Ampiclox lactating cow

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Ampiclox lactating cow Intramamární suspenze
 • Léková forma:
 • Intramamární suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Ampiclox lactating cow Intramamární suspenze
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • dojnice v laktaci
 • Terapeutické oblasti:
 • Beta-laktamová antibiotika, peniciliny, kombinace s jinými antibakteriálními
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9902209 - 1 x 12 aplikátor - aplikátor; 9966717 - 12 x 1 aplikátor - aplikátor

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/255/91-C
 • Datum autorizace:
 • 25-07-1991
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Ampiclox Lactating Cow 75 mg/200 mg suspenze

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o., Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Haupt Pharma Latina S.r.l., SS 156 Km 47,600, 041 00 Borgo San Michele ( Latina ) Itálie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ampiclox Lactating Cow 75 mg/200 mg suspenze

Ampicillinum

Cloxacillinum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jeden aplikátor (1 dávka šedobílé intramammární suspenze) obsahuje:

Léčivé látky:

Ampicillinum (ut ampicillinum natricum)

75 mg

Cloxacillinum (ut cloxacillinum natricum)

200 mg

Pomocné látky:

Butylhydroxyanizol (E320)

0,61 mg

4.

INDIKACE

Léčba mastitid způsobených citlivými bakteriemi u krav v laktaci:

Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus agalactiae, Streptococcuc uberis, Staphylococcus spp.

(kmeny penicilin rezistentní a senzitivní), Corynebacterium spp., E. coli.

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot (dojnice v laktaci).

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Intramamární podání

Obsah jednoho injektoru se aplikuje do infikované čtvrti. Celkově se provedou tři aplikace ve 12 nebo

24 hodinových intervalech.

Léčená čtvrť může být při následném dojení opět vydojena.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Aplikuje se do vydojeného očištěného a vydezinfikovaného struku. Nástavec aplikátoru se zavede do

strukového kanálu a lehkým tlakem na píst se zvolna aplikuje.

Příprava a použití krátkého hrotu: Uchopit krycí klobouček mezi ukazovák a palec, ohnout a odstranit

(viz obrázek na vnějším obale přípravku). Do strukového kanálku zavést pouze bílou část hrotu dle

nákresu. Přípravek aplikovat šetrně pod mírným tlakem až do rovnoměrného naplnění strukového

kanálku.

Příprava a použití konvenčního hrotu: Uchopit spodní část krycího kloboučku mezi ukazovák a palec,

ohnout, přitlačit a odstranit (viz obrázek na vnějším obale přípravku). Přípravek aplikovat šetrně pod

mírným tlakem až do rovnoměrného naplnění strukového kanálku.

V žádném případě se nedotýkat prsty odkrytého hrotu!

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso 7 dní, mléko 60 hodin (5 dojení).

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnost uvedené na obalu.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat gumové rukavice, aby nedošlo

ke kontaktu léčiva s kůží.

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu vyvolat

hypersensitivitu (alergii). Hypersensitivita na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím s

cefalosporiny a naopak. Příležitostně mohou být alergické reakce na tyto látky i vážné.

Lidé se známou přecitlivělostí na peniciliny a cefalosporiny by se měli vyhnout kontaktu

s veterinárním léčivým přípravkem.

Pokud se rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte

příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním

jsou vážné symptomy a je doporučeno v těchto případech vyhledat pomoc lékaře.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Září 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5

Česká republika

Tel:

+420 257 101 111

E-mail:

infovet.cz@zoetis.com