Analgin 500 mg/ ml

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Analgin 500 mg/ ml Injekční roztok
 • Dávkování:
 • 500mg/ ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Analgin 500 mg/ml Injekční roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • skot, psi, koně
 • Terapeutické oblasti:
 • Pyrazolones
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9902697 - 10 x 5 ml - lahvička; 9960342 - 5 x 10 ml - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/003/06-C
 • Datum autorizace:
 • 28-03-2006
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

ANALGIN 500 mg/ml injekční roztok

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

BB Pharma a. s., Durychova 101/66, 142 00 Praha 4, Česká republika

Držitel povolení k

výrobě odpovědný za uvolnění šarže:

Farmácia Martin a.s., Sklabinská 28, 036 01 Martin, Slovenská republika

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ANALGIN 500 mg/ml injekční roztok

Metamizolum natricum

Injekční roztok

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Léčivá látka: Metamizolum natricum 500, 00 mg v 1 ml

Čirý bezbarvý nebo nažloutlý injekční roztok.

4. INDIKACE

Všeobecně

Jako analgetikum a antipyretikum, při různých spastických stavech (při kolikách, spasmu

děložního krčku, při velmi silných porodních bolestech), při akutních a chronických artritidách,

neuritidách, tendovaginitidách, myositidách a revmatických stavech, jako antiemetikum při

prudkém zvracení při gastritidě, jako doplňková léčba - při gastritidách, při tetanických křečích

(např. při hypomagneziemii).

Speciálně

Koně při kolikách, při akutní dilataci žaludku, při lumbágu, pro uklidnění při vyšetřování a

ošetřování, při ucpání jícnu cizím tělesem.

Skot - k potlačení spasmu jícnu při ucpání cizím tělesem

5. KONTRAINDIKACE

Přecitlivělost k složkám přípravku.

Nepoužívat u koček.

Přípravek by se neměl používat u zvířat s poruchami krvetvorby.

Neaplikovat podkožně vzhledem k možnému lokálně dráždivému účinku.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Krevní dyskrazie (agranulocytóza je spojena s teplotou, bolestivými afekcemi sliznic).

Granulocyty jsou výrazně redukované anebo kompletně chybí, počet erytrocytů jako i

hemoglobinu není alternován. Trombocytopenie po metamizolu je příčinou zvýšené krvácivosti.

Jiným závažným nežádoucím účinkem je šok. Alergie na metamizol se může manifestovat

kožními anebo slizničními erupcemi.

7. CÍLOVÝ DRUH A KATEGORIE ZVÍŘAT

Skot, koně, psi.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Obecná dávka přípravku je 8 ml na 100 kg ž. hm.

skot, kůň 20 - 60 ml

tele, hříbě 5 - 15 ml

pes 1 - 5 ml

Po odeznění účinku lze aplikaci opakovat.

Intravenózně nebo hluboko intramuskulárně. Oba způsoby lze vhodně kombinovat.

9. POKYNY PRO SPRÁVNE PODÁNÍ

Neuplatňuje se.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Maso skotu: 12 dní.

Mléko skotu: 96 hodin.

Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidský konzum.

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před světlem.

Chraňte před mrazem.

Po prvním otevření vnitřního obalu spotřebovat ihned.

Nepoužívat po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNÉNÍ

Předcházejte náhodnému samopodání injekce. Chraňte jehlu až do okamžiku podání přípravku.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Náhodná intramuskulární aplikace může vyvolat podráždění v místě vpichu, náhodná

intravenózní aplikace představuje riziko otravy při předávkování.

Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. V případě zasažení pokožky nebo očí opláchněte

exponovanou část ihned po expozici proudem pitné vody. V případe komplikací vyhledejte

lékařskou pomoc.

13.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO

ZNEŠKODŇOVÁNÍ

NEPOUŽITÝCH

VETERINÁRNÍHO PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Listopad 2016

15. DALŠÍ INFORMACE

Interakce

Metamizol může při současném podávání s cyklosporinem snížit jeho hladinu.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikost balení

10 x 5 ml, 50 ml, 100ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Registrační číslo

96/003/06-C