Antirobe

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Antirobe 75 mg
 • Dávkování:
 • 75mg
 • Léková forma:
 • Tvrdá tobolka
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Antirobe 75 mg
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Linkosamidy
 • Přehled produktů:
 • 9971795 - 8 x 10 tvr. tobolka - blistr - -; 9902226 - 80 x 1 tvr. tobolka - blistr - -

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/234/94-C/10-A
 • Datum autorizace:
 • 25-02-1994
 • Poslední aktualizace:
 • 11-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁINFORMACE

Antirobe25mgkapsle

Antirobe75mgkapsle

Antirobe150mgkapsle

1. JMÉNOAADRESADRŽITELEROZHODNUTÍOREGISTRACIADRŽITELE

POVOLENÍKVÝROBĚODPOVĚDNÉHOZAUVOLNĚNÍŠARŽE,POKUDSE

NESHODUJE

Držitelrozhodnutíoregistraci:

ZoetisČeskárepublika,s.r.o., Stroupežnického 17,150 00 Praha5,Českárepublika

Výrobceodpovědnýzauvolněníšarže:

FAREVAAMBOISE,ZoneIndustrielle,29routedesIndustries,37530Pocé-sur-Cisse,Francie

2. NÁZEVVETERINÁRNÍHOLÉČIVÉHOPŘÍPRAVKU

Antirobe25mgtvrdátobolka

Antirobe75mgtvrdátobolka

Antirobe150mgtvrdátobolka

Clindamycinum

3. OBSAHLÉČIVÝCHAOSTATNÍCHLÁTEK

1tobolkaobsahuje:

Léčiválátka:

Antirobe25mgtvrdátobolka:Clindamycinum(utClindamycinumhydrochloridum)25mg

Antirobe75mgtvrdátobolka:Clindamycinum(utClindamycinumhydrochloridum)75mg

Antirobe150mgtvrdátobolka:Clindamycinum(utClindamycinumhydrochloridum)150mg

Pomocnélátky:

25mgtobolka:Chinolinovážluť(E104)0,15mg,Oranžovážluť(E110)0,002mg,Oxidtitaničitý

(E171)0,86mg

75mgtobolka:Chinolinovážluť(E104)0,05mg,Indigokarmín(E132)0,07mg,Oxidtitaničitý

(E171)0,86mg

150mgtobolka:Oxidtitaničitý(E171)1,31mg

Tělotobolkyjebílé,krytžlutýpro25mg,zelenýpro75mgabílýpro150mg.Tobolkyjsoupotištěny

slovy„Clin25“nebo„Clin75“nebo„Clin150“a„Pfizer“.

4. INDIKACE

Léčbainfikovanýchran,abcesů,infekcídutinyústníazubů,kteréjsouvyvolányzárodky

Staphylococcusspp.,Streptococcusspp.,(vyjmaEnterococcusfaecalis),Bacteroidesspp.,

FusobacteriumnecrophorumaClostridiumperfringens.Antirobejerovněžindikovánproléčbu

osteomyelitis,kterájevyvolanáStaphylococcusaureus.

Antirobetobolkymohoubýtrovněžpoužityjakoantimikrobiálníclonapřizubníchoperacích.

Předzahájenímterapiejenutnomikroorganizmusidentifikovatastanovitjehocitlivostke

klindamycinu.

5. KONTRAINDIKACE

PoužitípřípravkuAntirobejekontraindikovánouzvířat,kterájsouhypersenzitivníkpreparátům

obsahujícíchklindamycinčilinkomycin.

Vdůsledkumožnýchgastrointestinálníchvedlejšíchúčinkůsepřípraveknesmípodávatkrálíkům,

křečkům,činčilám,morčatům,konímapřežvýkavcům.

6. NEŽÁDOUCÍÚČINKY

Klindamycinněkdyzpůsobujepřerůstánínecitlivýchmikroorganizmůjakoněkterýchklostridiía

kvasinek.Vpřípaděsuperinfekcemusíbýtpodniknutavhodnáopatřenídleklinickésituace.

Příležitostněbývápozorovánozvraceníadiarrhoea.

7. CÍLOVÝDRUHZVÍŘAT

8. DÁVKOVÁNÍPROKAŽDÝDRUH,CESTA(Y)AZPŮSOBPODÁNÍ

Infikovanérány,abscesy,infikovanádutinaústníazubníinfekce:

orálně5,5mg/kgkaždých12hodin,podobu7ažl0dní.

Léčbamůžebýtprováděnamaximálněnadobu28dnínazákladěklinickéhoodhadu.Jestliženedojde

kezlepšenízdravotníhostavuběhem4dnů,jenutnoprovéstrevizidiagnózy.

Připoužitíantibiotikajakoantimikrobiálníclonyběhemdentálníchoperacíjedoporučena

10denníaplikace5,5mg/kgkaždých12hodin.Tentopostupbymělzačít5dnípředapokračovat5dní

pooperacičizákroku.

Dávkování:

1kapsle25mgdvakrátdenněna4,5kgž.hm.

1kapsle75mgdvakrátdenněna13,5kgž.hm.

1kapsle150mgdvakrátdenněna27kgž.hm.

Osteomyelitis

Perorálně11mg/kgkaždých12hodinpodobuminimálně28dní.Jestliženedojdekezlepšení

zdravotníhostavuběhem4dnů,jenutnoprovéstrevizidiagnózy.

Dávkování:

2kapsle25mgdvakrátdenněna4,5kgž.hm.

2kapsle75mgdvakrátdenněna13,5kgž.

2kapsle150mgdvakrátdenněna27kgž-hm.

9. POKYNYPROSPRÁVNÉPODÁNÍ

Žádné.

10. OCHRANNÁLHŮTA

Neníurčenopropotravinovázvířata.

11. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROUCHOVÁVÁNÍ

Uchovávatmimodosahdětí.

Uchovávejtepřiteplotědo25°C.

Nepoužívejtepouplynutídobypoužitelnostiuvedenénaobalu.

12. ZVLÁŠTNÍUPOZORNĚNÍ

Běhemprolongovanéterapieosteomyelitidyupsů,trvajícíměsícčidéle,bymělybýtprováděny

jaternítestyavyšetřeníkrvinekaledvin.

Upacientůsesilnýmiporuchamiledvinnebojater,kteréjsouprovázenyvýraznýmimetabolickými

aberacemi,jenutnévolitdávkuantibiotikasopatrností.Běhemterapievysokýmidávkami

klindamycinujenutnépacientypravidelněkontrolovataprovéstvyšetřeníkrevníhoséra.

Poaplikacipřípravkusiumyjteruce.

13. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROZNEŠKODŇOVÁNÍNEPOUŽITÝCHPŘÍPRAVKŮ

NEBOODPADU,POKUDJEJICHTŘEBA

Všechennepoužitýveterinárníléčivýpřípravekneboodpad,kterýpocházíztohotopřípravku,musíbýt

likvidovánpodlemístníchprávníchpředpisů.

14. DATUMPOSLEDNÍREVIZEPŘÍBALOVÉINFORMACE

Prosinec2014

15. DALŠÍINFORMACE

Interakcesdalšímiléčivýmipřípravkyadalšíformyinterakce

Klindamycinhydrochloridprokázal,žemáneurohumorálněblokujícívlastnosti,kterémohouzvýšit

účinekjinýchneurohumorálněblokujícíchlátek.Antirobemábýtpoužívánopatrněuzvířat,kterým

jsoutytolátkypodávány.

Klindamycinnemábýtpoužívánsoučasněschloramfenikolemnebomakrolidy,,sohledemna

vzájemnýantagonismusvmístěúčinkuna50Sribozomálníchpodjednotkách.

Klindamycinaerythromycinvykazujíparalelnírezistenci.Částečnázkříženárezistencebyla

demonstrovánameziklindamycinem,erythromycinemamakrolidovýmiantibiotiky.

Použitívprůběhubřezosti,laktacenebosnášky

Poněvadžstudievysokýchdávekpodávanýchkrysámdávajítušit,žeklindamycinneníteratogennía

signifikantněneovlivňujereprodukcisamcůasamic,nebylastanovenabezpečnostubřezíchfena

plemennýchkoček,plemennýchpsůakocourů.Nedoporučujeseprotopodávatubřezíchfenapsů

předkrytím.

Pouzeprozvířata.

Veterinárnípřípravekjevydávánpouzenapředpis.

Natrhunemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Pokud chcetezískatinformaceo tomto veterinárnímléčivémpřípravku, kontaktujteprosím

příslušného místníhozástupcedržitelerozhodnutío registraci:

ZoetisČeskárepublika,s.r.o.

Stroupežnického 17, 150 00 Praha5

Českárepublika

Tel:+420 283 004111

E-mail: infovet.cz@zoetis.com