ANGUSTA

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
MISOPROSTOL (MISOPROSTOLUM)
Dostupné s:
Norgine B.V., Amsterdam
ATC kód:
G02AD06
INN (Mezinárodní Name):
MISOPROSTOL (MISOPROSTOLUM)
Dávkování:
25MCG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
8 Blistr
Druh předpisu:
výdej na lékařský předpis s omezením (omezení podle § 39 odst. 4 písm. a) ZoL)
Terapeutické oblasti:
MISOPROSTOL
Přehled produktů:
ANGUSTA
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
54/ 370/17-C
Datum autorizace:
2021-10-21

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls143852/2021

Příbalová informace:

i

nformace pro uživatel

ky

ANGUSTA

25 mikrogramů

tablety

misoprostolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás

důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se porodní asistentky, lékaře nebo zdravotní sestry.

Tento léčivý přípravek byl předepsán pouze Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Může jí ublížit, i

když jsou její příznaky nemoci stejné jako Vaše.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to své porodní asistentce, lékaři nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Angusta a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Angusta užívat

Jak se přípravek Angusta užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Angusta uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Angusta a k čemu se používá

Přípravek Angusta obsahuje léčivou látku misoprostol.

Přípravek Angusta se používá jako pomoc k zahájení procesu porodu.

Misoprostol patří do skupiny léků nazývaných prostaglandiny. Prostaglandiny mají v průběhu porodu dva

účinky. Jeden účinek spočívá v tom, že změkčují děložního hrdlo a dítě se tak může snáze narodit pochvou.

Druhý účinek způsobuje začátek děložních stahů, které pomáhají vytlačit dítě z dělohy (uteru). Je několik

možných důvodů, pro které můžete potřebovat pomoc při zahájení tohoto procesu. Pokud potřebujete více

informací, obraťte se na svou porodní asistentku nebo lékaře.

2.

Čemu musíte věnovat p

ozornost,

než začnete přípravek

An

gusta užívat

Neužívejte přípravek Angusta:

jestliže jste alergická na misoprostol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6)

pokud začal porod

jestliže se Vaše porodní asistentka nebo lékař domnívají, že Vaše dítě není v dobrém zdravotním stavu

a/nebo je ohroženo

pokud dostáváte oxytocin (lék používaný k usnadnění porodu) a/nebo jiné léky, které vyvolávají porod

(viz

Upozornění a opatření

Další léčivé přípravky a přípravek Angusta

Jak se přípravek

Angusta užívá

uvedené níže).

jestliže jste již dříve při porodu dítěte podstoupila chirurgický zákrok na děložním hrdle (bez

konizace) nebo děloze, včetně porodu císařským řezem.

jestliže máte nějakou abnormalitu dělohy, například dělohu ve tvaru

„srdce

(tzv. dvourohou dělohu),

která by zabránila poševnímu porodu.

pokud Vaše porodní asistentka nebo lékař usoudí, že Vaše placenta překrývá porodní kanál (tzv.

placenta praevia, vcestné lůžko) nebo jestliže jste měla po ukončení 24. týdne těhotenství jakékoli

nevysvětlitelné krvácení z pochvy

pokud je Vaše dítě v děloze v poloze, která brání tomu, aby se narodilo přirozenou cestou (fetální

malprezentace)

jestliže máte selhání ledvin (rychlost glomerulární filtrace <15 ml/min/1,73 m

Upozo

rnění a opatření

Před použitím přípravku Angusta se poraďte se svou porodní asistentkou, lékařem nebo zdravotní sestrou.

Přípravek Angusta Vám musí být podán pouze vyškoleným personálem v nemocnici, kde jsou dostupná

zařízení k monitorování Vás a Vašeho dítěte. Váš děložní čípek bude před užitím přípravku Angusta

důkladně vyšetřen.

Přípravek Angusta může způsobit nadměrně silnou děložní činnost.

V případě prodloužených nebo příliš silných děložních stahů, nebo pokud bude mít Váš lékař nebo zdravotní

sestra obavy o Vás nebo Vaše dítě, nebudou Vám podávány další tablety a Vaše porodní asistentka nebo

lékař rozhodnou, zda Vám mají být podány léky, které sníží sílu nebo počet děložních stahů

Účinek přípravku Angusta nebyl zkoumán u žen s těžkou preeklampsií (stav, kdy postižené těhotné ženy

mají vysoký krevní tlak, bílkovinu v moči a případně další komplikace).

Zánět

plodových

obalů

obklopujících

dítě

(chorioamnionitida)

může

vyžadovat

rychlý

porod.

Lékař

rozhodne o léčbě antibiotiky, vyvolání porodu nebo provedení císařského řezu.

Neexistují žádné nebo jen omezené zkušenosti s používáním přípravku Angusta u žen, u kterých došlo

k prasknutí plodových obalů v době delší než 48 hodin před podáním přípravku Angusta.

Pokud lékař zjistí, že potřebujete léčbu oxytocinem (lék používaný k usnadnění porodu), bude podání tohoto

přípravku pečlivě zváženo, protože léčba oxytocinem může ovlivnit účinnost přípravku Angusta. Před

podáním oxytocinu se doporučuje počkat 4 hodiny po podání poslední dávky přípravku Angusta (viz

Neužívejte přípravek Angusta

výše a

Další léčivé přípravky a Angusta

Jak se přípravek Angusta

užívá

uvedené níže).

Neexistují žádné

zkušenosti

používáním

přípravku

Angusta

zahájení

porodu u

žen

s vícečetným

těhotenstvím, a ani zkušenosti s používáním přípravku Angusta u žen, které již poševní cestou porodily 5

nebo více dětí.

Existují omezené zkušenosti s používáním přípravku Angusta pro zahájení porodu u žen před 37. týdnem

těhotenství (viz „Těhotenství, kojení a fertilita“ níže).

Přípravek Angusta máte užít pouze tehdy, pokud Vaše porodní asistentka nebo lékař usoudí, že z lékařského

hlediska potřebujete pomoc se zahájením procesu porodu.

Neexistují žádné nebo pouze omezené údaje o použití přípravku Angusta u těhotných žen s Bishopovým

skóre > 6 (Bishopovo skóre je nejčastěji používanou metodou k vyhodnocení připravenosti děložního hrdla).

Zvýšené riziko tvorby krevních sraženin v malých cévách těla (diseminovaná intravaskulární koagulace) po

podání bylo popsáno u pacientek, jejichž porod byl vyvolán jakoukoli metodou.

U těhotných žen se sníženou funkcí ledvin nebo jater může být zapotřebí upravit dávkování (viz

Jak se

přípravek Angusta užívá

uvedené

níže).

Angusta obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

Další léčivé přípravky a přípravek

Angusta

Informujte svou porodní asistentku nebo lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užívala nebo které možná budete užívat.

Přípravek Angusta nesmíte užívat současně s jinými léky používanými k usnadnění porodu a/nebo jako

pomoc k zahájení porodu (viz

Neužívejte přípravek Angusta

). Před podáním oxytocinu se doporučuje

počkat 4 hodiny po podání poslední dávky přípravku Angusta (viz

Upozornění a opatření

uvedené výše a

Jak se přípravek Angusta užívá

uvedené

níže).

Těhotenství, kojení a

fertilita

Těhotenství

Přípravek Angusta se používá k usnadnění zahájení porodu od 37. týdne těhotenství. Při použití v tomto

období těhotenství neexistuje riziko vrozených vad pro Vaše dítě. Avšak přípravek Angusta nesmíte používat

kdykoliv jindy během těhotenství, protože tehdy může misoprostol způsobit vrozené vady.

Kojení

Misoprostol se může vylučovat do mateřského mléka, avšak předpokládá se, že koncentrace misoprostolu a

délka trvání jeho vylučování jsou velmi omezené a neměly by být překážkou při kojení. Kojení může začít 4

hodiny po podání poslední dávky přípravku Angusta.

Plodnost

Přípravek Angusta podávaný od 37. týdne těhotenství k navození porodu nemá vliv na plodnost.

3.

Jak se přípravek Angusta užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů své porodní asistentky, lékaře nebo zdravotní sestry.

Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem. Přípravek Angusta Vám bude podán vyškoleným

personálem v nemocnici, kde jsou dostupná zařízení k monitorování Vás a Vašeho dítěte. Váš děložní čípek

bude před užitím přípravku Angusta důkladně vyšetřen.

Doporučená dávka je 25 mikrogramů každé dvě hodiny nebo 50 mikrogramů každé čtyři hodiny. Přípravek

Angusta je třeba užívat ústy a zapít sklenicí vody. Tableta se nemá lámat.

Vaše porodní asistentka nebo lékař rozhodnou, kdy se má přípravek Angusta přestat podávat. Vaše porodní

asistentka nebo lékař rozhodnou o ukončení podávání přípravku Angusta,

pokud jste užila 200 mikrogramů za dobu 24 hodin

pokud začal porod

pokud jsou děložní stahy příliš silné nebo trvají příliš dlouho

pokud bude ohroženo Vaše dítě

pokud je zapotřebí léčba oxytocinem nebo jinými léky pro usnadnění porodu (viz

Neužívejte přípravek

Angusta

Upozornění a opatření

Další léčivé přípravky a přípravek Angusta

uvedené

výše).

Použití u pacientů se sníže

nou

funkcí ledvin nebo jater

U těhotných žen se sníženou funkcí ledvin nebo jater může být zapotřebí upravit dávkování (nižší dávka

a/nebo prodloužené dávkovací intervaly).

Použití u dětí a dospívajících

Používání přípravku Angusta nebylo studováno u těhotných žen mladších 18 let.

Jestliže jste užila

větší množství přípravku An

gusta, ne

ž jste měla

Pokud užijete více přípravku Angusta, než byste měla, může to způsobit, že děložní stahy budou příliš silné

nebo příliš dlouhé, nebo může dojít ke zhoršení stavu dítěte. Podávání přípravku Angusta musí být poté

zastaveno. Vaše porodní asistentka nebo lékař rozhodnou, zda dostanete léky na snížení síly nebo počtu

děložních stahů, nebo zda bude dítě porozeno císařským řezem.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého. Při použití přípravku Angusta se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky.

Velmi časté: mohou se objevit u více než 1 z 10 osob

Pocit na zvracení

Zvracení

Skvrny od mekonia (první stolice, kterou nenarozené dítě může vyloučit do plodové vody)

Poporodní krvácení

(ztráta více než 500 ml krve po porodu)

Hlášeno jako velmi časté při podání 50 mikrogramů přípravku Angusta každé 4 hodiny.

Hlášeno jako velmi časté při podání 25 mikrogramů přípravku Angusta každé 2 hodiny.

Časté: mohou se objevit až u 1 z 10 osob

Nízké Apgar skóre*

(test provedený u dítěte od 1 do 5 minut po porodu, kdy skóre testu určuje

zdravotní stav dítěte bezprostředně po porodu)

Abnormální srdeční frekvence plodu*

Hyperstimulace dělohy

(děložní stahy jsou příliš silné, příliš časté nebo trvají příliš dlouho)

Průjem

Pocit na zvracení

Zvracení

Poporodní krvácení

(ztráta více než 500 ml krve po porodu)

Zimnice

Zvýšení tělesné teploty

* Nežádoucí účinky u dítěte

Hlášeno jako časté při podání 50 mikrogramů přípravku Angusta každé 4 hodiny.

Hyperstimulace dělohy byla hlášena jak se srdečními změnami u plodu, tak bez nich.

Hlášeno jako časté při podání 25 mikrogramů přípravku Angusta každé 2 hodiny.

Méně časté: mohou se objevit až u 1 ze 100 osob

Nízké Apgar skóre*

(test provedený u dítěte od 1 do 5 minut po porodu, kdy skóre testu určuje

zdravotní stav dítěte bezprostředně po porodu)

Abnormální srdeční frekvence plodu*

* Nežádoucí účinky u dítěte

Hlášeno jako méně časté při podání 25 mikrogramů přípravku Angusta každé 2 hodiny.

Není známo: Frekvenci nelze z dostupných údajů určit

Závrať

Novorozenecké křeče* (záchvaty křečí u novorozeného dítěte)

Neonatální asfyxie* (nedostatek kyslíku pro mozek a orgány dítěte během porodu)

Cyanóza u novorozence* (nazývaná také

syndrom modrého dítěte

, který se vyznačuje modrým

zbarvením kůže a sliznic novorozence)

Svědivá vyrážka

Fetální acidóza* (zvýšená kyselost krve nenarozeného dítěte)

Předčasné oddělení placenty (oddělení placenty od stěny dělohy před porodem)

Prasknutí dělohy

* Nežádoucí účinky u dítěte

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to své porodní asistentce, lékaři nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Angusta uchováv

at

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na fólii a krabičce za

Použitelné do:

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod. Zeptejte se své porodní asistentky, lékaře nebo

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co příp

ravek Angusta obsahuje

Léčivou látkou je misoprostolum. Jedna tableta obsahuje misoprostolum 25 mikrogramů.

Pomocnými látkami jsou: hypromelóza, mikrokrystalická celulóza, kukuřičný škrob, krospovidon,

sodná sůl kroskarmelózy, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Jak přípravek Angust

a vy

padá

a co obsahuje toto

balení

Přípravek Angusta je bílá, nepotahovaná oválná tableta o rozměrech 7,5 x 4,5 mm s půlicí rýhou na jedné

straně a hladká na straně druhé. Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.

Tablety přípravku Angusta jsou zabaleny v blistru a dodávané v krabičce obsahující 8 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci

Norgine B.V.

Antonio Vivaldistraat 150

1083HP Amsterdam

Nizozemsko

Výrobce

Azanta Danmark A/S

Gearhalsvej 1

2500 Valby

Dánsko

Norgine B.V.

Antonio Vivaldistraat 150

1083HP Amsterdam

Nizozemsko

Tento léčivý pří

pr

avek je schválen v členských státech EHS pod následujícím

náz

vem:

Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Maďarsko, Irsko,

Island, Itálie, Kypr, Lucembursko, Lotyšsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko,

Rakousko,

Rumunsko,

Řecko,

Slovinsko,

Slovenská

republika,

Spojené

království

(Severní

Irsko),

Španělsko, Švédsko: ANGUSTA

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

25. 11. 2021

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls143852/2021

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

ANGUSTA 25 mikrogramů tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje misoprostolum 25 mikrogramů.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ

FORMA

Tableta

Bílé nepotahované oválné tablety o rozměrech 7,5 x 4,5 mm s půlicí rýhou na jedné straně a hladké na

straně druhé. Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.

4.

KLINICKÉ

ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Angusta je indikován k indukci porodu.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučený režim dávkování přípravku Angusta je 25 mikrogramů podávaných perorálně každé dvě hodiny

nebo 50 mikrogramů podávaných perorálně každé čtyři hodiny podle nemocniční praxe. Maximální dávka je

200 mikrogramů za 24 hodin.

Může se vyskytnout synergický/aditivní účinek misoprostolu a oxytocinu. Plazmatické koncentrace kyseliny

misoprostolové jsou zanedbatelné po 5násobku poločasu (3,75 hodin), viz bod 5.2. Před podáním oxytocinu

se doporučuje počkat 4 hodiny po podání poslední dávky přípravku Angusta (viz body 4.3, 4.4 a 4.5).

Vzhledem k nedostatku klinických údajů se užívání přípravku Angusta doporučuje od 37. týdne těhotenství,

když je děložní hrdlo nepříznivé (Bishopovo skóre <7).

Zvláštní

skupiny pa

cientů

U těhotných žen s poruchou funkce ledvin nebo jater (viz bod 5.2) je třeba zvážit nižší dávku a/nebo

prodloužené dávkovací intervaly.

Pe

diatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Angusta u těhotných žen mladších 18 let nebyla v klinických studiích

prokázána. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Přípravek

Angusta

být

podáván

pouze

vyškoleným

porodnickým

personálem

v nemocničním

zařízení, kde je dostupné vybavení pro kontinuální monitorování plodu a dělohy.

Před podáním přípravku Angusta má být důkladně vyšetřen děložní čípek.

Přípravek Angusta je třeba užívat perorálně a zapít sklenicí vody.

4.3

Kontraindikace

Přípravek Angusta je kontraindikován:

Při hypersenzitivitě na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Pokud začal porod.

Při podezření nebo průkazu alterace plodu před indukcí (např. selhání nezátěžového nebo zátěžového

testu, zabarvení mekoniem nebo diagnóza či anamnéza neuspokojivého stavu plodu).

Pokud je podáván oxytocin a/nebo jiné látky indukující porod (viz body 4.2, 4.4, 4.5 a 5.2).

Při podezření nebo průkazu děložní jizvy vzniklé v důsledku předchozí operace dělohy nebo děložního

hrdla, např. porodu císařským řezem.

V případě abnormality dělohy (např. uterus bicornis), která zabraňuje vaginálnímu porodu.

V případě placenty praevii nebo po neobjasněném vaginálním krvácení po 24. týdnu těhotenství.

Při fetální malprezentaci, která kontraindikuje vaginální porod.

U pacientek se selháním ledvin (GFR <15 ml / min / 1,73 m

4.4

Zvláštní upo

zorn

ění

a

opatření pro použití

Přípravek Angusta má být podáván pouze vyškoleným porodnickým personálem v nemocničním zařízení,

kde je dostupné vybavení pro kontinuální monitorování plodu a dělohy. Před podáním přípravku Angusta má

být důkladně vyšetřen děložní čípek.

Přípravek Angusta může způsobit nadměrnou stimulaci dělohy.

Pokud se kontrakce dělohy prodlouží nebo jsou nadměrné, nebo pokud existuje klinická obava o matku nebo

dítě, nesmí být podány další tablety přípravku Angusta. Pokud nadměrné kontrakce dělohy pokračují, má být

zahájena léčba podle místních doporučení.

U žen s preeklampsií je třeba vyloučit známky alterace plodu nebo podezření na ni (viz bod 4.3). Neexistují

žádné nebo pouze omezené klinické údaje o misoprostolu u těhotných žen se závažnou preeklampsií

vyznačující se hemolytickou anemií, zvýšenými jaterními enzymy, nízkým počtem trombocytů (HELLP) či

postižením jiných orgánů nebo CNS, kromě mírné bolesti hlavy.

Chorioamnionitida může vyžadovat rychlý porod. Rozhodnutí týkající se léčby antibiotiky, indukovaného

porodu nebo císařského řezu jsou na uvážení lékaře.

Neexistují žádné nebo pouze omezené klinické údaje o misoprostolu u žen, u nichž došlo k ruptuře obalů

více než 48 hodin před podáním misoprostolu.

Může se vyskytnout synergický/aditivní účinek misoprostolu a oxytocinu. Současné podávání oxytocinu je

kontraindikováno. Viz bod 4.3. Přípravek Angusta je eliminován po 4 hodinách. Viz bod 5.2. Před podáním

oxytocinu se doporučuje počkat 4 hodiny po podání poslední dávky přípravku Angusta (viz body 4.2 a 4.5).

Neexistují žádné nebo pouze omezené klinické údaje o misoprostolu u vícečetných těhotenství. Neexistují

žádné nebo pouze omezené klinické údaje o misoprostolu při vysoké multiparitě.

Neexistují žádné nebo pouze omezené klinické údaje o misoprostolu před 37. týdnem těhotenství (viz bod

4.6).

Přípravek Angusta má být použit pouze tehdy, je-li klinicky indikována indukce porodu.

Neexistují žádné nebo omezené klinické údaje o misoprostolu u těhotných žen s Bishopovým skóre

(mBS) > 6.

Zvýšené riziko poporodní diseminované intravaskulární koagulace bylo popsáno u pacientek, u kterých byl

porod indukován pomocí jakékoliv fyziologické nebo farmakologické metody.

U těhotných žen s poruchou funkce ledvin nebo jater (viz bod 5.2) je třeba zvážit nižší dávku a/nebo

prodloužené dávkovací intervaly.

Tento léčivý přípravek obsahuje 0,874 mg sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

S přípravkem Angusta nebyly provedeny žádné studie interakcí.

Současné použití oxytocinu nebo jiných látek indukujících porod je kontraindikováno kvůli potenciálu

zvýšených uterotonických účinků (viz body 4.2, 4.3, 4.4 a 5.2).

4.6

Fert

ilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Přípravek Angusta byl studována u těhotných žen v

37. týdnu těhotenství.

Přípravek Angusta má být použit před 37. týdnem těhotenství pouze, pokud je lékařsky indikován (viz bod

4.4).

Přípravek Angusta se používá k indukci porodu při nízkém dávkování misoprostolu po krátké časové období

na samém konci těhotenství. Při použití v tomto období těhotenství neexistuje riziko fetálních malformací.

Přípravek Angusta nesmí být používán v jakékoli jiné fázi těhotenství - bylo hlášeno trojnásobně zvýšené

riziko

fetálních

malformací

(včetně

Moebiova

syndromu,

syndromu

amnionových

pruhů

anomálií

centrálního nervového systému) u těhotenství vystavených misoprostolu v prvním trimestru.

Kojení

Nebyly provedeny žádné studie zkoumající množství kyseliny misoprostolové v kolostru nebo mateřském

mléce.

Misoprostol byl detekován v lidském mléce po perorálním podání misoprostolu ve formě tablet.

Farmakokinetické studie ukazují, že perorálně podávaný misoprostol (při dávkách 600 mikrogramů a 200

mikrogramů) se vylučuje do mateřského mléka s tím, že hladina léku se velmi rychle zvyšuje a klesá.

Maximální koncentrace kyseliny misoprostolové v odstříknutém mateřském mléce byla dosažena do 1

hodiny po podání dávky a po podání jednorázové dávky 200 mikrogramů a 600 mikrogramů misoprostolu

byla 7,6 pg/ml (% CV 37 %) a 20,9 pg/ml (% CV 62 %). Zanedbatelné množství kyseliny misoprostolové

zůstává v plazmě matky po

pětinásobku poločasu (3,75 hodiny) a ještě nižší koncentrace zůstává v

mateřském mléce. Kojení může začít 4 hodiny po podání poslední dávky přípravku Angusta.

Fertilita

Studie fertility a časného embryonálního vývoje u potkanů ukázaly, že misoprostol může mít vliv na

implantaci a resorpci. To se však nepovažuje za relevantní pro indikované použití přípravku Angusta v

pozdním těhotenství.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Není relevantní.

4.8

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky uvedené v tabulce níže byly hlášeny ze 41 studiích, ve kterých byl misoprostol perorálně

podáván celkem 3 152 ženám v dávkách 20

25 mikrogramů každé 2 hodiny nebo 50 mikrogramů každé 4

hodiny. Kromě toho jsou uvedeny také nežádoucí účinky hlášené v programu užití ze soucitu, kde bylo

vystaveno přibližně 29 000 žen misoprostolu pro indukci porodu.

Třídy

orgánových

systémů

Velmi

časté

(

1/10)

Č

a

sté

(

1/100

< 1/10)

Méně

časté

(

1/1

000

< 1/100)

Není

známo

(z

dostupných

údajů

nelze určit)

1)

Poruchy

nervového

systému

Závrať

Novorozenecké

křeče*

Respirační, hrudní a

mediastinální

poruchy

Neonatální

asfyxie*

Neonatální cyanóza*

Gastrointestinální

poruchy

S

dávkou

50

μg,

každé

4

hodiny:

Nauzea

Zvracení

Průjem

S

dávkou

25

µg,

každé

2

hodiny:

Nauzea

Zvracení

Poruchy

kůže

podkožní tkáně

Svědící vyrážka

Stavy

spojené

těhotenstvím,

šestinedělím

perinatálním

obdobím

Zkalení

mekoniem

S

dávkou

25

µg,

každé

2

hodiny:

Poporodní krvácení

Hyperstimulace

dělohy

S

dávkou

50

µg,

každé

4

hodiny:

Poporodní krvácení

Acidóza

plodu*

Předčasné odlučování

placenty

Ruptura

dělohy

Celkové

poruchy

reakce

místě

aplikace

Zimnice

Pyrexie

Vyšetření

S

dávkou

50

μg,

každé

4

hodiny:

Nízké Apgar skóre*

Abnormální

srdeční

frekvence plodu*

S

dávkou

25

μg,

každé

2

hodiny:

Nízké

Apgar

skóre*

Abnormální srdeční

frekvence plodu*

* Neonatální nežádoucí reakce

1) Nežádoucí účinky, které byly hlášeny v programu použití ze soucitu, včetně porodnic v Dánsku, Norsku a

Finsku,

bylo

přibližně

žen

vystaveno

misoprostolu

indukci

porodu.

2) Nauzea byla častá při podání 25 μg každé 2 hodiny a velmi častá při podání 50 μg každé 4 hodiny.

3) Zvracení bylo časté při podání 25 μg každé 2 hodiny a velmi časté při podání 50 μg každé 4 hodiny.

4) Hyperstimulace dělohy byla hlášena jak s fetálními srdečními změnami, tak bez nich.

5) Poporodní krvácení bylo velmi časté při podání 25 μg každé 2 hodiny a časté při podání 50 μg každé 4

hodiny.

6) Nízké Apgar skóre bylo méně časté při podání 25 μg každé 2 hodiny a časté při podání 50 μg každé 4

hodiny.

Abnormální

srdeční

frekvence

plodu

byla

hlášena

souvislosti

hyperstimulací

dělohy.

Hyperstimulace dělohy se změnami srdeční frekvence plodu byla méně častá při podání 25 μg každé 2

hodiny a častá při podání 50 μg každé 4 hodiny.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat

ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili

podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

předávkování

přípravkem

Angusta

neexistují

žádné

informace.

V případě příznaků předávkování (např. nadměrná stimulace dělohy, která způsobuje prodloužené nebo

nadměrné kontrakce) je třeba dávku přípravku Angusta zastavit a zahájit léčbu podle místních doporučení.

Potenciální důsledky hyperstimulace dělohy zahrnují poruchy srdeční frekvence plodu a asfyxii, u nichž je

nutné zvážit císařský řez.

5.

FARMAK

OLOGICKÉ VLASTN

OSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Jiná gynekologika, uterotonika, prostaglandiny, ATC kód: G02AD06

Mechanismus účinku

Misoprostol je syntetický analog prostaglandinu E1 (PGE1), přirozeně se vyskytující látka s podobným

účinkem

jako

má oxytocin.

Bylo

prokázáno, že

prostaglandiny řady

F a

zvyšují

in

vitro

aktivitu

kolagenázy ve fibroblastech děložního hrdla králíků a způsobují dozrávání děložního hrdla a kontrakci

dělohy

in vivo.

Tyto

farmakodynamické

účinky

považují za

základ

mechanismu

účinku,

který je

relevantní pro klinický účinek přípravku Angusta.

Analoga PGE mají také řadu dalších účinků, např. relaxace bronchiální a tracheální svaloviny, zvýšení

sekrece hlenu a snížení sekrece kyseliny a pepsinu v žaludku, zvýšení průtoku krve v ledvinách, zvýšení

koncentrací cirkulujícího adrenokortikotropního hormonu a prolaktinu. Tyto farmakodynamické účinky

nejsou při krátkodobé léčbě považovány za klinicky významné.

Klinická účinnost a bezpečnost

Dáv

kov

ání 25

mikrogram

ů každé

2 hodiny

Znalosti o účinnosti a bezpečnosti jsou založeny na metaanalýzách ze 4 klinických studií, u kterých bylo 637

žen vystaveno dávkovacímu režimu s perorálním podáním misoprostolu 20

25 mikrogramů každé 2 hodiny.

Kompa

rátor

Po

čet studií

Expozice

per

orálně

podávanému

misoprostolu

20 nebo 25 µg každé 2 hodiny

Oxytocin

169 žen

Dinoproston

(jedna

dvojitě

468 žen (365 v dvojitě zaslepené studii)

zaslepená studie)

1) Dinoproston podaný vaginálně

Ve třech studiích (596 žen) byl hlavním kritériem zařazení termín těhotenství. V jedné studii (41 žen) byl

hlavním kritériem pro zařazení termín těhotenství a předčasná ruptura obalů (PROM). Dvojitě zaslepená

studie Dodd 2006 je považována za stěžejní a je podrobně popsána níže.

Dodd 2006 byla randomizovaná dvojitě zaslepená, dvojitě maskovaná, aktivně kontrolovaná (vaginálně

podaný dinoproston ve formě gelu) studie (n = 365/376). Ženy v termínu těhotenství (> 36 týdnů + 6 dnů) s

jednočetným těhotenstvím s cefalickou prezentací bez komplikací a Bishopovým skóre < 7 byly způsobilé.

Primárními cílovými parametry byly vaginální porod nedosažený během 24 hodin, hyperstimulace dělohy se

změnou srdeční frekvence plodu (FHR) a císařský řez.

Nebyl zjištěn žádný statisticky významný rozdíl mezi perorálně podávaným misoprostolem a vaginálně

podávaným dinoprostonem v souvislosti s vaginálním porodem nedosaženým během 24 hodin (poměr

perorálně podávaného misoprostolu 168/365 (46,0 %) v dinoprostonu 155/376 (41,2 %), relativní riziko

1,12, 95% interval spolehlivosti 0,95 až 1,32, P = 0,134).

V skupině s perorálně podávaným misoprostolem bylo zjištěno nižší (ne statisticky významné) riziko

hyperstimulace dělohy se změnami srdeční frekvence plodu, císařského řezu a nízkého Apgar skóre. U žen

léčených perorálně podávaným misoprostolem bylo statisticky signifikantně nižší riziko hyperstimulace

dělohy bez změn srdeční frekvence plodu. Nebyl žádný rozdíl v sekundárních výsledcích, jako je pH pupeční

šňůry a ztráta krve.

Dávkování 50 mikrogramů

,

každé

4 hodiny

Znalosti o účinnosti a bezpečnosti jsou založeny na metaanalýzách z 23 klinických studií, u kterých bylo

2 515 žen vystaveno dávkovacímu režimu s perorálním podáním misoprostolu 50 mikrogramů každé 4

hodiny.

Komparátor

Počet studií

Expozice

pero

ln

ě

podávanému

misoprostolu

50 µg každé 4 hodiny

Placebo

(dvě

dvojitě

zaslepené studie)

žen

dvojitě

zaslepených

studiích)

Oxytocin

91 žen

Dinoproston

155 žen

Vaginálně podaný

misoprostol

(tři

dvojitě

zaslepené studie)

žen

(215

dvojitě

zaslepených

studiích)

Další komparátory

(jedna

dvojitě

zaslepená studie)

1 155 žen (32 v dvojitě zaslepené studii)

Dinoproston

podaný

vaginálně

nebo

intracervikálně

2) Titrovaný perorálně podaný misoprostol, vyšší dávka perorálně podaného misoprostolu, kombinace

oxytocinu a PGE gelu a Foleyho katétru

Hlavním kritériem pro zařazení ve všech třech placebem kontrolovaných studiích bylo PROM.

V jedné srovnávací studii s oxytocinem bylo hlavním kritériem zařazení PROM (55 žen) a v druhé studii byl

hlavním kritériem zařazení termín těhotenství (36 žen).

Všechny tři srovnávací studie s dinoprostonem (podaným vaginálně nebo intracervikálně) byly otevřené

studie. V jedné studii bylo hlavním kritériem zařazení PROM (31 pacientek), zatímco hlavním kritériem pro

zařazení u dalších dvou studií byl termín těhotenství (124 žen).

Tři srovnávací studie s vaginálně podanám misoprostolem byly dvojitě zaslepené studie (vystaveno bylo 215

žen). V jedné dvojitě zaslepené studii bylo hlavním kritériem zařazení PROM (51 žen). Ve dvou dalších

dvojitě zaslepených studiích byl hlavním kritériem zařazení termín těhotenství (164 žen). Zbývajících sedm

studií byly otevřené studie, přičemž hlavním kritérium zahrnutí byl termín těhotenství (652 žen).

Dalších 5 studií (1 155 žen) srovnávaných s různými komparátory, jako je titrovaný misoprostol, vyšší dávka

misoprostolu, kombinace oxytocinu a PGE gelu a Foleyův katétr. Tyto studie jsou podpůrné pouze z hlediska

bezpečnosti.

Dvojitě zaslepené studie Bennett 1998 a Levy 2007 jsou považovány za stěžejní a jsou podrobně popsány

dále.

Studie

Bennett

1998

byla

randomizovaná, dvojitě zaslepená,

aktivně

kontrolovaná (vaginálně podaný

misoprostol) studie (n = 104/102), která srovnávala perorální a vaginální podávání 50 μg misoprostolu

podávaného každé 4 hodiny u žen v termínu s intaktními plodovými obaly. Studie stratifikovaná pro nízké (<

7) nebo vysoké (

7) Bishopovo skóre. Primárním cílovým ukazatelem byl čas od indukce do vaginálního

porodu. Dalším koncovým ukazatelem byla frekvence nadměrné aktivity dělohy, která měla za následek

abnormální srdeční frekvenci plodu (FHR), neonatální morbiditu (měřenou analýzou založenou na aciditě

krve v pupeční šňůře a kritériem ACOG pro asfyxii při narození), císařský porod, vedlejší gastrointestinální

nežádoucí účinky matky a spokojenost pacienta.

Doba od indukce do porodu byla statisticky významně kratší s vaginálně podaným misoprostolem než

s perorálně podaným misoprostolem (14,1 hodiny vs. 17,9 hodiny, p = 0,004).

U jiných výsledků, jako je riziko hyperstimulace dělohy se změnami srdeční frekvence plodu a riziko

císařského řezu, bylo ve skupině perorálně podaného misoprostolu nižší (ne statisticky významné) riziko. Ve

skupině perorálně podaného misoprostolu bylo statisticky významně nižší riziko hyperstimulace dělohy bez

změn srdeční frekvence.

Studie Levy 2007 byla dvojitě zaslepená studie (n = 64/66), která zkoumala dávkování 50 μg každé 4 hodiny

oproti placebu u žen s předčasnou rupturou plodových obalů (PROM). Primárním koncovým ukazatelem byl

porod do 24 hodin od PROM.

Doba do porodu byla statisticky významně zkrácena s perorálně podaným misoprostolem ve srovnání s

placebem s pouze mírným (ne statisticky významným) zvýšením frekvence hyperstimulace dělohy. U jiných

bezpečnostních výsledků, jako je riziko císařského řezu, se zdálo, že ve skupině s perorálně podaným

misoprostolem je nižší riziko (ne statisticky významné). Žádní novorozenci neměli Apgar skóre nižší než 7

za 5 min.

Klinická studie (AZ-201) podporuje bezpečnost a účinnost přípravku Angusta k indukci porodu.

Pediatrická populace

Evropská

agentura

léčivé

přípravky

rozhodla

zproštění

povinnosti

předložit

výsledky

studií

přípravkem Angusta u všech podskupin pediatrické populace ve schválené indikaci (informace o použití u

dětí viz bod 4.2).

5.2.

Farmakokinetické vlastnosti

Misoprostol je ester, který se rychle metabolizuje na aktivní metabolit kyselinu misoprostolovou . V plazmě

je detekovatelná pouze kyselina misoprostolová. Tato kyselina se před vylučováním močí dále metabolizuje

beta-oxidací mastných kyselin na inaktivní dinorové a tetranorové metabolity této kyseliny.

Po perorálním podání přípravku Angusta se misoprostol rychle vstřebává, přičemž maximální plazmatické

koncentrace aktivního metabolitu (kyselina misoprostolová) se dosahuje přibližně po 30 minutách. Průměrný

poločas eliminace kyseliny misoprostolové je asi 45 minut.

Dávkou normalizovaná AUC (Appropriate Use Criteria, vhodná kritéria použití) po 25 a 50 μg misoprostolu

(Angusta) se statisticky významně nelišila. Průměrná hodnota SD byla 107,8 ± 53,16 a 128,1 ± 45,60 h

pg/ml.

Vazba kyseliny misoprostolové na sérové proteiny je méně než 90 % a koncentrace není závislá na

terapeutických dávkách.

Podávání

misoprostolu

jídlem

nemění

biologickou

dostupnost

kyseliny

misoprostolové,

snižuje

maximální plazmatickou koncentraci v důsledku pomalejší absorpce.

Existují studie ukazující trend směrem k vyšší C

, AUC a t

u pacientů s poruchou funkce ledvin nebo

jater. Viz body 4.2, 4.3 a 4.4.

5.3

edklinic

údaje vztahu

j

ící se k bezpečnosti

Publikovaná literatura týkající se studií misoprostolu z hlediska farmakologie bezpečnosti, akutní toxicity a

toxicity po opakovaném podávání, mutagenity, karcinogenity a reprodukční toxicity neodhalila žádné

zvláštní riziko pro člověka.

U lidí je vystavení misoprostolu v raném těhotenství (selhání, předčasné ukončení těhotenství) spojeno s

mnoha vrozenými vadami. Vzhledem k tomu, že studie teratogenity nepotvrzují přímé teratogenní účinky

misoprostolu, předpokládá se, že tyto malformace jsou způsobeny cévním porušením a narušeným přísunem

krve do vyvíjejícího se embrya sekundárně v důsledku kontrakcí dělohy způsobených misoprostolem

podávaným pro ukončení těhotenství.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných lá

tek

Hypromelóza

Mikrokrystalická celulóza

Kukuřičný škrob

Krospovidon

Sodná sůl kroskarmelózy

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

30 měsíců

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Přípravek Angusta je k dispozici v blistru s dvojitou vrstvou z hliníkové fólie obsahující 8 tablet.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O RE

GISTRACI

Norgine B.V.

Antonio Vivaldistraat 150

1083HP Amsterdam

Nizozemsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

54/370/17-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE /

P

RODLOUŽENÍ REGIS

TRACE

Datum první registrace: 28. 3. 2018

Datum posledního prodloužení registrace: 31.8.2021

10.

DATUM REVIZE TEXTU

25. 11. 2021

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace