ANZATAX Koncentrát pro infuzní roztok 6MG/ML

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
PAKLITAXEL (PACLITAXELUM)
Dostupné s:
Hospira UK Limited, Hurley
ATC kód:
L01CD01
INN (Mezinárodní Name):
PACLITAXEL (PACLITAXEL)
Dávkování:
6MG/ML
Léková forma:
Koncentrát pro infuzní roztok
Podání:
Intravenózní podání
Jednotky v balení:
16,7ML Injekční lahvička
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
Paklitaxel
Přehled produktů:
INF CNC SOL 16,7MLX6MG/ML
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
44/ 027/05-C
Datum autorizace:
2010-10-01
EAN kód:
5015997686613

Sp.zn. sukls161311/2015

Příbalováinformace:informace pro uživatele

ANZATAX6mg/ml

koncentrátproinfuzníroztok

paclitaxelum

Přečtětesipozorně celoupříbalovouinformacidříve, nežzačnetetento přípravek

používat,protožeobsahuje pro Vás důležité údaje.

- Ponechte sipříbalovou informacipro případ, že sijibudetepotřebovatpřečístznovu.

- Máte-lijakékolidalšíotázky, zeptejtesesvéholékaře,lékárníka nebozdravotnísestry.

- PokudseuVásvyskytne kterýkoliznežádoucích účinků, sdělte tosvému lékaři,

lékárníkovinebo zdravotnísestře. Stejněpostupujte vpřípadějakýchkolinežádoucích

účinků, kterénejsou uvedenyvtéto příbalové informaci.Vizbod 4.

Co naleznetev tétopříbalové informaci

1. CojepřípravekAnzatax 6mg/ml, koncentrátpro infuzníroztokakčemu sepoužívá

2. Čemumusíte věnovatpozornost, nežzačnetepřípravekAnzatax 6mg/ml, koncentrátpro

infuzníroztokpoužívat

3. JaksepřípravekAnzatax 6mg/ml, koncentrátpro infuzníroztokpoužívá

4. Možné nežádoucíúčinky

5 JakpřípravekAnzatax6mg/ml, koncentrátproinfuzníroztokuchovávat

6. Obsah balenía dalšíinformace

1. CojepřípravekAnzatax6mg/ml,koncentrátproinfuzníroztokakčemu sepoužívá

PřípravekAnzatax6mg/ml,koncentrátproinfuzníroztoksepoužívákléčběrůznýchdruhů

rakovinyvčetněrakovinyvaječníkůarakovinyprsu(pooperačnímzákrokunebovpokročilémstádiu

onemocnění)anemalobuněčnéhokarcinomuplic(vpokročilémstavu).Můžebýtpodávánspolus

dalšímiléčivýmipřípravky,nebopokudjinýdruhléčbyselhal.Můžebýtpožívániproléčbu

pacientůspokročilýmAIDSsespojenýmKaposihosarkomem,unichžselhalapředchozíléčba.

Paklitaxelpůsobípreventivněprotirůstu některýchrakovinných buněk.

2. Čemumusítevěnovatpozornost,nežzačneteAnzatax6mg/ml,koncentrát

proinfuzníroztok používat

Jemožné,žebudetemusetpodstoupitlaboratornítesty(např.vyšetřeníkrve)kujištění,že

Vámmůžebýttentopřípravekpodáván.Uněkterýchpacientůmohoubýtnutnéitestyke

zjištěnísrdečníčinnosti.

PřípravekAnzatax6mg/ml,koncentrátproinfuzníroztokse nesmípoužívat:

Jestližejstealergický(á)napaklitaxel,glyceromakrogol-ricinoleát(polyoxylovanýricinový

olej)nebokteroukolivdalšísložkuAnzataxu 6mg/ml

Jestližekojíte

Máte-livelminízkýpočetbílýchkrvineknebokrevníchdestiček(zkontrolujesetorozborem

krve)

Jestližetrpítevážnou,nekontrolovanouinfekcíaAnzatax6mg/mlVámbylpředepsán

kléčběKaposiho sarkomu

Pokudmátevážně poškozenájátra

Upozorněnía opatření

Před použitímpřípravku Anzatax 6 mg/ml, koncentrátpro infuzníroztokseporaďte sesvýmlékařem,

lékárníkemnebo zdravotnísestrou:

jestli-žejstesivšimlialergickýchreakcí,kterépůsobídýchavičnost,závratě(způsobené

nízkýmkrevnímtlakem), pocenítvářeavyrážku

trpíte-lisrdečníchorobounebomáte-liproblémysjátry(paklitaxelVámnebudepodán

přivážnémpoškozeníjater)

je-lipočetkrvinekabnormální

máte-liběhemléčbynepravidelnýsrdečnítep,závratěnebomdloby

pocítíte-limravenčení,pálenínebo necitlivostvprstech narukoua/nebo nanohou

jestliže podstupujete ozařování(radioterapii)plic(vizbod 4:Možné nežádoucíúčinky)

pokudseběhemléčbytímtopřípravkemneboponívyskytneprůjemadojdekzanícení

tračníku

pokudtrpíteKaposihosarkomemamátezanícenýkrknebo ústa

tentopřípraveknenídoporučenpro dětimladší18let

Dalšíléčivé přípravkya přípravek Anzatax6 mg/ml, koncentrátpro infuzní roztok

Zvýšenápozornostjevyžadována,užíváte-lijinéléčivépřípravky,kterébymohlyreagovat

spaklitaxelem.

Následujícílátkymohouzvýšithladinupaklitaxeluvkrvi:

erytromycin(antibiotikum)

fluoxetin(používanýkléčbě nervových poruchjakojsou deprese)

gemfibrozil(používanýkpreventivníléčběsrdečníchchorob)

nelfinaviraritonavir(antivirováléčbainfekceHIV/AIDS)

Následujícípřípravkymohou snížithladinu paklitaxelu vkrvi:

rifampicin(antibiotikum)

karbamazepin,fenytoin afenobarbital(používanýkezvládnutíepilepsie)

efavirenza nevirapin(antivirováléčbainfekceHIV/AIDS)

Informujte svéholékařenebolékárníka o všechlécích,kteréužíváte, kteréjste vnedávné době

užíval(a)nebo které možná budete užívat.

Těhotenství,kojeníaplodnost

Pokudjstetěhotnánebokojíte,domnívátese,žemůžetebýttěhotná,neboplánujeteotěhotnět,poraďte

sesesvýmlékařemdříve, nežzačnetetento přípravekužívat.

PřípravekAnzatax6mg/ml,koncentrátproinfuzníroztok,Vámnesmíbýtpodán,pokudjste

těhotná,ledažejetotojasnědoporučeno.Tentopřípravekmůžezpůsobitvrozenévady,proto

nesmíteběhemužívánípaklitaxeluotěhotnětaVya/neboVášpartnermusíteužívatefektivní

antikoncepciběhemléčbypaklitaxelemašestměsícůpojejímukončení.Pokudotěhotníteběhem

léčbyneboběhemšestiměsícůpojejímukončení, okamžitěinformujtesvéholékaře.

Pokudkojíte,informujtesvéholékaře.Neníznámo,zdasepaklitaxelvylučujedomateřskéhomléka.

Kvůlinebezpečípoškozeníkojence,přestaňtekojit,pokudpoužívátepřípravekAnzatax.Nezačínejte

znovukojit, dokudVámtolékařnepovolí.

PřípravekAnzataxmůžezpůsobitneplodnost,kterámůžebýtnevratná.Mužůmseprotodoporučuje,

abysepředléčbou poradiliohledněkonzervacespermatu.

Řízenídopravníchprostředkůa obsluhastrojů

OkamžitěpoužitíléčebnédávkymůžemnožstvíalkoholuvtomtoléčivémpřípravkunarušitVaši

schopnostříditaobsluhovatstroje.KromětohomohouVašischopnostříditaobsluhovatstroje

narušittaké některénežádoucíúčinky,jakojsouzávratě, nevolnostaúnava.

Anzatax6mg/ml,koncentrátproinfuzníroztokobsahujeglyceromakrogol-ricinoleát

(polyoxylovanýricinovýolej),kterýmůžezpůsobitvážné alergickéreakce.

Tentoléčivýpřípravektakéobsahuje49,7%objetanolu(alkoholu),tj.až21gvprůměrné

dávce,cožjeekvivalentní740ml3,5%piva,190ml14%vínanadávku.Protomůžebýtškodlivý

proalkoholiky.Musísetouvážitpřipodávánídětemavysocerizikovýmskupinám,jakojsou

pacientisonemocněnímjaternebosepilepsií.Alkoholvtomtoléčivémpřípravkumůžetaké

ovlivnitúčinkyjinýchléků.

3. Jak sepřípravekAnzatax6mg/ml,koncentrátproinfuzníroztokpoužívá

Léčbu dostaneteobvyklevnemocnici.PřípravekAnzatax 6mg/ml,koncentrátproinfuzníroztokVám

budepodánpoddozoremošetřujícíholékaře,kterýVámmůžeposkytnoutvíceinformací.

Neždostaneteinjekcipaklitaxelu,podajíVámjinéléky,kterémajízabránitpřípadnéalergickéreakci

(kortikosteroid,např.dexametason,dáleantihistaminika,např.difenhydramin,aantagonistaH

receptorů,např.cimetidin neboranitidin).

PřípravekAnzatax6mg/ml,koncentrátproinfuzníroztoksemůžepodávatsamostatněnebo spolu

sjinýmiprotirakovinnýmiléčivy.Vášlékařrozhodneovelikostidávky,kteroudostaneteakolik

dávekpřípravkuVámbudedáno.Jestližedostávátekombinovanouléčbupaklitaxeluscisplatinou,

másepaklitaxelpodatpředcisplatinou,abysesnížilamožnostvznikunežádoucíchúčinků.Jestliže

dostávátekombinovanouléčbupaklitaxeluadoxorubicinu,másepaklitaxelpodat24hodin

podoxorubicinu.

PřípravekAnzatax6mg/ml,koncentrátproinfuzníroztokVámbudepodánformouinfuze

(pomaláinjekcekapačkou)dožíly.Jestliženamístěvpichupocítíteběheminfuzenebokrátceponí

bolest,okamžitětosděltesvémulékařineboošetřovatelce.Bolestkolemmístavpichumůže

znamenat,žejehlanebylasprávnězasunuta dožíly.

Dávkapaklitaxelubudezávisetnanemoci,nakterouseléčíte,navýsledcíchkrevníhoobrazua

napřípadnýchnežádoucíchúčincích,kteréseuVásvyskytlypopředchozídávce.Dávkazávisítaké

napovrchuVašehotěla(měřenovmg/m 2 ),kterýsepočítázVašívýškyaváhy.Podledruhu

nemocijedávkaobvyklevrozmezí100mg/m 2 až220mg/m

paklitaxelu,podávanéhopodobu

3nebo 24hodin, ajeopakovanákaždé dva nebotřitýdny.

Jelikožpaklitaxelbudetedostávatpravděpodobněvnemocnicipoddozoremlékaře,není

pravděpodobné,žebystedostal(a)nesprávnoudávku.Máte-livšakvsouvislostispodávanou

dávkou pochybnosti,sděltetolaskavěsvémulékaři.

4. Možné nežádoucíúčinky

Podobnějakovšechnyjinéléky,můžemítitentopřípraveknežádoucíúčinky,kterésealenemusí

vyskytnoutukaždého.

Zjistíte-liněkteréznížeuvedenýchúčinků,sděltetookamžitělékaři.Jemožné,žebudete

potřebovatokamžitoulékařskou pomoc nebo hospitalizaci.

Méněčasté:mohoupostihnoutaž1 osobu ze100

silnébolestinaprsou,případněvystřelujícísměremkčelistinebopaži,pocení,dušnosta

nevolnost(infarkt)

závažnéinfekcevčetněsepsí(otravakrve)sšokem

neobvyklýpocithorka čichladna(horečka nebozimnice)

krevnísraženinyvžilách(trombóza)azánětžildoprovázenýkrevnímisraženinami

(tromboflebitida)–můžeseto projevitjako bolesta/nebo otokpažečinohynebozánětžíly

závažnéalergickéreakcezpůsobujícínízkýnebovysokýkrevnítlak,bolestnahrudi,potíže

sdechem,rychlýsrdečnírytmus(tep),bolestbřichanebokončetin,pocení,silnésvědění

a/nebo bolestizad

Vzácné:mohoupostihnoutaž1osobuz1 000

závažnéalergickéreakce(anafylaktickáreakce),náhlásvědivávyrážka(kopřivka),otok

rukou,nohou,kloubů,tváře,rtů,ústnebokrku(cožmůžezpůsobitproblémspolykáníma

dýcháním)amůžetemítpocitna omdlení

Dýchavičnost,kašel,vykašláváníkrvenebobolestnahrudičivramenou(např.pulmonární

embolie).Některéztěchtoúčinkůsenemusíobjevitokamžitě(plicnífibróza)

Velmivzácné:mohoupostihnoutaž1osobuz10 000

Životohrožujícíalergickéreakce(anafylaktickýšok)

Záchvaty(křeče)

Rychlýnástupvyrážkynásledovanývznikemkožníchlézínachodidlechadlaních,

vředyvústech(multiformníerytém,Stevens-Johnsonůvsyndrom, epidermálnínekrolýza).

Závažnéolupováníkůže(exfoliativnídermatitida)

Trvalýprůjem

Všimnete-lisiněkteréhozníže uvedenýchjevů, sdělteto conejdřívesvémulékaři:

Velmičasté:mohoupostihnoutvícenež1osobuz10

kloubová čisvalováochablost, ostráčitupábolestneboztráta cituvkončetinách.Tyto

příznakysevětšinouzmírnínebozcelazmizído několikaměsíců po ukončeníléčby

paklitaxelem.

infekce–obvyklemočovéhotraktu nebo horních cestdýchacích.Mohou býtspojenysnízkým

počtemkrvineknásledkempůsobenípaklitaxelu.Někdymůže býtsmrtelná.

potlačeníkostnídřeně,kterémůževéstažkesníženípočtukrvinekatímzapříčinitinfekci,

anémiidoprovázenou bledostíaslabostí,vznikmodřin,krvácivost

nízkýkrevnítlak, cožmůžezpůsobitpocittočeníhlavy, obzvláštěpřivstávání

bolestsvalů nebokloubů

ztrátavlasů

nevolnostazvracení

mírnýprůjem

bolestivostústčijazyka

mírné alergickéreakcevčetnězčervenáníakožnívyrážky

nervové problémyprojevujícísejakobrněnívrukou anohou

Časté:mohou postihnoutaž1osobuz10

pomalýsrdečnítep

reakcenamístěvpichu(lokálníotok,bolest,zčervenání,zatvrdnutítkáně,odumřeníkožní

tkáně,extravazace(vytékaníléčivamimožílu)vedoucíažkcelulitidě(bolestivémuotokua

zčervenání)

dočasnémírnézměnynehtů akůže

změnyvkrevních testech,které ukazují,jakpracujíVašejátra

Méněčasté:mohoupostihnoutaž1osobuze100

nepravidelnýsrdečnítep

mdloby

vysokýkrevnítlak(může způsobitbolesthlavy)

zežloutnutíočníhobělma azežloutnutíkůže

bolestnahrudi,kterámůžebýtzpůsobenáchorobousrdce

bolestneboslabostvsrdečnímsvalu(degeneracesrdečníhosvalu)

nepravidelnýsrdečnítep(způsobenýšpatnýmpřenosemimpulsu)

zvýšeníhladinykrevního bilirubinu, cožmůže způsobitzežloutnutíkůže abělma očí

(žloutenka)

Vzácné:mohou postihnoutaž1osobuz1 000

pneumonie

poruchanervosvalovéhopřenosu,vedoucíke svalové slabostivrukou a nohou(motorická

neuropatie)

svědění,vyrážka/červenáníkůže

zadržovánívodyvcelémtěle(edém)

dehydratace

ztrátaenergie

problémsplícemijakojsouzánětnebozadržovánítekutin,cožmůžezpůsobittěžkostis

dechem

bolestbřichazpůsobenázánětemstřeva,ucpánístřeva nebo perforacestřevnístěny

zánětslinivky(pankreatitida)

srdečníselhání

pocitdiskomfortu neboneklidu

zvýšeníhladinykreatininuvkrvi

Velmivzácné:mohou postihnoutaž1osobuz10 000

zvýšenýsrdečnítep

kopřivka

účineknamozek(encefalopatie)

postiženíjater,kterémůžebýtizávažné(hepatickánekrosa).Totomůžemítvlivna

mozek(hepatická encefalopatie).Někdymůže býtsmrtelné.

ztrátasluchunebozvoněnívuších

problémysrovnováhou

problémysviděním

vrávoránípřichůzi

závratě

bolesthlavy

zácpa

bolestžaludku,kterámůžebýtzpůsobena hromaděnímtekutinyvdutině břišní(ascites)

nebokrevnísraženinyvcéváchstřeva

ztrátachuti

zmatenost

šok

ztrátanehtůnarukounebonohou(doporučujesenositochranurukouanohou

přivystaveníslunci)

bušenísrdce,nevolnosta/nebozvracení,cožmůže býtzpůsobenozánětemjícnu

kašel

svalováslabost,křeče,závažnébolestistřevanebobřichanebozávratěpřivstávání,které

mohou býtzpůsobenyonemocněnímnervovéhosystému.

akutníleukémie(rakovinakrve)nebopodobnépříznaky(myelodysplastickýsyndrom,které

budouvyšetřenyošetřujícímlékařem.

Neníznámo:frekvencinelze zdostupnýchúdajůurčit:

stavnazývanýjakosyndromnádorovéhorozpadu,kterýmůžezpůsobitvysokéhladiny

sodíku nebodraslíku nebonízké hladinyvápníkuvkrvi

otokzadníčástioka(makulárníedém)vizuálníporuchyjakojeviděnízáblesků světla

(fotopsie)neboplovoucíchzákalů.

onemocněnípojivovétkáně(sklerodermie).

autoimunitníonemocnění,kterémůžepostihovatkůži,klouby,ledviny,mozekadalší

orgány(systémovýlupuserythematodes).

hvízdavýzvukpřidýchání(sípání)

Podobnějakojinéprotirakovinnéléky,přípravekAnzatax6mg/ml,koncentrátproinfuzní

roztokmůžezpůsobitsterilitu,kterámůže býttrvalá.

PřípravekAnzatax6mg/ml,koncentrátproinfuzníroztokmůžezpůsobitplicnízáněty, používá-lise

společněsradioterapiíneboponí.

Kekontrolepřípadnýchzměnfunkcejateraledvinakrevníhoobrazu,kteréjsounežádoucímiúčinky

přiléčběpřípravkemAnzatax6mg/ml,mohoubýtprováděnylaboratornívyšetření(např.krevní

testy).

Jestližesekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,oznamteto prosímsvémulékaři.

Hlášenínežádoucích účinků

Pokud seuVásvyskytne kterýkoliznežádoucích účinků, sděltetosvému lékařinebo lékárníkovi.

Stejně postupujte vpřípadějakýchkolinežádoucích účinků, které nejsou uvedenyvtéto příbalové

informaci. Nežádoucíúčinkymůžete hlásittaké přímo adresu:

Státníústavpro kontroluléčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek .

Nahlášenímnežádoucích účinků můžete přispětkzískánívíceinformacíobezpečnostitohoto

přípravku.

5. UchovávánípřípravkuAnzatax6mg/ml, koncentrátproinfuzníroztok

Uchovávejtetentopřípravekmimodohled adosahdětí.

Nepoužívejtetento přípravekpo uplynutídobypoužitelnostiuvedenéna štítku a nakrabičce zaEXP.

Doba použitelnostise vztahuje kposlednímu dniuvedeného měsíce.

Přípravekuchovávejtepřiteplotědo 25°Cvuzavřenémobalu,abybylychráněné předsvětlem.

Roztokmábýtčirýabezbarvýažnažloutlý.Lahvičkasenesmípoužít,je-liroztokzakalený

nebojsouvněmviditelnéčástice.

6. Obsah balenía dalšíinformace

Co přípravekAnzatax6mg/ml, koncentrátproinfuzníroztokobsahuje

Léčivoulátkouje:paklitaxelum, 1mlkoncentrátu proinfuzníroztokobsahuje paclitaxelum6mg.

Pomocnýmilátkamijsou:glyceromakrogol-ricinoleát(polyoxylovanýricinovýolej),bezvodý

etanol,bezvodákyselinacitrónová

JakpřípravekAnzatax6mg/ml, koncentrátproinfuzníroztokvypadá acoobsahujetoto balení

Tentopřípravekjekoncentrátproinfuzníroztok(sterilníroztok).Toznamená,žekoncentrovaný

roztokvinjekčnílahvičcesemusípředpodánímnaředit.Naředěnýpřípraveksepodávápomalou

infuzíkapánímdo žíly.Sterilníkoncentrátječirý, bezbarvýažnažloutlýroztok.

Tentopřípravekobsahuje6mg/mlkoncentrátu.Jedostupnývečtyřechvelikostechbalení

30mg/5ml,100mg/16,7ml,150mg/25mlnebo300mg/50ml.

Dodávásevbaleníojednéinjekčnílahvičce.Natrhunemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Držitelrozhodnutío registraciavýrobce

Hospira UKLimited

Horizon,HoneyLane, Hurley

MaidenheadSL66RJ

Velká Británie

Tato příbalováinformacebyla naposledyrevidována:6.4.2016

Následujícíinformacejeurčenapouze prozdravotnicképracovníky:

Dalšíinformacedoplňujícísekci3týkajícísepraktickýchinformací,jakpřípravekpřipravovatajak

snímzacházetjsou uvedenyzde.

Instrukcek používání,zacházeníalikvidaci

Manipulace:Anzataxjecytotoxickýprotirakovinnýpřípravekapřimanipulacisnímjetřeba

zachovávatopatrnost.Ředěnímusíprovádětvyškolený personálvezvlášťktomuurčených prostorách

zaaseptickýchpodmínek.Musísepoužívatvhodnéochrannérukavice.Jetřebadbátbezpečnostních

opatření, abynedošlokekontaktu skůžínebosliznicí.

Vpřípaděkontaktuskůžíjiomyjteokamžitěadůkladněvodouamýdlem.Popotřísněníbylo

pozorovánobrněníapocitypáleníazarudnutípokožky.Vpřípaděkontaktusesliznicíjiopláchněte

okamžitědůkladněvodou.Povdechnutíbylahlášenadušnost,bolestnahrudi,pálenívkrkua

nevolnost.

Přípravaroztokuproinfúzi:Přiředěníkoncentrátunainfuzibysenemělypoužívatcytostatické

dávkovacíjehlyanijinénástrojeshroty,protožemohoupoškoditzátkuinjekčnílahvičkyatím

narušitsterilituroztoku.

Předpřípravouinfúzemusíbýtpaklitaxelzaaseptickýchpodmíneknaředěnnakoncentracivhodnou

kpoužití(0,3 až1,2mg/ml)jednímznásledujícíchroztoků:

9mg/ml(0,9%)roztokemchloridusodného

50mg/ml(5%)roztokemglukózy

50mg/ml(5%)glukózou a9mg/mlroztokemchloridusodného

Ringerovýmroztokemobsahujícím50mg/mlglukózy

Roztokjeurčenprojednorázové použitíajetřebajejpoužítbezprostředně popřípravě.

Po naředění byla prokázánanásledující chemická afyzikálnístabilita:

Rozpouštědlo Výsledná koncentracePodmínky uchováváníČasový interval

0,9%(9mg/ml)

infuzníroztokchloridu

sodného 0,3mg/mla 1,2mg/ml2–8°Cbezpřítomnosti

světla vinfuzních

vacích neobsahujících

PVC(polyolefin) 28dnů

5%(50mg/ml)infuzní

roztokglukózy 0,3mg/mla 1,2mg/ml2–8°Cbezpřítomnosti

světla vinfuzních

vacích neobsahujících

PVC(polyolefin) 14dnů

0,9%(9mg/ml)

infuzníroztokchloridu

sodného 0,3mg/mla 1,2mg/ml25°Cza normálních

světelných podmínek

vinfuzních vacích

neobsahujících PVC

(polyolefin) 72hodin

5%(50mg/ml)infuzní

roztokglukózy 0,3mg/mla 1,2mg/ml25°Cza normálních

světelných podmínek

vinfuzních vacích

neobsahujících PVC

(polyolefin) 72hodin

5%(50mg/ml)infuzní

roztokglukózya 0,9%

(9mg/ml)infuzní

roztokchloridu

sodného 0,3mg/mla 1,2mg/ml25°Cza normálních

světelných podmínekv

infuzních vacích

neobsahujících PVC

(polyolefin) 72hodin

Ringerůvroztok

obsahující5%

(50mg/ml)glukózu 0,3mg/mla 1,2mg/ml25°Cza normálních

světelných podmínek

vinfuzních vacích

neobsahujících PVC

(polyolefin) 72hodin

Přestožetentopřípravekobsahujeethanol,nelzejejpovažovatzazárukumikrobiologickéintegrity.

Zmikrobiologickéhohlediskajetřebaroztokpoužítokamžitě.Jestliženenípoužitokamžitě,

podmínkyadobauchovánípředpoužitímjevodpovědnostiuživatele,roztokbynemělbýt

uchovávándélenež24hodinpřiteplotě2až8°C,mimopřípadu,žeředěníbyloprovedeno

zakontrolovaných aseptickýchpodmínek.

Poprvnímpoužitíanásledujícíchopakovanýchvstupechjehlyaodebránípřípravkuzůstává

nepoužitýpřípravekvinjekčnílahvičcemikrobiálně,chemickyafyzikálněstabilníaž28dní

přiteplotě25°C,chráněnpředsvětlem.Jinádobaapodmínkyuchováváníjsouvodpovědnosti

uživatele.

Před použitímje nutnéroztokvizuálně překontrolovat,zda neobsahuječástice azměnuzabarvení.

Ponaředěníseroztokmůžezakalit.Zákaljezpůsobenvehikulemanedáseodstranitfiltrací.Avšak

totozakalenínemávlivnaúčinekpřípravku.Infuzníroztoksepodáváinfúzípřesin-linefiltr

smikropóréznímembránousprůměremotvorůnevětšímnež0,22 µm.Testováníinfuzníhosystému

spoužitímin-linefiltru(0,22 µm)neodhaliložádnévýznamnéztrátyúčinnosti.

Bylyhlášenyvzácnépřípadysraženinběheminfúzepaklitaxelu,obvyklenakonci24-hodinové

infúze.Abysesnížilorizikotvorbysraženin,musísepaklitaxelpoužítconejrychlejiponaředěníaje

třebazamezitnadměrnévibraciatřesení.Běheminfúzesemusíčastokontrolovatvzhledroztokua

objeví-lisesraženiny,jetřebainfúziukončit.

AbyseminimalizovalaexpozicepacientůDEHP,kterýsemůževylučovatzPVCinfuzníchvaků, setů

adalšíhozdravotnickéhovybavení,mělbybýtnaředěnýroztokpaklitaxeluuchovávánvlahvích

bezPVC(skleněných,polypropylenových)nebovplastovýchnádobách(polypropylen,polyolefin)

apodávánvinfuzníchsetechspolyetylenovýmihadičkami.FiltryskrátkýmivstupyavýstupyzPVC

nevedlykvýznamnémuvylučováníDEHP.

Likvidace:Všechnypředmětypotřebnékpřípravě,podání,nebokterépřišlydokontaktu

spaklitaxelem,musíbýtzlikvidoványvsouladusmístnímipředpisylikvidacecytotoxickýchlátek.

1

Sp.zn. sukls161311/2015

SOUHRNÚDAJŮOPŘÍPRAVKU

1. NÁZEVPŘÍPRAVKU

ANZATAX6mg/ml

koncentrátproinfuzníroztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1mlkoncentrátuproinfuzníroztokobsahuje paclitaxelum6mg.

Jednainjekčnílahvička o objemu 5mlobsahuje paclitaxelum30mg.

Jednainjekčnílahvička o objemu 16,7mlobsahujepaclitaxelum100mg.

Jednainjekčnílahvička o objemu25mlobsahuje paclitaxelum150mg.

Jednainjekčnílahvička o objemu 50mlobsahuje paclitaxelum300mg.

Pomocnélátkyseznámýmúčinkem:

Ethanol,396 mg/ml

glyceromakrogolricinoleát(polyoxylovýricinový olej),527mg/ml

Úplnýseznampomocných látekvizbod 6.1.

3. LÉKOVÁFORMA

Koncentrátproinfuzníroztok.

Čirý, bezbarvýažnažloutlý,viskózníroztok.

4. KLINICKÉÚDAJE

4.1Terapeutickéindikace

Karcinomovaria:

Paklitaxelvkombinaciscisplatinoujeindikovánjakochemoterapieprvnívolbykléčběovariálního

karcinomuupacientekspokročilýmiformamiovariálníhokarcinomunebosreziduálnímtumorem

(>1cm)poprovedenélaparotomii.

Jakochemoterapiedruhévolbypřiovariálnímkarcinomujepaklitaxelindikovánkléčbě

metastazujícíhoovariálníhokarcinomuposelhánístandardníléčbyplatinovýmipřípravky.

Karcinomprsu:

Přiadjuvantnímuspořádáníjepaklitaxelurčenproléčbupacientekskarcinomemprsuspozitivním

nálezemvuzlináchnásledujícípoterapiiantracyklinemacyklofosfamidem(AC).Adjuvantníterapii

pomocípaklitaxelujetřebapovažovatza alternativurozšířenéterapie AC.

Paklitaxelsepoužívápřipočátečníléčběpokročiléhonebometastatickéhokarcinomuprsubuď

vkombinacisantracyklinemupacientek,proněžjeterapienabáziantracyklinuvhodná,nebo

vkombinacistrastuzumabemupacientů,kteřípodlevýsledkůimunohistochemievylučujípřílišné

množstvílidskéhoepidermálníhorůstovéhofaktorureceptoru2(HER-2)nahladině3+,aunichžnení

antracyklinvhodný(vizbod 4.4 a5.1).

2

Jakojedinýagentjeindikovánkléčběpacienteksmetastatickýmkarcinomemprsu,kterénereagovaly

uspokojivě nastandardníléčbu antracyklinynebo ukterýchnebylaléčba antracyklinyvhodná.

Pokročilé formy nemalobuněčnéhokarcinomuplic (NSCLC):

Paklitaxelvkombinaciscisplatinoujeindikován kléčbě nemalobuněčnéhokarcinomu plic upacientů,

kteřínejsoukandidátypropotenciálněléčivýchirurgickýzásaha/neboradioterapii.

Kaposiho sarkom souvisejícís AIDS

Paklitaxelseužívá přiléčbě pacientů s pokročilým, sAIDS spojenýmKaposihosarkomem, unichž

selhala předchozíterapiesliposomálnímantracyklinem.

Tatoindikacejepodpořenaomezenýmiúdajio účinnosti;souhrnpříslušnýchstudiíjeuveden

vbodě5.1.

4.2Dávkováníazpůsobpodání

Dávkování

Premedikace:Všempacientůmmusíbýtpodánapremedikace,sestávajícízkortikosteroidů,

antihistaminikaantagonistůH

-receptorůpředpodánímpaklitaxelu,abysezabránilovážným

hypersenzitivnímreakcím.

Tatopremedikacemůžesestávatznásledujícího:

Tabulka 1:Rozvrh premedikace

Premedikace Dávka Podánípředpaklitaxelem

Dexametason 20mgperorálně*neboi.v. perorálně:Přibl.12 a6hodin

i.v.:30–60min

Difenhydramin ** 50mgi.v. 30 až60min

Cimetidinnebo

Ranitidin 300mgi.v.

50mgi.v. 30 až60min

* 8-20mgpro pacientysKaposihosyndromem

** intravenóznípodání

***nebo ekvivalentníantihistamin, např. chlorfenamin 10mgi.v., podaný30 až60

minutpředpodánímpaklitaxelu

Paklitaxelsemápodávatpomocívestavěnéhofiltru smikroporéznímembránou0,22mikronů.

Vzhledemkmožnostiextravazátusedoporučujepřísněsledovatmístoinfuze,abyběhempodání

léčiva nedošlo kpřípadnéinfiltraci.

Primárníléčbakarcinomuovaria:

Vsoučasnédoběsesicezkoumajíalternativníléčebnérežimypoužívajícípaklitaxel,zatímsevšak

doporučujekombinovanáterapie používajícípaklitaxelacisplatinu.

Podledélkyinfuzesepřiléčběpaklitaxelemdoporučujedvojíodlišnédávkování:175mg/m 2

paklitaxelusepodávánitrožilníinfuzípodobutříhodin,počemžnásledujepodání75mg/m 2

cisplatiny,atatoterapieseopakujev3-týdenníchintervalech;jinaksepodává135mg/m 2 paklitaxelu

nitrožilníinfuzípodobu24hodin,počemžnásledujepodání75mg/m 2 cisplatiny,atatoterapiese

opakuje v3-týdenníchintervalech(vizbod5.1).

Sekundárníléčbakarcinomu ovaria:

Doporučujesedávka 175mg/m 2 paklitaxelu, podanápo dobu3hodin,s3-týdennímiintervalymezi

léčebnýmicykly.

Adjuvantníchemoterapiekarcinomuprsu:doporučenádávkapaklitaxeluje175mg/m 2 apodáváse

3

vprůběhu 3 hodinkaždé 3týdnyve čtyřech cyklech poterapiiAC.

Primárníléčbakarcinomuprsu:

Připoužitívkombinacisdoxorubicinem(50mg/m 2 )jenutnopaklitaxelpodávat24hodin

podoxorubicinu.Doporučenádávkapaklitaxeluje220mg/m 2 apodáváseintravenózněvprůběhu

3hodinv3týdennímintervalumezijednotlivýmicykly(vizbody4.5 a 5.1).

Připoužitívkombinacistrastuzumabemsedoporučujedávkapaklitaxelu175mg/m 2 ,podaná

nitrožilněpodobu3hodin,s3-týdennímiintervalymeziléčebnýmicykly.Infuzipaklitaxelulzezačít

denpoprvnídávcetrastuzumabunebookamžitěpodalšíchdávkáchtrastuzumabu,jestližebyla

předchozídávkatrastuzumabu dobřetolerovaná .

Sekundárníléčbakarcinomu prsu:Doporučujese dávka 175mg/m 2 paklitaxelu,podanápodobu

3hodin,s3-týdennímiintervalymeziléčebnýmicykly.

Pokročilýnemalobuněčnýkarcinomplic:Doporučujesedávka175mg/m 2 paklitaxelu,podanápodobu

3hodin, ponížnásledujepodání80mg/m 2 cisplatiny, s3-týdennímiintervalymeziléčebnýmicykly.

Léčba KSspojenéhos AIDS:Doporučujese dávka 100mg/m²paklitaxelu, podanáformou3-

hodinové nitrožilníinfuzekaždé dvatýdny.

Úpravadávky:Následujícídávkypaklitaxelusemajípodávatpodlesnášenlivostijednotlivých

pacientů.Podánípaklitaxelusenemáopakovat,dokudpočetneutrofilůnedosáhne1,5x10 9 /l(≥1x

/lupacientů sKS)apočetdestičeknedosáhne100x 10 9 /l(≥75x10 9 /lupacientů sKS).

Pacienti,unichžsevyskytnevážnáneutropenie(početneutrofilů<0,5x10 9 /lpodobuminimálně

7dní)nebovážnáperiferálníneuropatie,majídostatnásledujícídávkusníženouo20%(25%

upacientůsKS)(vizbod 4.4).

Pacientisporuchoujaternífunkce:Kdoporučenízměnydávkováníupacientůsmírnýmiažstředně

vážnýmiporuchamijaternífunkcenejsoukdispozicidostatečnéúdaje(vizbod4.4a5.2).Pacienti

stěžkýmpoškozenímfunkcejaternesmíbýtléčenipaklitaxelem.

Pediatričtípacienti:Vzhledemknedostatkuúdajůobezpečnostiaúčinnostiseužitípaklitaxeluudětí

do18tiletvěku nedoporučuje.

Způsob podání

Opatření, kterájsoupotřebná před manipulacínebopodánímléčivého přípravku

Koncentrátpro infuzníroztokmusíbýtpřed podánímnaředěn (vizbod 6.6)a mábýtpodáván pouze

intravenózně.

4.3Kontraindikace

Paklitaxelnesmíužívatpacienti,kteřímajívanamnézehypersenzitivníreakcinapaklitaxel,

makrogolglycerolricinoleát(polyoxylovýricinovýolej)(vizbod 4.4)akteroukolivpomocnoulátku

uvedenou vbodě 6.1.

Paklitaxeljekontraindikovánběhemkojení(vizbod 4.6).

Paklitaxelsenemápoužívatupacientů svýchozímpočtemneutrofilů <1,5x10 9 /l(<1 x10 9 /l

upacientůsKS)nebo destiček<100 x10 9 /l(<75x 10 9 /lupacientů sKS).

PřiKSsepaklitaxelkontraindikujetaké upacientůsesoučasnýmivážnýminezvládnutýmiinfekcemi.

Pacientistěžkýmpoškozenímfunkcejaternesmíbýtléčenipaklitaxelem.

4

4.4Zvláštní upozorněníazvláštníopatřenípro použití

Paklitaxelmusíbýtpodávánpouze poddohledemlékařeskvalifikacíprochemoterapii.Vzhledem

ktomu,žesemohou vyskytnoutvážné hypersenzitivníreakce,musíbýtzajištěnovhodnépodpůrné

zařízení.

Vzhledemkmožnostiextravazacesedoporučujepečlivěsledovatmístoinfuze,abyběhempodání

léčiva nedošlo kpřípadnéinfiltraci.

Pacientimusíbýtpremedikovánikortikosteroidy, antihistaminikya antagonistyH

2 (vizbod 4.2).

Používá-lisekombinovanáléčba,másepaklitaxelpodatpřed podánímcisplatiny(vizbod 4.5).

Vážnéhypersenzitivníreakce,u<1%pacientůdostávajícíchpaklitaxelsepodostatečnépremedikaci

vyskytlangioedémacelkovákopřivka,charakterizovanédušnostíahypotenzí,vyžadujícíchléčbu.

Tytoreakcejsoupravděpodobnězprostředkovanéhistaminem.Vpřípadětěžkýchreakcí

zhypersenzitivityjetřebaokamžitěpřerušitinfuzipaklitaxelem,začítsesymptomatickouléčboua

vbudoucnutakovémupacientovipřípraveknepodávat.Pomocnálátkavtomtoléčivémpřípravku

glyceromakrogolricinoleát(polyoxylricinovýolej),můžezpůsobittytoreakce.

Útlumkostnídřeně,primárníneutropeniepředstavujehlavnítoxickýprojevlimitujícídávkování.Měla

bysezajistitčastákontrolakrevníhoobrazu.Pacientinemajípokračovatvléčbě,dokudpočet

neutrofilůnedosáhne1,5x10 9 /l(1x10 9 /lupacientůsKS)apočetdestičekseneobnovína100x

/l(75x10 9 /lupacientůsKS).VklinickéstudiiKSdostávalavětšinapacientůstimulačnífaktor

granulocytovékolonie(G-CSF).

Vážnéabnormalitypřenosunervovýchvzruchůsrdcembylyhlášenyjenzřídkapřimonoterapii

paklitaxelem.Jestližeupacientůvzniknouvážnépřenosovéabnormalityběhempodávánípaklitaxelu,

musísenasaditvhodnáterapieaběhemnásledujícíterapiespaklitaxelemmusíbýtpacient

monitorován.

Běhempodávánípaklitaxelubylapozorovánahypotenze,hypertenzeabradykardie;pacientijsou

obvykleasymptomatičtíanormálněnepotřebujíléčbu.Doporučujesečastákontrolavitálníchfunkcí,

zejménaběhemprvníhodinyinfuzepaklitaxelu.Vážnékardiovaskulárnípříhodybylyzjištěnyčastěji

upacientůsnemalobuněčnýmkarcinomemplicnežupacientůskarcinomemprsučivaječníků.

VklinickéstudiipacientůsAIDS-KSbylhlášenjedinýpřípadsrdečníhoselhání,spojeného

spaklitaxelem.

Používá-lisepaklitaxelvkombinacisdoxorubicinemnebotrastuzumabempřipočátečníléčbě

metastatickéhokarcinomuprsu,musísevěnovatpozornostsledovánísrdečnífunkce.Pacienti,kteří

jsoukandidátyproléčbupaklitaxelemvtétokombinaci,semusejípodrobitvýchozímusrdečnímu

zhodnocenívčetněanamnézy,tělesnéhovyšetření,elektrokardiogramu(EKG),echokardiogramu,

a/nebovícenásobnémuakvizičnímuskenu(MUGA).Srdečnífunkcesemusíběhemléčbydále

sledovat(např.každétřiměsíce).Pomocísledovánílzezjistitpacienty,unichždojdekporušesrdeční

činnostiaošetřujícílékařmůžeopatrněupravitcelkovoupodávanoudávku(mg/m 2 )antracyklinu

pozhodnocenífunkčnostisrdečníchkomor.Pokudvýsledkyukazujízhoršenísrdečníchfunkcí,nebo

sedokoncevyvíjíasymptomatickásrdečnídysfunkce,musíošetřujícílékařpečlivězvážitklinický

přínosdalšíléčbyamožnostipoškozenísrdce,včetněmožnéhonevratnéhopoškození.Pokudse

vléčběpokračuje,musíbýtmonitorovánísrdečníchfunkcíčastější(např.každé1-2cykly).Více

podrobnostínajdete vsouhrnech údajůopřípravkutrastuzumabu nebo doxorubicinu.

Periferníneuropatie:Periferálníneuropatiejsousicečasté,aletěžkézměnysevyskytnouzřídkakdy.

Vevážnýchpřípadechsedoporučujesníženídávkyo20%(25%upacientůsKS)provšechnydalší

cyklypaklitaxelu.Upacientůsnemalobuněčnýmkarcinomemplicmělopodánípaklitaxelu

vkombinaciscisplatinouzanásledekzvýšenývýskytvážnéneurotoxicityvesrovnáníspodáním

samotnéhopaklitaxelu.Upacientůsprimárníléčboukarcinomuvaječníkůmělopodánípaklitaxelu

5

formou3-hodinovéinfuzevkombinaciscisplatinouzanásledekzvýšenývýskytvážnéneurotoxicity

vesrovnáníspodánímkombinacecyklofosfamidu acisplatiny.

Poruchyjaternífunkce:Pacientisporuchamijaternífunkcemohoubýtvystavenizvýšenémuriziku

toxicity,zejménaveforměmyelosupresestupněIII-IV.Nejsoužádnédůkazyotom,žebysetoxicita

paklitaxeluzvýšila,podává-liseléčivoformou3-hodinovéinfuzepacientůmsmírněabnormální

funkcíjater.Propacientysvážnouvýchozícholestázounejsoukdispozicižádnéúdaje.Podává-lise

paklitaxelformoudelšíinfuze,můžeseupacientůsestředněvážnýmažvážnýmpoškozenímjater

zjistitzvýšenámyelosuprese.Pacientisemusejípečlivěsledovat,zdaunichnevznikávýrazná

myelosuprese(vizbod4.2).Kdoporučenízměnydávkováníupacientůsmírnýmiažstředněvážnými

poruchamijaternífunkcenejsoukdispozicidostatečnéúdaje(vizbod5.2).Pacientistěžkým

poškozenímfunkcejaternesmíbýtléčenipaklitaxelem.

Etanol:Tentopřípravekobsahuje49,7%obj.etanolu(alkoholu),tojeaž21gvprůměrnédávce,což

odpovídá740ml3,5%obj.piva,190ml14%obj.vínavdávce.Totomůžebýtškodlivépro pacienty

trpícíalkoholismem.Mátobýtbránovúvahu,pokudseuvažovujeopoužitítohotopřípravkuudětí

nebovysocerizikovýchskupinjakojsoupacientisonemocněnímledvinnebotrpícíepilepsií.

Množstvíalkoholu vtomtoléčivémpřípravkumůže změnitúčinkyjinýchléčiv.

Nitroarteriální:Zvláštnípozornostjetřebavěnovattomu,abynedošloknitroarteriálnímupodání

paklitaxelu.Vestudiíchmístnísnášenlivostinazvířatechdošloponitroarteriálnímpodáníléčivak

vážnýmreakcímtkání.

Pseudomembránovákolitidabylatakéhlášena,ikdyžvzácně,včetněpřípadůupacientů,kteříse

neléčilisoučasněantibiotiky.Tutoreakcijetřebauvážitpřidiferenciálnídiagnózevážnéhonebo

vytrvaléhoprůjmu,vzniklého běhempodánínebokrátce po podánípaklitaxelu.

Kombinacepulmonárníradioterapiealéčbypaklitaxelem(bezohledunasledléčby)může

podporovatvznikintersticiálnípneumonitidy.

Vněkolikapokusnýchsystémechbylozjištěno,žepaklitaxelmáteratogenní,embryotoxickéa

mutagenníúčinky.Ztohoto důvodumusejíjakpacientky,takimužštípacientivplodnémvěkua/nebo

jejichpartneřipoužívatantikoncepciběhemléčbyanejméně6měsícůpojejímukončení(viz

bod4.6).Mužskýmpacientůmsedoporučuje,abysepředléčbouporadiliokonzervacispermatu,

neboťléčbapaklitaxelemmůžezpůsobitnevratnouneplodnost.

UpacientůsKSjevážnámukozitidavzácná.Dojde-likvážnýmreakcím,másedávka

paklitaxelu o25%snížit.

4.5Interakcesjinýmiléčivýmipřípravky ajinéformyinterakce

Premedikacecimetidinemnemávlivna clearancipaklitaxelu.

Cisplatina:Doporučujesepodávatpaklitaxelpředaplikacícisplatiny.Podá-lisepředcisplatinou,

jebezpečnostníprofilpaklitaxelukonzistentnísprofilemhlášenýmpropoužitísamotnéhoagentu.

Podánípaklitaxelupocisplatiněmázanásledekvyššímyelosupresiazhruba20%sníženíclearance

paklitaxelu.Upacientůléčenýchpaklitaxelemacisplatinoujezvýšenérizikoselháníledvin

vporovnánísesamotnou cisplatinou podávanou přigynekologických nádorech.

Doxorubicin:Vzhledemkmožnémusníženíeliminacedoxorubicinuajehoaktivníchmetabolitů

připodánípaklitaxeluadoxorubicinutěsněposoběsepaklitaxelpřipočátečníléčběmetastazující

rakovinyprsumusípodávat24hodinpo doxorubicinu(viz5.2).

Léčivélátkymetabolizovanévjátrech:Přisoučasnémpodáváníléčivmetabolizovanýchvjátrechje

třebauplatnitzvýšenouopatrnost,neboťtatoléčivamohoupotlačovatmetabolismuspaklitaxelu.

MetabolismuspaklitaxeluječástečněkatalyzováncytochromemP450(CYP450),izoenzymy

6

CYP2C8a3A4(vizbod5.2).Klinickéstudieukázaly,žeizoenzymemCYP2C8zprostředkovaný

metabolismuspaklitaxelu(na6α-hydroxypaklitaxel)jeučlověkadůležitoumetabolickoudráhou.

Podlesoučasnýchznalostíseneočekávajíklinickyvýznamnéinterakcemezipaklitaxelemajinými

CYP2C8substráty.Současnépodáníketokonazolu(známéhomocnéhoinhibitoruCYP3A4)

nepotlačujeupacientůeliminacipaklitaxelu;toznamená,žeoběléčivamohoubýtpodányspolečně

bezzměnydávkování.Dalšíinformaceopotenciálníchinterakcíchmezipaklitaxelemajinými

substráty/inhibitoryCYP3A4jsouomezené.Ztohotodůvodujepřisoučasnémpodávánípaklitaxelua

známýchinhibitorů(např.erytromycin,fluoxetin,gemfibrozil)čiinduktorů(např.rifampicin,

karbamazepin,fenytoin,fenobarbital,efavirenz,nevirapin)buďCYP2C8anebo3A4třeba

postupovatopatrně.

ZestudiípacientůsKS,kteříužívalisoučasněvíceléčiv,vyplývá,žesystémováclearance

paklitaxelubylavýznamněnižšívpřítomnostinelfinaviruaritonaviru,alenikolivindinaviru.

Dostatečnéinformaceointerakcisjinýmiinhibitoryproteázynejsoukdispozici.Ztohotodůvodu

sepacientůmnasoučasnéterapiisinhibitoryproteázymápaklitaxelpodávatopatrně.

4.6Fertilita,těhotenstvíakojení

Těhotenství

Paklitaxelseukázalbýtembryotoxickýafytotoxickýukrálíků(viztakébod 5.3).

Neexistujídostatečnéúdajeopoužitípaklitaxeluutěhotnýchžen,avšakstejnějakojinécytotoxické

léčivé přípravkymůže paklitaxelzpůsobitpoškozeníplodu,pokud sepodávátěhotnýmženám.

Paklitaxelprokázaljakembryotoxicitu,takfetotoxicituukrálíkůasníženíplodnostiupotkanů

(viztaké bod5.3).

Anzataxsenemápodávatběhemtěhotenství,pokudklinickýstavpacientkynevyžadujeléčbu

paklitaxelem.Ženyvefertilnímvěkuužívajícípaklitaxeljenutnoupozornit,abyseběhemléčby

vyvarovalyotěhotnění,aabyvpřípaděotěhotněníihnedinformovalysvéhoošetřujícíholékaře.

Pacientkyamužštípacientivefertilnímvěkua/nebojejichpartneřimusíužívatantikoncepcialespoň

6měsícůpoléčbě paklitaxelem.

Kojení

Neníznámo,zdasepaklitaxelvylučujedomateřskéhomléka.Paklitaxeljekontraindikovánběhem

kojení.Kojenímusíbýtpřerušenoběhemléčbypaklitaxelem(vizbod 4.3).

Fertilita

Paklitaxelsnižujeplodnostu potkanů(vizbod 5.3).

Mužštípacientibyseměliporaditohledněkryokonzervacespermatupředzapočetímléčby

paklitaxelemkvůlimožné neplodnosti.

4.7Účinky naschopnostřídita obsluhovatstroje

Tentoléčivýpřípravekobsahujealkohol,kterýmůžezhoršitschopnostříditaobsluhovatstroje.

4.8Nežádoucíúčinky

Pokudneníuvedenojinak,vztahujesenásledujícídiskusenacelkovoubezpečnostnídatabázi

812pacientůspevnýminádory,léčenýmivklinickýchstudiíchpaklitaxelemjakožtojedinýmagentem.

Vzhledemktomu,žepopulacesKSjevelmispecifická,jenakoncitétočástipřipojenasamostatná

kapitolatýkajícíseklinické studie 107 pacientů.

Pokudneníuvedenojinak,jsoufrekvenceazávažnostnežádoucíchúčinkůcelkověpodobnétěm,které

sevyskytujíupacientůskarcinomemvaječníků,prsuanemalobuněčnýmkarcinomemplic,

užívajících paklitaxel.Žádnézhlášenýchtoxických účinků nebylyspecifickyovlivněnyvěkem.

7

Nejčastějšímvýznamnýmnežádoucímúčinkembylasupresekostnídřeně.Vážnáneutropenie

(<0,5x10 9 /l)sevyskytlau28%pacientů,alenebylaspojenásfebrilnímipříhodami.Pouze

u1%pacientůseprojevilavážnáneutropeniepodobu7dnů.Trombocytopeniebylahlášena

u11%pacientů.Třiprocentapacientůmělanejnižšíhladinupočtudestiček<50x10 9 /lběhemstudie

nejménějednou.Anémiebylazjištěnau64%pacientů,alebylavážná(Hb<8,1g/dl)pouze

u6%pacientů.Výskytavážnostanémiejsou spojenysvýchozímstavemhemoglobinu.

Neurotoxicita,zejménaperiferníneuropatie,sevyskytovalačastějiabylavážnějšípo3-hodinové

infuzi175mg/m 2 (neurotoxicitau85%,vážnáu15%)nežpo24-hodinovéinfuzi135mg/m 2

(periferálníneuropatieu25%,vážnáu3%),jestližebylpaklitaxelkombinovanýscisplatinou.

Upacientůsnemalobuněčnýmkarcinomemplicaupacienekskarcinomemvaječníků,léčených

paklitaxelempodávanýmpodobu3hodin,apotécisplatinou,sezjistilzvýšenývýskytvážné

neurotoxicity.Periferníneuropatiemůževzniknoutpoprvnímléčebnémcykluamůžesezhoršitse

zvýšenouexpozicínapaklitaxel.Periferníneuropatiebylavněkolikapřípadechdůvodemkzastavení

léčbypaklitaxelem.Smyslovépříznakyseobvyklezlepšilynebozcelazmizelyběhemněkolikaměsíců

poodebránípaklitaxelu.Předchozíneuropatie,vzniklénásledkempředchozíléčby,nejsou

kontraindikacíterapie spaklitaxelem.

Artralgiečimyalgiesevyskytlyu60%pacientůa bylyvážné u13 %pacientů.

Vážnáhypersenzitivníreakcesmožnýmsmrtelnýmzakončením(definovanájakohypotenze

vyžadujícíléčbu,angioedém,dýchacípotíževyžadujícíbronchodilatačnízásah,nebocelková

kopřivka)sevyskytlaudvoupacientů(<1%).Celkem34%pacientů(17%všechléčebnýchcyklů)

mělolehčíhypersenzitivníreakce.Tytolehčíreakceseprojevilyzejménanávalyavyrážkami,které

nevyžadovalyléčebnýzásah aninebránilypokračováníléčbypaklitaxelem.

Reakcevmístěvpichupřinitrožilnímpodánímohouzpůsobitmístníedém,bolestivost,zčervenání

kůžeainduraci;extravazátmůžetakézpůsobitcelulitidu.Bylohlášenoodlupovánía/neboloupání

kůže,občasspojenésextravazátem.Můženastattakézměnazbarveníkůže.Ojedinělépřípady

opakovanéhovýskytukožníchreakcínamístěpředchozíhoextravazátubylyhlášenypopodání

paklitaxelunajinémmístě.Naextravazátovéreakcenenívsoučasnédoběznámažádnáspecifická

léčba.

Vněkterýchpřípadechsemůžereakcevmístěvpichuobjevitbuďběhemprodlouženéinfúzenebose

můžezpozditotýden až10dní.

Vnížeuvedenétabulcejeseznamnežádoucíchúčinků,bezohledunajejichvážnost,spojených

spodánímpaklitaxelujakožtojedinéhoagentu,podávanéhoformoutříhodinovéinfuze

zametastatickýchpodmínek(812pacientůléčenýchvklinickýchstudiích)ahlášenýchběhem

sledováníbezpečnosti*paklitaxelu pojeho uvedenínatrh.

Frekvence nežádoucíchúčinků, uvedených níže,jedefinovanápodlenásledujícíkonvence:

Velmičastá(1/10);častá(1/100, <1/10);méněčastá (1/1,000, <1/100);vzácná(1/10,000,

<1/1,000);velmivzácná(<1/10,000).

Infekce ainfestace: Velmičasté:Infekce(zejménamočového ústrojíainfekce

horníchcestdýchacích)sezaznamenanýmipřípadyse

smrtelnýminásledky

Méněčasté:Septickýšok

Vzácné*:Pneumonie,peritonitida,sepse

Velmivzácné*:Pseudomembranózníkolitida

Poruchy krve a Velmičasté:Myelosuprese,neutropenie,anémie,

lymfatického systému: trombocytopenie,leukopenie,krvácení

Vzácné*:Febrilníneutropenie

8

Velmivzácné*:Akutnímyeloidníleukémie,

myelodysplastickýsyndrom

Poruchyimunitního systému: Velmičasté:Mírnéhypersenzitivníreakce(hlavnězrudnutía

vyrážka)

Méněčasté:Výrazné hypersenzitivníreakcevyžadujícíléčbu

(např. hypotenze,angioneurotickýedém,respiračnítíseň,

generalizovanákopřivka,třesavka, bolestizad,bolestna hrudi,

tachykardie, bolestbřicha,bolestvkončetině, diaforéza a

hypertenze

Vzácné*:Anafylaktickéreakce

Neníznámo*:Bronchospasmus

Poruchymetabolismu svýživy: Vzácné*:Dehydratace

Velmivzácné:Anorexie

Neníznámo*:Syndromnádorovéhorozpadu

Psychiatricképoruchy: Velmivzácné*:Stavzmatenosti

Poruchy nervového systému: Velmičasté:Neurotoxicita(zejménaperiferníneuropatie)

Vzácné*:Motorická neuropatie(svýslednoumírnoudistální

slabostí)

Velmivzácné*:Autonomníneuropatie(vedoucí

kparalytickémuileu aortostatickéhypotenzi),grandmal

záchvaty,křeče,encefalopatie,závratě, bolesthlavy, ataxie

Poruchy oka: Velmivzácné*:Poruchyoptického nervua/nebovizuální

poruchy(scintilujícískotom),zejménau pacientů,kteří

dostalidávkyvyššíneždoporučené

Neznámá četnost:Makulárníedém,fotopsie,sklivcové

plovoucízákalky

Poruchy ucha a labyrintu: Velmivzácné*:Ototoxicita,ztrátasluchu,tinitus,vertigo

Srdečníporuchy: Časté:Bradykardie

Méněčasté:Kardiomyopatie,asymptomatickáventrikulární

tachykardie,tachykardie sbigeminií,atrio-ventrikulární

blokádaasynkopa,infarktmyokardu

Vzácné:srdečníselhání

Velmivzácné*:fibrilacesíní, supraventrikulárnítachykardie

Cévnípruchy: Velmičasté:Hypotenze

Méněčasté:Hypertenze,trombóza,tromboflebitida

Velmivzácné*:Šok

Neníznámo*:Flebitida

Respirační,hrudnía Vzácné*:Dušnost, pleurálnívýpotek,intersticiální

mediastinální poruchy pneumonie,plicnífibróza,plicníembolie,respirační

selhání

Gastrointestinální poruchy: Velmičasté:nauzea,zvracení,průjem

Vzácné*:střevníobstrukce,perforacestřev,ischemickákolitida,

pankreatitida

Velmivzácné*:mezenterickátrombóza, neutropenickákolitida,

ezofagitida,zácpa,ascites

9

Poruchy jateražlučových cest: Velmivzácné*:Nekrózajater,hepatická encefalopatie(obojí

shlášenýmipřípadyúmrtí)

Poruchy kůže a podkožnítkáně: Velmičasté:Alopecie

Časté:Přechodné amírnézměnynehtů akůže

Vzácné*:Svědění,vyrážka, erytém

Velmivzácné*:Stevens-Johnsonůvsyndrom,

epidermálnínekrolýza,erythemamultiforme,

exfoliativnídermatitida,kopřivka, onycholýza(léčení

pacientibynarukou anohoumělipoužívatochranu

předsluncem)

Poruchy svalové a kosterní Velmičasté:Artralgie,myalgie

soustavya pojivovétkáně: Neníznámo*:Systémovýlupuserythematodus, sklerodermis

Celkovéporuchya reakce Velmičasté:zánětysliznice

vmístěaplikace: Časté:Reakcevmístěvpichu(včetnělokalizovaného

edému, bolesti,erytrému,indurace, vpřípadě

extravazacemůže vzniknoutcelulitida,kožnífibrózya

kožnínekrózy)

Vyšetření: Vzácné*:Asténie, horečka,edém,malátnost

Časté:Závažnýnárůstaspartátaminostransferázy(AST)

(glutamátoxaloctovátransamináza(SGOT)vséru),závažné

zvýšeníalkalickéfosfatázy

Méněčasté:Závažné zvýšeníbilirubinu

Vzácné*:Vzrůstkreatininuvkrvi

Pacientisrakovinouprsu,kteřídostávalipaklitaxelvadjuvantníléčběnásledujícípoACzaznamenali

víceneurosenzorickétoxicity,hypersenzitivníchreakcí,ataraxie/myalgie,anémie,infekcí,horečky,

nauzey/zvraceníaprůjemu,nežpacienti,kteříužívaliACsamotné.Avšakčetnosttěchtopříznakůbyla

vsouladu spoužitímpaklitaxelu,jakojedinélátky,jakjeuvedenovýše.

Kombinovanáléčba

Následujícídiskusesezabývádvěmadůležitýmistudiemiprimárníchemoterapiekarcinomuvaječníků

(paklitaxel+cisplatina:vícenež1050pacientů),dvěfázeklinickéstudieIIIpřiprvotníléčbě

metastazujícírakovinyprsu:jednazkoumajícíkombinacisdoxorubicinem(paklitaxel+doxorubicin:

267pacientů),adruházkoumajícíkombinacistrastuzumabem(analýzaplánovanépodskupiny,

paklitaxel+trastuzumab188pacientů)advěmastudiemivefáziIII,vnichžseléčilpokročilý

nemalobuněčnýkarcinomplic(paklitaxel+ cisplatina:více než360pacientů)(vizbod 5.1).

Připodáníformoutříhodinovéinfuzeběhemprimárníchemoterapiekarcinomuvaječníkůbyly

neurotoxicita,artralgie/myalgieahypersenzitivitahlášenyčastějiajakovážnějšíupacientů,kteříse

léčilipaklitaxelemsnáslednoucisplatinou,nežupacientů,kteříbyliléčenicyklofosfamidem

snáslednoucisplatinou.Vesrovnáníscyklofosfamidemsnáslednoucisplatinousemyelosuprese

vyskytlaméněčastoabylaméněvážnápopodánípaklitaxeluformoutříhodinovéinfuze,ponížbyla

podánacisplatina.

Proprvotníchemoterapiimetastazujícírakovinyprsubylyčastějiasvětšízávažnostíhlášenypřípady

neutropenie,anémie,periferníneuropatie,artralgie/myalgie,astenie,horečkyaprůjmu,kdyžbyl

paklitaxel(220mg/m²)podánformou3hodinovéinfúze24hodinpodoxorubicinu(50mg/m²)

vesrovnánísestandardníterapiíFAC(5-FU500mg/m²,doxorubicin50mg/m²,cyklofosfamid

500mg/m²).Ukázalose,ženevolnostazvraceníbylyméněčastéaménězávažnévpřípaděschématu

paklitaxel(220mg/m²)/doxorubicin(50mg/m²)vesrovnánísestandardnímschématemFAC.Použití

10

kortikosteroidůmůžepřispětkesníženíčetnostiazávažnostipřípadůnevolnostiazvracenívramenu

studiepaklitaxel/doxorubicin.

Připodánípaklitaxeluformou3-hodinovéinfuzevkombinacistrastuzumabemvprimárníléčbě

pacientůsmetastatickýmkarcinomemprsubylynásledujícíúčinky(bezohledunasouvislost

spaklitaxelemčitrastuzumabem)hlášenyčastějinežpřipodánípaklitaxelujakojedinéhoagentu:

srdečníselhání(8%oproti1%),infekce(46%oproti27%),zimnice(42%oproti4%),horečka

(47%oproti23%),kašel(42%oproti22%),vyrážka(39%oproti18%),artralgie(37%oproti

21%),tachykardie(12%oproti4%),průjem(45%oproti30%),hypertonie(11%oproti3%),

epistaxe(18%oproti4%),akné(11%oproti3%),herpessimplex(12%oproti3%),náhodnýúraz

(13%oproti3%),nespavost(25%oproti13%),rinitida(22%oproti5%),sinusitida(21%oproti

7%)areakcevmístěvpichu(7%oproti1%).Některéztěchtorozdílůvčetnostimohoubýt

způsobenyvyššímpočtemadelšíléčboupřipoužitíkombinacepaklitaxelu/trastuzumabuvesrovnání

spaklitaxelemjakojedinýmagentem.Prokombinacipaklitaxelu/trastuzumabuvesrovnání

spaklitaxelemjakojedinýmagentembylyvážné příhodyhlášenyvpodobnýchpoměrech.

Připodánídoxorubicinuvkombinacispaklitaxelemvpřípaděmetastazujícírakovinyprsubyla

u15%pacientek(oproti10%vpřípaděschématuFAC)pozorovánaanomáliesrdečníchstahů

(20%poklespodíluejekceulevékomory).Městnavésrdečníselháníbylopozorovánou<1%jak

vramenipaklitaxel/doxorubicin,takstandardnímFAC.Připodánítrastuzumabuvkombinaci

spaklitaxelempacientům,kteřípodstoupilipředchozíléčbuantracykliny,bylahlášenazvýšená

frekvenceavážnostsrdečnídysfunkcevesrovnáníspacienty,kteříseléčilipaklitaxelem

vmonoterapii(NewYorkHeartAssociation(NYHA)třídaI/II10%oproti0%;NYHAtřídaIII/IV

2%oproti1%)avzácněbylaspojenasúmrtím(vizSouhrnúdajůopřípravkutrastuzumab).

Vevšechpřípadechkromětěchtovzácnýchvýjimekbyla odezva pacientůnaléčbukladná.

Radiačnípneumonitidabyla hlášenaupacientůnasoučasnéradioterapii.

KaposihosarkomspojenýsAIDS

Podleklinickéstudiezahrnující107pacientůbylakroměnežádoucíchhematologickýchahepatických

účinků(vizníže)frekvenceavážnostnežádoucíchúčinkůcelkempodobnáupacientůsKSapacientů

léčenýchpaklitaxelemvmonoterapiinajinépevné nádory.

Poruchykrevníhoalymfatickéhosystému:Supresekostnídřeněbylahlavní,dávkuomezující

toxicitou.Neutropeniebylanejdůležitějšíhematologickoutoxicitou.Běhemprvníholéčebnéhocyklu

sevážnáneutropenie(<0,5x10 9 /l)vyskytlau20%pacientů.Běhemceléholéčebnéhoobdobíbyla

vážnáneutropeniepozorovánau39%pacientů.Neutropeniebylapřítomná>7dnůu41%apo30-35

dnůu8%pacientů.Uvšechsledovanýchpacientůbylavyřešenado35dnů.Výskytneutropenie

stupně 4,trvající7dnů,serovnal22%.

Neutropenickáhorečkaspojenáspaklitaxelembylahlášenau14%pacientůav1,3%léčebných

cyklech.Vsouvislostispodávánímpaklitaxelusevyskytly3septicképříhody(2,8%),kterébyly

smrtelné.

Trombocytopeniebylazjištěnau50%pacientůabylavážná(<50x10 9 /l)u9%.Pouzeu14%

pacientů došlokpoklesupočtudestiček<75 x10 9 /l,atonejménějednouběhemléčby.Krvácivépříhody

spojenéspaklitaxelembylyhlášenyu<3%pacientů,aletyto příhodybylylokalizované.

Anemie(Hb<11g/dl)bylapozorovánau61%pacientůabylavážná(Hb<8g/dl)u10%.Transfuzi

červenýchkrvinekpotřebovalo 21%pacientů.

Hepatobiliárníporuchy:Mezipacienty(>50%užívaloinhibitoryproteázy)snormálnívýchozí

funkcíjatermělo 28%, 43%,respektive 44%zvýšenou hladinubilirubinu,alkalickéfosfatázy,

respektive AST(SGOT).

Kvážnémuzvýšeníjednotlivých ukazatelůdošlo u1%případů.

11

Hlášenípodezřenína nežádoucíúčinky

Hlášenípodezřenína nežádoucíúčinkypo registraciléčivého přípravku jedůležité. Umožňuje to

pokračovatvesledovánípoměru přínosů arizikléčivého přípravku.Žádámezdravotnické pracovníky,

abyhlásilipodezřenína nežádoucíúčinkyna adresu:

Státníústavpro kontroluléčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9Předávkování

Vsoučasnédoběprotipaklitaxeluneníznáméžádnéantidotum.

Vpřípaděpředávkovánímusíbýtpacientpečlivěsledován.Léčbamusíbýtvedena podleočekávaných

primárníchkomplikací,kekterýmpatřísupresekostnídřeně, periferníneuropatieamukozitida.

Předávkováníu pediatrických pacientůmůžesouviseta akutnítoxicitoualkoholu.

5. FARMAKOLOGICKÉVLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutickáskupina:Cytostatikum

taxanovéřady.ATCkód:L01CD01

Mechanismus účinku

Paklitaxeljeantimikrotubulovýagens,kterépodporujetvorbumikrotubulůztubulinovýchdimerůa

stabilizujemikrotubulytím,žebránídepolymerizaci.Díkytétostabilitěsepotlačujenormální

dynamickáreorganizacemikrotubulovésítě,cožjenezbytnéprovitálnímezifázovéamitotické

buněčnéfunkce.Kromětohopaklitaxelindukujeabnormálnísoustavyčisvazkymikrotubulůběhem

celého buněčnéhocyklu anásobnévětvemikrotubulůběhemmitózy.

Klinickáúčinnostabezpečnost

Bezpečnostaúčinnostpaklitaxelubylyhodnocenyvedvouvelkýchrandomizovanýchkontrolovaných

studiích(srovnánísléčboucyklofosfamidem750mg/m 2 +cisplatinou75mg/m 2 )připrimárníléčbě

karcinomuvaječníků.

Vmeziskupinovéstudii(BMSCA139-209)bylovícenež650pacientůmsprimárnímkarcinomem

vaječníkůvestadiuII

,IIIneboIVpodánomaximálně9léčebnýchcyklůpaklitaxelu(175

mg/m 2 podobu3-hodin)snáslednýmpodánímcisplatiny(75mg/m 2 ),nebodostalikontrolníléčivo.V

jinédůležitéstudii(GOG111/B-MSCA139-022)bylopoužitomaximálně6léčebnýchcyklů

paklitaxelu(135mg/m 2 během24-hodinovéinfuze)vkombinaciscisplatinou(75mg/m 2 ),nebo

kontrolníléčba;studiesezúčastnilovícenež400pacientůsprimárnímkarcinomemvaječníkůvestadiu

IIIneboIVareziduálnímnádorem>1cmpoprovedenílaparotomie,nebosodlehlýmimetastázami.

Výsledkydvojíhorůznéhodávkovánínebylysicesrovnáványpřímo,alevoboustudiíchmělipacienti

napaklitaxeluacisplatiněvýznamněvyššístupeňodezvy,pozdějšízačátekdalšíhovývojenemocia

delšídobupřežitínežpacientinastandardníléčbě.Pacientiskarcinomemvaječníků,jimžbylapodána

3-hodinováinfuzepaklitaxelu/cisplatiny,mělineurotoxicituaartralgii/myalgiičastěji,alemyelosupresi

méněčastonežpacientiléčenícyklofosfamidem/cisplatinou.Úroveňvážnétoxicitybylamezioběma

skupinamisrovnatelná.

Přiadjuvantníléčběkarcinomuprsubylo3121pacientekskarcinomemprsuspozitivnímnálezem

12

vuzlináchléčenoadjuvantníterapiínabázipaklitaxelunebožádnouchemoterapiípočtyřechcyklech

doxorubicinuacyklofosfamidu(CALGB9344,BMSCA139-223).Střednídobasledováníbyla

69měsíců.Zcelkovéhohlediskapacientkynapaklitaxeluvykazovalyvýznamné18%sníženírizika

recidivychorobyoprotipacientkámpouzesterapiíAC(p=0,0014)avýznamné19%sníženírizika

úmrtí(p=0,0044)oprotipacientkámpouzesterapiíAC.Podlezpětnýchanalýzdošlokezlepšení

uvšechpodskupinpacientek.Upacientekshormonálněinsenzitivními/neznámýminádorybylo

sníženírizikarecidivychoroby28%(95%CI:0,59-0,86).Upodskupinypacientekshormonálně

senzitivníminádorybylpoklesrizikarecidivychoroby9%(95%CI:0,78-1,07).Plánstudievšak

nezahrnovalstudiumúčinkurozšířenéterapieACdelšínež4cykly.Pouzenazákladětétostudie

nelzevyloučit,žepozorovanéúčinkybymohlybýtčástečnězpůsobenyrozdílyvtrváníchemoterapie

vedvouramenechstudie(AC4cykly;AC+paklitaxel8cyklů).Protojenutnoadjuvantníterapii

spaklitaxelempovažovatza alternativu krozšířenéterapiiAC.

Vdruhé,rozsáhlé,podobněuspořádané,klinickéstudiizabývajícíseadjuvantníléčbourakovinyprsu

spozitivnímnálezemvuzlináchbylo3060pacientekrandomizovánodoskupin,kterésebuď

podrobily,nebonepodrobilyčtyřemcyklůmpaklitaxelupřivyššídávce225mg/m²počtyřech

cyklechterapieAC(NSABPB-28,BMSCA139-270).Běhemstřednídobysledovánívtrvání

64měsícůpacientkynapaklitaxelumělyvýznamné17%sníženírizikarecidivynemoci

vesrovnáníspacientkami,kterýmbylpodávánpouzeAC(p=0,006);léčbapaklitaxelem

souviselase7%poklesemrizikaúmrtí(95%CI:0,78-1,12).Podleanalýzvšechpodskupinbyly

výsledkylepšívpřípaděramenastudiespaklitaxelem.Vtétostudiipacientkyshormonálně

senzitivnímnádoremvykazovaly23%sníženírizikarecidivynemoci(95%CI:0,6-0,92);

vpodskupiněpacientůshormonálněnesenzitivnímnádorembylosníženírizikarecidivynemoci10

%(95%CI:0,7-1,11).

Připrvotníléčběmetastazujícírakovinyprsubylavyhodnocenaúčinnostabezpečnostpaklitaxelu

vedvou hlavních,randomizovaných,řízených, otevřených,klinickýchstudiíchIII.fáze.

Vprvnístudii(BMSCA139-278)bylaporovnánakombinacedoxorubicinuveforměbolusu

(50mg/m²),poněmžpo24hodináchnásledovalpaklitaxel(220mg/m²vprůběhu3hodinovéinfúze)

(AT)sestandardnímschématemFAC(5-FU500mg/m²,doxorubicin50mg/m²,cyklofosfamid

500mg/m²);oběterapiebylypodáványkaždétřitýdnyvosmicyklech.Dotétorandomizovanéstudie

bylozahrnuto267pacienteksmetastazujícírakovinouprsu,kterébuďneprodělalyžádnoudřívější

chemoterapii,neboprodělalypouzejinounežantracyklinovouchemoterapiivadjuvantním

uspořádání.Výsledkyukázalyvýznamnýrozdílvdoběkprogresiupacientek,kterýmbyla

podávánaterapieAT,vesrovnáníspacientkamisFAC(8,2vs.6,2měsíců;p=0,029).Střednídoba

přežitíbyladelšívpřípaděpaklitaxelu/doxorubicinuoprotiFAC(23,0vs.18,3měsíců;p=0,004).

VramenuterapieAT(vramenuterapieFAC)následnouchemoterapiisestávajícíze7%(50%)

taxanůprodělalo44%(48%).Celkovámíraodezvybylatakévýznamněvyššívpřípaděramena

studieAToprotiramenustudieFAC(68%vs.55%).Celkovéodezvybylyzaznamenányu19%

pacientekvramenu studiepaklitaxel/doxorubicin oproti8%pacientekvramenu studie FAC.Všechny

výsledkyúčinnostibylynásledněpotvrzenyprostřednictvímzaslepeného nezávisléhopřezkoumání.

Vdruhéhlavníklinickéstudii,připrimárníléčběmetastatickéhokarcinomuprsubylaúčinnosta

bezpečnostkombinacepaklitaxeluatrastuzumabuzhodnocenáplánovanoupodskupinovouanalýzou

(pacientismetastatickýmkarcinomemprsu,kteřívpředchozíléčbědostaliadjuvansantracykliny)

vrámcistudieHO648g.Účinnosttrastuzumabuvkombinacispaklitaxelemupacientů,kteří

nedostalipředchozíadjuvansantracykliny,nebylaprokázána.Kombinacetrastuzumabu(úvodní

dávka4mg/kg,potétýdně2mg/kg)apaklitaxelu(175mg/m²)v3-hodinovéinfuzipodanékaždé

třitýdnysesrovnávalaspaklitaxelempodávanýmveformějedinéhoagentu(175mg/m²)3-

hodinovouinfuzíkaždétřitýdny188pacientůmsmetastatickýmkarcinomemprsu,kteří

vylučovalinadmíruHER2(2+nebo3+,měřenoimunohistochemií)akteříbylijižléčeni

antracykliny.Paklitaxelbylpodávánkaždétřitýdnyvnejméněšestiléčebnýchcyklech,zatímco

trastuzumabbylpodávántýdněaždoprogresenemoci.Studieprokázalavýznamnévýhody

kombinacepaklitaxelu/trastuzumabu,pokudjdeointervaldoprogrese(6,9oproti3,0měsícům),

stupeňodezvy(41%oproti17%)atrváníodezvy(10,5oproti4,5měsícům)vesrovnáníse

13

samotnýmpaklitaxelem.Nejvýznamnějšítoxicitoupřikombinacipaklitaxelu/trastuzumabubyla

srdečnídysfunkce(vizbod 4.8).

Přiléčběvelmipokročiléhonemalobuněčnéhokarcinomuplicbylakombinace175mg/m 2 paklitaxelu

a80mg/m 2 cisplatiny(podanépopaklitaxelu)zkoumánavedvoustudiíchfázeIII(367pacientů

léčenýchpaklitaxelem).Oběstudiebylyrandomizované.Vjednézestudiídostávalakontrolnískupina

cisplatinu(100mg/m 2 )avdruhé100mg/m 2 teniposidusnáslednýmpodáním80mg/m 2 cisplatiny

(367pacientůvkontrolnískupině).Oběstudiemělypodobnévýsledky.Meziléčboupaklitaxelema

kontrolníléčbounebylyžádnévýznamnérozdílyvmortalitě,primárníchvýsledcích(střednídoba

přežitíveskupináchnapaklitaxelubyla8,1a9,5měsíců,zatímcovkontrolníchskupináchbyla8,6a

9,9měsíců).Mezioběmaléčbaminebylyzjištěnyanivýznamnérozdílyvestřednídobědoprogrese

nemoci.Významnévýhodybylyzjištěnyvklinickéodezvě.Studiekvalityživotanaznačují,žeztráta

chutikjídlu,způsobenákombinovanouléčbouspoužitímpaklitaxelu,bylamenší,alenaznačujítaké

zvýšenývýskytperiferníneuropatie(p<0,008)ukombinovanéléčby.

PřiléčběKSspojenéhosAIDSbylaúčinnostabezpečnostpaklitaxeluvyšetřovánavnesrovnávané

studiipacientůspokročilýmKS,léčenýchpředtímsystémovouchemoterapií.Primárnímvýsledkem

bylanejlepšíodezvanádoru.Zcelkovéhopočtu107pacientůsejich63považovalozaodolávající

liposomálnímantracyklinům.Tatopodskupinasevúčinnostipovažovalazazákladnískupinupacientů.

Celkovámíraúspěchu(úplná/částečnáodezva)upacientůodolnýchnaliposomálníantracyklinybyla

po15cyklech57%(intervalspolehlivosti(CI)44-70%).Uvícenež50%pacientůbylatatoodezva

zřejmápoprvních3cyklech.Stupeňodezvyupacientůodolnýchnaliposomálníantracyklinbyl

srovnatelnýspacienty,kteřínikdynedostaliinhibitorproteázy(55,6%)apacienty,kteřídostalijeden

nejméně2měsícepředléčboupaklitaxelem(60,9%).Střednídobadoprogresebylauzákladní

skupinypacientůrovná468dnům(95%CI257-nehodnotitelných).Mediánpřežitínebylsumarizován,

alehranicenižšínež95 %představovala vzákladnískupiněpacientů617 dní.

5.2Farmakokinetickévlastnosti

Absorpce

Pointravenóznímpodánípaklitaxelvykazujedvoufázovýpoklesplasmatickékoncentrace.

Farmakokinetikapaklitaxelubylazjišťovánapo3-a24-hodinovéinfuzidávek135a175mg/m 2 .

Průměrnýpoločasbyl3,0až52,7hodinastřednínekompartmentněodvozenáhodnotacelkové

clearancebyla11,6až24,0l/hod/m 2 .Celkováclearancesepřivyššíchplasmatickýchhladinách

paklitaxelusnižuje.Střednídistribučníobjemvrovnovážnémstavubyl198až688l/m 2 ,cožsvědčí

orozsáhléextravaskulárnídistribucia/nebovázánívtkáních.Zvýšenídávekpři3-hodinovéinfuzi

mělozanásledeknelineárnífarmakokinetiku.Přizvýšenídávkyo30%z135mg/m 2 na175mg/m 2 se

maximálníkoncentracevplazmě(C

)zvýšilao75%aplochapodčasovoukřivkoukoncentrace

vplazmě(AUC

0- )o 81%.

Bylozjištěno,žesystémováexpozicenapaklitaxelujednotlivýchpacientůkolísalajenminimálně.

Žádnékumulativníúčinkypaklitaxelupřimnohanásobnémpodánínebylyzjištěny.

Distribuce

Studievazbyproteinuvséruinvitroindikují,že89-98%paklitaxeluseváženaproteiny.Nezjistilose,

že bycimetidin,ranitidin,dexametazončidifenhydramin ovlivňovalyvazbu proteinůspaklitaxelem.

Biotransformaceaeliminace

Distribuceametabolismuspaklitaxeluučlověkanebylypodrobnězjišťovány.Zjistilose,že

kumulativnívylučovánínezměněnéhopaklitaxeluvmočijevprůměru1,3%až12,6%dávky,což

svědčíorozsáhlénerenálníclearanci.Jaternímetabolismusabiliárníclearancejsoumožnýmhlavním

mechanismemvylučovánípaklitaxelu.PaklitaxelseprimárněmetabolizujeúčinkemenzymuCYP450.

Vprůměru26%radioaktivněoznačenédávkypaklitaxelubylovyloučenostolicíveformě6-

hydroxypaklitaxelu,2%veformě3'p-dihydroxypaklitaxelua6%veformě6-3'p-

14

dihydroxypaklitaxelu.6α-hydroxypaklitaxelvznikápůsobenímCYP2C8,3'p-hydroxypaklitaxel

účinkemCYP3A4a63’p-dihydroxypaklitaxelúčinkemCYP2C8aCYP3A4.Vlivrenálníčijaterní

insuficiencenaeliminacipaklitaxelupo3-hodinovéinfuzinebylyzjišťovány.Připodánídávek

135mg/m 2 paklitaxeluveformě3-hodinovéinfuzemělyfarmakokineticképarametrypacienta

nahemodialýzehodnotypodobné hodnotámpacientůbezdialýzy.

Ponitrožilnídávce100mg/m 2 podanéformou3-hodinovéinfuze19pacientůmsKSbylastřední

hodnotaC

max rovná1,530ng/ml(rozsah761-2,860ng/ml)astředníhodnotaAUCbyla

5,619ng.hod/ml(rozsah2,609-9,428ng.hod/ml).Clearancebyla20,6l/h/m²(rozsah11-38)aobjem

distribucebyl291l/m²(rozsah121-638).Poločaskoncovéeliminacebylvprůměru23,7hodin(rozsah

12-33).

Vklinickýchstudiích,kdebylpaklitaxelsoučasněpodávánsdoxorubicinem,došlokprodloužení

distribuceaeliminacedoxorubicinuajehometabolitů.Následoval-lipaklitaxelbezprostředně

podoxorubicinubylacelkováhodnotadoxorubicinuvplazměo30%vyššínežvpřípadě,že

mezipodánímoboulékůbyl24hodinovýinterval.

VpřípaděpoužitípaklitaxeluvkombinacisjinýmiterapiemisiprosímpřečtěteSouhrnúdajů

opřípravkutýkajícísecisplatiny,doxorubicinunebotrastuzumabu,kdejsouuvedenyinformace

opoužitítěchtoléčivých přípravků.

5.3Předklinické údaje vztahujícísekbezpečnosti

Podáníléčivapředobdobímpářenínebopřiněmzpůsobilosníženíplodnostiupotkanůobojího

pohlaví.Kromětohopaklitaxelzpůsobilsníženíukazatelůplodnostiareprodukčníschopnostia

zvýšenítoxicitypro embryo a plod.

Karcinogenickýpotenciálpaklitaxelunebylzkoumán.Vzhledemkesvémufarmakodynamickému

mechanismučinnostijevšakpaklitaxelpotenciálnímkarcinogennímagenotoxickýmagentem.Bylo

zjištěno,žepaklitaxelmámutagenníúčinekjakinvitro,takinvivonastudovanésystémysavců.

6. FARMACEUTICKÉÚDAJE

6.1Seznam pomocnýchlátek

Glyceromakrogol-ricinoleát(polyoxylovanýricinovýolej)

Bezvodýetanol

Kyselinacitronová(bezvodá)

6.2Inkompatibility

Glyceromakrogol-ricinoleát(polyoxylovanýricinovýolej)můžezpůsobitvyluhovánídi-(2-

etylhexyl)ftalátu[DEHP]znádobvyrobenýchzměkčenéhopolyvinylchloridu(PVC)vmnožství

vzrůstajícímsčasemakoncentrací.Ztohotodůvodumábýtpříprava,uchováváníapodávání

paklitaxeluprováděno vzařízeníneobsahujícímPVC,jakojesklo, polypropylén nebopolyolefin.

6.3Dobapoužitelnosti

2roky

Byla prokázánanásledující chemická afyzikálnístabilitapo naředění:

Rozpouštědlo Výsledná koncentracePodmínky uchováváníČasovéobdobí

15

0,9%(9mg/ml)infuzní

roztokchloridu

sodného 0,3mg/mla 1,2mg/ml 2–8°Cbezpřítomnosti

světla vinfuzních

vacích neobsahujících

PVC(polyolefin) 28dnů

5%(50mg/ml)infuzní

roztokglukózy 0,3mg/mla 1,2mg/ml 2–8°Cbezpřítomnosti

světla vinfuzních

vacích neobsahujících

PVC(polyolefin) 14dnů

0,9%(9mg/ml)infuzní

roztokchloridu

sodného 0,3mg/mla 1,2mg/ml 25°Cza normálních

světelných podmínek

vinfuzních vacích

neobsahujících PVC

(polyolefin) 72hodin

5%(50mg/ml)infuzní

roztokglukózy 0,3mg/mla 1,2mg/ml 25°Cza normálních

světelných podmínek

vinfuzních vacích

neobsahujících PVC

(polyolefin) 72hodin

5%(50mg/ml)infuzní

roztokglukózya 0,9%

(9mg/ml)infuzní

roztokchloridu

sodného 0,3mg/mla 1,2mg/ml 25°Cza normálních

světelných podmínek

vinfuzních vacích

neobsahujících PVC

(polyolefin) 72hodin

Ringerůvroztok

obsahující5%

(50mg/ml)glukózu 0,3mg/mla 1,2mg/ml 25°Cza normálních

světelných podmínek

vinfuzních vacích

neobsahujících PVC

(polyolefin) 72hodin

Přestože tento přípravekobsahuje ethanol,nelze jejpovažovatzazárukumikrobiologické integrity.

Zmikrobiologickéhohlediskamábýtzředěnýpřípravekpoužitokamžitě.Nepoužije-liseokamžitě,

dobaapodmínkyuchovávánípřípravkupředpoužitímjsouvzodpovědnostiuživateleanormálněby

dobanemělabýtdelšínež24hodinpři2až8ºC,pokudrekonstituce,ředěníneproběhlo

zakontrolovaných avalidovaných aseptických podmínek.

Poprvnímpoužitíanásledujícíchopakovanýchvstupechjehlyaodebíránípřípravkusinepoužitý

koncentrátzachovávámikrobiologickou,fyzikálníachemickoustabilitu28dní,pokudjeuchováván

přiteplotědo25°Cachráněnpředsvětlem.Jinádobaapodmínkyuchováváníjsouvodpovědnosti

uživatele.

6.4Zvláštní opatřenípro uchovávání

Baleníkprodeji:Uchovávejte přiteplotě do 25°Cuzavřenývpůvodnímobalu, abybylpřípravek

chráněn před světlem.

Zmrazenínemá napřípraveknepříznivývliv.Chlazenýpřípraveksemůževysrážet, alepřidosažení

pokojovéteplotyseopětrozpustíibezpromíchánínebojenzamírného promíchání.Jestližeroztok

16

zůstanezakalenýneboje vněmpatrnánerozpustnásraženina,musíselahvičkazlikvidovat.

Po prvnímpoužitínebo ponaředěnívizbod 6.3.

6.5Druh obalu avelikostbalení

Injekčnílahvička zčiréhosklatypuI(5ml, 16,7ml, 25mla 50ml)selastomerickýmuzávěrem.

Balenípojednélahvičce.

Natrhu nemusejíbýtvšechnyvelikostibalení.

6.6Návod kpoužitípřípravku,zacházenísníma kjeholikvidaci

Zacházení:Paklitaxelje cytotoxickýmprotirakovinnýmléčivemapřizacházeníspaklitaxelemsemusí

postupovatopatrně.Zředěníbymělprovádětvyškolenýpersonálzaaseptickýchpodmíneknaktomu

určenémpracovišti.Mělybysepoužítvhodnérukavice.Jetřebavyvarovatsestykupaklitaxeluskůží

a sliznicemi.

Dostane-liseroztokpaklitaxeludostykuskůží,umyjtepostiženémístookamžitědůkladněmýdlema

vodou.Pomístnímstykuspřípravkembylomezinásledkymravenčení,páleníazčervenání.Dostane-li

sepaklitaxeldostykusesliznicí,jetřebavymýtjedůkladněmnožstvímvody.Povdechnutíbyla

hlášena dušnost, bolestnaprsou,pálenívkrku a nevolnost.

Přípravaroztokuki.v.podání:Přiředěníkoncentrátuproinfuzibysenemělyslahvičkamipaklitaxelu

používatcytostatickérozplňovacístříkačkyanijinépodobnénástrojeshroty,protožeobjemzátkyse

můžezmenšitavdůsledkutohomůžedojítkeztrátěsterility.

Předinfuzísepaklitaxelmusízředitnaroztokpřipravenýkinfuzi(0,3až1,2mg/ml)aseptickou

metodoujednímzníže uvedenýchroztoků:

9mg/ml(0,9%)roztokemchloridusodnéhonainfuze,

50mg/ml(5%)roztokemglukosynainfuze,

50mg/mlroztokemglukosya 9mg/mlroztoku chloridusodného ainfuze,nebo

Ringerovýmroztokemobsahujícím50mg/mlglukosy.

Naředěnéroztokypřipravenékinfuzijsoupouzekjednorázovémupoužití.Uchováváníroztoku

připraveného kinfuzivizbod 6.3.

Roztokpřipravenýkinfuzisemusívizuálnězkontrolovat,abyvněmnebylyčásticeaabynebyl

zabarvený.

Připřípravěmůžebýtroztokjemnězakalený,cožsepřipisujesloženívehikulaanedáseodstranit

filtrací.

Zákalvšakneovlivňujeúčinnostpřípravku.Roztokkinfuzisemápodávatpřesvestavěnýfiltr

smikroporéznímembránousmaximálnívelikostípórů0,22mikronů.Přisimulovanémpodáníroztoku

pomocíi.v.hadičkysvestavěným(0,22mikronů)filtremnebylozjištěnožádnévýznamnésnížení

účinnosti.

Přiinfuzíchpaklitaxelubylobčashlášenvýskytsraženin,kterévzniklyobvyklekekonci24-

hodinovéhoinfuzníhointervalu.Kesníženírizikavznikusraženinbysepaklitaxelmělpoužítco

nejdřívepozředěníaroztokembysenemělopřílišnětřepatanimíchat.Infuzníroztokbysemělběhem

infuzepravidelněkontrolovatavzniknou-lisraženiny,měla byseinfuzezastavit.

ProminimalizacikontaktupacientasDEHP,kterýsemůžeuvolňovatzinfuzníchvaků,soupravnebo

jinýchlékařskýchnástrojůvyrobenýchzměkčenéhoPVC,bymělbýtnaředěnýroztokpaklitaxelu

uchovávánvlahvíchneobsahujícíchPVC(sklo,polypropylen)nebovplastovýchvacích

(polypropylen,polyolefin)arovněžsoupravypoužitékpodáváníbynemělyobsahovatDEHP.Použití

filtrů,kteréobsahujíkrátkoupřívodnínebovývodnítrubicizměkčenéhoPVC,nevedlokvýznamnému

17

uvolňováníDEHP.

Likvidace:Všechenmateriálpoužitýkpřípravě,podávání,infúzinebojinakpřicházejícídokontaktu

spaklitaxelemsemusíumístitdovhodnébezpečnostnínádobyazlikvidovatpodlestandardních

nemocničních postupůvyžadovaných ucytostatik.

7. DRŽITELROZHODNUTÍ OREGISTRACI

Hospira UKLimited

Horizon,HoneyLane, Hurley

MaidenheadSL66RJ

Velká Británie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

44/027/05-C

9. DATUMPRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datumprvníregistrace:9.2.2005

Datumposledníhoprodlouženíregistrace:15.3.2011

10.DATUM REVIZETEXTU

6.4.2016

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace