AMPRILAN

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
RAMIPRIL (RAMIPRILUM)
Dostupné s:
Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto
ATC kód:
C09AA05
INN (Mezinárodní Name):
RAMIPRIL (RAMIPRILUM)
Dávkování:
5MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
60; 50; 30; 100; 20; 10; 90 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
RAMIPRIL
Přehled produktů:
AMPRILAN
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
58/ 158/04-C
Datum autorizace:
2010-12-01
EAN kód:
3838989621766

Sp.zn.sukls26132/2019

Příbalová informace: informace pro pacienta

Amprilan 1,25 mg tablety

Amprilan 2,5 mg tablety

Amprilan 5 mg tablety

Amprilan 10 mg tablety

ramiprilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud

u Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků,

sdělte

to svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Amprilan a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amprilan užívat

Jak se přípravek Amprilan užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Amprilan uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Amprilan a k

čemu se používá

Amprilan obsahuje léčivou látku, která se nazývá ramipril. Patří do skupiny léků nazývaných ACE

inhibitory (inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin).

Amprilan účinkuje takto:

snižuje ve Vašem těle tvorbu látek, které Vám mohou zvyšovat krevní tlak,

uvolňuje a rozšiřuje Vaše krevní cévy,

ulehčuje Vašemu srdci udržování krevního oběhu v těle.

Amprilan se může používat:

k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze),

ke snížení rizika, že dostanete srdeční záchvat nebo mozkovou mrtvici,

ke snížení rizika nebo zpomalení zhoršujících se problémů s ledvinami (bez ohledu na to, jestli

máte cukrovku nebo ne),

k léčbě srdce, pokud nemůže pumpovat dostatečné množství krve do těla (srdeční selhání),

jako léčba následující po srdečním záchvatu (infarkt myokardu) komplikovaném srdečním

selháním.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amprilan užívat

Neužívejte přípravek Am

prilan:

jestliže jste alergický(á) na ramipril, kterýkoli jiný ACE inhibitor nebo na kteroukoli další

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Příznakem alergické reakce může být vyrážka, obtíže s polykáním nebo s dýcháním, otok rtů,

tváře, hrdla nebo jazyka.

jestliže jste někdy měl(a) závažnou alergickou reakci, tzv. „angioedém“. Příznakem může být

svědění, kopřivka, červené skvrny na rukou, nohou anebo na hrdle, otok hrdla a jazyka, otok

okolo očí a rtů, potíže s dýcháním nebo s polykáním.

pokud chodíte na dialýzu nebo na jiný druh krevní filtrace. Léčba přípravkem Amprilan pro Vás

nemusí být vhodná v závislosti na tom, jaký přístroj se při dialýze používá.

pokud máte potíže s ledvinami, spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví (tzv. renální

arteriální stenóza).

v období posledních 6 měsíců těhotenství (viz bod níže „Těhotenství a kojení“).

pokud máte abnormálně nízký anebo nestabilní krevní tlak. To musí posoudit lékař.

pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke

snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren.

pokud jste užíval(a) nebo v současnosti užíváte sakubitril/valsartan, léčivý přípravek k léčbě

dlouhodobého (chronického) srdečního selhání u dospělých, protože zvyšuje riziko angioedému

(náhlý podkožní otok např. v krku).

Jestliže se Vás týká něco z výše uvedeného, neužívejte přípravek Amprilan. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem dříve, než užijete přípravek Amprilan.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Amprilan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže máte problémy se srdcem, játry nebo ledvinami,

jestliže jste ztratil(a) větší množství solí nebo tekutin (zvracením, průjmem, neobvyklým

pocením, dietou s nízkým obsahem soli, užíváním diuretik (odvodňovací tablety) po dlouhou

dobu nebo dialýzou),

jestliže

máte

podrobit

léčbě

snížení

alergie

bodnutí

včelou

nebo

vosou

(desenzibilizace),

jestliže Vám má být podáno anestetikum (znecitlivující prostředek). Podává se kvůli operaci

nebo zubnímu zákroku. Může být zapotřebí přerušit léčbu přípravkem Amprilan jeden den

předem - poraďte se proto se svým lékařem,

jestliže máte vysoké hladiny draslíku v krvi (prokázané výsledky krevních zkoušek),

pokud užíváte léčivé přípravky, které mohou snižovat hladinu sodíku v krvi, nebo trpíte

onemocněním, při kterém může docházet ke snížení hladiny sodíku v krvi. Váš lékař může

provádět pravidelné krevní testy se zaměřením na hladinu sodíku v krvi, zejména jste-li vyššího

věku.

pokud

užíváte

některý

z následujících

léčivých

přípravků,

zvýšené

riziko

vzniku

angioedému (náhlého podkožního otoku, např. v krku):

racekadotril, léčivý přípravek k léčbě průjmu,

temsirolimus,

sirolimus,

everolimus

další

léky

třídy

mTOR

inhibitorů

(léčivé

přípravky

k zamezení

odmítnutí

transplantovaného

orgánu

k léčbě

nádorového

onemocnění),

vildagliptin, léčivý přípravek k léčbě diabetu (cukrovky).

jestliže

máte

kolagenní

onemocnění

cév,

jako

sklerodermie

nebo

systémový

lupus

erythematodes,

pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:

blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB) (také známé jako sartany - například

valsartan, telmisartan,

irbesartan), a to zejména

pokud

máte

problémy s

ledvinami

související s diabetem.

aliskiren.

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství

elektrolytů (např. draslíku) v krvi.

Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek Amprilan“.

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste (nebo byste mohla být) těhotná. Užívání

přípravku Amprilan se nedoporučuje po dobu prvních tří měsíců těhotenství a jeho užívání po

3. měsíci těhotenství může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte (viz bod níže „Těhotenství

a kojení“).

Děti a dospívající

U dětí a dospívajících ve věku do 18 let se užívání přípravku Amprilan nedoporučuje, protože

bezpečnost a účinnost používání přípravku Amprilan u dětí nebyla dosud stanovena.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného nebo si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře dříve, než

začnete přípravek Amprilan užívat.

Další léčivé přípravky a přípravek Amprilan

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu

(včetně rostlinných přípravků). Je to kvůli tomu, že přípravek Amprilan může ovlivnit způsob účinku

jiných léků a současně některé léky mohou ovlivnit způsob účinku přípravku Amprilan.

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou

zeslabit účinek přípravku Amprilan:

léčivé

přípravky,

které

užívají

k úlevě

bolesti

proti

zánětu

(např.

nesteroidní

protizánětlivé

léky

(tzv.

NSAID),

jako

ibuprofen

nebo

indometacin

kyselina

acetylsalicylová).

léčivé přípravky, které se užívají k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání,

astmatu nebo alergií, jako je například efedrin, noradrenalin nebo adrenalin. Lékař Vám

zkontroluje krevní tlak.

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou při

současném užívání s přípravkem Amprilan zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků:

léčivé

přípravky,

které

užívají

k úlevě

bolesti

proti

zánětu

(např.

nesteroidní

protizánětlivé

léky

(tzv.

NSAID),

jako

ibuprofen

nebo

indometacin

kyselina

acetylsalicylová),

protinádorové léky (chemoterapie),

diuretika (odvodňovací tablety), jako je například furosemid,

doplňky

stravy

obsahující

draslík

(včetně

náhražek

soli),

draslík

šetřící

diuretika

jiné

přípravky, které mohou zvýšit hladinu draslíku v krvi (např. trimethoprim a kotrimoxazol k

léčbě bakteriálních infekcí; cyklosporin - léčivo k potlačení imunitní odpovědi, aby nedošlo k

odmítnutí transplantovaného orgánu; a heparin - léčivo k ředění krve, aby nedošlo ke vzniku

krevních sraženin),

steroidní léky proti zánětu, jako je např. prednisolon,

alopurinol (používá se na snížení hladiny kyseliny močové v krvi),

prokainamid (používá se při problémech se srdečním rytmem),

vildagliptin (používaný k léčbě diabetu 2. typu),

racekadotril (léčivý přípravek k léčbě průjmu),

léky,

které

velmi

často

užívají

k zamezení

odmítnutí

transplantovaných

orgánů

(temsirolimus,

sirolimus,

everolimus

další

léky

třídy

mTOR

inhibitorů).

„Upozornění a opatření“.

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Amprilan může mít

vliv na jejich účinek:

Léky na cukrovku, jako jsou například ústy podávané léky snižující hladinu cukru v krvi

a inzulín. Amprilan může snížit množství cukru v krvi. Pečlivě si sledujte hladinu cukru v krvi

po dobu užívání přípravku Amprilan.

Lithium (používá se při problémech s duševním zdravím). Amprilan Vám může zvýšit množství

lithia v krvi. Lékař Vám musí důkladně sledovat hladinu lithia v krvi.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného (nebo si nejste jistý(á)), řekněte to svému lékaři dříve, než

začnete přípravek Amprilan užívat.

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření:

Pokud užíváte blokátor receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace

v bodě „Neužívejte přípravek Amprilan“ a „Upozornění a opatření“).

Přípravek Amprilan s

jídlem a pitím

Konzumace alkoholu při léčbě přípravkem Amprilan může způsobit, že budete pociťovat závrať

nebo se Vám bude točit hlava. Jestliže potřebujete vědět, kolik alkoholu můžete zkonzumovat

v období, kdy užíváte Amprilan, proberte to se svým lékařem, protože léky používané pro

snížení krevního tlaku a alkohol mohou mít aditivní účinky (jejich účinky se mohou sčítat).

Přípravek Amprilan se může užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste (nebo byste mohla být) těhotná.

Po dobu prvních 12 týdnů těhotenství se přípravek Amprilan nemá užívat a po 13. týdnu těhotenství

jej dokonce nesmíte užívat vůbec, protože jeho užívání v těhotenství může být pro Vaše dítě škodlivé.

Otěhotníte-li během léčby přípravkem Amprilan, okamžitě to řekněte svému lékaři. Přechod na jinou

vhodnou alternativní léčbu se má uskutečnit ještě před plánovaným otěhotněním.

Kojení

Nesmíte užívat přípravek Amprilan pokud kojíte.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při léčbě přípravkem Amprilan můžete pociťovat ospalost nebo závrať. Je to pravděpodobnější na

začátku léčby přípravkem Amprilan, nebo pokud začínáte užívat vyšší dávku. Pokud k tomu dojde,

neřiďte vozidla ani neobsluhujte žádné nástroje či stroje.

Přípravek Amprilan obsahuje laktózu a sodík

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek Amprilan užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání tohoto léčivého přípravku

-

Lék užívejte ústy každý den ve stejnou denní dobu.

-

Tablety spolkněte vcelku a zapijte je tekutinou.

-

Tablety nedrťte ani nežvýkejte.

Jaké množství léku je třeba užívat

Léčba vysokého krevního tlaku

Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.

Lékař Vám bude denní dávku upravovat, dokud nebude Váš krevní tlak pod kontrolou.

Maximální dávka je 10 mg jednou denně.

Jestliže už užíváte diuretika (odvodňovací tablety), může Vám lékař před zahájením léčby

přípravkem Amprilan diuretika vysadit anebo snížit jejich množství, které budete užívat.

Na snížení rizika srdečního záchvatu nebo mozkové mrtvice

Obvyklá úvodní dávka je 2,5 mg jedenkrát denně.

Lékař může posléze rozhodnout o zvýšení množství léku, které budete užívat.

Obvyklá dávka je 10 mg jednou denně.

Léčba na snížení nebo oddálení zhoršení problémů s ledvinami

Úvodní dávka může být 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.

Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.

Obvyklá dávka je 5 mg nebo 10 mg jedenkrát denně.

Léčba srdečního selhání

Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg jedenkrát denně.

Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.

Maximální dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.

Léčba po srdečním záchvatu

Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg jednou denně až 2,5 mg dvakrát denně.

Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.

Obvyklá dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.

Starší pacienti

Lékař Vám sníží úvodní dávku a léčbu Vám bude upravovat pomaleji.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Amprilan, než jste měl(a)

Informujte svého lékaře nebo se odeberte rovnou na pohotovost do nejbližší nemocnice. Cestou do

nemocnice neřiďte – požádejte někoho o odvoz, nebo si zavolejte sanitku. Vezměte si s sebou balení

léku, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Amprilan

Jestliže vynecháte dávku, užijte až dávku, která má následovat, a to v obvyklém čase.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Amprilan

Pokračujte

užívání

svého

léku,

dokud

Vám

lékař

neřekne,

abyste

užíváním

přestal(a).

Nepřestávejte užívat přípravek Amprilan jen proto, že se cítíte lépe. Jestliže přestanete s jeho

užíváním, Vaše onemocnění se může vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Přestaňte užívat přípravek Amprilan a jděte rovnou k

lékaři, pokud zpozorujete jakýkoli

z

následujících

závažných

nežádoucích

účinků

možná

bude

nutné

poskytnout

Vám

neodkladnou lékařskou pomoc:

Otok tváře, rtů nebo hrdla, což může způsobit obtíže s polykáním nebo s dýcháním, stejně jako

svědění a vyrážka. Může se jednat o příznaky těžké alergické reakce na přípravek Amprilan.

Závažné kožní reakce, ke kterým patří vyrážka, vředy v ústech, zhoršení stávajícího kožního

onemocnění, zčervenání, puchýře anebo olupování kůže (jako je Stevens-Johnsonův syndrom,

toxická epidermální nekrolýza nebo multiformní erytém).

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte:

Zrychlený srdeční tep, nepravidelný nebo zesílený srdeční tep (palpitace), bolest na hrudi, tlak

na hrudníku nebo těžší problémy včetně srdečního záchvatu a mozkové příhody.

Ztížené dýchání nebo kašel. Může jít o příznaky plicních problémů.

Snadno se tvořící modřiny, krvácení trvající delší dobu než obvykle, jakékoli krvácení (např.

krvácení z dásní), skvrny na kůži skládající se z červených teček nebo častější výskyt infekcí

než obvykle, bolest v krku a horečku, pocit únavy, mdloby, závrať nebo bledost pokožky. Může

jít o příznaky problémů s krví nebo kostní dření.

Silnou bolest žaludku, která může vystřelovat do zad. Může to být příznak pankreatitidy (zánět

slinivky břišní).

Horečku, zimnici, únavu, ztrátu chuti k jídlu, bolest žaludku, pocit na zvracení, zežloutnutí kůže

nebo očí (žloutenka). Může jít o příznaky problémů s játry, jako je např. hepatitida (zánět jater)

nebo poškození jater.

Další nežádoucí účinky jsou:

Pokud některý nežádoucí účinek přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní, řekněte to,

prosím, svému lékaři.

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

Bolest hlavy nebo pocit únavy.

Pocit závrati. Výskyt je pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem Amprilan nebo když

začnete užívat vyšší dávku.

Mdloby, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zejména pokud se rychle postavíte anebo si

rychle sednete.

Suchý,

dráždivý

kašel,

zánět

vedlejších

nosních

dutin

(sinusitida)

nebo

zánět

průdušek

(bronchitida), ztížené dýchání.

Bolest žaludku nebo střev, průjem, špatné trávení, pocit na zvracení nebo zvracení.

Kožní vyrážka, která může i nemusí vyčnívat z kůže.

Bolest na hrudníku.

Křeče ve svalech nebo bolest svalů.

Více draslíku v krvi (prokázané krevními testy) než obvykle.

Méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

Problémy s rovnováhou (vertigo).

Svědění nebo neobvyklý pocit na kůži, jako např. necitlivost, brnění, píchání nebo pálení na

kůži (parestézie).

Ztráta chuti nebo změna vnímání chuti.

Poruchy spánku.

Pocit deprese, úzkosti, větší nervozita než obvykle nebo neklid.

Ucpaný nos, potíže s dýcháním nebo zhoršení astmatu.

Otok

střeva,

tzv.

„intestinální

angioedém“,

který

projevuje

bolestí

břicha,

zvracením

a průjmem.

Pálení žáhy, zácpa nebo sucho v ústech.

Vylučování většího množství tekutiny (moč) za den, než je obvyklé.

Intenzivnější pocení než obvykle.

Ztráta nebo snížení chuti k jídlu (anorexie).

Zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep.

Oteklé ruce a nohy. Může jít o příznak toho, že Vaše tělo zadržuje více vody než obvykle.

Zčervenání.

Rozmazané vidění.

Bolest kloubů.

Horečka.

Impotence u mužů, snížená sexuální touha u mužů i žen.

Zvýšený počet určitého druhu bílých krvinek (tzv. eozinofilie), což se zjistí krevním testem.

Změna funkce jater, slinivky nebo ledvin prokázaná krevním testem.

Vzácné

(mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

Pocit nejistoty nebo zmatenosti.

Červený a oteklý jazyk.

Silné popraskání nebo odlupování kůže, svědící, boulovitá vyrážka.

Problémy s nehty (například uvolňování nebo odlučování nehtů z nehtového lůžka).

Kožní vyrážka nebo modřiny.

Skvrny na kůži a studené končetiny.

Červené, svědící, oteklé oči nebo slzení.

Porucha sluchu a zvonění v uších.

Pocit slabosti.

Pokles

počtu

červených

krvinek,

bílých

krvinek

nebo

krevních

destiček

nebo

množství

hemoglobinu – prokazuje se krevními testy.

Velmi vzácné

(mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)

vyšší citlivost na sluneční záření než obvykle.

Není známo

(četnost z dostupných údajů nelze určit)

koncentrovaná

moč

(tmavé

barvy),

nevolnost

nebo

zvracení,

svalové

křeče,

zmatenost

záchvaty, které mohou být způsobeny nepřiměřenou sekrecí ADH (antidiuretického hormonu).

Máte-li tyto příznaky, co nejdříve kontaktujte svého lékaře.

Další hlášené nežádoucí účinky:

Pokud některý z následujících nežádoucích účinků přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik

dní, řekněte to, prosím, svému lékaři.

Problémy se soustředěním.

Otok úst.

Příliš málo krvinek v krvi - prokázáno krevním testem.

Méně sodíku v krvi než obvykle – prokázáno krevním testem.

Prsty na rukou a nohou mění barvu, pokud jsou studené, a když se posléze opět zahřejí, brní

nebo jsou bolestivé (Raynaudův fenomén).

Zvětšení prsů u mužů.

Zpomalené nebo zhoršené reakce.

Pocit pálení.

Změny vnímání vůně.

Vypadávání vlasů.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

získání

více

informací o

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Amprilan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Amprilan obsahuje

Léčivou látkou je ramipril.

Jedna tableta obsahuje ramiprilum 1,25 mg.

Jedna tableta obsahuje ramiprilum 2,5 mg.

Jedna tableta obsahuje ramiprilum 5 mg.

Jedna tableta obsahuje ramiprilum 10 mg.

Pomocnými látkami jsou hydrogenuhličitan sodný (E500); monohydrát laktosy; sodná sůl

kroskarmelosy; předbobtnalý kukuřičný škrob; natrium-stearyl-fumarát; žlutý oxid železitý

(E172) – pouze v tabletách o síle 2,5 mg a 5 mg a červený oxid železitý (E172) – pouze

v tabletách o síle 5 mg.

Viz bod 2 „Přípravek Amprilan obsahuje laktózu a sodík“.

Jak přípravek Amprilan vypadá a co obsahuje toto balení

Amprilan 1,25: bílé až téměř bílé podlouhlé ploché tablety, o rozměrech 8,0 x 4,0 mm.

Amprilan 2,5: žluté podlouhlé ploché tablety, o rozměrech 10,0 x 5,0 mm.

Amprilan 5: růžové podlouhlé ploché tablety, o rozměrech 8,8 x 4,4 mm.

Amprilan 10: bílé až téměř bílé podlouhlé ploché tablety, o rozměrech 11,0 x 5,5 mm.

Tablety přípravku Amprilan jsou dostupné v krabičkách po 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 tabletách

v blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

KRKA ČR, s.r.o.

Sokolovská 79

186 00 Praha 8

Tel: 221 115 150

info.cz@krka.biz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

7. 5. 2019

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního

ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

Sp.zn. sukls327954/2019

S

OUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

N

ÁZEV PŘÍPRAVKU

Amprilan 1,25 mg tablety

Amprilan 2,5 mg tablety

Amprilan 5 mg tablety

Amprilan 10 mg tablety

2.

K

VALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje ramiprilum 1,25 mg.

Jedna tableta obsahuje ramiprilum 2,5 mg.

Jedna tableta obsahuje ramiprilum 5 mg.

Jedna tableta obsahuje ramiprilum 10 mg.

Pomocná látka se známým účinkem:

1,25mg tablety

2,5mg tablety

5mg tablety

10mg tablety

laktosa

75,53 mg

150,86 mg

91,65 mg

183,54 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

L

ÉKOVÁ FORMA

Tableta.

Amprilan 1,25: bílé až téměř bílé podlouhlé ploché tablety, o rozměrech 8,0 x 4,0 mm.

Amprilan 2,5: žluté podlouhlé ploché tablety, o rozměrech 10,0 x 5,0 mm.

Amprilan 5: růžové podlouhlé ploché tablety, o rozměrech 8,8 x 4,4 mm.

Amprilan 10: bílé až téměř bílé podlouhlé ploché tablety, o rozměrech 11,0 x 5,5 mm.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba hypertenze:

Kardiovaskulární prevence: snížení kardiovaskulární morbidity a mortality u pacientů:

s manifestním aterotrombotickým kardiovaskulárním onemocněním (anamnéza onemocnění

koronárních tepen nebo mozkové příhody, nebo onemocnění periferních cév) nebo

s diabetem a s nejméně jedním kardiovaskulárním rizikovým faktorem (viz bod 5.1).

Léčba onemocnění ledvin:

incipientní glomerulární diabetická nefropatie definovaná přítomností mikroalbuminurie.

manifestní

glomerulární

diabetická

nefropatie

definována

makroproteinurií

pacientů

s nejméně jedním dalším kardiovaskulárním rizikovým faktorem (viz bod 5.1).

manifestní glomerulární nediabetická nefropatie definovaná makroproteinurií ≥ 3 g/den (viz bod

5.1).

Léčba symptomatického selhání srdce.

Sekundární prevence po akutním infarktu myokardu: snížení mortality v akutní fázi infarktu myokardu

u pacientů s klinickými příznaky selhání srdce, se začátkem léčby > 48 hod po akutním infarktu

myokardu.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí

Pacienti léčení diuretiky

Po zahájení léčby přípravkem Amprilan může dojít k hypotenzi, která je pravděpodobnější u pacientů

současně léčených diuretiky. U těchto pacientů se doporučuje postupovat s opatrností, neboť tito

pacienti mohou mít depleci objemu a/nebo solí v organismu.

Pokud je to možné, mají být diuretika vysazena 2-3 dny před zahájením léčby přípravkem Amprilan

(viz bod 4.4).

pacientů

s hypertenzí, kterým

nebyla

diuretika vysazena, má

být zahájena

léčba

přípravkem

Amprilan v dávce 1,25 mg. Je třeba monitorovat funkce ledvin a hladinu draslíku v séru. Následné

dávkování přípravku Amprilan má být přizpůsobeno podle cílového krevního tlaku.

Hypertenze

Dávku je zapotřebí individuálně upravit podle profilu pacienta (viz bod 4.4) a kontroly krevního tlaku.

Amprilan může být použit v monoterapii nebo v kombinaci s jinými skupinami antihypertenziv (viz

body 4.3, 4.4, 4.5 a 5.1).

Úvodní dávka

Léčba přípravkem Amprilan má začínat postupně s doporučenou úvodní dávkou 2,5 mg jednou denně.

U pacientů s výrazně aktivovaným systémem renin-angiotenzin-aldosteron může nastat nadměrný

pokles krevního tlaku po úvodní dávce. U těchto pacientů se doporučuje úvodní dávka 1,25 mg

a úvodní léčba musí probíhat pod dohledem lékaře (viz bod 4.4).

Titrace a udržovací dávka

Dávku

možné

zdvojnásobit

v časovém

intervalu

týdnů

s cílem

postupně

dosáhnout

požadovaného krevního tlaku. Maximální povolená dávka přípravku Amprilan je 10 mg za den.

Obvykle se dávka podává jednou denně.

Kardiovaskulární prevence

Úvodní dávka

Doporučená úvodní dávka je 2,5 mg přípravku Amprilan jednou denně.

Titrace a udržovací dávka

Dávka se má postupně zvyšovat v závislosti na tom, jak pacient léčbu snáší. Doporučuje se po jednom

anebo dvou týdnech léčby dávku zdvojnásobit a po dalších dvou až třech týdnech ji zvýšit na cílovou

udržovací dávku 10 mg přípravku Amprilan jednou denně.

Viz též výše dávkování u pacientů léčených diuretiky.

Léčba onemocnění ledvin

Pacienti s

diabetem a mikroalbuminurií

Úvodní dávka

Doporučená úvodní dávka je 1,25 mg přípravku Amprilan jednou denně.

Titrace a udržovací dávka

Dávka se má postupně zvyšovat v závislosti na tom, jak pacient léčbu snáší. Doporučuje se po dvou

týdnech léčby zdvojnásobit dávku na 2,5 mg jednou denně a potom po dalších dvou týdnech na 5 mg

jednou denně.

Pacienti s

diabetem a ještě nejméně jedním kardiovaskulárním rizikovým faktorem

Úvodní dávka

Doporučená úvodní dávka je 2,5 mg přípravku Amprilan jednou denně.

Titrace a udržovací dávka

Dávka se má postupně zvyšovat v závislosti na tom, jak pacient léčbu snáší.

Doporučuje se po jednom až dvou týdnech léčby zdvojnásobit dávku na 5 mg jednou denně a potom

po dalších dvou až třech týdnech na 10 mg přípravku Amprilan jednou denně. Cílová denní dávka je

10 mg.

Pacienti s

nediabetickou nefropatií definovanou makroproteinurií

3 g/den

Úvodní dávka

Doporučená úvodní dávka je 1,25 mg přípravku Amprilan jednou denně.

Titrace a udržovací dávka

Dávka se má postupně zvyšovat v závislosti na tom, jak pacient léčbu snáší.

Doporučuje se po dvou týdnech léčby zdvojnásobit dávku na 2,5 mg jednou denně a potom po dalších

dvou týdnech na 5 mg jednou denně.

Symptomati

cké selhání srdce

Úvodní dávka

U pacientů stabilizovaných na léčbě diuretiky se doporučuje úvodní dávka 1,25 mg jednou denně.

Titrace a udržovací dávka

Dávka přípravku Amprilan se má titrovat zdvojnásobením dávky každý jeden až dva týdny až do

dosažení maximální denní dávky 10 mg. Výhodnější je podat denní dávku ve dvou dílčích dávkách.

Sekundární prevence po akutním infarktu myokardu a se srdečním selháním

Úvodní dávka

U klinicky a hemodynamicky stabilních pacientů je po 48 hodinách po infarktu myokardu úvodní

dávka 2,5 mg dvakrát denně po dobu tří dnů. Pokud pacient netoleruje úvodní dávku 2,5 mg, je třeba

mu podat dávku 1,25 mg dvakrát denně po dobu dvou dnů a poté zvýšit dávku na 2,5 mg a 5 mg

dvakrát denně. Jestliže není možné dávku zvýšit na 2,5 mg dvakrát denně, je třeba léčbu ukončit.

Viz též výše dávkování u pacientů léčených diuretiky.

Titrace a udržovací dávka

Denní dávka se postupně zvyšuje zdvojnásobením dávky v intervalech jednoho až tří dnů, a to až do

dosažení cílové udržovací dávky 5 mg dvakrát denně.

Je-li to možné, má být udržovací dávka rozdělena do dvou dílčích dávek za den.

Pokud nelze dávku zvýšit na 2,5 mg dvakrát denně, je třeba léčbu ukončit. Dosud není dostatek

zkušeností s léčbou pacientů s těžkým srdečním selháním (NYHA IV) bezprostředně po infarktu

myokardu. Bude-li rozhodnuto tyto pacienty léčit, doporučuje se zahájit léčbu na dávce 1,25 mg

jednou denně a pří každém zvýšení dávky je třeba postupovat se zvýšenou opatrností.

Zvláštní skupiny pacientů

Pacienti s poruchou funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin je denní dávka založena na clearance kreatininu (viz bod 5.2):

Pokud je clearance kreatininu ≥ 60 ml/min, není nutné upravovat úvodní dávku (2,5 mg/den);

maximální denní dávka je 10 mg;

Pokud je clearance kreatininu v rozsahu 30-60 ml/min, není nutné upravovat úvodní dávku

(2,5 mg/den); maximální denní dávka je 5 mg;

Pokud

clearance

kreatininu

v rozsahu

10-30 ml/min,

úvodní

dávka

1,25 mg/den

a maximální denní dávka je 5 mg;

U hemodialyzovaných pacientů s hypertenzí: ramipril je mírně dialyzovatelný; úvodní dávka je

1,25 mg/den a maximální denní dávka je 5 mg; lék je třeba podávat několik hodin po dialýze.

Pacienti s poruchou funkce jater (viz bod 5.2)

U pacientů s poruchou funkce jater je možné léčbu přípravkem Amprilan zahájit pouze pod důsledným

lékařským dohledem a maximální denní dávka je 2,5 mg přípravku Amprilan.

Starší pacienti

Úvodní

dávka

musí

být

nižší

následná

titrace

dávky

musí

být

pomalejší

kvůli

vyšší

pravděpodobnosti výskytu nežádoucích účinků, a to zejména u velmi starých a slabých pacientů. Je

třeba uvážit snížení úvodní dávky ramiprilu na 1,25 mg.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost použití ramiprilu u dětí nebyla zatím stanovena. Údaje pro přípravek Amprilan ,

které jsou v současnosti k dispozici, jsou uvedeny v bodech 4.8, 5.1, 5.2 a 5.3, ale není možné

doporučit specifické dávkování.

Způsob podání

Perorální podání.

Doporučuje se užívat Amprilan každý den ve stejnou denní dobu.

Přípravek Amprilan je možné užívat před jídlem, spolu s jídlem anebo po jídle, protože příjem potravy

nemá vliv na jeho biologickou dostupnost (viz bod 5.2).

Přípravek Amprilan je nutné polknout a zapít tekutinou. Nesmí se kousat ani drtit.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 nebo

na jakýkoli jiný ACE (angiotenzin konvertující enzym) inhibitor.

Angioedém v anamnéze (hereditární, idiopatický nebo angioedém při předchozím užití ACE

inhibitoru nebo antagonistů receptoru pro angiotenzin II (AIIRA).

Extrakorporální léčba umožňující kontakt krve s negativně nabitým povrchem (viz bod 4.5).

Signifikantní bilaterální renální arteriální stenóza anebo renální arteriální stenóza v jediné

funkční ledvině.

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz bod 4.4 a 4.6).

Ramipril

nesmí

používat

pacientů

s hypotenzí

anebo

pacientů

hemodynamicky

nestabilních.

Souběžné užívání přípravku Amprilan s přípravky obsahujícími aliskiren je kontraindikováno u

pacientů s diabetes mellitus nebo s poruchou funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m

) (viz

body 4.5 a 5.1).

Souběžné užívání se sakubitrilem/valsartanem. Přípravek Amprilan nesmí být nasazen dříve než

36 hodin po poslední dávce sakubitrilu/valsartanu (viz body 4.4 a 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Zvláštní skupiny pacientů

Těhotenství:

V těhotenství nesmí být zahájena léčba ACE inhibitory, jako například ramiprilem, nebo antagonisty

receptoru pro angiotenzin II (AIIRA). Pokud se pokračování léčby ACE inhibitory/AIIRA nepovažuje

vysloveně za nezbytné, má být u pacientek plánujících otěhotnění změněna léčba na alternativní

antihypertenzní léčbu s prokázaným bezpečnostním profilem pro používání v době těhotenství. Jestliže

se zjistí, že je pacientka těhotná, musí být léčba ACE inhibitory/AIIRA okamžitě ukončena, a pokud je

to vhodné, musí být zahájena alternativní léčba (viz body 4.3 a 4.6).

Pacienti s

mimořádným rizikem hypotenze

Pacienti s

výrazně aktivovaným renin

-angiotenzin-

aldosteronovým systémem

pacientů

s výrazně

aktivovaným

renin-angiotenzin-aldosteronovým

systémem

existuje

riziko

akutního výrazného poklesu krevního tlaku a zhoršení funkce ledvin v důsledku ACE inhibice,

především pokud je ACE inhibitor anebo diuretikum jako doprovodná léčba podáván poprvé, anebo

pokud se podává poprvé zvýšená dávka.

Předpokládat významnou aktivaci renin-angiotenzin-aldosteronového systému a počítat s lékařským

dohledem včetně sledování krevního tlaku je nutné například u těchto pacientů:

Pacienti se závažnou hypertenzí;

Pacienti s dekompenzovaným městnavým selháním srdce;

Pacienti s hemodynamicky relevantní přítokovou nebo odtokovou překážkou v levé komoře

(např. stenóza aortální anebo mitrální chlopně);

Pacienti s unilaterální renální arteriální stenózou, přičemž druhá ledvina je funkční;

Pacienti, kteří mají, anebo u nichž může vzniknout nedostatek tekutin a solí (včetně pacientů

užívajících diuretika);

Pacienti s cirhózou jater a/nebo s ascitem;

Pacienti podstupující velkou operaci nebo během anestézie látkami, které navozují hypotenzi.

Všeobecně se doporučuje před zahájením léčby upravit dehydrataci, hypovolémii nebo depleci solí

(u pacientů

srdečním

selháním

však

úprava

musí

důkladně

uvážit

s ohledem

riziko

objemového přeplnění).

Duální blokáda systému renin

-angiotenzin-aldosteron (RAAS)

Bylo prokázáno, že souběžné užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo

aliskirenu zvyšuje riziko hypotenze, hyperkalemie a snížení funkce ledvin (včetně akutního selhání

ledvin). Duální blokáda RAAS pomocí kombinovaného užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů

pro angiotenzin II nebo aliskirenu se proto nedoporučuje (viz body 4.5 a 5.1).

Pokud je duální blokáda považována za naprosto nezbytnou, má k ní docházet pouze pod dohledem

specializovaného lékaře a za častého pečlivého sledování funkce ledvin, elektrolytů a krevního tlaku.

Inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II nemají být používány současně u pacientů

s diabetickou nefropatií.

Přechodné nebo trvalé selhávání srdce po infarktu myokardu

Pacienti s rizik

em srdeční anebo mozkové ischémie v

případě akutní hypotenze

Úvodní fáze léčby vyžaduje zvláštní lékařský dohled.

Starší pacienti

Viz bod 4.2.

Operace

Tam, kde je to možné, se doporučuje ukončit léčbu inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu,

jako je např. ramipril, jeden den před operací.

Sledování renálních funkcí

Před zahájením léčby a po dobu léčby, především v počátečních týdnech, musí být sledovány funkce

ledvin a popřípadě upraveno dávkování. Zvláště důkladné sledování je nutné u pacientů s poruchou

funkce ledvin (viz bod 4.2). Riziko zhoršení funkce ledvin existuje hlavně u pacientů s městnavým

selháním srdce anebo po transplantaci ledviny.

Angioedém

U pacientů léčených ACE inhibitory včetně ramiprilu byl hlášen výskyt angioedému (např. otok

dýchacích cest nebo jazyka se zhoršením dýchání nebo bez něj) (viz bod 4.8).

Souběžné užívání ACE inhibitorů a sakubitrilu/valsartanu je kontraindikováno z důvodu zvýšeného

rizika angioedému. Léčbu sakubitrilem/valsartanem nelze zahájit dříve než 36 hodin po poslední

dávce

ramiprilu.

Léčbu

ramiprilem

nelze

zahájit

dříve

než

hodin

poslední

dávce

sakubitrilu/valsartanu (viz body 4.3 a 4.5).

Souběžné užívání ACE inhibitorů s racekadotrilem, mTOR inhibitory (např. sirolimus, everolimus,

temsirolimus) a vildagliptinem může vést ke zvýšenému riziku angioedému (např. otok dýchacích cest

nebo jazyka spolu s poruchou dýchání nebo bez poruchy dýchání) (viz bod 4.5). U pacientů, kteří již

užívají ACE inhibitor, je třeba opatrnosti při počátečním podání racekadotrilu, mTOR inhibitorů (např.

sirolimus, everolimus, temsirolimus) a vildagliptinu.

V případě angioedému musí být léčba přípravkem Amprilan ukončena.

Pacient musí být okamžitě léčen na pohotovosti. Musí zde zůstat na pozorování nejméně 12 až

24 hodin a může být propuštěn až po úplném vymizení příznaků.

U pacientů léčených ACE inhibitory včetně přípravku Amprilan (viz bod 4.8) byl hlášen intestinální

angioedém, který se projevil bolestí břicha (s nauzeou nebo se zvracením anebo bez těchto příznaků).

Anafyl

aktické reakce po dobu desenzibilizace

Pravděpodobnost a závažnost anafylaktických a anafylaktoidních reakcí na jed hmyzu a další alergeny

se v důsledku ACE inhibice zvyšuje. Před desenzibilizací je potřeba zvážit dočasné pozastavení léčby

přípravkem Amprilan.

Monitoring elektrolytů: hyperkalemie

ACE inhibitory mohou vyvolat hyperkalémii, protože brání uvolňování aldosteronu. U pacientů

s normální

funkcí

ledvin

není

účinek

obvykle

významný.

K pacientům

s rizikem

výskytu

hyperkalemie

patří

pacienti

s poruchou

funkce

ledvin,

starší

pacienti

(> 70

let),

pacienti

s nekontrolovaným diabetem mellitem, pacienti užívajících doplňky stravy obsahující kalium (včetně

náhražek soli), kalium šetřící diuretika, nebo pacienti užívající jiné léčivé látky, které mohou zvyšovat

hladinu

draslíku

(např.

heparin,

trimethoprim

nebo

kotrimoxazol

známý

jako

trimethoprim/sulfamethoxazol

zejména

antagonisté

aldosteronu

nebo

blokátory

receptorů

angiotensinu) anebo stavy, jako je například dehydratace, akutní srdeční dekompenzace, metabolická

acidóza. U pacientů užívajících ACE inhibitory mají být proto diuretika a blokátory receptorů

angiotensinu a výše zmíněné léky užívány opatrně a má být kontrolována hladina draslíku v séru a

funkce ledvin (viz bod 4.5).

Monitoring elektrolytů:

hyponatremie

některých

pacientů

léčených

ramiprilem

pozorován

syndrom

nepřiměřené

sekrece

antidiuretického hormonu (SIADH) a následná hyponatremie. U starších pacientů a pacientů, u nichž

existuje riziko hyponatremie, je doporučeno pravidelně monitorovat hladinu sodíku v séru.

Neutropenie / agranulocytóza

Vzácně se vyskytla neutropenie/agranulocytóza stejně jako trombocytopénie a anémie a rovněž byl

hlášen útlum kostní dřeně. Doporučuje se sledovat počet bílých krvinek, aby bylo možné odhalit

možnou

leukopenii.

Častější

sledování

doporučeno

v počátečních

fázích

léčby

pacientů

s poruchami funkce ledvin, u pacientů, kteří mají současně kolagenové onemocnění (např. lupus

erythematodes nebo sklerodermii) a u pacientů léčených jinými přípravky, které mohou navozovat

změny krevního obrazu (viz body 4.5 a 4.8).

Rozdíly mezi etniky

ACE inhibitory způsobují vyšší výskyt angioedému u pacientů černé pleti v porovnání s ostatními.

Podobně jako další ACE inhibitory může být ramipril méně účinný při snižování krevního tlaku

u pacientů černé pleti, pravděpodobně kvůli vyšší prevalenci hypertenze s nízkou hladinou reninu

v černošské populaci s hypertenzí.

Kašel

Při užívání ACE inhibitorů byl hlášen kašel. Charakterizuje se jako neproduktivní, přetrvávající,

a vymizí po ukončení léčby. Kašel vyvolaný ACE inhibitorem je třeba zvážit v rámci diferenciální

diagnózy kašle.

Přípravek

Amprilan

obsahuje

laktózu.

Pacienti

vzácnými

dědičnými

problémy

intolerancí

galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek

užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Data z klinických studií ukázala, že duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)

pomocí

kombinovaného

užívání

inhibitorů

ACE,

blokátorů

receptorů

angiotenzin

nebo

aliskirenu je spojena s vyšší frekvencí nežádoucích účinků, jako je hypotenze, hyperkalemie a snížená

funkce ledvin (včetně akutního renálního selhání) ve srovnání s použitím jedné látky ovlivňující

RAAS (viz body 4.3, 4.4 a 5.1).

Kontraindikované kombinace

Souběžné užívání ACE inhibitorů a sakubitrilu/valsartanu je kontraindikováno z důvodu zvýšeného

rizika angioedému (viz body 4.3 a 4.4).

Mimotělní léčba vedoucí ke kontaktu krve s negativně nabitými povrchy, jako např. dialýza nebo

hemofiltrace

při

použití

některých

vysoce

propustných

dialyzačních

membrán

(např.

polyakrylonitrilové

membrány),

aferéza

lipoproteinů

nízkou

denzitou

sulfátem

dextranu

z důvodu zvýšeného rizika závažných anafylaktoidních reakcí (viz bod 4.3). Při léčbě tohoto typu je

nutné uvážit použití jiného

typu dialyzační

membrány, nebo léčivého přípravku

z jiné skupiny

antihypertenziv.

Upozornění pro použití

Soli draslíku, heparin, kalium šetřící diuretika a další přípravky zvyšující hladinu draslíku v

plazmě

(včetně antagonistů angiotenzinu II, takrolimu, cyklosporinu)

: Hladina draslíku v séru obvykle zůstává

v normálu, ale u některých pacientů se může při léčbě ramiprilem objevit hyperkalémie. Kalium šetřící

diuretika (např. spironolakton, triamteren nebo amilorid), doplňky stravy obsahující kalium nebo

náhražky soli obsahující kalium mohou vést k významnému zvýšení hladiny draslíku v séru. Při

podávání ramiprilu společně s dalšími látkami, které zvyšují sérové kalium, jako je trimethoprim a

kotrimoxazol (trimethoprim/sulfamethoxazol), je zapotřebí opatrnost, protože o trimethoprimu je

známo, že se chová jako kalium šetřící diuretikum jako amilorid. Proto není kombinace ramiprilu s

výše zmíněnými přípravky doporučena. Pokud je současné podávání indikováno, je třeba je podávat s

opatrností a s pravidelnými kontrolami hladin draslíku v séru (viz bod 4.4).

Cyklosporin

Při souběžném užívání ACE inhibitorů a cyklosporinu se může objevit hyperkalémie. Doporučuje se

kontrolovat hladinu draslíku v séru.

Heparin

Při souběžném užívání ACE inhibitorů a heparinu se může objevit hyperkalémie. Doporučuje se

kontrolovat hladinu draslíku v séru.

Antihypertenziva

(např.

diuretika)

jiné

látky

snižující

krevní

tlak

(např.

nitráty,

tricyklická

antidepresiva, anestetika, akutní požití alkoholu, baklofen, alfuzosin, doxazosin, prazosin, tamsulosin,

terazosin): je třeba očekávat zvýšení rizika hypotenze (viz bod 4.2 pro diuretika).

Vasopresorická sympatomimetika a další léky (např. izoproterenol, dobutamin, dopamin, epinefrin),

které mohou snižovat antihypertenzní účinek přípravku Amprilan:

Doporučuje se sledovat krevní tlak.

Al

opurinol, imunosupresiva, kortikosteroidy, prokainamid, cytostatika a další látky, které mohou

měnit počet krvinek:

zvýšená pravděpodobnost hematologických reakcí (viz bod 4.4).

Soli lithia: ACE inhibitory mohou snižovat vylučování lithia, a proto může být toxicita lithia vyšší.

Proto je třeba sledovat hladinu lithia.

Antidiabetika včetně inzulínu:

Mohou se vyskytnout hypoglykemické reakce. Doporučuje se sledovat

hladinu glukózy v krvi.

Nesteroidní

protizánětlivé

látky

a

kyselina

acetylsalicylová:

třeba

očekávat

oslabení

antihypertenzního účinku přípravku Amprilan. Souběžné podání ACE inhibitorů a NSAID může

mimoto vést ke zvýšenému riziku zhoršení renálních funkcí a ke zvýšení hladiny draslíku v krvi.

Racekadotril, inhibitory mTOR (např. sirolimus, e

verolimus, temsirolimus) nebo DPP-IV inhibitory: U

pacientů

současně

užívajících

racekadotril,

inhibitory

mTOR

(např.

temsirolimus,

everolimus,

sirolimus) nebo DPP-IV inhibitor vildagliptin, existuje zvýšené riziko angioedému (viz bod 4.4). Při

zahajování léčby je nutná opatrnost.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Nedoporučuje se užívat přípravek Amprilan v prvním trimestru těhotenství (viz bod 4.4). Užívání

přípravku Amprilan ve druhém a třetím trimestru těhotenství je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Pokud jde o riziko teratogenity, epidemiologický důkaz po expozici ACE inhibitorům během prvního

trimestru

těhotenství

nebyl

přesvědčivý,

přesto

nelze

vyloučit

malé

zvýšení

rizika.

Pokud

pokračování

léčby

inhibitory

nepovažuje

vysloveně

nezbytné,

musí

být

pacientek

plánujících

otěhotnění

změněna

léčba

alternativní

antihypertenzní

léčbu

prokázaným

bezpečnostním profilem pro používání v době těhotenství. Jestliže se zjistí, že je pacientka těhotná,

musí být léčba ACE inhibitory okamžitě ukončena a, pokud je to vhodné, musí být zahájena

alternativní léčba.

Je známo, že expozice ACE inhibitorům/antagonistům receptorů pro angiotenzin II (AIIRA) v době

druhého a třetího trimestru způsobuje u lidí fetotoxicitu (snížená funkce ledvin, oligohydramnion,

retardovaná osifikace lebky) a neonatální toxicitu (selhání ledvin, hypotenze, hyperkalemie) (viz bod

5.3). Dojde-li k expozici ACE inhibitorům od druhého trimestru, doporučuje se kontrola ledvin

a lebky

ultrazvukem.

Novorozenci,

jejichž

matky

užívaly

inhibitory,

musí

být

důkladně

sledováni, jestli se u nich nevyskytuje hypotenze, oligurie a hyperkalemie (viz také body 4.3 a 4.4).

Kojení

Podávání přípravku Amprilan během kojení se nedoporučuje, protože nejsou dostupné dostačující

údaje (viz bod 5.2). Je vhodnější používat jinou léčbu, která má lépe doložený bezpečnostní profil

během kojení, obzvláště u matek kojících novorozence nebo nedonošené děti.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Některé nežádoucí účinky (např. příznaky sníženého krevního tlaku, jako je závrať) mohou zhoršit

schopnost pacienta soustředit se a reagovat, a proto představují riziko v situacích, kdy jsou tyto

schopnosti obzvlášť důležité (např. při řízení vozidla nebo obsluze strojů).

Může k tomu dojít především na začátku léčby anebo při přecházení z jiných léčivých přípravků na

ramipril.

Po užití první dávky, stejně jako po prvním užití zvýšené dávky, se doporučuje několik hodin neřídit

vozidlo a neobsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Součástí

bezpečnostního

profilu

ramiprilu

výskyt

přetrvávajícího

suchého

kašle

reakcí

souvisejících s hypotenzí. K závažným nežádoucím účinkům patří angioedém, hyperkalemie, zhoršení

funkce ledvin nebo jater, pankreatitida, závažné kožní reakce a neutropenie/agranulocytóza.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Frekvence nežádoucích účinků jsou definovány podle následující konvence:

Velmi časté (≥ 1/10)

Časté (≥ 1/100 až < 1/10)

Méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)

Vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000)

Velmi vzácné (< 1/10 000)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi

vzácné

Není známo

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Eozinofilie

Snížený

počet

bílých krvinek

(včetně

neutropenie

anebo

agranulocytóz

snížený

počet

červených

krvinek,

pokles

hemoglobinu,

snížený

počet

krevních

destiček

Selhání

kostní

dřeně,

pancytopenie,

hemolytická

anémie

Poruchy

imunitního

systému

Anafylaktické

nebo

anafylaktoidní

reakce,

zvýšené

antinukleární

protilátky

Endokrinní

poruchy

Syndrom

nepřiměřené

sekrece

antidiuretickéh

hormonu

(SIADH)

Poruchy

metabolismu

a

výživy

Zvýšená

hladina draslíku

v krvi

Anorexie,

snížená

chuť

k jídlu

Snížená

hladina sodíku

v krvi

Psychiatrické

poruchy

Zhoršená

nálada, úzkost,

nervozita,

neklid,

poruchy

spánku

včetně

somnolence

Stav

zmatenosti

Poruchy

pozornosti

Poruchy

Bolest

hlavy,

Vertigo,

Třes,

poruchy

Mozková

nervového

systému

závrať

parestézie,

ageuzie,

dysgeuzie

rovnováhy

ischémie

včetně

mozkové

příhody

tranzitorní

ischemické

ataky,

zhoršené

psychomotoric

schopnosti,

pocit

pálení,

parosmie

Poruchy oka

Poruchy zraku

včetně

zamlženého

vidění

Konjunktivitid

Poruchy ucha a

labyrintu

Zhoršený

sluch, tinitus

Srdeční

poruchy

Ischémie

myokardu

včetně

anginy

pectoris anebo

infarktu

myokardu,

tachykardie,

arytmie,

palpitace,

periferní edém

Cévní poruchy

Hypotenze,

snížený

ortostatický

krevní

tlak,

synkopa

Zčervenání

Vaskulární

stenóza,

hypoperfúze,

vaskulitida

Raynaudův

fenomén

Respirační,

hrudní

a

mediastinální

poruchy

Neproduktivní

dráždivý

kašel,

bronchitida,

sinusitida,

dyspnoe

Bronchospasm

včetně

zhoršení

astmatu,

neprůchodný

Gastrointestiná

lní poruchy

Zánět

gastrointestinál

ní-ho

traktu,

poruchy

trávení,

břišní

diskomfort,

dyspepsie,

průjem, nauzea,

zvracení

Pankreatitida

(při

užívání

inhibitorů byly

velmi

výjimečně

hlášeny

případy

s fatálním

průběhem),

zvýšené

pankreatické

enzymy,

angioedém

tenkého střeva,

bolest v horní

časti

břicha

Glositida

Aftózní

stomatitida

včetně

gastritidy,

zácpa,

sucho

v ústech

Poruchy jater a

žlučových cest

Zvýšené

hladiny

jaterních

enzymů a/nebo

konjugovanéh

o bilirubinu

Cholestatická

žloutenka,

hepatocelulárn

í poškození

Akutní selhání

jater,

cholestatická

nebo

cytolytická

hepatitida

(velmi

výjimečně

s fatálním

průběhem)

Poruchy

kůže

a podk

ožní

tkáně

Vyrážka,

hlavně

makulopapulár

Angioedém;

velmi

výjimečně

může

být

obstrukce

dýchacích cest

v důsledku

angioedému

fatální;

pruritus,

hyperhidróza

Exfoliativní

dermatitida,

kopřivka,

onycholýza

Fotosenzitiv

ní reakce

Toxická

epidermální

nekrolýza,

Stevens-

Johnsonův

syndrom,

multiformní

erytém,

pemfigus,

zhoršená

psoriáza,

psoriatiformní

dermatitida,

pemfigoidní

nebo

lichenoidní

exantém

nebo

enantém,

alopecie

Poruchy

svalové

a

kosterní

soustavy

a

pojivové tkáně

Svalový

spasmus,

myalgie

Artralgie

Poruchy

ledvin

a

močových

cest

Porucha

funkce

ledvin

včetně

akutního

selhání ledvin,

zvýšené

vylučování

moči, zhoršení

preexistující

proteinurie,

zvýšená

hladina

močoviny

krvi,

zvýšená

hladina

kreatininu

krvi

Poruchy

Přechodná

Gynekomastie

reprodukčního

systému a pr

su

erektilní

impotence,

snížené libido

Celkové

poruchy

a

reakce

v

místě

aplikace

Bolest na hrudi,

únava

Pyrexie

Astenie

Pediatrická populace

Bezpečnost použití ramiprilu byla sledována ve dvou klinických studiích, u 325 dětí a dospívajících ve

věku

mezi

2-16

lety.

Zatímco

podstata

závažnost

nežádoucích

účinků

byly

podobné

jako

u dospělých, četnost následujících nežádoucích účinků byla u dětí vyšší:

Tachykardie, ucpání nosu a rýma „časté“ (≥ 1/100 až < 1/10) u dětí a „méně časté“ (≥ 1/1 000

až < 1/100) u dospělých.

Záněty spojivek „časté“ (≥ 1/100 až < 1/10) u dětí, zatímco „vzácné“ (≥ 1/10 000 až < 1/1 000)

u dospělých.

Třes a kopřivka „méně časté“ (≥ 1/1 000 až < 1/100) u dětí, zatímco „vzácné“ (≥ 1/10 000 až

< 1/1 000) u dospělých.

Celkový bezpečnostní profil ramiprilu u pediatrických pacientů se významně neliší od bezpečnostního

profilu u dospělých.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Příznaky

K příznakům spojeným s předávkováním ACE inhibitory může patřit výrazná periferní vazodilatace

(s výraznou hypotenzí, šokem), bradykardie, poruchy elektrolytů a selhání ledvin.

Léčba

Pacienta je třeba důkladně monitorovat, léčba je podpůrná a symptomatická. Navrhovaná opatření

zahrnují

primární

detoxifikaci

(výplach

žaludku,

podání

adsorbentů)

opatření

obnovu

hemodynamické stability, včetně podání alfa-1 adrenergních agonistů nebo podání angiotenzinu II

(angiotenzinamid).

Ramiprilát,

aktivní

metabolit

ramiprilu,

hemodialýzou

obtížně

odstraňuje

z krevního oběhu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibitory, samotné; ATC kód: C09AA05

Mechanismus účinku

Ramiprilát,

aktivní

metabolit

proléčiva

ramiprilu,

inhibuje

enzym

dipeptidylkarboxypeptidázu I

(synonyma:

angiotenzin

konvertující

enzym,

kinináza

II).

plazmě

tkáních

tento

enzym

katalyzuje přeměnu angiotenzinu I na aktivní vazokonstrikční látku angiotenzin II a štěpí aktivní

vazodilatátor

bradykinin.

Snížená

tvorba

angiotenzinu

inhibice

štěpení

bradykininu

vede

k vazodilataci.

Protože angiotenzin II stimuluje také uvolňování aldosteronu, vyvolává ramiprilát snížení sekrece

aldosteronu. Průměrná odpověď na monoterapii ACE inhibitorem byla nižší u pacientů černé pleti

(afrokaribská

populace)

s hypertenzí

(obvykle

populaci

s nízkoreninovou

hypertenzí)

než

u pacientů jiné barvy pleti.

Farmakodynamické účinky

Antihypertenzní vlastnosti:

Podání ramiprilu vyvolává výrazné snížení periferní arteriální rezistence. Obvykle nedochází k velkým

změnám v renálním plazmatickém průtoku a v glomerulární filtraci. Podávání ramiprilu pacientům

s hypertenzí

vede

snížení

krevního

tlaku

vleže

vstoje

kompenzace

zvýšením

tepové

frekvence.

U většiny pacientů dochází po jednorázovém perorálním podání k nástupu antihypertenzního účinku

během 1 až 2 hodin, maximálního účinku je obvykle dosaženo během 3 až 6 hodin a obvykle trvá

24 hodin.

Maximální antihypertenzní účinek při kontinuálním podávání ramiprilu je obvykle pozorován po 3 až

4 týdnech. Bylo prokázáno, že antihypertenzní účinek přetrvává při dlouhodobém podávání po dobu

2 let.

Náhlé vysazení ramiprilu nevyvolává rychlý a výrazný vzestup krevního tlaku.

Selhání srdce:

Kromě

konvenční

léčby

diuretiky

volitelnými

srdečními

glykosidy

byla

prokázána

účinnost

ramiprilu u pacientů s funkční třídou II-IV New York Heart Association.

Lék měl prospěšné účinky na hemodynamiku srdce (snížený plnicí tlak levé a pravé komory, snížená

celková periferní vaskulární rezistence, zvýšený srdeční výdej a zlepšení srdečního indexu). Také byla

snížena neuroendokrinní aktivace.

Klinická účinnost a bezpečnost

Kardiovaskulární prevence/Nefroprotekce:

Byla provedena preventivní placebem kontrolovaná studie (studie HOPE), která zahrnovala více než

9200 pacientů, jimž byl ke standardní léčbě přidáván ramipril. Do studie byli zařazeni pacienti se

zvýšeným

kardiovaskulárním rizikem buď po aterotrombotickém

kardiovaskulárním onemocnění

(koronární onemocnění srdce v anamnéze, mozková příhoda nebo onemocnění periferních cév), anebo

s diabetem

mellitem

nejméně

ještě

jedním

přídatným

rizikovým

faktorem

(prokázaná

mikroalbuminurie,

hypertenze,

zvýšená

hladina

celkového

cholesterolu,

nízká

hladina

cholesterolu anebo kouření cigaret).

Studie

prokázala,

ramipril

statisticky

významně

snižuje

incidenci

infarktu

myokardu,

úmrtí

z kardiovaskulárních příčin a z důvodu mozkové příhody, samotných a kombinovaných (primárně

kombinované události).

Studie HOPE: hlavní výsledky

Ramipril

Placebo

Relativní riziko

(95%

interval

spolehlivosti

hodnota

Všichni pacienti

n=4 645

N=4 652

Primárně kombinované

události

14,0

17,8

0,78 (0,70-0,86)

<0,001

Infarkt myokardu

9,9

12,3

0,80 (0,70-0,90)

<0,001

Úmrtí z kardiovaskulární příčiny

6,1

8,1

0,74 (0,64-0,87)

<0,001

Mozková příhoda

3,4

4,9

0,68 (0,56-0,84)

<0,001

Sekundární cíle

Úmrtí z

jakékoli příčiny

10,4

12,2

0,84 (0,75-0,95)

0,005

Potřeba revaskularizace

16,0

18,3

0,85 (0,77-0,94)

0,002

Hospitalizace kvůli nestabilní angině

12,1

12,3

0,98 (0,87-1,10)

NS

pectoris

Hospitalizace kvůli selhání srdce

3,2

3,5

0,88 (0,70-1,10)

0,25

Komplikace sou

visející s

diabetem

6,4

7,6

0,84 (0,72-0,98)

0,03

Studie MICRO-HOPE, předdefinovaná podstudie studie HOPE, zkoumala účinek přidání ramiprilu

10 mg k současnému léčebnému režimu v porovnání s placebem u 3577 pacientů ve věku ≥ 55 let (bez

omezení horní hranice věku) s převahou pacientů s diabetem 2. typu (a alespoň jedním dalším

kardiovaskulárním rizikovým faktorem), s normálním anebo s vysokým tlakem.

Primární analýza ukázala, že u 117 (6,5 %) pacientů, kteří ve studii užívali ramipril, a u 149 (8,4 %)

pacientů užívajících placebo se rozvinula zjevná nefropatie, což odpovídalo RRR 24 %; 95% CI [3-

40], p = 0,027.

Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie REIN se

dvěma paralelními skupinami byla zaměřena na vyhodnocení účinku léčby ramiprilem na rychlost

poklesu glomerulární filtrace

(GFR). Studie

zahrnovala

normotenzních

nebo

hypertenzních

pacientů

věku

18-70

let),

kteří

měli

mírnou

(tj.

průměrnou

exkreci

proteinu

v moči

> 1

a < 3 g/24 hod.)

nebo

těžkou

proteinurii

(≥ 3 g/24 hod.)

zapříčiněnou

chronickou

nediabetickou

nefropatií. Obě skupiny pacientů byly prospektivně stratifikovány.

Základní analýza

pacientů s nejtěžší proteinurií

(v této

skupině

pacientů byla

studie

předčasně

ukončena kvůli benefitu ve skupině s ramiprilem) ukázala, že průměrná rychlost poklesu GFR za

měsíc

byla

nižší

při

užívání

ramiprilu

v porovnání

s placebem;

-0,54

(0,66)

proti

-0,88

(1,03)

ml/min/měsíc, p = 0,038. Rozdíl mezi skupinami byl 0,34 [0,03-0,65] za měsíc a kolem 4 ml/min/rok;

23,1 %

pacientů

skupině

s ramiprilem

dosáhlo

kombinovaný

sekundární

výstupní

zdvojnásobení výchozí koncentrace kreatininu v séru a/nebo konečného stádia onemocnění ledvin

(„end-stage of renal disease“ - ESRD) (potřeba dialýzy nebo transplantace ledvin), zatímco ve skupině

s placebem to bylo 45,5 % pacientů (p = 0,02).

Duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)

Ve dvou velkých randomizovaných, kontrolovaných studiích (ONTARGET (ONgoing Telmisartan

Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) a VA NEPHRON-D (The Veterans

Affairs Nephropathy in Diabetes)) bylo hodnoceno podávání kombinace inhibitoru ACE s blokátorem

receptorů pro angiotenzin II.

Studie

ONTARGET

byla

vedena

pacientů

anamnézou

kardiovaskulárního

nebo

cerebrovaskulárního onemocnění nebo u pacientů s diabetes mellitus 2. typu se známkami poškození

cílových orgánů. Studie VA NEPHRON-D byla vedena u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

a diabetickou nefropatií.

V těchto studiích nebyl prokázán žádný významně příznivý účinek na renální a/nebo kardiovaskulární

ukazatele a mortalitu, ale v porovnání s monoterapií bylo pozorováno zvýšené riziko hyperkalemie,

akutního poškození ledvin a/nebo hypotenze. Vzhledem k podobnosti farmakodynamických vlastností

jsou tyto výsledky relevantní rovněž pro další inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II.

Inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotensin II proto nesmí pacienti s diabetickou nefropatií

užívat současně.

Studie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease

Endpoints) byla navržena tak, aby zhodnotila přínos přidání aliskirenu k standardní terapii inhibitorem

ACE nebo blokátorem receptorů pro angiotenzin II u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a chronickým

onemocněním ledvin, kardiovaskulárním onemocnění, nebo obojím. Studie byla předčasně ukončena

z důvodu zvýšení rizika nežádoucích komplikací. Kardiovaskulární úmrtí a cévní mozková příhoda

byly numericky častější ve skupině s aliskirenem než ve skupině s placebem a zároveň nežádoucí

účinky a sledované závažné nežádoucí účinky (hyperkalemie, hypotenze a renální dysfunkce) byly

častěji hlášeny ve skupině s aliskirenem oproti placebové skupině.

Sekundární prevence po akutním infarktu myokardu

Do studie AIRE bylo zařazeno více než 2 000 pacientů s přechodnými/přetrvávajícími klinickými

příznaky srdečního selhání po zjištěném infarktu myokardu. Léčba ramiprilem byla zahájena 3 až

10 dní po akutním infarktu myokardu. Studie ukázala, že po uplynutí času sledování v průměru

15 měsíců byla mortalita u pacientů léčených ramiprilem 16,9 % oproti 22,6 % u pacientů, kteří

dostávali placebo. Znamená to, že absolutní snížení mortality bylo 5,7 % a snížení relativního rizika

27 % (95% CI [11-40 %]).

Pediatrická populace

randomizované,

dvojitě

zaslepené,

placebem

kontrolované

klinické

studii

zahrnující

244 pediatrických pacientů s hypertenzí (73 % s primární hypertenzí) ve věku 6-16 let dostávali

pacienti buď nízkou, střední či vysokou dávku ramiprilu pro dosažení plazmatické koncentrace

ramiprilátu odpovídající rozmezí dávek u dospělých 1,25 mg; 5 mg a 20 mg dle tělesné hmotnosti. Na

konci 4týdeního období podávání ramiprilu nebylo dosaženo cíle sledování ve snížení systolického

krevního tlaku, ale při nejvyšší dávce se snížil diastolický krevní tlak. Obě střední i vysoká dávka

ramiprilu vykázaly významné snížení jak systolického, tak i diastolického krevního tlaku u dětí

s potvrzenou hypertenzí.

Tento účinek nebylo možné pozorovat během 4týdenní dávku zvyšující, randomizované, dvojitě

zaslepené studie, kdy následně byl přípravek vysazen, u 218 pediatrických pacientů ve věku mezi 6 –

16 lety (75 % s primární hypertenzí) kde oba krevní tlaky systolický i diastolický vykázaly nízký

rebound, ale statisticky nevýznamný návrat k základní hodnotě, při všech třech velikostech zkoušené

dávky [nízká dávka (0,625 mg – 2,5 mg); střední dávka (2,5 mg – 10 mg); vysoká dávka (5 mg –

20 mg)] v závislosti na hmotnosti. Ramipril nevykázal lineární odpověď na dávku u studované

pediatrické populace.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Ramipril

perorálním

podání

rychle

vstřebává

gastrointestinálního

traktu:

maximální

plazmatické koncentrace ramiprilu je dosaženo v průběhu jedné hodiny. Na základě údajů analýzy

moče je rozsah absorpce nejméně 56 % a absorpce není významně ovlivněna přítomností potravy

v gastrointestinálním traktu. Biologická dostupnost aktivního metabolitu ramiprilátu je po perorálním

podání 2,5 mg a 5 mg ramiprilu 45 %.

Maximální plazmatické koncentrace ramiprilátu, jediného aktivního metabolitu ramiprilu, je dosaženo

2-4 hodiny po užití ramiprilu. Rovnovážného stavu plazmatické koncentrace ramiprilátu po užití

obvyklých dávek ramiprilu jednou denně je dosaženo přibližně čtvrtý den léčby.

Distribuce

Na sérové proteiny se vyvazuje přibližně 73 % ramiprilu a v případě ramiprilátu je to přibližně 56 %.

Biotransformace

Ramipril

téměř

úplně

metabolizuje

ramiprilát

ester

diketopiperazinu,

kyselinu

diketopiperazinovou a glukuronidy ramiprilu a ramiprilátu.

Eliminace

Metabolity jsou primárně vylučovány ledvinami.

Pokles plazmatické koncentrace ramiprilátu je vícefázový. Pro svou silnou saturovatelnou vazbu na

ACE a slabou disociaci z enzymu má ramiprilát prodlouženou terminální eliminační fázi při velmi

nízkých plazmatických koncentracích.

Po vícenásobných dávkách ramiprilu podávaných jednou denně byl účinný poločas koncentrace

ramiprilátu 13-17 hodin po dávkách 5-10 mg a delší po nižších dávkách 1,25-2,5 mg. Tento rozdíl

souvisí se saturovatelnou kapacitou enzymu vázat ramiprilát.

Pacienti s poruchou funkce ledvin (viz bod 4.2)

U pacientů s poruchou funkce ledvin je renální exkrece ramiprilátu snížená a renální clearance

ramiprilátu proporčně souvisí s clearance kreatininu. To má za následek zvýšenou plazmatickou

koncentraci ramiprilátu, která klesá pomaleji než u pacientů s normální funkcí ledvin.

Pacienti s poruchou funkce jater (viz bod 4.2)

U pacientů s poruchou funkce jater je metabolismus ramiprilu na ramiprilát opožděný kvůli snížené

aktivitě jaterních esteráz a plazmatická hladina ramiprilu je u těchto pacientů zvýšená. Maximální

koncentrace ramiprilátu u těchto pacientů se však neliší od pacientů s normální funkcí jater.

Kojení

Po jedné dávce 10 mg ramiprilu p.o. nebyla v mateřském mléce zjištěna detekovatelná hladina

ramiprilu a jeho metabolitů. Farmakokinetika opakovaných dávek v mléce však není známa.

Pediatrická populace

Farmakokinetický profil ramiprilu byl studován na 30 hypertenzních pacientech ve věku 2-16 let

s hmotností >10 kg. Při dávkách mezi 0,05 až 0,2 mg/kg byl ramipril rychle a ve velké míře

metabolizován na ramiprilát. Maximální koncentrace ramiprilátu v plazmě bylo dosaženo za 2-

3 hodiny. Clearance ramiprilátu vysoce koreluje s logaritmem tělesné hmotnosti (p<0,01) stejně jako

s dávkou (p<0,001). Clearance a distribuční objem se zvýšily se zvyšujícím se věkem dětí v každé

dávkovací skupině. Při dávce 0,05 mg/kg u dětí bylo dosaženo porovnatelné úrovně expozice jako

u dospělých při dávce 5 mg ramiprilu. Při dávce 0,2 mg/kg u dětí byla úroveň expozice vyšší než

maximální doporučená dávka 10 mg na den u dospělých.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Na akutní toxicitu u hlodavců a psů se perorální podání ramiprilu ukázalo jako nedostatečné.

Studie s chronickým perorálním podáváním byly prováděny na potkanech, psech a opicích.

U těchto tří druhů byly zjištěny změny hodnot plazmatických elektrolytů a změny krevního obrazu.

důsledku

farmakodynamické

aktivity

ramiprilu

bylo

zaznamenáno

výrazné

zvětšení

juxtaglomerulárního aparátu u psa a opice, od denních dávek 250 mg/kg/den.

Potkani tolerovali denní dávky 2 mg/kg/den, psi 2,5 mg/kg/den a opice 8 mg/kg/den bez škodlivých

účinků.

Toxikologické studie reprodukce u potkana, králíka a opice neprokázaly žádné teratogenní vlastnosti.

Fertilita nebyla u potkanů zhoršená u samic ani u samců.

Podání

ramiprilu

samicím

potkanů

fetálním

období

období

laktace

způsobilo

nevratné

poškození ledvin (dilatace ledvinné pánvičky) u mláďat při denních dávkách 50 mg/kg tělesné

hmotnosti nebo vyšších.

Rozsáhlé testování mutagenity s použitím několika testovacích systémů neprokázalo mutagenní ani

genotoxické vlastnosti ramiprilu.

Nevratné

poškození

ledvin

bylo

pozorováno

velmi

mladých

potkanů,

kterým

byla

podána

jednorázová dávka ramiprilu.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Hydrogenuhličitan sodný (E500)

Monohydrát laktosy

Sodná sůl kroskarmelosy

Předbobtnalý kukuřičný škrob

Natrium-stearyl-fumarát

Žlutý oxid železitý (E172)

pouze v

tabletách o síle 2,5 mg a 5 mg

Červený oxid železitý (E172)

pouze v

tabletách o síle 5 mg

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Blistr (OPA/Al/PVC//Al): 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 tablet, v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý

nepoužitý

léčivý

přípravek

nebo

odpad

musí

být

zlikvidován

v souladu

s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ

O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(

A)

Amprilan 1,25 mg: 58/156/04-C

Amprilan 2,5 mg: 58/157/04-C

Amprilan 5 mg: 58/158/04-C

Amprilan 10 mg: 58/159/04-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REG

ISTRACE

Datum první registrace: 6. 10. 2004

Datum posledního prodloužení registrace: 18. 11. 2012

10.

DATUM REVIZE TEXTU

14. 2. 2020

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace