Apiguard 25 %

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Apiguard 25 % Gel
 • Dávkování:
 • 25%
 • Léková forma:
 • Gel
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Apiguard 25 % Gel
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • včelstva včely medonosné(Apis mellifica)
 • Terapeutické oblasti:
 • Ostatní ektoparazitika pro lokální použití
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9934721 - 1 x 50 g - kelímek

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 99/033/10-C
 • Datum autorizace:
 • 28-07-2010
 • Poslední aktualizace:
 • 11-04-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

KOMBINOVANÁ ETIKETA (PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU) A

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

APIGUARD gel (25% thymol) pro podání ve včelím úlu

1. Název a adresa držitele rozhodnutí o registraci

a držitele povolení k výrobě

odpovědného za uvolnění šarže, pokud se neshoduje

Držitel rozhodnutí o registraci

Vita Bee Health Limited

1 Castlewood Avenue

Rathmines, Dublin 6

D06 H685

Irsko

Výrobce odpovědný za propouštění šarže

LALEHAM HEALTH AND BEAUTY LIMITED

Sycamore Park – Mill Lane

Alton

Hampshire GU34 2PR

Spojené království

2. Název veterinárního léčivého přípravku

APIGUARD gel (25% Thymolum) do úlu

3. Obsah léčivých a ostatních látek

1 miska obsahuje

Tymolum 12,5 g

Lehce opalizující, bezbarvý až růžový granulovaný gel

4. Indikace

Léčba varroázy způsobené roztočem Varroa destructor

5. Kontraindikace

Nejsou známy.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Během léčby může dojít k mírnému neklidu včelstva.

Při vysokých teplotách může sporadicky během léčby dojít k mírnému snížení počtu

mladého plodu; jedná se však o přechodný jev, který nemá žádný vliv na vývoj včelstva.

V ošetřených koloniích se někdy může vyskytnout lokalizované odstraňování včelího plodu.

Normální chování včel zahrnuje odstranění nebo čištění gelu z misky nad plodovými rámky

bez vlivu na kolonii; nicméně některé včely, se zvlášť vyvinutými hygienickými návyky,

mohou příležitostně odstranit i nezavíčkovaný včelí plod z okolí přípravku. Pokud je toto

pozorováno, odstraňte přípravek z kolonie.

7. Cílový druh zvířat

KOMBINOVANÁ ETIKETA (PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU) A

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Včela medonosná (Apis mellifera)

8. Dávkování pro každý druh, cesta a způsob podání

Podání do včelího úlu: dvě aplikace 50 g gelu na včelstvo v odstupu 2 týdnů.

Maximálně dvě ošetření ročně.

Způsob podání:

Otevřete úl. Odstraňte ochrannou fόlii misky, ale ponechte jeden konec fόlie přilepený k

misce. Misku umístěte doprostřed na plodové rámky tak, aby byl gel nahoře. Zajistěte, aby

byl mezi horní částí misky a krycí deskou úlu prostor o rozměru alespoň 0,5 cm. Zavřete úl.

Po dvou týdnech vyměňte první misku za novou a řiďte se stejnými pokyny. Ponechte

přípravek ve včelstvu, dokud nebude miska prázdná. Při nasazování medníků do včelstev

přípravek vyjměte.

Účinnost přípravku se zvýší, jestliže se přípravek použije koncem léta po ukončení snůšky

(když dochází k poklesu počtu přítomného včelího plodu). V případě silného zamoření může

být však přípravek použit také na jaře, při teplotách nad 15°C.

Účinnost přípravku se může u jednotlivých včelstev lišit v závislosti na charakteru aplikace.

Apiguard by měl být proto použit v kombinaci s jinými přípravky v rámci ochranných a

zdolávacích opatření a je nutné pravidelně sledovat spad roztočů. Jestliže v průběhu

následující zimy nebo jara byl zaznamen další významný nárůst spadu roztočů, doporučuje

se během zimy nebo jara provést ještě další jiná ošetření proti varroáze.

9. Pokyny pro správné podání

Přípravek lze aplikovat ihned po vyjmutí medníků.

Před aplikací přípravku sdružte slabá včelstva.

Všechna včelstva by měla být ošetřena současně.

10. Ochranná(é) lhůta(y)

Med: Bez ochranných lhůt.

Nepoužívejte během období snůšky medu.

11. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním neotevřeném balení.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Přípravek neuchovávejte v blízkosti pesticidů nebo jiných chemických látek, které by mohly

přípravek kontaminovat.

Uchovávejte odděleně od potravin.

12. Zvláštní opatření

Je nutné dbát na to, aby bylo zajištěno dodržení doporučeného dávkování, neboť nesprávné

dávkování by mohlo mít škodlivý účinek na včelstvo.

KOMBINOVANÁ ETIKETA (PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU) A

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Aplikaci neprovádějte během snůšky, aby bylo zabráněno možnému nepříznivému ovlivnění

chuti medu.

Přípravek nepoužívejte, jestliže je očekávaná maximální denní teplota během aplikace

přípravku nižší než 15°C nebo pokud je aktivita včelstva velmi nízká nebo pokud teplota

přesahuje 40°C.

Podání vyšší dávky, než je doporučeno (50 g gelu na aplikaci odpovídající 12,5 g tymolu), by

mohlo způsobit poruchy chování včelstva (neklid, unikání či zvýšení úhyn včelstva).

V případě předávkování odstraňte nadměrné množství přípravku z včelstva.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Zabraňte přímému kontaktu přípravku s kůží a očima z důvodu možné kontaktní dermatitidy

a podráždění kůže a očí.

Při manipulaci s přípravkem používejte společně s běžnými ochrannými prostředky

i nepropustné rukavice.

Po aplikaci si umyjte ruce a materiál, který přišel do kontaktu s gelem, mýdlem a vodou.

V případě kontaktu s kůží umyjte zasaženou oblast důkladně mýdlem a vodou.

V případě zasažení očí vypláchněte oči důkladně velkým množstvím čisté tekoucí vody

a vyhledejte lékařskou pomoc.

Přípravek nevdechujte.

13. Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitých přípravků nebo odpadu, pokud

je jich třeba

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto

přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14. Datum poslední revize příbalové informace

Březen 2019

15. Velikost balení

10 misek, každá s 50 g gelu.

16. Datum exspirace

17. Označení „Uchovávat mimo dohled a dosah dětí“

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

18. Registrační číslo

99/033/10-C

19. Číslo šarže

Č.š.:

20. Označení „pouze pro zvířata“

a podmínky nebo omezení týkající se výdeje a použití,

pokud je jich třeba

Pouze pro zvířata.

KOMBINOVANÁ ETIKETA (PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU) A

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.