ANAGRELID NORDIC 0,75MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
MONOHYDRÁT ANAGRELID-HYDROCHLORIDU (ANAGRELIDI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM)
Dostupné s:
Nordic Group BV, Hoofddorp
ATC kód:
L01XX35
INN (Mezinárodní Name):
MONOHYDRATE ANAGRELIDE HYDROCHLORIDE (ANAGRELIDI HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE)
Dávkování:
0,75MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
100
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
ANAGRELID
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
16/ 044/17-C

Přečtěte si celý dokument

sp. zn. sukls98800/2020

Příbalová informace: informace pro pacienta

Anagrelid Nordic 0,5 mg tablety

Anagrelid Nordic 0,75 mg tablety

Anagrelid Nordic 1,0 mg tablety

anagrelidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Anagrelid Nordic tablety a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Anagrelid Nordic tablety užívat

Jak se přípravek Anagrelid Nordic tablety užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Anagrelid Nordic tablety uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Anagrelid Nordic a k čemu se používá

Přípravek Anagrelid Nordic se používá ke snížení zvýšeného počtu krevních destiček (trombocytů) u

pacientů s esenciální trombocytemií, což je stav, kdy tělo vytváří příliš mnoho krevních destiček.

Nadměrný počet krevních destiček může vést k problémům s oběhem krve (oběhovým poruchám) a se

srážlivostí krve. Snížením počtu krevních destiček se snižuje riziko vážných problémů.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Anagrelid Nordic užívat?

Neužívejte přípravek Anagrelid Nordic:

jestliže jste alergický(á) na anagrelid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v

bodě 6);

jestliže máte závažné problémy se srdcem;

jestliže máte středně závažné až závažné problémy s játry;

jestliže máte závažné problémy s ledvinami.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Anagrelid Nordic se poraďte se svým lékařem:

jestliže trpíte onemocněním srdce;

jestliže máte od narození nebo v rodinné anamnéze prodloužený interval QT (což je onemocnění

srdce pozorované na EKG, elektrickém záznamu činnosti srdce) nebo pokud užíváte jiné léčivé

přípravky, které mají za následek abnormální změny EKG, nebo pokud máte nízké hladiny

elektrolytů, např. draslíku, hořčíku nebo vápníku (viz bod „Další léčivé přípravky a Anagrelid

Nordic“);

jestliže máte jakékoli problémy s játry nebo ledvinami.

V kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou (látkou, která se nachází v mnoha léčivých přípravcích

používaných ke zmírnění bolesti a snížení horečky a také k zamezení srážení krve, rovněž známou

jako aspirin) hrozí zvýšené riziko silného krvácení (viz bod „Další léčivé přípravky a Anagrelid

Nordic“).

Další léčivé přípravky a Anagrelid Nordic

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte kterýkoli z následujících léčivých přípravků:

léčivé přípravky, které mohou měnit srdeční rytmus, např. sotalol, amiodaron;

léčivé přípravky používané k léčbě srdečních poruch, například milrinon, enoximon, amrinon,

olprinon a cilostazol;

kyselinu acetylsalicylovou (látku, která se nachází v mnoha léčivých přípravcích používaných ke

zmírnění bolesti a snížení horečky a také k prevenci srážení krve, rovněž známá jako aspirin);

jiné léčivé přípravky používané k léčbě stavů postihujících krevní destičky, např. klopidogrel;

fluvoxamin, používaný k léčbě deprese;

určité druhy antibiotik, například enoxacin, používaný k léčbě infekcí;

omeprazol, používaný ke snížení množství kyseliny produkované v žaludku;

theofylin, používaný k léčbě závažného astmatu a problémů s dýcháním;

perorální antikoncepce: pokud při užívání tohoto přípravku proděláte silný průjem, může to snížit

účinek perorální antikoncepce, a proto se doporučuje použít dodatečnou metodu antikoncepce

(např. kondom). Viz pokyny v příbalové informaci k antikoncepční pilulce, kterou užíváte.

Při současném užívání nemusí přípravek Anagrelid Nordic nebo tyto přípravky správně účinkovat.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Anagrelid Nordic s jídlem a pitím

Příjem potravy zpožďuje vstřebávání účinné složky, ale nemá žádný vliv na účinnost přípravku

Anagrelid Nordic.

Nepijte grapefruitovou šťávu, protože se tím může prodloužit doba, za kterou se tento přípravek

dostane z Vašeho těla.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět, informujte svého lékaře. Přípravek Anagrelid Nordic

nemají užívat těhotné ženy. Ženy v plodném věku musí při užívání přípravku Anagrelid Nordic

používat účinnou antikoncepci.

Pokud kojíte nebo plánujete kojit své dítě, informujte svého lékaře. Přípravek Anagrelid Nordic se

nemá užívat při kojení. Pokud užíváte přípravek Anagrelid Nordic, musíte přestat kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Některými pacienty užívajícími přípravek Anagrelid Nordic byly hlášeny závratě. Pokud pocítíte

závrať, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.

Přípravek Anagrelid Nordic obsahuje laktózu

Tento přípravek obsahuje laktózu. Pokud Vám bylo řečeno, že nesnášíte některé cukry, poraďte se

před užíváním tohoto léčivého přípravku se svým lékařem.

3.

Jak se přípravek Anagrelid Nordic užívá

Dospělí

Vždy užívejte přípravek Anagrelid Nordic přesně podle pokynů svého lékaře.

Váš lékař určí dávku, která je pro Vás nejlepší.

Obvyklá úvodní dávka přípravku Anagrelid Nordic je 0,5 až 1 mg za den po dobu nejméně jednoho

týdne. Po této době může Váš lékař buď zvýšit, nebo snížit počet tablet, které užíváte, aby našel

dávku, která Vám bude nejlépe vyhovovat a která bude nejúčinněji léčit Vaše onemocnění. Maximální

dávka je 5 mg za den.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Neužívejte více tablet, než doporučil Váš lékař.

Použití u dětí a dospívajících

Vzhledem k tomu, že zkušenosti u dětí jsou omezené, nemá být přípravek Anagrelid Nordic podáván

dětem a dospívajícím do 18 let.

Pacienti s postižením jater nebo ledvin

Pokud máte onemocnění jater nebo ledvin, rozhodne o tom, zda budete léčeni přípravkem Anagrelid

Nordic, Váš lékař.

Způsob podání

Přípravek Anagrelid Nordic se užívá s trochou tekutiny.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Anagrelid Nordic, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Anagrelid Nordic, než jste měl(a), nebo jestliže někdo jiný užil Váš

léčivý přípravek, kontaktujte ihned svého lékaře. Ukažte mu balení přípravku Anagrelid Nordic.

Vysoké dávky mohou vést ke snížení krevního tlaku a s tím souvisejícím závratím, zvracení a

problémům se srdečním rytmem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Anagrelid Nordic

Užijte své tablety, jakmile si na to vzpomenete. Další dávku užijte v obvyklém čase. Nezdvojnásobujte

následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Anagrelid Nordic

Nepřestávejte užívat přípravek Anagrelid Nordic bez porady se svým lékařem. Po vysazení přípravku

Anagrelid Nordic dosáhne počet krevních destiček během 14 dnů stejných úrovní jako před zahájením

léčby.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Jestliže budete pociťovat jakékoli nežádoucí účinky jako závažné nebo jestliže si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi.

Závažné nežádoucí účinky:

Méně časté (mohou se objevit až u 1 ze 100 osob):

Závažné

problémy

s rychlostí

nebo

rytmem

srdečního

tepu

(komorová

tachykardie,

supraventrikulární tachykardie).

Srdeční selhání (známky zahrnují dušnost, bolest na prsou, otoky dolních končetin z důvodu

hromadění tekutiny).

Selhání ledvin (kdy vylučujete málo moči nebo žádnou moč).

Vzácné (mohou se objevit až u 1 z 1 000 osob):

Závažné problémy s rychlostí nebo rytmem srdečního tepu (fibrilace síní).

Srdeční infarkt (známky zahrnují silnou bolest na prsou a dušnost).

Pokud zaznamenáte kterýkoli z těchto nežádoucích účinků, kontaktujte ihned svého lékaře.

Další nežádoucí účinky:

Velmi časté (mohou se objevit u více než 1 z 10 osob):

Bolesti hlavy.

Časté (mohou se objevit až u 1 z 10 osob):

Snížení počtu červených krvinek (anémie), skvrnkovité podkožní krvácení (ekchymóza), otok (edém),

závrať (vertigo), nespavost (insomnie), neobvyklé pocity nebo vjemy jako brnění a mravenčení, rychlý

srdeční tep, nepravidelné nebo silné bušení srdce (palpitace), vysoký krevní tlak, krvácení z nosu,

průjem, pocit na zvracení (nevolnost), zažívací potíže, ekzém, bolest zad, únava.

Méně časté (mohou se objevit až u 1 ze 100 osob):

Snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie), krvácení, tvorba podlitin (hematomů), přírůstek

hmotnosti, deprese, nervozita, sucho v ústech, migréna, infekce očních víček (zánět spojivek), poruchy

vidění, šelest v uších (tinitus), mdloby, dušnost nebo dýchavičnost, plicní infekce, zvýšený krevní tlak

v plicích způsobující příznaky jako dušnost, únava, bolest na prsou nebo otoky, zvracení, větry, bolest

žaludku, zácpa, vypadávání vlasů, svědění kůže, bolest kloubů, svalové bolesti, infekce močového

měchýře, bolest, slabost.

Vzácné (mohou se objevit až u 1 z 1 000 osob):

Závažná bolest na prsou (angina pectoris), závrať při napřimování (zejména při vstávání z polohy

vsedě nebo vleže), ztráta chuti k jídlu, zánět žaludku (známky zahrnují: bolest, nevolnost, zvracení),

hromadění tekutiny kolem plic, plicní infekce (zápal plic), astma, zvýšené nutkání na močení v noci,

vyrážka, zvýšení jaterních enzymů, příznaky „podobné chřipce“, zimnice, necítění se dobře.

Následující nežádoucí účinky byly nahlášeny, ale není přesně známo, jak často se vyskytují:

Nepravidelný srdeční tep (torsade de pointes), onemocnění dýchacích cest, při kterém se v plicních

tkáních tvoří jizvy (známky zahrnují dušnost), zánět ledvin (tubointersticiální nefritida).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

o bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Anagrelid Nordic uchovávat

Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Uchovávejte v uzavřené

lahvičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce, krabičce a blistru za

EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Anagrelid Nordic obsahuje

Léčivou látkou je anagrelidum.

Anagrelid Nordic 0,5 mg

: jedna tableta obsahuje anagrelidum 0,5 mg (jako anagrelidi

hydrochloridum monohydricum).

Anagrelid Nordic 0,75 mg

: jedna tableta obsahuje anagrelidum 0,75 mg (jako anagrelidi

hydrochloridum monohydricum).

Anagrelid Nordic 1,0 mg

: jedna tableta obsahuje anagrelidum 1,0 mg (jako anagrelidi

hydrochloridum monohydricum).

Dalšími složkami jsou laktosa, povidon, krospovidon, mikrokrystalická celulosa a magnesium-

stearát.

Jak přípravek Anagrelid Nordic vypadá a co obsahuje toto balení

Anagrelid Nordic 0,5 mg tablety jsou bílé až téměř bílé kulaté tablety

o průměru cca 6,5 mm

s vyraženým nápisem „0.5“ na jedné straně a dělicí rýhou na druhé straně.

Anagrelid

Nordic

0,75 mg

tablety

jsou

bílé

téměř

bílé

kulaté

tablety

o průměru

8 mm

s vyraženým nápisem „0.75“ na jedné straně a dělicí rýhou na druhé straně.

Anagrelid

Nordic

1,0 mg

tablety

jsou

bílé

téměř

bílé

kulaté

tablety

o průměru

9 mm

s vyraženým nápisem „1“ na jedné straně a dělicí rýhou na druhé straně.

Tablety lze rozdělit na stejné dávky.

Polyethylenové lahvičky s polyethylenovým uzávěrem se 100 tabletami.

Balení PVC/PVdC/Al blistrů se 100 tabletami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Nordic Group B.V.

Siriusdreef 41

2132 WT Hoofddorp

Nizozemsko

Výrobce

QPharma AB

Agneslundsvägen 27

SE 21215 Malmö

Švédsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko

Anagrelid Nordic

Česká republika

Anagrelid Nordic

Itálie

REDESK

Polsko

Anagrelid Nordic

Rakousko

Anagrelid Nordic

Rumunsko

Anagrelidă Nordic

Slovenská republika

Anagrelid Nordic

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1. 4. 2020.

Přečtěte si celý dokument

sp. zn. sukls98800/2020

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Anagrelid Nordic 0,5 mg tablety

Anagrelid Nordic 0,75 mg tablety

Anagrelid Nordic 1,0 mg tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Anagrelid Nordic 0,5 mg: jedna tableta obsahuje anagrelidum 0,5 mg (jako anagrelidi

hydrochloridum monohydricum) a 44,4 mg laktosy.

Anagrelid Nordic 0,75 mg: jedna tableta obsahuje anagrelidum 0,75 mg (jako

anagrelidi hydrochloridum monohydricum) a 66,6 mg laktosy.

Anagrelid Nordic 1,0 mg: jedna tableta obsahuje anagrelidum 1,0 mg (jako anagrelidi

hydrochloridum monohydricum) a 88,8 mg laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta

Anagrelid Nordic 0,5 mg tablety jsou bílé až téměř bílé kulaté tablety o průměru cca

6,5 mm s vyraženým nápisem „0.5“ na jedné straně a dělicí rýhou na druhé straně.

Anagrelid Nordic 0,75 mg tablety jsou bílé až téměř bílé kulaté tablety o průměru cca

8 mm s vyraženým nápisem „0.75“ na jedné straně a dělicí rýhou na druhé straně.

Anagrelid Nordic 1,0 mg tablety jsou bílé až téměř bílé kulaté tablety o průměru cca

9 mm s vyraženým nápisem „1“ na jedné straně a dělicí rýhou na druhé straně.

Tablety lze rozdělit na stejné dávky.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Anagrelid Nordic je indikován ke snížení zvýšeného počtu trombocytů a k omezení

souvisejících klinických příznaků u vysoce rizikových pacientů s esenciální trombocytemií

(ET).

Vysoce rizikový pacient s esenciální trombocytemií vykazuje jeden nebo více z následujících

příznaků:

věk ≥ 60 let;

počet trombocytů ≥ 1 000 000/μl;

zvýšení počtu trombocytů o více než 300 000/µl během 3 měsíců;

závažné trombohemoragické nebo ischemické příznaky v anamnéze;

vaskulární rizikové faktory.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu přípravkem Anagrelid Nordic má zahájit lékař se zkušenostmi s léčbou

esenciální trombocytemie.

Dávkování přípravku Anagrelid Nordic má být u každého pacienta stanoveno a

kontrolováno individuálně, přičemž je třeba, aby kontrolu prováděl lékař.

Dávkování

Doporučená úvodní dávka anagrelidu je 0,5 mg až 1,0 mg za den.

Úvodní dávka by měla být zachována po dobu nejméně jednoho týdne. Následně je

možné dávku individuálně upravovat, aby bylo dosaženo nejnižší dávkování nezbytné

k udržení počtu trombocytů pod hodnotou 600 000/µl. Mělo by se usilovat o dosažení

ideálního počtu trombocytů v rozmezí 150 000/µl až 400 000/μl. Zvyšování denní

dávky by nemělo překročit 0,5 mg během jednoho týdne a maximální jednotlivá

dávka by neměla překročit 2,5 mg. Dávkování by nemělo přesáhnout 5 mg za den.

Pokud je celková denní dávka vyšší než 0,5 mg za den, měl by být přípravek

Anagrelid Nordic podáván dvakrát denně (po 12 hodinách) nebo třikrát denně (po 8

hodinách).

Léčba by měla být pravidelně posuzována. Účinky léčby anagrelidem musí být

pravidelně sledovány (viz bod 4.4).

Počet trombocytů by měl být kontrolován každý týden od zahájení léčby až do

dosažení léčebné odezvy u konkrétního pacienta (tj. normalizace nebo snížení počtu

trombocytů na hodnotu nižší než 600 000/μl). Poté by měl být počet trombocytů

kontrolován v pravidelných intervalech podle uvážení lékaře.

Pokles počtu trombocytů je obvykle pozorován během 14 až 21 dnů od zahájení

léčby. U většiny pacientů je adekvátní léčebná odezva dosažena a zachována při

dávce 1–3 mg/den.

Přípravek Anagrelid Nordic je určen k trvalému užívání. Po vysazení přípravku

Anagrelid Nordic se během 4–8 dnů počet trombocytů zvýší a během 10–14 dnů jsou

dosaženy stejné hodnoty jako před zahájením léčby. Přechod z jiné medikace by měl

být proveden s překryvem.

Starší osoby

Při léčbě starších pacientů přípravkem Anagrelid Nordic nebyly nutné žádné změny

dávky specificky vázané na věk.

Pediatrická populace

Zkušenosti u dětí jsou omezené.

Postižení ledvin

V současnosti nejsou pro tuto pacientskou populaci k dispozici žádné specifické

farmakokinetické údaje. Před zahájením léčby přípravkem Anagrelid Nordic u

pacientů se zhoršenou funkcí ledvin by proto měla být posouzena potenciální rizika a

přínosy této léčby (viz body 4.3, 4.4 a 5.1).

Postižení jater

V současnosti nejsou pro tuto pacientskou populaci k dispozici žádné specifické

farmakokinetické údaje. Metabolismus v játrech je však hlavním způsobem clearance

přípravku, a proto lze očekávat, že funkce jater tento proces ovlivňuje. Před

zahájením léčby přípravkem Anagrelid Nordic u pacientů s mírně zhoršenou funkcí

jater musí být zvážena potenciální rizika a přínosy této léčby (viz body 4.3 a 4.4).

U pacientů se středním nebo závažným postižením jater je léčba přípravkem

Anagrelid Nordic kontraindikována (viz bod 4.3 Kontraindikace).

Způsob podání

Přípravek Anagrelid tablety se užívá s malým množstvím tekutiny.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou

v bodě 6.1.

Kardiovaskulární onemocnění 3. stupně s negativním poměrem přínosů k rizikům

nebo 4. stupně (Southwest Oncology Group).

Závažné postižení ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min).

Středně závažné až závažné postižení jater.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Obecně

Léčba vyžaduje pečlivý klinický dohled nad pacientem zahrnující úplný krevní obraz

(hemoglobin, počet bílých krvinek a trombocytů) a testy týkající se funkce jater (např.

GPT/ALT a GOT/AST) a funkce ledvin (sérový kreatinin a urea) a elektrolytů

(draslík, hořčík a vápník).

Kardiovaskulární účinky

Byly hlášeny závažné kardiovaskulární nežádoucí příhody, včetně případů torsade de

pointes, ventrikulární tachykardie, kardiomyopatie, kardiomegalie a městnavého

srdečního selhání (viz bod 4.8).

Opatrnost je třeba při používání anagrelidu u pacientů se známými rizikovými faktory

prodloužení intervalu QT, jako jsou vrozený syndrom dlouhého intervalu QT, známá

anamnéza získaného prodloužení intervalu QTc, léčivé přípravky, které mohou

prodlužovat interval QTc, a hypokalemie.

Opatrnost je také třeba u populací, které mohou mít vyšší maximální plazmatickou

koncentraci (C

) anagrelidu nebo jeho aktivního metabolitu 3-hydroxyanagrelidu,

např. v případě postižení jater nebo používání s inhibitory CYP1A2 (viz bod 4.5).

Je žádoucí pečlivé sledování účinku na interval QTc.

Před zahájením léčby anagrelidem se doporučuje předléčebné kardiovaskulární

vyšetření, zahrnující výchozí EKG a echokardiografii. U pacientů by během léčby

měly být sledovány známky kardiovaskulárních účinků, které mohou vyžadovat další

kardiovaskulární vyšetření a zkoumání. Hypokalemie nebo hypomagnezemie musí

být před podáním anagrelidu korigovány a během léčby by měly být pravidelně

sledovány.

Anagrelid je inhibitor cyklické AMP fosfodiesterázy III a vzhledem k jeho pozitivně

inotropním účinkům by se měl používat s opatrností u pacientů všech věkových

skupin se známým nebo suspektním onemocněním srdce. Závažné kardiovaskulární

nežádoucí příhody se navíc vyskytly i u pacientů bez podezření na onemocnění srdce

a s normálním předléčebným kardiovaskulárním vyšetřením.

Anagrelid by se měl používat pouze tehdy, pokud potenciální přínosy léčby převažují

nad potenciálními riziky.

Plicní hypertenze

U pacientů léčených anagrelidem byly hlášeny případy plicní hypertenze. Před

zahájením a v průběhu léčby anagrelidem je třeba u pacientů vyhodnocovat známky a

příznaky základního kardiopulmonálního onemocnění.

Často byly pozorovány palpitace a bolesti hlavy, zejména na začátku léčby (viz bod

4.8).

Tyto nežádoucí účinky mohou být zmírněny pomalým zvyšováním dávkování

s úvodní dávkou 0,5 až 1,0 mg za den a obvykle odezní během několika týdnů.

Postižení jater (viz bod 4.2 a 4.3):

U pacientů se zhoršenou funkcí jater je vyžadováno časté sledování funkce jater,

zejména na začátku léčby.

Postižení ledvin (viz body 4.2 a 4.3):

U pacientů se zhoršenou funkcí ledvin je vyžadováno časté sledování funkce ledvin,

zejména na začátku léčby. Přípravek Anagrelid Nordic obsahuje laktózu.

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, úplným

nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek

užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Dosud byly provedeny pouze omezené farmakokinetické a/nebo farmakodynamické

studie zkoumající možné interakce mezi anagrelidem a jinými léčivými přípravky.

Společně s přípravkem Anagrelid Nordic byla podávána následující léčiva: kyselina

acetylsalicylová, paracetamol, β-blokátory, inhibitory ACE, klopidogrel, kumariny,

kyselina listová, amlodipin, karbamazepin, hydrochlorothiazid, indapamid, furosemid,

železo, isosorbid-mononitrát, levothyroxin sodná sůl, simvastatin, tiklopidin,

ranitidin, hydroxymočovina, alopurinol a digoxin.

S výjimkou kyseliny acetylsalicylové (zvýšené krvácení) se nevyskytly žádné

významné interakce.

Lékové interakce: vliv jiných látek na anagrelid

Anagrelid je primárně metabolizován enzymem CYP1A2. Je známo, že CYP1A2

je inhibován několika léčivými přípravky, včetně fluvoxaminu, enoxacinu a

omeprazolu, a tyto léčivé přípravky by teoreticky mohly nepříznivě ovlivňovat

clearance anagrelidu.

Studie interakcí

in vivo

u člověka prokázaly, že digoxin a warfarin

farmakokinetické vlastnosti anagrelidu neovlivňují.

Opatrnost je třeba při používání anagrelidu u pacientů s léčivými přípravky, které

mohou prodlužovat interval QTc a hypokalemii.

Lékové interakce: vliv anagrelidu na jiné látky

Anagrelid vykazuje omezenou inhibiční aktivitu vůči CYP1A2, což může

představovat teoretický potenciál pro interakci s jinými současně podávanými

léčivými přípravky, které sdílejí tento mechanismus clearance, např. theofylinem.

Anagrelid je inhibitor PDE III. Účinky léčivých přípravků s obdobnými

vlastnostmi, jako jsou inotropy milrinon, enoximon, amrinon, olprinon a

cilostazol, mohou být anagrelidem zvýrazněny.

Studie

in vitro

s plnou lidskou krví prokázala, že protidestičkové účinky kyseliny

acetylsalicylové se přítomností anagrelidu zesilují, ale nezvyšují se synergicky.

V dávkách, jejichž použití se doporučuje k léčbě esenciální trombocytemie, může

anagrelid teoreticky potencovat účinky jiných léčivých přípravků, které inhibují

nebo modifikují funkci trombocytů, např. kyseliny acetylsalicylové.

Souběžné podávání opakovaných dávek anagrelidu a kyseliny acetylsalicylové

může v porovnání s podáváním samotné kyseliny acetylsalicylové zesilovat

antiagregační účinky obou léčiv. U některých pacientů s ET léčených souběžně

kyselinou acetylsalicylovou a anagrelidem došlo k silnému krvácení. Vzhledem

k nedostatku údajů u pacientů s ET je proto třeba před zahájením léčby posoudit

potenciální rizika souběžného použití anagrelidu a kyseliny acetylsalicylové,

zejména u pacientů, u kterých hrozí vysoké riziko krvácení.

Lékové interakce: vliv anagrelidu na jiné léčivé přípravky

Anagrelid může u některých pacientů způsobovat střevní poruchy a narušovat

absorpci perorálních hormonálních kontraceptiv.

Potravinové interakce

Potrava zpomaluje absorpci anagrelidu, ale nepozměňuje významně systémovou

expozici. Účinky potravy na biologickou dostupnost nejsou považovány za klinicky

relevantní pro použití anagrelidu. Bylo prokázáno, že grapefruitová šťáva inhibuje

CYP1A2, a může proto také snižovat clearance anagrelidu.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

U člověka neexistují dostatečné údaje týkající se podávání anagrelidu v těhotenství.

Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu při velmi vysokých dávkách (viz

bod 5.3). Podávání anagrelidu v těhotenství se proto nedoporučuje. Pokud je

anagrelid používán v těhotenství nebo pokud pacientka během používání tohoto

léčiva otěhotní, je třeba ji poučit o potenciálním riziku pro plod.

Ženy ve fertilním věku

Ženy ve fertilním věku mají během léčby anagrelidem používat odpovídající

antikoncepční prostředky.

Kojení

Informace o vylučování anagrelidu nebo jeho metabolitů do mateřského mléka

neexistují. Vzhledem k tomu, že do mateřského mléka přechází mnoho léčivých

přípravků, a kvůli potenciálu nežádoucích účinků u kojených dětí mají matky při

užívání anagrelidu přestat kojit. Dostupné údaje u zvířat prokázaly vylučování

anagrelidu/metabolitů do mléka.

Fertilita

U anagrelidu nejsou k dispozici žádné údaje týkající se fertility.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebyly provedeny žádné studie účinků na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Během klinického vývoje byla často hlášeným nežádoucím účinkem závrať. Pokud

pacienti pociťují během užívání přípravku Anagrelid Nordic závrať, nemají řídit ani

obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky souvisejícími s léčivem, které měly

většinou nízkou intenzitu a v průběhu léčby se zmírňovaly, byly bolest hlavy,

palpitace, edémy, nauzea a průjem.

S těmito nežádoucími účinky je nutné počítat vzhledem k farmakologickému účinku

anagrelidu (inhibice fosfodiesterázy III, viz bod 5.1). Pomalým zvyšováním

dávkování s úvodní dávkou 0,5 až 1,0 mg za den lze tyto účinky zmírnit.

Následující nežádoucí účinky jsou řazeny podle tříd systémových orgánů a podle své

frekvence: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až

< 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000); není známo

(z dostupných údajů nelze určit).

Třída

orgánových

systémů

podle

MedDRA

Frekvence nežádoucích účinků

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Není známo

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Anémie

Ekchymóza

Trombocytopenie

Krvácení

Hematom

Poruchy

metabolismu a

výživy

Edém

Přírůstek

hmotnosti

Poruchy nervového

systému

Bolesti hlavy

Závrať

Nespavost

Parestézie

Deprese

Nervozita

Xerostomie

Migréna

Poruchy oka

Konjunktivitida

Anomálie vidění

Poruchy ucha a

labyrintu

Tinitus

Srdeční poruchy

Tachykardie

Palpitace

Hypertenze

Srdeční

insuficience

Městnavé srdeční

selhání

Ventrikulární

tachykardie

Supraventrikulární

tachykardie

Arytmie

Synkopa

Infarkt

myokardu

Fibrilace

srdečních

síní

Angina

pectoris

Ortostatická

hypotenze

Torsade de

pointes

Respirační, hrudní

a mediastinální

poruchy

Epistaxe

Dušnost

Respirační infekce

Plicní hypertenze

Pneumonie

Pleurální

efuze

Astma

Plicní

fibróza

Gastrointestinální

poruchy

Průjem

Nauzea

Dyspepsie

Zvracení

Flatulence

Bolesti břicha

Obstipace

Gastritida

Ztráta chuti

k jídlu

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Ekzém

Alopecie

Pruritus

Vyrážka

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Bolesti zad

Artralgie

Myalgie

Poruchy ledvin a

močových cest

Renální selhání

Infekce močových

cest

Nykturie

Tubulointersti-

ciální nefritida

Poruchy jater a

žlučových cest

Zvýšené

hodnoty

jaterních

enzymů

Třída

orgánových

systémů

podle

MedDRA

Frekvence nežádoucích účinků

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Není známo

Celkové poruchy a

reakce v místě

aplikace

Únava

Bolest

Slabost

Syndrom

podobný

chřipce

Zimnice

Malátnost

V literatuře jsou hlášeny následující nežádoucí účinky anagrelidu:

Pancytopenie, retence tekutin, úbytek hmotnosti, zmatenost, amnézie, somnolence,

ztráta koordinace, dysartrie, diplopie, kardiomegalie, kardiomyopatie, perikardiální

efuze, vasodilatace, pleurální efuze, plicní infiltráty, alergická alveolitida, anorexie,

pankreatitida, gastrointestinální krvácení, gastrointestinální porucha, kolitida,

krvácení z dásní, suchá kůže, zvýšené hodnoty sérového kreatininu, bolest na prsou,

horečka, astenie, impotence.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité.

Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku.

Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na

adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

4.9

Předávkování

Ve vyšších než doporučených dávkách způsobuje anagrelid snížení krevního tlaku,

které může vyvolat hypotenzi a tachykardii. Jediná dávka 5 mg anagrelidu může vést

k poklesu krevního tlaku, který je obvykle doprovázen závratí.

Existuje malý počet hlášení předávkování anagrelidem. Mezi hlášené příznaky patří

sinusová tachykardie a zvracení. Konzervativní léčba vedla k odeznění příznaků.

Specifická protilátka proti anagrelidu není známa.

V případě předávkování je vyžadován pečlivý klinický dohled nad pacientem, a to

včetně sledování počtu trombocytů s ohledem na trombocytopenii. V případě potřeby

je třeba snížit dávku nebo podávání zastavit, dokud se počet trombocytů nevrátí do

normálního rozmezí.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: jiná cytostatika

ATC kód: L01XX35

Účinky na tepovou frekvenci a interval QTc

Účinek dvou dávkových hladin anagrelidu (jednotlivé dávky 0,5 mg a 2,5 mg) na

tepovou frekvenci a interval QTc byl hodnocen ve dvojitě zaslepené, randomizované,

placebem a léčivou látkou kontrolované, zkřížené studii na zdravých dospělých

mužích a ženách.

Během prvních 12 hodin bylo pozorováno zvýšení tepové frekvence související

s dávkou, přičemž maximální zvýšení nastávalo přibližně v čase maximálních

koncentrací. Maximální změna střední tepové frekvence nastávala za 2 hodiny po

podání a činila +7,8 tepů za minutu u dávky 0,5 mg a +29,1 tepů za minutu u dávky

2,5 mg.

U obou dávek bylo pozorováno přechodné prodloužení středního intervalu QTc

během doby zvyšující se tepové frekvence, přičemž maximální změna středního

intervalu QTcF (Fridericiova korekce) u dávky 0,5 mg byla +5,0 ms a nastávala za 2

hodiny a u dávky 2,5 mg byla +10,0 ms a nastávala za 1 hodinu. Anagrelid snižuje u

člověka počet trombocytů v závislosti na dávce a selektivně – konkrétní mechanismus

působení není znám. Tento účinek je druhově specifický; u žádného zvířecího modelu

nebyl dosud účinek na snížení počtu trombocytů pozorován. Anagrelid proto

nejpravděpodobněji působí prostřednictvím metabolitu, který vzniká pouze u člověka.

Studie in vitro zabývající se megakaryocytopoézou u člověka prokázaly, že inhibiční

účinek na tvorbu trombocytů je způsoben pozdějším dozráváním megakaryocytů a

snížením jejich velikosti a ploidie. Biopsie kostní dřeně u léčených pacientů přinesly

důkazy o obdobných účincích in vivo.

V terapeutických dávkách nezpůsobuje anagrelid významné změny bílých krvinek ani

koagulačních parametrů, ale může způsobovat menší změny červených krvinek.

Ve vysokých neterapeutických dávkách anagrelid inhibuje cAMP fosfodiesterázu a

agregaci trombocytů indukovanou ADP a kolagenem.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po perorálním podání anagrelidu u člověka je nejméně 75 % absorbováno

z gastrointestinálního traktu.

U zdravých subjektů byl čas dosažení maximální koncentrace v plazmě (T

přibližně 1,38 hodiny, střední poločas eliminace byl také přibližně 1,38 hodiny.

Studie farmakokinetiky zjistila u přípravku Anagrelid Nordic v porovnání s jiným

léčivem obsahujícím anagrelid zpožděný čas T

i nižší hodnoty C

a AUC. Tato

zpožděná invaze léčivé látky u přípravku Anagrelid Nordic – navzdory stejné aktivitě

– může být důvodem pro odlišný profil, pokud jde o nežádoucí účinky.

Absorpce anagrelidu gastrointestinálním traktem je zpožděna současným požitím

potravy. Kulminace maximální plazmatické hladiny může být zpožděna až o 2

hodiny. Tato skutečnost nemá významný vliv na biologickou dostupnost a klinickou

aktivitu.

Distribuce

Anagrelid má vysoký distribuční objem (12 l/kg). Distribuce do jednotlivých

kompartmentů ani stupeň vazby na plazmatické proteiny nejsou známy.

Biotransformace

Při intenzivní metabolizaci anagrelidu vzniká několik metabolitů. Kvantitativně

relevantní jsou 3-hydroxyanagrelid a 2-amino-5,6-dichloro-3,4-dihydrochinazolin.

Zatímco 2-amino-5,6-dichloro-3,4-dihydrochinazolin je biologicky neaktivní, 3-

hydroxyanagrelid podobně jako anagrelid ovlivňuje megakaryopoézu a vykazuje ještě

silnější účinek, pokud jde o inhibici fosfodiesterázy III.

Eliminace

Po podání anagrelidu značeného

C bylo přibližně 75 % radioaktivity vyloučeno

během 6 dnů močí a 10 % stolicí.

Vzhledem ke krátkému poločasu by v rámci dlouhodobého podávání anagrelidu

nemělo docházet k jeho akumulaci. Tuto domněnku podporují klinické údaje, které

dokládají ztrátu účinnosti během 4–8 dnů po vysazení anagrelidu.

Specifické populace

Starší osoby

Byly analyzovány farmakokinetické údaje pacientů s myeloproliferativním

onemocněním léčených anagrelidem po dobu 4 týdnů. Plazmatické hladiny byly u

pacientů < 65 let (n = 16) a ≥ 65 let (n = 18) srovnatelné.

Pediatrická populace

Farmakokinetické údaje u postících se dětí a dospívajících (věkové rozmezí 7–14 let)

s esenciální trombocytemií ukazují, že hodnoty expozice anagrelidu, C

a AUC,

normalizované na dávku a tělesnou hmotnost, byly u dětí a dospívajících nižší než u

dospělých. Existovala zde také tendence k nižší expozici aktivnímu metabolitu. Tato

pozorování mohou být odrazem efektivnější metabolické clearance u mladších

subjektů.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Toxicita opakovaných dávek

Po opakovaném podání anagrelidu v dávkách 1 mg/kg nebo vyšších (12–16násobek

maximální terapeutické dávky) bylo u psů pozorováno subendokardiální krvácení a

fokální nekróza myokardu.

Reprodukční toxicita

Dávky anagrelidu (> 60 mg/kg/den, odpovídající > 720násobku terapeutické dávky),

které byly toxické u březích samic potkanů a králíků, byly spojeny se zvýšenou

resorpcí embryí a mortalitou plodů.

Mutagenní a karcinogenní potenciál

Ve studiích genotoxického potenciálu anagrelidu nebyly prokázány žádné známky

mutagenity ani klastogenity.

Ve dvouleté studii karcinogenity u potkanů byly pozorovány nenovotvarové nálezy,

které byly spojovány s nadměrným farmakologickým působením nebo mu byly

připisovány. Mimo jiné se zvýšila incidence feochromocytomů nadledvin oproti

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace