ARICEPT 5MG Potahovaná tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
DONEPEZIL-HYDROCHLORID (DONEPEZILI HYDROCHLORIDUM)
Dostupné s:
Pfizer, spol. s r.o., Praha
ATC kód:
N06DA02
INN (Mezinárodní Name):
DONEPEZIL HYDROCHLORIDE (DONEPEZILI HYDROCHLORIDE)
Dávkování:
5MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
28 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
DONEPEZIL
Přehled produktů:
ARICEPT
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
06/ 121/98-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
8595060902217

sp.zn. sukls355621/2018

Příbalová informace: informace pro uživatele

ARICEPT 5 mg

potahované tablety

ARICEPT 10 mg

potahované tablety

donepezilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek ARICEPT a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ARICEPT užívat

Jak se přípravek ARICEPT užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek ARICEPT uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek ARICEPT a k

čemu se používá

Přípravek

ARICEPT

obsahuje

léčivou

látku

donepezil.

Přípravek

ARICEPT

patří

skupiny

inhibitorů acetylcholinesterázy. Donepezil zvyšuje hladinu acetylcholinu (který má vliv na paměť)

v mozku tím, že zpomaluje jeho rozpad.

Přípravek ARICEPT je určen k léčbě příznaků mírné až středně těžké formy Alzheimerovy demence.

Příznaky zahrnují zhoršující se výpadky paměti, zmatenost a změny chování. Kvůli těmto příznakům

pacienti mohou stále hůře vykonávat běžné každodenní činnosti.

Přípravek ARICEPT je určen k léčbě dospělých pacientů.

2.

Č

emu

musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ARICEPT užívat

Neužívejte přípravek ARICEPT

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku donepezil-hydrochlorid, deriváty piperidinu nebo

kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku ARICEPT se poraďte se svým lékařem

nebo lékárníkem

,

pokud se léčíte, nebo jste se v minulosti léčil(a) pro

vředovou chorobu (žaludku nebo dvanácterníku),

plicní astma nebo jinou chronickou chorobu plic,

poruchy srdečního rytmu (nepravidelný nebo velmi pomalý srdeční tep),

záchvaty, křeče,

potíže s močením nebo onemocnění ledvin,

závažné onemocnění jater nebo žloutenku.

Rovněž informujte svého lékaře, pokud otěhotníte, nebo si myslíte, že můžete být těhotná.

Děti a dospívající

Přípravek ARICEPT není určen pro děti a dospívající do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek ARICEPT

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době

užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Zvláště se jedná o následující léčivé přípravky:

jiné léky k léčbě Alzheimerovy choroby, např. galantamin

léky

proti

bolesti

nebo

k léčbě

artritidy,

např.

kyselina

acetylsalicylová,

nesteroidní

antirevmatika, jako např. ibuprofen nebo diklofenak

anticholinergika, např. tolterodin

antibiotika, např. erythromycin, rifampicin

antimykotika, např. ketokonazol

antidepresiva, např. fluoxetin

antikonvulziva, např. fenytoin, karbamazepin

léky na srdce, např. chinidin, betablokátory (propanolol a atenolol)

léky na uvolnění svalů, např. diazepam, sukcinylcholin

celková anestetika

léky dostupné bez lékařského předpisu, např. bylinné doplňky.

Máte-li podstoupit operaci v celkové anestezii, informujte svého lékaře a anesteziologa, že užíváte

přípravek ARICEPT. Může být potřeba upravit množství anestetika.

Přípravek

ARICEPT

mohou

užívat

pacienti

s onemocněním

ledvin

mírným

středním

onemocněním jater. Trpíte-li onemocněním jater či ledvin, informujte svého lékaře. Pacienti se

závažným onemocněním jater nesmí přípravek ARICEPT užívat.

Užívání přípravku s

jídlem

,

pitím

a alkoholem

Užívání přípravku ARICEPT není příjmem potravy ovlivněno.

Při užívání přípravku ARICEPT se nedoporučuje požívat alkohol, protože může měnit účinek léčby.

Těhotenství

,

kojení

a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Alzheimerova choroba může ovlivnit Vaši schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

Tyto aktivity nevykonávejte, dokud Vám lékař nepotvrdí, že je to bezpečné. Přípravek může vyvolat

pocity únavy, svalové křeče nebo závratě. Zaznamenáte-li některý z těchto účinků, nesmíte řídit ani

obsluhovat stroje.

Přípravek ARICEPT obsahuje laktosu

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek ARICEPT užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem.

Obvykle začnete užívat večer před spaním jednu bílou tabletu přípravku ARICEPT obsahující 5 mg

léčivé látky. Tabletu můžete zapít douškem vody. Po jednom měsíci Vám může lékař doporučit změnu

dávky na jednu žlutou tabletu přípravku ARICEPT, obsahující 10 mg léčivé látky, kterou opět užijete

večer před spaním. Dávkování se může lišit podle toho, jak dlouho již přípravek užíváte. 10 mg

přípravku ARICEPT je současně nejvyšší doporučená denní dávka.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek ARICEPT není určen pro děti a dospívající do 18 let.

Jestliže jste užil

(a)

více přípravku

ARICEPT

, než jste měl

(a)

Jestliže užijete více než jednu tabletu za den, ihned informujte svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší

pohotovostní službu a vezměte s sebou krabičku se zbylými tabletami přípravku ARICEPT.

Příznaky předávkování zahrnují pocit na zvracení (nevolnost), zvracení, slinění, pocení, pomalý

srdeční tep, nízký krevní tlak (točení hlavy nebo závrať při vstávání), dýchací obtíže, ztrátu vědomí a

záchvaty nebo křeče.

Jestliže jste zapomněl

(a)

užít

přípravek

ARICEPT

Pokud náhodou zapomenete užít tabletu, užijte následující den jednu tabletu v obvyklou dobu.

Neužívejte dvojitou dávku, abyste nahradil(a) zapomenutou dávku. Zapomenete-li užívat lék na dobu

delší než jeden týden, poraďte se se svým lékařem předtím, než znovu začnete užívat přípravek

ARICEPT.

Jestliže jste ukončil(a) léčbu přípravkem ARICEPT

Dodržujte vždy předepsané dávkování a neukončujte užívání léku bez toho, abyste informoval(a)

svého lékaře. Dosavadní příznivé účinky léčby mohou totiž při náhlém ukončení léčby postupně

vymizet.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účinky

Informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte níže uvedené závažné nežádoucí účinky. Může být třeba

naléhavé lékařské ošetření.

Porucha jater (např. zánět jater). Příznaky zánětu jater jsou pocit na zvracení (nevolnost),

zvracení, ztráta chuti k jídlu, pocit nemoci, horečka, svědění, zežloutnutí kůže a očí a tmavá

moč (mohou postihnout až 1 pacienta z 1000).

Tvorba žaludečních a dvanácterníkových vředů. Příznaky tvorby vředů jsou bolest a nepříjemný

pocit v břiše mezi pupkem a hrudní kostí (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100).

Krvácení do žaludku a střev. To může způsobit vylučování černé stolice nebo krvácení

z konečníku (může postihnout až 1 pacienta ze 100).

Záchvaty nebo křeče (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100).

Horečka současně se svalovou ztuhlostí, pocením nebo poruchou vědomí (stav nazývaný

neuroleptický maligní syndrom) (může postihnout až 1 pacienta z 10000).

Slabost, citlivost nebo bolest svalů, a zejména pokud se zároveň necítíte dobře, máte vysokou

teplotu nebo máte tmavou moč. Tyto účinky mohou být způsobeny abnormálním rozpadem

svalstva

(stav

zvaný

rhabdomyolýza),

který

Vás

může

ohrožovat

životě

může

vést

k onemocnění ledvin (může postihnout až 1 pacienta z 10000).

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10)

průjem

pocit na zvracení

bolest hlavy.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10)

svalové křeče

únava

nespavost (poruchy spánku)

nachlazení

ztráta chuti k jídlu

halucinace (vidění nebo slyšení věcí, které nejsou skutečné)

neobvyklé sny zahrnující noční můry

vzrušení

agresivní chování

mdloby

závrať

nepříjemný pocit v břiše

vyrážka

svědění

únik moči

bolest

úraz (větší sklon k pádu nebo náhodnému zranění).

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100)

zpomalení srdečního rytmu

zvýšená tvorba slin

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 1000)

třes, ztuhlost nebo nekontrolované pohyby (zvláště obličeje nebo jazyka, ale i končetin).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek ARICEPT uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, vyznačené na obalu za „Použitelné do:“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

ARICEPT obsahuje

Léčivou látkou je donepezilum 5 mg, resp.10 mg (ve formě donepezili hydrochloridum).

Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, hyprolosa,

magnesium-stearát.

Potah tablety obsahuje: hydroxypropylmethylcelulosu, mastek, makrogol 8000, oxid titaničitý, žlutý

oxid železitý (jen potahovaná tableta 10 mg) a čištěnou vodu.

Jak

přípravek

ARICEPT

vypadá a co obsahuje toto balení

5 mg: bílé kulaté potahované tablety, označené “ARICEPT” na jedné a “5 “ na druhé straně.

10 mg: žluté kulaté potahované tablety, označené “ARICEPT” na jedné a “10 “ na druhé straně.

Velikost balení:

Aricept 5 mg: 28 potahovaných tablet

Aricept 10 mg: 28, 60, 98 a 120 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Držitel rozhodnutí o

registraci

a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Pfizer, spol. s r.o.

Stroupežnického 17

150 00 Praha 5

Česká republika

Výrobce

Fareva Amboise, Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Pocé-Sur-Cisse, Francie.

Tato příbalová informace byla

naposledy

revidována

: 11. 3. 2019

sp.zn. sukls355621/2018

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPR

AVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

ARICEPT 5 mg potahované tablety

ARICEPT 10 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ

A

KVANTITATIVNÍ

SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 5 mg (resp. 10 mg), což odpovídá donepezilum

4,56 (resp. 9,12 mg).

Pomocné látky se známým účinkem: monohydrát laktosy

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

5 mg: bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety, na jedné straně vyraženo č. 5, na druhé nápis

ARICEPT

10 mg: žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety, na jedné straně vyraženo č. 10, na druhé nápis

ARICEPT

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické i

ndikace

Přípravek ARICEPT je indikován k symptomatické léčbě mírné až středně těžké formy Alzheimerovy

choroby.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospě

l

í

/S

tarší

osoby

Léčba se zahajuje dávkou 5 mg/den (dávkování 1x denně). Dávku 5 mg/den je nutno zachovat

minimálně po dobu jednoho měsíce, aby bylo možno zhodnotit časnou klinickou odpověď na léčbu, a

aby koncentrace donepezil-hydrochloridu dosáhly ustáleného stavu. Po klinickém zhodnocení účinku

léčby dávkou 5 mg/den za období prvního měsíce lze dávku přípravku ARICEPT zvýšit na 10 mg/den

(dávkování 1x). Maximální denní doporučená dávka je 10 mg. Dávky vyšší než 10 mg/den nebyly v

klinických studiích hodnoceny.

Léčba by měla být započata a kontrolována lékařem, který má zkušenosti s diagnostikou a léčbou

Alzheimerovy demence. Diagnóza by měla být stanovena na podkladě přijatých doporučení (např.

DSM IV, ICD 10). Léčba by měla být zahájena jen u těch nemocných, kteří mají možnost využít

pečovatele (např. rodinného příslušníka), jenž může pravidelně kontrolovat užití léku nemocným.

Udržovací léčba by měla trvat tak dlouho, dokud je zřejmý terapeutický účinek. Proto by terapeutický

účinek donepezilu měl být pravidelně hodnocen. V době, kdy již nelze pozorovat žádný pozitivní

účinek léčby, je vhodné zvážit vysazení léku. Individuální odpověď nemocného na donepezil nelze

předvídat.

Po přerušení léčby lze pozorovat postupné mizení příznivých účinků léčby přípravkem ARICEPT.

Pediatrická populace

Přípravek ARICEPT není určen pro děti a dospívající do 18 let.

Pacienti s poruchou funkce ledvin a jater

U pacientů s poruchou funkce ledvin není nutno měnit dávkovací režim, protože tyto poruchy nemají

na clearance donepezil-hydrochloridu vliv.

Vzhledem k možné zvýšené expozici u pacientů s mírným až středně těžkým poškozením jater (viz

bod 5.2), je vhodné postupně zvyšovat dávku v závislosti na individuální toleranci pacienta. O léčbě

pacientů se závažným poškozením jater nejsou žádné údaje.

Způsob podání

Přípravek ARICEPT se užívá perorálně, večer, těsně před spaním.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na donepezil-hydrochlorid, deriváty piperidinu nebo na kteroukoliv pomocnou látku

uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění

a opatření pro použití

Použití přípravku ARICEPT u nemocných se závažnou Alzheimerovou demencí, s jinými typy

demencí nebo jinými typy zhoršení paměti (jako např. zhoršení kognitivních funkcí ve stáří) nebylo

zkoumáno.

Anestézie:

Přípravek ARICEPT, jakožto inhibitor cholinesterázy, může během anestézie prohloubit

svalovou relaxaci navozenou podáním sukcinylcholinu.

Kardiovaskulární onemocnění:

Vzhledem ke svému farmakologickému účinku mohou mít inhibitory

cholinesterázy vagotonický účinek na srdeční frekvenci (např. bradykardie). Možnost tohoto účinku je

obzvláště

důležitá

pacientů

„sick

sinus

syndromem“

nebo

jinými

formami

poruch

supraventrikulárního vedení, jako je sinoatriální nebo atrioventrikulární blok.

Vyskytly se také případy křečí a synkop. Při vyšetřování podobných nemocných je třeba zvážit i

možnost srdečního bloku nebo dlouhých sinusových pauz .

Gastrointestinální potíže:

Je nutno pozorně sledovat pacienty se zvýšeným rizikem tvorby vředů,

např. osoby s vředovou chorobou v anamnéze nebo osoby, které se v současnosti léčí nesteroidními

antirevmatiky, aby se včas zjistily případné příznaky. Ve srovnání s placebem však během klinických

studií s přípravkem ARICEPT nebylo prokázáno žádné zvýšení tvorby peptických vředů nebo případů

gastrointestinálního krvácení.

Urogenitální:

Cholinomimetika mohou způsobit obstrukci výtokové části močového měchýře, i když

tento účinek nebyl při klinických studiích s přípravkem ARICEPT pozorován.

Neurologické

stavy:

Záchvaty:

Soudí

cholinomimetika

mohou

jisté

míry

vyvolávat

generalizované křeče. Záchvaty však mohou rovněž být jedním z projevů Alzheimerovy choroby.

Cholinomimetika mohou způsobovat exacerbaci nebo vznik extrapyramidových příznaků.

Neuroleptický maligní syndrom (NMS)

NMS (neuroleptický maligní syndrom) je potenciálně život ohrožující stav, který je charakterizovaný

hypertermií, svalovou rigiditou, autonomní instabilitou, poruchami vědomí a zvýšenou hladinou

kreatinfosfokinázy v séru; mezi další příznaky mohou patřit myoglobinurie (rabdomyolýza) a akutní

renální selhání. NMS byl velmi vzácně hlášen v souvislosti s užíváním donepezilu, zejména u

pacientů současně užívajících antipsychotika. Pokud se u pacienta objeví příznaky NMS, nebo pokud

se objeví nevysvětlitelná horečka bez dalších příznaků NMS, léčba by měla být přerušena.

Plicní

onemocnění:

Vzhledem

svému

cholinomimetickému

účinku

nutno

inhibitory

cholinesterázy předepisovat opatrně pacientům s astmatem nebo s obstrukční plicní chorobou v

anamnéze.

Přípravek ARICEPT by se neměl současně podávat s jinými inhibitory acetylcholinesterázy, popř. s

agonisty nebo antagonisty cholinergního systému.

Závažné poškození jater:

O léčbě pacientů se závažným poškozením jater nejsou žádné údaje.

Mortalita v

klinických studiích vaskulární demence

Proběhly

šestiměsíční

klinické

studie

s pacienty

splňujícími

kritéria

NINDS-AIREN

předpokládanou nebo možnou vaskulární demenci (VaD). NINDS-AIREN kritéria byla sestavena pro

umožnění identifikace pacientů, jejichž demence se jeví jako výlučně vaskulárního původu, a pro

vyloučení pacientů s Alzheimerovou chorobou. V první studii byla mortalita 2/198 (1%) ve skupině

s donepezil-hydrochloridem 5 mg, 5/206 (2,4%) ve skupině s donepezil-hydrochloridem 10 mg a

7/199 (3,5%) na placebu. Ve druhé studii byla mortalita 4/208 (1,9%) ve skupině s donepezil-

hydrochloridem 5 mg, 3/215 (1,4%) ve skupině s donepezil-hydrochloridem 10 mg a 1/193 (0,5%) na

placebu. Ve třetí studii byla mortalita 11/648 (1,7%) ve skupině s donepezil-hydrochloridem 5 mg a

0/326 (0%) na placebu. Míra úmrtnosti těchto 3 studií vaskulární demence byla v kombinované

donepezil-hydrochlorid skupině numericky vyšší (1,7%) než ve skupině s placebem (1,1%), tento

rozdíl

ovšem

není

statisticky

významný.

Většina

úmrtí

pacientů

užívajících

buď

donepezil-

hydrochlorid nebo placebo byla zřejmě v důsledku nejrůznějších vaskulárních příčin, které lze u této

starší populace pacientů s onemocněním vaskulární demence očekávat. Analýza všech závažných

nefatálních i fatálních vaskulárních příhod neprokázala rozdíl ve výskytu ve skupině s donepezil-

hydrochloridem nebo placebem.

V souhrnu studií Alzheimerovy choroby (n=4146) a v souhrnu studií Alzheimerovy choroby a dalších

studií demence, včetně studií vaskulární demence (n=6888), překonala numericky míra úmrtnosti ve

skupině s placebem míru úmrtnosti ve skupině s donepezil-hydrochloridem.

Pomocné látky

Přípravek

ARICEPT

obsahuje

monohydrát

laktosy.

Pacienti

vzácnými

dědičnými

problémy

s intolerancí galaktosy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy nemají

tento přípravek užívat.

4.5

Interakce

s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Donepezil-hydrochlorid ani žádný z jeho metabolitů

neinhibuje u lidí metabolismus warfarinu,

teofylinu, cimetidinu nebo digoxinu. Stejně tak metabolismus donepezilu není ovlivněn současným

podáním

digoxinu

nebo

cimetidinu.

studiích

vitro

bylo

prokázáno,

metabolismu

donepezilu se účastní cytochrom P 450- izoenzym 3A4 a do malé míry i 2D6. Lékové interakční

studie in vitro ukázaly, že ketokonazol a chinidin, inhibitory CYP3A4 a 2D6, inhibují metabolismus

donepezilu. Proto tito i jiné CYP3A4 inhibitory, jako např. itrakonazol nebo erythromycin, a také

CYP2D6 inhibitory, jako je fluoxetin, mohou inhibovat metabolismus donepezilu. Ve studii se

zdravými

dobrovolníky

zvýšil

ketokonazol

střední

koncentraci

donepezilu

30%.

Enzymoví

induktoři, jako je rifampicin, fenytoin, karbamazepin nebo alkohol mohou snížit hladiny donepezilu.

Protože rozsah inhibičního nebo indukčního účinku není znám, měly by být tyto lékové kombinace

používány s opatrností. Donepezil-hydrochlorid má schopnost interferovat s léky s anticholinergní

aktivitou. Existuje také možnost současného synergního účinku při současné léčbě s léky typu

sukcinylcholinu, jinými látkami blokujícími neuromuskulární přenos, cholinergními agonisty nebo

betablokátory, které mají vliv na kardiální vedení vzruchu.

4.6

Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou k dispozici dostatečné údaje o použití donepezilu v těhotenství. Studie se zvířaty neprokázaly

teratogenní účinek, ale prokázaly peri- a postnatální toxicitu (viz bod 5.3 Předklinické údaje).

Potenciální riziko pro člověka není známo. Pokud to není nezbytné, neměl by být přípravek ARICEPT

v těhotenství užíván.

Kojení

Donepezil se vylučuje do mléka potkanů. Není známo, zda se donepezil-hydrochlorid vylučuje do

mateřského mléka a nebyly ani provedeny žádné studie u kojících žen. Proto by ženy užívající

donepezil neměly kojit.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Donepezil má malý nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Demence může zhoršovat schopnost řídit motorová vozidla nebo ovlivňovat schopnost obsluhy strojů.

Donepezil může navíc způsobovat únavu, závratě či svalové křeče, především na začátku léčby nebo

při zvýšení dávky. Ošetřující lékař musí u pacientů užívajících donepezil pravidelně vyhodnocovat

schopnost řídit a obsluhovat složitá zařízení.

4.8

Nežádoucí účinky

Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou průjem, nauzea, svalové křeče, únava, zvracení a nespavost.

Nežádoucí

účinky

hlášené

více

případech

jsou

vyjmenovány

tabulce,

jsou

tříděné

podle

orgánových systémů a četnosti. Četnosti jsou definované jako: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100, <

1/10), méně časté (≥ 1/1,000, < 1/100), vzácné (≥1/10,000, <1/1,000); velmi vzácné (< 1/10,000) a

neznámé (není možné z dostupných dat určit).

Třídy

orgánových

systémů

Velmi

časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi v

zácné

Infekce a

zamoření

Nachlazení

Poruchy

metabolismu a

výživy

Anorexie

Psychiatrické

poruchy

Halucinace**

agitovanost**

agresivní

chování**

neobvyklé

sny a noční

můry**

Poruchy

nervového

systému

Synkopa*

závratě

nespavost

Záchvaty*

Extrapyramidové

symptomy

Neuroleptický

maligní syndrom

Srdeční poruchy

Bradykardie

Sino-atriální

blok,

atrioventrikulární

blok

Gastrointestinální

poruchy

Průjem,

nauzea

Zvracení

břišní

dyskomfort

Gastrointestinální

krvácení,

žaludeční a

duodenální

vředy,

hypersalivace

Poruchy jater a

žlučových cest

Jaterní

dysfunkce včetně

hepatitidy***

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Vyrážka,

pruritus

Poruchy svalové

a kosterní

soustavy a

pojivové tkáně

Svalové

křeče

Rhabdomyolýza****

Poruchy ledvin a

močových cest

Močová

inkontinence

Celkové poruchy

a reakce v místě

aplikace

Bolest

hlavy

Únava

bolest

Vícenásobná

vyšetření

Mírné zvýšení

koncentrace

svalové

kreatinkinázy v

séru

Poranění a otravy

Úraz

*Při vyšetřování pacientů s podezřením na synkopu nebo záchvat je třeba vzít v úvahu srdeční blok

nebo dlouhé sinusové pauzy (viz bod 4.4).

**Po hlášení halucinací, neobvyklých snů, nočních můr, agitovanosti a agresivního chování bylo

přistoupeno k snížení dávky nebo byla léčba ukončena.

***V případě nevysvětlitelné jaterní dysfunkce je třeba zvážit vysazení přípravku ARICEPT.

****Byly hlášeny případy, kdy se rhabdomyolýza projevila nezávisle na neuroleptickém maligním

syndromu a v úzké časové souvislosti se zahájením léčby donepezilem nebo se zvýšením jeho dávky.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje

to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické

pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Odhadnutá

střední

letální

dávka

donepezil-hydrochloridu

podání

jedné

perorální

dávky

45 mg/kg u myší a 32 mg/kg u potkanů, což je přibližně 225krát resp. 160krát více než maximální

doporučená dávka 10 mg/den u člověka. U zvířat byly pozorovány známky cholinergní stimulace v

závislosti na dávce. Patřily k nim redukce spontánních pohybů, poloha vleže na břiše, potácivá chůze,

slzení, klonické záškuby, deprese dechu, slinění, mióza, fascikulace a snížená teplota povrchu těla.

Předávkování inhibitory cholinesterázy může vyústit až v cholinergní krizi, k jejímž charakteristickým

projevům patří těžká nauzea, zvracení, slinění, pocení, bradykardie, hypotenze, dechová deprese,

kolaps a křeče. Může se objevit zvýšená svalová slabost, která v případě postižení dýchacího svalstva

může vést až k smrti.

Jako v každém případě předávkování je nutno přijmout obecná podpůrná opatření. Při předávkování

přípravkem ARICEPT lze jako antidotum použít terciární anticholinergika

jako je atropin. Lze

doporučit intravenózní aplikaci atropin-sulfátu titrovanou podle účinku: počáteční dávka 1,0 až

2,0 mg i.v. s následnou úpravou dávky podle klinické odpovědi. Při podávání jiných cholinomimetik

současně s kvartérními anticholinergiky, jako např. glykopyrolátem, byly popsány atypické reakce

krevního

tlaku

srdeční

frekvence.

Není

známo,

donepezil-hydrochlorid

a/nebo

jeho

metabolity odstranit dialýzou (hemodialýzou, peritoneální dialýzou nebo hemofiltrací).

5.

FARMAKOLOGICKÉ VL

ASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina

: léčiva proti demenci, anticholinesterázy, ATC kód N06DA02

Mechanismus účinku

Donepezil-hydrochlorid

specifický

reverzibilní

inhibitor

acetylcholinesterázy,

převládající

cholinesterázy v mozku. Donepezil-hydrochlorid je více než tisíckrát účinnějším inhibitorem tohoto

enzymu než butyrylcholinesterázy, enzymu vyskytujícímu se hlavně mimo centrální nervový systém.

Alzheimerova choroba

U pacientů s Alzheimerovou chorobou, kteří se zúčastnili klinických studií, způsobilo podávání dávek

5 mg nebo 10 mg přípravku ARICEPT jednou denně ustálenou inhibici aktivity acetylcholinesterázy

(měřeno v membránách erytrocytů) o 63,6% a 77,3%; tyto hodnoty byly naměřeny po podání dávky.

Bylo

zjištěno,

inhibice

acetylcholinesterázy

(AChE)

červených

krvinkách

donepezil-

hydrochloridem koreluje se změnami v ADAS-cog, což je citlivá stupnice používaná k hodnocení

paměti.

Schopnost

donepezil-hydrochloridu

ovlivnit

základní

neuropatologické

změny

nebyla

sledována. Nelze tedy říci, že by přípravek ARICEPT měl nějaký vliv na postup základní choroby.

Účinnost

léčby

Alzheimerovy

choroby

přípravkem

ARICEPT

byla

sledována

studiích

konrolovaných placebem - 2 šestiměsíčních a 2 ročních.

Po ukončení 6-měsíční klinické studie byla zhodnocena účinnost léčby přípravkem ARICEPT za

použití 3 kriterií: ADAS-cog (měřítko kognitivních funkcí), Měřítko globálních funkcí - CIBIC (the

Clinician Interview Based Impression of Change with Caregiver Input) a Vyhodnocení denních aktivit

- ADLSCD (the Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia rating Scale - měřítko

posuzující společenské vztahy, domov, koníčky a péči o sebe sama).

Nemocní, kteří splnili níže uvedená kritéria, byli posuzováni jako respondéři.

Schopnost reagovat =

zlepšení ADAS-cog nejméně o 4 body

žádné zhoršení v globálních funkcích “CIBIC+”

žádné zhoršení v denních aktivitách„ADLSCD“

% schopnosti reagovat

Nemocní

Počet vyhodnotitelných nemocných

n = 365

n = 352

Skupina placeba

10 %

10 %

Skupina léčená

přípravkem ARICEPT

5 mg

18 %*

18 %*

Skupina léčená

přípravkem ARICEPT

10 mg

21 %*

22 %**

0.05

0.01

Přípravek ARICEPT způsobil statisticky významné, na dávce závislé zvýšení procenta nemocných,

kteří byli vyhodnoceni jako respondéři na léčbu.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce: maximálních plazmatických hladin je dosaženo přibližně za 3-4 hodiny po perorálním

podání. Plazmatické koncentrace a plocha pod křivkou se zvyšují v závislosti na dávce. Biologický

poločas je přibližně 70 hodin, takže podání několika denních dávek má za následek postupné dosažení

ustáleného stavu. Přibližný ustálený stav plazmatické koncentrace je dosažen do 3 týdnů od zahájení

terapie.

Jakmile

dosáhne

ustáleného

stavu,

vykazují

plazmatické

koncentrace

donepezil-

hydrochloridu a s tím související farmakodynamická aktivita v průběhu dne malou variabilitu.

Jídlo nemělo na vstřebávání donepezil-hydrochloridu žádný vliv.

Distribuce: Přibližně 95% donepezil-hydrochloridu se u člověka váže na plazmatické bílkoviny.

Vazba

aktivního

metabolitu

6-0-desmethyldonepezilu

plazmatické

bílkoviny

není

známa.

Distribuce donepezil-hydrochloridu do různých tkání těla nebyla dosud podrobně studována. Přesto

při bilanční studii, která byla provedena u zdravých dobrovolníků (mužů) nebylo 240 hodin po

aplikaci jednorázové dávky 5 mg

C značeného donepezil-hydrochloridu, zachyceno přibližně 28%

radiofarmaka. To znamená, že donepezil-hydrochlorid anebo jeho metabolity mohou zůstávat v

organismu déle než 10 dní.

Biotransformace/Eliminace:

Donepezil-hydrochlorid

vylučován

močí

nezměněném

stavu

biotransformován systémem cytochromu P450 na různé metabolity, z nichž ne všechny byly dosud

identifikovány. Po podání jedné dávky 5 mg donepezil-hydrochloridu značeného

C byla plazmatická

radioaktivita,

vyjádřená

jako

procento

podané

dávky,

přítomna

hlavně

formě

nezměněného

donepezil-hydrochloridu (30%), 6-0-desmethyl donepezilu (11% - jediný metabolit vykazující aktivitu

podobnou účinku donepezil-hydrochloridu), donepezil-cis-N-oxidu (9%), 5-0-desmethyl-donepezilu

(7%) a glukuronidového konjugátu 5-0-desmethyl donepezilu (3%). Přibližně 57% celkové podané

radioaktivity bylo zjištěno v moči (17% jako nezměněný donepezil) a 14,5% ve stolici, což naznačuje,

že hlavními cestami vylučování jsou biotransformace a vylučování močí. Nejsou k dispozici žádné

průkazy naznačující enterohepatální recirkulaci donepezil-hydrochloridu anebo kteréhokoli z jeho

metabolitů.

Plazmatické koncentrace donepezilu klesají s poločasem přibližně 70 hodin.

Pohlaví, rasa a kuřáctví neměly na plazmatické koncentrace donepezil-hydrochloridu žádný klinicky

významný

vliv.

Farmakokinetika

nebyla

formálně

studována u zdravých

starších

jedinců,

osob

postižených Alzheimerovou nemocí nebo pacientů s vaskulární demencí. Přesto střední plazmatické

hladiny u nemocných jsou téměř shodné s plazmatickými hladinami mladých zdravých dobrovolníků.

U pacientů s mírným až středně těžkým poškozením jater byly zjištěny vyšší ustálené plazmatické

koncentrace donepezilu; průměrná AUC o 48% a průměrný C

o 39% (viz bod 4.2).

5.3

P

řed

klinick

é údaje

vztahu

jící se

k bezpečnosti

Rozsáhlé zkoušení u pokusných zvířat prokázalo, že tato látka nemá prakticky žádné jiné účinky než

předpokládané farmakologické účinky plynoucí ze skutečnosti, že se jedná o cholinergní stimulátor

(viz bod 4.9).

Donepezil nepůsobil mutagenně v roztocích bakteriálních nebo savčích buněk. Určité klastogenní

účinky byly pozorovány in vitro při koncentracích evidentně toxických pro buňky a převyšujících více

než 3 000násobek plazmatické koncentrace v ustáleném stavu. In vivo nebyly pozorovány žádné

klastogenní nebo genotoxické účinky na mikronukleus myší. V dlouhodobých studiích karcinogenity

u potkanů nebo myší nebylo prokázáno onkogenní působení.

Donepezil-hydrochlorid neměl žádný vliv na plodnost u potkanů a nebyl teratogenní u potkanů ani

králíků, ale měl lehký vliv na počet mrtvě narozených plodů a přežití mláďat, pokud byl podáván

březím potkanům v dávce 50krát vyšší než je lidská dávka (viz bod 4.6).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDA

JE

6.1

Seznam všech pomocných látek

Jádro tablet:

monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, hyprolosa, magnesium-

stearát.

Potah

tablet:

hydroxypropylmethylcelulosa,

mastek,

makrogol

8000,

oxid

titaničitý,

žlutý

oxid

železitý (jen potahovaná tableta 10 mg) a čištěná voda.

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30

6.5

Druh obalu a obsah bal

ení

PVC/Al blistr, krabička.

Tablety 5 mg: 28 potahovaných tablet.

Tablety 10 mg: 28, 60, 98 a 120 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ

O REGISTRACI

Pfizer, spol. s r.o.

Stroupežnického 17

150 00 Praha 5

Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

(A)

5 mg: 06/121/98-C

10 mg: 06/122/98-C

9.

DATUM REGISTRACE

/ PRODLOUŽENÍ REGIST

RACE

Datum první registrace: 8. 7. 1998

Datum posledního prodloužení registarce: 20. 8. 2008

10.

DATUM POSLEDNÍ REVIZ

E TEXTU

11. 3. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace