Aptivus

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
tipranavir
Dostupné s:
Boehringer Ingelheim International GmbH
ATC kód:
J05AE09
INN (Mezinárodní Name):
tipranavir
Terapeutické skupiny:
Antivirotika pro systémové použití,
Terapeutické oblasti:
HIV infekce
Terapeutické indikace:
Aptivus s ritonavirem v nízké dávce je indikován ke kombinované antiretrovirové léčbě HIV-1 infekce u vysoce předléčených dospělí a dospívající ve věku 12 let nebo starší s virem rezistentním k více inhibitory proteázy. Aptivus by měl být používán pouze jako součást aktivní antiretrovirové léčby u pacientů s žádné jiné možnosti léčby. Tato indikace je založena na výsledcích dvou studií fáze III, provedena u vysoce předléčených dospělých pacientů (medián 12 předchozí antiretrovirové látky) s virem rezistentním k inhibitorům proteáz a jedné fáze II studie zkoumající farmakokinetiku, bezpečnost a účinnost přípravku Aptivus v převážně léčené dospívajících pacientů ve věku 12 až 18 let. Při rozhodování o zahájení léčby přípravkem Aptivus s ritonavirem v nízké dávce, by měl být pečlivě posouzen dosavadní způsob léčby jednotlivých pacientů a schéma mutací souvisejících s různými látkami. Genotypové a fenotypové testy (jsou-li k dostupné) a anamnéza by se měla řídit používání přípravku Aptivus. Zahájení léčby by měla
Přehled produktů:
Revision: 40
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000631
Datum autorizace:
2005-10-25
EMEA kód:
EMEA/H/C/000631

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

23-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

23-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

27-08-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

23-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

23-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

27-08-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

23-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

23-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

27-08-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

23-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

23-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

27-08-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

23-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

23-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

27-08-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

23-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

23-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

27-08-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

23-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

23-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

27-08-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

23-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

23-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

27-08-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

23-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

23-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

27-08-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

23-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

23-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

27-08-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

23-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

23-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

27-08-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

23-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

23-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

27-08-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

23-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

23-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

27-08-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

23-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

23-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

27-08-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

23-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

23-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

27-08-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

23-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

23-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

27-08-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

23-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

23-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

27-08-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

23-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

23-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

27-08-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

23-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

23-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

27-08-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

23-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

23-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

27-08-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

23-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

23-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

27-08-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

23-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

23-08-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

23-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

23-08-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

23-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

23-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

27-08-2014

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Aptivus 250 mg měkké tobolky

tipranavirum

Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Aptivus a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Aptivus užívat

Jak se Aptivus užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Aptivus uchovávat

Obsah balení a další informace

Jestliže byl Aptivus předepsán Vašemu dítěti, všechny informace v této příbalové informaci jsou

určeny pro Vaše dítě (v tomto případě čtěte „Vaše dítě“ místo „Vy“).

1.

Co je Aptivus a k čemu se používá

Přípravek Aptivus obsahuje léčivou látku tipranavir. Patří do skupiny léků nazývaných inhibitory proteázy

a používá se k léčbě infekce virem HIV (virus lidské imunodeficience). Inhibuje enzym zvaný proteáza,

který ovlivňuje množení viru HIV. Pokud je enzym inhibován, virus se nemůže normálně množit a infekce

se zpomaluje. Musíte Aptivus užívat spolu s:

ritonavirem v nízké dávce (to pomáhá přípravku Aptivus k dosažení dostatečně vysokých hladin

v krvi)

jinými léky proti infekci HIV. Váš lékař, spolu s Vámi, rozhodne, které další léky musíte užívat. To

bude záviset například na tom:

které další léky jste již k léčbě HIV infekce užívali

ke kterým lékům je HIV virus ve Vašem případě odolný (rezistentní). Pokud je HIV virus

vůči některým lékům odolný (rezistentní), znamená to, že dané léky proti takovému viru

nebudou dobře účinkovat nebo nebudou působit vůbec.

Přípravek Aptivus se užívá výslovně k léčbě onemocnění virem HIV, který je rezistentní na většinu jiných

inhibitorů proteázy. Před zahájením léčby Vám lékař odebere krevní vzorky za účelem testování

rezistence viru HIV ve Vašem případě. Tyto testy potvrdí, že je virus HIV ve Vašem případě odolný

(rezistentní) vůči většině jiných inhibitorů proteázy. Léčba přípravkem Aptivus je proto pro Vás vhodná.

Nesmíte užívat přípravek Aptivus, pokud jste nikdy nebyli léčeni antiretrovirovou terapií nebo jsou ve

Vašem případě k dispozici jiné možnosti antiretrovirové léčby.

Měkké tobolky Aptivus jsou určeny pro:

dospívající ve věku 12 let nebo starší

dospělé

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Aptivus užívat

Aptivus musíte užívat v kombinaci s nízkou dávkou ritonaviru a dalšími antiretrovirovými látkami.

Proto je důležité, abyste věděli také o těchto lécích. Musíte si proto pečlivě přečíst příbalové

informace k ritonaviru a k dalším Vašim antiretrovirovým lékům. Máte-li jakékoli další otázky

k ritonaviru nebo k dalším Vám předepsaným lékům, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Neužívejte Aptivus

jestliže jste alergický(á) na tipranavir nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

jestliže trpíte středně závažnou až závažnou poruchou funkce jater. Lékař Vám odebere krev ke

zjištění, jak dobře pracují vaše játra (k ověření funkce jater). V závislosti na funkci jater je možné,

že budete muset léčbu přípravkem Aptivus odložit nebo ukončit

jestliže v současné době užíváte přípravky obsahující:

rifampicin (užívá se při léčbě tuberkulózy)

cisaprid (užívaný k léčbě žaludečních potíží)

pimozid nebo sertindol (užívané k léčbě schizofrenie)

kvetiapin (používaný k léčbě schizofrenie, bipolární poruchy a těžší depresivní poruchy)

lurasidon (používaný k léčbě schizofrenie)

triazolam nebo perorální (podávaný ústy) midazolam. Tato léčiva se užívají k léčbě

úzkosti nebo poruch spánku

námelové deriváty (užívané k léčbě bolestí hlavy)

astemizol nebo terfenadin (užívané k léčbě alergií nebo senné rýmy)

simvastatin nebo lovastatin (užívané ke snížení hladin cholesterolu v krvi)

amiodaron, bepridil, flekainid, propafenon nebo chinidin (užívané k léčbě srdečních

poruch)

metoprolol (užívaný k léčbě srdečního selhání)

alfuzosin a sildenafil (pokud jsou užívány k léčbě vzácného onemocnění cév

charakterizovaného zvýšeným tlakem v plicní tepně)

kolchicin (užívaný při záchvatech dny u pacientů s onemocněním ledvin nebo jater)

Neužívejte přípravky obsahující třezalku tečkovanou (rostlinný lék na deprese). Ty mohou zabránit

správnému účinku přípravku Aptivus.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Aptivus se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Sdělte svému lékaři, pokud trpíte:

hemofilií typu A nebo B

cukrovkou (diabetes mellitus)

poruchou jater.

Pokud máte:

zvýšené výsledky v testech jaterní funkce

infekci virem hepatitidy B nebo C (zánět jater, žloutenka)

máte zvýšené riziko závažné a potenciálně fatální poruchy funkce jater (poškození jater vedoucí k úmrtí)

při užívání přípravku Aptivus. Lékař bude kontrolovat funkci jater pomocí krevních testů před léčbou a

během léčby přípravkem Aptivus. Jestliže trpíte onemocněním jater nebo hepatitidou, lékař rozhodne o

tom, zda jsou nutné dodatečné testy. Musíte informovat svého lékaře co nejdříve, jestliže zaznamenáte

projevy nebo příznaky zánětu jater:

horečka

malátnost (necítíte se zdravě)

poci na zvracení (podrážděný žaludek)

zvracení

bolest břicha

únava

žloutenka (zežloutnutí kůže a očního bělma)

Aptivus nevede k vyléčení infekce virem HIV:

Musíte si být vědom(a) toho, že se u Vás mohou projevit infekce a další onemocnění spojená

s onemocněním virem HIV. Musíte proto zůstat v pravidelném kontaktu se svým lékařem. I když užíváte

tento léčivý přípravek, stále můžete šířit virus HIV, ačkoli riziko je účinnou antiretrovirovou léčbou

sníženo. Poraďte se s lékařem o opatřeních potřebných k zabránění přenosu infekce na další osoby.

Kožní vyrážka:

Mírná až středně závažná kožní vyrážka, včetně:

kopřivky

kožní vyrážky s plošnými či vyvýšenými malými červenými skvrnami

citlivosti ke slunečnímu záření

byla hlášena přibližně u 1 z 10 pacientů léčených přípravkem Aptivus. U některých pacientů, u kterých

došlo ke vzniku kožní vyrážky, také nastaly:

bolesti kloubů nebo jejich ztuhlost

pocity sevření hrdla

svědění celého těla

Brzy po zahájení léčby zaměřené proti viru HIV se mohou u některých pacientů s pokročilou infekcí

virem HIV (AIDS), kteří dříve prodělali oportunní infekci (infekce, která vzniká po snížení imunity),

objevit známky a příznaky zánětu z dřívějších infekcí. Má se zato, že tyto příznaky jsou důsledkem

zlepšení imunitní odpovědi organismu umožňující tělu zdolávat infekce, které mohou být bez zjevných

příznaků v těle přítomné. Jestliže zaznamenáte jakýkoli příznak infekce (např. horečka, zvětšené

lymfatické uzliny), informujte ihned svého lékaře.

Jakmile začnete užívat léčivé přípravky k léčbě HIV infekce, mohou se u Vás kromě oportunních infekcí

vyskytnout autoimunitní onemocnění (stavy, které se vyskytují, když imunitní systém napadá zdravé

tkáně). Autoimunitní onemocnění se mohou objevit mnoho měsíců po zahájení léčby. Pokud zaznamenáte

příznaky infekce nebo jiné příznaky jako je svalová slabost, slabost začínající v rukách a chodidlech a

postupující směrem k tělesnému trupu, bušení srdce, třes nebo hyperaktivita, prosím, informujte ihned

svého lékaře a požádejte o nezbytnou léčbu.

Oznamte svému lékaři, pokud je Vám na omdlení nebo pociťujete abnormální srdeční rytmus. Přípravek

Aptivus v kombinaci s ritonavirem v nízké dávce může způsobovat změny srdečního rytmu a elektrické

činnosti srdce. Tyto změny mohou být pozorovány na EKG (elektrokardiogram).

Kostní poruchy: U některých pacientů se může při užívání kombinované antiretrovirové terapie vyvinout

kostní onemocnění zvané osteonekróza (odumírání kostní tkáně způsobené nedostatečným zásobením

kosti krví). Délka kombinované antiretrovirové terapie, používání kortikosteroidů, konzumace alkoholu,

závažné snížení imunity a vyšší index tělesné hmotnosti mohou být některými z mnoha rizikových faktorů

vzniku tohoto onemocnění. Známky osteonekrózy jsou ztuhlost kloubů, bolesti kloubů (zvláště v oblasti

kyčlí, kolen a ramen) a pohybové potíže. Pokud zpozorujete některé z těchto příznaků, informujte o tom

prosím svého lékaře.

Děti

Aptivus měkké tobolky nesmí užívat děti do 12 let.

Starší pacienti

Pokud je Vám 65 a více let, Váš lékař bude velmi opatrný při předepisování přípravku Aptivus měkké

tobolky a bude Vaši léčbu velmi pozorně sledovat. Tipranavir byl podán omezenému počtu pacientů

starších 65 let.

Další léčivé přípravky a Aptivus

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Toto je velmi důležité. Pokud užíváte současně s přípravkem Aptivus a ritonavirem jiné léky, může to

vést k zesílení nebo oslabení účinku léků. Tento efekt se nazývá léková interakce, může mít za následek

vznik závažných nežádoucích účinků nebo může bránit řádné léčbě jiných onemocnění, kterými případně

trpíte.

Interakce s jinými HIV léky:

etravirin patří do skupiny HIV léků nazývaných nenukleozidové inhibitory reverzní transkriptázy

(NNRTI). Užívání přípravku APTIVUS s etravirinem se nedoporučuje.

abakavir a zidovudin. Tyto látky patří do skupiny HIV léků, která se nazývá nukleosidové

inhibitory reverzní transkriptázy (NRTI). Lékař Vám předepíše abakavir a zidovudin pouze

v případě, že nemůžete užívat jiné léky skupiny NRTI.

didanosin: pokud užíváte potahované tablety didanosinu, musíte je brát nejméně dvě hodiny před

užitím přípravku Aptivus nebo dvě hodiny po něm.

emtricitabin: pokud užíváte emtricitabin, před zahájením léčby přípravkem Aptivus musí být

vyšetřeny Vaše ledviny

rilpivirin: pokud užíváte rilpivirin, lékař Vás bude pozorně sledovat.

inhibitory proteázy (PI): Užívání přípravku Aptivus může vést ke značnému poklesu krevních

hladin jiných inhibitorů proteázy. Například klesnou hladiny inhibitoru proteázy amprenaviru,

atazanaviru, lopinaviru a sachinaviru.

Užívání přípravku Aptivus s atazanavirem může vést ke značnému zvýšení krevní hladiny

přípravku Aptivus a ritonaviru.

Lékař pečlivě zváží, zda je u Vás vhodná léčba kombinací přípravku Aptivus s těmito inhibitory

proteázy.

Mezi další léky, při jejichž podávání spolu s přípravkem Aptivus může docházet ke vzniku interakcí, patří:

perorální antikoncepce/hormonální substituční terapie (HST): Pokud užíváte tablety hormonální

antikoncepce k zábraně těhotenství, musíte užívat i další nebo jiný typ antikoncepce (například

bariérovou antikoncepci, jako jsou kondomy). Obecně se nedoporučuje užívat přípravek Aptivus

s ritonavirem spolu s perorální hormonální antikoncepcí nebo hormonální substituční terapií (HST).

Musíte se poradit s lékařem, pokud si přejete pokračovat v užívání perorální hormonální

antikoncepce nebo HST. Pokud perorální hormonální antikoncepci nebo HST užíváte, existuje

u Vás zvýšené riziko vzniku kožní vyrážky při užívání přípravku Aptivus. Pokud k vývoji kožní

vyrážky dojde, je obvykle mírná až středně závažná. Musíte se poradit s lékařem, protože bude

možná nutné dočasně přerušit užívání přípravku Aptivus nebo perorální hormonální antikoncepce či

HST.

karbamazepin, fenobarbital a fenytoin (léky užívané při léčbě epilepsie). Tyto léky mohou snížit

účinnost přípravku Aptivus.

sildenafil, vardenafil, tadalafil (léky užívané k navození a udržení erekce). Účinky sildenafilu a

vardenafilu se pravděpodobně zesílí, pokud je užijete spolu s přípravkem Aptivus. Nesmíte užívat

tadalafil, pokud neužíváte přípravek Aptivus 7 dní či déle.

omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol (inhibitory protonové pumpy užívané

ke snížení tvorby žaludeční kyseliny)

metronidazol (užívaný k léčbě infekcí)

disulfiram (užívaný k léčbě závislosti na alkoholu)

buprenorfin/naloxon (léky užívané k léčbě silné bolesti)

cyklosporin, takrolimus, sirolimus (užívané k prevenci odmítnutí orgánu (potlačení imunitního

systému))

warfarin (užívaný k léčbě a prevenci trombózy)

digoxin (užívaný k léčbě srdečních arytmií a srdečního selhání)

léky proti plísním včetně flukonazolu, itrakonazolu, ketokonazolu nebo vorikonazolu

Následující léky se nedoporučují:

flutikason (užívaný k léčbě astmatu)

atorvastatin (užívaný ke snížení hladiny cholesterolu v krvi)

salmeterol (užívaný k dosažení dlouhodobé úpravy astmatu, prevenci bronchospasmu u CHOPN –

chronická obstrukční plicní nemoc)

bosentan (užívaný k léčbě vysokého tlaku v plicní tepně)

halofantrin nebo lumefantrin (používané k léčbě malárie)

tolterodin (používaný k léčbě hyperaktivního močového měchýře (u symptomů s častým močením,

naléhavým močením nebo inkontinencí))

boceprevir a telaprevir (používaný k léčbě hepatitidy C)

kobicistat a přípravky obsahující kobicistat (používané ke zvýšení účinnosti HIV léků).

Aptivus může vést ke ztrátě účinnosti některých léků, včetně:

methadonu, meperidinu (pethidinu), které se používají jako náhražky morfinu

Lékař možná bude muset zvýšit nebo snížit dávky jiných léků, které užíváte spolu s přípravkem Aptivus.

Mezi ně například patří:

rifabutin a klarithromycin (antibiotika)

theofylin (užívaný k léčbě astmatu)

desipramin, a trazodon a bupropion (užívané k léčbě deprese; bupropion se také používá k odvykání

kouření)

midazolam (při injekčním podávání); midazolam je sedativum používané při léčbě úzkostných

stavů nebo jako lék na spaní.

rosuvastatin nebo pravastastin (užívané ke snížení cholesterolu v krvi)

kolchicin (užívaný při záchvatech dny u pacientů s normální funkcí ledvin a jater)

raltegravir (užívaný k léčbě infekce HIV)

dolutegravir (užívaný k léčbě infekce HIV).

Pokud užíváte antacida obsahující hliník a hořčík (léky užívané k léčbě dyspepsie/gastroezofageálního

refluxu), doba mezi užitím přípravku Aptivus a antacidy musí být minimálně dvě hodiny.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte léky na ředění krve, nebo zda užíváte vitamín E. Váš lékař se

může za těchto okolností rozhodnout uplatnit určitá bezpečnostní opatření.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Není známo, zda-li je užívání

přípravku Aptivus během těhotenství bezpečné. Nesmíte své dítě kojit, protože je možné, že by dítě mohlo

být infikováno HIV mateřským mlékem. Viz také bod 2 „perorální antikoncepce/hormonální substituční

terapie (HST)“.

Aptivus obsahuje velmi malé množství alkoholu (viz Přípravek Aptivus tobolky obsahuje ethanol).

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Některé nežádoucí účinky přípravku Aptivus mohou ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje (např.

závratě a ospalost). Jestliže došlo k ovlivnění, nesmíte řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Aptivus tobolky obsahuje ethanol, glyceromakrogol-ricinoleát a sorbitol (E420)

Aptivus obsahuje 100 mg alkoholu (ethanolu) v jedné tobolce. Množství alkoholu ve 250 mg tohoto

léčivého přípravku (tj. v jedné tobolce) odpovídá méně než 3 ml piva nebo 1 ml vína. Takto malé

množství alkoholu v tomto léčivém přípravku nemá žádné znatelné účinky.

Aptivus také obsahuje glyceromakrogol-ricinoleát, který může vyvolat podráždění žaludku a průjem.

Tento léčivý přípravek obsahuje 12,6 mg sorbitolu v jedné tobolce.

3.

Jak se Aptivus užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek Aptivus musíte užívat spolu s ritonavirem.

Doporučená dávka pro dospělé nebo dospívající ve věku 12 let a starší je:

500 mg (dvě tobolky po 250 mg) přípravku Aptivus spolu s

200 mg (dvě tobolky po 100 mg) ritonaviru dvakrát denně během jídla.

Perorální podání.

Tobolky Aptivus se musí užívat s jídlem, spolknout vcelku a nesmí se otevírat ani žvýkat.

Vždy musíte užívat tento přípravek v kombinaci s jinými antiretrovirovými léky. Musíte dodržovat

instrukce uvedené v příslušných příbalových informacích k těmto přípravkům.

Musíte pokračovat v užívání přípravku Aptivus tak dlouho, jak určí Váš lékař.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Aptivus, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) větší množství přípravku Aptivus než předepsanou dávku, informujte co nejdříve svého

lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Aptivus

Pokud opomenete užít dávku přípravku Aptivus nebo ritonaviru po dobu delší než 5 hodin, vyčkejte, a

poté užijte až následující dávku přípravku Aptivus a ritonaviru v čase jejího pravidelného užívání. Pokud

opomenete užít dávku po dobu kratší než 5 hodin, musíte užít opomenutou dávku ihned. Poté užijte

následující dávku přípravku Aptivus a ritonaviru v čase jejího pravidelného užívání.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Aptivus

Bylo prokázáno, že užívání všech dávek ve správnou dobu:

významně zvyšuje účinnost Vaší kombinace antiretrovirových léků

snižuje možnost vývoje antiretrovirové rezistence.

Z tohoto důvodu je důležité dodržovat správné užívání přípravku Aptivus tak, jak je popsáno výše.

NEPŘERUŠUJTE léčbu přípravkem Aptivus, dokud Vám lékař neurčí jinak.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Během léčby HIV může dojít ke zvýšení tělesné hmotnosti a zvýšení hladin lipidů (tuků) a glukózy v krvi.

To je částečně spojeno se zlepšením zdravotního stavu a životním stylem a v případě lipidů v krvi někdy

se samotnou léčbou HIV. Váš lékař bude provádět vyšetření, aby tyto změny zjistil.

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého. Může být obtížné rozeznat rozdíl mezi:

nežádoucími účinky způsobenými přípravkem Aptivus

nežádoucími účinky způsobenými jinými léky, které také užíváte

komplikacemi infekce virem HIV.

Z tohoto důvodu je důležité, abyste svému lékaři oznámil(a) jakékoliv změny svého zdravotního stavu.

Závažné nežádoucí účinky spojené s užíváním přípravku Aptivus:

Abnormální funkce jater

Zánět jater a tuková přeměna jater

Selhání jater. To může vést k úmrtí.

Zvýšení krevní hladiny bilirubinu (jde o produkt rozpadu hemoglobinu)

Musíte oznámit lékaři, pokud zjistíte:

Ztrátu chuti k jídlu

Pocit na zvracení (podrážděný žaludek)

Zvracení a/nebo žloutenku

což mohou být příznaky poruchy funkce jater

Krvácení

*Krvácení do mozku, které může vést k trvalé invaliditě nebo k úmrtí, se objevilo

u některých pacientů léčených přípravkem Aptivus v klinických studiích. U většiny těchto

pacientů mohlo mít krvácení jiné příčiny. Například tito pacienti trpěli dalšími

onemocněními, nebo dostávali jiné léky, které mohly být příčinou krvácení.

Možné nežádoucí účinky:

Velmi časté: mohou se vyskytovat u více než 1 člověka z 10

Průjem

Pocit na zvracení (podrážděný žaludek)

Časté: mohou se vyskytovat až u 1 člověka z 10

Zvracení

Bolest břicha

Plynatost (častější odchod střevních plynů)

Únava

Bolest hlavy

Mírná kožní vyrážka, například kopřivka nebo plošné či vyvýšené malé červené skvrny

Zvýšení hladiny krevních tuků

Dyspepsie (trávicí obtíže)

Méně časté: mohou se vyskytovat až u 1 člověka ze 100

Pokles počtu červených a bílých krvinek

Pokles počtu krevních destiček

Alergické reakce (reakce přecitlivělosti)

Snížená chuť k jídlu

Cukrovka (diabetes mellitus)

Zvýšení hladiny krevního cukru

Zvýšení hladiny cholesterolu v krvi

Nespavost a jiné poruchy spánku

Ospalost

Závratě

Necitlivost a/nebo mravenčení a/nebo bolesti nohou či rukou

Potíže s dechem

Pálení žáhy

Zánět slinivky břišní

Zánět kůže

Svědění

Svalové křeče

Svalové bolesti

Onemocnění ledvin

Příznaky podobné chřipce (pocit nemoci)

Horečka

Ztráta tělesné hmotnosti

Zvýšení krevní hladiny enzymu slinivky břišní amylázy

Zvýšení aktivity jaterních enzymů

Zánět jater vyvolaný toxinem, který vede k poškození jaterní buňky.

Vzácné: mohou se vyskytovat až u 1 člověka z 1000

-

Selhání jater (včetně fatálního konce)

Zánět jater

Nahromadění tuku v jaterních buňkách

Zvýšení krevní hladiny bilirubinu (rozkladný produkt hemoglobinu)

Dehydratace (stav, kdy tělo nemá dostatek vody)

Hubnutí v obličeji

Krvácení do mozku* (viz informace výše)

Zvýšení krevní hladiny enzymu slinivky břišní lipázy.

Další informace o možných nežádoucích účincích ve vztahu ke kombinované antiretrovirové léčbě:

Krvácení

Zvýšené krvácení. Pokud trpíte hemofilií typu A nebo B, můžete zaznamenat zvýšené

krvácení. Může se objevit krvácení do kůže nebo do kloubů. Pokud zjistíte zvýšené

krvácení, musíte se ihned poradit s lékařem.

Poruchy svalstva

Existují zprávy o bolestech svalů, jejich citlivosti nebo slabosti. Ty se objevují zejména tehdy, je-li

přípravek Aptivus nebo jiný inhibitor proteázy podáván spolu s analogy nukleosidů. Vzácně byly tyto

poruchy svalů závažného stupně a zahrnovaly rozpad svalové tkáně (tzv. rhabdomyolýzu).

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

Nejčastější nežádoucí účinky byly obecně podobné nežádoucím účinkům popsaným u dospělých pacientů.

Zvracení, kožní vyrážka a horečka byly častěji pozorovány u dětí než u dospělých.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací

o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Aptivus uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce za „EXP“. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Jakmile je lahvička otevřená, je třeba obsah spotřebovat do

60 dní (uchovávejte při teplotě do 25 °C). Zaznamenejte datum otevření lahvičky na její štítek a/nebo

krabičku.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Aptivus obsahuje

Léčivou látkou je tipranavirum. Jedna tobolka obsahuje tipranavirum 250 mg.

Pomocnými látkami jsou glyceromakrogol-ricinoleát, bezvodý ethanol (alkohol), nasycené mono-

a diacylglyceroly se středním řetězcem, propylenglykol, čištěná voda, trometamol a propyl-gallát.

Obal tobolky obsahuje želatinu, červený oxid železitý, propylenglykol, čištěnou vodu,

dehydratovaný sorbitol a glycerol (sorbitol, 1,4-sorbitan, mannitol, glycerol) a oxid titaničitý. Černý

inkoust potisku obsahuje propylenglykol, černý oxid železitý, poly(vinyl-acetát)-ftalát, makrogol a

koncentrovaný roztok amoniaku.

Jak Aptivus vypadá a co obsahuje toto balení

Aptivus měkké tobolky jsou podlouhlé měkké želatinové tobolky růžové barvy s černým potiskem TPV

250. Jedna tobolka Aptivus obsahuje 250 mg léčivé látky tipranaviru. Aptivus je dodáván v lahvičkách

obsahujících 120 tobolek.

Držitel rozhodnutí o registraci

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Německo

Výrobce

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Německo

nebo

Boehringer Ingelheim France

100-104 avenue de France

75013 Paříž

Francie

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Aptivus 250 mg měkké tobolky

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna měkká tobolka obsahuje tipranavirum 250 mg.

Pomocné látky se známým účinkem: Jedna měkká tobolka obsahuje 100,0 mg ethanolu, 455,0 mg

glyceromakrogol-ricinoleátu a 12,6 mg sorbitolu

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Měkká tobolka.

Růžové podlouhlé měkké želatinové tobolky potištěné černým označením “TPV 250“.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Aptivus podávaný spolu s ritonavirem v nízké dávce je indikován ke kombinované antiretrovirové léčbě

infekce virem HIV-1 u již dříve vysoce léčených dospělých a dospívajících ve věku 12 let a více s virem

rezistentním k četným inhibitorům proteázy. Aptivus musí být podáván pouze jako součást účinné

kombinace antiretrovirového režimu pacientům, u kterých není jiná terapeutická volba.

Při rozhodování o zahájení léčby s přípravkem Aptivus podávaným spolu s ritonavirem v nízké dávce je

třeba individuálně pečlivě zvážit anamnézu dosavadní léčby a typy mutací provázející různé látky.

Genotypové nebo fenotypové testování (je-li dostupné) a anamnéza léčby mají usměrňovat použití

přípravku Aptivus. Na počátku léčby mají být vzaty do úvahy kombinace mutací, které mohou negativně

ovlivnit virologickou odpověď na podávání přípravku Aptivus společně s nízkou dávkou ritonaviru (viz

bod 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Aptivus musí být vždy podáván spolu s ritonavirem v nízké dávce pro zlepšení farmakokinetiky a

v kombinaci s dalšími antiretrovirovými léčivými přípravky. Souhrn údajů o přípravku pro ritonavir musí

být proto prostudován před zahájením léčby s přípravkem Aptivus (zvláště pokud jde o body týkající se

kontraindikací, upozornění a nežádoucích účinků).

Aptivus musí být předepisován lékaři se zkušenostmi s léčbou infekce virem HIV-1.

Dávkování

Dospělí a dospívající (12 – 18 let věku)

Doporučená dávka přípravku Aptivus je 500 mg podávaná spolu s 200 mg ritonaviru (ritonavir v nízké

dávce) dvakrát denně (viz bod 4.4 bezpečnostní opatření u dospívajících).

Dávky ritonaviru nižší než 200 mg dvakrát denně nesmí být užívány, protože mohou měnit profil

účinnosti kombinace.

Vzhledem k aktuálně omezeným údajům týkajícím se účinnosti a bezpečnosti u dospívajících (viz

bod 5.1) je zvláště nutné pečlivě sledovat virologickou odpověď a snášenlivost u této skupiny pacientů.

Opomenutá dávka

Pacienti musí být informováni o nutnosti užívat přípravek Aptivus a ritonavir každý den tak, jak je

předepsáno. Pokud dojde k opomenutí užití dávky po dobu delší než 5 hodin, pacient musí vyčkat, a poté

užít až následující dávku přípravku Aptivus a ritonaviru v čase jejího pravidelného užívání. Pokud dojde

k opomenutí užití dávky na dobu kratší než 5 hodin, pacient musí užít opomenutou dávku ihned, a poté

užít následující dávku přípravku Aptivus a ritonaviru v čase jejího pravidelného užívání.

Starší pacienti

Klinické studie s přípravkem Aptivus nezahrnovaly dostatečné množství pacientů ve věku 65 let a

starších, aby bylo možno stanovit, zda tito jedinci odpovídají na léčbu jinak než jedinci mladšího věku

(viz bod 5.2). Obecně platí, že při podávání přípravku Aptivus je u starších pacientů nutná opatrnost a při

monitorování je třeba uvážit častější výskyt snížené jaterní, renální nebo srdeční funkce a průvodních

onemocnění nebo další terapie (viz bod 4.4).

Porucha funkce jater

Tipranavir je metabolizován jaterním systémem. Porucha funkce jater by mohla proto mít za následek

zvýšení expozice tipranaviru a zhoršení jeho bezpečnostního profilu. Aptivus musí být proto podáván

s opatrností a se zvýšenou frekvencí monitorování pacientům s mírnou poruchou funkce jater (Child-Pugh

třída A). Aptivus je kontraindikován u pacientů se středně závažnou nebo závažnou poruchou funkce jater

(Child-Pugh třída B nebo C) (viz body 4.3, 4.4 a 5.2).

Porucha funkce ledvin

Žádná úprava dávkování není vyžadována u pacientů s poruchou funkce ledvin (viz body 4.4 a 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Aptivus tobolky u dětí ve věku od 2 do 12 let nebyla stanovena.

V současnosti dostupné údaje jsou uvedeny v bodě 5.1 a 5.2, ale na jejich základě nelze učinit žádná

doporučení ohledně dávkování.

Také nelze odpovídajícím způsobem upravit dávkování u dětí mladších než 12 let při podávání tobolek

přípravku Aptivus. Pro děti od 2 do 12 let je vhodný perorální roztok přípravku Aptivus (další podrobnosti

viz příslušné SmPC).

Bezpečnost a účinnost přípravku Aptivus u dětí ve věku do 2 let nebyla stanovena. Nejsou dostupné žádné

údaje.

Způsob podání

Perorální podání

Měkké tobolky Aptivus podávané spolu s ritonavirem v nízké dávce je nutno užívat s jídlem (viz bod 5.2).

Měkké tobolky Aptivus se musí spolknout vcelku a nesmí se otevírat ani žvýkat.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Pacienti se středně těžkou nebo těžkou (Child-Pugh B nebo C) poruchou funkce jater.

Současné podávání rifampicinu s přípravkem Aptivus s ritonavirem v nízké dávce je kontraindikováno

(viz bod 4.5).

Rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) z důvodu rizika poklesu

plazmatických koncentrací a snížení klinických účinků tipranaviru (viz bod 4.5).

Současné podávání přípravku Aptivus s ritonavirem v nízké dávce spolu s léčivými látkami, jejichž

clearance je vysoce závislá na cytochromu CYP3A a jejichž zvýšené plazmatické koncentrace jsou

spojeny se závažnými a/nebo život ohrožujícími důsledky. Mezi tyto léčivé látky patří antiarytmika (jako

je amiodaron, bepridil, chinidin), antihistaminika (jako je astemizol, terfenadin), námelové deriváty (jako

je dihydroergotamin, ergonovin, ergotamin, methylergonovin), přípravky ovlivňující gastrointestinální

motilitu (jako je cisaprid), antipsychotika (jako je pimozid, sertindol, kvetiapin, lurasidon),

sedativa/hypnotika (jako je perorálně podávaný midazolam a triazolam) a inhibitory HMG-CoA reduktázy

(jako je simvastatin a lovastatin) (viz bod 4.5). Také užívání antagonistů alfa-1-adrenoreceptoru

alfuzosinu a sildenafilu, pokud jsou užívány k léčbě plicní arteriální hypertenze. Současné podávání

přípravku Aptivus s ritonavirem v nízké dávce a léčivých přípravků, jejichž clearance je vysoce závislá na

cytochromu CYP2D6, jako jsou antiarytmika flekainid, propafenon a metoprolol podávaný při srdečním

selhání (viz bod 4.5).

Současné podávání kolchicinu s přípravkem Aptivus s ritonavirem u pacientů s poruchou funkce ledvin

nebo jater (viz bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

K zajištění svého terapeutického účinku musí být Aptivus podáván spolu s ritonavirem v nízké dávce (viz

bod 4.2). Zanedbání řádného současného podávání tipranaviru s ritonavirem vede k poklesu

plazmatických hladin tipranaviru, které pak mohou být pro dosažení požadovaného antivirového účinku

nedostatečné. Pacienty je nutno adekvátním způsobem poučit.

Léčba s přípravkem Aptivus nevede k vyléčení infekce virem HIV-1 nebo AIDS. Pacienti užívající

Aptivus nebo jakoukoli jinou antiretrovirovou léčbu mohou i nadále trpět oportunními infekcemi nebo

dalšími komplikacemi infekce virem HIV-1.

Přestože se prokázalo, že efektivní virová suprese antiretrovirovou léčbou významně snižuje riziko

sexuálního přenosu, nelze vyloučit reziduální riziko. Je nutno dodržet opatření k zabránění přenosu

v souladu s národními doporučeními.

Přechod z přípravku Aptivus tobolky na perorální roztok

Aptivus tobolky nejsou vzájemně zaměnitelné s perorálním roztokem. Ve srovnání s tobolkami je

biologická dostupnost tipranaviru vyšší, když je podáván ve stejné dávce ve formě perorálního roztoku.

Složení perorálního roztoku je také odlišné od tobolek, zvláště s ohledem na vysoký obsah vitamínu E.

Oba tyto faktory mohou přispívat ke zvýšenému riziku nežádoucích účinků (typ, frekvence a/nebo

závažnost). Proto nemají být pacienti převáděni z přípravku Aptivus tobolky na Aptivus perorální roztok

(viz body 5.1 a 5.2).

Přechod z přípravku Aptivus perorální roztok na tobolky

Aptivus perorální roztok není vzájemně zaměnitelný s tobolkami. Ve srovnání s perorálním roztokem je

biologická dostupnost tipranaviru nižší, když je podáván ve stejné dávce ve formě tobolek. Nicméně děti,

které byly dříve léčeny přípravkem Aptivus perorální roztok, mají být ve věku 12 let převedeny na

tobolky, zejména pro příznivější bezpečnostní profil tobolek. Je třeba upozornit, že přechod z perorálního

roztoku na tobolky přípravku Aptivus by mohl být spojen se snížením biologické dostupnosti. Z toho

důvodu se doporučuje, aby pacienti ve věku 12 let při přechodu z přípravku Aptivus perorální roztok na

tobolky byli pečlivě monitorováni z hlediska virologické odpovědi jejich antiretrovirového režimu (viz

body 5.1 a 5.2).

Jaterní onemocnění

Aptivus je kontraindikován u pacientů se středně těžkou nebo těžkou (Child-Pugh třída B nebo C) jaterní

insuficiencí. V současné době jsou k dispozici omezené údaje o použití přípravku Aptivus spolu

s ritonavirem v nízké dávce u pacientů souběžně infikovaných virem hepatitidy B nebo C. U pacientů

s chronickou hepatitidou B nebo C léčených kombinovanou antiretrovirovou terapií existuje zvýšené

riziko vzniku těžkých a potenciálně fatálních jaterních nežádoucích účinků. Aptivus má být používán

v této populaci pacientů jen, pokud potenciální prospěch převáží potenciální riziko a při zvýšeném

klinickém a laboratorním monitorování. V případě současné antivirové léčby hepatitidy B nebo C se u

těchto přípravků rovněž podívejte do příslušných souhrnů údajů o přípravku.

Pacienti s mírnou poruchou funkce jater (Child-Pugh třída A) musí být pečlivě monitorováni.

Pacienti s již dříve existující poruchou funkce jater, včetně chronické aktivní hepatitidy, trpí v průběhu

kombinované terapie zvýšeným výskytem abnormalit jaterní funkce a mají být kontrolováni dle standardní

praxe. Podávání přípravku Aptivus s ritonavirem musí být přerušeno, jakmile se objeví známky zhoršení

jaterní funkce u pacientů s již existujícím jaterním onemocněním.

Podávání přípravku Aptivus spolu s ritonavirem v nízké dávce bylo u některých pacientů spojeno

s hlášeními o klinické hepatitidě a jaterní dekompenzaci, včetně několika úmrtí. K tomu došlo obecně

u pacientů s pokročilým onemocněním virem HIV, kteří užívali řadu doprovodných léčivých přípravků.

Opatrnost musí být při podávání přípravku Aptivus pacientům s abnormalitami jaterních enzymů nebo

hepatitidou v anamnéze. U těchto pacientů musí být zváženo zvýšené monitorování hodnot ALT/AST.

Léčba přípravkem Aptivus nemá být zahájena u pacientů s hladinami AST nebo ALT při předcházející

terapii 5krát vyššími než horní hranice normy (ULN), dokud se výchozí AST/ALT nestabilizuje na méně

než 5x ULN, ledaže by potenciální prospěch ospravedlnil potenciální riziko.

Léčba přípravkem Aptivus musí být ukončena u pacientů, u nichž zvýšení hladin AST nebo ALT bylo

větší než 10x ULN nebo u nichž došlo k rozvoji známek nebo příznaků klinické hepatitidy během léčby.

Jestliže je identifikována jiná příčina (např. akutní virová hepatitida A, B nebo C, onemocnění žlučníku,

jiné léčivé přípravky), pak má být zváženo opětovné nasazení přípravku Aptivus, pokud se AST/ALT u

pacienta vrátí na počáteční úroveň.

Jaterní monitorování

Monitorování jaterních testů musí být provedeno před zahájením léčby, po dvou, čtyřech a potom každé

čtyři týdny do 24 týdnů, a potom každých osm až dvanáct týdnů. Zvýšený monitoring (tj. před začátkem

léčby, každé dva týdny během prvních třech měsíců, potom měsíčně do 48 týdnů, a dále každých osm až

dvanáct týdnů) je oprávněný, když je Aptivus spolu s ritonavirem v nízké dávce podáván pacientům se

zvýšenými hladinami AST a ALT, lehkou poruchou funkce jater, chronickou hepatitidou B nebo C nebo

jiným základním jaterním onemocněním.

Pacienti dosud neléčení

Ve studii u dospělých pacientů dosud neléčených antiretrovirotiky byl tipranavir 500 mg spolu

s ritonavirem 200 mg dvakrát denně srovnáván s lopinavirem/ritonavirem. Podávání kombinace

tipranavir/ritonavir bylo spojeno s vyšší mírou výskytu významných zvýšení aminotransferáz (stupeň 3 a

4) bez přínosu ve vztahu k účinnosti (sklon k nižší účinnosti). Tato studie byla předčasně ukončena po

60 týdnech. Proto nesmí být ritonavir užíván u dosud neléčených pacientů (viz bod 4.2).

Porucha funkce ledvin

Vzhledem k tomu, že renální clearance tipranaviru je zanedbatelná, u pacientů s poruchou funkce ledvin

nelze očekávat zvýšené koncentrace tipranaviru.

Hemofilie

Objevila se hlášení o zvýšeném krvácení včetně spontánního vzniku kožních hematomů a hemartrózy

u pacientů s hemofilií typu A a B léčených inhibitory proteázy. U některých pacientů byl podán dodatečně

faktor VIII. Ve více než polovině hlášených případů léčba inhibitory proteázy pokračovala nebo byla

znovu zavedena v případě jejího přerušení. Nabízela se příčinná souvislost, i když mechanismus účinku

nebyl objasněn. Pacienti s hemofilií si proto musí být vědomi možnosti zvýšeného krvácení.

Krvácení

Pacienti zapojení do studie RESIST užívající Aptivus s ritonavirem měli tendenci ke zvýšenému riziku

krvácení; po 24 týdnech relativní riziko bylo 1,98 (95% CI=1,03; 3,80). Relativní riziko pokleslo po

48 týdnech na 1,27 (95% CI=0,76; 2,12). U případů krvácení nebyly zjištěny žádné společné znaky a

žádný rozdíl v koagulačních parametrech mezi léčenými skupinami. Významnost těchto nálezů je dále

monitorována.

U pacientů léčených přípravkem Aptivus byl hlášen výskyt fatálních i nefatálních nitrolebních krvácení.

Mnoho z těchto pacientů mělo jiná přidružená onemocnění nebo užívalo současně další léčivé přípravky,

které mohly tyto příhody způsobit nebo k nim mohly přispět. V některých případech však vliv přípravku

Aptivus nelze vyloučit. U pacientů nebyl pozorován žádný typ abnormálních hematologických nebo

koagulačních parametrů obecně nebo v době před vývojem nitrolebního krvácení. Proto není v současné

době indikováno rutinní vyšetřování koagulačních parametrů během péče o pacienty, kteří jsou léčeni

přípravkem Aptivus.

U pacientů s pokročilým onemocněním HIV/AIDS bylo již dříve pozorováno zvýšené riziko nitrolebního

krvácení, podobně jako u pacientů léčených přípravkem Aptivus v klinických studiích.

V experimentech in vitro byla pozorována inhibice agregace trombocytů tipranavirem při hladinách

odpovídajících expozici pozorované u pacientů léčených přípravkem Aptivus s ritonavirem.

Současné podání s vitamínem E zvýšilo u potkanů krvácivé projevy tipranaviru (viz bod 5.3).

Aptivus podávaný spolu s ritonavirem v nízké dávce je nutno užívat opatrně u pacientů, u kterých může

nastat riziko zvýšeného krvácení po poranění, po operaci nebo při dalších onemocněních, nebo u pacientů,

kteří užívají léčivé přípravky zvyšující riziko krvácení, jako jsou antitrombotické léky a antikoagulancia

nebo užívají k suplementaci vitamín E. Na základě expozičních limitů dostupných

z pozorování v klinických studiích se nedoporučuje podávat současně dospělým pacientům více než

1200 IU vitamínu E denně.

Tělesná hmotnost a metabolické parametry

V průběhu antiretrovirové léčby se může vyskytnout zvýšení tělesné hmotnosti a hladin lipidů a glukózy

v krvi. Tyto změny mohou být částečně spojeny s kontrolou onemocnění a životním stylem. U lipidů

existuje v některých případech důkaz účinku léčby, zatímco u přírůstku tělesné hmotnosti není významný

průkaz spojení s touto léčbou. V klinických studiích bylo pozorováno vyšší zvýšení hladiny lipidů

u kombinace tipranavir/ritonavir než u jiných inhibitorů proteázy. Při monitorování lipidů a glukózy v krvi

je třeba sledovat zavedené pokyny pro léčbu HIV. Poruchy lipidů je třeba léčit podle klinické potřeby.

Syndrom imunitní reaktivace

Při zahájení kombinované antiretrovirové terapie (CART) se u pacientů infikovaných HIV s těžkou

imunodeficiencí může vyskytnout zánětlivá reakce na asymptomatické nebo reziduální oportunní

patogeny, která může způsobit klinicky závažné stavy nebo zhoršení příznaků onemocnění. Takové reakce

byly nejčastěji pozorovány během několika prvních týdnů či měsíců po zahájení CART. Jedná se

například o cytomegalovirovou retinitidu, generalizované a/nebo fokální mykobakteriální infekce a

pneumocystovou pneumonii. Jakékoli příznaky zánětu by mají být vyhodnoceny a v případě potřeby má

být zahájena příslušná léčba. Kromě toho byla pozorována reaktivace herpes simplex a herpes zoster

v klinických studiích s přípravkem Aptivus podávaným spolu s ritonavirem v nízké dávce.

Při imunitní reaktivaci byl také hlášen výskyt autoimunitních onemocnění (jako je Gravesova nemoc a

autoimunitní hepatitida); avšak hlášená doba do jejich nástupu byla velmi různá. Tyto stavy se mohou

objevit mnoho měsíců po zahájení léčby.

Kožní vyrážka

Mírné až středně závažné vyrážky včetně urtikariální vyrážky, makulopapulózní vyrážky a fotosenzitivity

byly hlášeny u jedinců užívajících Aptivus spolu s ritonavirem v nízké dávce. Ve studiích fáze III byla

pozorována po 48 týdnech vyrážka různých typů u 15,5% mužů a 20,5% žen užívajících Aptivus

podávaný s nízkými dávkami ritonaviru. Navíc v jedné studii interakcí u zdravých dobrovolníků-žen,

kterým byla podána jednotlivá dávka ethinylestradiolu následovaná přípravkem Aptivus s ritonavirem

v nízké dávce, se u 33% žen rozvinula vyrážka. Vyrážka doprovázená bolestí kloubů nebo ztuhnutím,

stažením hrdla nebo generalizovaným svěděním byla hlášena jak u mužů, tak u žen užívajících Aptivus

spolu s ritonavirem v nízké dávce. V klinické studii provedené u dětských pacientů byla frekvence kožní

vyrážky (všech stupňů, všech příčin) během 48 týdnů léčby vyšší než u dospělých pacientů.

Osteonekróza

Ačkoli je etiologie považována za multifaktoriální (zahrnující používání kortikosteroidů, konzumaci

alkoholu, těžkou imunosupresi a vyšší index tělesné hmotnosti), byly případy osteonekrózy hlášeny

především u pacientů s pokročilým onemocněním HIV a/nebo při dlouhodobé expozici kombinované

antiretrovirové terapii (CART). Pacienti mají být poučeni, aby vyhledali lékařskou pomoc, pokud

zaznamenají bolesti kloubů, ztuhlost kloubů nebo pokud mají pohybové potíže.

Interakce

Profil interakcí tipranaviru podávaného spolu s ritonavirem v nízké dávce je složitý. Mechanismy a

potenciální mechanismy přispívající k profilu interakcí tipranaviru jsou popsány (viz bod 4.5).

Abakavir a zidovudin

Současné užívání přípravku Aptivus, podávaného s ritonavirem v nízké dávce, se zidovudinem nebo

abakavirem, vede k významnému poklesu plazmatické koncentrace těchto nukleosidových inhibitorů

reverzní transkriptázy (NRTI). Proto není současné užívání zidovudinu nebo abakaviru s přípravkem

Aptivus podávaným s ritonavirem v nízké dávce doporučeno, ledaže by jiné dostupné NRTI nebyly pro

léčení pacienta vhodné (viz bod 4.5).

Inhibitory proteázy

Současné podávání přípravku Aptivus s ritonavirem v nízké dávce spolu s inhibitory proteázy

amprenavirem, lopinavirem nebo sachinavirem (každý z nich podávaný současně s ritonavirem v nízké

dávce), v dvojitě zesíleném režimu, má za následek významné snížení plazmatických koncentrací těchto

inhibitorů proteázy. Významné snížení plazmatické koncentrace atazanaviru a zřetelné zvýšení

koncentrace tipranaviru a ritonaviru bylo pozorováno při současném podání přípravku Aptivus

s ritonavirem v nízké dávce, pokud byl podán s atazanavirem (viz bod 4.5). V současné době nejsou

k dispozici žádné údaje o interakcích tipranaviru podávaného spolu s ritonavirem v nízké dávce s jinými

inhibitory proteázy než uvedenými výše. Proto současné užívání tipranaviru podávaného s ritonavirem

v nízké dávce s inhibitory proteázy není doporučeno.

Perorální antikoncepce a estrogeny

Protože hladiny ethinylestradiolu jsou sníženy, nedoporučuje se jejich současné užívání při

léčbě přípravkem Aptivus s ritonavirem v nízké dávce. V případě, že jsou užívána perorální kontraceptiva

založená na estrogenech při současné léčbě přípravkem Aptivus s ritonavirem v nízké dávce, doporučují

se alternativní nebo přídatná antikoncepční opatření (viz bod 4.5). Pacienti užívající estrogeny jako

hormonální substituční terapii by měli být klinicky monitorováni pro příznaky nedostatku estrogenů.

U žen užívajících estrogeny se může zvýšit riziko nezávažné kožní vyrážky.

Antikonvulziva

Při podávání karbamazepinu, fenobarbitalu a fenytoinu je nutná opatrnost. Aptivus může mít nižší

účinnost vzhledem ke snížené plazmatické koncentraci tipranaviru u pacientů současně užívajících tyto

léky (viz bod 4.5).

Halofantrin, lumefantrin

Není doporučeno podávat současně halofantrin a lumefantrin s přípravkem Aptivus podávaným současně

s ritonavirem v nízké dávce kvůli jejich metabolickému profilu a skrytému riziku vyvolání torsades de

pointes (viz bod 4.5).

Disulfiram/metronidazol

Měkké tobolky Aptivus obsahují alkohol (7% ethanol, tj. 100 mg v tobolce nebo až 200 mg na dávku),

který může vyvolat reakce podobné reakci na disulfiram při současném podávání s disulfiramem nebo

jinými léky, které mohou vést k těmto reakcím (např. metronidazol).

Flutikason

Současné užívání tipranaviru podávaného s ritonavirem v nízké dávce a flutikasonu nebo jiných

glukokortikoidů, které jsou metabolizovány prostřednictvím CYP3A4, není doporučeno, ledaže by

potenciální prospěch převážil riziko systémových kortikosteroidních účinků, včetně Cushingova

syndromu a adrenální suprese (viz bod 4.5).

Atorvastatin

Tipranavir podávaný s ritonavirem v nízké dávce zvyšuje plazmatické koncentrace atorvastatinu (viz

bod 4.5). Kombinace není doporučena. Jiné inhibitory HMG-CoA reduktázy jako pravastatin, fluvastatin

nebo rosuvastatin mohou být vzaty v úvahu (viz bod 4.5). Nicméně, je-li atorvastatin zvláště vyžadován

pro léčbu pacienta, musí se začít s nejnižší dávkou a je nezbytné pečlivé monitorování.

Omeprazol a jiné inhibitory protonové pumpy

Podávání kombinace Aptivus/ritonavir s omeprazolem, esomeprazolem nebo jinými inhibitory protonové

pumpy se nedoporučuje (viz bod 4.5).

Kolchicin

Při současném podávání se u pacientů s normální funkcí ledvin a jater doporučuje snížení dávky

kolchicinu nebo přerušení léčby kolchicinem (viz bod 4.5).

Salmeterol

Současné užívání salmeterolu a přípravku Aptivus podávaným současně s ritonavirem v nízké dávce se

nedoporučuje (viz bod 4.5).

Bosentan

Vzhledem k výrazné hepatotoxicitě bosentanu a možnému zvýšení jaterní toxicity spojené s přípravkem

Aptivus podávaným současně s ritonavirem v nízké dávce, se tato kombinace nedoporučuje.

Varování vztažené k určitým pomocným látkám

Aptivus obsahuje glyceromakrogol-ricinoleát, který může způsobit podráždění žaludku a průjem.

Tento léčivý přípravek obsahuje 100 mg alkoholu (ethanolu) v jedné tobolce. Množství alkoholu ve

250 mg tohoto léčivého přípravku (tj. v jedné tobolce) odpovídá méně než 3 ml piva nebo 1 ml vína.

Takto malé množství alkoholu v tomto léčivém přípravku nemá žádné znatelné účinky.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Profil interakcí přípravku Aptivus podávaného s ritonavirem v nízké dávce je složitý a vyžaduje zvláštní

pozornost zvláště v kombinaci s jinými antiretrovirovými látkami.

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

Metabolický profil tipranaviru

Tipranavir je substrát, induktor a inhibitor cytochromu P450 CYP3A. Pokud je podáván spolu

s ritonavirem v doporučeném dávkování (viz bod 4.2), dochází k čisté inhibici P450 CYP3A. Současné

podávání přípravku Aptivus a ritonaviru v nízké dávce s přípravky primárně metabolizovanými CYP3A

může vést ke změně plazmatických koncentrací tipranaviru nebo jiných látek, což může měnit jejich

terapeutické i nežádoucí účinky (viz seznam a podrobnosti k uvažovaným látkám níže). Látky, jejichž

podávání je kontraindikováno specificky z důvodu předpokládaného rozsahu interakce a potenciálního

vzniku závažných nežádoucích účinků, jsou podrobně popsány v tomto bodě a vyjmenovány v bodě 4.3.

U 16 zdravých dobrovolníků byla provedena koktejlová studie s podáváním kombinace tipranavir 500 mg

a ritonavir 200 mg dvakrát denně v tobolkách po dobu 10 dní. Byl hodnocen celkový vliv na aktivitu

jaterního cytochromu CYP 1A2 (kofein), 2C9 (warfarin), 2D6 (dextromethorfan), střevního a jaterního

cytochromu CYP 3A4 (midazolam) a glykoproteinu P (P-gp) (digoxin). V rovnovážném stavu došlo

k významné indukci CYP 1A2 a mírné indukci CYP 2C9. Byla pozorována silná inhibice aktivity CYP

2D6 a aktivity jaterního i střevního CYP 3A4. Aktivita P-gp je významně inhibována po podání první

dávky, ale v rovnovážném stavu dochází k její mírné indukci. Praktická doporučení vyvozená z této studie

jsou uvedena níže.

Ve studiích s lidskými jaterními mikrosomy se tipranavir jevil jako inhibitor of CYP 1A2, CYP 2C9, CYP

2C19 a CYP 2D6. Potenciálním celkovým účinkem tipranaviru s ritonavirem na CYP 2D6 je inhibice,

protože ritonavir je také CYP 2D6 inhibitor. Celkový účinek tipranaviru s ritonavirem na CYP 1A2, CYP

2C9 a CYP 2C19 in vivo není znám, ukazuje v předběžné studii indukční potenciál kombinace

tipranavir/ritonavir na CYP1A2, a v menší míře na CYP2C9 a P-gp po několika dnech podávání. Nejsou

k dispozici údaje ukazující, zda tipranavir inhibuje nebo indukuje glukuronosylové transferázy.

In vitro studie naznačují, že tipranavir je substrátem a také inhibitorem P-gp.

Je obtížné předpovědět celkový účinek přípravku Aptivus podávaného s ritonavirem v nízké dávce na

perorální biologickou dostupnost a plazmatické koncentrace látek, které jsou duálními substráty pro

CYP3A a P-gp. Celkový účinek bude kolísat v závislosti na poměrné afinitě současně podávané látky pro

CYP3A a P-gp a stupni střevního first-pass metabolismu/efluxu.

Současné podávání přípravku Aptivus a látek, které indukují CYP3A a/nebo P-gp může snižovat

koncentrace tipranaviru a snižovat jeho terapeutický účinek (viz níže podrobnosti o uvažovaných látkách).

Současné podávání přípravku Aptivus a přípravků, které inhibují P-gp, může zvyšovat plazmatické

koncentrace tipranaviru.

Známé a teoretické interakce s vybranými léčivými přípravky ze skupiny antiretrovirotik a

non-antiretrovirotik jsou uvedeny v tabulce níže.

Tabulka interakcí

Interakce mezi přípravkem Aptivus a současně podávanými léčivými přípravky jsou uvedeny v tabulce

níže (nárůst je označen jako “↑”, pokles jako “↓”, žádná změna jako “↔”, jednou denně jako “1xD”,

dvakrát denně jako “2xD”, koncentrace na konci dávkovacího intervalu jako „Cτ“).

Pokud není uvedeno jinak, studie popisované níže byly provedeny s doporučeným dávkováním přípravku

Aptivus/r (t. j. 500/200 mg 2xD). Některé farmakokinetické interakční studie však s tímto doporučeným

dávkováním provedeny nebyly. Výsledky mnoha těchto interakčních studií lze přesto extrapolovat na

doporučené dávkování, protože použité dávky (například TPV/r 500/100 mg, TPV/r 750/200 mg)

představovaly extrémy indukce a inhibice jaterních enzymů a rámovaly doporučené dávky přípravku

Aptivus/r.

Léky podle terapeutické

oblasti

Interakce

Změna geometrického

průměru (%)

Doporučení týkající se

společného podávání

Antiinfektiva

Antiretrovirotika

Nukleosidové a nukleotidové inhibitory reverzní transkriptázy (NRTI)

Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný významný vliv nukleosidových a nukleotidových analogů na

enzymatický systém P450, není třeba žádných úprav dávkování přípravku Aptivus při současném

podávání s těmito léky.

Abakavir 300 mg 2xD

(TPV/r 750/100 mg 2xD)

Abakavir: C

↓ 46%

Abakavir: AUC ↓ 36%

Klinický význam tohoto poklesu

nebyl určen, ale může snížit účinnost

abakaviru.

Mechanismus neznámý

Současné podávání přípravku

Aptivus s ritonavirem v nízké

dávce spolu s abakavirem se

nedoporučuje, je možné jen

pokud nejsou žádná jiná

dostupná NRTI, vhodná pro

léčbu pacienta. V takových

případech nelze doporučit

žádnou úpravu dávkování

abakaviru (viz bod 4.4).

Didanosin 200 mg 2xD,

≥ 60 kg (TPV/r 250/200 mg

2xD) – 125 mg 2xD,

< 60 kg

(TPV/r 750/100 mg 2xD)

Didanosin: C

↓ 43%

Didanosin: AUC ↓ 33%

Didanosin: C

↓ 24%

Didanosin: AUC ↔

Klinický význam tohoto poklesu

koncentrací didanosinu nebyl určen.

Mechanismus neznámý

Podávání didanosinu

v enterosolventních tobolkách a

přípravku Aptivus v měkkých

tobolkách spolu s ritonavirem

v nízké dávce musí být odděleno

nejméně 2 hodinami, aby se

předešlo inkompatibilitě

lékových forem.

Emtricitabin

Nebyla provedena žádná

studie interakce

Potenciální interakce s renálními

přenašeči nemůže být plně

vyloučena.

Úprava dávkování u pacientů

s normální funkcí ledvin není

nutná.

V případě současného podávání

emtricitabinu a přípravku

Aptivus/ritonavir musí být

funkce ledvin posouzena před

zahájením souběžného podávání.

Lamivudin 150 mg 2xD

(TPV/r 750/100 mg 2xD)

Není pozorována žádná klinicky

významná interakce.

Úprava dávkování není nutná.

Stavudin

40 mg 2xD > 60 kg

30 mg 2xD < 60 kg

(TPV/r 750/100 mg 2xD)

Není pozorována žádná klinicky

významná interakce.

Úprava dávkování není nutná.

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/503056/2011

EMEA/H/C/000631

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Aptivus

tipranavirum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Aptivus. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé přípravky

(CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí o

registraci a doporučení ohledně podmínek používání přípravku Aptivus.

Co je Aptivus?

Aptivus je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku tipranavir. Je dostupný ve formě tobolek (250

mg) a perorálního roztoku.

K čemu se přípravek Aptivus používá?

Přípravek Aptivus se používá k léčbě pacientů ve věku od 2 let infikovaných virem lidské

imunodeficience typu 1 (HIV-1), což je virus, který vyvolává syndrom získané imunodeficience (AIDS).

Přípravek Aptivus se používá v kombinaci s nízkou dávkou ritonaviru (jiného přípravku k léčbě HIV) a

spolu s dalšími přípravky k léčbě HIV.

Přípravek Aptivus by měl být používán pouze u pacientů, u kterých nepřipadá v úvahu žádná jiná

možnost léčby. Přípravek se používá u pacientů, kteří již byli léčeni jiným antivirotikem proti infekci

HIV a u nichž mnohé jiné léčivé přípravky stejné třídy jako přípravek Aptivus (inhibitory proteázy)

nejsou účinné. Lékaři by měli předepisovat přípravek Aptivus až poté, co prověří, jaké přípravky

k léčbě HIV pacient dříve užíval, a po posouzení pravděpodobnosti reakce viru na tento lék.

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Jak se přípravek Aptivus používá?

Léčbu přípravkem Aptivus by měl zahájit lékař, který má zkušenosti s léčbou infekce HIV-1.

Aptivus

EMA/401391/2014

strana 2/4

U pacientů ve věku od 12 let činí doporučená dávka přípravku Aptivus 500 mg (dvě tobolky) dvakrát

denně. Děti ve věku od 2 do 12 let by měly užívat perorální roztok. Dávka perorálního roztoku závisí

na ploše povrchu těla (vypočítané na základě tělesné výšky a hmotnosti dítěte). Každá dávka přípravku

Aptivus musí být užívána spolu s ritonavirem a s jídlem. Podrobné informace jsou uvedeny v příbalové

informaci.

Jak přípravek Aptivus působí?

Léčivá látka v přípravku Aptivus, tipranavir, je inhibitor proteázy. Blokuje enzym nazývaný proteáza,

který se podílí na množení viru HIV. Jestliže je enzym blokován, virus se nemůže normálně množit,

čímž se zpomaluje šíření infekce. Ritonavir je dalším inhibitorem proteázy, který je užíván jako

„booster“ (látka zvyšující účinek léčby). Zpomaluje odbourávání tipranaviru, a zvyšuje tak jeho hladiny

v krvi. To umožňuje použití nižších dávek tipranaviru k dosažení stejného antivirového účinku.

Přípravek Aptivus užívaný v kombinaci s jinými přípravky k léčbě HIV snižuje množství viru HIV v krvi a

udržuje jej na nízké úrovni. Přípravek Aptivus infekci HIV ani AIDS neléčí, ale může oddálit poškození

imunitního systému a rozvoj infekcí a chorob souvisejících s AIDS.

Jak byl přípravek Aptivus zkoumán?

Přípravek Aptivus tobolky byl zkoumán ve dvou hlavních studiích, do kterých bylo zařazeno celkem

1 483 dospělých, kteří dříve užívali celou řadu různých přípravků k léčbě HIV a nereagovali na stávající

kombinaci léčiv, která zahrnovala inhibitor proteázy. Obě studie srovnávaly účinky přípravku Aptivus

s účinky jiného inhibitoru proteázy, který byl zvolen na základě předchozí léčby pacienta a jeho

předpokládané reakce na léčbu. Hlavním měřítkem účinnosti byl počet pacientů, kteří reagovali na

léčbu, a délka doby, než léčba přestala působit, a to v průběhu prvních 48 týdnů léčby. „Odpověď“

(reakce) na léčbu byla definována jako pokles hladin viru HIV v krvi (virové zátěže) o 90 % či více,

který se udržel až do konce období 48 týdnů.

Přípravek Aptivus byl rovněž zkoumán v jedné studii, do které bylo zařazeno 63 dětí ve věku od 2 do

12 let a 52 dospívajících ve věku od 12 do 18 let, z nichž téměř všichni v minulosti užívali léčivé

přípravky proti HIV. Všichni pacienti zahájili léčbu perorálním roztokem, nicméně dospívající pacienti,

kteří užívali plnou dávku pro dospělé pacienty, mohli po čtyřech týdnech přejít na tobolky. Studie

zkoumala bezpečnost a účinnost přípravku Aptivus a hladiny tohoto léčivého přípravku v krvi pacientů.

Ve všech třech studiích pacienti současně užívali ritonavir a kombinaci jiných přípravků k léčbě HIV,

které byly zvoleny tak, aby měly co největší šanci snížit hladiny viru HIV v krvi pacientů.

Jaký přínos přípravku Aptivus byl prokázán v průběhu studií?

Přípravek Aptivus tobolky užívaný v kombinaci s ritonavirem byl účinnější než srovnávací léčivé

přípravky u pacientů, kterým zbývalo jen málo možností úspěšné léčby HIV. Při souhrnném

vyhodnocení obou studií na dospělých pacientech reagovalo na léčbu 34 % pacientů užívajících

přípravek Aptivus (251 ze 746) ve srovnání s 16 % pacientů, kteří užívali srovnávací inhibitory

proteázy (113 ze 737). V průměru trvalo 113 dní, než u dospělých pacientů užívajících přípravek

Aptivus přestala léčba působit. U pacientů užívajících srovnávací léčivé přípravky se pro srovnání

jednalo v průměru o nula dní, což znamená, že většina pacientů užívajících tyto léčivé přípravky na

léčbu vůbec nereagovala.

Ve studii na dětech a dospívajících byla u 31 % dospívajících pacientů užívajících tobolky (9 z 29) a

u 50 % dětí užívajících perorální roztok (31 z 62) po 48 týdnech léčby dosažena a udržena virová zátěž

pod 400 kopií/ml.

Aptivus

EMA/401391/2014

strana 3/4

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Aptivus?

U dospělých jsou nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Aptivus užívaného v kombinaci

s ritonavirem (zaznamenanými u více než 1 pacienta z 10) průjem a nauzea (pocit na zvracení).

Podobné nežádoucí účinky byly zaznamenány u dětí a dospívajících, ačkoli u této skupiny pacientů byly

zvracení, vyrážka a pyrexie (horečka) pozorovány častěji než u dospělých. Úplný seznam nežádoucích

účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Aptivus je uveden v příbalové informaci.

Přípravek Aptivus v kombinaci s ritonavirem nesmí být souběžně s kolchicinem (léčivým přípravek

používaných k léčbě dny) podáván pacientům s poškozením ledvin nebo jater. Přípravek Aptivus

v kombinaci s ritonavirem nesmí být používán u pacientů se středně závažnými až závažnými jaterními

potížemi nebo u pacientů, kteří užívají následující léky:

rifampicin (používaný při léčbě tuberkulózy),

třezalka (bylinný lék používaný při léčbě deprese),

léčivé přípravky, které jsou odbourávány stejným způsobem jako přípravek Aptivus nebo ritonavir

a při vysokých hladinách v krvi jsou škodlivé. Úplný seznam těchto léčivých přípravků je uveden

v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Aptivus schválen?

Výbor CHMP poznamenal, že provedené studie podpořily použití přípravku Aptivus tobolky u dospělých.

Ačkoliv výbor vyjádřil jisté obavy, pokud jde o návrh studie na dětech a dospívajících, poznamenal, že

výsledky této studie podpořily použití tobolek u dospívajících a použití perorálního roztoku u dětí ve

věku od 2 do 12 let. Výbor CHMP proto rozhodl, že přínosy přípravku Aptivus tobolky v rámci léčby

dospělých a dospívajících ve věku od 12 let převyšují jeho rizika. Výbor rovněž rozhodl, že přínosy

přípravku Aptivus perorální roztok u dětí ve věku od 2 do 12 let převyšují jeho rizika. Dostupné

informace však nepodporují použití perorálního roztoku u pacientů ve věku od 12 let.

Výbor doporučil, aby přípravku Aptivus bylo uděleno rozhodnutí o registraci. Výbor nicméně dospěl

k závěru, že léčivý přípravek by měl být zvážen k použití pouze jako léčba „poslední linie“, kdy se

předpokládá, že žádné jiné inhibitory proteázy nebudou účinné.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Aptivus?

K zajištění co nejbezpečnějšího používání přípravku Aptivus byl vypracován plán řízení rizik. Na základě

tohoto plánu byly do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace přípravku Aptivus zahrnuty

informace o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli dodržovat zdravotničtí pracovníci i

pacienti.

Další informace o přípravku Aptivus:

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Aptivus platné v celé Evropské unii dne

25. října 2005.

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Aptivus je k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Další

informace o léčbě přípravkem Aptivus naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR)

nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Aptivus

EMA/401391/2014

strana 4/4

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 07-2014.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace