APREPITANT ACCORD 125MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
APREPITANT (APREPITANTUM)
Dostupné s:
ACCORD HEALTHCARE POLSKA Sp. z o.o., Varšava
ATC kód:
A04AD12
INN (Mezinárodní Name):
APREPITANT (APREPITANT)
Dávkování:
125MG
Léková forma:
Tvrdá tobolka
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
5
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
APREPITANT
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
20/ 276/17-C

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn.sukls164639/2017, sukls164640/2017, sukls189284/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

Aprepitant Accord 125 mg tvrdé tobolky

Aprepitant Accord 80 mg tvrdé tobolky

Aprepitant Accord 125 mg tvrdé tobolky + Aprepitant Accord 80 mg tvrdé tobolky

aprepitantum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékař, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Aprepitant Accord a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Aprepitant Accord užívat nebo podávat

Jak se Aprepitant Accord užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Aprepitant Accord uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Aprepitant Accord a k čemu se používá

Přípravek Aprepitant Accord obsahuje léčivou látku aprepitant a patří do skupiny léčiv nazývaných

"antagonisté receptoru neurokininu 1 (NK

)". Mozek má zvláštní oblast, která řídí pocit na zvracení a

zvracení.

Přípravek Aprepitant Accord funguje tak, že blokuje signály do této oblasti, čímž omezuje pocit na

zvracení a zvracení.

Tobolky přípravku Aprepitant Accord se používají u dospělých a dospívajících od 12 let

v kombinaci

s dalšími léčivy

k předcházení pocitu na zvracení a zvracení vyvolanými chemoterapií (léčbou

rakoviny), která jsou silnými a středně silnými spouštěči pocitu na zvracení a zvracení (jako jsou

cisplatina, cyklofosfamid,

doxorubicin nebo epirubicin).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Aprepitant Accord užívat nebo podávat

Neužívejte přípravek Aprepitant Accord:

jestliže jste Vy nebo Vaše dítě alergický(á) na aprepitant nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6)

spolu

léky obsahujícími:

pimozid (používá se k léčbě psychiatrických chorob),

terfenadin a astemizol (používají se k léčení senné rýmy a jiných alergických stavů),

cisaprid (používá se k léčbě trávicích potíží).

Pokud tyto léky Vy nebo Vaše dítě užíváte, informujte o tom lékaře, protože Vaše léčba nebo léčba

Vašeho dítěte bude muset být před nasazením přípravku Aprepitant Accord upravena.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Aprepitant Accord nebo podáním tohoto léku dítěti se poraďte se svým lékařem,

lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Pokud Vy nebo Vaše dítě trpíte onemocněním jater, informujte před léčbou tímto přípravkem lékaře,

protože játra hrají důležitou roli při rozkladu léku v těle. Proto lékař může potřebovat sledovat stav

Vašich jater nebo jater Vašeho dítěte.

Děti a dospívající

Nepodávejte přípravek Aprepitant Accord dětem mladším než 12 let, protože 80mg a 125mg tobolky

nebyly u této populace hodnoceny.

Další léčivé přípravky a přípravek Aprepitant Accord

Přípravek Aprepitant Accord může ovlivňovat účinky jiných léků jak během léčby tímto přípravkem,

tak po ní. Existují jisté léky, které nesmějí být spolu s přípravkem Aprepitant Accord užívány (jako jsou

pimozid, terfenadin, astemizol a cisaprid) nebo které vyžadují úpravu dávky (viz také "Neužívejte

přípravek Aprepitant Accord ").

Účinky přípravku Aprepitant Accord nebo jiných léčiv mohou být ovlivněny, pokud budete Vy nebo

Vaše dítě přípravek Aprepitant Accord užívat spolu s dalšími léky, včetně léků uvedených dále. Poraďte

se prosím s lékařem nebo lékárníkem, pokud Vy nebo Vaše dítě užíváte některý z následujících léků:

léky

zabránění

početí,

které

mohou

zahrnovat

antikoncepční

pilulky,

kožní

náplasti,

implantáty a některá nitroděložní tělíska (IUD), které uvolňují hormony, nemusí fungovat

odpovídajícím způsobem, pokud se používají spolu s přípravkem Aprepitant Accord. Během

léčby přípravkem Aprepitant Accord a až 2 měsíce po jeho použití je nutno používat jiné nebo

dodatečné nehormonální formy antikoncepce,

cyklosporin, takrolimus, sirolimus, everolimus (léky k potlačení imunitních reakcí),

alfentanil, fentanyl (používají se k léčbě bolesti),

chinidin (používá se k léčbě nepravidelného tepu srdce),

irinotekan, etoposid, vinorelbin, ifosfamid (léky používané k léčbě rakoviny),

léky obsahující deriváty námelových alkaloidů, jako jsou ergotamin a diergotamin (používané

k léčbě migrény),

warfarin, acenokumarol (léky na ředění krve; může být potřebné provedení krevních testů),

rifampicin, klarithromycin, telithromycin (antibiotika používaná k léčbě infekcí),

fenytoin (lék používaný k léčbě záchvatů křečí),

karbamazepin (lék používaný k léčbě depresí a epilepsie),

midazolam, triazolam, fenobarbital (uklidňující léky nebo léky navozující spánek),

třezalka tečkovaná (rostlinný přípravek používaný k léčbě deprese),

inhibitory proteázy (používají se k léčbě infekce HIV),

ketokonazol, kromě šampónu (používá se k léčbě Cushingova syndromu – kdy tělo vytváří

nadměrná množství kortizolu)

itrakonazol, vorikonazol, posakonazol (léky k léčbě plísňových onemocnění),

nefazodon (používá se k léčbě deprese),

kortikosteroidy (jako jsou dexamethason a methylprednisolon),

léky proti úzkosti (jako je alprazolam),

tolbutamid (lék používaný k léčbě cukrovky)

Informujte lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vy nebo Vaše dítě užíváte, které jste v nedávné

době užíval(a)(o) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Tento přípravek se během těhotenství nesmí užívat, pokud to není nezbytně nutné. Pokud jste Vy nebo

Vaše dcera těhotná nebo kojíte/kojí, domníváte se, že můžete/může být těhotná nebo plánujete/plánuje

otěhotnět, poraďte se s lékařem dříve, než začnete/začne tento přípravek užívat.

Ohledně informací týkajících se antikoncepce viz bod "Další léčivé přípravky a přípravek Aprepitant

Accord".

Není známo, zda se přípravek Aprepitant Accord vylučuje do lidského mateřského mléka; proto se

nedoporučuje kojit během léčby tímto přípravkem. Pokud Vy nebo Vaše dcera kojíte/kojí nebo

hodláte/hodlá kojit, je třeba sdělit tuto skutečnost lékaři ještě předtím, než začnete/začne užívat tento

přípravek.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Je nutno vzít v úvahu, že u některých lidí může po užití přípravku Aprepitant Accord vzniknout pocit

závrati a ospalosti. Pokud Vy nebo Vaše dítě máte/má pocit závrati a ospalosti, nesmíte/nesmí po užití

tohoto přípravku řídit, jezdit na kole, obsluhovat stroje nebo používat nástroje (viz „Možné nežádoucí

účinky“).

Přípravek Aprepitant Accord obsahuje sacharózu

Tobolky přípravku Aprepitant Accord obsahují sacharózu. Pokud Vám lékař řekl, že Vy nebo Vaše dítě

nesnášíte některé cukry, poraďte se s lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Aprepitant Accord obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné tobolce, to znamená, že je v

podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se Aprepitant Accord užívá

Vždy užívejte nebo podávejte svému dítěti tento přípravek přesně podle pokynů lékaře, lékárníka nebo

zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Přípravek Aprepitant Accord vždy užívejte s dalšími léky, aby se zabránilo pocitu na zvracení a zvracení.

Po léčbě přípravkem Aprepitant Accord Vás lékař požádá, abyste Vy nebo Vaše dítě pokračoval(a)(o)

v užívání dalších léků bránících pocitu na zvracení a zvracení, včetně kortikosteroidů (jako je

dexamethason) a antagonistů „5HT

“ (jako je ondansetron). Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s

lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Doporučená perorální dávka

přípravku Aprepitant Accord je

1. den:

jedna 125mg tobolka 1 hodinu před zahájením chemoterapeutického cyklu

2 a 3. den:

jedna 80mg tobolka každý den

Pokud se nepodává žádná chemoterapie, užívejte přípravek Aprepitant Accord ráno.

Pokud se podává chemoterapie, užívejte přípravek Aprepitant Accord 1 hodinu před zahájením

chemoterapeutického cyklu

Tento léčivý přípravek je pro užití ústy. Tobolku spolkněte celou s trochou tekutiny. Přípravek

Aprepitant Accord lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Aprepitant Accord, než jste měl(a)

Neberte si více tobolek, než Vám předepsal lékař. Pokud jste Vy nebo Vaše dítě užil(a)(o) více tobolek,

okamžitě vyhledejte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Aprepitant Accord

Pokud Vy nebo Vaše dítě vynecháte dávku, poraďte se se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky tykající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Přestaňte přípravek Aprepitant Accord užívat a ihned navštivte lékaře, pokud Vy nebo Vaše dítě

zaznamenáte kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, které mohou být závažné a kvůli nimž

můžete Vy nebo Vaše dítě naléhavě potřebovat lékařské ošetření:

kopřivka, vyrážka, svědění, potíže s dýcháním nebo polykáním (četnost není známa, z dostupných

údajů ji nelze určit); jde o známky alergické reakce.

Další hlášené nežádoucí účinky

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 lidí) jsou

zácpa, poruchy trávení,

bolest hlavy,

únava,

ztráta chuti k jídlu,

škytavka,

zvýšená hladina jaterních enzymů v krvi.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí) jsou:

závrať, ospalost,

akné, vyrážka,

úzkost,

říhání, pocit na zvracení, zvracení, pálení žáhy, bolest žaludku, sucho v ústech, plynatost,

častější, bolestivé nebo pálivé močení,

slabost, celkový pocit nepohody,

návaly horka/zarudnutí obličeje nebo kůže,

rychlý nebo nepravidelný tep,

horečka se zvýšeným rizikem infekce, snížení počtu červených krvinek.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí) jsou:

potíže s přemýšlením, nedostatek energie, poruchy vnímání chutí,

citlivost kůže na sluneční světlo, nadměrné pocení, mastná kůže, boláky na kůži, svědivá

vyrážka, Stevens-Johnsonův syndrom/toxická epidermální nekrolýza (vzácná, závažná kožní

reakce),

euforie (pocit nadměrného štěstí), dezorientace,

bakteriální infekce, plísňové infekce,

těžká zácpa, žaludeční vředy, zánět tenkého střeva a tlustého střeva, boláky v ústech, nadýmání,

časté močení, větší výdej moči, než je obvyklé, přítomnost cukru nebo krve v moči,

nepoříjemné pocity na hrudi, otok, změna způsobu chůze,

kašel, hlen v zadní části hrdla (tzv. zadní rýma), podráždění hrdla, kýchání, bolest v krku,

výtok z očí a svědění očí,

ušní šelest,

svalové křeče, svalová slabost,

nadměrná žízeň,

pomalý srdeční tep, onemocnění srdce a cév,

pokles počtu bílých krvinek, nízké hladiny sodíku v krvi, pokles tělesné hmotnosti.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Aprepitant Accord uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Tobolku vyjímejte z blistru až těsně před užitím.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Aprepitant Accord obsahuje

Léčivou látkou je aprepitantum.

Jedna 125mg tobolka obsahuje aprepitantum125 mg.

Jedna 80mg tobolka obsahuje aprepitantum 80 mg.

Pomocnými

látkami

jsou:

hypromelóza,

poloxamer,

sacharóza,

mikrokrystalická

celulóza,

želatina, natrium- lauryl-sulfát (E 487), oxid titaničitý (E 171), šelak, černý oxid železitý (E 172),

propylenglykol (E 1520) 125 mg tobolka také obsahuje červený oxid železitý (E 172).

Jak Aprepitant Accord vypadá a co obsahuje toto balení

125mg tvrdé tobolky jsou neprůhledné tvrdé želatinové tobolky velikosti 1, s růžovým víčkem a bílým

tělem, potištěné černým inkoustem s „125 mg“ na těle tobolky.

80mg tvrdé tobolky jsou neprůhledné tvrdé želatinové tobolky velikosti 2, s bílým víčkem a bílým

tělem, potištěné černým inkoustem s "80 mg" na těle tobolky.

Přípravek Aprepitant Accord je balen v krabičce s příslušným počtem blistrů z OPA/Al/PVC – hliníkové

fólie s návodem k použití.

Přípravek Aprepitant Accord 125 mg tvrdé tobolky je dostupný v následujících velikostech balení:

5 hliníkových blistrů, jeden obsahuje jednu 125mg tobolku

Přípravek Aprepitant Accord 80 mg tvrdé tobolky se dodává v následujících velikostech balení:

balení pro 2denní léčbu obsahuje dvě 80mg tobolky

5 hliníkových blistrů, jeden obsahuje jednu 80mg tobolku

Přípravek Aprepitant Accord 125 mg tvrdé tobolky + Aprepitant Accord 80 mg tvrdé tobolky se dodává

v následujících velikostech balení:

balení pro 3denní léčbu obsahuje jednu 125mg tobolku a dvě 80mg tobolky

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

ul. Taśmowa 7

02-677 Varšava

Polsko

Výrobce

Pharmathen International S.A.

Sapes Industrial Park Block 5

69300 Rodopi

Řecko

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion Str

15351 Pallini, Attiki

Řecko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Nizozemsko:

Aprepitant Accord 80 mg harde capsules

Aprepitant Accord 125 mg harde capsules

Aprepitant Accord 125 mg harde capsules plus 80mg harde capsules

Česká republika:

Aprepitant Accord

Francie:

Aprepitant Accord

Irsko:

Aprepitant Accord

Itálie:

Aprepitant Accord

Polsko:

Aprepitant Accord

Rakousko:

Aprepitant Accord 80mg, 125 mg, 125 mg plus 80 mg Hartkapseln

Španělsko:

Aprepitant Accord

Velká Británie:

Aprepitant Accord 80 mg, 125 mg, 125 mg/80 mg hard capsules

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 27. 3. 2019

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls36017/2021

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Aprepitant Accord 125 mg tvrdé tobolky

Aprepitant Accord 80 mg tvrdé tobolky

Aprepitant Accord 125 mg tvrdé tobolky + Aprepitant Accord 80 mg tvrdé tobolky

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna 125mg tobolka obsahuje aprepitantum 125 mg.

Jedna 80mg tobolka obsahuje aprepitantum 80 mg.

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna 125mg tobolka obsahuje 125 mg sacharózy.

Jedna 80mg tobolka obsahuje 80 mg sacharózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka (tobolka)

125mg tvrdé tobolky: neprůhledné tvrdé želatinové tobolky velikosti 1, s růžovým víčkem a bílým

tělem, potištěné černým inkoustem s "125 mg" na těle tobolky.

80mg tvrdé tobolky: neprůhledné tvrdé želatinové tobolky velikosti 2, s bílým víčkem a bílým tělem,

potištěné černým inkoustem s "80 mg" na těle tobolky.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické

indikace

Prevence nauzey a zvracení spojených s vysoce a středně silně emetogenní protinádorovou chemoterapií

u dospělých a dospívajících od 12 let věku.

Aprepitant Accord 125 mg/80 mg se podává jako součást kombinované terapie (viz bod 4.2).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí

Aprepitant Accord se podává po dobu 3 dní jako součást léčebného režimu zahrnujícího kortikosteroid

a antagonistu 5-HT

Doporučená dávka je 125 mg perorálně jednou denně jednu hodinu před zahájením chemoterapie 1. den

a 80 mg perorálně jednou denně 2. a 3. den ráno.

K prevenci nauzey a zvracení v souvislosti s emetogenní protinádorovou chemoterapií se u dospělých

doporučují následující režimy:

Vysoce

emetogenní

chemoterapeutick

režim

Aprepitant Accord

125 mg perorálně

80 mg perorálně

80 mg perorálně

žádný

Dexamethason

12 mg perorálně

8 mg perorálně

8 mg perorálně

8 mg perorálně

Antagonisté 5-HT

Standardní dávka

antagonistů 5-

. Ohledně

příslušného

dávkování

zvoleného

antagonisty 5-HT

viz informace o

daném přípravku

žádný

žádný

žádný

Dexamethason se má podávat 1. den 30 minut před zahájením chemoterapie a 2. až 4. den ráno.

Dávka dexamethasonu přispívá k interakci léčivých látek.

Středně emetogenní chemoterapeutický režim

Aprepitant Accord

125 mg perorálně

80 mg perorálně

80 mg perorálně

Dexamethason

12 mg perorálně

žádný

žádný

Antagonisté 5-HT

Standardní dávka

antagonistů 5-HT3.

Ohledně příslušného

dávkování zvoleného

antagonisty 5-HT3 viz

informace o daném

přípravku.

žádný

žádný

Dexamethason se má podávat 1. den 30 minut před zahájením chemoterapie. Dávka dexamethasonu

přispívá k interakcím léčivých látek.

Pediatrická populace

Do

spívající (ve věku 12 až 17 let)

Přípravek Aprepitant Accord se podává 3 dny jako součást režimu, který zahrnuje antagonistu 5-HT

Doporučené dávkování tobolek přípravku Aprepitant Accord je 125 mg perorálně 1. den a 80 mg

perorálně 2. a 3. den. Přípravek Aprepitant Accord se podává perorálně 1 hodinu před chemoterapií 1.,

2. a 3. den. Pokud se 2. a 3. den nepodává žádná chemoterapie, má být přípravek Aprepitant Accord

podáván ráno. Ohledně správného dávkování zvoleného antagonisty 5-HT

nahlédněte do jeho souhrnu

údajů o přípravku (SPC). Pokud se s přípravkem Aprepitant Accord podává současně kortikosteroid,

jako je dexamethason, má se podat 50 % obvyklé dávky kortikosteroidu (viz body 4.5 a 5.1).

Bezpečnost a účinnost 80mg a 125mg tobolky nebyla u dětí mladších 12 let prokázána. K dispozici

nejsou žádné údaje.

Ob

ecně

Množství údajů o účinnosti při kombinaci s jinými kortikosteroidy a antagonisty 5-HT

je omezené.

Další informace o současném podávání s kortikosteroidy jsou uvedeny v bodu 4.5. U současně

podávaných léčivých přípravků obsahujících antagonistu 5-HT

nahlédněte do jejich SPC.

Zvláštní skupiny pacientů

Star

ší

pacienti

(≥ 65 let)

U starších pacientů není nutno dávku nijak upravovat (viz bod 5.2).

Pohlav

í

S ohledem na pohlaví není nutno dávku nijak upravovat (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin ani u pacientů v terminálním stádiu renálního onemocnění

podstupujících hemodialýzu není nutno dávku nijak upravovat (viz bod 5.2).

Porucha funkce jater

U pacientů s lehkou poruchou funkce jater není nutné dávku upravovat. Pokud se týče pacientů se

středně těžkou poruchou funkce jater, je k dispozici pouze omezené množství dat a nejsou dostupné

žádné údaje od pacientů s těžkou poruchou funkce jater.

Těmto pacientům se aprepitant má podávat opatrně (viz body 4.4 a 5.2).

Způsob podání

Perorální podání.

Tvrdou tobolku je nutno polknout vcelku.

Přípravek Aprepitant Accord lze užívat bez ohledu na jídlo.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Současné podávání s pimozidem, terfenadinem, astemizolem nebo cisapridem (viz bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pacienti se středně těžkou až těžkou poruchou funkce jater

Pro pacienty se středně těžkou poruchou funkce jater existuje pouze omezené množství dat a žádné údaje

nejsou k dispozici pro pacienty s těžkou poruchou funkce jater. U těchto pacientů je nutno přípravek

Aprepitant Accord používat s opatrností (viz bod 5.2).

Interakce na CYP3A4

Aprepitant Accord je nutno podávat s opatrností pacientům současně užívajícím perorálně podávané

léčivé látky, které se primárně metabolizují cestou CYP3A4 a které mají úzké terapeutické rozmezí,

jako jsou cyklosporin, takrolimus, sirolimus, everolimus, alfentanil, deriváty námelových alkaloidů,

fentanyl a chinidin (viz bod 4.5). Navíc je nutno k podávání současně s irinotekanem přistupovat

s obzvláštní opatrností, protože uvedená kombinace by mohla mít za následek zvýšenou toxicitu.

Současné podávání s warfarinem (substrátem CYP2C9)

U pacientů dlouhodobě léčených warfarinem je nutno hodnotu mezinárodního normalizovaného poměru

(INR) pozorně sledovat během léčby přípravkem Aprepitant Accord a po dobu 14 dnů po každé 3denní

léčbě přípravkem Aprepitant Accord (viz bod 4.5).

Současné podávání s hormonální antikoncepcí

Účinnost hormonální antikoncepce může být během podávání přípravku Aprepitant Accord a 28 dní

poté snížena. Během léčby přípravkem Aprepitant Accord a ještě 2 měsíce po poslední dávce přípravku

Aprepitant Accord je třeba používat alternativní nehormonální antikoncepční metody (viz bod 4.5).

Pomocné látky

Tobolky přípravku Aprepitant Accord obsahují sacharózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s

intolerancí fruktózy, malabsorpcí glukózy a galaktózy nebo sacharázo-izomaltázovou deficiencí nemají

tento přípravek užívat.

Tobolky přípravku Aprepitant Accord obsahují sodík. Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1

mmol sodíku (23 mg) v tobolce, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Aprepitant (125 mg/80 mg) je substrát, středně silný inhibitor a induktor CYP3A4. Aprepitant je také

induktor CYP2C9. Během léčby přípravkem Aprepitant Accord je inhibován CYP3A4. Po ukončení

léčby přípravkem Aprepitant Accord dochází k přechodné mírné indukci CYP2C9, CYP3A4 a

glukuronidace.

Nezdá

aprepitant

interagoval s P-glykoproteinovým

transportérem,

naznačuje nepřítomnost interakce aprepitantu s digoxinem.

Účinek aprepitantu na farmakokinetiku dalších léčivých látek

Inhibice CYP3A4

Jako středně silný inhibitor CYP3A4 může aprepitant (125 mg/80 mg) zvýšit plazmatické koncentrace

současně podávaných léčivých látek, které se metabolizují cestou CYP3A4. Celková expozice perorálně

podávaným substrátům CYP3A4 se může zvýšit přibližně 3krát během 3denní léčby přípravkem

Aprepitant Accord; předpokládá se, že účinek aprepitantu na plazmatické koncentrace intravenózně

podávaných substrátů CYP3A4 bude menší. Přípravek Aprepitant Accord se nesmí podávat současně s

pimozidem, terfenadinem, astemizolem nebo cisapridem (viz bod 4.3). Inhibice CYP3A4 aprepitantem

by mohla mít za následek zvýšené plazmatické koncentrace uvedených léčivých látek, což může vyvolat

závažné nebo život ohrožující reakce. Při současném podávání přípravku Aprepitant Accord a perorálně

podávaných léčivých látek, které jsou metabolizovány převážně prostřednictvím CYP3A4 a které mají

úzké

terapeutické

rozmezí,

jako

jsou

cyklosporin,

takrolimus,

sirolimus,

everolimus,

alfentanil,

diergotamin, ergotamin, fentanyl a chinidin, se doporučuje opatrnost (viz bod 4.4).

Kortikosteroidy

Dexamethason: Obvyklou dávku perorálně podaného dexamethasonu je nutno při současném podávání

s přípravkem Aprepitant Accord v režimu 125 mg/80 mg snížit přibližně o 50 %. Dávka dexamethasonu

v klinických studiích nauzey a zvracení vyvolaných chemoterapií (CINV) byla vybrána s ohledem na

interakce léčivých látek (viz bod 4.2). Pokud se aprepitant podával v léčebném režimu v dávce 125 mg

spolu s dexamethasonem v dávce 20 mg perorálně první den, a poté v dávce 80 mg/den spolu s

dexamethasonem v dávce 8 mg perorálně druhý až pátý den, došlo první a pátý den k 2,2násobnému

zvýšení hodnoty AUC dexamethasonu, který je substrátem CYP3A4.

Methylprednisolon: Při současném podávání s přípravkem Aprepitant Accord v režimu 125 mg/80 mg

je třeba obvyklou dávku intravenózně aplikovaného methylprednisolonu snížit přibližně o 25 % a

obvyklou dávku perorálně podávaného methylprednisolonu přibližně o 50 %. Pokud se aprepitant

podával v léčebném režimu v dávce 125 mg první den a 80 mg/den 2. a 3. den, zvýšil hodnotu AUC

methylprednisolonu, který je substrátem CYP3A4, 1. den 1,3krát a 3. den 2,5krát v případě, že se

methylprednisolon podával současně intravenózně v dávce 125 mg první den a perorálně v dávce 40 mg

2. a 3. den.

kontinuální

léčbě

methylprednisolonem

může

hodnota

methylprednisolonu

koncem

2týdenního období po zahájení podávání aprepitantu snížit v důsledku indukčního účinku aprepitantu

CYP3A4.

očekávat,

tento

účinek

bude

perorálně

podávaného

methylprednisolonu

výraznější.

Chemoterapeutika

Ve farmakokinetických studiích neměl aprepitant při podávání v režimu 125 mg 1. den a 80 mg/den 2.

a 3. den vliv na farmakokinetiku docetaxelu podaného intravenózně 1. den nebo vinorelbinu podaného

intravenózně 1. nebo 8. den. Protože účinek aprepitantu na farmakokinetiku perorálně podávaných

substrátů CYP3A4 je větší než účinek aprepitantu na farmakokinetiku intravenózně podávaných

substrátů CYP3A4, nelze vyloučit interakce s perorálně podávanými chemoterapeutiky, které se

biotransformují převážně nebo částečně cestou CYP3A4 (např. etoposid, vinorelbin). U pacientů

dostávajících léčivé přípravky, které se metabolizují především nebo i částečně CYP3A4, se doporučuje

opatrnost, přičemž může být vhodné tyto pacienty dodatečně sledovat (viz bod 4.4). Po uvedení na trh

byly hlášeny při současném podávání aprepitantu a ifosfamidu případy neurotoxicity, potenciální

nežádoucí účinek ifosfamidu.

Imunosupresiva

V průběhu 3denního režimu léčby

nauzey a zvracení vyvolaných chemoterapií se předpokládá

přechodné

střední

zvýšení

následované

mírným

poklesem

expozice

imunosupresivům

metabolizovaným prostřednictvím CYP3A4 (např. cyklosporin, takrolimus, everolimus a sirolimus). S

ohledem na krátké trvání 3denního režimu a na časově závislé omezené změny expozice se během 3

dnů současného podávání s přípravkem Aprepitant Accord snížení dávky imunosupresiv nedoporučuje.

Midazolam

Při současném podávání midazolamu nebo jiných benzodiazepinů metabolizovaných cestou CYP3A4

(alprazolam, triazolam) spolu s přípravkem Aprepitant Accord (125 mg/80 mg) je nutno vzít v úvahu

možné účinky zvýšených plazmatických koncentrací těchto léčivých přípravků.

Aprepitant zvýšil hodnotu AUC midazolamu, který je citlivým substrátem CYP3A4, 2,3krát 1. den a

3,3krát 5. den, pokud byl midazolam podán perorálně v jednorázové 2 mg dávce 1. a 5. den léčebného

režimu s přípravkem Aprepitant Accord v dávce 125 mg 1. den a 80 mg/den 2. až 5. den.

V jiné studii s intravenózní aplikací midazolamu se aprepitant podával v dávce 125 mg 1. den a 80

mg/den 2. a 3. den a midazolam v dávce 2 mg se aplikoval intravenózně před zahájením 3denního

léčebného režimu s aprepitantem a 4., 8., a 15. den. Aprepitant zvýšil hodnotu AUC midazolamu o 25

% 4. den a snížil hodnotu AUC midazolamu o 19 % 8. den a o 4 % 15. den. Tyto účinky nebyly

považovány za klinicky významné.

Ve třetí studii s intravenózní a perorální aplikací midazolamu se aprepitant podával v dávce 125 mg 1.

den a 80 mg/den 2. a 3. den společně s ondansetronem v dávce 32 mg 1. den, dexamethasonem v dávce

12 mg 1. den a 8 mg 2. až 4. den. Tato kombinace (tedy aprepitant, ondansetron a dexamethason) snížila

hodnotu AUC perorálně podaného midazolamu o 16 % 6. den, o 9 % 8. den, o 7 % 15. den a o 17 %

22. den. Tyto účinky nebyly považovány za klinicky významné.

Byla provedena dodatečná studie s intravenózně podávaným midazolamem a aprepitantem.

Midazolam v dávce 2 mg byl podán intravenózně 1 hodinu po perorálně podané jednorázové 125mg

dávce aprepitantu. Plazmatická hodnota AUC midazolamu se zvýšila 1,5krát. Tento účinek nebyl

považován za klinicky významný.

Indukce

Jako mírný induktor CYP2C9, CYP3A4 a glukuronidace může aprepitant během dvou týdnů po zahájení

a léčbě snižovat plazmatické koncentrace substrátů eliminovaných těmito cestami. Tento účinek se může

projevit až po skončení třídenní léčby přípravkem Aprepitant Accord. U substrátů CYP2C9 a CYP3A4

je indukce přechodná s dosažením maxima účinku 3 - 5 dní po skončení třídenní léčebné kúry

přípravkem Aprepitant Accord. Účinek se zachovává po dobu několika dní, poté se zvolna ztrácí a dva

týdny po skončení léčby přípravkem Aprepitant Accord je již klinicky nevýznamný. Mírnou indukci

glukuronidace lze pozorovat i při perorálním podávání aprepitantu v dávce 80 mg po dobu 7 dní. Údaje

ohledně účinku na CYP2C8 a CYP2C19 nejsou k dispozici. Opatrnost se doporučuje v případech, kdy

se v daném období podávají warfarin, acenokumarol, tolbutamid, fenytoin nebo jiné léčivé látky, o nichž

je známo, že jsou metabolizovány CYP2C9.

Warfarin

U pacientů dlouhodobě léčených warfarinem je třeba pozorně monitorovat protrombinový čas (INR)

během léčby přípravkem Aprepitant Accord a po dobu 2 týdnů po každé 3denní léčbě přípravkem

Aprepitant Accord z důvodu chemoterapií vyvolané nauzey a zvracení (viz bod 4.4). Jestliže se podala

jedorázová 125mg dávka aprepitantu 1. den a dávka 80 mg/den 2. a 3. den zdravým jedincům ve

stabilizovaném stavu při dlouhodobé léčbě warfarinem, neměl aprepitant 3. den žádný účinek na

hodnotu plazmatické AUC pro R(+) ani S(-) warfarin, nicméně 5 dní po skončení podávání aprepitantu,

ale došlo ke 34% snížení dolní hodnoty koncentrace S(-) warfarinu (substrátu CYP2C9) spolu se 14%

poklesem hodnoty INR.

Tolbutamid

Pokud se aprepitant podával v dávce 125 mg 1. den a v dávce 80 mg/den 2. a 3. den, snížil 4. den hodnotu

AUC tolbutamidu (substrátu CYP2C9) o 23 %, 8. den o 28 %, a 15. den o 15 % v případě, že se

jedorázová 500mg dávka tolbutamidu podala perorálně před zahájením 3denní kúry s aprepitantem a

pak 4., 8., a 15. den.

Hormonální antikoncepce

Účinnost hormonální antikoncepce může být během podávání přípravku Aprepitant Accord a 28 dní

poté snížena. Během léčby přípravkem Aprepitant Accord a ještě 2 měsíce po poslední dávce přípravku

Aprepitant Accord je třeba používat alternativní nehormonální antikoncepční metody.

V klinické studii byly 1. až 21. den podávány jednorázové dávky perorální antikoncepce obsahující

ethinylestradiol a norethisteron spolu s aprepitantem, podávaným v režimu v dávce 125 mg 8. den a 80

mg/den 9. a 10. den s ondansetronem v dávce 32 mg podaným intravenózně 8. den a dexamethasonem

v dávce 12 mg podaným perorálně 8. den a dále 8 mg/den 9., 10. a 11. den. V této studii se minimální

koncentrace ethinylestradiolu snížily 9. až 21. den až o 64 % a minimální koncentrace norethisteronu až

o 60 %.

Antagonisté 5

-HT

3

V klinických studiích lékových interakcí nevykazoval aprepitant žádné klinicky významné účinky na

farmakokinetiku ondansetronu, granisetronu nebo hydrodolasetronu (aktivní metabolit dolasetronu).

Účinky jiných léčivých přípravků na farmakokinetiku aprepitantu

K současnému podávání přípravku Aprepitant Accord s léčivými látkami, které inhibují aktivitu

CYP3A4 (např. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, klarithromycin, telithromycin,

nefazodon a inhibitory proteázy), je třeba přistupovat opatrně, protože se předpokládá, že tato

kombinace povede k několikanásobnému zvýšení plazmatické koncentrace aprepitantu (viz bod 4.4).

Je nutno se vyvarovat současného podávání přípravku Aprepitant Accord s léčivými látkami, které silně

indukují aktivitu CYP3A4 (např. s rifampicinem, fenytoinem, karbamazepinem, fenobarbitalem),

protože tato kombinace vede ke snížení plazmatických koncentrací aprepitantu, což může vést ke snížení

účinnosti přípravku Aprepitant Accord.

Současné

podávání

přípravku

Aprepitant

Accord

rostlinnými

přípravky

obsahujícími

třezalku

tečkovanou (Hypericum perforatum) se nedoporučuje.

Ketokonazol

Jestliže se podal aprepitant v jedorázové 125mg dávce 5. den 10denního léčebného režimu se silným

inhibitorem ketokonazolem podaným v dávce 400 mg/den, zvýšila se hodnota AUC aprepitantu

přibližně 5krát a průměrná hodnota terminálního poločasu aprepitantu se zvýšila přibližně 3krát.

Rifampicin

Jestliže se podal aprepitant v jednorázové dávce 375 mg 9. den 14denního léčebného režimu se silným

induktorem rifampicinem podaným v dávce 600 mg/den, snížila se hodnota AUC aprepitantu o 91 % a

průměrná hodnota terminálního poločasu aprepitantu se snížila o 68 %.

Pediatrická populace

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Antikoncepce u mužů a žen

Účinnost hormonální antikoncepce může být během podávání přípravku Aprepitant Accord a 28 dní

poté snížena. Během léčby přípravkem Aprepitant Accord a 2 měsíce po poslední dávce přípravku

Aprepitant Accord je nutno používat alternativní nehormonální antikoncepční metody (viz body 4.4 a

4.5).

Těhotenství

Nejsou dostupné žádné klinické údaje týkající se těhotenství vystavených aprepitantu. Potenciální

reprodukční toxicita aprepitantu nebyla zcela stanovena, protože míry expozice vyšší než hodnoty

terapeutické expozice u člověka při dávce 125 mg/80 mg nebylo možno ve studiích se zvířaty dosáhnout.

Tyto

studie

nenaznačily

žádné

přímé

nepřímé

škodlivé

účinky

průběh

těhotenství,

embryonální/fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj (viz bod 5.3). Možné účinky na reprodukci

změn v regulaci neurokininů nejsou známy. Přípravek Aprepitant Accord nemá být během těhotenství

podáván, pokud to není nezbytně nutné.

Kojení

Aprepitant se vylučuje do mléka laktujících potkanních samic. Není známo, zda se aprepitant vylučuje

lidského

mateřského mléka,

proto

kojení

během

léčby

přípravkem

Aprepitant

Accord

nedoporučuje.

Fertilita

Potenciál aprepitantu navodit účinky na fertilitu nebyl dosud plně popsán, protože expozičních hladin

přesahujících terapeutickou expozici u lidí nemohlo být ve studiích na zvířatech dosaženo. Tyto studie

fertility

neukazují

přímé

nebo

nepřímé

škodlivé

účinky

ohledně

páření,

fertility,

embryonálního/fetálního vývoje či počtu a motility spermií (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Aprepitant Accord může mít mírný vliv na schopnost řídit, jezdit na kole nebo obsluhovat

stroje. Po užití přípravku Aprepitant Accord se mohou objevit závratě a únava (viz bod 4.8).

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Profil bezpečnosti aprepitantu byl hodnocen přibližně u 6 500 dospělých ve více než 50 studiích a 184

dětí a dospívajících ve 2 pivotních pediatrických klinických studiích.

Nejčastějšími nežádoucími účinky, uváděnými ve vyšším výskytu u dospělých léčených režimem s

aprepitantem než standardní terapií, u pacientů léčených vysoce emetogenní chemoterapií byly:

škytavka (4,6 % oproti 2,9 %), zvýšení hladiny alaninaminotransferázy (ALT) (2,8 %, oproti 1,1 %),

dyspepsie (2,6 %, oproti 2,0 %), zácpa (2,4 %, oproti 2,0 %), bolest hlavy (2,0 %, oproti 1,8 %) a snížení

chuti k jídlu (2,0 %, oproti 0,5 %). Nejčastějším nežádoucím účinkem uváděným ve vyšší incidenci u

pacientů

léčených

režimem

aprepitantem,

než

standardní terapií

pacientů

léčených

středně

emetogenní chemoterapií byla únava (1,4 %, oproti 0,9 %).

Nejčastějšími nežádoucími účinky hlášenými s vyšší incidencí u pediatrických pacientů léčených

režimem aprepitantu, než u kontrolního režimu během léčby emetogenní protinádorovou chemoterapií

byla škytavka (3,3 % versus 0,0 %) a zarudnutí obličeje (1,1 % versus 0,0 %).

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány v souhrnné

analýze studií s vysoce emetogenní

chemoterapií a středně emetogenní chemoterapií u pacientů léčených režimem s aprepitantem s vyšší

incidencí než při standardní terapii dospělých nebo pediatrických pacientů nebo po uvedení přípravku

obsahujícího aprepitant na trh. Kategorie frekvence uvedené v tabulce jsou založeny na studiích u

dospělých; pozorované frekvence v pediatrických studiích byly podobné nebo nižší, není-li v tabulce

uvedeno. Některé méně časté nežádoucí účinky v dospělé populaci nebyly pozorovány v pediatrických

studiích.

Frekvence jsou definovány jako: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až <1/10), méně časté (≥ 1/1 000

až <1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až <1/1 000) a velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných

údajů nelze určit).

Třída orgánových systémů

Nežádoucí účinek

Frekvence

Infekce a infestace

kandidóza,

stafylokokové

infekce

vzácné

Poruchy

krve

lymfatického

systému

febrilní neutropenie, anemie

méně časté

Poruchy imunitního systému

hypersenzitivní

reakce

včetně

anafylaktických reakcí

není známo

Poruchy metabolismu a výživy

snížení chuti k jídlu

časté

polydipsie

vzácné

Psychiatrické poruchy

úzkost

méně časté

dezorientace, euforická nálada

vzácné

Poruchy nervového systému

bolest hlavy

časté

závrať, somnolence

méně časté

kognitivní

poruchy,

letargie,

dysgeuzie

vzácné

Poruchy oka

konjunktivitida

vzácné

Poruchy ucha a labyrintu

tinitus

vzácné

Srdeční poruchy

palpitace

méně časté

bradykardie,

kardiovaskulární

porucha

vzácné

Cévní poruchy

návaly horka/zarudnutí

méně časté

Respirační,

hrudní

mediastinální poruchy

škytavka

časté

bolest

orofaryngu,

kýchání,

kašel,

postnazální

zatékání

hlenu , podráždění hrdla

vzácné

Gastrointestinální poruchy

zácpa, dyspepsie

časté

říhání,

nauzea

zvracení

gastroesofageální

refluxní

choroba, bolest břicha, sucho v

ústech, flatulence

méně časté

perforace duodenálního vředu,

stomatitida,

abdominální

distenze,

tvrdá

stolice,

neutropenická kolitida

vzácné

Poruchy kůže a podkožní tkáně

vyrážka, akné

méně časté

fotosenzitivní

reakce,

hyperhidróza,

seborea,

kožní

léze, svědivá vyrážka, Stevens-

Johnsonův

syndrom/toxická

epidermální nekrolýza

vzácné

svědění, kopřivka

není známo

Poruchy

svalové

kosterní

soustavy a pojivové tkáně

svalová bolest, svalové spasmy

vzácné

Poruchy

ledvin

močových

cest

dysurie

méně časté

polakisurie

vzácné

Celkové

poruchy

reakce

v místě aplikace

únava

časté

astenie, malátnost

méně časté

edém,

diskomfort

oblasti

hrudníku, poruchy chůze

vzácné

Vyšetření

zvýšení hladiny ALT

časté

zvýšení hladiny AST, zvýšení

hladiny alkalické fosfatázy

méně časté

pozitivní test na erytrocyty v

moči, zvýšení hladiny sodíku v

krvi, pokles tělesné

hmotnosti,

pokles

počtu

neutrofilů, přítomnost glukózy

v moči, zvýšená tvorba moči

vzácné

Nauzea a zvracení byly parametry účinnosti v prvních 5 dnech následujících po chemoterapeutické

léčbě a byly hlášeny jako nežádoucí účinky pouze poté.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Profily nežádoucích reakcí u dospělých v prodloužených studiích s vysoce nebo středně emetogenní

chemoterapií s opakovanými až 6 dalšími cykly chemoterapie byly celkově podobné jako profily

pozorované v 1. cyklu.

V další aktivním komparátorem kontrolované klinické studii u 1 169 dospělých pacientů léčených

aprepitantem a vysoce emetogenní terapií byl profil nežádoucích účinků obecně podobný profilu, který

byl pozorovaný v ostatních studiích s vysoce emetogenní terapií s aprepitantem.

Non-CINV studie

U dospělých pacientů léčených jednou 40mg dávkou aprepitantu pro pooperační nauzeu a zvracení

(PONV) byly pozorovány další nežádoucí účinky s větším výskytem než u ondansetronu: bolest horní

poloviny břicha, abnormální střevní zvuky, zácpa*, dysartrie, dyspnoe, hypestezie, insomnie, mióza,

nauzea, smyslové poruchy, žaludeční diskomfort, subileus*, snížená ostrost vidění, sípot.

Hlášeno u pacientů užívajících vyšší dávky aprepitantu.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

V případě předávkování je nutno Aprepitant Accord vysadit a zajistit obecnou podpůrnou léčbu a

sledování pacienta. Vzhledem k antiemetickému účinku aprepitantu může snaha o vyvolání zvracení

pomocí léčivých přípravků selhat.

Aprepitant nelze odstranit hemodialýzou.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiemetika, jiná antiemetika

ATC kód: A04AD12

Aprepitant je selektivní antagonista s vysokou afinitou pro receptory neurokininu 1 (NK

) lidské

substance P.

Třídenní režim aprepitantu u dospělých

Ve 2 randomizovaných, dvojitě zaslepených studiích zahrnujících celkem 1 094 dospělých léčených

chemoterapií obsahující cisplatinu ≥ 70 mg/m

, byl aprepitant v kombinaci s léčebným režimem

ondansetron/dexamethason (viz bod 4.2) srovnáván se standardním režimem (placebo plus ondansetron

v dávce 32 mg aplikovaný́

intravenózně 1. den plus dexamethason v dávce 20 mg perorálně podaný 1.

den a 8 mg perorálně dvakrát denně 2. až 4. den). I když se v klinických hodnoceních používala 32mg

intravenózní dávka ondansetronu, nejedná se již o doporučenou dávku. Ohledně příslušného dávkování

zvoleného antagonisty 5-HT

viz informace o daném přípravku.

Účinnost se hodnotila pomocí následujícího souhrnného parametru: úplná odpověď (definovaná jako

žádné emetické epizody, bez použití „záchranné“ terapie) primárně v 1. cyklu. Výsledky se hodnotily v

každé studii jednotlivě a pak pro tyto 2 studie dohromady.

Přehled hlavních výsledků studií z kombinované analýzy je uveden v tabulce 1.

Tabulka 1: Procento dospělých pacientů léčených vysoce emetogenní chemoterapií s odpovědí na léčbu

podle léčebných skupin a fáze – 1. cyklus

Režim

s aprepitantem

(N= 521)

Standardní

terapie

(N=524)

%

Rozdíly

*

(95% CI)

SOUHRNNÝ PARAMETR

Úplná odpověď (bez zvracení a záchranné

terapie)

Celkem (0-120 hodin)

67,7

47,8

19,9

(14,0; 25,8)

0-24 hodin

86,0

73,2

12,7

(7,9; 17,6)

25-120 hodin

71,5

51,2

20,3

(14,5; 26,1)

JEDNOTLIVÁ KRITÉRIA

Bez zvracení (žádné emetické epizody bez ohledu

na použití záchranné

terapie)

Celkem (0-120 hodin)

71,9

49,7

22,2

(16,4; 28,0)

0-24 hodin

86,8

74,0

12,7

(8,0; 17,5)

25-120 hodin

76,2

53,5

22,6

(17,0; 28,2)

Bez významné

nauzey

(maximálně V

AS <25 mm na stupnici 0-100 mm)

Celkem (0-120 hodin)

72,1

64,9

(1,6; 12,8)

25-120 hodin

74,0

66,9

(1,5; 12,6)

Intervaly spolehlivosti byly vypočítány bez korekce pro pohlaví a současnou chemoterapii, které byly

zahrnuty do primární analýzy míry pravděpodobnosti a logistických modelů.

U jednoho pacienta v režimu pouze s aprepitantem byla k dispozici pouze data v akutní fázi a byl

vyřazen z celkové a prodloužené fáze analýzy; u jednoho pacienta pouze byla k dispozici ve standardním

režimu pouze data v prodloužené fázi a byl vyřazen z celkové a akutní fáze analýzy

Odhad doby první epizody zvracení v kombinované analýze je zobrazen vynesením hodnot metodou

Kaplana-Meiera v grafu 1.

Graf 1: Procento dospělých léčených vysoce emetogenní chemoterapií, u nichž nedošlo k epizodě

zvracení – 1. cyklus

Statisticky významné rozdíly v účinnosti byly pozorovány v každé z těchto 2 jednotlivých studií.

V 2 stejných klinických studiích pokračovalo 851 dospělých pacientů v prodloužené studii s

opakovanými až 5 dalšími cykly chemoterapie. Účinnost režimu s aprepitantem zůstala během všech

cyklů zřejmě zachována.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace