AMPHOCIL 50 MG, INF PLV SOL 1X50MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
AMFOTERICIN B (AMPHOTERICINUM B)
Dostupné s:
Chiesi CZ s.r.o., Praha
ATC kód:
J02AA01
Dávkování:
50MG/LAH
Léková forma:
Prášek pro přípravu infuzního roztoku
Podání:
Infuze
Jednotky v balení:
1, Injekční lahvička
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
15/ 237/01-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
9088881338581

Příloha č. 2 ke sdělení sp. zn. sukls145609/2011 a ke sdělení sp. zn. sukls145619/2011

Příbalová informace

Informace pro použití, čtěte pozorně!

Název přípravku

AMPHOCIL 50 mg

AMPHOCIL 100 mg

prášek pro přípravu infuzního roztoku

Kvalitativní a kvantitativnísložení

Amphocil 50 mg: Amphotericinum B 50 mg v 1 lahvičce.

Amphocil 100 mg: Amphotericinum B 100 mg v 1 lahvičce.

Léková forma

prášek pro přípravu infuzního roztoku

Popis přípravku: žlutý lyofilizát

Klinické údaje

Indikace

Amphocil je indikovaný:

-jakoempirickáléčbavpřípaděpodezřenínasystémovoumykotickouinfekciufebrilních

neutropenických pacientů;

- pro léčbu pacientů s invazivní aspergilózou;

-proléčbuvážnýchsystémovýcha/nebohlubokýchmykózutěchpacientů,kteřínereagujína

konvenční antimykotickou léčbu;

-proléčbuvážnýchsystémovýcha/nebohlubokýchmykózpacientů,ukterýchporušenáfunkce

ledvin vylučuje užití deoxycholátu amfotericinu B v účinných dávkách;

-pro léčbu viscerální leishmaniózy;

-pro léčbu vážných systémových a/nebo hlubokých mykóz u pacientů s neutropenií.

Dávkování a způsob podávání

Dávkování

Přípravek je po naředění určen výhradně pro intravenózníinfuzi.

DoporučenádennídávkapřípravkuAmphocilprodospělé,dětiastaršípacientyje3-4mg/kg/den

podávanápodobunejméně14dní.Amphociljenutnépodávatrychlostí1mg/kgzahodinu

(celková dobainfuzemábýt nejméně 3-4 hodiny).

Uviscerální leishmaniózy (kala-azar) je doporučená denní dávka přípravkuAmphocil 2mg/kg (viz

část Návod k užití).

Způsob podávání:

Amphocilsepodáváintravenózníinfuzírychlostí1mg/kg/hod.,zředěnýv5%dextróze(vizčást

Návodkužití).Premedikace(např.paracetamol,antihistaminika,antiemetika)sepodávátěm

pacientům, u kterých se při předchozíinfuzi projevily nežádoucí účinky.

Před prvnídávkou semápodat testovacídávka, to jemalémnožstvíléčivého přípravu(např. 10 ml

připravenéhoroztoku),kteréseaplikujeinfuzíběhem10min.apacientsepečlivěsledujedalších

30 min.

Děti

Omezenáčástpopulacedětskýchpacientůtrpícíchsystémovýmimykotickýmiinfekcemibyla

úspěšněléčenapřípravkemAmphocilvdoporučenédennídávce;dostupnádataneprokázala

potřebu doporučit specifické dávkování nebozvláštní opatrnost u dětských pacientů.

Uviscerálníleishmaniózy(kala-azar)jedoporučenádávka2mg/kg/den,alenepodávásedětem

mladšímnež 5 let.

Starší pacienti

OmezenáčástpopulacestaršíchpacientůbylaúspěšněléčenapřípravkemAmphocilvdoporučené

dennídávce;dostupnádataneukazujípotřebudoporučitspecifickédávkovánínebozvláštní

opatrnost u starších pacientů.

Kontraindikace

Amphocil je kontraindikován u pacientů shypersenzitivitouna kteroukoliv složku přípravku.

Zvláštníupozornění

Amphocilneníurčenpromykotickáonemocněníbezklinickýchpříznaků,kterájsou

diagnostikována pouze kožními testy nebo sérologickým stanovením.

Léčba pacientů s neutropenií

Amphocilseužívásúspěchemvdoporučenédennídávcekléčběsystémovýchmykotických

infekcíupacientů,kteřímajívážnouneutropeniizpůsobenoupodávánímcytotoxickýchnebo

imunosupresivních léčiv.

Léčba diabetických pacientů

Jenutno vzít v úvahu, že přípravek Amphocil obsahuje monohydrát laktózy.

Léčba pacientů s porušenou činností ledvin

AčkolivjeAmphocilsignifikantněméněnefrotoxickýneždeoxycholátamfotericinuB,přestoje

potenciálněnefrotoxický.Protojetřebaupacientůspoškozenímledvinovýchfunkcízvláštní

opatrnost.Předzahájenímapotéivprůběhuléčby(1kráttýdně)jenutnémonitorovatrenální

funkce. U dialyzovaných pacientů má být Amphocil aplikován po ukončení dialýzy. Zároveň mají

být pravidelně sledovány sérové hladiny kalia a magnesia.

Léčba pacientů s porušenoučinností jater

Připodávánídoporučenýchdáveknebylaprokázánahepatotoxicita,protonenínutnémodifikovat

dávkování. Poněvadžnejsoukdisposicidata o užívání přípravkuAmphocil u pacientů s porušenou

funkcí jater, je třeba funkci jater při léčbě monitorovat.

PřípravekAmphocil 50mgobsahuje 0,95 glaktosy, přípravekAmphocil 100mg obsahuje

1,9glaktosy,Přiužitípodledoporučenéhodávkováníobsahujekaždádávka4-6g

laktosy.Nevhodnýpropacientysnedostatkemlaktázy(enzymštěpícílaktosu),

galaktosemií(vrozenáporuchalátkovépřeměnygalaktosy)aglukoso-galaktosovým

malabsorpčním syndromem(porucha trávení glukosya galaktosy).

Interakce

Klinické studie interakcínebyly s přípravkemAmphocil provedeny. Nicménějetřeba opatrnosti u

pacientů,kteříužívajíléčivépřípravky,onichžjeznámo,žeinteragujísdeoxycholátem

amfotericinuB,jakojsounefrotoxickéléky(aminoglykosidy,cisplatinaapentamidin),

kortikosteroidyakortikotropin(ACTH),kterémohoupotencovathypokalemiiadigitální

glykosidy,svalovárelaxanciaaantiarytmickélátky,jejichžúčinkymohoubýtzvýšenév

přítomnosti hypokalemie.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

BezpečnostpodáníAnmphocilutěhotnýmženámnebylastanovena.Protosedoporučujepodávat

Amphociltěhotnýmženámjenzezvlášťzávažnýchdůvodůatojentehdy,pokudterapeutický

přínos převýší riziko poškození plodu.

Kojení

Neníznámo, zda se amfotericin Bvylučujedomateřskéhomléka. Při léčbě přípravkemAmphocil

se proto doporučuje přerušit kojení.

Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů

Nebyla prokázána.

Nežádoucí účinky

Mohou se vyskytnout akutní reakce jako horečka (36%) a třesavka (55%). Ve spojení sinfuzí byly

pozorovány reakcejakohypotenze (11%), tachykardie(9%), bronchospasmus (2%), dyspnoe (6%),

hypoxie(5%)ahyperventilace(4%)apulmonálníedém.Většinaakutníchreakcíseúspěšněléčí

sníženímrychlostiinfuzeaokamžitýmpodánímantihistaminikaadrenálníchkortikosteroidů.

Vážnéreakce,spojenésinfuzímohouvéstknutnostipřerušenípodávánípřípravkuAmphocila

podání podpůrné terapie (např. adrenalin).

NejsouznámézprávyopřímémtoxickémpůsobenípřípravkuAmphocilnajátra.Změnyhladiny

alkalické fosfatázy (4%) a bilirubinu (6%) nejsou časté.

Změnykoagulace(3%), trombocytopenie (5%) a hypomagnesemie (5%) v souvislosti s podáváním

přípravkuAmphocilbylypozorovanézřídka.Anemie,kteráječastýmnežádoucímúčinkempři

léčbědeoxycholátemamfotericinuB,sevyskytujeupacientůléčenýchpřípravkemAmphocil

pouze v 1,8%.

Ostatníznáménežádoucíúčinkyjsounauzea(9%),zvracení(7%),hypertenze(7%),bolestihlavy

(5%), bolesti v zádech (3%), průjem (3%) a bolesti břicha (2%).

Přípravekmánižšínefrotoxicituvesrovnánískonvenčnímamfotericinem,přestoojediněledošlo

ke zhoršení funkce ledvin (zvýšení sérového kreatininu,azotemie, hypokalemie).

Předávkování

VpřípaděpředávkováníjetřebaokamžitěpřerušitpodáváníAmphociluapečlivěmonitorovat

pacientůvklinickýstav.Doporučujesemonitorovatsrdeční,jaterníaledvinovéfunkceadále

kontrolovat hematologický obraz a hladiny elektrolytů v séru současně se symptomatickou léčbou.

Amphocilnenídialyzovatelný.Předopětovnýmzahájenímterapiemusíbýtpacientstabilizován

(včetně úpravy nedostatku elektrolytů).

Farmakologické vlastnosti

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina

Antimykotikum, antibiotikum, antiprotozoikum.

AmfotericinBjemakrocyklicképolyenovéantibiotikum,izolovanézeStreptomycesnodosus.

AmfotericinBmávysokouafinitunaergosterol,kterýjeprimárnímsterolemvmembráně

mykotickýchbuněk,amenšíafinitunacholesterol,převažujícísterolvlidskýchbuněčných

membránách.NásledkemvazbyamfotericinuBnaergosteroljepoškozenímembránymykotické

buňky,zvýšenípermeabilitymembrányaeventuálnísmrtbuňky.Amphocilmástejný

mechanismus účinku jako deoxycholát amfotericinu B; alemá menší toxicitu.

AmphociljenováléčiváformaamfotericinuB,založenánavysokéafinitěvazbynasteroly.

AmphociljestabilníkomplexamfotericinuBanatrium-cholesteryl-sulfátu,kterýjepřirozeným

metabolitemcholesterolu. AmfotericinBanatrium-cholesteryl-sulfátjsouvkomplexuzastoupeny

vpoměrutéměřekvimolárníma tvořímikročásticediskovitéhotvaru.Amphocilnenílipozomální

léková forma,alekoloidní disperze amfotericinu B anatrium-cholesteryl-sulfátu.

Nazákladěmikrobiologickýchstudiíinvitrobylozjištěno,žeAmphociljevzásaděekvivalentní,

miligram/miligram,sdeoxycholátemamfotericinuBvpůsobenínamykoticképatogeny.U

některých modelů in vivo byly tolerovány vyšší dávky přípravku Amphocil, které jsou účinnější při

eradikaci mykotických infekcí než deoxycholát amfotericinu B.

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetickéstudieuzvířatukazují,žedistribucepřípravkuAmphociladeoxycholátu

amfotericinuBjsouvýznamněodlišné.Přisrovnatelnýchdávkách(1:1)přípravkuAmphocila

deoxycholátuamfotericinuBbylonalezenonižšímaximumplazmatickýchkoncentrací

amfotericinuBa většíhodnotyplochypodkřivkou(AUC)poléčběpřípravkemAmphocil.Vyšší

koncentrace amfotericinu B naměřené v játrech, slezině akostní dřeni neznamenají zvýšení toxicity

vtěchtoorgánovýchsystémech.Hladinyvledvinách,kteréjsouhlavnímmístemtoxicity

deoxycholátuamfotericinuBjsou4krátaž5krátnižšípoléčběpřípravkemAmphocila korelujíse

sníženounefrotoxicitouvesrovnánísdeoxycholátemamfotericinuB.Biologickýpoločasjeu

zvířatléčenýchpřípravkemAmphocildelší,poněvadžnastáváakumulaceamfotericinuBvjátrech

a jeho následné pomalé uvolňování.

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Vsériistudiípojednorázovýchaopakovanýchdávkáchbylozjištěno,žeAmphociljecelkově

ménětoxickýneždeoxycholátamfotericinuB.Bezpečnostléčbysezvýšila4-5krát.Invitroain

vivotestynaindukcigenůamutacichromozomůbylyproAmphocilnegativní.Studie

karcinogenitynebylyprovedenyanispřípravkemAmphocilanisdeoxycholátemamfotericinuB.

Dosudnebylyhlášenyklinicképrojevykarcinogenityspojenésužívánímdeoxycholátu

amfotericinuB.Studievztahuembryo-plodupotkanůakrálíkůvdávkách2,4mg/kg/dennebo

vyššíchprokázalytoxicituumatky,tj.zmenšenýváhovýpřírůstekaztrátuchuti.Nebyly

prokázánynežádoucíúčinkynavývojembryo-ploddodávky10mg/kg/den.Nejsouznámá

specifickádataovlivupřípravkuAmphocilnalidskoufertilitu,alevestudiíchtoxicitypo

opakovanýchdávkáchpodobu13týdnů(upotkanůapsů)nebylyzjištěnyzměnytestikulárnía

ovariální histologie.

Farmaceutické údaje

Seznampomocných látek

Natrium-cholesteryl-sulfát,trometamol,dihydrátdinatrium-edetátu,monohydrátlaktosy,kyselina

chlorovodíková35%.

Inkompatibility

Lyofilizovanýprášeksenesmírekonstituovatvefyziologickémroztokuneboroztokudextrózy

(pouze v sterilní vodě na injekce).

Krekonstituovanémukoncentrovanémuroztokusenesmípřidatfyziologickýroztoknebo

elektrolyty, rovněž se nesmí míchat s jinými léky.

Při aplikaci pomocí již použitéhoinfuzního setu je set nutno předem propláchnout 5% dextrózou na

injekci, nebo přípravek aplikovat novým setem.

Použitíjakéhokolivroztoku,kterýnebyldoporučen,nebopřítomnostbakteriostatickéhoagens

(např. benzylalkohol) v roztoku může způsobit vysrážení přípravku Amphocil.

Nesmí se použít roztok přípravku, který obsahuje sraženinu nebo jiné částice. Během rekonstituce

aředěnísemusípečlivězachovávataseptickátechnika,poněvadžlyofilizátanirekonstituovanýa

zředěný roztok neobsahují konzervační prostředek.

Doba použitelnosti

Neotevřená lahvička s lyofilizátem má dobu použitelnosti 3roky.

Chemická a fyzikální stabilita po rekonstituci byla doložena na dobu 24 hodin, při teplotě 2-8 ° C.

Zmikrobiologickéhohlediskamábýtpřípravekpoužitokamžitě.Není-lipoužitokamžitědobaa

podmínky uchovávání přípravkujsouvodpovědnosti uživatele anormálně byneměla býtdelšínež

24 hodin při 2-8 ° C, pokud rekonstituce neproběhlaza kontrolovaných a validovaných aseptických

podmínek.

Uchovávání

Neotevřenoulahvičkuslyofilizátemuchovávejtepřiteplotědo30°C,uchovávejtelahvičkuv

krabičce.

Druh obalu a velikost balení

Zapertlovanálahvičkazbezbarvéhoskla,pryžovázátka,hliníkovýkryt,PPchránič(zelenýu

Amphocil 50 mg, žlutý u Amphocil 100 mg),krabička.

Velikost balení:

Amphocil50 mg-1 nebo 10 lahviček;

Amphocil 100 mg-1 nebo 10 lahviček.

Návod k použití

Intravenózní podání

Pokyny pro rekonstituci a zředění:

Amphocilserekonstituujepřidánímsterilnívodynainjekcispoužitímsterilnístříkačkyajehly

velikosti 20.

Amphocil50mgserekonstituujepřidáním10mlvodynainjekce,Amphocil100mgpřidáním20

mlvody na injekci.

Lahvička se v ruce jemně třepe rotačním pohybem, až je žlutý roztok čirý. Porekonstituciobsahuje

jednalahvička 5 ml amfotericinu B v jednom mililitru.

Proinfuzi je třeba další ředění do konečné koncentrace asi 0,6 mg/ml.

K ředění se používá 5% dextróza.

Následující tabulka ukazuje doporučené ředění:

Dávka přípravku Objemrekonstituovaného Množství 5% dextrózy na

Amphocil přípravku Amphocil injekce vinfuzním saku

10- 35 mg 2- 7 ml 50 ml

35- 70 mg 7- 14 ml 100 ml

70-175 mg 14- 35 ml 250 ml

175-350 mg 35- 70 ml 500 ml

350-1000 mg 70-200 ml 1000 ml

Držitel rozhodnutíoregistraci

Chiesi CZs.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

ChiesiPharmaceuticalsGmbH, Vídeň, Rakousko

Registrační číslo

Amphocil 50-15/237/01-C

Amphocil 100-15/236/01-C

Datum registrace

27.6.2001

Datum poslední revize

25.8.2011

Příloha č. 3 ke sdělení sp. zn. sukls145609/2011 a ke sdělení sp. zn. sukls145619/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

AMPHOCIL 50 mg

AMPHOCIL 100 mg

prášek pro přípravu infuzního roztoku

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

AMPHOCIL 50 mg:amphotericinum B 50 mg v 1 lahvičce

AMPHOCIL 100 mg:amphotericinum B 100 mg v 1 lahvičce

Obsahuje monohydrát laktosy

Úplný seznam pomocnýchlátekvizbod6.1

3. LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro přípravu infuzního roztoku

Popis přípravku:žlutý lyofilizát.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

AMPHOCIL je indikovaný:

-jako empirická léčba v případě podezření na systémovou mykotickou infekci u febrilních

neutropenických pacientů;

-proléčbu pacientů s invazivní aspergilózou;

-proléčbu vážných systémových a/nebo hlubokých mykóz u těch pacientů, kteří nereagujína

konvenční antimykotickou léčbu;

-proléčbu vážných systémových a/nebo hlubokých mykóz pacientů, u kterých porušená funkce

ledvin vylučuje užití deoxycholátuamfotericinu B v účinných dávkách;

-proléčbu viscerální leishmaniózy;

-proléčbu vážných systémových a/nebo hlubokých mykóz u pacientů sneutropenií.

4.2. Dávkování a způsob podání

Dávkování:

Přípravek jepo naředění určen výhradně pro intravenózní infuzi

Doporučená denní dávka přípravku AMPHOCIL pro dospělé, děti a starší pacienty je 3-4

mg/kg/den podávaná po dobu nejméně 14 dní. Amphocil je nutné podávat rychlostí 1 mg/kg za

hodinu (celková doba infuze má být nejméně 3-4 hodiny).

U viscerální leishmaniózy (kala-azar) je doporučená denní dávka přípravku AMPHOCIL 2 mg/kg

(vizbod6.6. Návod k užití).

Způsob podávání:

AMPHOCIL se podává intravenózní infuzí rychlostí 1 mg/kg/hod., zředěný v 5%dextróze (viz

bod6.6. Návod k užití). Premedikace (např. paracetamol, antihistaminika, antiemetika) se

podává těm pacientům, u kterých se při předchozí infuzi projevily nežádoucí účinky.

Předprvnídávkou se má podat testovacídávka, to je malé množstvíléčivého přípravku(např. 10

mlpřipraveného roztoku) které se aplikuje infuzí během 10 min. a pacient se pečlivě sleduje

dalších 30 min.

Děti:

Omezená částpopulacedětských pacientů trpících systémovými mykotickými infekcemi byla

úspěšně léčena přípravkem AMPHOCIL v doporučené denní dávce; dostupná data neprokázala

potřebu doporučit specifické dávkování nebo zvláštníopatrnost u dětských pacientů.

U viscerální leishmaniózy (kala-azar) je doporučená dávka 2 mg/kg/den, ale nepodává se dětem

mladším než 5 let.

Starší pacienti:

Omezená částpopulace starších pacientů byla úspěšně léčena přípravkem AMPHOCILv

doporučené dennídávce; dostupnádata neukazují potřebu doporučit specifické dávkování nebo

zvláštní opatrnost ustarších pacientů.

4.3. Kontraindikace

AMPHOCIL je kontraindikován u pacientů s hypersenzitivitounakteroukoliv složkupřípravku.

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

AMPHOCIL neníurčen ro mykotická onemocnění bez klinických příznaků, která jsou

diagnostikována pouze kožními testy nebosérologickým stanovením.

Léčba pacientů s neutropenií:

AMPHOCIL se užívá súspěchem v doporučené denní dávce k léčbě systémových mykotických

infekcí u pacientů, kteří mají vážnouneutropeniizpůsobenou podáváním cytotoxických nebo

imunosupresivních léčiv.

Léčba diabetickýchpacientů:

Je nutno vzít v úvahu, že přípravek AMPHOCIL obsahuje monohydrát laktózy.

Léčba pacientů s porušenou činností ledvin:

Ačkoliv je AMPHOCIL signifikantně méně nefrotoxický než deoxycholát amfotericinu B, přesto

je potenciálněnefrotoxický. Protoje třeba u pacientů spoškozenímledvinovýchfunkcí zvláštní

opatrnost. Před zahájením a poté i v průběhu léčby (1x týdně) jenutné monitorovat renální

funkce. U dialyzovaných pacientů má být Amphocil aplikován po ukončení dialýzy. Zároveň

mají být pravidelně sledovány sérové hladiny kalia a magnesia.

Léčba pacientů s porušenou činností jater

Při podávání doporučených dávek nebyla prokázána hepatotoxicita, proto není nutné modifikovat

dávkování. Poněvadž nejsou kdisposicidata o užívání přípravku AMPHOCIL u pacientů s

porušenou funkcí jater, je třeba funkci jater při léčbě monitorovat.

PřípravekAmphocil 50mg obsahuje 0,95 glaktosy,přípravekAmphocil 100mg obsahuje 1,9g

laktosy,Přiužitípodledoporučenéhodávkováníobsahujekaždádávka4-6glaktosy.

Nevhodnýpropacientysnedostatkemlaktázygalaktosemiíaglukoso-galaktosovým

malabsorpčním syndromem .

4.5. Interakce sjinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Klinické studie interakcí nebyly s přípravkem AMPHOCIL provedeny. Nicméně je třeba

opatrnosti u pacientů, kteří užívají léčivé přípravky ,unichž jeznámá interakcesdeoxycholátem

amfotericinu B, jako jsou nefrotoxické léky (aminoglykosidy, cisplatina a pentamidin),

kortikosteroidy a kortikotropin (ACTH), které mohou potencovat hypokalemii a digitální

glykosidy, svalová relaxancia a antiarytmické látky, jejichž účinky mohou být zvýšené v

přítomnosti hypokalemie.

4.6. Těhotenství a kojení

Těhotenství:

Bezpečnost podání Anmphocilu těhotnýmženám nebyla stanovena. Proto se doporučuje podávat

Amphocil těhotným ženám jenzezvlášťzávažnýchdůvodů, a to jen tehdy, pokud terapeutický

přínos převýší riziko poškození plodu.

Kojení:

Není známo, zda se amfotericin B vylučuje do mateřského mléka. Při léčběpřípravkem

AMPHOCIL se protodoporučuje přerušit kojení.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studiehodnotící účinky na schopnost řídit a používatstroje nebyly provedeny.

4.8. Nežádoucí účinky

Mohou se vyskytnout akutní reakce jako horečka (36%) a třesavka (55%). Ve spojení s infuzí

byly pozorovány reakce jakohypotenze (11%), tachykardie (9%), bronchospasmus (2%),

dyspnoe (6%), hypoxie (5%) a hyperventilace (4%) a pulmonální edém. Většina akutních reakcí

se úspěšně léčí snížením rychlosti infuze a okamžitým podáním antihistaminik a adrenálních

kortikosteroidů (vizbod4.2.). Vážné reakce, spojené s infuzí mohou vést k nutnosti přerušení

podávání přípravku AMPHOCIL a podánípodpůrné terapie (např. adrenalin).

Nejsou známézprávy o přímém toxickém působení přípravku AMPHOCIL na játra. Změny

hladiny alkalické fosfatázy (4%) a bilirubinu (6%) nejsou časté.

Změny koagulace (3%), trombocytopenie (5%) a hypomagnesemie (5%) v souvislosti s

podávánímpřípravku AMPHOCIL byly pozorované zřídka. Anemie, která je častým

nežádoucímúčinkem při léčbě deoxycholátem amfotericinu B, se vyskytuje upacientů léčených

přípravkem AMPHOCIL pouze v 1,8%.

Ostatní známénežádoucíúčinky jsounauzea(9%), zvracení (7%), hypertenze (7%), bolesti hlavy

(5%), bolesti v zádech (3%), průjem (3%) a bolesti břicha (2%).

Přípravek má nižší nefrotoxicitu ve srovnání s konvenčním amfotericinem, přesto ojediněle

došlo ke zhoršení funkce ledvin (zvýšení sérového kreatininu, azotemie, hypokalemie).

4.9. Předávkování

V případě předávkování je třeba okamžitěpřerušit podávání Amphocilu a pečlivě monitorovat

pacientův klinický stav. Doporučuje se monitorovat srdeční, jaterní aledvinovéfunkce a dále

kontrolovat hematologický obraz a hladiny elektrolytů v séru současně se symptomatickou

léčbou.

AMPHOCIL nenídialyzovatelný. Před opětovným zahájením terapie musí být pacient

stabilizován (včetně úpravy nedostatku elektrolytů).

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:antibiotika, ATC kód:J02AA01

Amfotericin B je makrocyklické polyenové antibiotikum, izolované ze Streptomyces nodosus.

Amfotericin B má vysokou afinitunaergosterol, který je primárním sterolem v membráně

mykotických buněk, a menší afinitu na cholesterol; převažující sterolv lidských buněčných

membránách. Následkem vazby amfotericinu B na ergosterol je poškození membrány mykotické

buňky, zvýšení permeabilitymembrány aeventuálnísmrt buňky. AMPHOCIL má stejný

mechanismus účinku jako deoxycholát amfotericinu B, ale má menší toxicitu.

AMPHOCIL je nová léčivá forma amfotericinu B, založená na vysoké afinitě vazby na steroly.

AMPHOCIL je stabilní komplex amfotericinu B anatrium-cholesteryl-sulfátu, který je

přirozeným metabolitem cholesterolu. Amfotericin B anatrium-cholesteryl-sulfátjsou v

komplexu zastoupeny v poměru téměř ekvimolárním a tvoří mikročástice diskovitého tvaru.

AMPHOCIL není lipozomální léková forma,ale koloidní disperze amfotericinuB anatrium-

cholesteryl-sulfátu.

Na základě mikrobiologických studií in vitro bylo zjištěno, že AMPHOCIL je v zásadě

ekvivalentní, miligram/miligram, s deoxycholátem amfotericinu B v působení na mykotické

patogeny. U některých modelů in vivo byly tolerovány vyšší dávky přípravku AMPHOCIL,

které jsou účinnějšípři eradikaci mykotických infekcí než deoxycholát amfotericinu B.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické studie u zvířat ukazují, žedistribuce přípravku AMPHOCIL a deoxycholátu

amfotericinu B jsou významně odlišné. Při srovnatelných dávkách (1:1) přípravku AMPHOCIL

a deoxycholátu amfotericinu Bbylo nalezeno nižší maximum plazmatických koncentrací

amfotericinu B a větší hodnotyplochy pod křivkou (AUC) po léčbě přípravkem AMPHOCIL.

Vyšší koncentrace amfotericinu B naměřené v játrech, slezině a kostnídřenineznamenají zvýšení

toxicity v těchto orgánových systémech. Hladiny v ledvinách, které jsou hlavním místem

toxicity deoxycholátuamfotericinu B jsou 4krát až 5krát nižší po léčbě přípravkem AMPHOCIL

a korelují se sníženounefrotoxicitou ve srovnání s deoxycholátem amfotericinu B. Biologický

poločas je uzvířat léčených přípravkem AMPHOCILdelší, poněvadž nastává akumulace

amfotericinu B v játrech a jeho následnépomalé uvolňování.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

V sérii studií po jednorázových a opakovaných dávkách bylozjištěno, že AMPHOCIL je celkově

méně toxický neždeoxycholát amfotericinu B. Bezpečnost léčby sezvýšila4až 5krát. In vitro a

in vivo testy na indukci genů a mutaci chromozomů byly pro AMPHOCIL negativní. Studie

karcinogenity nebyly provedeny ani s přípravkem AMPHOCILani s deoxycholátem

amfotericinu B. Dosud nebyly hlášeny klinicképrojevy karcinogenity spojené s užíváním

deoxycholátu amfotericinu B. Studie vztahu embryo-plod u potkanů a králíků v dávkách2,4

mg/kg/den nebo vyšších prokázaly toxicitu u matky, tj. zmenšený váhový přírůstek a ztrátu chuti.

Nebyly prokázánynežádoucíúčinky na vývojembryo-plod dodávky 10 mg/kg/den. Nejsou

známá specifická data o vlivu přípravku AMPHOCILnalidskou fertilitu, ale ve studiích toxicity

po opakovaných dávkách po dobu 13 týdnů (u potkanů a psů) nebyly zjištěny změny testikulární

a ovariální histologie.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam všech pomocných látek

Natrium-cholesteryl-sulfát,trometamol,dihydrátdinatrium-edetátu,monohydrát laktósy,

kyselina chlorovodíková35%.

6.2. Inkompatibility

Lyofilizovaný prášekse nesmírekonstituovatve fyziologickém roztoku nebo roztoku dextrózy

(pouze v sterilní voděnainjekce).

Krekonstituovanémukoncentrovanému roztoku se nesmí přidat fyziologický roztok nebo

elektrolyty, rovněž senesmí míchat s jinými léky.

Při aplikaci pomocí již použitéhoinfuzního setu je set nutno předem propláchnout 5% dextrózou

na injekci, nebopřípravek aplikovat novým setem.

Použití jakéhokoliv roztoku, který nebyl doporučen, nebo přítomnost bakteriostatického agens

(např. benzylalkohol) v roztoku může způsobit vysrážení přípravku AMPHOCIL.

Nesmíse použít roztok přípravku, který obsahuje sraženinu nebo jiné částice. Během

rozpouštění a ředění se musí pečlivě zachovávat aseptická technika, poněvadž lyofilizát ani

rekonstituovanýa zředěný roztok neobsahují konzervační prostředek.

6.3. Doba použitelnosti

Neotevřená lahvička s lyofilizátem mádobu použitelnosti3roky.

Chemická a fyzikálnístabilita porekonstitucebyla doložena na dobu 24hodin, při teplotě 2-8°C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravekpoužit okamžitě. Není-li použit okamžitě doba a

podmínky uchovávání přípravku jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by neměla být delší

než 24hodin při 2-8°C,pokudrekonstituceneproběhlaza kontrolovaných a validovaných

aseptických podmínek.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Neotevřenoulahvičkus lyofilizátemuchovávejtepři teplotě do 30°C, uchovávejtelahvičkuv

krabičce.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

6.5. Druh obalu a velikost balení

Zapertlovaná lahvička z bezbarvého skla, pryžová zátka, hliníkový kryt, PP chránič (zelený u

Amphocil 50 mg, žlutýuAmphocil 100 mg),krabička.

Velikost balení :

Amphocil50 mg-1nebo 10lahviček

Amphocil 100 mg-1nebo10 lahviček

6.6. Návod kpoužití přípravku, zacházení sním

Intravenózní podání

Pokyny pro rozpuštění a zředění:

AMPHOCIL serekonstituujepřidáním sterilní vody na injekci s použitím sterilní stříkačky a

jehly velikosti20.

Amphocil 50 mg serekonstituujepřidáním 10ml vody na injekce, Amphocil 100 mg přidáním

20 ml vody na injekci.

Lahvička se v ruce jemně třepe rotačním pohybem, až je žlutý roztok čirý. Porekonstituci

obsahujejednalahvička5 mlamfotericinu B v jednom mililitru. Pro infuzi je třeba další ředění

do konečné koncentrace asi 0,6 mg/ml. K ředění se používá 5% dextróza.

Následující tabulka ukazuje doporučené ředění:

Dávka přípravku Objemrekonstituovaného Množství 5% dextrózy na

AMPHOCIL přípravku AMPHOCIL injekce vinfuznímvaku

10- 35 mg 2- 7ml 50 ml

35- 70 mg 7-14ml 100 ml

70-175 mg 14-35ml 250 ml

175-350 mg 35-70ml 500 ml

350-1000 mg 70-200 ml 1000 ml

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Chiesi CZs.r.o., Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍČÍSLA

Amphocil 50 mg: 15/237/01-C

Amphocil 100 mg: 15/236/01-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

27.6.2001/ 29.4. 2009

10. DATUM REVIZE TEXTU

25.8.2011

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace