AMPRES 10MG/ML Injekční roztok

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
CHLORPROKAIN-HYDROCHLORID (CHLOROPROCAINI HYDROCHLORIDUM)
Dostupné s:
B. Braun Melsungen AG, Melsungen
ATC kód:
N01BA04
INN (Mezinárodní Name):
CHLORPROKAIN-HYDROCHLORID (CHLOROPROCAINI HYDROCHLORIDUM)
Dávkování:
10MG/ML
Léková forma:
Injekční roztok
Podání:
Intratekální podání
Jednotky v balení:
10X5ML
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
CHLORPROKAIN
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
01/ 333/18-C

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls303127/2018

P

říbalová informace: informace pro uživatele

Ampres 10

mg/ml injekční roztok

chloroprocaini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové

informaci

Co je přípravek Ampres a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ampres používat

Jak se přípravek Ampres používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Ampres uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Ampres

a k čemu se používá

Přípravek Ampres obsahuje léčivou látku chlorprokain-hydrochlorid. Je to druh přípravku zvaný lokální

anestetikum, který patří do skupiny esterů kyseliny aminobenzoové. Přípravek Ampres se používá k anestezii

(znecitlivění) určitých částí těla a zabraňuje bolesti během operace.

Přípravek Ampres je určen pouze pro dospělé.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Ampres

používat

Nepoužívejte přípravek

Ampres:

jestliže jste alergický(á) na chlorprokain-hydrochlorid, na léčivé přípravky ze skupiny esterů PABA

(kyseliny paraaminobenzoové), na jiná esterová lokální anestetika nebo na kteroukoli další složku

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

jestliže máte závažné poruchy srdeční vodivosti,

jestliže máte těžkou chudokrevnost (anemii),

jestliže máte obecné nebo specifické kontraindikace způsobu podání.

Upozornění a opatření

Jestliže máte kterýkoli z těchto stavů, poraďte se s lékařem

před

použitím tohoto přípravku.

jestliže jste někdy v minulosti měl(a) nepříznivou reakci na některé anestetikum

jestliže máte známky kožní infekce nebo zánětu v místě, kam má být podána injekce, nebo v jeho

blízkosti

jestliže máte některý z těchto stavů:

onemocnění centrálního nervového systému, jako je zánět mozkových blan, dětská obrna, či

potíže s míchou v důsledku anemie

silná bolest hlavy

nádory mozku, páteře nebo jakékoli jiné nádory

tuberkulóza páteře

nedávný úraz páteře

velmi nízký krevní tlak nebo snížený objem krve

potíže se srážením krve

akutní porfyrie

tekutina v plicích

septikémie (otrava krve)

jestliže máte onemocnění srdce

jestliže máte onemocnění nervového systému, jako je roztroušená skleróza, úplné ochrnutí pravé

nebo levé poloviny těla (hemiplegie), úplné ochrnutí (obvykle dolní) poloviny těla (paraplegie) nebo

neuromuskulární poruchy (týkající se svalů a nervů)

Další léčivé přípravky a přípravek

Ampres

Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné

době užíval(a) nebo které budete možná užívat. Zvláště jestliže užíváte jakékoli přípravky k léčbě

nepravidelného tepu (antiarytmika III. třídy), k léčbě nízkého krevního tlaku (přípravky působící stažení cév

a tím zvýšení krevního tlaku) a k úlevě od bolesti.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se

svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. Přípravek Ampres se nedoporučuje k lokální nebo

regionální anestezii během těhotenství a v těhotenství se má použít, pouze pokud je to absolutně nezbytné.

To nevylučuje použití přípravku Ampres během porodu.

Není známo, zda chlorprokain přechází do mateřského mléka. Jestliže kojíte, informujte svého lékaře, který

rozhodne, zda by se měl přípravek Ampres použít nebo ne.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Ampres má výrazný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Za rozhodnutí, zda můžete řídit nebo obsluhovat stroje, je v každém případě odpovědný lékař.

Přípravek

Ampres

obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce (maximální

dávka se rovná 5 ml injekčního roztoku Ampres), to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek

Ampres

používá

Tento léčivý přípravek Vám podá lékař.

Regionální anestezii smí provádět pouze lékař s nezbytnými znalostmi a zkušenostmi. Ošetřující lékař je

zodpovědný za přijetí opatření, která jsou nezbytná k tomu, aby injekce nebyla podána do cévy, a musí

vědět, jak rozpoznat a léčit nežádoucí účinky.

Musí být okamžitě k dispozici vybavení, léky a personál schopný zasáhnout v mimořádné situaci.

Lékař rozhodne, jaká dávka je pro Vás vhodná. Obvykle je to 4-5 ml (40-50 mg chlorprokain-

hydrochloridu).

U pacientů s oslabeným celkovým stavem a u pacientů se zjištěnými souběžnými poruchami (např.

s uzávěrem cévy, kornatěním cév, nezánětlivým onemocněním nervů při cukrovce) se doporučuje snížit

dávku.

Použití u dětí a dospívajících

Bezpečnost a účinnost přípravku Ampres u dětí a dospívajících nebyly stanoveny. Nejsou dostupné žádné

údaje.

Přípravek Ampres 10 mg/ml se podává v injekci intratekální cestou (do páteře), pokud plánovaný chirurgický

výkon nemá překročit 40 minut.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého lékaře,

lékárníka nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Ampres nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Důležité nežádoucí účinky, kterých je nutné si všímat:

Náhlé život ohrožující alergické reakce (jako je anafylaxe) jsou vzácné, postihují nejvýše 1 osobu z 1 000.

Možné příznaky zahrnují náhlý vznik svědění, erytém (zrudnutí kůže), edém (otok), kýchání, zvracení,

závratě, nadměrné pocení, zvýšenou teplotu; a dušnost, sípání nebo obtížné dýchání.

Pokud se domníváte,

že Vám přípravek

Ampres

způsobuje alergickou reakci, řekněte to okamžitě lékaři.

Také v případě přetrvávajícího motorického, smyslového a/nebo autonomního (ovládání svěračů) deficitu

některých dolních částí páteře to okamžitě řekněte svému lékaři, aby nedošlo k trvalému neurologickému

poškození.

Další možné nežádoucí účinky:

Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10

...

Přečtěte si celý dokument

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls303127/2018

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ampres 10 mg/ml injekční roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml injekčního roztoku obsahuje chloroprocaini hydrochloridum 10 mg.

Jedna ampulka s 5 ml roztoku obsahuje chloroprocaini hydrochloridum 50 mg.

Pomocné látky se známým účinkem:

1 ml roztoku obsahuje 2,8 mg sodíku

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

Čirý bezbarvý roztok.

pH roztoku má hodnotu od 3,0 do 4,0.

Osmolalita roztoku má hodnotu 270 - 300 mosm/kg.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Spinální anestezie u dospělých, pokud plánovaný chirurgický výkon nemá překročit 40 minut.

4.2 Dávkování a způsob podání

Musí být okamžitě k dispozici vybavení, léčivé přípravky a personál schopný řešit urgentní stavy, např.

udržovat průchodné dýchací cesty a podávat kyslík, protože ve vzácných případech byly po použití lokálních

anestetik hlášeny závažné reakce, někdy s fatálním následkem, a to i v případě, že pacient neměl v anamnéze

hypersenzitivitu na anestetika. Ošetřující lékař je zodpovědný za provedení opatření, která jsou nezbytná, aby

se zabránilo intravaskulárnímu podání injekce; musí být dostatečně proškolen v

urgentní medicíně a

resuscitaci, aby byl schopen zabránit nežádoucím účinkům a komplikacím při výkonu a léčit je.

Dávkování

Dávkování musí být stanoveno individuálně v souladu s charakteristikami konkrétního případu. Při stanovení

dávky je nutné brát v úvahu tělesný stav pacienta a souběžně podávané léčivé přípravky.

Doporučené dávky platí pro dosažení účinné blokády po jednorázovém podání u dospělých s průměrnou

výškou a tělesnou hmotností (přibližně 70 kg). Existují velké rozdíly, co se týká rozsahu a trvání účinku. Pro

stanovení dávky jsou velmi důležité zkušenosti anesteziologa a znalost celkového stavu pacienta.

Při stanovení dávky se uplatňují následující pokyny:

Dávkování u dospělých

Rozsah potřebné

senzorické blokády na

úrovni Th

10

ml

mg

Průměrné trvání účinku

(minuty)

Maximální doporučená dávka je 50 mg (=5 ml) chlorprokain-hydrochloridu.

Délka účinku závisí na dávce.

Zvláštní populace

Při rozhodování o dávce jsou důležité klinické zkušenosti a znalost fyzického stavu pacienta. U pacientů v

celkově oslabeném stavu se doporučuje snížit dávku.

Kromě toho je u pacientů se zjištěnými souběžnými poruchami (např. s vaskulární okluzí, arteriosklerózou,

diabetickou polyneuropatií) indikováno snížení dávky.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Ampres u dětí a dospívajících nebyly dosud stanoveny. Nejsou dostupné

žádné údaje (viz bod 5.1).

Způsob podání

Intratekální podání.

Přípravek Ampres se podává injekčně intratekální cestou do meziobratlových prostorů L2/L3, L3/L4 a L4/L5.

Po aspiraci minimálního množství mozkomíšního moku k potvrzení správného zavedení jehly se pomalu

injikuje celá dávka. Je nutné mimořádně pečlivě kontrolovat vitální funkce pacienta a udržovat verbální

kontakt.

K jednorázovému použití.

Před použitím se musí přípravek vizuálně zkontrolovat. Použity mohou být pouze čiré roztoky neobsahující

prakticky žádné částice. Neporušený obal se nesmí znovu sterilizovat v autoklávu.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, léčivé přípravky ze skupiny esterů PABA (kyseliny

paraaminobenzoové), na jiná esterová lokální anestetika nebo na kteroukoli pomocnou látku

uvedenou v bodě 6.1.

Je nutno vzít v úvahu všechny obecné a specifické kontraindikace spinální anestezie bez ohledu na

použité lokální anestetikum (např. dekompenzovaná srdeční insuficience, hypovolemický šok).

Intravenózní regionální anestezie (anestetikum je zavedeno do končetiny a nechá se působit, přičemž

je látka pomocí škrtidla zadržována v příslušné oblasti).

Závažné poruchy srdeční vodivosti.

Těžká anemie.

Pacienti léčení antikoagulačními přípravky nebo pacienti s vrozenou či získanou poruchou krvácivosti.

4.4 Zvláštní

upozornění a opatření pro použití

U některých pacientů je nutná zvláštní pozornost, aby se snížilo riziko závažných nežádoucích účinků, i když

lokoregionální anestezie u nich představuje při chirurgické intervenci optimální volbu:

Pacienti s kompletní nebo parciální srdeční blokádou, protože lokální anestetika mohou zhoršovat

srdeční vodivost.

Pacienti se srdeční dekompenzací vysokého stupně.

Pacienti s pokročilou poruchou funkce jater nebo ledvin.

Starší pacienti a pacienti ve špatném celkovém zdravotním stavu.

Pacienti léčení antiarytmiky III. třídy (např. amiodaron). Tito pacienti musí být pečlivě sledováni

včetně monitorování EKG, protože účinky na srdce mohou být aditivní (viz bod 4.5).

U pacientů s akutní porfyrií se přípravek Ampres má podávat, pouze pokud je k jeho použití naléhavá

indikace, protože přípravek Ampres může potenciálně vyvolat ataku porfyrie. U všech pacientů s

porfyrií je nutno učinit vhodná opatření.

Protože jsou esterová lokální anestetika hydrolyzována plazmatickou cholinesterázou tvořenou v

játrech, má se chlorprokain u pacientů s pokročilým onemocněním jater používat opatrně.

Pacienti s vrozeným deficitem plazmatické cholinesterázy.

Je nezbytné zajistit spolehlivý žilní přístup.

U vysoce rizikových pacientů se doporučuje zlepšit před intervencí jejich celkový zdravotní stav.

Vzácný, ale závažný nežádoucí účinek spinální anestezie je vysoký nebo totální spinální blok s následnou

kardiovaskulární

respirační

depresí.

Kardiovaskulární

deprese

indukovaná

rozsáhlou

blokádou

sympatického nervového systému, která může způsobit závažnou hypotenzi a bradykardii vrcholící až srdeční

zástavou. Respirační deprese je indukována blokádou dýchacích svalů a bránice.

Zvýšené riziko vysokého nebo totálního spinálního bloku je zejména u starších pacientů: proto se doporučuje

snížit dávku anestetika.

Zejména u starších pacientů může dojít k neočekávanému poklesu arteriálního tlaku jako komplikace spinální

anestezie.

Vzácně může po spinální anestezii dojít k neurologickému poškození projevujícímu se paresteziemi, ztrátou

citlivosti, motorickou slabostí, paralýzou, syndromem caudae equinae a trvalým neurologickým poškozením.

Tyto příznaky mohou občas přetrvávat.

Neexistují náznaky, že by neurologická onemocnění, jako je roztroušená skleróza, hemiplegie, paraplegie nebo

neuromuskulární poruchy, mohly být spinální anestezií negativně ovlivněny. Přesto se má používat s

opatrností. Před léčbou se doporučuje pečlivě zhodnotit poměr rizika a přínosů.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce (maximální dávka se rovná

5 ml přípravku Ampres), to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

4.5 Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Souběžné podávání vasopresorických látek (např. k léčbě hypotenze při nervové blokádě v porodnictví) a

námelových

alkaloidů

oxytocinem

může

způsobit

závažnou

perzistentní

hypertenzi

...

Přečtěte si celý dokument

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace