ANIDULAFUNGIN FRESENIUS KABI Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
ANIDULAFUNGIN (ANIDULAFUNGINUM)
Dostupné s:
Fresenius Kabi s.r.o., Praha
ATC kód:
J02AX06
INN (Mezinárodní Name):
ANIDULAFUNGIN (ANIDULAFUNGIN)
Dávkování:
100MG
Léková forma:
Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok
Podání:
Intravenózní podání
Jednotky v balení:
1
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
ANIDULAFUNGIN
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
26/ 105/18-C
Datum autorizace:
2021-02-01

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls17414/2021

Příbalová informace: informace pro uživatele

Anidulafungin Fresenius Kabi 100 mg

prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

anidulafunginum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vy nebo Vaše dítě začnete tento

přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás nebo u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému

lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích

účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Anidulafungin Fresenius Kabi a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vy nebo Vaše dítě začnete přípravek Anidulafungin

Fresenius Kabi používat

Jak se přípravek Anidulafungin Fresenius Kabi používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Anidulafungin Fresenius Kabi uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Anidulafungin Fresenius Kabi a k

čemu se používá

Přípravek Anidulafungin Fresenius Kabi obsahuje léčivou látku anidulafungin a předepisuje se

dospělým, dětem a dospívajícím ve věku od 1 měsíce do 18 let k léčbě mykotické (plísňové) infekce

krve nebo jiných vnitřních orgánů nazývané invazivní kandidóza. Infekce je způsobena mykotickými

buňkami (kvasinkami) nazývanými Candida.

Přípravek Anidulafungin Fresenius Kabi patří do skupiny léků nazývaných echinokandiny. Tyto léky

se používají k léčbě závažných mykotických infekcí.

Přípravek Anidulafungin Fresenius Kabi brání normálnímu vývoji mykotické buněčné stěny. V

přítomnosti přípravku Anidulafungin Fresenius Kabi mají mykotické buňky neúplnou nebo vadnou

buněčnou stěnu, což je činí křehkými nebo neschopnými růstu.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než

Vy nebo Vaše dítě

začnete přípravek

Anidulafungin Fresenius Kabi

používat

Nepoužívejte přípravek

Anidulafungin Fresenius Kabi

jestliže jste alergický(á) na anidulafungin, na jiné echinokandiny (např. kaspofungin-acetát),

nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Anidulafungin Fresenius Kabi se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo

zdravotní sestrou.

Váš lékař může rozhodnout, že u Vás bude sledovat:

funkci Vašich jater, jestliže u Vás během léčby dojde k rozvoji jaterních obtíží

případné známky alergické reakce, jako je svědění, sípání, skvrny na kůži

Váš zdravotní stav, pokud Vám budou během léčby přípravkem Anidulafungin Fresenius Kabi

podána anestetika

případné známky reakce spojené s podáním infuze, které mohou zahrnovat

vyrážku, kopřivku, svědění, zrudnutí

případnou dušnost/obtíže s dýcháním, závratě nebo motání hlavy

Děti a dospívající

Přípravek Anidulafungin Fresenius Kabi nemá být podáván pacientům mladším než 1 měsíc.

Další léčivé přípravky a přípravek

Anidulafungin Fresenius Kabi

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vy nebo Vaše dítě užíváte, které jste

v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než Vám bude tento přípravek podán.

Účinek přípravku Anidulafungin Fresenius Kabi u těhotných žen není znám. Z toho důvodu se

podávání přípravku Anidulafungin Fresenius Kabi v těhotenství nedoporučuje. Ženy v plodném věku

musí používat účinnou antikoncepci. Okamžitě kontaktujte svého lékaře, pokud během používání

přípravku Anidulafungin Fresenius Kabi otěhotníte.

Účinek přípravku Anidulafungin Fresenius Kabi u kojících žen není znám.

Přípravek

Anidulafungin Fresenius Kabi

obsahuje sodík a fruktózu

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné injekční lahvičce, to

znamená, že je v podstatě “bez sodíku”.

Tento léčivý přípravek obsahuje 100 mg fruktózy v jedné injekční lahvičce.

Pokud Vy nebo Vaše dítě máte vrozenou nesnášenlivost fruktózy, což je vzácné genetické

onemocnění, nesmí Vám být tento přípravek podán. Pacienti s vrozenou nesnášenlivostí fruktózy

nejsou schopni rozložit fruktózu v tomto léčivém přípravku, což může způsobit závažné nežádoucí

účinky.

Informujte lékaře před zahájením léčby tímto přípravkem, pokud Vy nebo Vaše dítě máte vrozenou

nesnášenlivost fruktózy nebo pokud Vaše dítě nemůže jíst sladké potraviny nebo pít sladké nápoje,

protože to u něj způsobuje pocit na zvracení, zvracení nebo nepříjemné pocity jako nadýmání,

žaludeční křeče či průjem.

3.

Jak se přípravek

Anidulafungin Fresenius Kabi

používá

Přípravek Anidulafungin Fresenius Kabi bude Vám nebo Vašemu dítěti vždy připraven a podán

lékařem nebo zdravotní sestrou (více informací o způsobu přípravy je uvedeno na konci této příbalové

informace v bodě určeném pouze pro lékaře a zdravotnické pracovníky).

U dospělých se léčba zahajuje podáním dávky 200 mg v první den léčby (úvodní nasycovací dávka).

Po této dávce následuje dávka 100 mg denně (udržovací dávka).

U dětí a dospívajících (věk od 1 měsíce do 18 let) začíná léčba první den dávkou 3,0 mg/kg

(maximálně 200 mg) (nasycovací dávka). To bude následováno dávkou 1,5 mg/kg jednou denně

(maximálně 100 mg) (udržovací dávka). Podávaná dávka závisí na tělesné hmotnosti pacienta.

Přípravek Anidulafungin Fresenius Kabi se podává jednou denně pomalou infuzí (kapačkou) do žíly.

U dospělých se infuze podává po dobu alespoň 1,5 hodiny v případě udržovací dávky a 3 hodiny v

případě úvodní nasycovací dávky. U dětí a dospívajících může infuze trvat kratší dobu v závislosti na

tělesné hmotnosti pacienta.

Váš lékař stanoví dobu trvání léčby a množství přípravku Anidulafungin Fresenius Kabi, které Vám

bude podáno každý den a bude sledovat Vaši odpověď na léčbu a Váš zdravotní stav.

Obecně má léčba pokračovat po dobu alespoň 14 dní poté, co byla ve Vaší krvi naposledy nalezena

Candida.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku

Anidulafungin Fresenius Kabi

, než mělo být

Pokud máte obavy, že Vám bylo podáno příliš mnoho přípravku Anidulafungin Fresenius Kabi, sdělte

to ihned svému lékaři nebo jinému zdravotnickému pracovníkovi.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek

Anidulafungin Fresenius Kabi

Vzhledem k tomu, že je tento léčivý přípravek podáván pod přísným lékařským dohledem, je

nepravděpodobné, že by došlo k vynechání Vaší dávky. Nicméně, jestliže se domníváte, že bylo na

Vaši dávku zapomenuto, informujte ihned svého lékaře nebo zdravotní sestru.

Nesmí Vám být podána dvojnásobná dávka, aby se nahradila vynechaná dávka.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek

Anidulafungin Fresenius Kabi

Poté co lékař ukončí léčbu přípravkem Anidulafungin Fresenius Kabi by se u Vás neměly vyskytnout

žádné účinky v souvislosti s přípravkem Anidulafungin Fresenius Kabi.

Po léčbě přípravkem Anidulafungin Fresenius Kabi Vám lékař může předepsat jiný lék z důvodu

pokračování v léčbě mykotické infekce nebo z důvodu prevence návratu mykotické infekce.

Pokud se vrátí Vaše původní příznaky, okamžitě informujte svého lékaře nebo jiného zdravotnického

pracovníka.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Některé z těchto nežádoucích účinků mohou být zaznamenány Vaším lékařem

během toho, co bude sledovat Vaši odpověď na léčbu a Váš zdravotní stav.

Život ohrožující alergické reakce, které mohou zahrnovat obtíže s dýcháním se sípáním nebo zhoršení

stávající vyrážky, byly vzácně hlášeny po podání přípravku Anidulafungin Fresenius Kabi.

Závažné

nežádoucí účinky

okamžitě informujte svého lékaře nebo jiného zdravotnického

pracovníka, pokud se vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků:

křeče (záchvaty křečí)

zrudnutí (flush)

vyrážka, svědění (pruritus)

nával horka

kopřivka

náhle stažení svalů okolo dýchacích cest vedoucí k sípání nebo kašli

obtíže s dýcháním

Další nežádoucí účinky

Ve

lmi časté

(mohou postihnout

více než

1 z 10 osob):

nízká hladina draslíku v krvi (hypokalemie)

průjem

pocit na zvracení (nauzea)

Časté

(mohou postihnout

až 1

z 10 osob):

křeče (záchvaty křečí)

bolest hlavy

zvracení

změny funkce jater pozorované v rámci krevních testů

vyrážka, svědění (pruritus)

změny funkce ledvin pozorované v rámci krevních testů

porucha odtoku žluče ze žlučníku do střeva (cholestáza)

vysoká hladina cukru v krvi

vysoký krevní tlak

nízký krevní tlak

náhlé stažení svalů okolo dýchacích cest vedoucí k sípání nebo kašli

obtíže s dýcháním

Méně časté

(mohou postihnout

až 1

ze 100 osob):

porucha krevní srážlivosti

zrudnutí (flush)

nával horka

bolest břicha

kopřivka

bolest v místě vpichu

Není známo

(

četnost nelze z dostupných údajů určit)

život ohrožující alergické reakce

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek

Anidulafungin Fresenius Kabi

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a injekční lahvičce

za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Rekonstituovaný roztok má být uchováván při teplotě do 25 °C po dobu až 24 hodin. Infuzní roztok

má být uchováván při teplotě 25 °C po dobu až 48 hodin. Chraňte před mrazem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Anidulafungin Fresenius Kabi obsahuje

Léčivou látkou je anidulafunginum. Jedna injekční lahvička s práškem obsahuje

anidulafunginum 100 mg.

Pomocnými látkami jsou: fruktóza, mannitol, polysorbát 80, kyselina vinná, hydroxid sodný (k

úpravě pH), kyselina chlorovodíková (k úpravě pH).

Jak přípravek

Anidulafungin Fresenius Kabi

vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Anidulafungin Fresenius Kabi je dodáván v krabičce obsahující 1 injekční lahvičku se 100

mg prášku pro koncentrát pro infuzní roztok.

Bílý až téměř bílý prášek.

Držitel rozhodnutí o registraci

Fresenius Kabi s.r.o

Na Strži 1702/65, Nusle

140 00 Praha 4

Česká republika

Výrobce

Laboratori FUNDACIO DAU

C/ De la letra C, 12-14

Polígono Industrial de la Zona Franca

08040 Barcelona

Španělsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název

členského státu

Název léčivého přípravku

Rakousko

Anidulafungin Fresenius Kabi 100 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung

einer Infusionslösung

Belgie

Anidulafungine Fresenius Kabi 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing

voor infusie /

poudre pour solution à diluer pour perfusion /

Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Chorvatsko

Anidulafungin Fresenius Kabi 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za

infuziju

Česká republika

Anidulafungin Fresenius Kabi

Dánsko

Anidulafungin Fresenius Kabi

Finsko

Anidulafungin Fresenius Kabi 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi

infuusionestettä varten, liuos

Německo

Anidulafungin Fresenius Kabi 100 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung

einer Infusionslösung

Maďarsko

Anidulafungin Fresenius Kabi 100 mg por oldatos infúzióhoz való

koncentrátumhoz

Irsko

Anidulafungin Fresenius Kabi 100 mg powder for concentrate for solution for

infusion

Itálie

Anidulafungina Fresenius Kabi

Nizozemsko

Anidulafungine Fresenius Kabi 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing

voor infusie

Norsko

Anidulafungin Fresenius Kabi

Polsko

Anidulafungin Fresenius Kabi

Portugalsko

Anidulafungina Fresenius Kabi

Rumunsko

Anidulafungină Fresenius Kabi 100 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie

perfuzabilă

Slovensko

Anidulafungin Fresenius Kabi 100 mg

Slovinsko

Anidulafungin Fresenius Kabi 100 mg prašek za koncentrat za raztopino za

infundiranje

Název

členského státu

Název léčivého přípravku

Španělsko

Anidulafungina Fresenius Kabi 100 mg polvo para concentrado para solución

para perfusión.

Švédsko

Anidulafungin Fresenius Kabi 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska,

lösning

Velká Británie

Anidulafungin Fresenius Kabi 100 mg powder for concentrate for solution for

infusion

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 9. 7. 2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro lékaře a zdravotnické pracovníky a týkají se pouze

jednorázové injekční lahvičky přípravku Anidulafungin Fresenius Kabi prášek pro koncentrát pro

infuzní roztok:

Obsah injekční lahvičky musí být rekonstituován vodou pro injekci a poté naředěn POUZE 0,9%

infuzním roztokem chloridu sodného (9 mg/ml) nebo 5% infuzním roztokem glukózy (50 mg/ml).

Kompatibilita rekonstituovaného přípravku Anidulafungin Fresenius Kabi s intravenózními látkami,

aditivy nebo léky jinými než 0,9% infuzní roztok chloridu sodného (9 mg/ml) nebo 5% infuzní roztok

glukózy (50 mg/ml) nebyla stanovena.

Rekonstituce

Jednu injekční lahvičku asepticky rekonstituujte s 30 ml vody pro injekci, čímž se získá koncentrace

3,33 mg/ml. Rekonstituce může trvat až 2 minuty. Jestliže roztok po následném naředění obsahuje

částice nebo je nesprávně zabarven, roztok zlikvidujte. Po rekonstituci má mít roztok vzhled čirého

bezbarvého až světle žlutého roztoku.

Rekonstituovaný roztok má být před jeho následným naředěním uchováván při teplotě do 25 °C po

dobu až 24 hodin.

Naředění a infuze

Asepticky přeneste obsah rekonstituované injekční lahvičky (injekčních lahviček) do intravenózního

vaku (nebo lahve), jež obsahuje buď 0,9% infuzní roztok chloridu sodného (9 mg/ml) nebo 5% infuzní

roztok glukózy (50 mg/ml), čímž získáte výslednou koncentraci infuzního roztoku anidulafunginu 0,77

mg/ml. U dětí a dospívajících se objem infuzního roztoku potřebný k podání dávky liší v závislosti na

tělesné hmotnosti pacienta. Níže uvedená tabulka uvádí objemy potřebné pro jednotlivé dávky.

Požadavky pro naředění přípravku Anidulafungin Fresenius Kabi před jeho podáním

Dávka

Počet

lahviček

s

práškem

Celkový

rekonstituovaný

objem

Objem

infuze

A

Celkový

objem

infuze

B

Rychlost

infuze

Minimální

doba

trvání

infuze

100 mg

30 ml

100 ml

130 ml

1,4 ml/min

90 min

200 mg

60 ml

200 ml

260 ml

1,4 ml/min

180 min

Buď 0,9% infuzní roztok chloridu sodného (9 mg/ml) nebo 5% infuzní roztok glukózy (50

mg/ml).

Koncentrace infuzního roztoku je 0,77 mg/ml.

Rychlost infuze nemá překročit 1,1 mg/min (to odpovídá 1,4 ml/min, je-li přípravek rekonstituován a

naředěn podle návodu) (viz body 4.2, 4.4 a 4.8). Parenterální léčivé přípravky musí být před podáním

vizuálně zkontrolovány (vždy pokud to roztok a obal umožní), zda neobsahují částice a zda nejsou

nesprávně zabarveny. Obsahuje-li roztok částice, nebo je-li nesprávně zabarven, roztok zlikvidujte.

Pouze k jednorázovému použití. Odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls17414/2021

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Anidulafungin Fresenius Kabi 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička obsahuje anidulafunginum 100 mg.

Rekonstituovaný roztok obsahuje anidulafunginum 3,33 mg/ml a naředěný roztok obsahuje

anidulafunginum 0,77 mg/ml.

Pomocná látka se známým účinkem: Fruktóza 100 mg v jedné injekční lahvičce

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok.

Bílý až téměř bílý prášek.

pH rekonstituovaného roztoku je 3,5 až 5,5.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba invazivní kandidózy u dospělých a pediatrických pacientů ve věku 1 měsíce až < 18 let (viz body

4.4 a 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem Anidulafungin Fresenius Kabi má být zahájena lékařem, který má zkušenosti s léčbou

invazivních mykotických infekcí.

Dávkování

Vzorky pro mykotickou kultivaci je třeba odebrat před zahájením léčby. Léčbu je možné zahájit dříve, než

jsou známy výsledky kultivace. Jakmile jsou výsledky kultivace k dispozici, lze léčbu podle nich upravit.

Dospělí (dávkování a

doba

trvání léčby)

První den léčby se podává jednorázová úvodní nasycovací dávka 200 mg, po které se následně podává

denní dávka 100 mg. Doba trvání léčby závisí na klinické odpovědi pacienta.

Obecně má antimykotická léčba pokračovat po dobu alespoň 14 dnů od poslední pozitivní kultivace.

Nejsou k dipozici dostatečné údaje, které by podporovaly podávání dávky o velikosti 100 mg po dobu

léčby delší než 35 dnů.

Pacienti s poruchou funkce ledvin a jater

U pacientů s mírnou, středně závažnou nebo závažnou poruchou funkce jater není potřeba úprava

dávkování. U pacientů s jakýmkoli stupněm renální insuficience, včetně dialyzovaných pacientů, není

potřeba úprava dávkování. Přípravek Anidulafungin Fresenius Kabi smí být podán bez ohledu na

načasování hemodialýzy (viz bod 5.2).

Jiné zvláštní populace

U dospělých pacientů nejsou nutné žádné úpravy dávkování v závislosti na pohlaví, tělesné hmotnosti,

etnickém původu, HIV pozitivitě či vyšším věku (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

(1 měsíc až < 18

let) (dávkování a d

oba

trvání léčby)

První den léčby má být podána jedna nasycovací dávka 3,0 mg/kg (maximálně 200 mg), následována poté

udržovací dávkou 1,5 mg/kg (maximálně 100 mg) jednou denně.

Trvání léčby má být založeno na klinické odpovědi pacienta.

Obecně má antimykotická léčba pokračovat po dobu alespoň 14 dní po poslední pozitivní kultivaci.

Bezpečnost a účinnost přípravku Anidulafungin Fresenius Kabi

nebyly stanoveny u novorozenců (< 1

měsíc) (viz bod 4.4).

Způsob podání

Pouze intravenózní podání.

Přípravek Anidulafungin Fresenius Kabi má být rekonstituován vodou pro injekci na koncentraci 3,33

mg/ml a následně má být naředěn na koncentraci 0,77 mg/ml výsledného infuzního roztoku. U

pediatrických pacientů se objem infuzního roztoku potřebný k podání dávky liší v závislosti na tělesné

hmotnosti dítěte. Návod k rekonstituci tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

Po rekonstituci má roztok vzhled čirého, bezbarvého až světle žlutého roztoku.

Přípravek Anidulafungin Fresenius Kabi se doporučuje podávat rychlostí infuze, která nepřekračuje 1,1

mg/min (to odpovídá 1,4 ml/min, je-li přípravek rekonstituován a naředěn podle návodu). Reakce spojené s

podáním infuze nejsou časté, pokud rychlost infuze anidulafunginu nepřekračuje 1,1 mg/min (viz bod 4.4).

Přípravek Anidulafungin Fresenius Kabi nesmí být podán injekčně jako bolus.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Hypersenzitivita na jiné léčebné přípravky ze třídy echinokandinů.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Anidulafungin nebyl zkoumán u pacientů s kandidovou endokarditidou, s osteomyelitidou nebo s

meningitidou.

Účinnost anidulafunginu byla hodnocena pouze u omezeného počtu pacientů s neutropenií (viz bod 5.1).

Pediatrická populace

Léčba přípravkem Anidulafungin Fresenius Kabi se u novorozenců (< 1 měsíc) nedoporučuje. Při léčbě

novorozenců je nutno brát v úvahu terapii diseminované kandidózy zahrnující centrální nervovou soustavu

(CNS). Neklinické modely infekce naznačují, že k dostatečné penetraci CNS jsou zapotřebí vyšší dávky

anidulafunginu (viz bod 5.3), což vede i k vyšší dávce pomocné látky přípravku - polysorbátu 80. Dle

literatury jsou vysoké dávky polysorbátů spojeny s potenciální život ohrožující toxicitou u novorozenců.

Neexistují žádné klinické údaje podporující účinnost a bezpečnost vyšších dávek anidulafunginu, než

je doporučeno v bodě 4.2.

Účinky na játra

U zdravých jedinců a pacientů léčených anidulafunginem byly pozorovány zvýšené hladiny jaterních

enzymů. U některých pacientů se závažným základním onemocněním, kteří současně s anidulafunginem

dostávali řadu dalších léků, se vyskytly klinicky významné jaterní abnormality. Případy významné jaterní

dysfunkce, hepatitidy a jaterního selhání byly v klinických studiích méně časté. Pacienti, u nichž se během

léčby anidulafunginem vyskytnou zvýšené hladiny jaterních enzymů, mají být sledováni pro možné

zhoršení jaterních funkcí a má být u nich zhodnocen poměr rizika a přínosu pokračování léčby

anidulafunginem.

Anafylaktické reakce

Po použití anidulafunginu byly hlášeny anafylaktické reakce, včetně anafylaktického šoku. Pokud se tyto

reakce vyskytnou, musí být podávání anidulafinginu přerušeno a musí být poskytnuta odpovídající léčba.

Reakce spojené s podáním infuze

Po použití anidulafunginu byly hlášeny nežádoucí účinky spojené s podáním infuze, které zahrnovaly

vyrážku, kopřivku, zarudnutí, svědění, dyspnoe, bronchospasmus a hypotenzi. Nežádoucí účinky spojené

s podáním infuze se nevyskytují často, pokud rychlost infuze anidulafunginu nepřekračuje 1,1 mg/min

(viz bod 4.8).

Zhoršení reakcí spojených s podáním infuze z důvodu současného podání anestetik bylo pozorováno v

neklinické studii s potkany (viz bod 5.3). Klinický význam tohoto jevu není znám. Nicméně je třeba dbát

opatrnosti, je-li anidulafungin podáván současně s anestetiky.

Obsah fruktózy

Pacientům s hereditární intolerancí fruktózy (HIF) nesmí být tento přípravek podán, pokud to není

nezbytně nutné.

U kojenců a malých dětí (do 2 let) nemusí být hereditární intolerance fruktosy (HIF) ještě diagnostikována.

Léčivé přípravky (obsahující fruktosu) podávané intravenózně mohou být život ohrožující a musí být v této

populaci kontraindikovány, s výjimkou případů, kdy je podání z klinického hlediska naprosto nezbytné a

nejsou dostupné žádné alternativy léčby. U každého pacienta musí být před podáním tohoto léčivého

přípravku zjištěna podrobná anamnéza se zaměřením na symptomy HIF.

Obsah sodíku

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné injekční lahvičce, to znamená,

že je v podstatě “bez sodíku”.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Anidulafungin není klinicky relevantním substrátem, induktorem či inhibitorem izoenzymů cytochromu

P450 (1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 3A). Studie in vitro ovšem zcela nevylučují možné interakce in vivo.

Byly provedeny studie lékových interakcí s anidulafunginem a jinými léčivými přípravky, u nichž je

pravděpodobné jejich souběžné podání s anidulafunginem. Žádná úprava dávkování se nedoporučuje u

žádného z léčivých přípravků, pokud je souběžně s anidulafunginem podáván cyklosporin, vorikonazol

nebo takrolimus, a žádná úprava dávkování se nedoporučuje pro anidulafungin, pokud se podává souběžně

s amfotericinem B nebo rifampicinem.

Pediatrická populace

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

4.6

Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání anidulafunginu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech prokázaly

reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).

Podávání anidulafunginu se v těhotenství nedoporučuje, pokud přínos pro matku jasně nepřevažuje možné

riziko pro plod.

Kojení

Není známo, zda se anidulafungin vylučuje do lidského mateřského mléka. Dostupné

farmakodynamické/toxikologické údaje u zvířat prokázaly vylučování anidulafunginu do mateřského

mléka.

Riziko pro kojené děti nelze vyloučit. Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti

léčby pro matku je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit podávání anidulafunginu.

Fertilita

Žádné účinky anidulafunginu na fertilitu nebyly pozorovány ve studiích fertility prováděných na samcích a

samicích potkanů (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Není relevantní.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

V klinických studiích byly hlášeny nežádoucí účinky spojené s podáním infuze anidulafunginu, které

zahrnovaly vyrážku, pruritus, dyspnoe, bronchospasmus, hypotenzi (časté nežádoucí účinky), zarudnutí,

nával horka a kopřivku (méně časté nežádoucí účinky). Tyto nežádoucí účinky jsou shrnuty v tabulce 1

(viz bod 4.4).

Seznam nežádoucích účinků uvedený v tabulce níže

Následující tabulka zahrnuje všechny kauzální nežádoucí účinky (MedDRA termíny), které byly hlášeny u

840 subjektů, kterým bylo podáno 100 mg anidulafunginu. Nežádoucí účinky byly hlášeny s četností

výskytu odpovídající kategoriím velmi časté (≥1/10), časté (>1/100 až < 1/10), méně časté (>1/1000 až <

1/100), vzácné (≥1/10000 až <1/1000), velmi vzácné (<1/10000) a byly rovněž hlášeny v rámci

spontánních hlášení s četností výskutu není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině

četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1.

Tabulka se seznamem nežádoucích účinků

Třída orgánového

systému

Velmi časté

1/10

Časté

1/100

< 1/10

Méně časté

1/1000

<1/100

Vzácné

1/10000

<1/1000

Velmi

vzácné

<

1/10000

Není známo

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Koagulopatie

Poruchy imunitního

systému

Anafylaktický

šok,

anafylaktická

reakce

Poruchy

metabolismu a

výživy

Hypokalemie

Hyperglykemie

Poruchy

nervového

systému

Křeče,

bolest

hlavy

Cévní poruchy

Hypotenze,

hypertenze

Zarudnutí,

nával horka

Respirační, hrudní

a mediastinální

poruchy

Bronchospasmus

, dyspnoe

Třída orgánového

systému

Velmi časté

1/10

Časté

1/100

< 1/10

Méně časté

1/1000

<1/100

Vzácné

1/10000

<1/1000

Velmi

vzácné

<

1/10000

Není známo

Gastrointestinální

poruchy

Průjem,

nauzea

Zvracení

Bolest v horní

části břicha

Poruchy jater a

žlučových cest

Zvýšená hladina

alanin-

aminotransferáz

y, zvýšená

hladina alkalické

fosfatázy v krvi,

zvýšená hladina

aspartát-

aminotransferáz

y, zvýšená

hladina

bilirubinu v krvi,

cholestáza

Zvýšená hladina

gamma-

glutamyltransfer

ázy

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Vyrážka,

pruritus

Kopřivka

Poruchy ledvin a

močových cest

Zvýšená hladina

kreatininu

v krvi

Celkové poruchy a

reakce v místě aplikace

Bolest v místě

vpichu infuze

* Viz bod 4.4.

Pediatrická populace

V rámci prospektivní, otevřené, nesrovnávací pediatrické studie byla hodnocena bezpečnost

anidulafunginu u 68 pediatrických pacientů (1 měsíc až < 18 let) s invazivní kandidózou včetně

kandidemie (ICC) (viz bod 5.1). Četnost výskytu určitých nežádoucích účinků týkajících se poruch jater

a žlučových cest, včetně zvýšení alaninaminotransferázy (ALT) a zvýšení aspartátaminotransferázy

(AST), byla u těchto pediatrických pacientů vyšší (7–10 %), než bylo pozorováno u dospělých (2 %).

Ačkoli k tomu mohla přispět určitá náhoda nebo rozdíly v závažnosti průvodního onemocnění, nelze

vyloučit, že nežádoucí účinky týkající se poruch jater a žlučových cest se vyskytují častěji u

pediatrických pacientů ve srovnání s dospělými.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby

hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci -ucinek

4.9

Předávkování

Stejně jako při jakémkoli předávkování, mají být, je-li to nutné, přijata obecná podpůrná opatření. Při

předávkování se mohou vyskytnout nežádoucí účinky uvedené v bodě 4.8.

V rámci klinických hodnocení byla omylem podána jednorázová dávka anidulafunginu 400 mg jako

úvodní nasycovací dávka. Nebyly hlášeny žádné klinické nežádoucí účinky. Ve studii, v rámci které byla

10 zdravým subjektům podána úvodní nasycovací dávka 260 mg následovaná dávkou 130 mg denně,

nebyla pozorována toxicita limitující dávku. U 3 z 10 subjektů se vyskytla přechodná, asymptomatická

elevace transamináz (≤trojnásobek horní hranice normy).

Během pediatrické klinické studie byly jednomu pacientovi podány dvě dávky anidulafunginu, které činily

143 % očekávané dávky. Nebyly hlášeny žádné klinické nežádoucí účinky.

Anidulafungin není dialyzovatelný.

5.

FARMAKOLOGICKÉ

VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antimykotika pro systémovou aplikaci, jiná antimykotika pro systémovou

aplikaci. ATC kód: J02AX06

Mechanismus účinku

Anidulafungin je semisyntetický echinokandin, jedná se o lipopeptid syntetizovaný z produktu fermentace

plísně Aspergillus nidulans.

Anidulafungin selektivně inhibuje 1,3-β-D glukan syntázu, což je enzym přítomný v buňkách plísní, ale

nikoli v savčích buňkách. Následkem toho dochází k inhibici tvorby 1,3- β-D-glukanu, což je esenciální

složka buněčné stěny plísní. Anidulafungin vykazuje fungicidní aktivitu vůči rodu Candida a aktivitu vůči

oblastem aktivního buněčného růstu hyf rodu Aspergillus fumigatus.

Aktivita in vitro

Anidulafungin vykazoval in vitro aktivitu vůči C. albicans, C. glabrata, C. parapsilosis, C. krusei a C.

tropicalis. Klinický význam těchto nálezů je uveden v bodě „Klinická účinnost a bezpečnost“.

Izoláty s mutacemi v oblastech „hot spot“ cílového genu byly spojeny s klinickým selháním léčby nebo

propuknuvšími infekcemi. Většina klinických případů zahrnovala léčbu kaspofunginem. Nicméně v

pokusech na zvířatech tyto mutace způsobují zkříženou rezistenci vůči všem třem echinokandinům, a proto

jsou takovéto izoláty, do doby získání dalších klinických zkušeností s anidulafunginem, klasifikovány jako

rezistentní vůči echinokandinům.

In vitro aktivita anidulafunginu vůči druhům rodu Candida není uniformní. Konkrétně u C. parapsilosis

jsou hodnoty MIC anidulafunginu vyšší než u ostatních druhů rodu Candida. Standardizovaný postup

testování citlivosti druhů rodu Candida vůči anidulafunginu, stejně jako příslušné interpretativní hraniční

hodnoty, byly stanoveny Evropskou komisí pro testování antimikrobiální citlivosti (EUCAST).

Tabulka 2.

Hraniční hodnoty dle

EUCAST

Druhy rodu Candida

Hraniční hodnota

MIC (mg/l)

≤S

(

citlivý

)

>R (

rezistentní

)

Candida albicans

0,03

0,03

Candida glabrata

0,06

0,06

Candida tropicalis

0,06

0,06

Candida krusei

0,06

0,06

Candida parapsilosis

Jiné

druhy rodu Candida

1

Nedostatečné údaje

1

Hraniční hodnoty nezávislé na druhu byly stanoveny především na základě údajů PK/PD a jsou nezávislé na

distribuci MIC konkrétních druhů Candida. Používají se pouze pro organismy, které nemají specifické

hraniční hodnoty.

Aktivita in vivo

Parenterálně podaný anidulafungin byl účinný vůči druhům rodu Candida u imunokompetentních a u

imunokompromitovaných myších a králičích modelů. Léčba anidulafunginem prodlužovala přežití a také

zmenšila ložiska druhů rodu Candida v orgánech, toto bylo zjištěno během intervalu 24 až 96 hodin po

poslední léčbě.

Experimentální infekce zahrnovaly diseminovanou infekci C. albicans u neutropenických králíků,

ezofageální/orofaryngeální infekci neutropenických králíků flukonazol-rezistentní C. albicans a

diseminovanou infekci neutropenických myší flukonazol-rezistentní C. glabrata.

Klinická účinnost a bezpečnost

Kandidemie a jiné formy invazivní kandidózy

Bezpečnost a účinnost anidulafunginu byla hodnocena v pivotní randomizované dvojitě zaslepené

multicentrické mezinárodní studii fáze 3 provedené především na non-neutropenických pacientech s

kandidemií a na omezeném počtu pacientů s kandidovou infekcí hlubokých tkání nebo s infekcí tvořící

abscesy.

Pacienti s kandidovou endokarditidou, s osteomyelitidou či s meningitidou nebo s infekcí způsobenou C.

krusei byli ze studie vyřazeni. Pacienti byli randomizováni tak, aby dostávali buď anidulafungin (200mg

intravenózně podaná úvodní nasycovací dávka následovaná intravenózně podávanou denní dávkou 100

mg) nebo flukonazol (800mg intravenózně podaná úvodní nasycovací dávka následovaná intravenózně

podávanou denní dávkou 400 mg) a byli stratifikováni dle APACHE II skóre (≤ 20 a >20) a přítomnosti

nebo absence neutropenie. Léčba byla podávána alespoň po dobu14 dní a ne déle než 42 dní. Pacienti v

obou studijních skupinách směli přejít na perorální formu flukonazolu nejdříve po 10 dnech intravenózní

léčby za předpokladu, že byli schopni tolerovat perorální léčivé přípravky a byli afebrilní alespoň 24 hodin,

a pokud poslední hemokultury byly negativní na druhy rodu Candida.

Pacienti, kterým byla podána alespoň jedna dávka studovaných léčivých přípravků a kteří měli před

zařazením do studie pozitivní kultivaci z normálně sterilního místa na druhy rodu Candida, byli zařazeni

do MITT (modified intent-to-treat) populace. V primární analýze účinnosti celkové odpovědi u MITT

populace na konci i.v. terapie byl anidulafungin porovnáván s flukonazolem v předem specifikovaném

dvoukrokovém statistickém srovnání (non-inferiorita následovaná superioritou). Úspěšná celková odpověď

vyžadovala klinické zlepšení a mikrobiologickou eradikaci. Pacienti byli sledováni po dobu 6 týdnů po

ukončení léčby.

Dvě stě padesát šest pacientů ve věku 16 až 91 let bylo randomizováno do léčebných skupin a dostalo

alespoň jednu dávku studované medikace. Nejčastěji izolovanými kmeny při vstupu do studie byly C.

albicans (63,8 % anidulafungin; 59,3 % flukonazol), následně C. glabrata (15,7 %; 25,4 %), C.

parapsilosis (10,2 %; 13,6 %) a C. tropicalis (11,8 %; 9,3 %) - s 20, resp. 13, resp. 15 izoláty posledních 3

druhů ve skupině s anidulafunginem. Většina pacientů měla APACHE II skóre ≤ 20 a velmi málo pacientů

bylo neutropenických.

Údaje o účinnosti, jak celkové, tak pro různé podskupiny, jsou uvedeny v tabulce 3.

Tabulka 3.

Celková

úspěšnost u MITT populace: primární a sekundární cílové parametry

Anidulafungin

Flukonazol

Rozdíly mezi

skupinami

( 95% CI)

Konec i.v. léčby

(1º

cílový parametr

)

96/127 (75,6 %)

71/118 (60,2 %)

15,42 (3,9; 27,0)

Pouze kandidemie

88/116 (75,9 %)

63/103 (61,2 %)

14,7 (2,5; 26,9)

Jiná sterilní místa

8/11 (72,7 %)

8/15 (53,3 %)

Peritonealní tekutina/IA

absces

Jiné

C. albicans

60/74 (81,1 %)

38/61 (62,3 %)

Jiné druhy než C. albicans

32/45 (71,1 %)

27/45 (60,0 %)

Apache II skóre ≤ 20

82/101 (81,2 %)

60/98 (61,2 %)

Apache II skóre ˃20

14/26 (53,8 %)

11/20 (55,0 %)

Bez neutropenie (ANC,

buňky

/mm

3

˃

500)

94/124 (75,8 %)

69/114 (60,5 %)

S neutropenií (ANC,

buňky

/mm

3

500)

Ostatní cílové parametry

Konec celé léčby

94/127 (74,0 %)

67/118 (56,8 %)

17.24 (2,9; 31,6)

2 týdny sledování

82/127 (64,6 %)

58/118 (49,2 %)

15.41 (0,4; 30,4)

6 týdnů sledování

71/127 (55,9 %)

52/118 (44,1 %)

11.84 (-3,4; 27,0)

Vypočteno jako anidulafungin mínus flukonazol

S nebo bez současné kandidemie

Intraabdominální

Údaje pacientů s jedním výchozím patogenem.

98,3% intervaly spolehlivosti upravené post hoc pro několikanásobné porovnání sekundárních cílových

parametrů.

Míra mortality, jak ve skupině s anidulafunginem, tak ve skupině s flukonazolem, je uvedena v tabulce 4:

Tabulka 4. Mortalita

Anidulafungin

Flukonazol

Celková mortalita ve studii

29/127 (22,8 %)

37/118 (31,4 %)

Mortalita během léčby ve studii

10/127 (7,9 %)

17/118 (14,4 %)

Mortalita přisuzovaná kandidové infekci

2/127 (1,6 %)

5/118 (4,2 %)

Další údaje u pacientů s neutropenií

Účinnost anidulafunginu (200mg intravenózně podaná úvodní nasycovací dávka následovaná intravenózně

podávanou denní dávkou 100 mg) u dospělých neutropenických pacientů (definovano jako absolutní počet

neutrofilů ≤ 500 buněk/mm

, počet bílých krvinek ≤ 500 buněk/mm

nebo klasifikovanáno vyšetřujícím

jako neutropenie při vstupu pacientů do studie) s mikrobiologicky potvrzenou invazivní kandidózou byla

hodnocena v analýze souhrnných údajů z 5 prospektivních studií (1 srovnávací s kaspofunginem a 4

otevřené, nesrovnávací). Pacienti byli léčeni po dobu alespoň 14 dnů. U klinicky stabilních pacientů bylo

povoleno převedení na terapii perorálně podávaným azolem nejdříve po 5 až 10 dnech léčby

anidulafunginem. Do analýzy bylo zahrnuto celkem 46 pacientů. Většina pacientů měla pouze kandidemii

(84,8 %; 39/46). Nejčastějšími patogeny izolovanými při vstupu do studie byly C. tropicalis (34,8 %;

16/46), C. krusei (19,6 %; 9/46), C. parapsilosis (17,4 %; 8/46), C. albicans (15,2 %; 7/46) a C. glabrata

(15,2 %; 7/46). Míra úspěšné celkové odpovědi na konci intravenózní léčby (primární cílový parametr)

byla 26/46 (56,5 %) a na konci veškeré léčby byla 24/46 (52,2 %).

Mortalita z jakékoli příčiny až do konce studie (do kontrolní návštěvy v 6. týdnu) činila 21/46 (45,7 %).

Účinnost anidulafunginu u dospělých neutropenických pacientů (definovano jako absolutní počet

neutrofilů ≤ 500 buněk/mm

při vstupu do studie) s invazivní kandidózou byla hodnocena v prospektivním,

dvojitě zaslepeném, randomizovaném kontrolovaném hodnocení. Vhodní pacienti dostávali buď

anidulafungin (200mg intravenózně podanou úvodní nasycovací dávku následovanou intravenózně

podávanou denní dávkou 100 mg) nebo kaspofungin (70mg intravenózně podanou úvodní nasycovací

dávku následovanou intravenózně podávanou denní dávkou 50 mg) (randomizace 2:1). Pacienti byli léčeni

po dobu alespoň 14 dnů. U klinicky stabilních pacientů bylo povoleno převedení na terapii perorálně

podávaným azolem nejdříve po 10 dnech hodnocené léčby. Do studie bylo zařazeno celkem 14

neutropenických pacientů s mikrobiologicky potvrzenou invazivní kandidózou (populace MITT) (11

používalo anidulafungin, 3 kaspofungin). Většina pacientů měla pouze kandidemii. Nejčastějšími patogeny

izolovanými při vstupu do studie byly C. tropicalis (4 anidulafungin, 0 kaspofungin), C. parapsilosis (2

anidulafungin, 1 kaspofungin), C. krusei (2 anidulafungin, 1 kaspofungin) a C. ciferrii (2 anidulafungin, 0

kaspofungin). Míra úspěšné celkové odpovědi na konci intravenózní léčby (primární cílový parametr)

činila 8/11 (72,7 %) u anidulafunginu a 3/3 (100,0 %) u kaspofunginu (rozdíl -27,3; 95% CI -80,9; 40,3).

Míra úspěšné celkové odpovědi na konci veškeré léčby činila 8/11 (72,7 %) u anidulafunginu a 3/3 (100,0

%) u kaspofunginu (rozdíl -27,3; 95% CI -80,9;40,3). Mortalita z jakékoli příčiny až do kontrolní návštěvy

v 6. týdnu činila u anidulafunginu (populace MITT) 4/11 (36,4 %) a u kaspofunginu 2/3 (66,7 %).

Pacienti s mikrobiologicky potvrzenou invazivní kandidózou (populace MITT) a s neutropenií byli

identifikováni v analýze souhrnných údajů ze 4 podobně designovaných prospektivních otevřených

nesrovnávacích studií. Účinnost anidulafunginu (200 mg intravenóznš podaná úvodní nasycovací dávka

následovaná intravenózně podávanou denní dávkou 100 mg) byla hodnocena u 35 dospělých pacientů s

neutropenií, definováno jako absolutní počet neutrofilů ≤ 500 buněk/mm

nebo jako počet bílých krvinek ≤

500 buněk/mm

u 22 pacientů nebo klasifikovanáno vyšetřujícím jako neutropenie při vstupu pacientů do

studie u 13 pacientů. Všichni pacienti byli léčeni po dobu alespoň 14 dnů. U klinicky stabilních pacientů

bylo povoleno převedení na terapii perorálně podávaným azolem nejdříve po 5 až 10 dnech léčby

anidulafunginem. Většina pacientů měla pouze kandidemii (85,7 %). Nejčastějšími patogeny izolovanými

při vstupu do studie byly C. tropicalis (12 pacientů), C. albicans (7 pacientů), C. glabrata (7 pacientů), C.

krusei (7 pacientů) a C. parapsilosis (6 pacientů). Míra úspěšné celkové odpovědi na konci intravenózní

léčby (primární cílový parametr) byla 18/35 (51,4 %) a na konci veškeré léčby 16/35 (45,7 %). Mortalita z

jakékoli příčiny ke dni 28 činila 10/35 (28,6 %). Míra úspěšné celkové odpovědi u 13 pacientů s

neutropenií hodnocenou vyšetřujícím při vstupu do studie byla na konci intravenózní léčby i na konci

veškeré léčby 7/13 (53,8 %).

Další údaje u pacientů s infekcemi hlubokých tkání

Účinnost anidulafunginu (200mg intravenózně podaná úvodní nasycovací dávka následovaná intravenózně

podávanou denní dávkou 100 mg) u dospělých pacientů s mikrobiologicky potvrzenou kandidózou

hlubokých tkání byla hodnocena v analýze souhrnných údajů z 5 prospektivních studií (1 srovnávací a 4

otevřené). Pacienti byli léčeni po dobu alespoň 14 dnů. Ve 4 otevřených studiích bylo povoleno převedení

na terapii perorálně podávaným azolem nejdříve po 5 až 10 dnech léčby anidulafunginem. Do analýzy bylo

zahrnuto celkem 129 pacientů. Dvacet jedna pacientů (16,3 %) mělo současně kandidemii. Průměrná

hodnota skóre APACHE II byla 14,9 (rozmezí 2-44). Mezi nejčastější místa infekce patřily peritoneální

dutina (54,3 %; 70 ze 129), hepatobiliární trakt (7,0 %; 9 ze 129), pleurální dutina (5,4 %; 7 ze 129) a

ledviny (3,1 %; 4 ze 129). Mezi nejčastější patogeny izolované z hlubokých tkání při vstupu do studie

patřily C. albicans (64,3 %; 83 ze 129), C. glabrata (31,0 %; 40 ze 129), C. tropicalis (11,6 %; 15 ze 129)

a C. krusei (5,4 %; 7 ze 129). V tabulce 5 je uvedena míra úspěšné celkové odpovědi na konci intravenózní

léčby (primární cílový parametr) a na konci veškeré léčby a mortalita z jakékoli příčiny až do kontrolní

návštěvy v 6. týdnu.

Tabulka 5.

Míra úspěšné celkové odpovědi

a

a mortalita z jakékoli příčiny u pacientů s

ka

ndidózou hlubokých tkání –

souhrnná

analýza

Populace MITT n/N (%)

Úspěšná celková odpověď při EOIVT

b

Celková

102/129 (79,1)

Peritoneální dutina

51/70 (72,9)

Hepatobiliární trakt

7/9 (77,8)

Pleurální dutina

6/7 (85,7)

Ledviny

3/4 (75,0)

Úspěšná celková odpověď při EOT

b

94/129 (72,9)

Mortalita z jakékoli příčiny

40/129 (31,0)

Úspěšná celková odpověď byla definována jako klinický i mikrobiologický úspěch léčby

EOIVT, End of Intravenous Treatment (konec intravenózní léčby); EOT, End of All Treatment (konec

veškeré léčby)

Pediatrická populace

V rámci prospektivní, otevřené, nesrovnávací, nadnárodní studie byla hodnocena bezpečnost a účinnost

anidulafunginu u 68 pediatrických pacientů ve věku 1 měsíc až < 18 let s invazivní kandidózou včetně

kandidemie (ICC). Pacienti byli stratifikováni podle věku (1 měsíc až < 2 roky, 2 roky až < 5 let a 5 let až <

18 let) a po dobu až 35 dnů dostávali jednou denně intravenózně anidulafungin (první den nasycovací dávka

3,0 mg/kg a následně každý den udržovací dávka 1,5 mg/kg), poté mohli být pacienti převedeni na perorální

formu flukonazolu (6–12 mg/kg/den, maximálně 800 mg/den). Po 2 a 6 týdnech od EOT proběhla kontrola

pacientů.

Z 68 pacientů, kterým byl podán anidulafungin byla u 64 pacientů mikrobiologicky potvrzena infekce

patogenem rodu Candida a zhodnocena účinnost u MITT (modified intent-to-treat) populace. Celkem u 61

pacientů (92,2 %) byl patogen rodu Candida izolován pouze z krve. Nejčastěji izolovanými patogeny byla

Candida albicans (25 [39,1 %] pacientů), Candida parapsilosis (17 [26,6 %] pacientů) a Candida tropicalis

(9 [14,1 %] pacientů). Úspěšná celková odpověď byla definována jako úspěšná klinická odpověď (vyléčení

nebo zlepšení) a úspěšná mikrobiologická odpověď (eradikace nebo předpokládaná eradikace). Míry

úspěšné celkové odpovědi u MITT populace jsou uvedeny v tabulce 6.

Tabulka 6.

Souhrn úspěšné celkové odpovědi dle věku, MITT populace

Úspěšná celková odpověď

(%)

Cílový

parametr

Celková

odpověď

1

měsíc

< 2 roky

(N=16)

n (n/N, %)

2

< 5 let

(N=18)

n (n/N, %)

5

< 18 let

(N=30)

n (n/N, %)

Celkem

(N=64)

n (n/N, %)

EOIVT

Úspěšná

11 (68,8)

14 (77,8)

20 (66,7)

45 (70,3)

95% CI

(41,3; 89,0)

(52,4; 93,6)

(47,2; 82,7)

(57,6; 81,1)

EOT

Úspěšná

11 (68,8)

14 (77,8)

21 (70,0)

46 (71,9)

95% CI

(41,3; 89,0)

(52,4; 93,6)

(50,6; 85,3)

(59,2; 82,4)

2-

týdenní

FU

Úspěšná

11 (68,8)

13 (72,2)

22 (73,3)

46 (71,9)

95% CI

(41,3; 89,0)

(46,5; 90,3)

(54,1; 87,7)

(59,2; 82,4)

6-

týdenní

FU

Úspěšná

11 (68,8)

12 (66,7)

20 (66,7)

43 (67,2)

95% CI

(41,3; 89,0)

(41,0; 86,7)

(47,2; 82,7)

(54,3; 78,4)

95% CI = interval spolehlivosti pro parametr binomického rozdělení pomocí Clopperovy-Pearsonovy

metody; EOIVT = End of Intravenous Treatment (konec intravenózní léčby); EOT = End of All Treatment

(konec veškeré léčby); FU = follow-up (kontrola); MITT = modified intent-to-treat; N = počet subjektů v

populaci; n = počet subjektů odpovídajících na léčbu

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Obecné farmakokinetické charakteristiky

Farmakokinetika anidulafunginu byla charakterizována u zdravých subjektů, u zvláštních populací a u

pacientů. Byla pozorována nízká interindividuální variabilita při systémové expozici (variační koeficient ~

25 %). Ustálený stav byl dosažen první den po podání úvodní nasycovací dávky (dvojnásobek denní

udržovací dávky).

Distribuce

Farmakokinetika anidulafunginu je charakterizována rychlým distribučním poločasem (0,5-1 hodina) a

distribučním objemem 30-50 litrů, který je podobný objemu celkové tělesné tekutiny. Anidulafungin se

značně váže na lidské plazmatické proteiny (>99%). Nebyly provedeny žádné specifické studie týkající se

distribuce anidulafunginu ve tkáních u lidí. Nejsou proto k dispozici žádné informace ohledně průniku

anidulafunginu do mozkomíšního moku a/nebo přes hematoencefalickou bariéru.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace