vysadit.

Aripiprazol může způsobit ospalost, pokles krevního tlaku při vstávání, závratě a změny ve schopnosti

pohybu a udržování rovnováhy, což může vést k pádům. Buďte opatrný(á) zejména pokud jste vyššího

věku nebo nějak oslaben(a).

Děti a dospívající

Tento přípravek není určen k používání u dětí a dospívajících mladších 13 let. Není známo, zda je

u těchto pacientů bezpečný a účinný.

Další léčivé přípravky a přípravek

Aryzalera

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně těch, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Léky na snížení krevního tlaku: přípravek Aryzalera tablety, může zvýšit účinek léků užívaných ke

snížení krevního tlaku. Určitě svého lékaře informujte o tom, že užíváte léky ke kontrole krevního

tlaku.

Užívání přípravku Aryzalera tablety, s některými léky může vyžadovat změnu dávkování přípravku

Aryzalera nebo ostatních léků. Je obzvlášť důležité informovat svého lékaře o tom, že užíváte:

léky na úpravu srdečního rytmu (např. chinidin, amiodaron, flekainid)

antidepresiva nebo rostlinné přípravky používané k léčbě deprese a úzkosti (např. fluoxetin,

paroxetin, venlafaxin, třezalka tečkovaná)

protiplísňové léky (např. ketokonazol, itrakonazol)

některé

léky

léčbě

infekce

(např.

efavirenz,

nevirapin,

inhibitory

proteázy,

např.

indinavir, ritonavir)

protikřečové léky používané k léčbě epilepsie (např. karbamazepin, fenytoin, fenobarbital)

některá antibiotika používaná k léčbě tuberkulózy (rifabutin, rifampicin)

Tyto léky mohou zvyšovat riziko nežádoucích účinků nebo snižovat účinek přípravku Aryzalera;

pokud máte při souběžném užívání těchto léků s přípravkem Aryzalera jakékoliv neobvyklé příznaky,

máte kontaktovat lékaře.

Léky,

které

zvyšují hladinu

serotoninu,

obvykle

používají při problémech, jako je

deprese,

generalizovaná úzkostná porucha, obsedantně kompulzivní choroba (OCD) a sociální fobie, ale také

při migréně a bolesti:

triptany, tramadol a tryptofan, používané při stavech, jako je deprese, generalizovaná úzkostná

porucha, obsedantně kompulzivní choroba (OCD) a sociální fobie, ale také migréna a bolest

SSRI (jako je paroxetin a fluoxetin) používané při depresi, OCD, panice a úzkosti

jiná antidepresiva (jako je venlafaxin a tryptofan) používaná k léčbě těžké deprese

tricyklická

antidepresiva

(jako

klomipramin

amitriptylin)

používaná

při

depresivním

onemocnění

třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) používaná jako rostlinný přípravek u mírné deprese

silná analgetika (např. tramadol a pethidin) používaná k úlevě od bolesti

triptany (jako je sumatriptan a zolmitripitan) používané k léčbě migrény

Tyto léky mohou zvyšovat riziko nežádoucích účinků; pokud máte při souběžném užívání těchto léků

s přípravkem Aryzalera jakékoliv neobvyklé příznaky, máte navštívit lékaře.

Přípravek

Aryzalera s jídlem, pitím a alkoholem

Tento přípravek lze užívat bez ohledu na jídlo.

Je třeba se vyvarovat konzumace alkoholu.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

novorozenců,

jejichž

matky

užívaly

aripiprazol

posledním

trimestru

(poslední

tři

měsíce

těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid,

problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte objeví jakýkoli z těchto

příznaků, prosím kontaktujte dětského lékaře.

Pokud užíváte přípravek Aryzalera, Váš lékař s Vámi prodiskutuje, zda byste měla kojit a to s ohledem

na přínos léčby pro Vás a s ohledem na přínos kojení pro Vaše dítě. Neměla byste dělat obojí.

Promluvte si se svým lékařem o nejlepším způsobu, jak krmit Vaše dítě, pokud užíváte tento lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Během léčby tímto léčivým přípravkem se mohou objevit závratě a problémy se zrakem (viz bod 4.)

To má být bráno v úvahu v případech, kdy se vyžaduje plná ostražitost, např. při řízení automobilu

nebo při obsluze strojů.

Přípravek Aryzalera obsahuje laktóz

u

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

3.

Ja

k se přípravek Aryzalera užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku u dospělých je 15 mg jednou denně.

Lékař Vám však může

předepsat nižší nebo vyšší dávku, až do maximálně 30 mg jednou denně.

Použití u dětí a dospívajících

Léčba aripiprazolem se zahajuje nižší dávkou ve formě perorálního roztoku (tekutiny). Dávka může

být postupně zvýšena na

doporučenou dávku u dospívajících 10 mg jednou denně

. Váš lékař Vám

však může předepsat nižší nebo vyšší dávku, až do maximálně 30 mg jednou denně.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Aryzalera je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému

lékaři nebo lékárníkovi.

Přípravek Aryzalera je určen k perorálnímu podání (podání ústy).

Snažte se užívat přípravek Aryzalera každý den ve stejnou dobu

. Nezáleží na tom, zda ho užijete s

jídlem nebo bez něj. Vždy tabletu zapijte vodou a spolkněte ji vcelku.

I když se cítíte lépe

, neměňte denní dávku nebo nepřerušujte užívání přípravku Aryzalera dříve, než

se poradíte se svým lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Aryzalera, než jste měl(a)

Jestliže si uvědomíte, že jste užil(a) více tablet přípravku Aryzalera, než Vám doporučil Váš lékař

(nebo požije-li někdo jiný tablety přípravku Aryzalera), kontaktujte přímo svého lékaře. Nemůžete-li

se spojit se svým lékařem, navštivte nejbližší nemocnici a vezměte balení léku s sebou.

Pacienti, kteří užili příliš mnoho aripiprazolu, pozorovali následující příznaky:

zrychlený srdeční tep, agitovanost/agresivitu, problémy s řečí,

neobvyklé pohyby (zejména tváře nebo jazyka) a sníženou úroveň vědomí.

Další příznaky mohou být:

akutní zmatenost, záchvaty (epilepsie), kóma (bezvědomí), kombinace horečky, zrychleného

dechu, pocení,

ztuhlost svalů a netečnost nebo ospalost; pomalejší dýchání, dušení, vysoký nebo nízký krevní

tlak, abnormální srdeční rytmus.

Okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo navštivte nemocnici, pokud pozorujete cokoliv z výše

uvedeného.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Aryzalera

Když zapomenete dávku užít, užijte ji co nejdříve po tom, co si to uvědomíte, ale neužívejte dvě dávky

v jednom dni.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Aryzalera

Nepřerušujte léčbu jen proto, že se cítíte lépe. Je důležité, abyste pokračoval(a) v podávání přípravku

Aryzalera tak dlouho, jak Vám sdělil lékař.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

diabetes mellitus (cukrovka),

poruchy spánku,

pocit úzkosti,

pocit neklidu a neschopnost zůstat bez hnutí, neschopnost klidně sedět,

nekontrolované záškuby, trhavé nebo svíjivé pohyby, neklidné nohy,

třes,

bolest hlavy,

únava,

ospalost,

točení hlavy,

třes a rozmazané vidění,

snížený počet stolic nebo obtíže s vyprazdňováním stolice,

poruchy trávení,

nevolnost,

více slin v ústech, než je normální,

zvracení,

pocit únavy.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

zvýšené hladiny hormonu prolaktinu v krvi,

příliš vysoké hladiny cukru v krvi,

deprese,

změněný nebo zvýšený sexuální zájem,

nekontrolované pohyby úst, jazyka a končetin (tardivní dyskineze),

svalová porucha způsobující kroutivé pohyby (dystonie),

dvojité vidění,

rychlý srdeční tep,

pokles krevního tlaku při postavení, který způsobuje závratě, točení hlavy nebo mdloby,

škytavka.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny po uvedení perorálního (užívaného ústy) aripiprazolu na

trh, ale četnost jejich výskytu není známa:

nízké hladiny bílých krvinek,

nízké hladiny krevních destiček,

alergická reakce (např. otok úst, otok jazyka, obličeje a krku, svědění, kopřivka),

nástup nebo zhoršení cukrovky, ketoacidóza (ketolátky v krvi a moči) nebo kóma (bezvědomí),

vysoká hladina cukru v krvi,

nedostatek sodíku v krvi,

nechutenství (anorexie),

snížení tělesné hmotnosti,

zvýšení tělesné hmotnosti,

myšlenky na sebevraždu, pokus o sebevraždu a sebevražda,

pocit agresivity,

neklid,

nervozita,

kombinace

horečky,

svalové

ztuhlosti,

zrychleného

dýchání,

pocení,

sníženého

vědomí

a náhlých změn krevního tlaku a tepové frekvence, mdloby (neuroleptický maligní syndrom),

epileptický záchvat,

serotoninový

syndrom

(reakce,

která

může

způsobit

pocity

velkého

štěstí,

ospalosti,

nemotornosti, neklidu, pocit opilosti, horečku, pocení nebo ztuhlé svaly),

poruchy řeči,

fixace očních bulbů v jedné pozici,

náhlé nevysvětlitelné úmrtí,

život ohrožující nepravidelný srdeční tep,

srdeční záchvat,

zpomalený srdeční tep,

krevní sraženiny v žílách zejména v nohách (příznaky zahrnují otok, bolest a zčervenání nohy),

které se mohou krevním řečištěm dostat do plic a způsobit bolest na hrudi a dýchací potíže

(pokud si všimnete jakéhokoli příznaku, vyhledejte okamžitě lékaře),

vysoký krevní tlak,

mdloby,

náhodné vdechnutí jídla s rizikem vzniku zápalu plic (plicní infekce),

stažení svalů v okolí hlasivek,

zánět slinivky břišní,

obtížné polykání,

průjem,

nepříjemné pocity v břiše,

nepříjemné pocity v žaludku,

selhání jater,

zánět jater,

zežloutnutí kůže a očního bělma,

hlášené změny hodnot jaterních testů,

kožní vyrážka,

citlivost na světlo,

plešatost,

nadměrné pocení,

abnormální svalové selhání, které může vést k problémům s ledvinami,

svalová bolest,

ztuhlost,

mimovolní únik moči (inkontinence),

těžkosti s vyprazdňováním moči,

abstinenční syndrom u novorozených dětí v případě užívání během těhotenství,

prodloužená a/nebo bolestivá erekce,

potíže s regulací tělesné teploty nebo přehřátí,

bolest na hrudi,

otok rukou, kotníků nebo chodidel,

v krevních testech: zvýšená nebo kolísající hladina cukru v krvi, zvýšený glykosylovaný

hemoglobin,

neschopnost odolat nutkání, popudu či pokušení provádět činnost, která by mohla poškodit Vás

nebo ostatní. Mezi tyto činnosti mohou patřit:

silné nutkání k nadměrnému hazardu i přes riziko vážných rodinných nebo osobních

následků,

změněný nebo zvýšený zájem o sex a chování, které ve Vás nebo v ostatních budí

zvýšené obavy, např. zvýšený sexuální apetit,

nekontrolovatelné nadměrné nakupování nebo utrácení,

záchvatovité přejídání se (příjem velkého množství potravy za krátkou dobu) nebo

nutkavé přejídání se (příjem většího množství jídla, než je obvyklé a než je nutné pro

zahnání hladu),

tendence potulovat se.

Informujte prosím svého lékaře, pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků. Váš

lékař s Vámi probere možnosti, jak tyto nežádoucí účinky zvládat či je omezit.

U starších pacientů trpících demencí bylo hlášeno více smrtelných případů, když užívali aripiprazol.

Kromě toho byly zaznamenány případy cévní mozkové příhody nebo „malé“ cévní mozkové příhody.

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

Dospívající ve věku 13 let a starší měli podobné nežádoucí účinky a podobnou četnost výskytu jako

dospělí, kromě ospalosti, nekontrolovaných záškubů nebo trhavých pohybů, neklidu a únavy, jež byly

velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů), a často se vyskytla bolest v horní části

břicha, sucho v ústech, zvýšená srdeční frekvence, zvýšení tělesné hmotnosti, zvýšená chuť k jídlu,

svalové záškuby, nekontrolované pohyby končetin a závratě, zejména při vstávání z lehu nebo sedu

(mohou postihnout více než 1 ze 100 pacientů).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Aryzalera uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP:“. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Aryzalera obsahuje

Léčivou látkou je aripiprazolum (aripiprazol).

Aryzalera 5 mg

Jedna tableta obsahuje aripiprazolum 5 mg.

Aryzalera 10 mg

Jedna tableta obsahuje aripiprazolum 10 mg.

Aryzalera 15 mg

Jedna tableta obsahuje aripiprazolum 15 mg.

Aryzalera 20 mg

Jedna tableta obsahuje aripiprazolum 20 mg.

Aryzalera 30 mg

Jedna tableta obsahuje aripiprazolum 30 mg.

Dalšími

složkami

jsou

monohydrát

laktózy,

mikrokrystalická

celulosa,

kukuřičný

škrob,

hyprolosa, červený oxid železitý (E172) - pouze v tabletách 10 mg a 30 mg, žlutý oxid železitý

(E172) - pouze v tabletách 15 mg, hlinitý lak indigokarmínu (E132) - pouze v tabletách 5 mg

a magnesium-stearát. Viz bod 2 „Přípravek Aryzalera obsahuje laktózu“.

Jak přípravek Aryzalera vypadá a co obsahuje toto balení

Aryzalera 5 mg: Modré, kulaté tablety se zkosenými hranami a s možnými tmavšími a světlejšími

skvrnami (průměr: 5 mm, tloušťka: 1,4 - 2,4 mm).

Aryzalera 10 mg: Světle růžové, obdélníkové tablety s možnými tmavšími a světlejšími skvrnami

a s vyraženým A10 na jedné straně (délka: 8 mm, šířka: 4,5 mm, tloušťka: 2,1 - 3,1 mm).

Aryzalera 15 mg: Světle žluté až žlutohnědé, kulaté, mírně bikonvexní tablety se zkosenými hranami

a s možnými tmavšími a světlejšími skvrnami a s vyraženým A15 na jedné straně (průměr: 7,5 mm,

tloušťka: 2,5 - 3,7 mm).

Aryzalera 20 mg: Bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní tablety se zkosenými hranami a s vyraženým

A20 na jedné straně (průměr: 8 mm, tloušťka: 2,7 - 4,3 mm).

Aryzalera 30 mg: Světle růžové, kulaté, bikonvexní tablety se zkosenými hranami a s možnými

tmavšími a světlejšími skvrnami a s vyraženým A30 na jedné straně (průměr: 9 mm, tloušťka: 3,9 -

5,3 mm).

5 mg, 10 mg, 15 mg a 30 mg tablety

Přípravek Aryzalera je dostupný v krabičkách obsahujících 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 nebo

100 tablet v blistrech.

20 mg tablety

Přípravek Aryzalera je dostupný v krabičkách obsahujících 14, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 84, 90, 98 nebo

100 tablet v blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Výrobce:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, Cuxhaven, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 18. 7. 2019

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls114648/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Aryzalera 5 mg tablety

Aryzalera 10 mg tablety

Aryzalera 15 mg tablety

Aryzalera 20 mg tablety

Aryzalera 30 mg tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje aripiprazolum 5 mg.

Jedna tableta obsahuje aripiprazolum 10 mg.

Jedna tableta obsahuje aripiprazolum 15 mg.

Jedna tableta obsahuje aripiprazolum 20 mg.

Jedna tableta obsahuje aripiprazolum 30 mg.

Pomocná látka se známým účinkem:

Jedna tableta obsahuje 29,94 mg laktózy (jako monohydrát).

Jedna tableta obsahuje 60 mg laktózy (jako monohydrát).

Jedna tableta obsahuje 89,83 mg laktózy (jako monohydrát).

Jedna tableta obsahuje 120,09 mg laktózy (jako monohydrát).

Jedna tableta obsahuje 180,01 mg laktózy (jako monohydrát).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta

Tablety 5 mg: Modré, kulaté tablety se zkosenými hranami a s možnými tmavšími a světlejšími

skvrnami (průměr: 5 mm, tloušťka: 1,4 - 2,4 mm).

Tablety 10 mg: Světle růžové, obdélníkové tablety s možnými tmavšími a světlejšími skvrnami

a s vyraženým A10 na jedné straně (délka: 8 mm, šířka: 4,5 mm, tloušťka: 2,1 - 3,1 mm).

Tablety 15 mg: Světle žluté až žlutohnědé, kulaté, mírně bikonvexní tablety se zkosenými hranami

a s možnými tmavšími a světlejšími skvrnami a s vyraženým A15 na jedné straně (průměr: 7,5 mm,

tloušťka: 2,5 - 3,7 mm).

Tablety 20 mg: Bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní tablety se zkosenými hranami a s vyraženým

A20 na jedné straně (průměr: 8 mm, tloušťka: 2,7 - 4,3 mm).

Tablety 30 mg: Světle růžové, kulaté, bikonvexní tablety se zkosenými hranami a s možnými

tmavšími a světlejšími skvrnami a s vyraženým A30 na jedné straně (průměr: 9 mm, tloušťka: 3,9 -

5,3 mm).

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Aryzalera je indikován k léčbě schizofrenie u dospělých a dospívajících ve věku 15 let

a starších.

Přípravek Aryzalera je indikován k léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod u bipolární

poruchy I a k prevenci nové manické epizody u dospělých, u kterých se již převážně manické epizody

vyskytly a jejichž léčba aripiprazolem byla účinná (viz bod 5.1).

Přípravek Aryzalera je indikován k léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod u bipolární

poruchy I u dospívajících ve věku 13 let a starších (viz bod 5.1). Tato léčba může trvat až 12 týdnů.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí

Schizofrenie: doporučená počáteční dávka přípravku Aryzalera je 10 nebo 15 mg/den s udržovací

dávkou 15 mg/den, podávaná v dávkovacím schématu jednou denně bez ohledu na jídlo.

Přípravek Aryzalera je účinný v rozmezí 10-30 mg/den. Zvýšená účinnost dávek vyšších než denní

dávka 15 mg nebyla prokázána, ačkoli pro jednotlivé pacienty mohou být prospěšné vyšší dávky.

Maximální denní dávka nemá překročit 30 mg.

Manické epizody u bipolární poruchy I:

doporučená počáteční dávka přípravku Aryzalera je 15 mg

podávaná v režimu jednou denně bez ohledu na jídlo, buď v monoterapii nebo v kombinované léčbě

(viz bod 5.1). U některých pacientů mohou být přínosnější vyšší dávky. Maximální denní dávka nemá

překročit 30 mg.

Prevence recidivy manických epizod u bipolární poruchy I:

při prevenci recidivy manických epizod

u pacientů, kteří již užívali aripiprazol v monoterapii nebo kombinované terapii, léčba pokračuje ve

stejné dávce. Úprava denní dávky včetně jejího snížení má být zvážena na základě klinického stavu.

Pediatrická popul

ace

Schizofrenie u dospívajících ve věku 15 let a starších:

doporučená dávka přípravku Aryzalera je

10 mg/den podávaná v režimu jednou denně bez ohledu na jídlo. Léčba má být zahájena dávkou 2 mg

po dobu 2 dnů (s použitím aripiprazolu ve formě perorálního roztoku o koncentraci 1 mg/ml),

titrovanou na 5 mg po další 2 dny, aby se dosáhlo doporučené denní dávky 10 mg. Pokud je to vhodné,

další zvyšování dávek má být prováděno po 5mg přírůstcích, aniž by se překročila maximální denní

dávka 30 mg (viz bod 5.1).

Přípravek Aryzalera je účinný v dávkovacím rozpětí 10 až 30 mg/den. Zvýšený účinek při dávkách

vyšších než denní dávka 10 mg se neprokázal, ačkoli jednotliví pacienti mohou mít z vyšší dávky

prospěch.

Užívání přípravku Aryzalera se nedoporučuje u pacientů se schizofrenií mladších 15 let, protože údaje

o bezpečnosti a účinnosti nejsou dostačující (viz body 4.8 a 5.1).

Manické epizody u bipolární poruchy I u dospívajících ve věku 13 let a starších:

doporučená dávka

přípravku Aryzalera je 10 mg/den podávaná v režimu jednou denně bez ohledu na jídlo. Léčba má být

zahájena dávkou 2 mg po dobu 2 dnů (s použitím aripiprazolu ve formě perorálního roztoku

o koncentraci 1 mg/ml), titrovanou na 5 mg po další 2 dny, aby se dosáhlo doporučené denní dávky

10 mg. Délka léčby má být co nejkratší nutná ke kontrole příznaků a nesmí překročit 12 týdnů.

Zvýšený účinek při dávkách vyšších než denní dávka 10 mg se neprokázal a denní dávka 30 mg je

spojena s podstatně vyšším výskytem významných nežádoucích účinků včetně těch souvisejících s

EPS, somnolencí, únavou a zvýšením tělesné hmotnosti (viz bod 4.8). Dávky vyšší než 10 mg denně

mají tedy být užívány jen ve výjimečných případech a za přísného klinického sledování (viz body 4.4,

4.8 a 5.1). U mladších pacientů je zvýšené riziko nežádoucích účinků spojených s aripiprazolem. Proto

se přípravek Aryzalera nedoporučuje používat u pacientů mladších 13 let (viz body 4.8 a 5.1).

Podrážděnost spojená s autistickou poruchou:

bezpečnost a účinnost přípravku Aryzalera u dětí

a dospívajících ve věku do 18 let nebyla dosud stanovena. V současnosti dostupné údaje jsou popsány

v bodě 5.1, ale na jejich základě nelze učinit žádná doporučení ohledně dávkování.

Tiky související s

Touretteovým syndromem:

bezpečnost a

účinnost přípravku

Aryzalera

u dětí

a dospívajících ve věku 6 až 18 let nebyla dosud stanovena. V současnosti dostupné údaje jsou

popsány v bodě 5.1, ale na jejich základě nelze učinit žádná doporučení ohledně dávkování.

Zvláštní populace

Porucha funkce jater

Pacienti s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater nevyžadují úpravu dávkování. Doporučení

pro pacienty s těžkou poruchou funkce jater nelze stanovit, protože dostupná data nejsou dostatečná.

Dávkování u těchto pacientů má být prováděno opatrně. Avšak maximální denní dávka 30 mg má být

u pacientů s těžkou poruchou jaterních funkcí užívána s opatrností (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

Pacienti s poruchou funkce ledvin nevyžadují úpravu dávkování.

Starší osoby

Bezpečnost a účinnost přípravku Aryzalera v léčbě schizofrenie nebo manických epizod u bipolární

poruchy I u pacientů ve věku 65 let a starších nebyla stanovena. Vzhledem k větší citlivosti této

populace, má být, pokud to klinické faktory dovolují, zvážena nižší počáteční dávka (viz bod 4.4).

Pohlaví

Pacientky ženy nevyžadují úpravu dávkování ve srovnání s pacienty muži (viz bod 5.2).

Kuřáci

Vzhledem ke způsobu metabolizmu aripiprazolu kuřáci nevyžadují úpravu dávkování (viz bod 4.5).

Úprava dávky z důvodu interakcí

V případě současného podávání aripiprazolu a silných inhibitorů CYP3A4 nebo CYP2D6 má být

dávka aripiprazolu snížena. Když se z kombinované terapie inhibitory CYP3A4 nebo CYP2D6 vysadí,

dávka aripiprazolu se má zvýšit (viz bod 4.5).

V případě současného podávání aripiprazolu a silných induktorů CYP3A4 má být dávka aripiprazolu

zvýšena. Je-li induktor CYP3A4 z kombinované terapie vyřazen, má být dávka aripiprazolu snížena na

doporučenou dávku (viz bod 4.5).

Způsob podání

Přípravek Aryzalera je určen k perorálnímu podání.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Zlepšení klinického stavu pacienta se v průběhu antipsychotické léčby může objevit po několika dnech

až týdnech. Pacienti mají být pečlivě sledováni po celou dobu tohoto období.

Sebevražedné sklony

Výskyt

sebevražedného

chování

vlastní

psychotickým

onemocněním

poruchám

nálady

a v některých případech byl hlášen časně po zahájení nebo změně antipsychotické léčby včetně léčby

aripiprazolem (viz bod 4.8). Antipsychotická léčba má být provázena důkladnou kontrolou vysoce

rizikových pacientů.

Kardiovaskulární onemocnění

Aripiprazol se má užívat s opatrností u pacientů se známým kardiovaskulárním onemocněním (infarkt

myokardu nebo ischemická choroba srdeční v anamnéze, srdeční selhání nebo abnormality srdečního

převodu), cerebrovaskulárním onemocněním, stavy, které mohou pacienty predisponovat k hypotenzi

(dehydratace, hypovolémie a léčby antihypertenzivy) nebo s hypertenzí včetně akcelerované nebo

maligní. V souvislosti s užíváním antipsychotických léčivých přípravků se vyskytly případy žilního

tromboembolismu

(VTE).

Vzhledem

k tomu,

pacientů

léčených

antipsychotiky

jsou

často

přítomny získané rizikové faktory pro VTE, mají být před i během léčby aripiprazolem tyto rizikové

faktory rozpoznány a následně mají být uplatněna preventivní opatření.

Prodloužení QT intervalu

klinických

studiích

aripiprazolem

byla

incidence

prodloužení

intervalu

srovnatelná

s placebem. Aripiprazol má být používán s opatrností u pacientů s prodloužením QT v rodinné

anamnéze (viz bod 4.8).

Tardivní dyskineze

V jednoročních nebo kratších klinických studiích byly případy akutní dyskineze vzniklé v průběhu

léčby aripiprazolem hlášeny méně často. Pokud se u pacienta užívajícího aripiprazol objeví známky

a příznaky tardivní dyskineze, je třeba zvážit snížení dávky nebo přerušení léčby (viz bod 4.8). Tyto

příznaky se mohou dočasně zhoršit nebo mohou dokonce vzniknout až po přerušení léčby.

Další extrapyramidové příznaky

V pediatrických klinických studiích s aripiprazolem byla pozorována akatizie a parkinsonismus.

Pokud se u pacienta užívajícího aripiprazol objeví známky a příznaky jiných EPS, je třeba zvážit

snížení dávky a přísné klinické sledování.

Neuroleptický maligní syndrom (NMS)

NMS je potenciálně fatální komplex příznaků související s antipsychotiky. V klinických studiích byly

v souvislosti s léčbou aripiprazolem hlášeny vzácné případy NMS. NMS se klinicky manifestuje

hyperpyrexií,

svalovou

rigiditou,

alterací

duševního

stavu

projevy

instability

autonomního

nervového

systému

(nepravidelný

nebo

krevní

tlak,

tachykardie,

profuzní

pocení

a srdeční

dysarytmie).

Mezi

další

příznaky

může

patřit

zvýšení

kreatinfosfokinázy,

myoglobinurie

(rhabdomyolýza) a akutní selhání ledvin. Avšak byly hlášeny případy, kdy zvýšení kreatinfosfokinázy

a rhabdomyolýza nebyly nutně v souvislosti s NMS. Objeví-li se u pacienta známky a příznaky

příznačné pro NMS nebo nevysvětlitelná vysoká horečka bez dalších klinických projevů NMS,

podávání všech antipsychotik, včetně aripiprazolu, musí být přerušeno.

Záchvaty

V klinických studiích byly méně často hlášeny případy záchvatů v průběhu léčby aripiprazolem. Proto

u pacientů, kteří mají záchvatovité onemocnění v anamnéze nebo mají stavy provázené záchvaty,

vyžaduje užití aripiprazolu opatrnost (viz bod 4.8).

Starší pacienti s psychotickými příznaky spojenými s demencí

Zvýšená mortalita

Ve třech placebem kontrolovaných studiích s aripiprazolem (n=938; průměrný věk: 82,4 let; rozpětí:

56-99 let) u starších pacientů s psychotickými příznaky spojenými s Alzheimerovou nemocí měli

pacienti léčení aripiprazolem zvýšené riziko úmrtí ve srovnání s placebem. Výskyt úmrtí ve skupině

pacientů léčených aripiprazolem byl 3,5 % ve srovnání s 1,7 % v placebové skupině. Ačkoliv příčiny

úmrtí byly různé, většina úmrtí se zdála být buď původu kardiovaskulárního (např. srdeční selhání,

náhlá smrt) nebo infekčního (např. pneumonie) (viz bod 4.8).

Cerebrovaskulární nežádoucí účinky

Ve stejných studiích byly u pacientů zaznamenány cerebrovaskulární nežádoucí účinky (např. cévní

mozková příhoda, tranzitorní ischemická ataka) včetně úmrtí (průměrný věk: 84 let, rozpětí: 78-

88 let). Celkově byly u pacientů léčených aripiprazolem zaznamenány nežádoucí účinky u 1,3 %

pacientů ve srovnání s 0,6 % pacientů v placebové skupině v těchto studiích. Tento rozdíl nebyl

statisticky významný, avšak v jedné studii s fixní dávkou byl signifikantní vztah mezi dávkou

a výskytem cerebrovaskulárních nežádoucích účinků u pacientů léčených aripiprazolem (viz bod 4.8).

Aripiprazol není určen k léčbě pacientů s psychózou spojenou s demencí.

Hyperglykémie a diabetes mellitus

Hyperglykémie, v některých případech extrémní a spojená s ketoacidózou, hyperosmolárním kómatem

nebo úmrtím, byla zaznamenána u pacientů léčených atypickými antipsychotiky, včetně aripiprazolu.

Rizikové faktory, které mohou predisponovat pacienty k těžkým komplikacím, zahrnují obezitu

a výskyt

diabetu

rodině.

klinických

studiích

aripiprazolem

nebyly

zaznamenány

žádné

signifikantní rozdíly ve výskytu nežádoucích účinků spojených s hyperglykémií (včetně diabetu)

anebo abnormální glykemické laboratorních hodnoty ve srovnání s placebem. Konkrétní odhady rizika

umožňující

přímé

srovnání

nežádoucích

účinků

spojených

hyperglykémií

u pacientů

léčených

aripiprazolem

jinými

atypickými

antipsychotiky

nejsou

dostupné.

Pacienti

léčení

jakýmikoli

antipsychotiky včetně aripiprazolu mají být sledováni kvůli příznakům a symptomům hyperglykémie

(polydipsie, polyurie, polyfagie a slabost) a pacienti s onemocněním diabetes mellitus nebo s faktory

rizikovými pro diabetes mellitus mají být pravidelně sledováni z hlediska možného zhoršení kontroly

glykémie (viz bod 4.8).

Hypersenzitivita

Při podávání aripiprazolu se mohou objevit hypersenzitivní reakce, charakterizované alergickými

příznaky (viz bod 4.8).

Zvýšení tělesné hmotnosti

Zvýšení tělesné hmotnosti je často zaznamenáno u pacientů se schizofrenií a bipolární mánií kvůli

komorbiditám, užívání antipsychotik, o nichž je známo, že způsobují zvýšení tělesné hmotnosti,

nevhodnému životnímu stylu, což může vést k těžkým komplikacím. Během post-marketingového

sledování bylo u pacientů užívajících aripiprazol zaznamenáno zvýšení tělesné hmotnosti. Pokud

k němu dojde, je obvykle spojeno s významnými rizikovými faktory, jako jsou diabetes v anamnéze,

onemocnění štítné žlázy nebo adenom hypofýzy. V klinických studiích nebylo prokázáno, že by

aripiprazol způsoboval klinicky významné zvýšení tělesné hmotnosti u dospělých (viz bod 5.1).

V klinických

studiích

dospívajících

pacientech

bipolární

mánií

týdnech

léčby

aripiprazolem prokázalo zvýšení tělesné hmotnosti. Nárůst tělesné hmotnosti je třeba u dospívajících

pacientů s bipolární mánií monitorovat. Pokud je nárůst tělesné hmotnosti klinicky významný, je třeba

zvážit snížení dávky (viz bod 4.8).

Dysfagie

Ezofageální dysmotilita a aspirace byly pozorovány ve spojení s užíváním antipsychotik, včetně

aripiprazolu. Aripiprazol má být užíván s opatrností u pacientů s rizikem aspirační pneumonie.

Patologické hráčství a poruchy kontroly impulzivního chování

Pacienti mohou při užívání aripiprazolu pociťovat větší nutkání, zejména k hazardnímu hraní, a

neschopnost tato nutkání kontrolovat. Jiná hlášená nutkání zahrnují: zvýšená sexuální nutkání, nutkavé

nakupování, záchvatovité nebo kompulzivní přejídání se a jiné impulzivní a kompulzivní chování. Je

důležité, aby se osoby, které lék předepisují, konkrétně zeptaly pacientů nebo jejich pečovatelů na

rozvoj nových nebo zesílení stávajících nutkání v oblasti hráčství, sexuálních nutkání, kompulzivního

nakupování, záchvatovitého nebo kompulzivního přejídání se nebo jiných nutkání během léčby

aripiprazolem. Je třeba mít na paměti, že příznaky poruch kontroly impulzivního chování mohou být

spojeny se základním onemocněním; v některých případech však bylo hlášeno, že nutkání ustala, když

byla dávka snížena nebo když byl lék vysazen. Pokud nejsou poruchy kontroly impulzivního chování

rozpoznány, mohou vést k újmě u pacienta a jiných osob. Pokud se u pacienta při užívání aripiprazolu

rozvinou taková nutkání, zvažte snížení dávky nebo vysazení léku (viz bod 4.8).

Pacienti s komorbiditou ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Přestože je současný výskyt bipolární poruchy I a ADHD častý, jsou k dispozici jen velmi omezené

údaje o bezpečnosti při současném podávání aripiprazolu a stimulancií. Proto je třeba zvláštní

opatrnosti, pokud jsou tyto léčivé přípravky podávány současně.

Pády

Aripiprazol může způsobit somnolenci, posturální hypotenzi a motorickou a senzorickou nestabilitu,

což může vést k pádům. Při léčbě rizikovějších pacientů (např. seniorů nebo oslabených pacientů) je

třeba dbát zvýšené opatrnosti a zvážit zahájení léčby nižší dávkou (viz bod 4.2).

Přípravek

Aryzalera

obsahuje

laktózu.

Pacienti

vzácnými

dědičnými

problémy

intolerancí

galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek

užívat.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy intera

kce

Aripiprazol může zvyšovat účinek některých antihypertenzivních léčivých přípravků kvůli svému

antagonismu k α1-adrenergním receptorům.

Vzhledem k primárnímu účinku aripiprazolu na CNS je zapotřebí věnovat zvýšenou pozornost

podávání aripiprazolu v kombinaci s alkoholem nebo jinými léčivými přípravky působícími na CNS,

které mají podobné nežádoucí účinky, jako je např. sedace (viz bod 4.8).

Pokud je aripiprazol podáván souběžně s léčivými přípravky, o nichž je známo, že prodlužují interval

QT nebo způsobují nerovnováhu elektrolytů, je nutné zachovat opatrnost.

Možnost ovlivnění aripiprazolu jinými léčivými přípravky

H2 antagonista famotidin, blokátor tvorby žaludeční kyseliny, snižuje rychlost absorpce aripiprazolu,

ale tento účinek není považován za klinicky relevantní.

Aripiprazol je metabolizován více způsoby pomocí enzymů CYP2D6 a CYP3A4, ale nikoli pomocí

enzymů CYP1A. Tudíž kuřáci nevyžadují žádnou úpravu dávkování.

Chinidin a jiné inhibitory CYP2D6

V klinické studii u zdravých osob zvýšil silný inhibitor enzymu CYP2D6 (chinidin) hodnoty AUC

aripiprazolu o 107 %, zatímco C

nezměnil. Hodnoty AUC a C

aktivního metabolitu, dehydro-

aripiprazolu, byly sníženy o 32 % a 47 %. Dávka aripiprazolu má být při současném podávání

aripiprazolu s chinidinem snížena na přibližně polovinu předepsané dávky. Lze očekávat, že ostatní

silné inhibitory CYP2D6, jako jsou fluoxetin a paroxetin, mají podobný účinek, a tudíž se má použít

podobné snížení dávkování.

Ketokonazol a jiné typy inhibitorů CYP3A4

V klinické studii u zdravých osob zvýšil silný inhibitor CYP3A4 (ketokonazol) hodnoty AUC a C

aripiprazolu o 63 % resp. o 37 %. Hodnoty AUC a C

dehydro-aripiprazolu se zvýšily o 77 % resp.

o 43 %. U slabých metabolizátorů CYP2D6 může současné užití silných inhibitorů CYP3A4 vyústit

ve vyšší plazmatické koncentrace aripiprazolu ve srovnání se silnými metabolizátory CYP2D6. Pokud

se zvažuje současné podání ketokonazolu nebo jiných silných CYP3A4 inhibitorů s aripiprazolem,

možný přínos pro pacienta má převážit možná rizika. V případě současného podávání ketokonazolu

a aripiprazolu má být dávka aripiprazolu snížena na přibližně polovinu předepsané dávky. Lze

očekávat, že ostatní silné inhibitory CYP3A4, jako je itrakonazol a inhibitory HIV-proteáz mají

podobný účinek, a tudíž se má použít podobné snížení dávkování (viz bod 4.2.). Po vysazení

inhibitorů CYP2D6 nebo CYP3A4 se má dávka aripiprazolu zvýšit na úroveň, která předcházela

zahájení průvodní terapie. Při souběžném podávání slabých inhibitorů CYP3A4 (např. diltiazem) nebo

CYP2D6 (např. escitalopram) s aripiprazolem může dojít k mírnému zvýšení koncentrací aripiprazolu

v plazmě.

Karbamazepin a jiné induktory CYP3A4

Při

souběžném

podávání

karbamazepinu,

silného

induktoru

CYP3A4,

perorálně

podávaného

aripiprazolu pacientům se schizofrenií nebo schizoafektivní poruchou byly geometrické průměry

hodnot C

a AUC pro aripiprazol o 68 % resp. 73 % nižší ve srovnání s podáváním aripiprazolu

(30 mg) samotného. Obdobně byly geometrické průměry hodnot C

a AUC pro dehydro-aripiprazol

po souběžném podání karbamazepinu o 69 % resp. 71 % nižší než ty, které byly nalezeny po léčbě

samotným aripiprazolem. Je-li aripiprazol podáván souběžně s karbamazepinem, dávka aripiprazolu

má být dvojnásobná. Při souběžném podávání aripiprazolu a jiných silných induktorů CYP3A4 (jako

je rifampicin, rifabutin, fenytoin, fenobarbital, primidon, efavirenz, nevirapin a třezalka tečkovaná),

lze očekávat, že mají podobné účinky, a proto mají být provázeny podobným zvýšením dávkování. Po

vysazení silných induktorů CYP3A4 má být dávka aripiprazolu snížena na doporučené dávky.

Valproát a lithium

Byl-li současně s aripiprazolem podáván valproát nebo lithium, k žádným signifikantním změnám

koncentrací aripiprazolu nedošlo a proto není nutná žádná úprava dávky, když se s aripiprazolem

zároveň podává valproát nebo lithium.

Možnost ovlivnění jiných léčivých přípravků aripiprazolem

klinických

studiích,

neměl

aripiprazol

denní

dávce

10-30

mg/den

signifikantní

vliv

metabolizmus substrátů CYP2D6 (poměr dextromethorfan/3-methoxymorfinan), CYP2C9 (warfarin),

CYP2C19 (omeprazol) a CYP3A4 (dextromethorfan). Navíc aripiprazol a dehydro-aripiprazol in vitro

neprokázaly

schopnost

ovlivnit

metabolizmus

zprostředkovávaný

CYP1A2.

Tudíž

nepravděpodobné, že by aripiprazol způsobil klinicky významné lékové interakce zprostředkované

těmito enzymy.

Při souběžném podávání aripiprazolu s valproátem, lithiem nebo lamotriginem nedošlo k žádným

klinicky významným změnám v koncentracích valproátu, lithia nebo lamotriginu.

Serotoninový syndrom

U pacientů užívajících aripiprazol byly hlášeny případy serotoninového syndromu; případné známky a

příznaky tohoto stavu se mohou vyskytnout zejména při souběžném podávání léčivých přípravků se

serotonergními účinky, jako jsou SSRI/SNRI, nebo léčivých přípravků, o nichž je známo, že zvyšují

koncentrace aripiprazolu (viz bod 4.8).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Neexistují adekvátní dobře kontrolované studie s aripiprazolem u těhotných žen. Byly hlášeny vrozené

vady, nicméně příčinná souvislost s aripiprazolem nebyla stanovena. Studie na zvířatech nemohly

vyloučit možnost vývojové toxicity (viz bod 5.3). Pacientkám musí být doporučeno, aby v průběhu

léčby aripiprazolem informovaly svého lékaře o tom, že otěhotněly nebo otěhotnět v průběhu léčby

aripiprazolem zamýšlejí. Vzhledem k nedostatečným informacím o bezpečnosti u člověka a obavám

vyvolaným reprodukčními studiemi na zvířatech, se tento lék nemá během těhotenství užívat, aniž by

očekávaný přínos jasně ospravedlnil potenciální riziko pro plod.

U novorozenců, kteří byli během třetího trimestru těhotenství vystaveni vlivu antipsychotik (včetně

aripiprazolu), existuje riziko nežádoucích účinků včetně extrapyramidových příznaků a/nebo příznaků

z vysazení. Tyto příznaky se mohou lišit v délce trvání po porodu i v závažnosti. Byly hlášeny případy

agitovanosti,

hypertonie,

hypotonie,

tremoru,

somnolence,

respirační

tísně

nebo

poruch

příjmu

potravy. Proto mají být novorozenci pečlivě monitorováni (viz bod 4.8).

Kojení

Aripiprazol se vylučuje do lidského mateřského mléka. Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro

dítě a prospěšnosti léčby pro matku je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit

léčbu aripiprazolem.

Fertilita

Na základě údajů ze studií reprodukční toxicity aripiprazol nenarušil fertilitu.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Aripiprazol má malý až mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje kvůli potenciálním

účinkům na nervový systém a zrak, jako je sedace, somnolence, synkopa, rozmazané vidění, diplopie

(viz bod 4.8).

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

V placebem kontrolovaných klinických studiích byly nejčastějšími hlášenými nežádoucími účinky

akatizie a nauzea, každý se vyskytl u více než 3 % pacientů léčených perorálním aripiprazolem.

Seznam nežádoucích účinků v tabulce

Incidence nežádoucích účinků (ADRs) souvisejících s léčbou aripiprazolem jsou uvedeny v tabulce

níže. Tabulka vychází z nežádoucích účinků hlášených během klinických studií a/nebo při post-

marketingovém užívání.

Všechny nežádoucí účinky jsou uvedeny podle třídy orgánových systémů a frekvence; velmi časté

(≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až

< 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit). V rámci každé

skupiny frekvence jsou nežádoucí účinky uvedeny v pořadí s klesající závažností.

Frekvenci nežádoucích účinků hlášených během postmarketingového používání nelze určit, protože se

odvozuje

spontánních

hlášení.

důsledku

toho

frekvence

těchto

nežádoucích

účinků

kvalifikována jako „není známo”.

Časté

Méně časté

Není známo

Poruchy krve a lymfatického

systému

Leukopenie

Neutropenie

Trombocytopenie

Poruchy imunitního systému

Alergické

reakce

(např.

anafylaktická

reakce,

angioedém,

včetně

oteklého

jazyka,

edému

jazyka,

edému

obličeje,

pruritu nebo kopřivky)

Endokrinní poruchy

Hyperprolaktinemie

Diabetické

kóma

hyperosmolární

Diabetická ketoacidóza

Poruchy

metabolismu

a

výživy

Diabetes mellitus

Hyperglykemie

Hyponatremie

Anorexie

Snížení

tělesné

hmotnosti

Zvýšení

tělesné

hmotnosti

Psychiatrické poruchy

Insomnie

Úzkost

Neklid

Deprese

Hypersexualita

Sebevražedné

pokusy,

sebevražedné

myšlenky

dokonaná

sebevražda

(viz bod 4.4)

Patologické hráčství

Poruchy

kontroly

impulzivního chování

Záchvatovité přejídání se

Kompulzivní

nakupování

Poriománie

Agrese

Agitovanost

Nervozita

Poruchy nervového systému

Akatizie

Extrapyramidová

porucha

Tremor

Bolest hlavy

Sedace

Somnolence

Závrať

Tardivní dyskineze

Dystonie

Neuroleptický

maligní

syndrom (NMS)

Záchvat grand mal

Serotoninový syndrom

Porucha řeči

Poruchy oka

Rozmazané vidění

Diplopie

Okulogyrická krize

Srdeční poruchy

Tachykardie

Náhlá

nevysvětlitelná

smrt

Torsades de pointes

Prodloužení

intervalu

Komorové arytmie

Srdeční zástava

Bradykardie

Cévní poruchy

Ortostatická

hypotenze

Žilní tromboembolismus

(včetně plicní embolie a

hluboké žilní trombózy)

Hypertenze

Synkopa

Respirační,

hrudní

a

mediastinální poruchy

Škytavka

Pneumonie aspirační

Laryngospasmus

Orofaryngeální spasmus

Gastrointestinální poruchy

Obstipace

Dyspepsie

Nauzea

Hypersekrece slin

Zvracení

Pankreatitida

Dysfagie

Diarea

Břišní dyskomfort

Žaludeční dyskomfort

Poruchy

jater

a

žlučových

cest

Selhání jater

Hepatitida

Ikterus

Zvýšení

alaninaminotransferázy

(ALT)

Zvýšení

aspartátaminotransferázy

(AST)

Zvýšení

gamaglutamyltransferázy

(GGT)

Zvýšení

alkalické

fosfatázy

Poruchy

kůže

a

podkožní

tkáně

Vyrážka

Fotosenzitivní reakce

Alopecie

Hyperhidróza

Poruchy svalov

é a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Rhabdomyolýza

Myalgie

Ztuhlost

Poruchy ledvin a močových

cest

Inkontinence moči

Retence moči

Stavy

spojené

s

těhotenstvím, šestinedělím a

perinatálním obdobím

Syndrom z vysazení léku

u novorozenců (viz bod

4.6)

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

Priapismus

Celkové poruchy a reakce v

místě aplikace

Únava

Porucha

termoregulace

(tj. hypotermie, pyrexie)

Bolest na hrudi

Periferní otok

Vyšetření

Zvýšená glykemie

Zvýšený

glykosylovaný

hemoglobin

Kolísání hladiny glukosy

v krvi

Zvýšení

kreatinfosfokinázy

Popis vybraných nežádoucích účinků

Dospělí

Extrapyramidové symptomy (EPS)

Schizofrenie: v dlouhodobé 52 týdnů trvající kontrolované studii měli pacienti léčeni aripiprazolem

nižší celkovou incidenci (25,8 %) EPS včetně parkinsonismu, akatizie, dystonie a dyskineze ve

srovnání s pacienty léčenými haloperidolem (57,3 %). V dlouhodobé 26týdenní studii kontrolované

placebem byla incidence ESP 19 % u pacientů léčených aripiprazolem a 13,1 % u pacientů užívajících

placebo. V jiné dlouhodobé 26týdenní kontrolované studii byla incidence EPS 14,8 % u pacientů

léčených aripiprazolem a 15,1 % u pacientů léčených olanzapinem.

Manické epizody u bipolární poruchy I

- ve 12týdenní kontrolované studii byl výskyt EPS 23,5 %

u pacientů léčených aripiprazolem a 53,3 % u pacientů léčených haloperidolem. V jiné 12týdenní

studii byl výskyt EPS 26,6 % u pacientů léčených aripiprazolem a 17,6 % u pacientů léčených lithiem.

V dlouhodobé 26týdenní udržovací fázi studie kontrolované placebem byl výskyt EPS 18,2 %

u pacientů léčených aripiprazolem a 15,7 % u pacientů užívajících placebo.

Akatizie

V placebem kontrolované studii byl výskyt akatizie 12,1 % u pacientů s bipolární poruchou léčených

aripiprazolem

pacientů

užívajících

placebo.

pacientů

schizofrenií

léčených

aripiprazolem byl výskyt akatizie 6,2 % a 3,0 % u pacientů se schizofrenií užívajících placebo.

Dystonie

Skupinový efekt: Symptomy dystonie, dlouhotrvající abnormální kontrakce svalových skupin, se

mohou objevit u citlivých jedinců během několika prvních dnů léčby. Mezi symptomy dystonie patří:

křeče krčních svalů, někdy progredující až do ztuhlosti hrdla, potíže s polykáním, obtížné dýchání

a/nebo protruze jazyka. I když se tyto symptomy mohou objevit při nízkých dávkách, častěji a s vyšší

závažností se objevují u vysoce účinných a ve vyšších dávkách podávaných antipsychotik první

generace. Zvýšené riziko akutní dystonie bylo pozorováno u mužů a mladších věkových skupin.

Prolaktin

V klinických studiích ve schválených indikacích a v období po uvedení přípravku na trh byl

u aripiprazolu pozorován jak vzestup, tak pokles hladiny prolaktinu v séru oproti výchozím hodnotám

(viz bod 5.1).

Laboratorní parametry

Srovnání aripiprazolu a placeba podle podílu pacientů, u nichž byly zaznamenány potenciálně klinicky

signifikantní změny v rutinních laboratorních a lipidových parametrech (viz bod 5.1), neodhalilo

žádné

medicínsky

významné

odlišnosti.

Většinou

přechodné

asymptomatické

zvýšení

(kreatinfosfokinázy) bylo pozorováno u 3,5 % pacientů léčených aripiprazolem ve srovnání s 2,0 %

pacientů, kteří dostávali placebo.

Pediatrická populace

Schizofrenie u dospívajících ve věku 15 let a starších

V krátkodobé placebem kontrolované klinické studii zahrnující 302 dospívajících (13-17 let) se

schizofrenií byly četnost výskytu a typy nežádoucích účinků podobné jako u dospělých kromě

následujících nežádoucích účinků, které byly hlášeny častěji u dospívajících užívajících aripiprazol,

než u dospělých užívajících aripiprazol (a mnohem častěji než u placeba):

Somnolence/sedace a extrapyramidové poruchy byly hlášeny velmi často (≥ 1/10), sucho v ústech,

zvýšená chuť k jídlu a ortostatická hypotenze byly hlášeny často (≥ 1/100, < 1/10).

Ve 26týdenním otevřeném prodloužení studie byl bezpečnostní profil podobný jako v krátkodobé

placebem kontrolované studii. Bezpečnostní profil dlouhodobého, dvojitě zaslepeného, placebem

kontrolovaného hodnocení byl také podobný s výjimkou následujících reakcí, které byly hlášeny

častěji než u pediatrických pacientů užívajících placebo: snížení hmotnosti, zvýšení hladiny inzulinu v

krvi, arytmie a leukopenie byly hlášeny jako časté (≥ 1/100, < 1/10).

V souhrnné populaci zahrnující dospívající (13-17 let) se schizofrenií s expozicí až 2 roky byl výskyt

nízkých hladin sérového prolaktinu u děvčat (< 3 ng/ml) 29,5 % a u chlapců (< 2 ng/ml) 48,3 %.

V populaci dospívajících pacientů (13-17 let) se schizofrenií s expozicí aripiprazolu od 5 do 30 mg po

dobu až 72 měsíců byla incidence nízkých sérových hladin prolaktinu u děvčat (< 3 ng/ml) a u chlapců

(< 2 ng/ml) 25,6 % v prvním a 45,0 % v druhém případě.

Ve dvou dlouhodobých hodnoceních s dospívajícími (13-17 let) se schizofrenií a bipolární poruchou,

kteří byli léčeni aripiprazolem, byl výskyt nízkých hladin prolaktinu v séru u dívek (< 3 ng/ml) 37,0 %

a chlapců (< 2 ng/ml) 59,4 %.

Manické epizody u bipolární poruchy I u dospívajících ve věku 13 let a starších

Frekvence a typ nežádoucích účinků u dospívajících s bipolární poruchou I byly podobné jako

u dospělých kromě následujících účinků: velmi časté (≥ 1/10) somnolence (23,0 %), extrapyramidová

porucha (18,4 %), akatizie (16,0 %) a únava (11,8 %) a časté (≥ 1/100, < 1/10) bolest v horní části

břicha, zvýšená srdeční frekvence, zvýšení tělesné hmotnosti, zvýšená chuť k jídlu, svalové záškuby

a dyskineze.

Následující nežádoucí účinky byly potenciálně závislé na dávce: extrapyramidová porucha (incidence

byly 10 mg: 9,1 %, 30 mg: 28,8 %; placebo: 1,7 %) a akatizie (incidence byly 10 mg: 12,1 %, 30 mg:

20,3 %; placebo: 1,7 %).

Průměrná změna tělesné hmotnosti činila u dospívajících s bipolární poruchou I po 12 a 30 týdnech

2,4 kg a 5,8 kg u aripiprazolu a 0,2 kg a 2,3 kg u placeba.

V pediatrické populaci byla somnolence a únava pozorována častěji u pacientů s bipolární poruchou

než u pacientů se schizofrenií.

V pediatrické populaci s bipolární poruchou (10-17 let) při expozici až 30 týdnů se nízké hladiny

prolaktinu vyskytovaly ve 28,0 % u žen (< 3 ng/ml) a v 53,3 % u mužů (< 2 ng/ml).

Patologické hráčství a jiné poruchy kontroly impulzivního chování

pacientů

léčených

aripiprazolem

může

vyskytnout

patologické

hráčství,

hypersexualita,

kompulzivní nakupování a záchvatovité nebo kompulzivní přejídání se (viz bod 4.4).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Známky a příznaky

klinických

studiích

během

postmarketingových

zkušeností

bylo

dospělých

pacientů

identifikováno

náhodné

nebo

záměrné

akutní

předávkování

samotným

aripiprazolem

hlášenými

dávkami odhadovanými až do 1 260 mg bez fatálních následků. Potenciálně medicínsky důležité

pozorované známky a příznaky zahrnovaly letargii, zvýšení krevního tlaku, somnolenci, tachykardii,

nauzeu, zvracení a průjem. Kromě toho bylo hlášeno náhodné předávkování samotným aripiprazolem

(až do 195 mg) u dětí bez fatálních následků. Potenciálně medicínsky závažné hlášené známky

a příznaky zahrnovaly somnolenci, přechodnou ztrátu vědomí a extrapyramidové symptomy.

Léčba předávkování

Léčba předávkování se má zaměřit na podpůrnou terapii, zajišťující dostatečně průchodné dýchací

cesty, oxygenaci a ventilaci, a na léčbu příznaků. Je třeba zvážit možnost působení dalších léčivých

přípravků. Ihned se tudíž má začít s monitorováním kardiovaskulárního systému včetně průběžného

monitoringu EKG k odhalení možných arytmií. Po jakémkoli potvrzeném předávkování aripiprazolem

nebo při podezření na něj má lékařský dohled a sledování trvat až do pacientova zotavení.

Živočišné uhlí (50 g), podané hodinu po aripiprazolu, snížilo C

aripiprazolu o asi 41 % a AUC o asi

51 %, z čehož lze usuzovat, že živočišné uhlí může být účinné v léčbě předávkování.

Hemodialýza

Ačkoli nejsou žádné informace o účinku hemodialýzy v léčbě předávkování aripiprazolem, není

pravděpodobné, že by hemodialýza byla při léčbě předávkování užitečná, jelikož vazba aripiprazolu na

plazmatické bílkoviny je vysoká.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Psycholeptika; jiná antipsychotika, ATC kód: N05AX12.

Mechanismus účinku

Předpokládá se, že účinnost aripiprazolu u schizofrenie a bipolární poruchy I je zprostředkována

kombinací

částečného

agonismu

vůči

dopaminovým

serotoninovým

5-HT

receptorům

a antagonismu

vůči

serotoninovým

5-HT

receptorům.

zvířecích

modelech

dopaminergní

hyperaktivity vykazoval aripiprazol antagonistické vlastnosti a na zvířecích modelech dopaminergní

hypoaktivity

agonistické

vlastnosti.

Aripiprazol

in

vitro

vykazoval

vysokou

vazební

afinitu

k dopaminovým

serotoninovým

5-HT

a5-HT

receptorům

mírnou

afinitu

k dopaminovým

serotoninovým

5-HT

5-HT

alfa-1

adrenergním

histaminovým

receptorům.

Aripiprazol

také

vykazoval

mírnou

vazební

afinitu

místu

zpětného

vychytávání

serotoninu a žádnou zjevnou afinitu k receptorům muskarinovým. Ostatní klinické účinky aripiprazolu

mohou

být

vysvětleny

interakcí

s jinými

receptory,

nežli

jsou

subtypy

dopaminových

nebo

serotoninových receptorů.

Dávky aripiprazolu v rozsahu od 0,5 do 30 mg podávané jednou denně zdravým jedincům po dobu

2 týdnů

vyvolaly

dávce

závislou

redukci

vazby

C-raklopridu,

ligandu

receptoru

v nc. caudatus a putamen, zjištěnou pozitronovou emisní tomografií.

Klinická účinnost a bezpečnost

Dospělí

Schizofrenie

Ve třech krátkodobých (4-6 týdnů), placebem kontrolovaných studiích, do kterých bylo zahrnuto

1 228

dospělých

pacientů

schizofrenií

pozitivními

nebo

negativními

symptomy,

bylo

s aripiprazolem spojeno statisticky signifikantně větší zlepšení psychotických příznaků ve srovnání

s placebem.

U dospělých pacientů, kteří reagovali na iniciální léčbu, aripiprazol při pokračující léčbě účinně

udržuje klinické zlepšení. V haloperidolem kontrolované klinické studii byl podíl reagujících pacientů

zachovávajících si citlivost k léčivému přípravku po dobu 52 týdnů podobný v obou skupinách

(aripiprazol 77 % a haloperidol 73 %), po ukončení byl signifikantně vyšší u pacientů na aripiprazolu

(43 %) než u haloperidolu (30 %). Jako sekundární cílový parametr bylo užito aktuálního skóre na

hodnotící škále, včetně PANSS a hodnotící škály deprese MADRS (Montgomery-Asberg Depression

Rating Scale), ukazující signifikantní zlepšení oproti haloperidolu.

26týdenní

placebem

kontrolované

studii

dospělých

stabilizovaných

pacientů

chronickou

schizofrenií, aripiprazol podstatně více snižoval počet relapsů, 34 % ve skupině s aripiprazolem

a 57 % u placeba.

Zvýšení tělesné hmotnosti

Klinické

studie

aripiprazolu

neprokázaly,

vyvolával

klinicky

významný

nárůst

tělesné

hmotnosti. V 26týdenní, dvojitě zaslepené, mezinárodní, klinické studii schizofrenie, kontrolované

olanzapinem, která zahrnovala 314 dospělých pacientů, ve které byl primárním cílovým parametrem

nárůst tělesné hmotnosti, mělo nejméně 7% nárůst tělesné hmotnosti od výchozí hodnoty (tj. nárůst

nejméně 5,6 kg při výchozí hmotnosti

80,5 kg) signifikantně méně pacientů na aripiprazolu (n=18,

nebo 13 % hodnocených pacientů), ve srovnání s olanzapinem (n=45, nebo 33 % hodnocených

pacientů).

Lipidové parametry

V souhrnné analýze lipidových parametrů v placebem kontrolovaných klinických studií u dospělých,

aripiprazol

neprokázal,

vyvolával

klinicky

významné

změny

hladinách

celkového

cholesterolu, triglyceridů, HDL a LDL.

Prolaktin

Hladiny prolaktinu byly vyhodnocovány ve všech klinických studiích se všemi dávkami aripiprazolu

(n=28 242). Výskyt hyperprolaktinemie nebo zvýšení hladiny prolaktinu v séru u pacientů léčených

aripiprazolem (0,3 %) byl podobný jako u placeba (0,2 %). U pacientů léčených aripiprazolem byl

střední čas do výskytu 42 dnů a střední doba trvání 34 dnů.

Výskyt hyperprolaktinemie nebo snížení hladiny prolaktinu v séru u pacientů léčených aripiprazolem

byl 0,4 % ve srovnání s 0,02 % u pacientů léčených placebem. U pacientů léčených aripiprazolem byl

střední čas do výskytu 30 dnů a střední doba trvání 194 dnů.

Manické epizody u bipolární poruchy I

dvou

3týdenních,

placebem

kontrolovaných

monoterapeutických

studiích

flexibilním

dávkováním, které zahrnovaly pacienty s manickými nebo smíšenými epizodami bipolární poruchy I,

vykázala léčba aripiprazolem vyšší účinnost než placebo ve snížení manických symptomů během

3 týdnů. Tyto studie zahrnovaly pacienty s nebo bez psychotických symptomů a s nebo bez průběhu

v rychlých cyklech.

V jedné

3týdenní,

placebem

kontrolované

monoterapeutické

studii

fixním

dávkováním,

která

zahrnovala pacienty s manickými nebo smíšenými epizodami bipolární poruchy I, nevykázala léčba

aripiprazolem vyšší účinnost vůči placebu.

dvou

12týdenních,

placebem

aktivní

látkou

kontrolovaných

monoterapeutických

studiích

u pacientů s manickými nebo smíšenými epizodami bipolární poruchy I, s nebo bez psychotických

symptomů, vykázala léčba aripiprazolem vyšší účinnost než placebo během 3 týdnů a zachování

účinku

srovnatelného

lithiem

nebo

haloperidolem

týdnu.

Léčba

aripiprazolem

rovněž

vykázala

srovnatelnou

účinnost

lithiem

nebo

haloperidolem

smyslu

podílu

pacientů

v symptomatické remisi mánie ve 12. týdnu.

V 6týdenní, placebem kontrolované studii, která zahrnovala pacienty s manickými nebo smíšenými

epizodami bipolární poruchy I, s nebo bez psychotických symptomů, kteří parciálně neodpovídali na

léčbu lithiem nebo valproátem v monoterapii po dobu 2 týdnů při terapeutických sérových hladinách,

vykázalo přidání aripiprazolu jako adjuvantní terapie vyšší účinnost ve snížení manických symptomů

než léčba lithiem nebo valproátem v monoterapii.

Ve 26týdenní, placebem kontrolované studii, následované 74týdenní prodlouženou fází, u manických

pacientů, kteří dosáhli remise při léčbě aripiprazolem během stabilizační fáze před randomizací,

vykázal aripiprazol vyšší účinnost než placebo v prevenci bipolární recidivy, zejména v prevenci

recidivy mánie, avšak neprokázal vyšší účinnost oproti placebu v prevenci recidivy deprese.

V 52týdenní, placebem kontrolované studii u pacientů s manickými nebo smíšenými epizodami

bipolární poruchy I, kteří dosáhli udržované remise (Y-MRS a MADRS celkové množství ≤ 12) při

adjuvantní

léčbě

aripiprazolem

mg/den

mg/den)

lithiu

nebo

valproátu

dobu

12 následujících týdnů, prokázal adjuvantní aripiprazol vyšší účinnost oproti placebu ve snížení rizika

v prevenci bipolární recidivy o 46 % (poměr rizik = 0,54) a oproti placebu jako adjuvantní léčbě

prokázal snížení rizika v prevenci recidivy mánie o 65 % (poměr rizik = 0,35), ale neprokázal vyšší

účinnost oproti placebu v prevenci návratu deprese. Aripiprazol v adjuvantní léčbě prokázal vyšší

účinnost oproti placebu měřenou pomocí globální klinické škály závažnosti choroby (mánie) CGI-BP.

V této studii pacienti léčeni buď lithiem v otevřené studii, nebo valproátem v monoterapii podstoupili

stanovení parciální rezistence. Pacienti byli stabilizováni po dobu alespoň 12 po sobě jdoucích týdnů

kombinací aripiprazolu a daného stabilizátoru nálady. Stabilizovaní pacienti pak byli randomizováni a

pokračovali se stejným stabilizátorem nálady a s aripiprazolem nebo placebem v dvojitě zaslepené

studii. Byly stanoveny 4 podskupiny v randomizované fázi, a to: aripiprazol + lithium; aripiprazol +

valproát; placebo + lithium; placebo + valproát. Míra rekurence jakékoli epizody nálady (při použití

Kaplan-Meierovy metody) při adjuvantní terapii byla 16 % u kombinace aripiprazol + lithium a 18 %

pro aripiprazol + valproát ve srovnání s 45 % pro placebo + lithium a 19 % pro placebo + valproát.

Pediatrická populace

Schizofrenie u dospívajících

V 6týdenní placebem kontrolované studii, do které bylo zahrnuto 302 dospívajících pacientů se

schizofrenií (13-17 let), s pozitivními nebo negativními symptomy, bylo s aripiprazolem spojeno

statisticky signifikantně větší zlepšení psychotických příznaků ve srovnání s placebem.

V subanalýze dospívajících pacientů ve věku mezi 15 až 17 lety, představujících 74 % z celkové

zařazené populace, bylo během 26týdenního otevřeného pokračování studie pozorováno zachování

účinku.

V randomizovaném, dvojitě zaslepeném, placebem kontrolovaném hodnocení v délce 60 až 89 týdnů

s dospívajícími subjekty se schizofrenií (n = 146; věk 13-17 let) byl statisticky významný rozdíl ve

výskytu recidivy psychotických příznaků mezi skupinami užívajícími aripiprazol (19,39 %) a placebo

(37,50 %). Bodový odhad poměru rizik (HR) byl 0,461 (95% interval spolehlivosti, 0,242-0,879)

v celé populaci. V analýzách podskupin byl bodový odhad HR 0,495 u subjektů ve věku 13 až 14 let

ve srovnání s 0,454 u subjektů ve věku 15 až 17 let. Nicméně odhad poměru rizik (HR) pro mladší

skupinu (13-14 let) nebyl přesný, kdy odrážel menší počet subjektů v dané skupině (aripiprazol,

n = 29; placebo, n = 12) a interval spolehlivosti pro tento odhad (v rozsahu od 0,151 až 1,628)

neumožnil

učinit

závěry

ohledně

přítomnosti

léčebného

účinku.

Naproti

tomu

interval

spolehlivosti pro HR ve starší podskupině (aripiprazol, n = 69; placebo, n = 36) byl 0,242 až 0,879,

a proto mohl být stanoven léčebný účinek u starších pacientů.

Manické epizody u bipolární poruchy I u dětí a dospívající

ch

Aripiprazol byl hodnocen v 30týdenní placebem kontrolované studii, do které bylo zahrnuto 296 dětí

a dospívajících

(10-17

let)

splňujících

DSM-IV

kritéria

bipolární

poruchu

manickými

a smíšenými epizodami a s psychotickými rysy nebo bez nich a majících při vstupu do studie Y-MRS

skóre ≥ 20. Mezi pacienty zařazenými do hodnocení primární účinnosti mělo 139 pacientů zároveň

jako komorbiditu diagnostikovánu ADHD.

Prokázala se superiorita aripiprazolu ve srovnání s placebem ve změně celkového Y-MRS skóre mezi

zahájením studie a 4. resp. 12. týdnem. V později provedené analýze bylo zlepšení v porovnání

s placebem výraznější u pacientů s komorbiditou ADHD než u pacientů bez ní, kde se neprojevil

žádný rozdíl ve srovnání s placebem. Prevence recidiv nebyla hodnocena.

K nejčastějším nežádoucím příhodám vyžadujícím neodkladnou léčbu patřily u pacientů s dávkou

30 mg extrapyramidová porucha (28,3 %), somnolence (27,3 %), bolest hlavy (23,2 %) a nauzea

(14,1 %). Průměrný nárůst tělesné hmotnosti po 30 týdnech léčby byl 2,9 kg ve srovnání s 0,98 kg

u pacientů léčených placebem.

Podrážděnost spojená s autistickou poruchou u pediatrických pacientů (viz bod 4.2)

Aripiprazol

hodnocen u pacientů ve

věku

do 17

let ve

dvou

8týdenních,

placebem

kontrolovaných studiích [jedna s proměnlivou dávkou (2-15 mg/den) a druhá s fixní dávkou (5, 10

nebo 15 mg/den)] a v jedné 52týdenní otevřené studii. Dávkování v těchto studiích bylo zahájeno

dávkou 2 mg/den, po týdnu bylo zvýšeno na 5 mg/den a dále zvýšeno o 5 mg/den v týdenních

přírůstcích až do dosažení cílové dávky. Více než 75 % pacientů bylo mladších 13 let. Aripiprazol

prokázal statisticky lepší účinnost ve srovnání s placebem na podstupnici problematického chování

(the Aberrant Behaviour Checklist Irritability subscale). Nicméně klinická závažnost těchto zjištění

nebyla stanovena. Bezpečnostní profil zahrnoval přírůstek tělesné hmotnosti a změny v prolaktinových

hladinách. Délka dlouhodobé bezpečnostní studie byla omezena na 52 týdnů. Souhrnně byla ve

studiích

aripiprazolem

pozorovaná

incidence

nízkých

hladin

sérového

prolaktinu

děvčat

(< 3 ng/ml) 27/46 (58,7 %) a u chlapců (< 2 ng/ml) 258/298 (86,6 %). V placebem kontrolovaných

studiích byl průměrný přírůstek tělesné hmotnosti 0,4 kg u placeba a 1,6 kg u aripiprazolu.

Aripiprazol

rovněž

hodnocen

dlouhodobé

udržovací

studii

kontrolované

placebem.

stabilizační fázi na aripiprazolu (2-15 mg/den) v délce 13-26 týdnů byli pacienti se stabilní odpovědí

buď dále udržováni na aripiprazolu nebo převedeni na placebo po dobu dalších 16 týdnů. Míra relapsu

při použití Kaplan-Meierovy metody činila v 16. týdnu 35 % u aripiprazolu a 52 % u placeba; poměr

rizika

relapsu

během

týdnů

(aripiprazol/placebo)

0,57

(statisticky

nevýznamný

rozdíl).

Průměrný přírůstek tělesné hmotnosti během stabilizační fáze (až 26 týdnů) při užívání aripiprazolu

byl 3,2 kg a další průměrný přírůstek ve výši 2,2 kg (ve srovnání s 0,6 kg u placeba) byl pozorován ve

druhé fázi (16 týdnů) studie. Extrapyramidové příznaky byly hlášeny hlavně během stabilizační fáze

u 17 % pacientů, přičemž výskyt tremoru dosahoval 6,5 %.

Tiky související s Touretteovým syndromem u pediatrických pacientů (viz bod 4.2)

Účinnost

aripiprazolu

byla

studována

pediatrických

subjektů

Touretteovým

syndromem

(aripiprazol: n=99, placebo: n=44) v randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované,

8týdenní studii s použitím designu léčebné skupiny užívající fixní dávku podle tělesné hmotnosti

v rozsahu 5 mg/den až 20 mg/den a při startovací dávce 2 mg. Pacienti byli ve věku 7-17 let a jejich

celkové skóre tiků na Yaleské globální škále závažnosti tiků (TTS-YGTSS – Total Tic Score on Yale

Global Tic Severity Scale) ve výchozím stavu bylo 30. U aripiprazolu bylo prokázáno zlepšení ve

změně TTS-YGTSS mezi výchozím stavem a 8. týdnem ve výši 13,35 u skupiny s nízkou dávkou

(5 mg nebo 10 mg) a 16,94 u skupiny s vysokou dávkou (10 mg nebo 20 mg) ve srovnání se zlepšením

ve výši 7,09 ve skupině užívající placebo.

V 10týdenní, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii prováděné v Jižní

Koreji byla také hodnocena účinnost aripiprazolu u pediatrických subjektů trpících Touretteovým

syndromem (aripiprazol: n=32, placebo: n=29) při flexibilním rozsahu dávky 2 mg/den až 20 mg/den

a počáteční dávce 2 mg. Pacientům bylo 6-18 let a jejich průměrné skóre v TTS-YGTSS ve výchozím

stavu bylo 29. U skupiny užívající aripiprazol bylo prokázáno zlepšení změny v TTS-YGTSS mezi

výchozím stavem a 10. týdnem ve výši 14,97 ve srovnání se zlepšením ve výši 9,62 ve skupině

užívající placebo.

V žádném z těchto krátkodobých hodnocení nebyla stanovena klinická relevance zjištění účinnosti

s ohledem na míru léčebného efektu ve srovnání s velkým placebo efektem a nejasnými vlivy

týkajícími se psychosociálního fungování. Nejsou k dispozici žádné dlouhodobé údaje týkající se

účinnosti a bezpečnosti aripiprazolu u tohoto fluktuujícího syndromu.

Evropská

agentura

léčivé

přípravky

udělila

odklad

povinnosti

předložit

výsledky

studií

s referenčním léčivým přípravkem obsahujícím aripiprazol u jedné nebo více podskupin pediatrické

populace v léčbě schizofrenie a v léčbě bipolární afektivní poruchy (informace o použití u dětí viz bod

4.2).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Aripiprazol je dobře absorbován, a vrchol plazmatických koncentrací je dosahován během 3-5 hodin

podání.

Aripiprazol

podléhá

minimálně

presystémovému

metabolizmu.

Absolutní

biologická

dostupnost perorální lékové formy v podobě tablet je 87 %. Jídlo s vysokým obsahem tuku nemá

žádný vliv na farmakokinetiku aripiprazolu.

Distribuce

Aripiprazol je dobře distribuován do celého těla a zdánlivý distribuční objem 4,9 l/kg svědčí pro

rozsáhlou

extravaskulární

distribuci.

terapeutických

koncentracích

aripiprazol

dehydro-

aripiprazol váže na sérové proteiny více než v 99 %, především na albumin.

Biotransformace

Aripiprazol

významně

metabolizuje

játrech,

převážně

třemi

biotransformačními

cestami:

dehydrogenací,

hydroxylací

N-dealkylací.

základě

studií

in

vitro

jsou

dehydrogenaci

a hydroxylaci aripiprazolu zodpovědné enzymy CYP3A4 a CYP2D6, a N-dealkylace je katalyzována

pomocí CYP3A4. Aripiprazol představuje převládající složku v systémovém oběhu. Aktivní metabolit

dehydro-aripiprazol představuje v rovnovážném stavu kolem 40 % AUC aripiprazolu v plazmě.

Eliminace

Průměrný poločas eliminace aripiprazolu je přibližně 75 hodin u rychlých metabolizátorů CYP2D6

a přibližně 146 hodin u pomalých metabolizátorů CYP2D6.

Celková tělesná clearance aripiprazolu je převážně hepatální a je 0,7 ml/min/kg.

Po jednorázové perorální dávce aripiprazolu označeného izotopem uhlíku [

C] bylo přibližně 27 %

podané radioaktivity nalezeno v moči a přibližně 60 % ve stolici. Méně než 1 % nezměněného

aripiprazolu se vyloučilo močí a asi 18 % se vyloučilo v nezměněné formě stolicí.

Pediatrická populace

Farmakokinetika aripiprazolu a dehydro-aripiprazolu u pediatrických pacientů ve věku 10 až 17 let

byla po úpravě podle rozdílů v tělesné hmotnosti podobná jako u dospělých.

Farmakokinetika u zvláštních skupin pacientů

Starší osoby

Neexistují

žádné

rozdíly

farmakokinetice

aripiprazolu

mezi

staršími

mladšími

zdravými

dospělými jedinci, a vliv věku nebyl zaznamenán ani ve farmakokinetice při analýze populace

pacientů se schizofrenií.

Pohlaví

Neexistují

žádné

rozdíly

farmakokinetice

aripiprazolu

mezi

zdravými

osobami

mužského

a ženského

pohlaví,

při

analýze

populace

pacientů

schizofrenií

nebyl

zjištěn

rozdíl

farmakokinetice způsobený pohlavím.

Kouření

Hodnocení farmakokinetiky v populaci neodhalilo žádné

klinicky významné účinky

kouření na

farmakokinetiku aripiprazolu.

Rasa

Hodnocení farmakokinetiky aripiprazolu v populaci neodhalilo žádné odlišnosti ve farmakokinetice

aripiprazolu související s rasou.

Porucha funkce ledvin

Farmakokinetické

ukazatele

aripiprazolu

dehydro-aripiprazolu

byly

pacientů

těžkým

onemocněním ledvin stejné jako ve srovnání s mladými zdravými jedinci.

Porucha funkce jater

Studie jednotlivých dávek u jedinců s různým stupněm jaterní cirhózy (třída A, B a C dle Child-

Pugha),

neodhalila

signifikantní

vliv

jaterního

onemocnění

farmakokinetiku

aripiprazolu

a dehydro-aripiprazolu, ale do studie byli zařazeni pouze 3 pacienti s jaterní cirhózou třídy C, což je

nedostatečné pro vyvození závěrů na základě jejich metabolické kapacity.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po

opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu, reprodukční a vývojové

toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Toxikologicky signifikantní účinky byly pozorovány pouze po dávkách nebo expozicích dostatečně

převyšujících maximální dávky nebo expozici u člověka, což ukazuje, že účinky jsou omezené nebo

nemají

význam

při

klinickém

použití.

Zahrnují:

adrenokortikální

toxicitu

závislou

dávce

(nahromadění pigmentu lipofuscinu a/nebo ztráta parenchymálních buněk) u potkanů po 104 týdnech

při dávce 20-60 mg/kg/den (3- až 10násobek průměrných hodnot AUC v rovnovážném stavu při

maximální

doporučené

dávce

člověka)

zvýšený

výskyt

adrenokortikálních

karcinomů

a kombinovaných adrenokortikálních adenomů/karcinomů u samic potkanů při dávce 60 mg/kg/den

(10násobek

průměrných

hodnot

rovnovážném

stavu

při

maximální

doporučené

dávce

u člověka).

Nejvyšší

nekancerogenní

expozice

samic

potkanů

byla

7krát

vyšší

než

expozice

u člověka doporučenou dávkou.

Dalším nálezem byla cholelithiáza jako následek precipitace sulfátových konjugátů hydroxymetabolitů

aripiprazolu ve žluči opic po opakovaných perorálních dávkách 25-125 mg/kg/den (1- až 3násobek

průměrných hodnot AUC v rovnovážném stavu při maximální doporučené klinické dávce nebo 16- až

81násobek

maximální

doporučené

dávky

člověka

stanovené

mg/m

Avšak

koncentrace

sulfátových konjugátů hydroxy-aripiprazolu ve žluči u člověka při nejvyšší doporučené dávce, 30 mg

denně, nebyly vyšší než 6 % koncentrace ve žluči zjištěných u opic v 39týdenní studii a jsou značně

pod jejich limitem rozpustnosti in vitro (6 %).

Ve studiích toxicity opakovaných dávek podávaných mláďatům potkanů a psů byl profil toxicity

aripiprazolu srovnatelný s tím, který byl pozorován u dospělých zvířat, neurotoxicita nebo nežádoucí

účinky na vývoj se nevyskytly.

Na základě výsledků kompletní škály standardních testů genotoxicity není aripiprazol pokládán za

genotoxický. V reprodukčních studiích toxicity aripiprazol nepoškodil fertilitu. Vývojová toxicita,

včetně na dávce závislé opožděné osifikace u plodu a možných teratogenních účinků, byla pozorována

u potkanů při dávkách vedoucích k subterapeutické expozici (odvozené od AUC) a u králíků při

dávkách vedoucích k expozici 3- a 11násobné než jsou průměrné hodnoty AUC v rovnovážném stavu

u maximálně

doporučené

klinické

dávky.

Toxické

působení

matku

objevilo

při

dávkách

podobných těm, které vyvolaly vývojovou toxicitu.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Monohydrát laktózy

Mikrokrystalická celulosa

Kukuřičný škrob

Hyprolosa

Červený oxid železitý (E172) - pouze v tabletách 10 mg a 30 mg

Žlutý oxid železitý (E172) - pouze v tabletách 15 mg

Hlinitý lak indigokarmínu (E132) - pouze v tabletách 5 mg

Magnesium-stearát

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

5 mg, 10 mg, 15 mg a 30 mg tablety

3 roky

20 mg tablety

2 roky

6.4

Z

vláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

5 mg, 10 mg, 15 mg a 30 mg tablety

Blistr (OPA/Al/PVC-Al fólie): 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 a 100 tablet v krabičce.

20 mg tablety

Blistr (OPA/Al/PVC-Al fólie): 14, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 84, 90, 98 a 100 tablet v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý

nepoužitý

léčivý

přípravek

nebo

odpad

musí

být

zlikvidován

v souladu

s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

5 mg: 68/067/15-C

10 mg: 68068/15-C

15 mg: 68/069/15-C

20 mg: 68/283/17-C

30 mg: 68/070/15-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

5 mg, 10 mg, 15 mg a 30 mg: Datum první registrace: 4. 2. 2015

20 mg: Datum první registrace: 30. 5. 2018

Datum posledního prodloužení registrace: 25. 4. 2019

10.

DATUM REVIZE TEXTU

18. 7. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace